DOGC núm. 6139. Rebaixa del 5% de les retribucions dels empleats públics catalans0

1502 31/05/2012, 10:29       #Retribucions, #DOGC,

ACORD GOV/44/2012, de 29 de maig, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici 2012 i s'adequa l'Acord de Govern de 28 de febrer de 2012.

(...)

Acorda:

—1 Reducció retributiva del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Es redueixen en un import equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes durant tot l’exercici 2012 les retribucions del personal funcionari, estatutari, eventual i laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. A aquest efecte, es consideren retribucions íntegres les retribucions percebudes amb caràcter fix i periòdic, corresponents a l’exercici 2012.

—2 Criteris d’aplicació

2.1 Pel que fa al personal funcionari, estatutari i eventual, aquesta reducció s’aplicarà mitjançant la deducció del complement específic addicional dels havers corresponents als mesos de juny i desembre de 2012 en una quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el primer i segon semestre, respectivament. Es respectaran els períodes meritats a la data d’entrada en vigor de l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012.

En el cas que la deducció aplicada al complement específic addicional sigui insuficient per completar la reducció retributiva, la part restant es deduirà del complement específic o equivalent del mateix mes.

Respecte de la deducció retributiva del mes de juny i en els casos en què sigui necessari, la deducció restant s’aplicarà al complement específic o equivalent del mesos immediatament posteriors.

Tenen la consideració de complement específic o equivalent els conceptes retributius previstos a l’annex de l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012.

2.2 Pel que fa al personal laboral i, en el cas que no hi hagi acord en la negociació col·lectiva sobre la distribució i aplicació de la reducció prevista en el punt 1 d’aquest Acord, la reducció s’aplicarà mitjançant la deducció de l’import corresponent en les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2012, en una quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el primer i segon semestre, respectivament. En el cas que ja s’hagi pactat una aplicació i distribució de la reducció salarial establerta a l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012, aquell pacte s’haurà d’ajustar a la reducció salarial prevista en aquest Acord.

—3 Regularització de deduccions

3.1 La deducció corresponent al mes de desembre de 2012 s’incrementarà o es reduirà, segons calgui, per tal d’assegurar l’aplicació d’una reducció del 5% de les retribucions totals l’any 2012.

3.2 Al personal que finalitzi la seva relació de servei abans del mes de desembre de 2012 se li regularitzaran les deduccions derivades d’aquest Acord en la darrera nòmina que hagi de percebre, de manera que quedin ajustades a una reducció del 5% de les retribucions totals percebudes l’any 2012.

—4 Caràcter, desplegament i vigència de les mesures

4.1 Les mesures previstes en aquest Acord són d’aplicació a l’exercici pressupostari 2012, i poden ser objecte d’adequació en el cas que ho requereixin els desequilibris pressupostaris que es puguin produir com a conseqüència de la situació econòmica actual o bé en el cas que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic.

4.2 S’autoritza els departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement perquè, mitjançant la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, s’emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i control d’aquest Acord.

4.3 Els punts 1 i 2 de l’Acord de Govern de 28 de febrer de 2012 queden modificats en els termes previstos en aquest Acord.

4.4 Aquest Acord produeix efectes l’endemà que s’hagi publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal