Instruccions inici de curs de secundària i adults0

1867 20/06/2012, 10:30       #Mesa sectorial,

Ordre del dia:

1- Document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial.

2- Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària.

3- Document per a l’organització i el funcionament dels centres i aules públics d’educació de persones adultes.

4- Torn obert de paraules.

2.- Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària.

Principals novetats

Les instruccions són, en general, continuistes, llevat d’algunes adaptacions normatives, algunes modificacions tècniques de poca importància i de l’adaptació de les “retallades” adoptades al seu moment pel Govern de la Generalitat i, posteriorment, pel Govern de l’Estat, que la Generalitat aplica en la seva integritat, la viabilitat de les quals s’ha de visualitzar en aquest document.

ASPEPC·SPS participa amb la voluntat d’introduir una sèrie de millores (relatives sobretot a l’horari del professorat de secundària, a la situació del professorat de secundària a adults, a les condicions de les substitucions i a l’eliminació de les ambigüitats de les Instruccions que poden donar peu a interpretacions esbiaixades per part d’algunes direccions molt compromeses amb el model del centre com a “cortijo”) però se’ns informa que aquest dimecres es publicaran de la qual cosa deduïm que la voluntat real d’incorporar millores és, si més no, reduïda, per no dir nul·la. Com a mostra, es pregunta al Departament si ha resolt alguna cosa en relació a les propostes presentades sobre el cobrament a terminis del mes de juliol per al personal substitut i la possibilitat de que es consideri, en la dedicació prevista per a aquest personal el proper curs que puguin realitzar, remuneradament, les funcions de tutor. Se’ns respon que el Departament continua ferm en la seva decisió de no fer un nomenament al juliol tot però que en la proposta final que presentarà al Govern admetrà la possibilitat que els substituts puguin cobrar la tutoria.

Per fi, el Departament detalla com es procedirà a cobrir les substitucions de menys de 10 dies. En el document es diu:

“Cada departament/seminari ha de preveure i elaborar material complementari de suport de les matèries que s'imparteixen en cadascun dels cursos de l'etapa o cicle. El professor de guàrdia s'encarregarà de facilitar-lo als alumnes i recollir-lo en finalitzar la sessió, per tal de passar-lo posteriorment al professor que té assignada la matèria, que el tindrà en compte en l'avaluació dels alumnes. En el cas d'absència d'un professor, prevista amb prou antelació, aquest mateix serà l'encarregat d'elaborar les propostes d'activitats que els alumnes hauran de fer durant les classes que no es puguin impartir. El professor farà arribar aquestes activitats al cap d'estudis, el qual donarà les instruccions adequades als corresponents professors de guàrdia per tal que les portin a terme.
Les persones que formen part de l'equip directiu, d'acord amb el que disposa l'article 50.2 del Decret 102/2010, "han de preparar propostes per millorar la gestió del personal amb mesures que adeqüin (...) l'organització pròpia del centre a l'assoliment dels objectius fixats al PEC". Per tant, la direcció del centre pot modificar amb caràcter transitori i provisional l'assignació de grups i la distribució de les hores lectives d'un professor, per tal que pugui atendre hores de classe que quedin sense impartir per l'absència temporal d'un professor. Aquesta modificació de l'horari pot afectar també la distribució de les hores complementàries d'horari fix.
La direcció del centre pot també establir una modificació transitòria de l'horari setmanal assignat a un professor, fent servir hores previstes per a l'aplicació de mesures d'atenció a la diversitat als alumnes d'educació secundària obligatòria, o de desdoblaments, les quals provisionalment es deixarien d'aplicar per tal de poder cobrir aquelles hores lectives de substitució que es considerin necessàries.
Finalment, cal considerar que l'increment en el nombre d'hores complementàries d'horari fix dels professors permet disposar d'un major nombre de professors de guàrdia en cadascuna de les hores lectives dels alumnes. Un criteri que pot permetre una millor organització de les hores de guàrdia és comptar amb professors de diferents departaments o àmbits en cadascuna de les hores de guàrdia, sempre que sigui possible, per cobrir possibles absències de professors que es produeixin al llarg del curs.

ASPEPC·SPS manifesta, i també la resta de sindicats, que aquest redactat no soluciona res i és, a la pràctica, irrealitzable i inútil: es una mena de “campi qui pugui” que deixa als centres la patata calenta. ASPEPC·SPS, en concret, demana que el redactat sigui modificat de forma que cap equip directiu pugui tenir la temptació de modificar, sense contrapartides compensatòries posteriors ni la conformitat de l’interessat, horaris provisionals que comportin més de 20 hores lectives per al professor. El Departament no es compromet a res al respecte dient que les instruccions són prou clares i ASPEPC·SPS anuncia que sinó s’introdueix aquesta modificació vetllarà, judicialment si s’escau, pel compliment estricte de la normativa pel que fa a l’horari lectiu del professorat.

La part sindical torna a insistir en la necessitat de que els substituts cobreixin íntegrament les vacants i percebin la totalitat del sou que els hi correspon. La petició torna a caure el buit. El departament diu que no hi ha marge per a la negociació per les restriccions pressupostàries.

ASPEPC·SPS torna a demanar, proposant un redactat que modifica els presentats anteriorment, una racionalització dels horaris del professorat de secundària compactant-los tant com sigui possible. La nova proposta introdueix un nombre màxim de “forats” setmanals i demana que les reduccions de jornada d’1/3 gaudeixin d’almenys 1 dia lliure i les de 1/2 jornada de 2. El Departament anota la proposta amb aparent voluntat d’estudiar-la però...

Els altres aspectes de les Instruccions que rebutgem ja els hem manifestat sobradament en els anteriors anys i no les tornem a reiterar.

3.- Document per a l’organització i el funcionament dels centres i aules públics d’educació de persones adultes.

ASPEPC·SPS demana:
La negociació d’un nou acord d’adults amb les organitzacions sindicals legítimament representades a la Mesa Sectorial i no amb difuses organitzacions que no es representen més que a sí mateixes per acabar amb la discriminació del professorat de secundària a adults (l’únic col·lectiu que no té reconeguda la tutoria com a activitat lectiva de tot el personal docent de Catalunya), reequilibrar la absoluta infrarepresentació del professorat de secundària en les direccions i càrrecs dels centres d’adults, “coto privado” en la majoria dels centres dels funcionaris del cos B i introduir criteris que tinguin en compte la capacitació professional reconeguda per la titulació i que eviti la paradoxa de que la impartició dels cursos de preparació per a l’accés a la Universitat als majors de 25 anys o als Cicles Formatius de Grau Superior s’adjudiqui sistemàticament a funcionaris del cos B mentre que els de cos A, que són els que estan capacitats legalment, es veuen obligats, en el mateix centre, a impartir cursos per a nouvinguts amb la consegüent superior càrrega lectiva. USTEC no diu res. CCOO intenta una tímida justificació de la situació apel·lant a l’origen històric dels centres de formació de persones adultes però la realitat és que no recolzen la nostra petició. El departament admet la racionalitat, legalitat i sentit comú de la nostra demanda i es compromet a regularitzar d’una vegada la situació. Esperem que sigui així...

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps

Esborranys

Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària (PDF, +3 Mb)

Document per a l’organització i el funcionament dels centres i aules públics d’educació de persones adultes (PDF)


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal