DOGC núm 6158. S'estableix la jornada substituts i el no pagament del mes juliol0

1533 27/06/2012, 15:57       #Interins i substituts, #DOGC,

ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

Acorda:

—1 Deixar en suspens durant el curs 2012-2013 els següents apartats de l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març:

Apartat 1 sencer.

Apartat 2, a excepció de l’horari fix setmanal del professorat de secundària, que tindrà assignat un horari de 28 hores setmanals, i del darrer paràgraf d’aquest apartat referent a la suspensió de determinats acords.

Apartat 3, tercer paràgraf, referit a la dedicació lectiva dels professors tutors de la fase de formació pràctica dels alumnes en centres de treball.

—2 Modificar, a partir del curs 2012-2013, els punts 1, 3 i 5 de l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, referents a la distribució horària setmanal de les activitats lectives i complementàries dels professors, d’acord amb el que preveu l’article 3 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, que estableix els mínims de la jornada lectiva. S’estableixen, doncs, les següents jornades lectives setmanals:

25 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació infantil i primària;

22 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes;

20 hores setmanals lectives per al professorat que imparteix la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

—3 Modificar el punt 4 de l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, que queda redactat de la manera següent:

"–4 Deixar en suspens, fins al 31 d’agost del 2015, l’aplicació del primer paràgraf del punt 5.3 de l’Acord de la Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre el cobrament dels mesos d’estiu pel personal interí que no formi part de l’acord de garanties de continuïtat. En conseqüència, durant aquest període, el Departament d’Ensenyament no podrà efectuar nous nomenaments de personal substitut docent corresponents al mes de juliol."

—4 Adequar, a partir de l’1 de setembre de 2012, la jornada del professorat interí docent nomenat per a la substitució transitòria dels funcionaris titulars del lloc de treball, segons preveu l’article 124.1.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i l’article 10.1.b) de l’EBEP, de forma proporcional a les activitats de docència directa amb alumnes. El nomenament del personal docent en substitució de funcionaris tindrà horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general, d’acord amb el previst a l’article 104.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, per aconseguir una utilització dels recursos humans i econòmics disponibles més ajustada i eficaç.

Així les substitucions cobriran només la part horària essencial corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d’atenció a la diversitat) i altres activitats complementàries, sense incloure-hi en la jornada setmanal de presència al centre dels professors substituts les reduccions lectives de direcció i coordinació dels titulars, les tasques de vigilància i esbarjo dels alumnes d’educació infantil i primària ni, en el cas del professorat de secundària, les guàrdies i altres vigilàncies.

La jornada lectiva del substitut docent es completarà amb la part corresponent d’activitats complementàries, en proporció a les activitats lectives que tingui assignades el professor substitut, segons les següents ràtios:

educació infantil i primària: 1,44 que equival a 26 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal;

cos de mestres en educació de persones adultes: 1,47 que equival a 28 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal;

cossos d’ensenyament secundari; 1,62 que equival a 37 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal.

Les direccions dels centres públics assignaran als substituts docents un horari de 32,5 hores setmanals com a màxim, distribuïdes en un màxim de 27,5 hores d’horari fix o no fix al centre educatiu, i d’un màxim de 5 hores complementàries de preparació de classes i altres activitats que no requereixen necessàriament la presència en el centre docent.

Les retribucions bàsiques i complementàries corresponents als nomenaments de professorat substitut es fixaran proporcionalment a la jornada realitzada, segons estableix l’article 104.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

—5 Deixar en suspens, a partir de l’1 de setembre de 2012, els complements retributius per responsabilitats específiques de coordinació i per dedicació lectiva especial com a components del complement específic docent, creats per l’Acord GOV/112/2009, de 30 de juny.

—6 Modificar el criteris de càlcul de les plantilles docents en centres educatius públics d’educació infantil i primària. A partir del curs 2012-2013, en el càlcul de plantilles de les escoles el Departament d’Ensenyament es reduirà el nombre d’hores lectives per activitats de suport i d’atenció a la diversitat, tot mantenint les hores dedicades al suport escolar personalitzat, establert al punt 7 de l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig.

—7 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal