DOGC núm 6220. Mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial0

3907 26/09/2012, 09:26       #DOGC,

RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial, ha incorporat diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional inicial.

Algunes d’aquestes mesures ja s’havien previst al Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

Amb el Decret 284/2011 les mesures flexibilitzadores s’incorporen a la nova ordenació de la formació professional inicial i recullen l’experiència obtinguda mitjançant diverses actuacions dutes a terme pel Departament d’Ensenyament amb la finalitat de millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

Així mateix, en el moment actual s’ha incrementat l’accés a la formació professional de persones de més de 25 anys, que representen més del 25% de l’alumnat, les quals solen disposar d’experiència laboral o en altres activitats; aquest fet suscita, singularment, la conveniència d’impulsar les tasques d’informació, d’orientació i especialment d’assessorament, per tal de facilitar la consecució d’itineraris de qualificació de forma personalitzada i individualitzada alhora que cal establir el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits.

D’acord amb el que s’ha esmentat, s’organitzen diverses mesures i actuacions en la formació professional inicial, les quals es configuren de forma que els centres disposin d’un marge d’autonomia d’acció prou ampli per dur-les a terme, afavorint així la seva eficàcia i extensió a tot el territori,

Per tant,

Resolc:

—1 Organitzar les mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional inicial següents:

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu d’acord amb el que preveu l’annex 1.

La matrícula semipresencial d’acord amb el que preveu l’annex 2.

La formació professional en zones de baixa densitat de població d’acord amb el que preveu l’annex 3.

Les ofertes a col·lectius singulars d’acord amb el que preveu l’annex 4.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials d’acord amb el que preveu l’annex 5.

El reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats d’acord amb el que preveu l’annex 6.

—2 Deixar sense efecte, a partir del 31 d’agost de 2012, les resolucions següents:

a) La Resolució EDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm. 4980, de 3.10.2007).

b) La Resolució EDU/1492/2009, de 21 de maig, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, el règim d’ensenyaments de formació professional del sistema educatiu en zones de baixa densitat de població, i s’implanta en un centre (DOGC núm. 5391, de 2.6.2009).

—3 Aquesta Resolució té efectes a partir del dia 1 de setembre de 2012.

El règim i la modalitat duts a terme d’acord amb les resolucions que es deixen sense efecte s’han de regir per aquesta Resolució.

—4 La remissió que fa l’article 4.2 de la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, als annexos 2 i 3 de l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, s’ha substituït per la remissió als annexos 5 i 6 d’aquesta Resolució, en virtut de l’Ordre ENS/269/2012, de 23 d’agost, per la qual se suprimeix el programa experimental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu i es deroga l’Ordre EDU/417/2009, de 18 de setembre, per la qual es creen els preus públics vinculats al programa experimental Qualifica’t.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 d’agost de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Més...


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal