DOGC núm 6221. Prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal0

1565 27/09/2012, 09:17       #Salut laboral, #DOGC,

DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

Decreto:

Article únic

Modificar la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

1. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que resta redactat de la manera següent:

“1. Al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de les entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, de les entitats de dret públic, de les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat, dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i de les universitats públiques catalanes, incloses les seves entitats dependents amb participació majoritària, integrat dins el règim general de la Seguretat Social, només se li reconeixerà, mentre es trobi en la situació d’incapacitat temporal, els complements de la prestació econòmica d’incapacitat temporal següents:

”a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes: del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; a partir del dia vint-i-unè, inclusivament, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

”Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

”b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

”Les referències a dies que es fan en aquest apartat s’entenen fetes a dies naturals.”

2. Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que resta redactat de la manera següent:

“3. El que estableix l’apartat 2 és aplicable al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de les entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, de les entitats de dret públic, dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i de les universitats públiques catalanes, incloses les seves entitats dependents amb participació majoritària.”

Disposició addicional

Règims especials de Seguretat Social del mutualisme administratiu

Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit als règims especials de Seguretat Social del mutualisme administratiu li és d’aplicació el que estableix l’article 9 del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

Disposició transitòria

El que disposa aquest Decret llei és d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir de la data de la seva entrada en vigor. No obstant això, al personal en situació d’incapacitat temporal de durada superior a tres mesos afectat per la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en la seva redacció anterior, li serà d’aplicació el que estableix aquest Decret llei.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el 15 d’octubre de 2012.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 25 de setembre de 2012

Artur Mas i Gavarró


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal