DOGC núm. 6325. Acord de Govern pel qual se'ns torna a traure la paga extra0

2826 28/02/2013, 11:19       #Retribucions, #DOGC,

ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013.

Acorda:

-1 Àmbit d’aplicació

1.1 Aquest Acord és d’aplicació:

a) Al personal funcionari, interí, estatutari i eventual al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic inclòs dins l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i al personal funcionari, interí i eventual d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes i entitats que en depenen.

b) Al personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic inclòs dins l’àmbit d’aplicació del títol III de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, així com de les universitats públiques catalanes i de les entitats que en depenen.

c) Al personal docent i investigador funcionari, interí, contractat administratiu i emèrit de les universitats públiques catalanes i al personal que presta serveis en les entitats que en depenen.

d) A les persones titulars dels òrgans superiors i alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i assimilats, així com al personal laboral d’alta direcció i a qualsevol altre personal que, d’acord amb la normativa vigent, ocupi càrrecs amb funcions directives amb retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director/a general.

e) A les persones titulars dels òrgans de Govern i altres càrrecs unipersonals de les universitats públiques catalanes i les entitats que en depenen, inclòs el personal que desenvolupa funcions directives, tinguin o no la consideració d’alt càrrec, sempre que percebin retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director/a general.

1.2 Aquest Acord és d’aplicació al personal al servei del Consell Audiovisual de Catalunya, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’Autoritat Catalana de la Competència, el Consell de Treball, Econòmic i Social i l’Institut Català Internacional per la Pau.

1.3 Queda exclòs de l’aplicació de les mesures excepcionals establertes en aquest Acord el personal investigador en formació i els investigadors postdoctorals la contractació dels quals deriva de programes de foment competitiu o d’altres recursos externs, així com el personal amb retribucions anuals, per jornada completa i amb exclusió dels complements per productivitat o rendiment, inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual.

-2 Reducció retributiva

Durant l’exercici 2013, es redueixen les retribucions anuals del personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, quan correspongui, d’una paga addicional del complement específic o equivalent, de conformitat amb els criteris d’aplicació que s’estableixen en el punt 3 d’aquest Acord.

-3 Criteris d’aplicació

3.1 La reducció retributiva del personal a què fa referència la lletra a) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà mitjançant la deducció de la paga addicional del complement específic dels havers corresponents als mesos de juny i desembre de 2013, en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. En el cas que la deducció aplicada a la paga addicional del complement específic sigui insuficient per completar la reducció retributiva corresponent, la part restant es deduirà del complement específic o equivalent dels mesos de juny i desembre, respectivament.

3.2 La reducció retributiva del personal laboral a què fa referència la lletra b) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà mitjançant la reducció de les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2013 en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. El personal que, d’acord amb el seu règim retributiu, percebi més de dues pagues extraordinàries o que les percebi mensualment de manera prorratejada, se li reduiran les retribucions anuals en una catorzena part, reducció que s’aplicarà de forma prorratejada en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord. No obstant l’anterior, en el marc de la negociació col·lectiva es podrà acordar una distribució diferent de la reducció retributiva.

3.3 La reducció retributiva del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes a què fa referència la lletra c) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord mitjançant la deducció de l’import corresponent dels conceptes retributius relatius als complements salarials “regularització d’IPC” o equivalents i dels complements addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió establerts en el Decret 405/2006, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques a Catalunya, així com les pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del complement retributiu “regularització d’IPC”.

Pel que fa al personal docent i investigador contractat administratiu i al personal emèrit, la reducció retributiva s’aplicarà mitjançant la reducció de les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2013 en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. Aquesta reducció es pot aplicar a qualsevol complement, llevat dels que es percebin en aplicació de la normativa estatal.

3.4 La reducció retributiva dels càrrecs i personal directiu a què fa referència la lletra d) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà mitjançant la reducció de les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2013 en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. El personal directiu que, d’acord amb el seu règim retributiu, no percebi pagues extraordinàries, que en percebi més de dues o que les percebi mensualment de manera prorratejada, se li reduiran les retribucions en una catorzena part, reducció que s’aplicarà de forma prorratejada en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord.

3.5 La reducció retributiva dels càrrecs i personal directiu de les universitats públiques catalanes a què fa referència la lletra e) del punt 1.1 d’aquest Acord s’aplicarà mitjançant la reducció de les retribucions dels mesos de juny i desembre de 2013 en una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga extraordinària. No obstant això, quan es tracti de personal docent i investigador funcionari, la reducció retributiva s’aplicarà mitjançant la deducció de l’import corresponent dels conceptes retributius relatius als complements salarials “regularització d’IPC” o equivalents i dels complements addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió, així com les pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del complement retributiu “regularització d’IPC” o equivalents i qualsevol complement individual aprovat pel consell social de cada universitat.

3.6 Sens perjudici d’aplicar en qualsevol cas la mesura establerta en el punt 2 d’aquest Acord en la deducció de la paga addicional del complement específic o equivalents, o d’altres conceptes retributius que conformen la paga extraordinària es respectaran les quanties corresponents als períodes meritats.

-4 Regularització de deduccions

4.1. Quan no es pugui fer efectiva la totalitat de la reducció retributiva aplicant els criteris establerts en el punt 3 d’aquest Acord, la reducció s’aplicarà mitjançant la deducció del complement específic o equivalent de forma prorratejada en les mensualitats pendents de percebre a partir de l’entrada en vigor d’aquest Acord.

4.2. Al personal que finalitzi la seva relació de servei o laboral abans que li pugui ésser aplicada la corresponent reducció, aquesta li serà regularitzada en la darrera nòmina que hagi de percebre.

-5 Caràcter, desplegament i vigència de les mesures

5.1. Les mesures previstes en aquest Acord tenen caràcter temporal i poden ser objecte d’adequació en el cas que ho requereixi l’escenari pressupostari que es pugui produir com a conseqüència de la situació econòmica o bé, en el cas que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les administracions públiques una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic. Així mateix, aquest Acord queda subjecte a les previsions que s’estableixin a la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013.

5.2 Se suspenen les previsions dels acords i pactes sindicals i esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis col·lectius que contravinguin l’aplicació del que preveu aquest Acord.

5.3 Es repercutirà una reducció equivalent a la deducció retributiva prevista en el present Acord en els concerts o encàrrecs de gestió per la prestació de serveis socials de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials amb entitats no incloses en el sector públic de la Generalitat de Catalunya.

5.4 En el marc dels acords d’analogia retributiva, a partir de l’entrada en vigor del present Acord, la part corresponent a les retribucions del personal que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats i percebudes pel sistema de pagament delegat experimentarà una reducció anàloga a tots els efectes per al personal funcionari docent no universitari, sense que l’import resultant sigui en còmput anual inferior al corresponent al personal a que fa referència el punt 1 d’aquest Acord amb condicions equivalents. A aquest efecte, s’adequaran els imports dels mòduls dels concerts educatius a partir de l’entrada en vigor del present Acord corresponents a les despeses de personal.

5.5 S’autoritza els departaments de Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement perquè, mitjançant la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i control d’aquest Acord. Així mateix, el Consell Interuniversitari de Catalunya pot acordar, per mitjà de la seva Junta Permanent, les mesures necessàries per a la coordinació de l’aplicació correcta d’aquest Acord i el seu control.

5.6 Aquest Acord produeix efectes l’endemà que s’hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal