Reduccions de jornada, adjudicacions provisionals d'estiu, Decret de plantilles0

1908 03/05/2013, 08:53       #Reducció de jornada, #Mesa sectorial, #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

Odre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta 04/2013 Ordinària corresponent a la sessió del dia 3 d’abril de 2013.

2.- Procediment de reducció de jornada curs 2013-2014.

3.- Reducció d’hores a partir de 55 anys.

4.- Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals pel curs 2013-2014.

5.- Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació.

6.- Esborrany de Decret de plantilles i provisió de llocs docents.

Prèviament, se' informa de les dates previstes per a la modificació de dades de la Borsa de treball per al curs 2013-2014 atès que aviat es publicarà la Resolució corrersponent que no incorporarà novetats respecte a la del curs anterior. Les dates serien:
22 de maig a 4 de juny: consulta, actualització de dades i reclamacions ordre de llista. Els que són a la llista i no han treballat, han de sol·licitar la continuïtat.
16 de setembre: únic dia de la segona actualització (24h).
4a setmana d’octubre: 3a actualització i modificacio de dades.
Darrera setmana de gener: 4a actualització i modificació de dades.
Darrera setmana de març: 5a actualització i modificació de dades.

2.- Procediment de reducció de jornada curs 2013-2014.

La resolució no presentarà novetats respecte a la de l'any passat. ASPEPC·SPS demana, com cada any, que si algú sol·licita la reducció de jornada i demana que la seva jornada es concentri en 3 o 4 dies setmanals, pugi tenir el dret a renunciar-hi si l'horari que se li adjudica no s'ajusta a aquests criteris de concentració que havia sol·licitat. L'Administració diu que ho estudiarà.

3.- Reducció d’hores a partir de 55 anys.

La resolució tampoc presentarà novetats respecte a la de l'any passat.

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre.
En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte.
En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte.
En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 hores.

Procediment per sol·licitar la reducció de dues hores de la jornada lectiva o de les activitats complementàries segons correspongui per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys.
Les persones interessades en acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud adreçada al/a la director/a dels serveis territorials o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona de què depenguin fins al 31 de maig de 2012.
El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.

ASPEPC·SPS denuncia la presa de pèl que representa aquest simulacre de reducció en el cas del professorat entre 55 i 58 anys. Es dóna el cas que la reducció d'aquestes dues hores complementàries afecta, segons el text del Departament, les dues hores complementàries, que no s'assignaran per aquest concepte, però a continuació es diu que es podran assignar activitats d'índole diversa que computaran en les set hores i mitja no sotmeses a control horari.

ASPEPC·SPS denuncia que això és un frau, ja que es pot donar el cas que a algú se li assignin tasques amb càrrec a les set hores i mitja no sotmeses a control que, en el cas de no haver sol·licitat la “reducció”, no tindria assignades. Per aquesta raó, recomanem a professorat afectat que s'ho miri molt bé abans de sol·licitar aquesta suposada reducció, ja que fins i tot s'hi pot sortir perdent.

4.- Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals pel curs 2013-2014.

Dates presentació sol·licituds:
Personal interí: de 22 de maig a 4 de juny de 2013.
Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de rsicos laborals: 24 de maig a 14 de juny de 2013.
Personal funcionari de carrera i en pràctiques: de 30 de maig a 13 de juny de 2013.
El personal funcionari de carrera afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2013 podrà presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic amb posterioritat al 6 de juny de 2013 en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.

Resolució provisional: a mitjans de juliol.
Resolució definitiva: a finals de juliol.

Les novetats més significatives respecte al curs anterior, són les següents:

  1. L'adjucació de destinació a funcionaris en pràctiques anirà per davant de les comissions de serveis.
  2. A Secundària, tot i que es respecta l'ordre de peticions de destinació, en cas de concurrència tindrà preferència l'especialitat adquirida per oposició o per ANE (Adquisició de nova especialitat) davant de qualsevol altre mecanisme a través del qual s'hagi adquirit l'especialitat.
  3. En el cas dels “suprimits” (desplaçats forçosos) es manté el mateix criteri de prioritat que fins ara. Es manté també el dret preferent si es demana el mateix centre d'on es va ser desplaçat o al que s'ha estat destinat el darrer curs.
  4. En el tema de les propostes i confirmacions del professorat interí, la continuïtat queda en funció de la reclamació que faci la direcció del centre.

És important ressaltar que la prioritat del funcionari en pràctiques o expectativa de destinació respecte la comissió de serveis, queda supeditada a l'ordre de prioritats que pugui establir la proposta de la direcció del centre. Si, per exemple, hi ha per una mateixa especialitat un funcionari en pràctiques i una comissió de serveis, i només hi ha una plaça, si la direcció no es manifesta es mantindrà la prioritat del funcionari en pràctiques, però si la direcció del centre proposa un altra ordre, es mantidrà el criteri manifestat per la direcció.

5.- Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació.

En relació a la darrera convocatòria de fa quatre anys, i malgrat sigui un concurs de mèrits, s'introdueixen proves objetives de caràcter eliminatori, prèvies a l'entrevista.

La llista d'aspirants seleccionats que no accedeixin a un lloc de treball, es mantindrà mentre no es produiexi una convocatòria de concurs oposició o un nou concurs de mèrits.

6.- Esborrany de Decret de plantilles i provisió de llocs docents.

Se'ns comunica que l'esborrany ja s'ha presentat al Govern, per la qual cosa ja no és esborrany, sinó projecte de decret, la qual cosa no diu massa de la disposició del Departament a negociar els temes més conflictius d'aquest projecte.

Es fa un primera aproximació global a la posició de cada sindicat en relació a aquest decret i s'ajorna la reunió fins al proper dilluns.

ASPEPC·SPS manifesta la seva oposició frontal a aquest decret.

Els representants d'ASPEPC·SPS a la Mesa Sectorial
logo aspepc·sps

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal