Vacants en centres de màxima complexitat a proveir mitjançant l'objectivíssim requisit d'entrevista prèvia0

6407 15/06/2017, 20:29       #Interins i substituts, #Decret de plantilles,

Relació de vacants de llocs de treball específics amb perfil professional i de llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat per proveis mitjançant el procediment amb requisit d'entrevista prèvia.

Barcelona-Consorci

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Maresme Vallès Oriental

Vallès Occidental

Catalunya Central

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

6.1. Procediment específic amb requisit d'entrevista, previ a la proposta de nou professorat al centre el curs 2017-2018, per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional i llocs ordinaris en centres de màxima complexitat.

Per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat (llocs a dedicació completa en ambdós casos), en el supòsit que la direcció del centre tingui previst formular proposta de destinació provisional per al curs 2017-2018 d'un/a docent que no ha exercit al mateix centre el curs 2016-2017, durant un mínim de quatre mesos quan es tracti de persona interí i/o substitut, per poder realitzar la proposta haurà d'aplicar necessàriament el procediment específic amb requisit d'entrevista prèvia que a continuació es detalla.

Les direccions dels centres lliuraran als corresponents serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona la relació de llocs de treball vacants (en cas de centres de màxima complexitat, també les possibles vacants resultes sobre les quals es formuli proposta) abans del dia 14 de juny de 2017.

Cada servei territorial i el Consorci d'Educació de Barcelona farà pública el dia 15 de juny de 2017 al seu web, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2017-2018, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon del centre. Aquest és un requisit imprescindible per poder formular proposta sobre un/a nou/va docent.

El professorat funcionari i/o interí que ho desitgi, voluntàriament, podrà fer arribar entre els dies 16 i 20 de juny, ambdós inclosos, un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. També podrà adjuntar el seu currículum i facilitar la seva adreça electrònica.

Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres i, en el cas d'optar a llocs de treball específics necessàriament haurà de tenir acreditat el perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre.

Aquesta manifestació de disponibilitat és totalment compatible amb les seves possibles peticions en la fase d'elecció, mitjançant sol·licitud individual formalitzada amb anterioritat, de llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i/o llocs específics amb perfil professional.

En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.

El dia 21 de juny de 2017, les direccions dels centres afectats convocaran (indicant dia, hora i lloc acordats) als docents que ha decidit entrevistar.

La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista.

En tot cas, per poder formalitzar proposta de destinació, la direcció ha de realitzar necessàriament com a mínim una entrevista, si el nombre de candidats ha estat d'un o dos. Si el nombre de candidats és superior, el mínim d'entrevistes serà de dos. La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones entrevistades.

La direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l'equip directiu, realitzarà les entrevistes per tal valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat, entre els dies 22 i 28 de juny de 2017, ambdós inclosos.

En el supòsit que no s'hagi presentat cap candidat o que la direcció n'hagi seleccionat a cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït en la fase d'elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d'un docent ja destinat al centre el curs 2016-2017.

La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s entrevistats i que no hagi estat proposats, entre el 29 de juny i el 4 de juliol, ambdós inclosos.

Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d'una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d'una proposta de direcció. Per tant, ha d'informar la seva decisió a les direccions dels centres afectats.

La direcció del centre formalitzarà la proposta a l'aplicació PDA, d'acord amb el que s'estableix a la base 6.3. i n'informarà a l'equip directiu i de coordinació.

Abans del dia 4 de juliol de 2017, les direccions dels centres lliuraran als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona els resultats dels docents participants entrevistats i proposats en l'aplicació d'aquest procediment específic.

Les direccions dels centres afectats i el professorat participant en aquest procediment específic hauran de complimentar els models que a tal efecte es publiquen al Portal de centre.

Les direccions dels centres han de custodiar una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal