Oposicions 2018: reunió tècnica entre el Departament i els sindicats presents a la Mesa Sectorial1

6027 20/12/2017, 11:00       #Oposicions,

Dimarts 19 de desembre, a les 11:00, va tenir lloc a la Sala d'Actes de l'edifici de Via Augusta una reunió tècnica entre el Departament i les organitzacions sindicals amb presència a la Mesa Sectorial (USTEC, CCOO, Sindicat Professors de Secundària i UGT) per a tractar alguns aspectes "foscos" de la convocatòria d'oposicions. Van assistir-hi representants de diverses direccions generals del departament d’Ensenyament amb la intenció de respondre a preguntes relatives a la convocatòria d’oposicions, formulades per diversos aspirants i per les organitzacions sindicals.

Part pràctica de la primera prova dels procediments d’ingrés

En relació a les proves pràctiques, moltes de les concrecions i aclariments sol·licitats no hi seran fins a disposar dels criteris de correcció, «criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis del lloc on se celebri el procés selectiu, almenys amb una setmana d'antelació a l'inici de les proves i també a través de la pàgina d'Internet http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/.

En relació al fet que aquestes proves impliquin activitats didàctiques, l’administració comenta que li interessa que els aspirants sàpiguen generar situacions d’aprenentatge, tant per a grups de batxillerat que preparin proves més avançades com per a alumnes de 1 r d’ESO.

A la pregunta de si hi ha exemples de prova pràctica, de manera que els candidats en puguin disposar per tenir una orientació sobre la preparació d’aquesta prova, el Departament va respondre que no n’hi ha i que l'elaboració de les proves queda en mans de la comissió de selecció (o tribunal si només n’hi ha un).

A la pregunta de si hi podria haver un redactat més concret en relació a què es pot incloure a les preguntes de la prova pràctica, en la línia dels redactats de convocatòries anteriors com la de 2011 i la dels redactats de convocatòries més recents en altres administracions educatives de l’estat, el Departament ha respost que no, que "el candidat ja ha de saber què li poden demanar". Aquestes concrecions "segur que hi són" en el màster universitari d’especialització docent a secundària. També esmenten que cal agafar de referència els documents d’orientacions per programar per competències que ja es pot trobar a la XTEC en el cas de l’ensenyament primari i que s’estima que estiarà publicat per a l’ESO abans de finals d’any 2017.

A la pregunta de si atès que a la prova pràctica es demanaran vinculacions amb el currículum, cal saber-se’l de memòria o es podrà disposar d’un exemplar del mateix per consultar-lo, el Departament respon que no es podrà consultar, que cal que el candidat tingui interioritzat "el sentit de les competències" encara que no l'exacta literalitat de cadascuna.

A la pregunta de si aquesta vinculació a les competències se serà genèrica o exigirà un diferent grau de concreció i quin, el Departament no va respondre.

En un determinat moment l’administració afirma que a la part pràctica de la primera prova poden sortir qüestions relatives a altres especialitats docents que siguin del mateix àmbit. Posen l’exemple que, per a l’ingrés a l’especialitat de Biologia i Geologia hi podria haver qüestions de l’especialitat de Física i Química, ja que són del mateix àmbit «i el docent les ha de dominar». El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) mostra les seves reticències, ja que valora que no està gens clar que això es pugui fer a l’empara del RD 276/2007 que regula el marc dels procediments d’ingrés a cossos docents, basats en especialitats, i que hi podria haver impugnacions a banda que suposa menystenir el principi d'especialitat. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) pregunta també si això suposaria que per a l’especialitat de Dibuix es podrien formular preguntes amb continguts de Música, per ser del mateix àmbit. Moments després l’administració afirma que les preguntes seran relatives exclusivament a l’especialitat docent per a la qual es participa.

Altres preguntes:

- P:A determinades especialitats, com ara Tecnologia, hi haurà part pràctica de la prova estrictament escrita o hi pot haver proves on calgui manipulació?
- R: En especialitats com aquesta la prova pot ser per escrit, malgrat que dins el redactat hi pot haver mencions a com s’haurien de fer les pràctiques on calgui manipulació.

- P: En especialitats on la part pràctica de la primera prova sigui per escrit i anònima, tots els candidats a l’especialitat faran la mateixa prova?
- R: Queda a criteri de la comissió de selecció, i en principi és probable que sigui així.

- P: En especialitats en què la part pràctica de la primera prova no sigui anònima, on pot haver-hi simultaneïtat o que diferents candidats la realitzin en diferents moments, es preveuen diferents proves semblants entre elles?
- R: Sí.

- P: Les 4 hores de prova pràctica seran un temps total per respondre les qüestions o bé s’aniran recollint, per trams, diverses qüestions durant les 4 hores?
- R: En principi les 4 hores és un únic bloc global, a gestionar a criteri de l’aspirant.

- P: En el cas d’ingrés al cos de professors d’EOI, a la part pràctica hi haurà expressió oral i traduccions?
- R: Hi haurà allò que la comissió de selecció consideri adient perquè el docent mostri el seu nivell de coneixements i la seva capacitat d’aplicar-ho a l’aula.

Programacions didàctiques i unitats didàctiques

- P: Per fer la programació cal basar-se en la LOMCE?
- R: La referència normativa són els decrets desplegats pel departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i citats a la convocatòria (Annex 6)

- P: Quina és la relació entre les competències clau, les competències bàsiques i les competències bàsiques d’àmbit i matèria?
- R: A les programacions de cada especialitat cal fer referència a les CB d’àmbit i matèria, pel fet que les competències clau de l’ESO ja hi estan expressades. També responen que es pot considerar que les competències bàsiques de secundària són els objectius d'aprenentatge que han de permetre assolir els objectius de final d’etapa (això ho hem repreguntat).

- P: En relació a l’avaluació, serà d’aplicació el decret d’avaluació per a l’ESO que es preveu que es publiqui en els propers mesos?
- R: No, la normativa que s’aplica és la que hi ha vigent en el moment de la convocatòria d’oposicions. En relació a l’avaluació a l’ESO la referència és el Decret 187/2015 i els criteris d'avaluació que s'hi esmenten.

- P: Els annexos de la programació cal presentar-los en format paper o s’accepten altres formats com ara pendrives?
- R: La garantia d’acceptació és el format paper. Altres formats queda a criteri del tribunal acceptar-los. Es fa l’observació per part d’alguns presents a la reunió que, per evitar possibles incidències tècniques amb els formats digitals i el fet que es disposa de només 20’+20’ per a la defensa oral, potser és més fiable mantenir-se en el format paper.

- P: Es podrà portar un ordinador per a la defensa oral de la programació i la unitat didàctica?
- R: Queda a criteri del tribunal de selecció.

Prova de la fase d’oposició en els procediments d’accés a un grup superior

- P: En aquesta prova, es diu «En les especialitats relacionades a l'annex 7, que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat». En quines especialitats hi haurà aquesta prova de contingut pràctic?
- R: A totes les especialitats docents. No tenen perquè ser iguals que la part pràctica de la primera prova dels procediments d’ingrés.

Preguntes relatives a l’especialitat docent d’Orientació

En relació a aquesta especialitat l’administració detalla que les peces clau són el Decret 187/2015, el Decret 150/2017 relatiu al sistema educatiu inclusiu i els Dopcuments d'organització i Gestió dels centres del curs 2017/18.

A l’annex 5 s’hi diu «Per a l'especialitat d'orientació educativa la programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes al professorat d'aquesta en un institut o les establertes per a aquest en un equip d'assessorament psicopedagògic i haurà de contenir, almenys, les competències, els objectius, els continguts, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació i els recursos materials». Parlar del pla d’actuació i no de programació didàctica té com a objectiu ampliar el marc d’actuació, ja que en el cas d’Orientació la docència no és necessàriament la part principal de la seva feina. Els blocs (mínim de 4) de què es parla a l’annex 5 no és ben bé el que per altres especialitats és la unitat didàctica, però sí que fan la funció d’aquesta en allò que cal defensar: 20’ de defensa del pla d’actuació i 20’ de defensa del bloc a l’exposició pública davant del tribunal.

Preguntats si cadascun d’aquests blocs pot contenir els aspectes de competències, continguts, avaluació... (que en el redactat podria semblar que han d’anar per separat), la resposta és sí.

Altres qüestions

- P: Es pot accedir al procediment selectiu disposant del grau corresponent al títol de mestre d’ensenyament primari i del màster universitari de docència a secundària?
- R: Sí. I per accedir a primària no val qualsevol grau, cal que sigui específicament el grau corresponent al títol de mestre d’ensenyament primari.

(Nota: I a la que canviïn a un procés selectiu d’accés que acabi de deixar com a residual la competència acadèmica en l’especialitat docent de secundària ja hauran pràcticament assolit la fita de la primarització, burocratització i pedagogització de l’ensenyament secundari.)

- P: Els docents que estiguin en règim de classes passives i accedeixin a un nou cos docent, continuen en el règim en què estaven o passen al règim de seguretat social?
- R: L’administració dubta, però havent-ho consultat a MUFACE es confirma que es mantenen en classes passives.

- P: El professorat de formació d’adults que vulgui presentar-se voluntari com a vocal pels tribunals de selecció ho pot fer?
- R: No. El docent és titular d’una certa especialitat docent, però exerceix en un centre de formació d’adults on la seva plaça no és de l’especialitat docent determinada, sinó que està vinculada a àmbits de coneixement. Per ser vocal d’un tribunal cal tenir l’especialitat didàctica i estar-la exercint.

Observació final:
El Departament comunica que penjaran al seu web uns petits aclariments sobre els dubtes tractats en la reunió.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris (1)

Esteu opinant sobre: Oposicions 2018: reunió tècnica entre el Departament i els sindicats presents a la Mesa Sectorial
1/5 (1)
Full StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
teresa-526 diu...
Què fort!! Quina mesa tècnica!! Quina mena de jugar amb opositors i avaluadors! Quines parts pràctiques!! Estic indignada!!!!!!!!!
20 desembre 2017 21.29
Pàgina 1 de 1

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal