Decret de l'IOC. Llocs de treball docents0

5574 21/05/2020, 09:55       #DOGC,

DECRET 57/2020, de 19 de maig, de l'Institut Obert de Catalunya.

(...)

Article 24

Plantilla docent

1. La direcció general competent en matèria de centres públics proposa, per a cada curs acadèmic, la plantilla docent de l'IOC d'acord amb la programació de l'oferta educativa no presencial, les necessitats d'escolarització en aquesta modalitat educativa, les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte la proposta justificada de la direcció del centre.

2. El conseller o consellera d'Educació aprova anualment la plantilla docent de l'IOC per mitjà de la resolució establerta a l'article 10.2 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

 

Article 25

Sistema de provisió dels llocs de treball docents

1. Els llocs de treball de la plantilla docent de l'IOC es proveeixen mitjançant convocatòria pública pel procediment de concurs específic regulat a l'article 15 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió de llocs de treball docents, amb les especificitats previstes en aquest Decret.

2. Pot participar en el procediment de provisió el personal funcionari de carrera que compleixi els requisits específics següents:

a) Pertànyer al cos docent del lloc de treball convocat.

b) Acreditar 5 anys d'exercici de la docència presencial en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu.

c) Acreditar 3 anys d'exercici de la docència presencial en el cos docent i en l'especialitat corresponent al lloc convocat.

d) Tenir reconegut el perfil professional de competència digital docent.

3. El procediment de provisió consta de dues fases:

Primera fase: valoració dels mèrits establerts amb caràcter general a l'article 16 del Decret 39/2014 i els específics relacionats amb les característiques del lloc de treball, d'acord amb el barem de la convocatòria.

Segona fase: defensa davant d'una comissió de valoració d'un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s'opta, vinculat al projecte educatiu del centre. En aquesta segona fase la comissió també ha de valorar, mitjançant una entrevista o de la forma en què es determini a la convocatòria, altres coneixements, habilitats i aptituds específiques en relació amb els continguts funcionals descrits a l'article 23 i les característiques del lloc de treball, així com les habilitats en el lideratge i la gestió d'equips humans. Tindrà especial rellevància l'acreditació de pràctiques educatives innovadores i exitoses.

4. La comissió de valoració està integrada per l'inspector o la inspectora del centre, que la presideix, el director o directora de l'IOC i els caps d'estudis dels ensenyaments corresponents.

5. Els professors seleccionats ocupen els llocs de treball amb caràcter provisional, amb reserva de destinació, per un període de quatre cursos acadèmics amb possibilitat d'una única pròrroga pel mateix termini, previ informe favorable de la direcció de l'IOC.

6. Finalitzat el període de pròrroga, el professat podrà tornar a participar en el concurs específic per a la provisió de llocs de treball a l'IOC, en el cas que així ho decideixi.

7. Els llocs de treball vacants de la plantilla de l'IOC, fins que siguin proveïts per concurs específic, es proveeixen provisionalment per cursos escolars, d'acord amb l'article 26.1 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

 

Article 26

Professors col·laboradors

1. El Departament d'Educació selecciona el professorat col·laborador mitjançant convocatòria pública de concurs de mèrits, en funció de l'oferta d'ensenyaments impartits per l'IOC, entre el personal docent en situació de servei actiu, funcionari de carrera o interí amb nomenament per a tot el període lectiu corresponent, adscrit a altres centres educatius del Departament.

2. Pot participar en el concurs el professorat que tingui alguna de les especialitats convocades i se li hagi reconegut el perfil professional de competència digital docent.

3. En el concurs s'han de valorar els mèrits de les persones candidates d'acord amb el barem de mèrits de la convocatòria, que ha d'incloure, com a mínim, els següents: l'experiència docent amb avaluació positiva en l'especialitat corresponent, l'experiència en l'exercici de la docència en ensenyaments oficials en la modalitat no presencial, la formació acadèmica, i la pertinença a un cos de catedràtics. També s'ha de valorar, per mitjà d'una entrevista, la capacitat dels candidats per dur a terme les funcions pròpies dels professors col·laboradors.

La valoració dels mèrits i l'entrevista correspon a una comissió de selecció integrada pel director o directora de l'IOC, que la presideix, un membre de l'equip directiu i un membre del claustre de les especialitats convocades.

4. El professorat seleccionat en el concurs passa a formar part d'una borsa de professors col·laboradors de l'IOC. Per resolució de la direcció general competent en matèria de centres públics s'han d'establir els criteris d'ordenació i gestió de la borsa.

5. El director o directora de l'IOC ha de formalitzar el document d'encàrrec del servei docent, que ha de subscriure cada professor col·laborador, en el qual s'han de fer constar les condicions específiques relatives a la realització de l'activitat, per a un curs escolar, un semestre o un trimestre, segons els ensenyaments a impartir. Durant aquest període només es pot ser professor col·laborador d'una especialitat d'un únic ensenyament.

6. El professorat col·laborador assumeix la metodologia educativa de l'IOC i exerceix les seves funcions d'acord amb les directrius fixades pel professorat responsable de la seva coordinació.

7. L'execució de la col·laboració per part del professorat no pot interferir en el desenvolupament de la funció docent duta a terme en el centre educatiu al qual està adscrit.

8. El Departament d'Educació ha d'establir els criteris per determinar el nombre màxim de professors col·laboradors de l'IOC en funció dels ensenyaments que imparteix, del nombre d'alumnes matriculats, de les característiques de cada ensenyament i de les reduccions lectives dels professors que integren la plantilla de l'IOC.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal