Oposicions 2020: publicació de la llista de persones aspirants seleccionades0

2088 27/04/2021, 08:12       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

(...)
-3 Dins del termini de vint dies naturals, que s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, les persones aspirants seleccionades han de presentar als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents a què fa referència la base 8.1 de l'annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, adreçats a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

I, d'acord amb la base 8.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, les persones seleccionades que ja tinguin la condició de funcionàries docents de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exemptes de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. Concretament, han de presentar, en cas que no consti a l'esmentat registre, les titulacions exigides per a l'ingrés al cos i especialitat en qüestió en els procediments d'accés i adquisició de noves especialitats, respectivament, dins del termini indicat.

Les persones aspirants seleccionades que en el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o quan s'observi, a partir de la revisió de la documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 de l'annex 1 de la Resolució de convocatòria, no podran ser nomenades funcionàries de carrera i quedaran sense efecte les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

La publicació d'aquesta Resolució al DOGC, amb les llistes corresponents, dona per efectuada la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

(...)

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal