La competència dels claustres en l'aprovació del currículum0

3586 18/05/2022, 12:16       #Serveis Jurídics, #Normativa i legislació, #LOMLOE, #LEC, #Decret de plantilles,

L’anàlisi de la legislació vigent permet afirmar que és competència dels claustres aprovar el currículum del centre


Per a aquesta afirmació s'ha analitzat la normativa catalana, el Decret 55/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (“Decret de Direccions”), el Decret d’autonomia de centres 102/2010 de 3 d’agost (“Decret d’autonomia”) i la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’Educació de Catalunya (LEC), així com la normativa bàsica estatal, en particular la LO3/2020 LOMLOE.
La legislació catalana i la estatal no es contradiuen però s’hi aprecien una sèrie de matisos alhora d’equilibrar el grau de participació en el currículum i el PEC entre direccions i claustres.

Funcions del Director en l'àmbit pedagògic

La LOMLOE estableix:
"Artículo 132. Competencias del director o directora.
Son competencias del director o directora: (...)
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los fines del proyecto educativo del centro.”

La Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (en endavant LEC), més enllà d’un genèrica atribució al director de la direcció pedagògica (art. 150) deixa que el posterior Decret 55/2010 de 2 de novembre “de Direccions” concreti i desenvolupi les funcions a l’article 6 mitjançant un llistat de “numerus (quasi) apertus”:

«Funcions de direcció pedagògica i lideratge.
La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest respecte, li corresponen específicament les funcions següents:
a) presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions.
b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació.
c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així com dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació de la carta de compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments educatius, dels procediments d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, d’acord amb la seva concreció en el projecte de direcció...
f) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte de direcció i, si escau, dels acords de corresponsabilitat.»

El Decret 102/2010 de 3 d’agost “d’autonomia de centres” no afegeix gaire més:
«3. En aplicació del que s'hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves funcions, correspon al director o a la directora: a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l'Administració educativa i impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, eventualment, la dels acords de corresponsabilitat.»

La intervenció del claustre

La normativa catalana atribueix al claustre un paper menys rellevant, més genèric. Extractem l’art 146.2 de la LEC:

«Article 146
El claustre del professorat.
1. El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre.
2. El claustre del professorat té les funcions següents:
a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu.
h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en el marc de l'ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.»

Recordem que en virtut de l’art. 152 de la LEC el Consell Escolar ha d’aprovar el PEC per majoria de 3/5 parts i així ho estableix també la LOMLOE, tot i que en aquest cas sense especificar majories.

El Decret d’autonomia no aporta gaire més, però sí mostra la manca de protagonisme que se li vol donar al claustre:

«Article 29
Claustre del professorat
1. El claustre de professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l'acció educativa del centre.»

Ara bé, cal valorar l’articulat de la LO3/2020 de 20 desembre, LOMLOE:

«Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados.
(...)
2. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo Escolar. El profesorado participará también en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores y profesoras que impartan clase en el mismo curso o ciclo.»

Aquesta idea de participació ja es recull a la normativa catalana extractada precedentment.

Però, l'article 121 ("Proyecto educativo"), assenyala:
«1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa, que corresponde fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa...»

I l'article 129 ("Competencias del Claustro de profesores") estableix:
«El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual.»

Aquest article 129 de la LOMLOE té caràcter bàsic segons la DF5º de la Llei, i caràcter de Llei Orgànica segons la DF7ª.

En definitiva, tot i que la normativa catalana atribueix el lideratge pedagògic al director, i al claustre la capacitat “d’impulsar”, “formular proposta” o “intervenir en la elaboració” del projecte Educatiu (del qual forma part la concreció del currículum), la legislació bàsica estatal estableix explícitament que el Claustre té la competència d’aprovar la concreció del currículum, contrario sensu, té la potestat de no aprovar-lo.

No oblidem però que al seu torn aquesta concreció de currículum forma part del PEC i que aquest haurà de ser aprovat pel Consell Escolar.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal