Modificació barem bases reguladores convocatòries concurs públic de mèrits per formar part de la borsa0

2106 14/06/2022, 17:43       #Interins i substituts, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

-1 Modificar l'apartat 1.1 de l'Annex 3. Barem i documents justificatius dels mèrits, de la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, que queda redactat de la manera següent:

“1.1 Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu:0,4 punts màxim 15 punts.

A aquests efectes, també computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d'infants, com a professorat d'estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic i com a professorat del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Documents justificatius: còpia del nomenament o contracte, o certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació o bé pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació sigui emesa d'acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els serveis prestats en centres dependents del Departament d'Educació es valoren d'acord amb les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació i els participants no han d'aportar cap document justificatiu.

Per als serveis prestats fora del Departament d'Educació s'ha d'acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d'empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.”.

 

-2 Afegir un nou apartat al punt 2. Formació acadèmica de l'Annex 3. Barem i documents justificatius dels mèrits, de la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, amb el redactat següent:

“2.5 Acreditació del domini de la llengua catalana corresponent al nivell C2 del MECR: 5 punts.

Documents justificatius: Còpia del títol o certificat acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.”.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal