Per uns horaris justos als centres. El claustre té molt a dir0

1523 12/09/2023, 10:50       #Normativa i legislació,

Com cada inici de curs, rebem moltes consultes sobre els nostres drets respecte a la jornada laboral. Malauradament, la regulació existent no és prou clara i això s’aprofita per no respectar els drets del professorat.

Professors de Secundària (aspepc.sps) posa a l’abast del claustre i dels docents la normativa que la regula. A més a més, desglosa alguns dels aspectes principals a tenir en compte, per tal d’evitar propostes abusives per part d’algunes direccions.

Els nostres horaris estan regulats en dos documents inclosos als Documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC):

Aquestes instruccions tenen com a límit la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC), que en la seva disposició addicional 31.4, estableix que l’horari de permanència del professorat de secundària no pot ésser de més de 24 h setmanals i el pacte sindicats/govern que va recollir el retorn a les 18 h lectives setmanals.

Cal també tenir presents els art. 94.1 i 146.1 i 2 a), també de la LEC, que recullen la participació del claustre en l’elaboració i modificació del PEC (Projecte Educatiu del Centre): https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=480169

Aquests articles es desenvolupen al Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius que en el seu art. 5.1 d) inclou com a contingut del PEC els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia, i en els arts.18, 19, 20, 22 i 48 la participació del claustre en l’elaboració de les NOFC i en els criteris d’organització pedagògica. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=545262

Dels anteriors documents podem extreure les següents conclusions:

 • El claustre ha d’aprovar els criteris pedagògics d’elaboració d’horaris. És important que aquest tràmit, que és preceptiu normativament, es dugui a terme, igual que l’aprovació posterior dels horaris ajustats als esmentats criteris.
 • Les coordinacions i les tutories han de tenir temps suficient per a poder fer-se en condicions. El claustre pot demanar que s’inclogui als horaris un nombre d’hores específiques per a les visites de pares, tutories, caps de departament i altres coordinacions, per tal d’afavorir una distribució equitativa d’aquestes hores.
 • Els horaris han d’estar a disposició de tot el professorat.
 • El mòdul base amb el qual es configuren els nostres horaris és l’hora, que està vinculada a la distribució de la nostra càrrega laboral (nombre d’alumnes i grups) i a les hores impartides de currículum. És un frau de llei aprofitar l’escurçament de la duració de les sessions lectives per a incrementar-ne el nombre i de retruc la càrrega de treball del professorat.
 • L’horari fix al centre no pot excedir de les 24 h setmanals.
 • Fer horaris en “B” pot comportar responsabilitats greus per a les direccions que els promouen si són denunciades.
 • Els forats als horaris es poden entendre per raons organitzatives, però si el nombre de buits és exagerat, això entra en conflicte amb una concepció de jornada que exigeix continuïtat, i amb el dret de conciliació. Recordem que hi ha un marge de discrecionalitat permès, però estan prohibides l’arbitrarietat i la desviació de poder.
 • Cal prioritzar que les reduccions de jornades es concentrin en els dies demanats per la persona sol·licitant.
 • Fins ara, l’experiència de Professors de Secundària (aspepc·sps) és que la via de la negociació per a corregir la desviació dels horaris de la normativa, i la denúncia als ST i a la inspecció, ha funcionat relativament bé. Tanmateix, és cert que hi ha alguns casos recalcitrants que s’han de redirigir perquè no escali la conflictivitat, fet que no afavoreix ningú.

  Hi ha molts centres que, tot i no fer-ho malament, millorarien molt el seu ambient laboral recuperant un repartiment d’hores de coordinació més equilibrat, de manera que resultés beneficiada la pràctica totalitat del claustre.

  Ara és el moment de treballar perquè sigui així i que el claustre inclogui propostes en aquest sentit en els criteris d’elaboració dels horaris. Segons la nostra experiència, les direccions més equitatives amb el professorat i més respectuoses amb la normativa aconsegueixen més estabilitat, menys conflictivitat (també amb els alumnes) i millors resultats globals.

  Per últim, cal recordar que en cas que es doni una situació en la qual l’incompliment de la normativa sigui només individual, la persona afectada pot reclamar a la direcció la seva correcció i, en cas de no ser atesa, pot recórrer en alçada al ST perquè s’adapti l’horari a la legalitat i, en últim terme, a la inspecció de treball i a la justícia si l’incompliment és clar i greu.


facebook twitter enllaçar comentar


Tornar a la pàgina d'inici

Comentaris

Sense comentaris.

Afegir comentari

S'ha d'estar connectat per publicar un comentari.

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal