Concurs de mèrits...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Concurs de mèrits: sorteig de vocals dels tribunals0

3278 29/11/2022, 13:13       #Concurs de mèrits,

D’acord amb l’establert a la base 6.5 de la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, es fa pública la data de celebració de l’acte de sorteig per determinar l’ordre de designació de vocals, tant entre les persones que han sol·licitat la participació voluntària com entre les que no l’han sol·licitat.

Data acte sorteig: 1 de desembre de 2022, a les 10 hores.

En aquest acte es realitza l’extracció del número a partir del qual s’assignaran els vocals titulars i suplents dels tribunals.

Es tracta d’un acte públic i per assistir-hi caldrà sol·licitar autorització al correu: seleccio_personalfuncionari.educacio@gencat.cat

Resum de la Mesa sectorial de 24 de novembre de 2022: places Concurs trasllats, seguiment Concurs de mèrits...0

4016 25/11/2022, 10:51       #Oposicions, #Mesa sectorial, #Concurs de trasllats, #Concurs de mèrits, #18i24,

Ordre del dia:

 • Seguiment aplicació reducció hora lectiva gener 2023
 • Seguiment del concurs general de trasllats.
 • Seguiment del concurs de mèrits.
 • Informació programa temporal de cooperació territorial d’educació inclusiva.
 • Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: esmena de dades personals0

1921 16/11/2022, 20:09       #Concurs de mèrits,

Per a poder fer l’esmena de les dades personals que consten en la sol·licitud de participació al concurs excepcional de mèrits, caldrà que la persona interessada faci arribar una sol·licitud a través de la seu electrònica. Tingueu en compte que per realitzar la sol·licitud s’hauran d’identificar amb certificat electrònic (també pot ser idCAT Mòbil).
Us adrecem a la pàgina web de la seu on poden presentar la sol·licitud en format electrònic: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

Hauran de dirigir la sol·licitud:
Ens destinatari: Departament d'educació
Tema: Educació i Formació
Subtema: Docents

Si ho desitgen, ens poden avançar l’acusament de rebuda de la petició genèrica presentada a aquesta mateixa bústia de contacte: estabilitzaciodocent.educacio@gencat.cat

Concurs de mèrits excepcional: acord ministeri-comunitats autònomes0

2508 16/11/2022, 09:55       #Interins i substituts, #Concurs de mèrits,

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre el procedimiento aplicable a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

(...)

"En su virtud, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana
ACUERDAN

(...)

El plazo de presentación de instancias para el concurso extraordinario de méritos para la estabilización del empleo temporal de larga duración comprenderá desde el 21 de noviembre al 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos

.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: ratio provisional de persones admeses per especialitat0

3419 09/11/2022, 17:59       #Concurs de mèrits,

Ràtio de persones aspirants admeses a la convocatòria dels processos d'estabilització EDU/2563/2022, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.
Dades "oficials" del Departament sobre participació per cossos i especialitats.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: llista provisional de persones admeses i excloses0

5355 09/11/2022, 09:03       #Concurs de mèrits,

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent. Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost (DOGC 8745, de 5.9.2022).
El termini de reclamacions és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional a l'eTauler. Només s'acceptaran les reclamacions presentades a través de l'Espai personal i dins d'aquest termini, del 10 al 23 de novembre de 2022.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: pròrroga del termini de publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos0

4403 31/10/2022, 10:23       #DOGC, #Concurs de mèrits,

RESOLUCIÓ EDU/3325/2022, de 25 d'octubre, per la qual es prorroga el termini de publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost.

(...)
-1 Prorrogar un mes, com a màxim, el termini per publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, que preveu la base 5.1 del concurs excepcional de mèrits convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, per proveir 12.854 places docents.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Concurs de mèrits: el Departament canvia de criteri respecte a la docència universitària1

1688 30/09/2022, 13:16       #Concurs de mèrits,

En anteriors reunions tècniques el Departament havia manifestat que es reconeixeria la docència universitària com a mèrit. Ara ha canviat d'opinió.

Bon dia

En relació amb el què es va comentar a la reunió tècnica del dia 27 de setembre sobre l’experiència docent a les universitats, segons ens ha comunicat la unitat administrativa corresponent, us informo que:

Al·legació d’experiència docent a universitats

Un cop revisada la base 7.1 de la resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria del concurs de mèrits, s’ha constatat que no és possible tenir en compte els serveis prestats com a personal docent a les universitats, atès que en cap dels seus subapartats queda recollida aquesta possibilitat.

Els subapartats 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 i 7.1.4, recullen allò que determina el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, del reglament per a l’ingrés a la funció pública docent i concretament el què estableix la disposició transitòria cinquena relativa a la convocatòria excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal:

7.1.1 Per cada any d'experiència docent en l'especialitat del cos a què opta l'aspirant, en centres públics de titularitat d'una administració educativa 0,700 punts.
7.1.2 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,350 punts.
7.1.3 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents del cos a què s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,125 punts.
7.1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts.

D’acord amb això, els serveis prestats no es poden comptabilitzar en els primers tres subapartats, perquè les universitats no són de titularitat l’administració educativa,i perquè la resolució fa referència als centres públics que són els que s’indica al capítol II del Títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, i tampoc es poden comptabilitzar per l’apartat 7.1.4 perquè els estudis impartits no es corresponent a cap nivell ni etapa educativa de les impartides pels cossos que es convoquen i que són als que poden optar els aspirants.

Concurs de mèrits: Preguntes Freqüents (actualització)0

3240 28/09/2022, 10:15       #Concurs de mèrits,

 • Com puc assegurar-me que la sol·licitud s'ha enviat correctament?
 • Tinc problemes per accedir a la sol·licitud de participació o falla l'aplicació. Què puc fer?
 • L'aplicació no em permet adjuntar un document
 • Què faig si hi ha un error en les dades que consten a la sol·licitud?
 • Puc sol·licitar la devolució de la taxa?
 • Puc anul·lar la meva sol·licitud de participació i fer-ne una nova?
 • Tens dubtes o no estàs d'acord amb la puntuació de l'autobarem que apareix en la teva sol·licitud?
 • La puntuació total de l'apartat de l'experiència docent no és correspon a la suma dels subapartats
 • El que consta al meu expedient electrònic és incorrecte i, per això, l'autobarem no em puntua correctament. Puc modificar-ho?
 • Puntua la meva experiència docent en una llar d'infants?
 • Tinc serveis prestats a l'especialitat de Cultura Clàssica. A quina especialitat em puntua?
 • No puc seleccionar el cos al qual vull optar. Què puc fer?
 • No puc introduir el meu postgrau a l'apartat de titulacions. Què puc fer?
 • No puc incloure el diploma d'estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora. Què faig?
 • Puntua el meu certificat d'ACTIC?
 • Per què no puntua el meu certificat de nivell avançat (B2)?
 • Més informació


  facebook twitter enllaçar comentar


  Concurs de mèrits: més aclariments i incidències4

  3677 22/09/2022, 11:49       #Concurs de mèrits,

  Diversos aclariments i incidències:

  El professorat de religió ha de rebre puntuació pel temps de serveis prestats al Departament d’Educació per l’apartat 7.1.2 o 7.1.3 en funció de si l'experiència professional és del grup professional equivalent a l’especialitat demanada o d’una altra. Si l’experiència és d'un altre grup professional, en altres centres (concertats-privats, dependents d’altres entitats, ajuntaments, etc...), la puntuació s’atorga pel 7.1.4.

  Ara mateix s'ha detectat la incidència de què en alguns d'aquests casos l'aplicació de presentació de sol·licituds no calcula correctament el barem. Els serveis informàtics hi estan treballant i es resoldrà en breu. Un cop resolta, quan les persones interessades tornin a entrar a la sol·licitud hauran de veure el barem calculat correctament. Aleshores ja podran seguir amb la seva tramitació.

  Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
  Qui som què fem

  Contacta'ns

  Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

  Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

  Política de privacitat i avís legal