Reunió virtual de 6 de maig de 2021: Calendari escolar, Oposicions 2021, Adjudicacions provisionals0

1588 06/05/2021, 19:02       #Oposicions, #Mesa sectorial, #Adjudicacions d'estiu,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 04/2021, corresponent a la sessió del dia 22 d’abril de 2021.
2.- Ordre EDU/XX/2021, de XX de XXXX, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021- 2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
3.- Correcció d’errades a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).
4.- Resolució EDU/xx /2021, de xx de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
5.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2020: nota del Departament sobre la presentació de documentació0

1359 28/04/2021, 18:15       #Oposicions,

En relació a la consulta formulada en relació a la presentació a partir d’avui per part de les persones seleccionades segons la resolució que ahir va ser publicada al DOGC, us comunico que la unitat competent en matèria de règim interior va donar instruccions per tal que els Serveis Territorials puguin atendre també sense cita prèvia, únicament per la presentació de la documentació requerida en la convocatòria, així com també als Serveis Centrals. Es recomana no obstant, que totes les persones que, amb previsió, ja disposaven de cita prèvia dins el termini de presentació de documentació, que finalitza el dia 17 de maig, la presentin en la data concertada per tal d’evitar cues o acumulació de persones en els recintes d’entrada de les unitats administratives doncs s’han de mantenir escrupolosament les mesures de seguretat i higiene adoptades amb motiu de la pandèmia. Aprofito per informar-vos que no es modificarà la locució telefònica informativa, segons ens va informar la unitat responsable, per evitar confusions amb la resta de públic que s’adreça al Departament.

Oposicions 2020: publicació de la llista de persones aspirants seleccionades0

1802 27/04/2021, 08:12       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d'abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Oposicions 2020: termini per presentar la documentació dels aspirants seleccionats0

1342 26/04/2021, 10:17       #Oposicions,

Termini per presentar la documentació: del 28 d'abril al 17 de maig de 2021 (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC).
Lloc on presentar la documentació: serveis territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona o al Serveis Centrals del Departament d'Educació. És necessari confirmar prèviament si al lloc on es presenta la documentació s'ha de demanar cita prèvia. Si es disposa de signatura electrònica i les titulacions amb un CSV (codi segur de verificació), es pot presentar la documentació al registre electrònic.
Adreçar la documentació a: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
Destinació provisional per al curs 2021-2022: s'haurà de presentar la sol·licitud de destinació provisional com a persona funcionària en pràctiques d'acord amb els criteris que estableixi la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicacions provisionals per al curs 2021-2022. Es podrà consultar tota la informació en aquest web.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2020: el 84% dels seleccionats era prèviament professorat interí/substitut0

1464 23/04/2021, 11:45       #Oposicions,

Segons les dades que ha facilitat el Departament, en les Oposicions 2020, el 84% dels aspirants seleccionats tenia serveis prestats com a professorat interí o substitut.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Reunió virtual de 22 d'abril: Càtedres, Oposicions a Inspecció, Oposicions, Tutoria COVID, Cobrament juliol...0

1286 23/04/2021, 09:39       #Oposicions, #Interins i substituts, #Inspecció,

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació d'actes anteriors.
2.- Informació sobre la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat el proper curs escolar.
3.- Torn obert de paraules.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2020: actualització de la informació sobre la documentació dels aspirants seleccionats0

1503 22/04/2021, 14:48       #Oposicions,

Les persones seleccionades en els diferents procediments del concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, hauran de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista de persones seleccionades.
Aquesta publicació al DOGC està prevista a finals del mes d'abril. En breu s'actualitzarà aquesta pàgina web amb el termini per fer-ho.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Accés a la borsa de les persones no seleccionades en el procés selectiu d'oposicions0

859 20/04/2021, 13:35       #Oposicions, #Interins i substituts,

Les persones que han superat la fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés als cossos docents, que no han estat seleccionades, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, s'hi incorporen automàticament.
En el cas que aquestes persones no tinguin serveis prestats, el número de barem que se'ls assigna a la borsa és el comprès entre el 55.160 i el 60.000.
Termini de presentació de la documentació: del 21 d'abril al 3 de maig de 2021.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2021: Preguntes més freqüents. Departament d'Educació0

965 14/04/2021, 09:59       #Oposicions,

A més de consultar aquestes preguntes freqüents, de caràcter orientatiu, us recomanem que llegiu atentament les bases específiques de la convocatòria del curs 2020-2021.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2021: llista d'admesos a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals0

1919 09/04/2021, 15:08       #Oposicions,

Llista d'admesos a participar vo​luntàriament com a vocals dels tri​​bunals. Concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció publica docent.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal