Oposicions...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Oposicions 2023: Llista definitiva de seleccionats0

1010 05/12/2023, 10:10       #Oposicions,

Un cop estimades o desestimades les reclamacions, cada comissió de selecció publica la llista definitiva de persones seleccionades.

Accés a la consulta (Espai personal).

Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció el 5 de desembre de 2023, pots interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Amb la publicació de les llistes es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: Llista provisional de seleccionats0

2424 29/11/2023, 10:03       #Oposicions,


El 29 de novembre de 2023 cada comissió de selecció publica la llista provisional de persones seleccionades a l'Espai personal i al tauler d'anuncis de la seu.

Les reclamacions es poden presentar el 30 de novembre i l'1 de desembre de 2023 a través de l'Espai personal. En finalitzar el termini, les reclamacions es consideren presentades davant la comissió de selecció.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions, cada comissió de selecció publica la llista definitiva de persones seleccionades.

Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció, pots interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Amb la publicació de les llistes es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: Valoració definitiva dels mèrits0

1249 28/11/2023, 09:09       #Oposicions,

Un cop resoltes les reclamacions, ja es pot consultar a l'Espai personal la valoració definitiva dels mèrits.

Contra la valoració definitiva dels mèrits es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Seleccionats oposicions i curs d’iniciació a la tasca docent0

3685 15/11/2023, 13:34       #Oposicions, #Interins i substituts,

Referent al curs d’iniciació a la tasca docent de les persones que han superat la fase d’oposició, us informem que la Resolució EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent, estableix que són exempts de realitzar el curs d'iniciació el personal docent que hagi estat seleccionat en un procés selectiu d'ingrés a la funció pública docent, mentre no siguin nomenades persones funcionàries en pràctiques. Per aquest motiu, us informem que en el moment en que es publiqui la llista definitiva de persones seleccionades, des del Servei de Selecció i Avaluació del Personal Docent faran arribar les dades de les persones seleccionades al Servei de Gestió del Personal Docent, per detectar els casos de persones seleccionades que han estat convocades a realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent. De del Servei de Gestió de Personal Docent faran arribar aquestes dades a la Inspecció d’Educació, i als Serveis Territorials per tal d’indicar les persones no han de realitzar el curs d’iniciació a la tasca docent, pel fet d’haver estat seleccionades en el concurs oposició extraordinari d’estabilització de plantilles.

Resum Grup de treball estabilització 9 de novembre de 20230

2558 13/11/2023, 17:56       #Oposicions, #Concurs de trasllats, #Concurs de mèrits,

Primera reunió del Grup de treball mixt (Departament - sindicats) sobre estabilització del personal docent.

Ordre del dia:
1.- Actualització processos d’estabilització
2.- Exposició de dades concurs de mèrits
3.- Marc jurídic

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: Valoració provisional dels mèrits0

2276 07/11/2023, 09:56       #Oposicions,

El 8 de novembre de 2023 els tribunals publiquen la valoració provisional dels mèrits a l'Espai personal i al tauler d'anuncis de la seu del tribunal.

Les reclamacions es poden presentar el 9 i 10 de novembre de 2023.

Només s'accepten les reclamacions presentades a través de l'Espai personal de mèrits al·legats prèviament. Si vols reclamar:
    Accedeix a l'apartat "Presentació de reclamacions" del teu Espai personal i clica el botó "Presenta reclamació".
    Segueix les indicacions de la pantalla i clica el botó "Registra reclamació".
    Selecciona del desplegable l'ítem a reclamar i adjunta el document de la reclamació. Fes el mateix per cada ítem que vols reclamar.
    Clica el botó "Finalitza". Comprova que s'ha enregistrat i té codi de sol·licitud i de registre.

Tots els documents han de tenir format PDF i 2 MB com a màxim.

Durant aquests dos dies, pots incorporar les reclamacions i la documentació justificativa que consideris. En finalitzar el termini, es consideren presentades davant del tribunal.

La resposta a les reclamacions, pots consultar-la a l'apartat "Presentació de reclamacions" del teu Espai personal, rebràs un avís al correu electrònic.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions «light» 2023: és opac tot el que no es coneix?1

3343 02/11/2023, 13:03       #Oposicions, #Opinió,

L’últim concurs d’oposicions docents, que va començar el passat mes de juliol, ha estat des del seu inici un procés del tot extraordinari, en tots els sentits, i no lliure de polèmica. D’entrada, no ha estat per una qüestió estrictament formal, és a dir, es tracta d’un concurs-oposició convocat per a fer front a una situació injusta, tan excepcional com previsible i evitable, ja que, com és ben sabut, el Departament d’Educació ha estat molts anys sense convocar oposicions, i aquesta manca de convocatòries ha comportat, consegüentment, un augment exponencial de docents interins, que acumulen contractes eventuals durant anys i, per tant, es troben en una situació d’excés abusiu de temporalitat que els condueix inexorablement a la inestabilitat i la precarietat laboral.

Arran de la publicació del decret llei, per part del Ministeri d’Educació, l’any 2021, el Departament d’Educació es va veure obligat a reduir, a correcuita, el percentatge d’interins per tal d’ajustar-se a la legalitat. Aquestes oposicions extraordinàries, juntament amb el concurs de mèrits, responen a aquesta necessitat urgent de no seguir incomplint la llei.

Oposicions extraordinàries que ho són, com dèiem, no només per definició, sinó també per la manera com s’han dut a terme. De fet, no per casualitat o atzar, han estat batejades com les “opos light” i, malgrat que cap oposició, per lleugera que sigui, mai no serà fàcil de superar i sempre comportarà un gran esforç per part de l’aspirant, el cert és que aquestes oposicions exprés disten molt del nivell d’exigència de les anteriors, i és que podríem dir que es tracta d’una de les oposicions més favorables a l’opositor, des del punt de vista estrictament acadèmic (proves no eliminatòries, programació d’una única unitat didàctica o situació d’aprenentatge, eliminació de la prova dels surrealistes i famosos supòsits pràctics...).

Considerem que una baixada de nivell mai no hauria de ser entesa com quelcom positiu, malgrat que les conseqüències immediates pugui semblar a priori que sí que ho són. Cal una anàlisi molt més global per adonar-se que allò que ha portat el Departament a “facilitar” l’estabilitat dels treballadors, una de les reivindicacions sindicals més importants, no és pas la seva bona voluntat, sinó l’imperatiu legal.

Insistim, però, que cap oposició és senzilla i que existeixen molts altres factors, més enllà dels estrictament tècnics, que la dificulten, com ara les condicions laborals actuals dels aspirants, que comporten una sobrecàrrega injustificada de feina extra en haver d’assistir a nombroses reunions del tot estèrils i improductives, sovint fins i tot fora de l’horari; haver de fer cursos de (de) formació suposadament obligatoris, que en absolut contribueixen a millorar la nostra capacitat com a docents; la contínua devaluació de la nostra professió, que no és una altra que la del professor, és a dir, transmetre i impartir coneixements, i no la de realitzar funcions purament administratives i de coaching, o la manca evident de recursos, per causa d’un pressupost del tot insuficient en matèria d’educació, que impossibilita poder realitzar la nostra tasca amb garanties.

És aquí on hem de posar l’accent.

Oposicions 2024: dates d'inscripció i places (modificació)0

3768 31/10/2023, 09:22       #Oposicions, #DOGC,

RESOLUCIÓ EDU/3643/2023, de 27 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

(...)
Atès que no ha finalitzat el concurs oposició extraordinari convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, i que cal incorporar places d'aquesta oferta pública, a la convocatòria publicada per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats;
A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

Modificar la base 3.2 de l'annex 1 de la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, que queda redactada de la manera següent:
“3.2 Termini de presentació de sol·licituds
Abans de finalitzar el mes de desembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de la data d'inici que es determini a la Resolució esmentada.”

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Resum de la Mesa sectorial de 26 d'octubre de 2023: Oposicions 2024 i mèrits Oposicions 20230

3982 26/10/2023, 12:01       #Oposicions, #Mesa sectorial,

Ordre del dia:
1.- Proposta de RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Oposicions 2023: signatura digital del full de baremació dels mèrits2

2729 19/10/2023, 09:41       #Oposicions,

Segons ens ha informat la unitat administrativa corresponent, el full de sol·licitud de baremació de mèrits incorpora l’espai per a la signatura, en el cas de la participació en convocatòries per a l’ingrés com a personal funcionari aquesta signatura ha de ser digital. Com moltes persones encara tenen dificultats per obtenir-la i utilitzar-la s’ha dit als tribunals que realitzin la valoració en tot cas i que podran reclamar als aspirants perquè esmenin la signatura més endavant, s’està estudiant la possibilitat de fer-ho durant la presentació de reclamacions a la llista provisional de mèrits. S’informarà degudament als aspirants.
A priori no s’eliminarà a ningú per no haver-ho presentat ara sense signatura electrònica.
Atentament,

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal