Decret de plantilles...


Us pot interessar consultar la nostra Wiki amb tota la informació d'aquest tema:

Portal de centre: Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia) 0

4136 19/05/2023, 09:20       #Decret de plantilles,

Sol·licitud i termini de presentació


Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació.
Comunicació del professorat de disponib​ilitat de participar en el procediment​​
Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu. Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.
Cal fer una comunicació per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.
Termini de presentació: del 19 al 22 de maig de 2023​

Llocs de treball vacants per àrees territorials​

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Provisió de vacants a l'Institut Obert de Catalunya (IOC)0

1839 14/05/2023, 11:27       #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

D'acord amb el punt 6 de la RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023, publiquem les vacants sense proposta de l'IOC.

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Actualitzades les fitxes de centres amb les plantilles del curs 2022-20230

10363 25/04/2023, 11:52       #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

Actualitzades les fitxes de centre amb les plantilles dels centres per al curs 2022-2023. Inclou plantilles dels dos darrers cursos (2020-2021 i 2021-2022), índex de "salut democràtica", substitucions durant el curs 2022-2023...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Portal de centre: Inscripció per al curs de formació de directors i directores 0

1436 17/11/2022, 12:37       #Decret de plantilles,

El Departament d’Educació ofereix una formació de direccions en la que es treballen tots els aspectes que són significatius per a la pràctica directiva dels centres educatius, destacant la funció de lideratge pedagògic i desenvolupant les competències necessàries per exercir un lideratge distribuït i eficaç.
​Des de la Sub-direcció General de Funció Directiva i Lideratge Pedagògic s’organitzen dos models de formació, tant la formació inicial com la d’actualització.​
Els docents que hi estigueu interessats heu de formalitzar la sol·licitud a l'apartat  Persones > F​ormació > Funció directiva > Inscripció als cursos​ . El termini per fer-la és fins al 5 de desembre de 2022.​

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Aclariment del Departament sobre la competència digital docent i la FIC0

3985 18/10/2022, 12:33       #Decret de plantilles,

Sobre l'acreditació de la competència digital docent i la FIC (Formació Interna de Centre).
"Segons la informació que ens ha facilitat la unitat administrativa corresponent:
Hi ha 3 possibilitats de FIC. En tots els casos decideix el centre:

  • FIC de 40 hores. Certifica
  • FIC de 30 hores i un mòdul de 10h. Aquestes 10 hores corresponen al mòdul de situacions d'aprenentatge per treballar el nou currículum. Alguns centres han decidit fer les 10h més endavant. Aquests centres certificaran
  • FIC de 30 hores. El centre ha decidit no fer el mòdul de 10h, per tant, no certificaran CDD. La normativa diu que cal fer 40 hores específiques d'A1. El professorat que es trobi en aquesta situació s'haurà d'acollir al sistema de reconeixement per una altra via, és a dir, 3 activitats formatives que sumin 40 hores (A1) o 50 hores (A2)"
Recordeu: La FIC, que servirà per acreditar l’A1 de la competència digital docent, tal com ha exposat Professors de Secundària (aspepc·sps) i el Departament ha manifestat el seu acord, NO ÉS OBLIGATÒRIA.

Nova sentència judicial contra el Decret de plantilles0

9056 15/09/2022, 09:50       #Serveis Jurídics, #Mobilitzacions, #Decret de plantilles,

Professors de Secundària (aspepc·sps) acaba d’aconseguir en solitari una nova victòria judicial, importantíssima, contra el Decret de Plantilles (DECRET 39/2014, de 25 de març).

La convocatòria ENS/2611/18, de 6 de novembre, de concurs de mèrits específics, emparada en el Decret de plantilles, adjudicava places definitives en funció de criteris arbitraris i opacs, com ara l’entrevista eliminatòria, i entrava en concurrència amb el concurs de trasllats, convocatòria ENS/2502/2018, de 23 d’octubre. La sentència 228/2022 del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 17, de Barcelona, anul·la aquella convocatòria i la seva corresponent resolució, que queda revocada i sense efecte.

En el seu moment vam avisar el Departament de les il·legalitats que, al marge del nostre rebuig al decret de plantilles, hi havia en aquesta convocatòria:

    1.- L’entrevista eliminatòria estava pendent de sentència judicial en el procediment interposat per ACESC i per Professors de Secundària (aspepc·sps) contra el decret de plantilles. Recentment, el TS ha fallat també a favor nostre contra el recurs en cassació presentat pel Departament: una entrevista amb caràcter eliminatori en qualsevol procediment d’adjudicació d’un lloc de treball a l’administració pública és il·legal.
    2.- La convocatòria coincidia sincrònicament amb la del concurs de trasllats general, i això podia originar problemes, disfuncions i perjudici a tercers en concurrència.

No se’ns va escoltar. Es va mantenir de manera temerària la entrevista eliminatòria, i la simultaneïtat amb el concurs de trasllats es va «resoldre» potinerament, amb la introducció del punt 26.2 a les bases, que permetia renunciar a una de les dues destinacions, un cop obtingudes ambdues, en el cas d’haver concursat en ambdós procediments, amb el consegüent perjudici de tercers.

La sentència anul·la TOT el concurs de mèrits específics ENS/2611/18, i la base 26.2 del concurs de trasllats general. Altrament dit, queda sense efecte.

Això significa que les places atorgades mitjançant el concurs «digital» del Departament queden revocades. I a veure com s’ho fa ara el Departament amb aquells que van renunciar a la plaça obtinguda al concurs de trasllats, en favor de l’obtinguda en un concurs anul·lat.

El Departament d’Educació és l’únic culpable del caos i els perjudicis que això pot generar, amb centenars de places definitives assignades il·legalment, que ara queden sense efecte. Ha actuat, una vegada més, amb una temeritat imperdonable en una administració pública. El decret de plantilles comença a estar seriosament tocat.

La sentència és ferma i està fonamentada en jurisprudència del Tribunal Suprem a partir d'una demanda de Professors de Secundària (aspepc·sps) que ja va considerar que l'entrevista eliminatòria, un dels nuclis del Decret de plantilles, no pot formar part d'un procediment selectiu.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals0

4610 28/06/2022, 11:08       #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

Actualitzades les fitxes de centre amb els resultats definitivus de les adjudicacions provisionals per al curs 2022-2023. Inclou plantilles dels dos darrers cursos, Índex de "salut democràtica", substitucions durant el curs 2021-2022...

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


La competència dels claustres en l'aprovació del currículum0

3757 18/05/2022, 12:16       #Serveis Jurídics, #Normativa i legislació, #LOMLOE, #LEC, #Decret de plantilles,

L’anàlisi de la legislació vigent permet afirmar que és competència dels claustres aprovar el currículum del centre


Per a aquesta afirmació s'ha analitzat la normativa catalana, el Decret 55/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (“Decret de Direccions”), el Decret d’autonomia de centres 102/2010 de 3 d’agost (“Decret d’autonomia”) i la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’Educació de Catalunya (LEC), així com la normativa bàsica estatal, en particular la LO3/2020 LOMLOE.
La legislació catalana i la estatal no es contradiuen però s’hi aprecien una sèrie de matisos alhora d’equilibrar el grau de participació en el currículum i el PEC entre direccions i claustres.

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)0

3909 16/05/2022, 09:00       #Decret de plantilles, #Adjudicacions d'estiu,

Descripció del procediment

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l'annex 1 de la Resolució​ EDU/819/2022​,. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d'haver consultat prèviament l'equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s'ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.

En el marc del procediment general, per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, llocs d'àmbit i competic en centres de formació d'adults, i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat, centres d'educació especial, s'entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2021-2022​ han exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En el marc del procediment previ i pel que fa als centres de nova o recent posada en funcionament, llocs de cicles formatius i família professional nova que s'implanten el curs 2022-2023 i de centres amb subseus en un municipi diferent, s'entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2021-2022 han exercit docència al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).​

En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d'aplicar el procediment específic amb requisit d'entrevista prèvia​

Provisió de vacants per al curs 2022-2023 a l'IOC i a diferents Serveis Educatius0

1651 12/05/2022, 12:58       #Decret de plantilles,

IOC: sol·licituds fins el 16 de maig.

Serveis Educatius

Baix Llobregat

Barcelona Comarques

Maresme-Vallès Oriental

Catalunya Central

Lleida

Tarragona

Terres de l’Ebre

Més informació


facebook twitter enllaçar comentar


Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal