Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4297 - 10/01/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/3/2005, de 4 de gener, de modificaci de la Resoluci EDC/3432/2004, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci. (Pg. 404)


RESOLUCI

EDC/3/2005, de 4 de gener, de modificaci de la Resoluci EDC/3432/2004, de 16 de desembre, per la qual es convoca concurs de mrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci.

Mitjanant la Resoluci EDC/3432/2004, de 16 de desembre, es va convocar concurs de mrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci (DOGC nm. 4284, de 21.12.2004).

Ats que s'ha observat a l'Annex 2 de la Resoluci esmentada, que apareixen centres que no depenen del Departament d'Educaci, centres en qu el crrec de director o directora est ocupat per professorat funcionari de carrera amb nomenament vigent l'1 de juliol de 2005, aix com centres que disposen d'un projecte integrat, escau modificar l'esmentada Resoluci.

Per tot aix, a proposta de la Direcci General de Recursos Humans,

Resolc:

.1  Suprimir de l'annex 2 de la Resoluci EDC/3432/2004, de 16 de desembre, els centres que tot seguit es relacionen, ats que no depenen del Departament d'Educaci:

Serveis Territorials al Valls Occidental

 

Centre

Municipi

Centre d'educaci infantil i primria

   

08907400

CEIP Els Castanyers

Palau-solit i Plegamans

Serveis Territorials a Tarragona

 

Centre

Municipi

Centre d'educaci infantil i primria

   

43003616

CEE Sant Rafael

Tarragona

Centre d'educaci secundria

   

43993689

Centro de Enseanzas Integradas

Tarragona

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Centre

Municipi

Centre d'educaci secundria

   

43008493

IES Esc. de Capacitaci

 
 

Nauticopesquera de Catalunya

L'Ametlla de Mar

.2  Suprimir de l'annex 2 de la Resoluci EDC/3432/2004, de 16 de desembre, els centres que tot seguit es relacionen, ats que el crrec de director o directora est vigent l'1 de juliol de 2005.

Serveis Territorials a Barcelona-ciutat

 

Centre

Municipi

Centres d'educaci infantil i primria

   

08060873

CEIP Eullia Bota

Barcelona

08063072

CEIP Fructus Gelabert

Barcelona

08062675

CEIP Pere IV

Barcelona

Centre d'educaci secundria

   

08045203

IES Inst. Catal Enseny. Secund. a Distncia

Barcelona

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

 

Centre

Municipi

Centre d'educaci secundria

   

08062158

EOI de Martorell

Martorell

Serveis Territorials a Girona

 

Centre

Municipi

Centre d'Educaci infantil i primria

   

17004074

CEIP Sant Iscle

Vidreres

Serveis Territorials a Lleida

 

Centre

Municipi

Centres d'educaci infantil i primria

   

25001394

CEIP Camp Crusat- ZER Vall d'Arany

Cgul

25002982

CEIP de Lladurs- ZER El Solsons Nord

Lladurs

Serveis Territorials a Tarragona

 

Centre

Municipi

Centres d'educaci infantil i primria

   

43005017

CEIP Montgoi-ZER Poblet

Vilaverd

43009886

CEIP de Perafort

Perafort

.3  Afegir, en relaci amb els centres CEPA Oriol Martorell, amb codi 08053571, de Barcelona-ciutat, i IES Costa i Llobera, amb codi 08046578, de Barcelona-ciutat, que es tracta de centres que disposen d'un projecte integrat de gesti de 3 a 18 anys.

Contra aquesta Resoluci que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el jutjat contencis administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la consellera d'Educaci, en el termini d'un mes a comptar des de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de gener de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

(05.004.012)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal