Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4314 - 02/02/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/146/2005, de 20 de gener, de convocatria per a la concessi dels ajuts del Fons d'acci social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2004. (Pg. 1989)


RESOLUCI

EDC/146/2005, de 20 de gener, de convocatria per a la concessi dels ajuts del Fons d'acci social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2004.

L'Acord de la Mesa General de Negociaci de la funci pblica entre l'Administraci de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals sobre les condicions de treball dels empleats pblics de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya signat el 12 de juliol de 2000, i ratificat pel Govern de la Generalitat el 24 de juliol de 2000, preveu en l'apartat 14.1, sota l'epgraf Fons d'acci social, l'establiment d'un fons destinat a finanar accions i programes de carcter social per tal de millorar el benestar social dels empleats pblics de l'Administraci de la Generalitat.

Per tal de dur a terme les funcions especificades en l'esmentat apartat es constitu la Comissi d'acci social del personal docent, formada amb carcter paritari per l'Administraci i les organitzacions sindicals presents a la Mesa sectorial d'Educaci.

Ats l'Acord de la Comissi d'acci social de la Mesa sectorial de negociaci del personal docent d'educaci pblica no universitria de 21 de desembre de 2004, pel qual s'aproven les bases reguladores de la convocatria per a la concessi d'ajuts del Fons d'acci social i se n'acorda l'aplicaci;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaci, procediment i rgim jurdic de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya;

En s de les competncies que m'atribueix l'article 6 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matria de Funci Pblica, a proposta de la Direcci General de Recursos Humans,

Resolc:

.1  Obrir convocatria per a la concessi dels ajuts del Fons d'acci social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2004.

.2  Destinar per a la concessi d'aquests ajuts fins a un import mxim de 4.207.084,73 euros a crrec de la partida pressupostria EN03/233000100/3134 del pressupost de 2005.

.3  Els ajuts socials se sollicitaran i atorgaran amb subjecci a les bases que figuren a l'annex d'aquesta Resoluci.

.4  Delegar la competncia per resoldre aquesta convocatria en la directora general de Recursos Humans.

Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant de la consellera d'Educaci, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de gener de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex

I. Bases generals

.1  Objecte

s objecte d'aquestes bases la regulaci del contingut, procediment de gesti i resoluci d'ajuts del Fons d'acci social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2004.

.2  Modalitats

Els ajuts objecte d'aquesta convocatria es classifiquen en les modalitats segents:

001 Ajut per a persones disminudes.

002 Ajut per ascendents dependents.

003 Ajut per tractament odontolgic.

004 Ajut per ortodncia.

005 Ajut per prtesis oculars, auditives, capillars i ortopdia.

006 Ajut per reducci de diptries amb lser.

007 Ajut per tractament de foniatria.

008 Ajut per tractament de psicoterpia i conducta alimentria anmala.

009 Ajut per tractament de persones afectades de malaltia celaca.

010 Ajut per tractament de fertilitat.

011 Ajut per trmits d'adopci.

012 Ajut per natalicis i adopcions.

013 Ajut per llars d'infants.

014 Ajut per colnies d'esplai.

015 Ajut per estudis universitaris.

016 Ajut per defunci.

017 Ajut per sepeli.

018 Ajut excepcional

.3  Contingut

Aquests ajuts tindran carcter de prestaci econmica, amb la finalitat de compensar una part de les despeses que la persona sollicitant hagi sufragat, durant l'any 2004, per cadascuna de les modalitats objecte de la convocatria, i en cap cas no superaran les despeses ocasionades pel fet causant.

Aquests ajuts seran incompatibles amb altres prestacions o indemnitzacions que ja cobreixin la totalitat de la despesa.

.4  Comissi d'acci social

La Comissi d'acci social del personal docent no universitari (CASD) s l'rgan responsable del procs de valoraci de sollicituds i proposta de resoluci de la convocatria, i com a tal atendr les reclamacions i interpretar aquestes bases.

.5  Contingut econmic

Les quanties destinades a les diferents modalitats d'ajut les determinar la Comissi d'acci social del personal docent no universitari d'acord amb les disponibilitats pressupostries del fons establert.

.6  Participants

6.1  Poden prendre part en aquesta convocatria:

a) El personal funcionari docent no universitari al servei de la Generalitat de Catalunya: funcionaris i interins.

b) Els familiars i assimilats del personal incls a l'apartat anterior en cas de mort del titular.

La persona beneficiria es derivar de l'ordre excloent que s'estableix a continuaci:

b.1) El/La cnjuge vidu o vdua, o parella de fet i, en els casos de separaci legal, divorci o declaraci de nullitat del matrimoni, el cnjuge separat o la cnjuge separada i l'exconjuge, si no hi haguessin npcies posteriors i si, per sentncia judicial ferma, tenen atribuda tutela del fills menors o incapacitats o filles menors o incapacitades, o s'hagus condemnat el causant al pagament de la pensi alimentria. En els casos en els quals no hi hagi declaraci judicial de la qual es derivi l'obligaci de pagar pensi alimentria o l'atribuci de tutela, aix com en els casos de separaci de fet, ser beneficiari el cnjuge si percep ingressos menors al doble del salari mnim interprofessional.

b.2) Els fills o les filles menors d'edat o majors incapacitats o incapacitades, o en situaci d'atur sense subsidi que convisquessin amb la persona causant i a crrec seu.

b.3) Ascendents de la persona causant, del seu cnjuge o de la parella de fet que convisquessin amb aquella i a crrec seu.

b.4) Altres parents i assimilats que convisquessin amb la persona causant i a crrec seu.

En cas de concurrncia de persones beneficiries del mateix grau, es preferir el ms prxim al ms remot.

6.2  En el cas que hi hagi ms d'un membre de la unitat familiar treballant al servei de la Generalitat de Catalunya, noms un d'ells podr demanar l'ajut per a un mateix supsit de fet i de beneficiari.

6.3  En el cas de sollicitar ajut per a fills o filles, s'hauran de fer constar els cognoms i nom i el NIF del pare o de la mare no sollicitant, en l'apartat corresponent a prestacions per fills/filles del model de sollicitud.

.7  Requisits generals

7.1  Per tal de tenir dret als ajuts esmentats s'hauran de complir els requisits generals segents:

a) Ser funcionari docent no universitari al servei de la Generalitat de Catalunya, tal com preveuen els articles 11 i 13 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matria de Funci Pblica, que hagin prestat els seus serveis a l'Administraci de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2004.

b) Haver estat en situaci de servei actiu durant l'any 2004.

Als efectes del que estableix aquest punt, queda assimilada a la situaci de servei actiu la incapacitat temporal.

Tamb hi pot participar el personal funcionari que es trobi en la situaci d'excedncia voluntria per tenir cura d'un fill o filla o d'un familiar fins a segon grau mentre perduri el dret a reserva del lloc de treball.

c) Altres requisits que es determinin en les normes especfiques de cada modalitat d'ajut.

7.2  Totes les referncies genriques als fills i filles en les bases especfiques s'entendran fetes tant als fills biolgics o filles biolgiques com als adoptats o adoptades, o en rgim d'acolliment o tutela.

7.3  Proporcionalitat.

El personal esmentat a la base 6.1.a) que d'acord amb l'apartat 7.1 tingui dret als ajuts i no hagi completat un temps de 6 mesos de serveis durant l'any 2004, percebr l'import de l'ajut aplicant els coeficients segents:

a) Fins a 90 dies de serveis: del 33% de l'ajut.

b) De 91 dies fins a 180 dies de serveis: del 66% de l'ajut.

Per la naturalesa i forma d'adjudicaci dels ajuts no ser d'aplicaci aquesta clusula de proporcionalitat a les modalitats d'ajut per sepeli i d'ajut excepcional, ni als ajuts atorgats a persones beneficiries en cas de mort del/ de la titular en l'any 2004.

.8  Sollicituds

Les persones interessades hauran de presentar la sollicitud degudament emplenada segons el model oficial que es podr recollir a la seu del Departament d'Educaci, i en cadascun dels respectius serveis territorials i oficines territorials i gestores, i a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitaci i Justcia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justcia; tamb estar disponible a l'adrea electrnica del Departament d'Educaci http://www.gencat.net/educacio. La sollicitud es podr formalitzar via telemtica al portal de l'empleat EPOCA a la intranet de la Generalitat de Catalunya http://epoca.intranet.

Seu del Departament d'Educaci, Via Augusta, 202-226, 08021 de Barcelona.

Serveis Territorials del Departament de Educaci:

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat) avinguda del Parallel, 71-73, 08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques), carrer de Casp, 15, 08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia, carrer de Laure Mir, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Valls Occidental, avinguda Marqus de Comillas, 67-71, 08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Girona, carrer d'Ultnia, 13, 17002 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, Pica d'Estats, 2, 25003 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, carrer de la Providncia, 5-9, 43500 Tortosa.

Oficines territorials del Departament d'Educaci:

Oficina Territorial del Maresme, carrer Onofre Arnau, 32, 08301 Matar.

Oficines gestores del Departament d'Educaci per Serveis Territorials:

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques):

Oficina Gestora de Badalona, carrer Alfons XII, 588, planta baixa, 08918 Badalona.

Oficina Gestora de Berga, Pasos Catalans, 4, 1a planta, despatx 7, 08600 Berga.

Oficina Gestora de Granollers, barriada Can Gili, carrer Mestre Masjoan, s/n, 08400 Granollers.

Oficina Gestora de l'Hospitalet de Llobregat, carrer Girona, 10, 2n pis, edifici la Farga, 08901 l'Hospitalet de Llobregat.

Oficina Gestora de Manresa, carrer de la Canal, 6, edifici Puigmercadal, 08240 Manresa.

Oficina Gestora de Santa Coloma de Gramenet, avinguda Anselm de Riu, 125, 08924 Santa Coloma de Gramenet.

Oficina Gestora de Vic, plaa Don Miquel de Clariana, 3, 2n pis. Palau Bujons, 08500 Vic.

Oficina Gestora de Vilafranca del Peneds, plaa del Peneds, 3, 3r, 08720 Vilafranca del Peneds.

Oficina Gestora de Vilanova i la Geltr, carrer de l'Aigua, 202, 08800 Vilanova i la Geltr.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia.

Oficina Gestora d'Igualada, cal Rats, carrer Santa Maria, 10, baixos, 08700 Igualada.

Serveis Territorials al Valls Occidental:

Oficina Gestora de Terrassa, carrer Consell de Cent, 146, 08226 Terrassa.

Serveis Territorials a Lleida.

Oficina Gestora de Solsona, carrer Castell, 20, 25280 Solsona.

Oficina Gestora de la Seu d'Urgell, plaa dels Oms, 1, 25700 la Seu d'Urgell.

IES d'Aran, carretera de Betren, s/n, Vielha, 25530 Vielha e Mijaran.

IES de Tremp, carrer Bisbe Iglesias, 5, 25620 Tremp.

IES de Pont de Suert, barri d'Arag, s/n, el Pont de Suert, 25520 Pont de Suert.

IES Hug Roger III, carrer Joaquim Sostres, s/n, 25560 Sort.

Serveis Territorials a Tarragona:

Oficina Gestora de Reus, CEIP Ciutat de Reus, Barri Gaud, carrer Figueres, s/n, 43202 Reus.

Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitaci i Justcia Juvenil: carrer Arag, 332, 08009 Barcelona.

Serveis Territorials del Departament de Justcia:

Serveis Territorials a Girona, carrer Gell, 89, 17005 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, carrer Sant Mart, 1, 25004 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, carrer Sant Antoni M. Claret, 17, 43002 Tarragona.

.9  Documentaci

9.1  Sempre que no s'aportin els documents originals, caldr presentar les corresponents fotocpies degudament compulsades. Els documents amb esmenes no tindran validesa.

9.2  El personal funcionari en situaci d'excedncia voluntria per tenir cura d'un fill o filla o d'un familiar fins a segon grau mentre perduri el dret a reserva del lloc de treball, i el personal funcionari en Comissi de Serveis amb retribucions a crrec d'una altra Administraci, haur de presentar el full de transferncia bancria, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancria, d'acord amb el model normalitzat disponible a la seu del Departament d'Educaci i a les serveis territorials corresponents.

9.3  Documentaci especfica de la persona beneficiria.

En el cas de mort del titular o de la titular, quan la persona sollicitant sigui un beneficiari dels que preveu la base 6.1.b), aquest haur d'aportar:

Documentaci que acrediti suficientment la seva condici de persona beneficiria.

Fotocpia del NIF de la persona beneficiria.

Fotocpia completa del llibre de famlia, si escau.

Certificat de defunci de la persona causant.

Certificat de convivncia amb la persona causant ems per l'rgan municipal competent, si escau.

Full de transferncia bancria, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancria, d'acord amb el model normalitzat disponible a la seu del Departament d'Educaci i als serveis territorials corresponents.

9.4  L'Administraci, a sollicitud de la Comissi, podr demanar en qualsevol moment documentaci complementria relativa als ajuts sollicitats.

.10  Presentaci d'instncies

Les sollicituds podran presentar-se en suport paper o per via telemtica, mitjanant el portal de l'empleat EPOCA a l'intranet de la Generalitat.

10.1  Sollicitud i documentaci formalitzades mitjanant suport paper.

Les sollicituds i la documentaci annexa a qu fan referncia les bases especfiques dels ajuts podran presentar-se als registres de la seu del Departament d'Educaci, i en cadascun dels serveis territorials i oficines territorials i gestores, i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitaci i Justcia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justcia.

10.2  Sollicitud formalitzada per via telemtica mitjanant la Intranet:

Les sollicituds telemtiques es formalitzaran mitjanant el portal de l'empleat EPOCA a la Intranet de la Generalitat http://epoca.intranet.

Aquesta modalitat de sollicitud facilita al personal docent els trmits necessaris per participar en aquesta convocatria, garanteix la seguretat i la fiabilitat de les dades introdudes i agilita la gesti de la convocatria.

Una vegada emplenada la sollicitud i comprovat el seu contingut la persona sollicitant la trametr definitivament per via telemtica, seguint les instruccions que proporciona l'aplicaci mateixa.

Per a qu aquesta sollicitud tingui validesa s'han de fer els trmits segents:

Imprimir la sollicitud tramesa definitivament.

Signar la sollicitud impresa.

Adjuntar la documentaci corresponent.

Presentar la sollicitud i la documentaci a qualsevol dels llocs especificats al punt 8 de les bases generals d'aquesta convocatria i dins del termini establert.

10.3  Tamb es podran trametre per qualsevol del mitjans que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

En el cas que la sollicitud es presenti a travs d'una oficina de correus, es far en sobre obert per tal que el funcionari o funcionria corresponent de l'oficina estampi, a la part superior de la sollicitud, el segell en el qual hi consti amb claredat el nom de l'oficina i la data de presentaci.

10.4  El termini per a la presentaci de sollicituds ser de 20 dies naturals comptadors des de l'endem de la publicaci d'aquesta Resoluci al DOGC.

.11  Resoluci de la convocatria

11.1  La CASD far la proposta de concessi amb subjecci a les normes establertes en aquestes bases i als principis d'equitat, objectivitat i solidaritat. Els seus membres es comprometen a guardar la necessria confidencialitat en relaci amb les informacions i dades de tipus personal que coneguin per mitj dels expedients tramitats.

11.2  La resoluci per la qual es fa pblica la llista provisional d'admesos i exclosos es publicar al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educaci. La resoluci i la llista provisional d'admesos i exclosos s'exposar als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Educaci, i en cadascun dels respectius serveis territorials i oficines territorials i gestores, i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitaci i Justcia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justcia; al llistat hi figurar el NIF de la persona sollicitant, el nom i cognoms, la modalitat per la qual participa i la seva admissi o els motius de la seva exclusi. La persona sollicitant podr accedir a aquesta informaci a l'adrea electrnica del Departament d'Educaci i al portal de l'empleat EPOCA a la Intranet de la Generalitat de Catalunya.

S'establir un perode 20 dies naturals, a comptar de l'endem de la seva publicaci per a l'esmena dels defectes formals produts per la no aportaci de la documentaci requerida, com tamb per poder efectuar les reclamacions escaients.

11.3  Un cop resoltes les reclamacions, la Comissi elevar la proposta de resoluci definitiva a la directora general de Recursos Humans la qual dictar la corresponent resoluci de concessi d'ajuts. L'esmentada resoluci es publicar al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educaci. La resoluci i la llista definitiva amb els ajuts concedits s'exposar als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Educaci, i en cadascun dels respectius serveis territorials i oficines territorials i gestores, i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitaci i Justcia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justcia; al llistat hi figurar el NIF de la persona sollicitant, el nom i cognoms, la modalitat per la qual participa i la seva admissi o els motius de la seva exclusi. La persona sollicitant podr accedir a aquesta informaci a l'adrea electrnica del Departament d'Educaci i al portal de l'empleat EPOCA a la Intranet de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci en el tauler d'anuncis esmentats, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al tauler d'anuncis esmentats, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.12  Pagament

L'abonament de les quantitats corresponents en concepte d'ajut s'efectuar ordinriament per transferncia bancria.

.13  Requeriment d'informaci

Les persones que resultin beneficiades per qualssevol de les modalitats de la convocatria tenen l'obligaci de facilitar tota la informaci requerida pels rgans de control de l'Administraci.

Si de la revisi, ja sigui d'ofici o com a conseqncia de reclamaci, de la concessi d'un ajut se'n detecta error, ocultaci o falsejament de dades que comportin la denegaci o la reducci de l'ajut, haur de reintegrar-se la quantitat indegudament percebuda.

.14  Falsedat o ocultaci de dades

Sens perjudici de les responsabilitats en qu es pugui incrrer, la deformaci de fets, l'ocultaci de dades o la falsedat en la documentaci aportada o consignada en la sollicitud comportar la denegaci de l'ajut.

.15  Internet/intranet

La informaci sobre la convocatria dels ajuts, aix com sobre les diferents resolucions publicades, es podr trobar al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educaci, a l'adrea electrnica del Departament d'Educaci: http://www.gencat.net/educaci i al portal de l'empleat EPOCA a la Intranet de la Generalitat de Catalunya: http://epoca.intranet.

II. Bases especfiques

.1  Modalitat: ajut per a persones disminudes.

Objecte: compensar en part les despeses ocasionades, durant l'any 2004, a la persona titular en ocasi de situacions de disminuci, igual o superior al 33%, fsica, psquica o sensorial de la persona sollicitant mateixa, del cnjuge, de la parella de fet, fills o filles, sempre que aquests convisquin i estiguin a crrec de la persona sollicitant.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: la persona beneficiria per a la qual es demani l'ajut haur de tenir reconeguda la condici legal de disminut. En cas de menors de quatre anys, caldr que, segons el criteri dels equips de valoraci i orientaci, presentin retard en el desenvolupament maduratiu l'evoluci del qual pugui ocasionar una disminuci residual.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Certificaci de disminuci expedida per l'ICASS.

En el cas de fills, filles o cnjuge: fotocpia completa del llibre de famlia o la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat del Institut Catal de l'Acolliment i de l'Adopci (ICAA).

En el cas de les parelles de fet d'uni estable heterosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica o acta de notorietat de la convivncia i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d'uni estable homosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica.

En el cas de fills o filles majors d'edat, cnjuge, parella de fet, cal presentar una declaraci jurada de la persona sollicitant conforme conviuen i estan al seu crrec.

Import :

a) Per a disminucions iguals o superiors al 65%: 602 euros.

b) Per a disminucions entre el 33% i el 64%: 361 euros.

.2  Modalitat: ajut per ascendents dependents.

Objecte: ajut econmic de pagament nic, amb la finalitat de compensar part de les despeses derivades, durant l'any 2004, del manteniment del pare o de la mare de la persona sollicitant, i del pare o de la mare del cnjuge o de la parella de fet, amb un nivell de dependncia per a les activitats de la vida diria que impedeixi la vida autnoma, i sempre que aquests estiguin a crrec de la persona sollicitant.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: la persona beneficiaria per a la qual es demana l'ajut haur de reunir els requisits segents:

a) Tenir un nivell de dependncia per a les activitats de la vida diria (alimentar-se, vestir-se, atendre la higiene personal, allitar-se, desplaar-se dins de la llar) que impedeixi la vida autnoma.

b) No tenir ingressos anuals iguals o superiors a 10.000 euros.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Informe del metge de capalera on es faci constar que la persona beneficiria presenta un nivell de dependncia per a les activitats de la vida diria que impedeix la seva vida autnoma.

Fotocpia del llibre de famlia de la persona beneficiria per a la qual es demana l'ajut.

En el cas que la persona beneficiaria sigui el pare o la mare del cnjuge: fotocpia del llibre de famlia de la persona sollicitant.

En el cas de parelles de fet d'uni estable heterosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica o acta de notorietat de la convivncia i dels transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d'uni estable homosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica.

Declaraci jurada de la persona sollicitant conforme la persona beneficiria est a crrec seu.

Justificaci mitjanant la documentaci pertinent dels ingressos i/o altres percepcions rebudes per la persona beneficiria (pensions i prestacions econmiques ja siguin de carcter pblic o privat).

Import: s'adjudicar un ajut mxim de 350 euros.

Forma d'adjudicaci: un cop comptabilitzades les sollicituds admeses es procedir al repartiment de la totalitat del crdit de forma que l'ajut sigui homogeni per totes les sollicituds concedides.

.3  Modalitat: ajut per tractament odontolgic.

Objecte i imports mxims: compensar en part les despeses originades per tractaments odontolgics, durant l'any 2004, no cobertes o cobertes parcialment pel sistema de la Seguretat Social, de l'ICASS o algun altre organisme o sistema mutualista de carcter pblic, per atendre a la persona sollicitant mateixa o als seus fills o filles. Les prestacions objecte d'ajut sn les segents:

Dentadura completa.

Dentadura superior o inferior.

Implants osteointegrats.

Tractaments gengivitis.

Peces soltes.

Empastaments.

Endodncies.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: per tal de concrrer per aquesta modalitat, cal que l'import global de la despesa efectuada no coberta sigui superior o igual a 300 euros, descomptades les prestacions previstes per MUFACE.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri: el nmero de collegiat o collegiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sollicitant, el tractament rebut, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Per als beneficiaris de MUFACE en el cas que s'hagi sollicitat l'ajut a MUFACE i hagi estat concedit, es presentar la diligncia que acrediti l'ajut rebut. No ser motiu d'exclusi la no acreditaci d'aquest ajut, en aquest cas es descomptar de l'import total de la factura les corresponents prestacions previstes per MUFACE.

Fotocpia completa del llibre de famlia, o la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Catal de l'Acolliment i de l'Adopci, si escau.

En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar una declaraci jurada de la persona sollicitant conforme conviuen i estan a crrec seu.

Import: s'adjudicar un percentatge de fins al 20% de la despesa neta efectuada, amb un ajut mxim de 902 euros.

.4  Modalitat: ajut per ortodncia.

Objecte: prestaci econmica amb la finalitat de compensar en part les despeses originades per tractaments d'ortodncia, durant l'any 2004 per atenci a la persona sollicitant mateixa o als seus fills o filles.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: cal acreditar que la despesa ocasionada pel tractament d'ortodncia ha estat superior o igual a 300 euros.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri: el nmero de collegiat o collegiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sollicitant, el tractament rebut, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Fotocpia completa del llibre de famlia, o la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o un certificat de l'Institut Catal de l'Acolliment i de l'Adopci, si escau.

En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar la declaraci jurada de la persona sollicitant conforme conviuen i estan al seu crrec.

Import: s'adjudicar un percentatge de fins al 20% de la despesa neta efectuada, amb un ajut mxim de 902 euros.

.5  Modalitat: ajut per prtesis oculars, auditives, capillars i ortopdia.

Objecte i imports mxims: compensar en part les despeses originades per prtesis oculars, auditives, ortopdia i capillar, durant l'any 2004, no cobertes o cobertes parcialment pel sistema de la Seguretat Social, de l'ICASS o algun altre organisme o sistema mutualista de carcter pblic, per atenci a la persona sollicitant mateixa o als seus fills o filles. Les prestacions objecte d'ajut sn les segents:

1. Prtesis oculars:

Ulleres completes i lents de contacte.

Ulleres bifocals, multifocals i progressives.

Renovaci de vidres.

Ulleres telelupa.

Renovaci de vidres telelupa.

Prismes.

Intraoculars.

2. Prtesis auditives:

Audfons.

3. Prtesis capillars.

4. Ortopdia:

Sabates correctores seriades.

Plantilles.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: per tal de concrrer per aquesta modalitat cal que l'import global de la despesa efectuada no coberta sigui superior o igual a 180 euros, descomptades les prestacions previstes per MUFACE.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Factura i/o rebut desglossat de la despesa on figuri el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sollicitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

En el cas de les prtesis capillars, caldr aportar l'informe mdic corresponent.

Pels beneficiaris de MUFACE en el cas que s'hagi sollicitat l'ajut a MUFACE i hagi estat concedit es presentar la diligncia que acrediti l'ajut rebut. No ser motiu d'exclusi la no acreditaci d'aquest ajut, en aquest cas es descomptar de l'import total de la factura les corresponents prestacions previstes per MUFACE.

Fotocpia completa del llibre de famlia, o la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Catal de l'Acolliment i de l'Adopci, si escau.

En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar una declaraci jurada de la persona sollicitant conforme conviuen i estan a crrec seu.

Import: s'adjudicar un percentatge de fins al 20% de la despesa neta, amb un ajut mxim de 902 euros .

.6  Modalitat: ajut per reducci de diptries amb lser.

Objecte: prestaci econmica de pagament nic, amb la finalitat de compensar part de les despeses originades per la intervenci de reducci de diptries amb lser de la persona sollicitant, durant l'any 2004.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: per tal de concrrer per aquesta modalitat cal acreditar que la despesa ocasionada per la intervenci de reducci de diptries ha estat superior o igual a 1.202 euros.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Informe mdic.

Factura i/o rebut de la despesa on consti: el nmero de collegiat o collegiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sollicitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Import: s'adjudicar un ajut mxim de 271 euros .

Forma d'adjudicaci: un cop comptabilitzades les sollicituds admeses es procedir al repartiment de la totalitat del crdit de manera que l'ajut sigui homogeni per totes les sollicituds concedides.

.7  Modalitat: ajut per tractament de foniatria.

Objecte: prestaci econmica amb la finalitat de compensar part de la despesa ocasionada pels tractaments de foniatria seguits per la persona sollicitant, durant l'any 2004.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: cal acreditar que la despesa ocasionada pel tractament de foniatria ha estat superior o igual a 180 euros.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el nmero de collegiat o collegiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sollicitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Import: s'adjudicar un percentatge de fins al 20% de la despesa efectuada, amb un ajut mxim de 902 euros.

.8  Modalitat: ajut per tractament de psicoterpia i de conducta alimentria anmala.

Objecte: prestaci econmica amb la finalitat de compensar els tractaments de psicoterpia i de conducta alimentria anmala (anorxia nerviosa i bulimia nerviosa) seguits per la persona sollicitant o pels seus fills o filles, durant l'any 2004.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: cal acreditar que l'import global de la despesa ha estat superior o igual a 300 euros.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri: el nmero de collegiat o collegiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sollicitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Fotocpia completa del llibre de famlia, o de la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Catal de l'Acolliment i de l'Adopci, si escau.

En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar una declaraci jurada de la persona sollicitant conforme els fills o filles conviuen i estan a crrec seu.

Import: s'adjudicar un percentatge de fins al 20% de la despesa efectuada, amb un ajut mxim de 902 euros.

Excepcionalment, quan la persona sollicitant aix ho expressi en la seva sollicitud, es podr incloure aquest ajut dins de la modalitat d'ajut excepcional. En aquest cas la sollicitud tindr el mateix tractament que la modalitat ordinria.

.9  Modalitat: ajut per tractament de persones afectades de malaltia celaca.

Objecte: prestaci econmica de pagament nic, amb la finalitat de compensar part de les despeses originades durant l'any 2004, per la compra d'aliments especials per atenci a la persona sollicitant mateixa o per als seus fills o filles, com a conseqncia d'estar afectats per la malaltia celaca .

Requisits especfics i forma d'acreditaci. La persona sollicitant haur d'aportar:

Certificat mdic que acrediti que la persona beneficiaria de l'ajut presenta la malaltia celaca.

Fotocpia completa del llibre de famlia, o la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut de l'Acolliment i de l'Adopci, si escau.

En el cas de fill o filles majors d'edat cal presentar una declaraci jurada de la persona sollicitant conforme conviuen i estan a crrec seu.

Import: s'adjudicar un ajut mxim de 250 euros.

.10  Modalitat : ajut per tractament de fertilitat.

Objecte: prestaci econmica amb la finalitat de compensar en part les despeses del tractament de fertilitat seguit per la persona sollicitant, el cnjuge o la parella de fet, durant l'any 2004.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: cal acreditar que la despesa ocasionada pel tractament de fertilitat ha estat superior o igual a 601 euros.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Fotocpia del llibre de famlia, si escau.

En el cas de les parelles de fet d'uni estable heterosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica o acta de notorietat de la convivncia i del transcurs de dos anys.

La factura i/o rebut desglossat de la despesa on figuri el nmero de collegiat o collegiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona que ha rebut el tractament, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Import: s'adjudicar un percentatge de fins al 20% de la despesa ocasionada, amb un ajut mxim de 902 euros.

Excepcionalment, quan la persona sollicitant aix ho expressi en la seva sollicitud, es podr incloure aquest ajut dins de la modalitat de ajut excepcional. En aquest cas la sollicitud tindr el mateix tractament que la modalitat ordinria.

.11  Modalitat: ajut per trmits d'adopci.

Objecte: prestaci econmica que es pagar per una sola vegada pel mateix fet causant, amb la finalitat de compensar en part les despeses inicials dels trmits d'adopci, durant l'any 2004.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: la persona sollicitant haur d'aportar la fotocpia del document que acrediti el pagament de l'informe de valoraci psicosocial per a l'adopci ems durant l'any 2004.

Import: s'adjudicar un ajut mxim de 211 euros.

Forma d'adjudicaci: un cop comptabilitzades les sollicituds admeses es procedir al repartiment de la totalitat del crdit de forma que l'ajut sigui homogeni per totes les sollicituds concedides.

Excepcionalment, quan la persona sollicitant aix ho expressi en la seva sollicitud, es podr incloure aquest ajut dins de la modalitat d'ajut excepcional. En aquest cas la sollicitud tindr el mateix tractament que la modalitat ordinria.

.12  Modalitat: ajut per natalicis i adopcions.

Objecte: prestaci econmica de quantia fixa que es pagar en ocasi del naixement o adopci d'un fill o filla durant l'any 2004.

Requisits especfics i forma d'acreditaci:

La persona sollicitant haur d'aportar:

Fotocpia completa del llibre de famlia.

Import: s'adjudicar un ajut mxim de 241 euros per fill/filla.

Forma d'adjudicaci: un cop comptabilitzades les sollicituds admeses, es procedir al repartiment de la totalitat del crdit, de forma que l'ajut sigui homogeni per a totes les sollicituds concedides.

.13  Modalitat: ajut per llar d'infants.

Objecte: compensar en part les despeses ocasionades, durant l'any 2004, per l'assistncia de fills o filles de la persona sollicitant, majors de quatre mesos, escolaritzats en el primer cicle d'Educaci Infantil (cicle llars d'infants 0, 1 i 2 anys), en llars d'infants pbliques o privades, amb exclusi del mes d'agost.

Requisits especfics i forma d'acreditaci:

La persona sollicitant haur d'aportar:

Rebuts normalitzats o certificat del centre que acreditin la ra social, el NIF, el nivell d'escolaritzaci, els mesos d'escolaritzaci i la quantitat abonada.

Fotocpia completa del llibre de famlia, o la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat del Institut Catal de l'Acolliment i de l'Adopci, si escau.

Import: s'adjudicar un ajut mxim de 40 euros per mes

Forma d'adjudicaci: un cop comptabilitzades les sollicituds admeses es procedir al repartiment de la totalitat del crdit de forma que l'ajut mensual sigui homogeni.

.14  Modalitat: ajut per colnies d'esplai.

Objecte: prestaci econmica de pagament nic, amb la finalitat de compensar en part les despeses tingudes per la persona sollicitant a causa de l'assistncia dels seus fills o filles a colnies, casals d'estiu o esplais, de cinc dies de durada o ms que es duguin a terme des del 21 de juny al 14 de setembre, ambds inclosos. Resten excloses les activitats realitzades a l'estranger.

Requisits especfics i forma d'acreditaci: es limita l'ajut als nens i nenes d'edats compreses entre els tres i els disset anys complerts durant l'any 2004.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Fotocpia completa del llibre de famlia o la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Catal de l'Acolliment i de l'Adopci, si escau.

Factura i/o rebut de la despesa efectuada on figuri: el nom de l'entitat organitzadora i el NIF, l'import de la despesa, la durada de les colnies, casal d'estiu o esplai, el nom de la persona sollicitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Import: s'adjudicar un ajut mxim de 49 euros per fill/filla.

Forma d'adjudicaci: un cop comptabilitzades les sollicituds admeses, es procedir al repartiment del crdit de manera que l'ajut sigui homogeni per totes les sollicituds concedides.

.15  Modalitat: ajut per estudis universitaris de fills i filles.

Objecte: ajut econmic de pagament nic, amb la finalitat de compensar en part les despeses de matrcula per cursar estudis universitaris oficials dels fills o filles majors de 18 anys. Tamb queden compresos els estudis universitaris de ttol propi de les universitats fins al segon cicle, aix com els estudis oficials de msica de grau superior del pla de 1966, els del pla nou de grau superior, els estudis oficials d' art dramtic i els estudis de conservaci i restauraci de Bns culturals, i els estudis universitaris a l'estranger per alumnes superdotats.

Queden exclosos els ensenyaments de postgrau, els ensenyaments d'extensi universitria i, tots els estudis no reglats conduents a una titulaci no oficial (msters, diploma de relacions pbliques).

Requisits especfics i forma d'acreditaci:

Estar matriculat o matriculada per al curs acadmic 2004-2005, amb una despesa superior a 300 euros. En el cas de famlia nombrosa la despesa haur de ser superior a 180 euros.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Fotocpia de la matrcula del curs acadmic 2004-2005 i del resguard que n'acrediti el pagament.

Fotocpia completa del llibre de famlia.

Declaraci jurada de la persona sollicitant conforme els fills i filles conviuen i estan a crrec seu.

En el cas d'estudis universitaris realitzats a l'estranger per alumnes superdotats s'haur d'aportar la documentaci que acrediti la seva condici de superdotat.

Import: s'adjudicar un import mxim de 241 euros per fill o filla.

Forma d'adjudicaci: un cop comptabilitzades les sollicituds admeses, es procedir al repartiment de la totalitat del crdit, de forma que l'ajut sigui homogeni per totes les sollicituds concedides.

.16  Modalitat: ajut per defunci.

Objecte: prestaci econmica d'import nic en ocasi de la defunci en l'any 2004 del professor o professora a qu es refereix la base 6.1.a).

Requisits especfics i forma d'acreditaci: els especificats en la base general 9.3.

L'import d'aquest ajut ser de 1.805 euros.

.17  Modalitat: ajut per sepeli.

Objecte: prestaci econmica d'import nic en ocasi del sepeli, en l'any 2004 del cnjuge o parella de fet, fills o filles sempre que aquests convisquessin i estiguessin a crrec de la persona sollicitant.

Aquesta prestaci s incompatible amb l'ajut per defunci.

Requisits especfics i forma d'acreditaci:

La persona sollicitant haur d'aportar:

Certificat de defunci.

En el cas de fills, filles o cnjuge: fotocpia completa del llibre de famlia o la decisi administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Catal de l'Acolliment i de l'Adopci.

En el cas de fill o filles majors d'edat cal presentar la declaraci jurada de la persona sollicitant conforme convivien i estaven a crrec seu.

En el cas de les parelles de fet d'uni estable heterosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica o acta de notorietat de la convivncia i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d'uni estable homosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica.

L'import d'aquest ajut ser de 455 euros.

.18  Modalitat: ajut excepcional.

Objecte: ajut econmic que es pagar una sola vegada pel mateix fet causant, amb la finalitat de compensar en part les despeses imprevistes de caire excepcional i inevitable i/o atendre situacions esdevingudes al personal a que es refereix la base general 6.1.a), durant l'any 2004 per ra de circumstncies especials amb repercussi econmica extremadament gravosa d'afrontar.

Requisits especfics. No ser d'aplicaci per:

a) Despeses inferiors a 3.000 euros ni per les contingncies previstes en aquesta convocatria.

b) Quan la situaci objecte de l'ajuda estigui contemplada en altre tipus d'ajuda, i tingui altres vies d'indemnitzaci (qualsevol sistema mutual, assistencial o de prevenci de riscos).

En cap cas tindran la consideraci d'excepcionalitat:

a) L'adquisici d'habitatge o vehicles d's normal.

b) Els pagaments peridics corresponents a amortitzacions de crdits hipotecaris o personals.

c) Les despeses derivades de circumstncies personals o familiars que per ser habituals s'han de tenir en compte en la planificaci de l'economia familiar (despeses domstiques per la compra de mobles, reparacions de conservaci i millores de l'habitatge).

d) Els estudis dels interessats o les despeses derivades dels estudis dels seus fills (transports, residncies universitries, menjadors escolars, activitats extraescolars, etc.)

e) Les despeses derivades de celebracions: casament, bateig, etc.

f) Altres situacions que puguin ser assumides pel treballador i la seva famlia.

La persona sollicitant haur d'aportar:

Documentaci acreditativa de l'eventualitat allegada aix com de la despesa efectuada.

Quan la sollicitud es fonamenti en situacions de dificultat econmica caldr aportar la cpia completa de les declaracions de l'IRPF dels membres de la unitat familiar.

Documentaci que acrediti els ajuts rebuts o si escau la denegaci de la sollicitud de prestaci de MUFACE o altra entitat asseguradora.

Fotocpia del llibre de famlia, si escau.

En el cas de les parelles de fet d'uni estable heterosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica o acta de notorietat de la convivncia i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d'uni estable homosexual: fotocpia de l'acreditaci de la uni estable formalitzada en escriptura pblica.

Forma d'adjudicaci: la CASD estudiar les sollicituds valorant, entre d'altres qestions, l'excepcionalitat i imprevisibilitat del fet causant, la despesa que ha comportat, la renda familiar i les subvencions o indemnitzacions que s'haguessin atorgat pel mateix concepte. La CASD determinar l'admissi de les sollicituds i fixar si escau l'import de l'ajut a rebre.

Excepcionalment, quan la persona sollicitant aix ho expressi en la seva sollicitud, es podran incloure dins d'aquesta modalitat, els ajuts sol.licitats per despeses de tractament de psicoterpia i conducta alimentaria anmala, tractament de fertilitat i trmits d'adopci. En aquest cas la sollicitud tindr els mateixos requisits especfics, forma d'acreditaci i forma d'adjudicaci que la prevista per l'ajut ordinari.

(05.020.120)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal