Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4322 - 14/02/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/260/2005, de 7 de febrer, de convocatria de concurs especfic de mrits per tal de proveir llocs de treball docent de carcter singular en centres pblics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratgic. (Pg. 2878)


RESOLUCI

EDC/260/2005, de 7 de febrer, de convocatria de concurs especfic de mrits per tal de proveir llocs de treball docent de carcter singular en centres pblics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratgic.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, publicat al DOGC nm. 3401, d'1.6.2001, regula els plans estratgics dels centres docents sostinguts amb fons pblics. A l'article 7 del seu captol 2, determina que el Departament d'Educaci pot definir com a llocs de carcter singular determinats llocs de treball vacants de la plantilla pressupostada dels centres docents pblics amb la finalitat de permetre realitzar les activitats docents i assolir els objectius que prevegi el pla estratgic del centre. Aquests llocs de treball s'han de cobrir d'acord amb el procediment que estableix l'article 9 de la norma esmentada.

La disposici addicional del Decret 132/2001 preveu que els seus preceptes siguin d'aplicaci als centres sostinguts amb fons pblics als quals el Departament d'Educaci hagi autoritzat plans estratgics amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret.

En conseqncia, escau anunciar una nova convocatria de concurs especfic de mrits per tal de proveir els llocs de treball docent de carcter singular per dur a terme les activitats docents que permetin assolir els objectius previstos en els centres que tenen autoritzat un pla estratgic.

A proposta de la Direcci General de Recursos Humans,

Resolc:

.1  Anunciar la convocatria del concurs especfic de mrits per proveir els llocs de treball docent de carcter singular en centres pblics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratgic, que es regir per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resoluci.

.2  Els llocs de treball docent es defineixen com de carcter singular i, d'acord amb l'article 7.1 del Decret 132/2001, figuraran en les plantilles de personal docent dels centres corresponents que s'aprovin per al curs acadmic 2005-2006.

.3  D'acord amb l'article 10 del Decret 132/2001, el personal que sigui seleccionat segons el procediment que estableix aquesta Resoluci ocupar el lloc de treball amb carcter provisional durant els dos primers cursos de l'aplicaci del pla estratgic corresponent: en comissi de serveis, si t una destinaci amb carcter definitiu, i en cas de no tenir destinaci definitiva, amb adscripci provisional.

Un cop transcorreguts els dos primers cursos de l'aplicaci del pla estratgic per a cada lloc de treball obtingut per la resoluci del concurs especfic es far l'avaluaci del compliment dels objectius que preveu el pla estratgic esmentat. Aquesta avaluaci s'iniciar amb l'informe de la direcci, avalat pel consell escolar del centre, i la completar la Inspecci d'Educaci, que emetr l'informe corresponent. El/La director/a dels serveis territorials elevar la proposta d'avaluaci a la directora general de Recursos Humans, que emetr la resoluci que correspongui.

El personal que hagi superat l'avaluaci que preveu el pargraf anterior podr optar entre romandre amb carcter definitiu al mateix lloc de treball o continuar ocupant el lloc de treball amb carcter provisional. La durada de l'ocupaci d'un lloc de treball de carcter singular ser, com a mnim, la mateixa que la durada del pla estratgic, llevat del cas del personal que no superi l'avaluaci esmentada al pargraf anterior.

El professorat que, superada l'avaluaci, opti per romandre amb carcter definitiu en el lloc obtingut i no acrediti dos anys en la seva darrera destinaci definitiva haur de mantenir-la el temps suficient fins a assolir els dos anys necessaris per canviar de destinaci, d'acord amb l'apartat sis de la disposici addicional 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost (BOE nm. 185, de 3.8.1984), de mesures per a la reforma de la funci pblica.

La situaci d'adscripci provisional a un lloc de treball de carcter singular no eximeix l'interessat de la seva obligaci de participar als concursos generals de trasllats que es convoquin mentre es mantingui aquesta situaci, en el cas que per la convocatria d'aquests i atesa la seva situaci administrativa sigui considerat participant fors.

El personal que no superi l'avaluaci a qu s'ha fet esment cessar del lloc de treball adjudicat i, en conseqncia, haur d'incorporar-se al lloc de treball que tingui amb carcter definitiu, o b haur de participar en el procediment d'assignaci de destinacions provisionals per al curs segent.

.4  El desenvolupament de l'activitat docent d'aquests llocs de treball singulars ha de permetre assolir els objectius i dur a terme les activitats establertes en el pla estratgic per a aquest lloc de treball.

Les destinacions adjudicades en aquest concurs de mrits seran irrenunciables.

.5  Els llocs de treball que, un cop resolt aquest concurs, restin vacants podran ser coberts provisionalment per al curs acadmic 2005-2006 pel personal funcionari que reuneixi les condicions i els requisits exigits per ocupar-los, en els termes que preveu el Decret 132/2001, de 29 de maig, pel qual es regulen els plans estratgics dels centres docents sostinguts amb fons pblics.

Aquests funcionaris es destinaran en comissi de serveis o amb adscripci provisional atesa la urgncia i la necessitat de proveir els esmentats llocs mentre no es convoqui un altre concurs especfic.

.6  Delegar la competncia de resoldre aquest concurs en la directora general de Recursos Humans.

Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la consellera d'Educaci en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 7 de febrer de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex 1

Bases del concurs especfic de mrits per tal de proveir llocs de treball docent de carcter singular en centres pblics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratgic

.1  Els llocs de treball docent de carcter singular sn els que s'esmenten a l'annex 2.

.2  Poden prendre part en aquest concurs de mrits els funcionaris de carrera dels cossos de: mestres, catedrtics d'ensenyaments secundaris, professors d'ensenyaments secundaris, i professors tcnics de formaci professional dependents del Departament d'Educaci de la Generalitat de Catalunya que es trobin en qualsevol situaci administrativa.

Els funcionaris en situaci administrativa d'excedncia voluntria o de suspensi de funcions noms hi podran participar si l'1 de setembre de 2005 compleixen els requisits per reingressar al servei actiu.

Els funcionaris del cos de mestres que optin per ocupar llocs de treball corresponents al primer cicle de l'ESO reservats per a aquest cos hauran d'haver ingressat al cos de mestres en processos selectius d'accs convocats amb anterioritat a l'any 1998, en compliment del que estableix el punt segon de la disposici transitria 4 de la Llei orgnica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenaci general del sistema educatiu.

Els funcionaris en situaci administrativa de servei actiu amb una destinaci definitiva podran participar en aquest concurs si en acabar el curs 2004-2005 han transcorregut dos anys des de la presa de possessi de la darrera destinaci definitiva.

.3  Els qui participin en aquesta convocatria, segons el cos al qual pertanyin, hauran de reunir els requisits d'especialitat segents:

a) Els funcionaris del cos de mestres hauran de complir els requisits d'especialitzaci del lloc de treball sollicitat, que s'han de correspondre amb els que estableix la normativa segent: el Reial decret 895/1989, de 14 de juliol (BOE nm. 172, de 20.7.1989), modificat pel Reial decret 1664/1991, de 8 de novembre (BOE nm. 280, de 20.11.1991), i l'Ordre de 26 de juny de 1991 (DOGC nm. 1465, de 10.7.1991), per ocupar els antics llocs de treball d'EGB equivalents, d'acord amb la correspondncia que estableix l'article 10 del Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC nm. 2172, de 23.2.1996), modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol (DOGC nm. 875, de 6.8.2001).

Per ocupar els llocs de treball del primer cicle de l'ESO cal tenir els requisits que estableix l'article 2 del Decret 67/1996, de 20 de febrer, modificat per la disposici addicional 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre (DOGC nm. 2528, de 28.11.1997).

Perqu es considerin complerts els requisits d'especialitzaci esmentats cal haver obtingut el reconeixement de la capacitaci corresponent a cada lloc de treball, d'acord amb el que estableixen l'Ordre de 4 de desembre de 1989 (DOGC nm. 1231, de 15.12.1989); la Resoluci de 5 de desembre de 1989 (DOGC nm. 1231, de 15.12.1989), modificada per la Resoluci de 8 de febrer de 1990 (DOGC nm. 1255, de 14.2.1990); la Resoluci de 9 d'abril de 1990 (DOGC nm. 1281, de 20.4.1990), i l'Ordre de 26 de juny de 1991, totes dictades en aplicaci del que preveu el Reial decret 895/1989, de 14 de juliol.

Aix mateix, d'acord amb el que estableix la disposici addicional 9 del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, els mestres que han accedit al cos de professors d'ensenyaments secundaris i han optat per romandre en el cos de mestres poden obtenir el reconeixement de la capacitaci de l'especialitat per la qual van accedir a aquell cos d'acord amb les equivalncies segents:

Francs: educaci primria, francs.

Angls: educaci primria, angls.

Msica: educaci primria, msica.

Educaci fsica: educaci primria, educaci fsica.

Psicologia i pedagogia: educaci especial, pedagogia teraputica.

A fi que els mestres que posseeixen els ttols, diplomes o certificats als quals es refereixen els annexos de les disposicions esmentades anteriorment puguin obtenir el reconeixement de la capacitaci necessria per accedir als diferents llocs de treball, la Resoluci de 14 de juny de 1991 (DOGC nm. 1457, de 19.6.1991) va establir un termini de carcter indefinit per sollicitar-lo. Pel que fa a l'obtenci de la capacitaci necessria per accedir als llocs de treball d'educaci visual i plstica i de tecnologia, els quals no corresponien a especialitats de l'EGB, els mestres que compleixen els requisits escaients la podran obtenir mitjanant el mateix procediment previst en les disposicions esmentades abans i durant el mateix termini.

Les sollicituds de reconeixement de la capacitaci es podran presentar fins a l'ltim dia del termini de presentaci de sollicituds, segons el model normalitzat que els serveis territorials tindran a disposici dels interessats. Juntament amb les sollicituds, s'haur de presentar la documentaci justificativa d'estar en possessi o en condicions d'obtenir els ttols, diplomes i/o certificats corresponents, llevat que aquests ja estiguin enregistrats al registre informtic de personal del Departament d'Educaci.

A ms d'aquesta possibilitat de fer una sollicitud de capacitaci especfica, cal tenir en compte que, en demanar un lloc de treball d'una especialitat de la qual no es tingui reconeguda la capacitaci, en el supsit d'acreditar els requisits necessaris, implcitament s'est demanant aquesta capacitaci, la qual es reconeixer i gravar en el registre informtic de personal.

b) El professorat dels cossos de catedrtics d'ensenyaments secundaris, professors d'ensenyaments secundaris, i professors tcnics de formaci professional haur de ser titular de l'especialitat del lloc de treball sollicitat pel fet d'haver-la obtingut mitjanant el procediment selectiu corresponent.

Els llocs de treball de cultura clssica podran ser sollicitats indistintament pels catedrtics i professors d'ensenyaments secundaris titulars de les especialitats de grec o de llat. El professorat que hi accedeixi restar obligat a impartir tant les matries atribudes a l'especialitat de grec com les atribudes a la de llat.

De conformitat amb el que estableix l'Ordre de 15 de febrer de 1988 (DOGC nm. 956, de 23.2.1988), els funcionaris docents del cos de catedrtics d'ensenyaments secundaris i els del cos de professors d'ensenyaments secundaris que siguin titulars de l'especialitat de la llengua prpia del pas valenci o de l'especialitat de llengua catalana i literatura (Illes Balears) podran participar en aquest concurs en l'especialitat de llengua catalana i literatura.

.4  Els funcionaris que participin en aquest concurs hauran d'acreditar que posseeixen el certificat de nivell de suficincia (C) o el certificat de nivell superior (D) de catal, o qualsevol dels ttols, diplomes i certificats considerats equivalents als esmentats certificats de catal. Tamb es considerar que posseeixen el requisit de coneixement de la llengua catalana aquells que hagin obtingut la idonetat especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana, per resoluci de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa o per haver superat el concurs oposici d'accs al cos de mestres o el concurs oposici d'accs a cossos docents d'ensenyaments secundaris a partir de 1991. Igualment hauran d'acreditar el nivell adequat oral i escrit de la llengua aranesa per ocupar els llocs de treball a Era Val d'Aran.

En cas que no tinguin registrada cap d'aquestes capacitacions al registre informtic del Departament d'Educaci hauran d'adjuntar a la sollicitud de participaci una fotocpia compulsada del document acreditatiu corresponent.

.5  Fases del concurs

El concurs constar de dues fases:

5.1  Primera fase: feina desenvolupada. La valoraci dels mrits per aquesta fase ser, com a mxim, de 20 punts. S'aplicar el barem que figura a continuaci:

a) Experincia professional: puntuaci mxima de 10 punts.

a.1 Haver ocupat crrecs directius: puntuaci mxima de 4 punts.

a.1.1 Per cada any d'exercici com a director de centres docents pblics o de serveis educatius: 0,5 punts. Les fraccions d'any es computaran a ra de 0,0416 punts per mes complet.

a.1.2 Per cada any d'exercici en altres rgans unipersonals de govern de centres docents pblics: 0,25 punts. Les fraccions d'any es computaran a ra de 0,0208 punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): fotocpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligncies de presa de possessi i de cessament o, si escau, certificaci acreditativa de la continutat del crrec durant aquest curs, o b certificat del secretari/ria o cap del Servei de Personal als serveis territorials. En el cas dels serveis educatius, podran presentar el certificat de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa.

a.2 Exercici en centres docents pblics o serveis educatius: puntuaci mxima de 4 punts.

Per cada any d'exercici com a docent en centres docents pblics o en serveis educatius: 0,25 punts. Les fraccions d'any es computaran a ra de 0,0208 punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): fotocpia compulsada del ttol administratiu amb les diligncies de presa de possessi i de cessament o, si escau, certificaci acreditativa emesa pel secretari/ria o cap del Servei de Personal als serveis territorials corresponents.

a.3 Cursos impartits: puntuaci mxima de 3 punts.

Per haver participat com a ponent, professor o tutor o per haver coordinat cursos, inclosos en el pla de formaci permanent convocats o reconeguts pel Departament d'Educaci, organitzats per altres administracions pbliques amb competncies educatives o per les universitats: 0,40 punts per cada 10 hores acreditades.

Per valorar-los, dintre de cada subapartat se sumaran les hores de totes les activitats; no es puntuar la resta del nombre d'hores inferior a deu.

Quan la durada de les activitats de formaci estigui expressada en crdits, si no s'indica d'una altra manera, s'entendr que cada crdit equival a deu hores.

Documents justificatius: certificaci acreditativa emesa per l'organisme o entitat corresponent. En cas d'activitats que no hagin estat organitzades pel Departament d'Educaci, per altres administracions pbliques amb competncies educatives ni per universitats, la certificaci ha d'indicar que l'activitat ha estat reconeguda o inclosa en el pla de formaci del Departament d'Educaci i ha d'explicitar la disposici que aix ho estableix o b ha d'incorporar la diligncia corresponent del Departament d'Educaci. Tamb caldr que s'especifiqui el nombre d'hores de durada de l'activitat de formaci. Les certificacions que no indiquin el nombre d'hores no podran ser valorades.

a.4 Publicacions: puntuaci mxima de 2 punts.

Per publicacions en llibres i revistes o per guions de vdeo sobre temes educatius:

a.4.1 Per cada llibre publicat de fins a 3 autors: 0,5 punts.

a.4.2 Per cada gui de vdeo, CD-ROM, pgines web, etc., de fins a 3 autors: 0,25 punts.

a.4.3 Per cada article publicat en llibre o revista de fins a 3 autors: 0,15 punts.

Als efectes d'aquest apartat, no seran valorades les publicacions allegades en les quals no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre (BOE nm. 265, de 4.11.1972).

Documents justificatius: els exemplars corresponents.

Les publicacions es poden acreditar amb l'original o la fotocpia completa corresponent, amb la compulsa, com a mnim, de les pgines acreditatives de l'autoria, del dipsit legal i, si escau, de l'ISBN.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vdeos, CD-ROM, pgines web, etc., caldr aportar la documentaci impresa que pugui acompanyar aquestes publicacions (cartules i fulletons explicatius dels objectius i del contingut, impressions de les pgines web, etc.). Tamb caldr aportar, si escau, el certificat ems per la direcci general competent quant a l'autoria i temtica de la publicaci.

b) Antiguitat: puntuaci mxima de 5 punts.

Per cada any de servei actiu en l'ensenyament pblic amb nomenament com a funcionari de carrera en qualsevol dels cossos docents objecte d'aquesta convocatria: 0,40 punts. Les fraccions d'any es computaran a ra de 0,0333 punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): fotocpia compulsada del ttol administratiu amb les diligncies de presa de possessi i de cessament o, si escau, certificaci acreditativa emesa pel secretari/ria o cap del Servei de Personal als serveis territorials corresponents.

c) Titulacions acadmiques: puntuaci mxima de 3 punts.

c.1 Per posseir el ttol de doctor: 1 punt.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): fotocpia compulsada del ttol de doctor o, si escau, de la certificaci d'abonament dels drets d'expedici d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE nm. 167, de 13.7.1988).

c.2 Titulacions universitries de segon cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, d'un ttol d'arquitectura o enginyeria, o altres ttols declarats legalment equivalents: 1 punt.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): certificaci acadmica o fotocpia compulsada del ttol o de la certificaci d'abonament dels drets d'expedici d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.

c.3 Titulacions universitries de primer cicle:

Per les diplomatures, enginyeries tcniques, arquitectures tcniques o altres ttols declarats a tots els efectes equivalents legalment, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, d'un ttol d'arquitectura o d'enginyeria: 1 punt.

No es considerar titulaci de primer cicle haver superat el curs d'adaptaci.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): fotocpia compulsada de tots els ttols que s'alleguin com a mrit o, en tot cas, de la certificaci d'abonament dels drets d'expedici d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 o certificaci acadmica en la qual es faci constar que s'han cursat o superat totes les assignatures o crdits corresponents als tres primers cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

d) Cursos superats: puntuaci mxima de 3 punts.

Per assistncia a cursos inclosos en el pla de formaci permanent convocats o reconeguts pel Departament d'Educaci, organitzats per altres administracions pbliques amb competncies educatives o per les universitats, aix com per l'assistncia a cursos de formaci permanent del professorat convocats pels rgans centrals o perifrics de les administracions pbliques amb competncies educatives, realitzats per institucions sense nim de lucre que hagin estat homologats o reconeguts per aquestes mateixes administracions educatives i els convocats per les universitats: 0,40 punts per cada 10 hores de cursos superats i acreditats.

A fi de valorar-los, dintre de cada subapartat se sumaran les hores de totes les activitats; no puntuaran la resta del nombre d'hores inferior a deu.

Quan la durada de les activitats de formaci estigui expressada en crdits, si no s'indica d'una altra manera, s'entendr que cada crdit equival a deu hores.

No es consideraran objecte de valoraci en aquest apartat els cursos seguits per obtenir els coneixements mnims de llengua catalana requerits per ocupar els llocs de treball objecte de provisi. Noms es podran valorar els cursos de formaci de llengua catalana que no hagin servit per acreditar aquest coneixement adequat, sempre que compleixin els requisits exigits amb carcter general a totes les activitats de formaci que es tenen en compte en aquest apartat i se n'acreditin les hores.

No es podran puntuar per aquest apartat els cursos que formin part d'un programa de doctorat quan aquest s'hagi acreditat en l'apartat c.1.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): certificaci acreditativa emesa per l'organisme o entitat corresponent. En el cas d'activitats que no hagin estat organitzades pel Departament d'Educaci, per altres administracions pbliques amb competncies educatives ni per universitats, la certificaci ha d'indicar que l'activitat ha estat reconeguda o inclosa en el pla de formaci del Departament d'Educaci i ha d'explicitar la disposici que aix ho estableix o b ha d'incorporar la diligncia corresponent del Departament d'Educaci. Tamb ser necessari que s'especifiqui el nombre d'hores de durada de l'activitat de formaci. Les certificacions que no indiquin el nombre d'hores no podran ser valorades.

e) Cos de catedrtics d'ensenyaments secundaris:

e.1 Per pertnyer al cos de catedrtics d'ensenyaments secundaris: 1,5 punts.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): fotocpia compulsada del ttol administratiu o credencial, o fotocpia del butllet o diari oficial en qu consti o se li reconegui la condici de catedrtic.

e.2 Per cada any d'antiguitat en el cos de catedrtics d'ensenyaments secundaris: 0,08 punts per any. Les fraccions inferiors a l'any es computaran a ra de 0,006 punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informtic de personal): fotocpia compulsada del ttol administratiu amb les diligncies de presa de possessi i de cessament o, si escau, dels documents corresponents d'inscripci als registres de personal.

5.2  Segona fase: presentaci i defensa del projecte. Per aquesta fase es podran atorgar, com a mxim, 20 punts. Per superar aquesta segona fase els aspirants hauran d'acreditar una puntuaci no inferior a 10 punts.

Els candidats defensaran davant la comissi esmentada a la base 7 d'aquest annex un projecte d'aplicaci del pla estratgic en relaci ambmb el lloc de treball al qual aspiren. A aquest efecte es convocar els candidats, que hauran de lliurar un treball escrit amb el contingut del projecte. El treball tindr una extensi mxima de 4 fulls format DIN A4. La comissi tamb valorar altres coneixements, habilitats i aptituds concretes, complementries de les ja valorades, que facilitin i garanteixin la selecci del candidat ms idoni, d'acord amb la naturalesa, la finalitat, les funcions i les tasques previstes al pla estratgic per al lloc de treball a proveir.

5.3  La puntuaci total ser la suma de les puntuacions obtingudes en la primera i la segona fase.

.6  L'ordre de prioritat en l'adjudicaci de destinaci estar determinat per la puntuaci ms alta obtinguda en total, atenent, en tot cas, les peticions dels concursants i d'acord amb l'ordre en qu aquestes s'hagin fet constar en l'apartat corresponent de la sollicitud. No es podr adjudicar destinaci als participants que no superin la segona fase del concurs, d'acord amb la base 5.2 d'aquest annex.

En cas que es produeixin empats en el total de la puntuaci, es resoldran atenent, successivament, la puntuaci ms alta obtinguda en cadascun dels apartats de la primera fase, d'acord amb l'ordre en qu es detallen. Si persisteix l'empat, caldr atenir-se a la puntuaci ms alta obtinguda en cada subapartat, tamb en l'ordre en qu es detallen. Com a ltim criteri de desempat es tindr en compte l'any de promoci d'ingrs al cos i, dins d'aquest, la puntuaci ms alta obtinguda en el procs selectiu d'ingrs al cos.

.7  D'acord amb l'article 9 del Decret 132/2001, els mrits de les dues fases del concurs els valorar una comissi que es constituir a cadascun dels centres esmentats a l'annex 2, que estar formada per:

Un president o una presidenta:

L'inspector o la inspectora del centre.

Quatre vocals:

El director o la directora del centre.

El cap o la cap d'estudis del centre.

Dos funcionaris o dues funcionries de carrera membres del claustre de professors designats o designades pel consell escolar del centre.

La composici de cadascuna de les comissions previstes es far pblica als taulers d'anuncis del centre corresponent.

Cada comissi avaluadora designar un dels vocals com a secretari.

Perqu la constituci de les comissions avaluadores sigui vlida i perqu l'actuaci d'aquestes als efectes de celebraci de sessions, deliberacions i presa d'acords sigui adequada es requerir la presncia de la majoria dels seus membres.

.8  Formalitzaci de la sollicitud, tramitaci i procediment

Per participar en aquest concurs, el personal funcionari haur d'emplenar una nica sollicitud, segons el model oficial de participaci, que podr obtenir als serveis territorials del Departament d'Educaci. Aquest model es pot imprimir mitjanant l'adrea d'Internet: http://www.gencat.net/educacio. Tamb haur de presentar el full de serveis i mrits, que es podr obtenir pels mateixos mitjans.

La sollicitud i la documentaci que l'acompanyi s'adrear als serveis territorials del Departament d'Educaci als quals pertanyi el centre on prestin serveis els participants durant el curs 2004-2005.

En tot cas, les sollicituds es podran presentar al Registre del Departament d'Educaci, als seus serveis territorials i en qualsevol de les dependncies a qu es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, sempre que es faci dins el termini assenyalat.

En el cas que s'opti per presentar la sollicitud en una oficina de correus, es far en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans que sigui certificada.

El termini de presentaci de sollicituds ser del 15 de febrer al 4 de mar de 2005, ambds inclosos. Els participants en aquest concurs de mrits noms podran obtenir un nic lloc de treball. En conseqncia, l'ordre en qu es posaran els llocs de treball a la sollicitud de participaci indicar la seva preferncia per la destinaci que desitgen obtenir.

Els participants hauran de sollicitar els llocs de treball fent constar els codis detallats a l'annex 2 de la Resoluci.

El nombre mxim de peticions que es poden formular s de quatre.

Qualsevol error en el codi sollicitat determinar que s'anulli la petici si no correspon a cap dels llocs que apareixen a l'annex 2 de la Resoluci.

Cap dada que consigni errniament la persona interessada podr ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerar per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats.

Una vegada lliurada la documentaci i finalitzat el termini de presentaci de sollicituds no es podr modificar o anullar cap petici, sens perjudici d'all que s'especifica al pargraf segon de la base 9.

Un cop valorada la primera fase del concurs, s'exposar als centres on actun les comissions avaluadores la llista de candidats admesos i exclosos que optin als llocs de treball convocats en aquell centre, amb la puntuaci corresponent a la primera fase.

Els participants podran consultar aquestes dades a travs de l'adrea d'Internet esmentada en aquesta base.

Una vegada exposades les llistes s'obrir un termini de cinc dies hbils per presentar reclamacions a partir de l'endem de l'exposici. Aquestes reclamacions es presentaran davant els serveis territorials dels quals depengui el centre on es prestin serveis durant el curs 2004-2005 i s'adrearan al president o presidenta de la comissi corresponent.

Al mateix temps que s'exposin les llistes de participants, s'anunciar als centres on actun les comissions la data de presentaci i defensa del projecte corresponent a la segona fase del concurs. Aquesta data s'haur d'anunciar amb un mnim de 48 hores d'antelaci.

El darrer dia de presentaci de sollicituds s'hauran de reunir totes les condicions exigides per participar en aquest concurs, llevat del requisit relatiu a la permanncia durant dos anys en la darrera destinaci definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per tornar al servei actiu, en el cas dels que participin des de les situacions administratives d'excedncia voluntria i suspensi de funcions, que s'entendr complert el 31 d'agost de 2005. Pel que fa als mrits que s'alleguin, es valoraran fins al dia de publicaci de la resoluci de convocatria al DOGC.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mrits allegats de qu hi hagi constncia al registre informtic de personal del Departament d'Educaci.

No es tindran en compte els mrits que no s'alleguin durant el termini de presentaci de sollicituds. Tampoc no es podran tenir en compte aquells mrits que no es justifiquin de la manera indicada a la base 5 durant el termini de presentaci de sollicituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mrits que ja consten en el registre informtic de personal del Departament d'Educaci, i a la base 9, pel que fa al termini de reclamacions i desistiments.

.9  Adjudicaci de les destinacions i presa de possessi

Ateses les reclamacions que correspongui, i avaluada la segona fase, la Direcci General de Recursos Humans procedir a adjudicar de manera provisional els llocs de treball anunciats, d'acord amb les peticions i els mrits dels concursants avaluats per la comissi, tal com es detalla a la base 6. La resoluci provisional, que es far pblica als serveis territorials del Departament d'Educaci, far constar, aix mateix, la puntuaci obtinguda a la segona fase.

Els concursants podran presentar desistiments a la participaci, renncies parcials i reclamacions contra la resoluci provisional dins el termini de cinc dies hbils a comptar des de l'endem de l'exposici de la resoluci provisional als serveis territorials. S'entendr notificada als concursants l'estimaci o desestimaci d'aquests desistiments, renncies i/o reclamacions amb la publicaci de la resoluci definitiva d'adjudicaci dels llocs de treball, que es publicar al DOGC.

Amb aquesta publicaci es considerar efectuada la notificaci als interessats a tots els efectes.

Les dades relatives a les adjudicacions provisionals i definitives podran consultar-se a l'adrea d'Internet esmentada a la base anterior.

L'Administraci deixar sense efecte la destinaci obtinguda per qualsevol concursant que no s'ajusti a les normes d'aquesta Resoluci.

La presa de possessi en la nova destinaci tindr lloc l'1 de setembre de 2005.

.10  Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la resoluci definitiva, s'obrir un termini d'un mes per tal que els participants puguin retirar la seva documentaci. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que l'interessat mateix o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentaci adquireix el comproms de fer-ne lliurament a l'Administraci en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentaci en el termini esmentat, s'entendr que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el seu dret de fer-ho.

.11  Per a qualsevol aclariment en relaci ambmb aquest concurs de mrits, caldr que les persones interessades s'adrecin a les seccions de Gesti de Personal dels serveis territorials del Departament d'Educaci.

Annex 2

Llocs de treball vacants en centres pblics d'ensenyaments infantil i primari (cos de mestres)

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

Municipi: Barcelona.

Centre: CEIP Baixeras.

Pla estratgic: Potenciaci de les tecnologies de la informaci i millora de la llengua oral (catal-angls).

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 08001595 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Afavorir les competncies comunicatives dels alumnes d'educaci infantil creant la necessitat en els nens i nenes d'escoltar i parlar.

2. Integrar l's de les noves tecnologies i sistemes de comunicaci en l'aprenentatge de la llengua i al currculum general d'escola.

b) Funcions:

1. Coordinar i participar en la distribuci i els agrupaments flexibles d'educaci infantil, tot i establint els criteris per aquesta distribuci.

2. Participar en el seguiment i avaluaci dels agrupaments flexibles.

3. Elaborar una programaci sobre la utilitzaci dels racons incloent-hi el nou rac d'informtica.

4. Participar en l'elaboraci i selecci d'activitats per tal que tots els alumnes d'educaci infantil assoleixin les competncies bsiques a l'rea de llenges.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci de criteris per distribuir els alumnes en agrupaments flexibles, basant-se en les proves inicials i finals del curs anterior.

2. Elaboraci i selecci de materials per ajudar als alumnes a saber expressar-se en la llengua vehicular.

3. Creaci, desenvolupament i seguiment d'un nou rac amb un ordinador.

4. Manteniment i actualitzaci de l'espai dels racons.

5. Coordinaci del trasps d'informaci dels alumnes de P5 a 1r.

Lloc de treball: educaci primria, angls.

Codi del lloc de treball: 08001595 597 PAY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Desenvolupar al mxim les capacitats individuals i les habilitats bsiques comunicatives: escoltar, parlar, llegir i escriure, incidint sobretot en la llengua oral anglesa.

2. Potenciar i integrar l's de les noves tecnologies i sistemes de comunicaci (TIC) a la prctica educativa, garantint uns coneixements mnims d'un paquet d'ofimtica i navegaci en acabar l'educaci primria.

b) Funcions:

1. Crear una aula d'angls amb espais de treball autnoms i diferenciats dins l'aula mitjanant l'elaboraci de materials especfics per tal d'atendre la diversitat.

2. Dinamitzar l'aula d'angls emprant una metodologia participativa i creant en els alumnes la necessitat d'expressar-se en angls.

3. Incorporar l's de les noves tecnologies en el procs d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci de materials i recursos especfics per atendre la diversitat i potenciar la llengua oral per a l'aula d'angls en el marc d'espais diferenciats.

2. Organitzaci d'activitats que ajudin als alumnes a expressar-se en la llengua vehicular de l'aula, tant catalana com anglesa.

3. Creaci d'espais de treball diferenciats i autnoms prioritzant els racons de producci de la llengua oral a l'aula d'idioma.

4. Elaboraci i selecci de recursos informtics per a treballar a l'aula d'angls.

Centre: CEIP Brasil.

Pla estratgic: Millora de les competncies bsiques.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria, angls.

Codi del lloc de treball: 08002915 597 PAY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Potenciar l'aprenentatge de l'angls a l'educaci infantil i al primer cicle de l'educaci primria.

2. Reelaborar i aplicar el currculum de la llengua estrangera des d'educaci infantil fins a segon d'educaci primria en coordinaci amb la resta d'especialistes.

3. Assegurar l'assoliment de les competncies bsiques dels alumnes en les rees de llenges.

b) Funcions:

1. Elaborar una programaci adequada als nivells d'educaci infantil i cicle inicial de primria en l'rea d'angls.

2. Mantenir i actualitzar el laboratori d'idiomes.

3. Participar en el refor d'alumnes amb dificultats a les rees d'expressi.

c) Tasques o activitats:

1. Intervenci pedaggica directa d'angls en el cicle inicial de primria i a l'educaci infantil.

2. Treball conjunt amb els especialistes d'angls per tal de mantenir actualitzat el laboratori d'idiomes.

3. Elaboraci i recull de material pedaggic per atendre la diversitat i poder donar una resposta educativa als diferents ritmes d'aprenentatge bsicament a les rees de llenges.

Centre: CEIP Els Horts.

Pla estratgic: Les tecnologies de la informaci com a prctica educativa i com a element d'inclusi social.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 08039483 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Posar a l'abast del professorat del centre els recursos educatius que ofereixen les noves tecnologies (informtica, Internet, audiovisuals i eines multimdia). Afavorir entre el professorat un treball que incorpori innovacions pedaggiques.

2. Familiaritzar els alumnes amb les noves tecnologies enteses com un contingut escolar que els permetr adaptar-se millor a una societat diversa i canviant, optimitzant la utilitzaci de l'aula d'informtica de l'escola.

3. Aconseguir la plena integraci de les noves tecnologies en el currculum escolar, mitjanant projectes globals de centre que tinguin les noves tecnologies com a eix fonamental dels seus objectius.

b) Funcions:

1. Potenciar al professorat per fomentar l's de les noves tecnologies a l'aula.

2. Dinamitzar i optimitzar l's de l'aula d'informtica per atendre alumnes d'educaci infantil.

3. Actualitzar i donar a conixer materials que facilitin l's de les noves tecnologies en l'aula d'educaci infantil, tot coordinant i fomentant projectes d'escola que tinguin en la seva base l's de les noves tecnologies destinats a l'educaci infantil.

4. Potenciar i coordinar activitats interescolars que aprofundeixin en la utilitzaci de la comunicaci mitjanant Internet, correu electrnic.

5. Elaborar la programaci i coordinar l'assoliment de les competncies bsiques en informtica a l'educaci infantil.

c) Tasques o activitats:

1. Manteniment de l'aula d'informtica i assistncia als cursets de formaci per a difondre al claustre, realitzant sessions de formaci interna que fomentin la introducci de les noves tecnologies en la prctica diria dels tutors.

2. Proposta d'actuacions per a una millor optimitzaci de l'aula d'informtica, a travs de la recerca i selecci de materials per atendre l'alumnat d'educaci infantil nouvingut, els alumnes amb necessitats educatives especials, i l'ampliaci de les diferents rees del currculum d'educaci infantil utilitzant les tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

3. Recerca i proposta d'activitats encaminades a potenciar la comunicaci mitjanant correu electrnic, xat... interescolar tant en catal com en castell o angls a l'educaci infantil i elaborar vdeos, presentacions en Power Point, Foto Angelo, etc. i participaci en projectes d'escola que promocionin l's de les noves tecnologies de la comunicaci.

4. Elaboraci i manteniment d'una nova web del centre, amb la implicaci de tota la comunitat escolar en la seva actualitzaci i renovaci.

5. Realitzaci d'una programaci vertical de l'rea de la informtica des de l'educaci infantil 3 anys a 6 amb base en els objectius de les competncies bsiques facilitats pel Departament d'Educaci, on es reculli una proposta d'activitats per nivell que faciliti la tasca dels tutors.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08039483 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Posar a l'abast del professorat del centre els recursos educatius que ofereixen les noves tecnologies (informtica, Internet, audiovisuals i eines multimdia). Afavorir entre el professorat un treball que incorpori innovacions pedaggiques.

2. Familiaritzar els alumnes amb les noves tecnologies enteses com un contingut escolar que els permetr adaptar-se millor a una societat diversa i canviant, optimitzant la utilitzaci de l'aula d'informtica de l'escola.

3. Aconseguir la plena integraci de les noves tecnologies en el currculum escolar, mitjanant projectes globals de centre que tinguin les noves tecnologies com a eix fonamental dels seus objectius.

b) Funcions:

1. Dinamitzar i optimitzar l's de l'aula d'informtica per atendre alumnes d'educaci primria.

2. Motivar al professorat per fomentar l's de les noves tecnologies a l'aula a partir d'actualitzar i donar a conixer materials que facilitin l's de les noves tecnologies en l'aula d'educaci primria.

3. Potenciar i coordinar activitats interescolars que aprofundeixin en la utilitzaci de la comunicaci mitjanant Internet, correu electrnic, entre els alumnes de primria.

4. Coordinar i fomentar projectes d'escola que tinguin en la seva base l's de les noves tecnologies destinats a l'educaci primria.

5. Elaborar la programaci i coordinar l'assoliment de les competncies bsiques en informtica en educaci primria.

c) Tasques o activitats:

1. Manteniment de l'aula d'informtica i assistncia als cursets de formaci per a difondre al claustre, realitzant sessions de formaci interna que fomentin la introducci de les noves tecnologies en la prctica diria dels tutors.

2. Proposta d'actuacions per a una millor optimitzaci de l'aula d'informtica, a travs de la recerca i selecci de materials per atendre l'alumnat d'educaci primria nouvingut, els alumnes amb necessitats educatives especials, i l'ampliaci de les diferents rees del currculum d'educaci primria utilitzant les tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

3. Recerca i proposta d'activitats encaminades a potenciar la comunicaci mitjanant correu electrnic, xat...interescolar tant en catal com en castell o angls a l'educaci primria i elaborar vdeos, presentacions en Power Point, Foto Angelo, etc. i participaci en projectes d'escola que promocionin l's de les noves tecnologies de la comunicaci.

4. Elaboraci i manteniment d'una nova web del centre, amb la implicaci de tota la Comunitat escolar en la seva actualitzaci i renovaci.

5. Collaboraci en la realitzaci d'una programaci vertical de l'rea de la informtica des d'educaci infantil 3 anys a 6 amb base en els objectius de les competncies bsiques facilitats pel Departament d'Educaci, on es reculli una proposta d'activitats per nivell que faciliti la tasca dels tutors.

Centre: CEE Folch i Camarassa.

Pla estratgic: Atenci individualitzada. Atenci a la diversitat.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci especial.

Codi del lloc de treball: 08040357 597 EEY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Integrar l'alumnat de nova entrada respectant el seu ritme d'acceptaci que vindr donat pel seu perode vulnerable de separaci de l'adult referent.

2. Poder ser ats l'alumne amb sord-ceguesa per qualsevol dels professionals de l'escola.

b) Funcions:

1. Atendre els alumnes amb sord-ceguesa.

2. Ajudar a formar a la resta de professionals de l'escola amb el llenguatge de signes per poder atendre els alumnes amb sord-ceguesa.

c) Tasques o activitats:

1. Seguiment individualitzat de cada alumne amb sord-ceguesa en collaboraci amb la cap d'estudis de l'escola i amb l'equip de sord-ceguesa del Centre de Recursos "Joan Amades".

2. Elaboraci i selecci de material, activitats i estratgies adaptades per als alumnes amb sord-ceguesa.

3. Collaborar en la formaci dels altres professionals del centre que encara no utilitzen el llenguatge de signes.

Centre: CEIP General Prim.

Pla estratgic: Llegeixo, em comunico... i interpreto el mn.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08002654 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Oferir orientacions dels continguts ms apropiats de les noves tecnologies d'informaci i comunicaci en les activitats d'ensenyament-aprenentatge, bsicament a l'rea de llengua.

2. Integrar l's de les noves tecnologies de la informaci i sistemes de comunicaci en l'aprenentatge de la llengua.

3. Aplicar els recursos de les noves tecnologies a l'organitzaci d'alguns aspectes complementaris de la docncia.

b) Funcions:

1. Coordinar i orientar l'aplicaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci a l'aula.

2. Revisar els continguts i programes informtics per treballar l'rea de llengua, especialment en l'mbit de la comprensi i l'eficcia lectora, introduint-hi l's de les noves tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

3. Iniciar i assessorar sobre la informatitzaci de la biblioteca i el seu s.

c) Tasques o activitats:

1. Aplicaci i assessorament al professorat dels recursos que ofereixen els programes informtics per treballar la comprensi lectora.

2. Recerca i preparaci de materials i programes informtics que facilitin i potencin la comprensi lectora de tots els alumnes en general i dels alumnes nouvinguts en particular.

3. Aplicaci dels programes informtics adients previstos per la gesti i informatitzaci de la biblioteca.

4. Assessorament al professorat sobre l'aplicaci dels esmentats programes i el seu s a la biblioteca.

Centre: CEIP taca.

Pla estratgic: L'art a l'escola i la seva interacci amb les eines tecnolgiques.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08043255 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Construir i utilitzar la pgina web de l'escola com una eina d'expressi artstica i comunicaci de l'entorn escolar i familiar.

2. Entendre l'mbit del coneixement de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC) dins la prctica escolar, aprofundint en el marc comunicatiu dels diferents formats multimdia.

3. Dinamitzar els llenguatges emprats a l'aula: plstics, literaris, corporals, musicals...

b) Funcions:

1. Collaborar amb el responsable de l'aula d'informtica en el manteniment i actualitzaci de la pgina web del centre en relaci amb l'expressi artstica.

2. Canalitzar el treball d'aula per facilitar la transmissi de les produccions dels alumnes als mitjans informtics.

3. Potenciar les tecnologies de la informaci i comunicaci a l'escola per dinamitzar els diferents tipus de llenguatge, especialment el llenguatge plstic.

c) Tasques o activitats:

1. Desenvolupament i manteniment de la web de l'escola especialment en l'apartat que t a veure amb la producci plstica.

2. Assessorament a l'equip de mestres per preparar i adaptar el treball plstic a la programaci de la pgina web.

3. Utilitzaci dels mitjans informtics en lnia i divulgaci entre l'equip de mestres assessorant-los en la seva utilitzaci.

Centre: CEIP Els Porxos.

Pla estratgic: Potenciaci d'aprenentatges i de les relacions dels alumnes amb l'entorn.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08002630 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Potenciar des de l'escola (especialment en l'acci tutorial) l'educaci social dels alumnes a fi que en acabar la primria disposin de les habilitats socials necessries per relacionar-se amb els altres i per interactuar amb el seu entorn i d'aquesta manera consolidar una personalitat estable i forta.

2. Reforar la dedicaci escolar en l'adquisici de llenguatges diversos que facilitin als alumnes la seva comunicaci amb l'entorn.

3. Proporcionar a l'alumne els recursos i tcniques d'estudi necessries per accedir a la informaci que els cal per "Aprendre a aprendre" i per assolir els coneixements propis de l'edat.

b) Funcions:

1. Potenciar l'adquisici de diversos llenguatges a travs d'una metodologia emprica pels alumnes, treballant de forma especfica les tcniques d'estudi i les tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

2. Coordinar i collaborar amb el grup de mestres que es responsabilitzin de l'activitat teatral dels alumnes de l'escola.

3. Dinamitzar i orientar per tota l'escola l'aplicaci d'un programa de competncies socials adaptat al centre.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci i organitzaci de les activitats d'ensenyament-aprenentatge amb una metodologia activa que faciliti l'adquisici dels coneixements, utilitzant les tecnologies de la informaci i de la comunicaci i les tcniques d'estudi.

2. Organitzaci de tallers a l'educaci primria per tal de potenciar la comunicaci mitjanant l'expressi teatral, artstica, narrativa...

3. Coordinaci del treball conjunt amb l'equip de mestres per tal d'adaptar els currculums escolars d'educaci primria als objectius del Pla estratgic, fent especial esment de l's de les noves tecnologies, en l'expressi artstica, les competncies socials, la dramatitzaci...

4. Direcci tcnica de l'aplicaci d'un programa de competncies socials.

Centre: CEIP Joan Mir.

Pla estratgic: Consolidar unes bones competncies en llengua anglesa.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08042305 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar l'adquisici de la competncia comunicativa de la llengua anglesa.

2. Incorporar l's de les tecnologies de la informaci i comunicaci en el currculum de l'rea de llenges, fonamentalment la llengua anglesa.

3. Apreciar la importncia de l'angls com a llengua d'apropament i intercanvi amb altres persones, cultures i pobles, ocupant el paper de lingua franca actual.

b) Funcions:

1. Proposar i planificar activitats per aplicar a l'alumnat de primria que afavoreixin situacions comunicatives en l'rea de llenges (expressi i comprensi).

2. Dissenyar activitats que afavoreixin l's de les tecnologies (informtica i audiovisuals), bsicament a l'rea de llengua anglesa.

3. Organitzar activitats que afavoreixin la participaci dels alumnes amb necessitats educatives especials, bsicament a l'rea de llengua anglesa.

c) Tasques o activitats:

1. Coordinaci organitzativa i metodolgica de les estratgies educatives per potenciar el domini de les competncies bsiques de l'rea de llenges i bsicament en llengua anglesa, especialment pel que fa a les habilitats comunicatives.

2. Elaboraci i selecci de recursos basats en les noves tecnologies per a l'aprenentatge de la llengua anglesa.

3. Treball conjunt amb els coordinadors d'informtica i audiovisuals.

4. Organitzaci i planificaci d'activitats, que es puguin relacionar amb la llengua anglesa, proposades per la comissi de valors.

Centre: CEIP La Mar Bella.

Pla estratgic: Millora de les competncies bsiques de la llengua amb suport de les TIC.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08002563 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Facilitar als alumnes les eines per la seva alfabetitzaci tecnolgica en igualtat d'oportunitats.

2. Potenciar la innovaci educativa en l'mbit de les TIC per tal de millorar els aprenentatges de la llengua catalana i castellana.

b) Funcions:

1. Participar en l'elaboraci del 2n i 3r nivell de concreci del currculum de l'rea d'informtica.

2. Collaborar al manteniment de l'aula d'informtica.

3. Participar en les reunions de mestres i especialistes per a aprofundir en el coneixement i difusi dels materials informtics per al seu s a l'aula.

c) Tasques o activitats:

1. Intervenci pedaggica directa en l'mbit de l'ensenyament de les tecnologies de la informaci i la comunicaci.

2. Desenvolupament d'activitats informtiques dins de les rees de llengua catalana i castellana.

3. Selecci dels recursos que ofereixen les TIC i proposta del seu s a les classes, juntament amb la coordinadora d'informtica, bsicament a les rees de llengua.

4. Manteniment de l'aula d'informtica juntament amb la coordinadora.

5. Dinamitzaci del claustre de mestres per augmentar l'inters i l's de les noves tecnologies a l'aula.

Centre: CEIP La Palmera.

Pla estratgic: Msica i dansa a l'etapa infantil i cicle de primria.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08039495 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Potenciar l'educaci musical i la dansa en el parvulari i cicle inicial, ampliant i aprofundint el currculum en aquesta disciplina.

2. Afavorir el treball dels valors mitjanant el llenguatge musical i corporal.

3. Desenvolupar habilitats sensorials i artstiques coordinant els dos llenguatges simultniament.

b) Funcions:

1. Assegurar la continutat d'aprenentatge de la msica i la dansa en el currculum escolar de manera sistematitzada.

2. Introduir, revisar i coordinar les metodologies emprades en aquests ensenyaments.

3. Potenciar la transmissi de valors culturals i tradicionals a travs de la msica i la dansa.

4. Organitzar trobades collectives al voltant de la msica i la dansa amb d'altres escoles.

c) Tasques o activitats:

1. Adequaci d'unes unitats de programaci especfiques en l'rea de msica i dansa en els cicles d'infantil i de primria.

2. Seguiment dels alumnes d'educaci infantil i primer cicle de primria a fi d'avaluar el seu progrs qualitatiu en les rees de msica i dansa. Elaboraci dels fulls de seguiment.

3. Actuacions concretes que avalun la pressa de conscincia dels beneficis de la formaci artisticosensorial per part de tota la comunitat educativa.

4. Programaci de sessions internes i/o externes que donin a conixer la msica i la dansa prpies d'altres cultures.

Centre: CEIP Lope de Vega.

Pla estratgic: Les TIC orientades a millorar les competncies bsiques.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08002629 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Afavorir l's de les noves tecnologies de la informaci i de la comunicaci en el marc de l'activitat docent i potenciar les noves tecnologies de la informaci i de la comunicaci com a eina d'autoaprenentatge.

2. Vetllar per a la bona organitzaci i manteniment de l'aula d'informtica.

3. Facilitar el procs d'aprenentatge del nen, utilitzant les tecnologies de la informaci i de la comunicaci com a eina o mitj que permeti assolir les competncies bsiques de cada rea curricular.

b) Funcions:

1. Assessorar i donar suport al professorat en l's de les noves tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

2. Coordinar la gesti dels recursos informtics, garantint i vetllant pel bon funcionament de la xarxa informtica, tant pel que fa a programes com a equipaments.

3. Cooperar i participar en l'elaboraci de les programacions tecnologies de la informaci i de la comunicaci orientades a atendre la diversitat de l'alumnat.

4. Participar en els seminaris de suport organitzats pel Departament de difondre-ho a la resta del claustre.

c) Tasques o activitats:

1. Selecci de recursos pedaggics informtics per presentar-los al professorat i actualitzaci de l'inventari.

2. Actualitzaci i manteniment de la pgina web del centre.

3. Selecci de material pedaggic informtic i audiovisual per atendre la diversitat.

4. Collaboraci en la planificaci curricular de les noves tecnologies de la informaci i la comunicaci i elaboraci de les proves internes de l'escola (final de cada cicle) per a l'assoliment de les competncies bsiques en les tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

5. Difusi i aplicaci de les informacions i aprenentatges assolits en els seminaris de suport organitzats pel Departament d'Educaci.

Centre: CEIP Pere Vila.

Pla estratgic: Atenci a la nova diversitat d'interessos i necessitats de l'alumnat.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08001790 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar l'adquisici de les capacitats bsiques de l'etapa d'educaci primria per part de tot l'alumnat, bsicament entre l'alumnat nouvingut.

2. Millorar l'actitud de l'alumnat cap a si mateix, com a persona capa de generar i elaborar idees tot augmentant la seva autoestima, el treball autnom, el respecte a les diferncies.

b) Funcions:

1. Participar en la planificaci de projectes cooperatius on intervinguin directament l's de les principals eines, programes i aplicacions informtiques.

2. Coordinar l'aula d'informtica ARGO i els equips informtics repartits per la resta de les aules ordinries i de gesti de centre.

3. Optimitzar l's de l'aula SUNRAY i els equips informtics installats, per garantir el treball des de les diferents rees del currculum, l'accs a Internet i fomentar el treball autnom i en equip i el cablejat del centre.

4. Organitzar el recurs de les aules ARGO i SUNRAY per garantir l'assistncia de tots el grups d'educaci infantil i primria durant 1 hora setmanal.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci, dinamitzaci i seguiment de projectes cooperatius amb una intervenci bsica de les eines i aplicacions informtiques.

2. Coordinaci i elaboraci d'estratgies per potenciar l's de l'aula informtica ARGO entre els alumnes de primria.

3. Coordinaci i elaboraci d'estratgies per potenciar l's de l'aula informtica SUNRAY entre els alumnes de primria.

4. Selecci i organitzaci dels recursos pedaggics de les aules d'informtica per nivells educatius.

Centre: CEIP Tibidabo.

Pla estratgic: La competncia lectora com a font d'informaci i coneixement.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08002526 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Desenvolupar i potenciar les diverses capacitats dels alumnes, obtenint un rendiment ptim a travs de la lectura.

2. Ser capa d'adaptar-se als canvis, que en l'entorn de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci es produeixen de forma continuada.

3. Integrar i potenciar l's de la lectura en la recerca de la informaci en les diferents rees, a travs de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

b) Funcions:

1. Participar en la creaci de criteris per millorar l'aprenentatge de la lectura, tenint en compte les necessitats dels nens i nenes.

2. Coordinar i participar en la planificaci d'activitats de lectura en les diferents rees i en l'organitzaci de la biblioteca com a centre de documentaci i recursos de l'escola.

3. Participar en l'organitzaci de la xarxa biblioteca/aules.

4. Revisar i coordinar les metodologies emprades en els ensenyaments aprenentatges de la lectura.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci de recursos pedaggics per millorar l'aprenentatge de la lectura.

2. Valoraci, detecci i seguiment dels llibres llegits pels alumnes en el marc de la biblioteca.

3. Treball conjunt amb altres tutors, en activitats de dinamitzaci de la lectura i s de la xarxa per millorar-ne els resultats.

4. Desenvolupament d'activitats que incloguin les noves tecnologies partint dels interessos i necessitats dels infants, bsicament en l'mbit de la lectura.

5. Elaboraci i utilitzaci d'Internet com a recurs pedaggic de les diferents rees.

6. Desenvolupament d'una biblioteca en lnia.

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

Municipi: Castellv de la Marca.

Centre: CEIP El Castellot.

Pla estratgic: Currculum. Integrem les tecnologies de la informaci i de la comunicaci al currculum.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria, angls.

Codi del lloc de treball: 08016161 597 PAY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Incorporar les tcniques d'informaci i comunicaci (TIC) al treball de les rees de llengua anglesa, llengua catalana i llengua castellana.

2. Utilitzar les possibilitats de comunicaci de les TIC per tal de treballar l'expressi escrita en llengua anglesa d'una manera ms funcional.

3. Millorar la competncia en TIC de l'alumnat i el professorat del centre.

b) Funcions:

1. Coordinar la comissi encarregada d'incorporar les TIC al treball curricular de les rees de llengua, i encarregar-se especficament de l'rea de llengua anglesa.

2. Organitzar activitats de comunicaci per via telemtica en catal, castell i llengua anglesa en els diferents cicles d'educaci primria.

3. Coordinar les comissions d'informtica dels diversos cicles per tal de planificar activitats interdisciplinries que incorporin les TIC.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci del segon i tercer nivells de concreci del currculum en relaci ambmb les competncies en TIC.

2. Incorporaci de les TIC al currculum de llengua anglesa a l'educaci primria.

3. Redacci d'un document que reculli la terminologia anglesa ms corrent i til en el treball amb els ordinadors (instruccions del programari, missatges d'avs, recerca a la xarxa).

4. s funcional de la llengua anglesa, catalana i castellana mitjanant la participaci en projectes que comportin la comunicaci via telemtica.

5. Incorporaci a la intranet del centre d'activitats i recursos per al treball quotidi a l'aula de les diferents rees curriculars.

Municipi: Mollet del Valls.

Centre: CEIP Sant Jordi.

Pla estratgic: Del centre educatiu tradicional al centre.net.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 08032713 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Potenciar i cercar estratgies per tal d'assolir les competncies bsiques en TIC per part dels alumnes, utilitzar-les com a eines de suport a les aules per millorar el procs d'ensenyament-aprenentatge i com a instruments d'inserci i atenci a la diversitat.

2. Dinamitzar la utilitzaci de les TIC com a eines de gesti i organitzaci del centre.

b) Funcions:

1. Coordinar l'etapa infantil en tot all que fa referncia al Pla estratgic en relaci amb programaci, seguiment i avaluaci.

2. Impulsar i coordinar l's de les TIC com a eina de gesti per part del claustre i elaborar i mantenir la documentaci generada en relaci amb la gesti del centre.

3. Coordinar-se amb el coordinador d'informtica del centre en relaci amb l'aplicaci del Pla estratgic tant en la vessant tcnica com pedaggica.

c) Tasques o activitats:

1. Coordinaci de tot el referent a educaci infantil amb el coordinador d'informtica del centre.

2. Participaci en l'elaboraci dels indicadors i del seguiment de les activitats d'avaluaci del Pla estratgic.

3. Intervenci pedaggica directa amb els tutors de cada nivell per desenvolupar les activitats del currculum relacionades amb les TIC, posant especial cura en l'atenci a la diversitat.

4. Assessorament al claustre en l's de les TIC per a la gesti organitzativa i acadmica.

Municipi: Sant Adri de Bess.

Centre: CEIP Cascavell.

Pla estratgic: Les fonts d'informaci i comunicaci i la relaci amb l'entorn.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 08002991 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Incrementar la vinculaci de l'escola a l'entorn proper, potenciant les relacions amb els serveis, les entitats i les associacions del barri i la localitat i afavorint un major grau d'implicaci i de participaci de les famlies en les activitats escolars.

2. Millorar l'assoliment de les competncies bsiques dels alumnes a partir de la programaci d'activitats multidisciplinars i transversals, utilitzant diverses fonts d'informaci i comunicaci.

b) Funcions:

1. Desenvolupar actuacions que facilitin la participaci de les famlies en activitats del centre i la vinculaci del centre amb les entitats del barri.

2. Participar en el desenvolupament d'un programa d'activitats que potenci, per una part, la biblioteca de l'escola com a eina de coneixement i oci per als alumnes, les famlies i els vens del barri i, per un altra, la revista escolar com un mitj de comunicaci entre l'escola i el barri.

3. Potenciar l's de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci a l'educaci infantil com a recurs pedaggic.

c) Tasques o activitats:

1. Coordinaci i programaci de les activitats d'adaptaci al centre per als alumnes que inicien l'escolaritat a educaci infantil i d'acollida a les seves famlies.

2. Concreci d' un programa d'activitats de biblioteca d'aula per als alumnes d'educaci infantil i d'un programa d'activitats de la biblioteca de l'escola adreades als alumnes i famlies d'educaci infantil. Participant en l'elaboraci de la revista escolar i en la seva difusi.

3. Adaptar les activitats previstes al pla estratgic, en relaci amb l's de les fonts i tecnologies d'informaci i comunicaci en l'etapa d'educaci infantil.

Municipi: Sant Feliu de Codines.

Centre: CEIP Jaume Balmes.

Pla estratgic: Les tecnologies de la informaci i l'assoliment de les competncies bsiques.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 08026208 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

Iniciar els alumnes d'educaci infantil en l's de les noves tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC).

b) Funcions:

1. Treballar amb equip amb el coordinador de primria per a la implantaci de les noves tecnologies a l'educaci infantil.

2. Participar, donant suport tcnic als mestres d'educaci infantil, en l's i l'adaptaci dels diferents currculums a les noves tecnologies.

c) Tasques o activitats:

1. Divulgaci de treballs relacionats amb les TIC dels alumnes d'educaci infantil (publicacions, pgines web, espais de l'escola).

2. Coordinaci dels mestres d'educaci infantil per donar coherncia al treball de les TIC en les diferents rees.

3. Realitzaci de tallers amb els alumnes del centre, i en especial del segon cicle d'educaci infantil, que impliquin la utilitzaci de mitjans tcnics i informtics.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08026208 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar l'adquisici de les competncies bsiques de les rees instrumentals mitjanant el treball i l's de les noves tecnologies de la comunicaci i la informaci (TIC) a l'educaci primria.

2. Millorar l'adquisici de les habilitats i recursos tecnolgics bsics de tots els alumnes d'educaci primria.

b) Funcions:

1. Coordinar el desplegament curricular de les habilitats relacionades amb les TIC a l'etapa d'educaci primria.

2. Treballar amb equip amb el coordinador de la implantaci de les noves tecnologies a l'educaci infantil.

3. Participar, donant suport tcnic, en l'adaptaci dels diferents currculums a les noves tecnologies.

4. Ajudar el professorat en l'adquisici d'un nivell bsic d'usuari en les diverses tecnologies emprades a l'escola.

c) Tasques o activitats:

1. Participar en la identificaci de les habilitats relacionades amb les TIC que s'han d'incorporar en el currculum de les diverses rees de l'educaci primria.

2. Reunions amb els mestres dels diferents cicles per donar coherncia el treball de les TIC dins de les diferents rees del currculum de l'educaci primria.

3. Assessorament del professorat, en relaci amb les TIC i les seves aplicacions didctiques.

4. Impartici de tallers amb els alumnes en relaci amb les TIC per tal d'afavorir la consecuci de les competncies bsiques en aquest mbit.

5. Implicaci dels alumnes en l'actualitzaci i manteniment de la pgina web del centre.

Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Centre: CEIP Les Palmeres.

Pla estratgic: Integraci de les tecnologies de la informaci en el currculum.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 08027870 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Dinamitzar la incorporaci de les TIC en el currculum com a eina per assolir les competncies bsiques de l'etapa d'educaci infantil.

2. Mantenir en bon estat l'equipament informtic del centre per tal de garantir l'accs de tots els alumnes a les noves tecnologies.

b) Funcions:

1. Potenciar les programacions i l's de les TIC en la seva aplicaci a l'aula com a eina d'aprenentatge, especialment a les aules d'educaci infantil.

2. Planificar juntament amb la comissi d'informtica el disseny, l's i manteniment de la pgina web del centre i dels equips informtics.

c) Tasques o activitats:

1. Assessorament als mestres i participaci en la planificaci curricular de les TIC en l'etapa d'educaci infantil.

2. Realitzaci de sessions amb els alumnes, bsicament d'educaci infantil, que impliquin la utilitzaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci.

3. Collaboraci en la creaci i posterior dinamitzaci de la pgina web en tot el centre.

4. Manteniment del programari i equipament del centre conjuntament amb la coordinadora d'informtica.

Centre: CEIP Tanit.

Pla estratgic: Comunitats d'aprenentatge.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria, msica.

Codi del lloc de treball: 08059767 597 PMY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar el procs d'ensenyament-aprenentatge del centre i treballar per assegurar que l'alumnat d'educaci primria assoleixi les competncies bsiques.

2. Incrementar el nivell de participaci de les famlies en les activitats del centre i de l'entorn, mitjanant propostes musicals.

b) Funcions:

1. Coordinar el treball de l'rea de msica amb les altres rees curriculars, per tal d'establir vincles amb els trets identificatius artstics i culturals que formen part de les competncies bsiques de l'mbit social.

2. Fomentar l's de les tcniques d'informaci i comunicaci (TIC) en diferents rees curriculars, especialment en l'rea de msica.

3. Incloure en la planificaci de l'rea de msica les msiques i les danses prpies de les diferents cultures que conviuen al centre.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci de models d'activitats didctiques que relacionin les diferents rees dels diferents cicles amb l'rea de msica, en el marc de les competncies bsiques de l'mbit social.

2. Elaboraci d'unitats de programaci i d'activitats didctiques que incloguin l's de les TIC, que serveixin de model per a l'elaboraci d'unitats de programaci i d'activitats d'altres rees curriculars.

3. Selecci del repertori musical que acompanya els alumnes en l'horari interlectiu.

4. Planificar les activitats de msica amb msiques i danses prpies de les diferents cultures que conviuen al centre, per tal de facilitar la participaci de les famlies en l'educaci a l'escola.

Municipi: Santa Margarida i els Monjos.

Centre: CEIP Doctor Samaranch i Fina.

Pla estratgic: La biblioteca escolar.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08028217 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Dinamitzar la biblioteca com espai ldic, de lectura, de treball i de recerca d'informaci.

2. Donar suport sistemtic i efectiu a la tasca del professorat en l's de la biblioteca.

b) Funcions:

1. Coordinar el treball de la comissi de biblioteca i l'equip docent, collaborant en la formaci d'usuaris, tant pel que fa a l'alumnat, el professorat com les famlies.

2. Recollir informaci sobre les expectatives, necessitats, propostes, del professorat pel que fa a l's de la biblioteca organitzant les actuacions encaminades a la formaci d'usuaris.

c) Tasques o activitats:

1. Disseny d'un pla de lectura per a tota l'escola en collaboraci amb la resta de professorat.

2. Informaci de les activitats programades i de les novetats existents a tots els membres de la comunitat educativa.

3. Disseny, organitzaci, seguiment i valoraci d'activitats que permetin i facilitin la implicaci de tot el professorat en l's de la biblioteca.

4. Programaci d'activitats encaminades a fomentar la lectura amb funcions tant d'aprenentatge com ldiques, assessorant en l'adquisici d'un fons bibliogrfic i audiovisual.

Municipi: Vilafranca del Peneds.

Centre: CEIP Estalella Graells.

Pla estratgic: Noves tecnologies, nous recursos. Informaci i comunicaci a l'escola.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria, angls.

Codi del lloc de treball: 08031320 597 PAY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar el nivell de les competncies bsiques relacionades amb l'expressi oral i escrita en llengua anglesa, per tal d'emprar-les en situacions comunicatives contextualitzades mitjanant les tcniques de comunicaci i d'informaci (TIC).

2. Coordinar i sistematitzar estratgies d'expressi i comprensi oral i escrita en els diferents cicles en llengua anglesa.

b) Funcions:

1. Sistematitzar aportacions radiofniques en llengua anglesa, prioritriament en els cicles mitj i superior, amb l's de mitjans informtics.

2. Collaborar amb la planificaci de les activitats relacionades amb programes informtics al cicle superior en llengua anglesa.

3. Organitzar contactes interculturals que permetin l's contextualitzat de la llengua anglesa mitjanant les TIC.

4. Concreci de les diferents estratgies en expressi i comprensi oral i escrita, en el marc de les aportacions radiofniques i de l's de les TIC.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci de les aportacions radiofniques en llengua anglesa que pot fer cada curs, segons les seves possibilitats d'expressi oral i/o escrita en aquesta llengua.

2. Adequaci dels programes informtics en llengua anglesa indicats a les concrecions del projecte curricular del centre.

3. Elaboraci de materials didctics relacionats amb les TIC i el currculum de llengua anglesa.

4. Concreci de diferents tipus de contactes interculturals mitjanant les TIC (correus electrnics, collaboracions amb altres emissores de rdio, participaci en programes educatius internacionals...).

5. Distribuci per cicles de les diferents estratgies d'aprenentatge en el marc de les emissions radiofniques i l's de les TIC.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Municipi: Esparreguera.

Centre: CEIP Montserrat.

Pla estratgic: Millora de les competncies bsiques: aplicabilitat dels coneixements matemtics per part de l'alumnat.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 08043346 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Potenciar l'adquisici de les competncies bsiques dels alumnes a partir de la millora, en l'rea de matemtiques, de la metodologia didctica i de l'aplicaci dels coneixements.

2. Revisar aquells aspectes del projecte curricular de centre de l'rea de matemtiques de l'educaci infantil, que s'han acordat modificar a partir del treball desenvolupat en l'equip de mestres.

b) Funcions:

1. Dissenyar i coordinar propostes metodolgiques que potencin l'aplicaci del coneixement matemtic per part dels alumnes de l'educaci infantil.

2. Coordinar la revisi del grau d'assoliment de les competncies bsiques dins de l'mbit de les matemtiques.

3. Participar i organitzar la revisi d'aquells aspectes del projecte curricular de centre de l'rea de matemtiques d'acord amb el Pla estratgic del centre.

c) Tasques o activitats:

1. Disseny i planificaci de tallers de matemtiques a l'educaci infantil en petits grups.

2. Participaci en l'elaboraci de pautes d'observaci sistemtica per al seguiment i la valoraci de l'assoliment de les competncies bsiques dins de l'mbit de les matemtiques.

3. Participaci i organitzaci de les reunions peridiques pel seguiment de l'aplicaci del Pla estratgic.

Municipi: Sant Boi de Llobregat.

Centre: CEIP Barrufet.

Pla estratgic: Millora de les competncies lingstiques i l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 08002991 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

Millorar els processos d'ensenyament i d'aprenentatge de les llenges en l'etapa infantil, incidint en l'alumnat amb deficincies auditives i amb la incorporaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci per assolir les competncies bsiques lingstiques.

b) Funcions:

1. Coordinar la planificaci de les activitats lingstiques aplicades a l'alumnat d'educaci infantil amb dificultats de llenguatge.

2. Planificar estratgies per l's de les tecnologies de la comunicaci i de la informaci en l'etapa d'educaci infantil.

3. Promoure activitats dirigides a la integraci dels alumnes d'educaci infantil amb dificultats comunicatives i en l'mbit lingstic per tal d'integrar-los en el grup classe.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci i organitzaci dels materials necessaris per introduir l's de les tecnologies de la comunicaci i de la informaci en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge en l'etapa d'educaci infantil.

2. Coordinaci amb l'equip docent de l'etapa d'educaci infantil i del cicle inicial d'educaci primria i el centre de recursos pedaggics per a deficients auditius.

3. Aplicaci de projectes especfics (joc simblic, jocs de representaci...) que ajudin a l'assoliment de les competncies bsiques lingstiques dels alumnes amb dificultats auditives i de llenguatge.

Lloc de treball: educaci especial.

Codi del lloc de treball: 08002991 597 EEY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

Millorar els processos d'ensenyament i d'aprenentatge de les llenges en l'etapa d'educaci primria, incidint en l'alumnat amb deficincies auditives i amb la incorporaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci per assolir les competncies bsiques lingstiques.

b) Funcions:

1. Coordinar la planificaci de les activitats lingstiques aplicades a l'alumnat amb dificultats de llenguatge.

2. Planificar estratgies per l's de les tecnologies de la comunicaci i de la informaci en l'etapa d'educaci primria.

3. Promoure activitats dirigides a la integraci dels alumnes d'educaci primria amb dificultats comunicatives i en l'mbit lingstic per tal d'integrar-los en el grup classe.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci i organitzaci dels materials necessaris per introduir l's de les tecnologies de la comunicaci i de la informaci en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge en l'etapa d'educaci primria.

2. Coordinaci amb els equips docents dels diferents cicles de l'etapa d'educaci primria i el centre de recursos pedaggics per a deficients auditius.

3. Aplicaci de projectes especfics (taller narratiu...) que afavoreixin l'assoliment de les competncies bsiques dels alumnes de l'etapa d'educaci primria amb dificultats auditives i de llenguatge.

Municipi: Sant Joan Desp.

Centre: CEIP La Uni

Pla estratgic: Les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a eina per a la millora de les competncies lingstiques dels infants.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08036071 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

Impulsar l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a estratgia per millorar l'assoliment de les competncies bsiques dels alumnes, especialment en l'mbit lingstic.

b) Funcions:

1. Coordinar la revisi i concreci del projecte curricular de centre pel que fa a l's i l'aplicaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci.

2. Planificar estratgies i actuacions d's i d'aplicaci dels recursos de les tecnologies de la informaci i la comunicaci, especialment en l'rea de llengua.

c) Tasques o activitats:

1. Renovaci i adequaci del maquinari i programari educatiu del centre.

2. Assessorament i suport al professorat en l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci de manera integrada al currculum.

3. Collaboraci en l'actualitzaci i manteniment de la pgina web del centre.

4. Disseny de propostes de treball d's i aplicaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci en l'mbit de l'ensenyament i aprenentatge de les llenges.

Municipi: Sant Vicen dels Horts.

Centre: CEIP La Gurdia.

Pla estratgic: Millora de la qualitat del centre i l'assoliment de les competncies lingstiques dels alumnes.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08038284 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar el procs d'ensenyament i d'aprenentatge per tal que els alumnes augmentin l'assoliment de les competncies bsiques lingstiques en finalitzar l'etapa d'educaci primria.

2. Impulsar el treball de l'alumnat en l'mbit de les llenges mitjanant l's i l'aplicaci de les tecnologies de la comunicaci i de la informaci.

b) Funcions:

1. Revisar i adequar els recursos pedaggics que potencin l'expressi oral i escrita en els alumnes de l'etapa d'educaci primria.

2. Impulsar l's de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci com a eina i recurs en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge en l'mbit lingstic.

3. Participar en els equips de treball per tal d'actualitzar el Projecte lingstic del centre d'acord amb el Pla estratgic.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci i adaptaci de materials didctics que facilitin l'aprenentatge significatiu en l'rea de llengua a l'etapa d'educaci primria.

2. Participaci en la coordinaci dels recursos informtics per aplicar-los a l'activitat docent.

3. Desenvolupament d'estratgies destinades a la unificaci de la lnia metodolgica en l'rea de llenges.

4. Participaci en la comissi de seguiment i avaluaci del pla estratgic del centre.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 08033468 PRZ.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar l'adquisici de les competncies bsiques en l'mbit lingstic en l'alumnat amb necessitats educatives especials.

2. Impulsar les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge de l'alumnat amb necessitats educatives especials mitjanant l's de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

b) Funcions:

1. Coordinar i participar en les estratgies i activitats de la millora de l'ensenyament i de l'aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives especials, de situaci social desfavorida, i d'incorporaci tardana.

2. Promoure actuacions transversals en el marc del projecte curricular de centre que afavoreixin l's de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci per tal d'assolir les competncies bsiques lingstiques en l'educaci primria.

3. Participar en els equips de treball per tal d'actualitzar el projecte lingstic del centre d'acord amb el Pla estratgic.

c) Tasques o activitats:

1. Organitzaci i elaboraci d'estratgies diferenciades d'intervenci per poder realitzar els agrupaments flexibles, els racons i els reforos en les rees instrumentals.

2. Promoci de l's de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci en grups reduts.

3. Participaci en el desenvolupament d'activitats interdisciplinries enteses com a formes d'expressi en el marc de la docncia.

4. Participaci en la comissi de seguiment i avaluaci del Pla estratgic del centre.

Serveis Territorials a Girona

Municipi: Castell-Platja d'Aro.

Centre: CEIP Els Estanys.

Pla estratgic: Integraci de les tecnologies de la informaci a l'aula.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 17000895 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar el nivell competencial del professorat a travs de l'autoformaci i la formaci interna entre iguals.

2. Aconseguir la implicaci de tot l'equip docent en l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci.

b) Funcions:

1. Impulsar la formaci i assessorament adreat als mestres d'educaci infantil.

2. Afavorir la posada en marxa de la intranet al centre.

3. Dinamitzar la comissi i el seminari sobre tecnologies de la informaci i la comunicaci a nivell d'educaci infantil.

c) Tasques o activitats:

1. Suport al coordinador d'informtica en les tasques de manteniment de l'estructura de les tecnologies de la informaci i la comunicaci del centre i en la definici de les activitats de formaci en tecnologies de la informaci i la comunicaci per a tots els mestres.

2. Participaci en l'elaboraci de la proposta de la programaci de l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci de l'escola.

3. Participaci en la creaci de la intranet.

4. Participaci en la creaci i seguiment del rac de les tecnologies de la informaci i la comunicaci a les aules d'educaci infantil.

5. Suport als tutors en el funcionament del rac de les tecnologies de la informaci i la comunicaci a l'aula a nivell d'educaci infantil.

6. Canalitzaci de les actuacions de desenvolupament del Pla estratgic a l'educaci infantil a travs de la comissi de seguiment.

Municipi: Figueres.

Centre: CEIP 8, de Figueres (Olivar Gran).

Pla estratgic: Aprendre a aprendre, aprendre a viure junts.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria, msica.

Codi del lloc de treball: 17008006 597 PMY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar el treball sobre els valors a nivell de centre, a travs de l'expressi musical.

2. Optimar la convivncia entre tots els membres de la comunitat educativa aprofitant els trets culturals.

3. Augmentar el respecte a la interculturalitat en el centre.

b) Funcions:

1. Dinamitzar el projecte.

2. Vetllar per la reflexi sobre els criteris de treball docent i de relaci amb la comunitat educativa.

3. Connectar les rees artstiques, a partir de l'educaci musical, amb l'educaci en valors, especialment la interculturalitat.

c) Tasques o activitats:

1. Planificaci d'activitats per treballar els valors i competncia social.

2. Recollida en un document de la programaci d'educaci en valors, amb especial referncia a la interculturalitat.

3. Aportaci de materials que facilitin la reflexi per a la redacci de criteris d'actuaci.

4. Coordinaci i realitzaci dels tallers d'educaci emocional vinculats a les rees de msica i plstica.

5. Realitzaci d'activitats en les classes de msica incorporant continguts interculturals.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 17008006 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar el tractament de la diversitat.

2. Augmentar l'atenci als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.

b) Funcions:

1. Garantir l'existncia de metodologies afavoridores del tractament de la diversitat i de les dificultats d'aprenentatge.

2. Dinamitzar entre l'equip docent nous mtodes de treball que s'adiguin amb els objectius del Pla estratgic.

3. Vetllar per la coordinaci metodolgica de l'atenci a la diversitat i a les dificultats d'aprenentatge a nivell d'escola.

c) Tasques o activitats:

1. Desenvolupament i planificaci de la metodologia de treball per projectes amb els alumnes com a instrument d'atenci a la diversitat i de tractament de les dificultats d'aprenentatge.

2. Dinamitzaci i coordinaci dels treballs per projectes de cicle i intercicle d'escola.

3. Recollida i classificaci de la documentaci que es generi referent al treball per projectes.

4. Seguiment del desenvolupament del treball per projectes en el centre.

5. Planificaci, coordinaci, seguiment i tutoritzaci de l'agrupament flexible de cicle superior.

Municipi: Girona.

Centre: CEIP Joan Bruguera.

Pla estratgic: Assoliment de les competncies bsiques i tecnologies de la informaci i la comunicaci.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 17001450 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Garantir la integraci curricular de les tecnologies de la informaci i la comunicaci a l'educaci infantil.

2. Informatitzar la gesti del centre.

3. Adaptar l'organitzaci del centre per donar cabuda a les tecnologies de la informaci i la comunicaci tant a nivell d'alumnes com de professorat i de tota la comunitat educativa.

b) Funcions:

1. Coordinar el desenvolupament de l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci a l'escola.

2. Vetllar pel manteniment de les installacions i els equipaments informtics.

3. Assessorar al professorat en la utilitzaci educativa de programes i equipaments informtics en les diverses rees del currculum i orientar-los sobre la seva formaci permanent.

4. Fomentar la comunicaci a nivell d'escola tot usant les tecnologies de la informaci i la comunicaci.

c) Tasques o activitats:

1. Planificaci de les actuacions per a la utilitzaci de les tecnologies de la informaci i la comunicaci al centre i especialment a educaci infantil.

2. Coordinaci amb l'especialista d'educaci especial i coordinadors de primria en relaci amb l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci.

3. Inventari del material informtic del centre, i manteniment.

4. Organitzaci dels cursos de formaci a nivell intern i formaci del professorat en aquests cursos. Assistncia a seminaris de formaci del Departament.

5. Realitzaci del recull de programes i activitats per a l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci seqenciades a l'educaci infantil per nivells i rees.

6. Planificaci d'activitats que fomentin la participaci de tota la comunitat educativa en aquest Pla.

Municipi: Mont-ras.

Centre: CEIP Torres Jonama.

Pla estratgic: Incorporaci de les noves tecnologies de la informaci en el currculum.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria, angls.

Codi del lloc de treball: 17002259 597 PAY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Integraci de les tecnologies de la informaci i comunicaci a les diferents rees curriculars, prioritzant la llengua anglesa, partint dels resultats obtinguts a les proves de competncies bsiques.

2. Optimar l's de les infraestructures del centre per tal de disposar de ms opcions a l'hora de fer agrupaments de l'alumnat i optar per noves metodologies.

b) Funcions:

1. Coordinar la introducci del treball amb tecnologies de la informaci i la comunicaci a totes les rees curriculars especialment la de llengua anglesa.

2. Assessorar i coordinar als mestres en l's a l'aula d'informtica per a la seva activitat docent.

3. Elaborar estratgies de treball autnom pels alumnes, assignant-los espais amb les infrastructures necessries per tal de realitzar treballs proposats pels docents, fer deures, cercar informaci...

c) Tasques o activitats:

1. Planificaci de l'organitzaci dels agrupaments flexibles a l'rea de llengua anglesa i en el treball de les tecnologies de la informaci i comunicaci.

2. Coordinaci i seguiment del treball d'aula amb tecnologies de la informaci i la comunicaci a totes les rees curriculars, especialment la de llengua anglesa.

3. Formaci del professorat del centre per tal que pugui fer s de les tecnologies de la informaci i la comunicaci en totes les rees curriculars.

4. Coordinaci de l'elaboraci i s de material curricular per integrar les tecnologies de la informaci i la comunicaci a les diferents rees i projectes.

5. Coordinaci de les aules d'informtica del centre i la intranet.

6. Coordinaci de la distribuci dels espais escolars, equipant-los per tal de treballar amb les tecnologies de la informaci i comunicaci i adequant-los per un treball amb grups reduts.

Municipi: Olot.

Centre: CEIP Malagrida.

Pla estratgic: Multiculturalitat.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 17002296 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Afavorir la integraci multicultural dels alumnes i, en especial, de les seves famlies al centre.

2. Prioritzar les actuacions per l'assoliment de les competncies bsiques de l'mbit lingstic i social.

b) Funcions:

1. Elaborar activitats que facilitin la promoci de l'educaci per a la integraci en el centre, en tota la comunitat educativa aportant la seva sensibilitat i experincia en l'mbit de la diversitat cultural i lingstica.

2. Collaborar a la implementaci del Pla d'acollida del centre a l'educaci primria.

3. Participar en la consolidaci dels mitjans establerts com estratgies d'assoliment dels objectius: les noves tecnologies, les festes tradicionals, el pessebre vivent i la festa de l'escola.

4. Planificar actuacions concretes encaminades a l'assoliment de les competncies bsiques de l'mbit lingstic i social a l'educaci primria.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci de material i/o recursos per a l'educaci primria per tal de sensibilitzar tota la comunitat educativa de la realitat multicultural al centre com a valor positiu.

2. Coordinaci de les actuacions entre els mestres i alumnes de l'educaci primria i la resta de la comunitat educativa amb tcniques de mediaci de resoluci de conflictes.

3. Coordinaci de l'aplicaci del Pla d'acollida del centre a l'educaci primria.

4. Coordinaci de les activitats relacionades amb el pessebre vivent i la festa de l'escola.

5. Elaboraci d'estratgies de treball cooperatiu i de treball en equip (grups d'estudi i guies d'estudi) per treballar amb els alumnes de l'educaci primria.

6. Treball amb els alumnes d'incorporaci tardana en un programa d'iniciaci a la llengua catalana. Elaboraci de material curricular de llengua adaptat als alumnes d'educaci primria.

7. Elaboraci i s de material curricular informtic per a l'ensenyament de la llengua catalana a l'educaci primria.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 17002296 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Afavorir la integraci multicultural dels alumnes i, en especial, de les seves famlies al centre.

2. Prioritzar les actuacions per l'assoliment de les competncies bsiques de l'mbit lingstic i social.

b) Funcions:

1. Elaborar activitats que facilitin la promoci de l'educaci per a la integraci en el centre, en tota la comunitat educativa aportant la seva sensibilitat i experincia en l'mbit de la diversitat cultural i lingstica.

2. Collaborar a la implementaci del Pla d'acollida del centre a l'educaci infantil.

3. Participar en la consolidaci dels mitjans establerts com estratgies d'assoliment dels objectius: les noves tecnologies, les festes tradicionals, el pessebre vivent i la festa de l'escola.

4. Planificar actuacions concretes encaminades a l'assoliment de les competncies bsiques de l'mbit lingstic i social a l'educaci infantil.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci de material i/o recursos per a l'educaci infantil per tal de sensibilitzar tota la comunitat educativa de la realitat multicultural al centre com a valor positiu.

2. Coordinaci de les actuacions entre els mestres i alumnes de l'educaci infantil i la resta de la comunitat educativa amb tcniques de mediaci de resoluci de conflictes.

3. Coordinaci de l'aplicaci del Pla d'acollida del centre a l'educaci infantil.

4. Coordinaci de les activitats relacionades amb el pessebre vivent i la festa de l'escola.

5. Elaboraci d'estratgies de treball cooperatiu i de treball en equip (grups d'estudi i guies d'estudi) per treballar amb els alumnes de l'educaci infantil.

6. Treball amb els alumnes d'incorporaci tardana en un programa d'iniciaci a la llengua catalana. Elaboraci de material curricular de llengua adaptat als alumnes d'educaci infantil.

7. Elaboraci i s de material curricular informtic per a l'ensenyament de la llengua catalana a l'educaci infantil.

Centre: CEIP Sant Roc.

Pla estratgic: Competncies bsiques en llenges.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 17002429 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Reforar l'excellncia en l'assoliment de les competncies bsiques en l'aspecte de la comprensi de la lectura i l'escriptura aplicant diferents estratgies organitzatives.

2. Millorar les estratgies organitzatives d'aula per tal d'incidir millor en la relaci entre alumnes i la resoluci de conflictes.

b) Funcions:

1. Coordinar l'establiment dels grups de treball de les diferents aules d'educaci primria.

2. Coordinar les activitats d'ensenyament aprenentatge de la lectura i l'escriptura als cicles mitj i superior (tallers, biblioteca, conversa i lectures guiades).

3. Dinamitzar la biblioteca de l'escola.

4. Coordinar les activitats d'assessorament dels mestres.

c) Tasques o activitats:

1. Coordinaci dels grups de treball entorn a les activitats d'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura als cicles mitj i superior i elaboraci de materials de suport.

2. Collaboraci i suport en la tasca dels mestres als cicles mitj i superior. Participaci en les reunions de cicle mitj i superior. Dinamitzaci del taller d'escriptura.

3. Assessorament per a la distribuci de l'alumnat en grups de treball.

4. Treball, a les rees lingstiques, amb els alumnes d'incorporaci tardana d'educaci primria.

5. Selecci i s de material curricular informtic per l'ensenyament de la llengua catalana.

6. Ambientaci de la biblioteca.

7. Coordinaci de les activitats de formaci permanent del professorat que es duguin a terme a l'escola.

Municipi: Palams.

Centre: CEE Els ngels.

Pla estratgic: El centre especfic d'educaci especial com a centre obert a l'entorn.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci especial.

Codi del lloc de treball: 17004736 597 EEY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Incrementar la socialitzaci i integraci dels alumnes amb necessitats educatives especials als centres ordinaris.

2. Augmentar la conscienciaci social i la interacci social de tota la comunitat educativa.

3. Millorar l's de les tecnologies de la informaci i comunicaci en la prctica educativa.

b) Funcions:

1. Fer el seguiment de les diferents actuacions que concretin el desenvolupament del projecte.

2. Dinamitzar el projecte en l'espai intercentres.

3. Implicar la comunitat educativa en el creixement de les activitats integradores als casals, tallers, activitats municipals...

4. Facilitar l's de les noves tecnologies en el centre i com a eina de comunicaci.

c) Tasques o activitats:

1. Coordinaci tcnica d'una comissi de treball per al seguiment del Pla.

2. Assessorament dels mestres i professors de la comarca sobre els recursos materials, formatius i d'actuaci pedaggica. Establiment d'un protocol d'escolaritzacions compartides i sistematitzaci del calendari de coordinacions. Organitzaci de les reunions peridiques de coordinaci amb els tutors o responsables de les activitats compartides.

3. Organitzaci dels suports necessaris per poder realitzar les activitats d'escolaritzaci compartida.

4. Disseny d'activitats especfiques socialitzadores i integradores dins l'escola, buscant el suport de la comunitat educativa. Incloure programes informtics, dissenyar-los o adaptar-los com a recurs material per a l'aprenentatge.

5. Creaci d'una web d'intercanvi per potenciar l'intercanvi social a partir del correu.

Municipi: Roses.

Centre: CEIP Jaume Vicens Vives.

Pla estratgic: Incorporaci de les noves tecnologies de la informaci en el currculum.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 17004451 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Implantar la utilitzaci de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci a les diferents rees comenant per les instrumentals, optimant la utilitzaci de l'aula d'informtica.

2. Augmentar i fludificar la comunicativitat interna de l'escola i entre l'escola i el seu entorn social.

3. Crear i utilitzar recursos a l'aula d'educaci especial utilitzant les tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

b) Funcions:

1. Assessorar i collaborar amb el professorat, per cicles, per a la creaci de material a partir de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci (fitxes, jocs...).

2. Ajut i suport en la creaci del projecte curricular del centre per a l'adquisici de les competncies bsiques per part de l'alumnat.

3. Cooperar en la creaci i manteniment de la pgina web de l'escola i de l'Associaci de Mares i Pares d'Alumnes, essent membre fixe de la comissi de pgina web juntament amb el coordinador d'informtica.

4. Cooperar amb les mestres d'educaci especial i del Servei d'Ensenyament del Catal en la creaci de materials per a l'atenci a la diversitat (alumnes d'educaci especial i incorporaci tardana).

c) Tasques o activitats:

1. Creaci d'activitats juntament amb el coordinador d'informtica i els tutors per a millorar la utilitzaci de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci a l'educaci primria.

2. Realitzaci del manteniment de la pgina web de l'escola en les seccions organitzatives i pedaggiques (festes escolars i sortides escolars).

3. Creaci d'activitats que dinamitzin la utilitzaci de la pgina web de l'escola per part de l'alumnat (jocs...).

4. Realitzaci de materials de suport i d'incorporaci tardana per a poder treballar amb els alumnes a l'aula informtica.

5. Creaci de material i ajut en la recerca d'informaci per a la creaci de fitxes, jocs... per treballar dins l'aula ordinria (no aula d'informtica) per poder introduir la metodologia cooperativa amb l'alumnat i el treball per projectes a nivell de tota la primria.

6. Elaboraci de la proposta de proves internes de l'escola, de 2n, 4t i 6 de primria, per a l'adquisici de les competncies bsiques en tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

Municipi: Sant Miquel de Fluvi.

Centre: CEIP Vallgarriga.

Pla estratgic: competncies bsiques en alumnat inmigrant.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 17003598 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar l'adquisici de les competncies bsiques, especialment en l'rea de llengua.

2. Utilitzar l'rea de llengua com a mitj per a millorar les capacitats i habilitats socials dels alumnes d'educaci infantil.

b) Funcions:

1. Coordinar el seguiment de tots els alumnes d'educaci infantil en relaci amb l'adquisici de les competncies bsiques.

2. Impulsar la integraci dels alumnes nouvinguts i la comprensi bsica de la llengua catalana.

3. Fomentar i estendre el treball en equip en benefici dels grups d'alumnes i de la dinmica organitzativa del centre, aix com de les prpies famlies.

4. Collaborar en les actuacions previstes per potenciar les relacions escola-famlia, impulsant l's de la llengua catalana.

5. Elaborar un projecte de competncia social de centre per millorar les capacitats i habilitats socials de l'alumnat utilitzant com a vehicle la llengua catalana.

c) Tasques o activitats:

1. Coordinaci de l'atenci educativa als alumnes d'educaci infantil i de la implantaci de la llengua catalana com a vehicular.

2. Coordinaci de l'aplicaci de les eines de treball de les competncies bsiques a l'educaci infantil.

3. Elaboraci i aplicaci de proves i pautes per aplicar el Pla de competncia social.

4. Coordinaci de les entrevistes amb els pares dels alumnes d'educaci infantil del centre, a realitzar en catal de manera paulatina.

5. Planificaci d'actuacions per facilitar l'acollida dels alumnes d'incorporaci tardana i la seva integraci en el medi catal.

6. Collaboraci en l'experincia d'escola de famlies coorganitzada amb l'Associaci de Mares i Pares d'Alumnes/Consell Comarcal/Ajuntament.

Centre: CEIP Vallgarriga.

Pla estratgic: Competncies bsiques en l'alumnat immigrant.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 17003598 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar l'adquisici de les competncies bsiques, especialment en l'rea de llengua.

2. Utilitzar l'rea de llengua com a mitj per millorar les capacitats i habilitats socials dels alumnes d'educaci primria.

b) Funcions:

1. Coordinar el seguiment de tots els alumnes d'educaci primria en relaci amb l'adquisici de les competncies bsiques.

2. Impulsar la integraci dels alumnes nouvinguts i la comprensi bsica de la llengua catalana.

3. Fomentar i estendre el treball en equip en benefici dels grups d'alumnes i de la dinmica organitzativa del centre, aix com de les prpies famlies.

4. Collaborar en les actuacions previstes per potenciar les relacions escola-famlia, impulsant l's de la llengua catalana.

5. Elaborar un projecte de competncia social de centre per millorar les capacitats i habilitats socials de l'alumnat utilitzant com a vehicle la llengua catalana.

c) Tasques o activitats:

1. Coordinaci de l'atenci educativa als alumnes d'educaci primria i de la implantaci de la llengua catalana com a vehicular.

2. Coordinaci de l'aplicaci de les eines de treball de les competncies bsiques a l'educaci primria.

3. Elaboraci i aplicaci de proves i pautes per aplicar el Pla de competncia social.

4. Coordinaci de les entrevistes amb els pares dels alumnes d'educaci primria del centre, a realitzar en catal de manera paulatina.

5. Planificaci d'actuacions per facilitar l'acollida dels alumnes d'incorporaci tardana i la seva integraci en el medi catal.

6. Collaboraci en l'experincia d'Escola de famlies coorganitzada amb l'Associaci de Mares i Pares d'Alumnes/Consell Comarcal/Ajuntament.

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi: Calafell.

Centre: CEIP Santa Creu de Calafell.

Pla estratgic: Millora de l'adquisici de les competncies bsiques i la salut a l'escola.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci primria

Codi del lloc de treball: 43000706 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Potenciar les activitats de l'alumnat que millorin la comprensi oral del catal a educaci infantil i la comprensi oral i lectora en catal i angls al cicle inicial.

2. Incentivar en els/les alumnes l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC) en les rees de la llengua catalana i la llengua anglesa.

b) Funcions:

1. Organitzar l'rea de llengua catalana a educaci infantil i al cicle inicial de primria incidint en activitats conduents al foment de la comprensi oral del catal a l'educaci infantil i oral i lectora al cicle inicial de l'educaci primria.

2. Coordinar i organitzar activitats d'angls a l'educaci primria.

3. Elaborar un projecte de les TIC en les rees de la llengua catalana i la llengua anglesa.

c) Tasques o activitats:

1. Programaci d'activitats dins i fora de l'aula per al domini de la llengua catalana i anglesa.

2. Coordinaci de la implementaci dels objectius de llengua catalana del Pla estratgic entre l'educaci infantil i el cicle inicial de primria.

3. Confecci i programaci d'activitats i del procs avaluatiu que es dur terme en el Pla estratgic, referent als objectius de llenges i de les TIC.

Municipi: el Morell.

Centre: CEIP Ventura Gassol.

Pla estratgic: Millora de la qualitat del centre en: Les tecnologies de la informaci i comunicaci.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 43001735 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Integrar l's de les tecnologies de la informaci i la comunicaci al projecte curricular del centre.

2. Emprar els recursos multimdia per afavorir els aprenentatges bsics de l'alumnat amb NEE o d'incorporaci tardana.

3. Afavorir actituds responsables davant les TIC i proporcionar recursos que ajudin a millorar les competncies bsiques de l'alumnat.

b) Funcions:

1. Organitzar les TIC a educaci infantil i primria, incidint en activitats que afavoreixin l's en totes les rees del currculum.

2. Coordinar i organitzar activitats relacionades amb les TIC amb l's dels recursos multimdia amb alumnes de necessitats educatives especials.

3. Participar en l'elaboraci d'un projecte de la utilitzaci de les TIC al centre per tal d'afavorir actituds responsables.

c) Tasques o activitats:

1. Programaci d'activitats en totes les rees del currculum, integrant les TIC.

2. Coordinaci i collaboraci en el disseny d'activitats especfiques pensades per a qu es desenvolupin amb recursos multimdia a l'rea de llengua per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

3. Dinamitzaci d'un projecte d'utilitzaci de les TIC, incidint especialment en els recursos necessaris i l'actitud responsable.

Municipi: Reus.

Centre: CEIP Clia Artiga.

Pla estratgic: Millora de la qualitat del centre en les competncies bsiques (matemtiques, llengua i socials) amb suport de les tecnologies de la informaci.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 43006216 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Intensificar i potenciar el llenguatge verbal (llengua oral i lectura) i llenguatge matemtic (clcul mental i resoluci de problemes) a l'educaci infantil.

2. Organitzar els recursos informtics per tal de garantir l's de les noves tecnologies d'informaci i comunicaci (TIC) en finalitzar l'educaci infantil.

3. Potenciar la coordinaci de cicle i intercicles per aconseguir una lnia d'actuaci comuna per millorar les competncies bsiques i socials amb el suport de les TIC.

b) Funcions:

1. Coordinar l'equip d'educaci infantil en l'rea d'intercomunicaci i llenguatge incidint en activitats que condueixin cap a la millora de la llengua oral i la lectura pel que fa al llenguatge verbal i clcul mental i resoluci de problemes, pel que fa al llenguatge matemtic.

2. Establir, juntament amb el coordinador d'educaci infantil, la continutat i millora de les competncies bsiques i socials amb el suport de les TIC.

3. Integrar les noves tecnologies en els canals de comunicaci de l'escola entre els diferents estaments de la comunitat escolar, des d'educaci infantil fins a l'educaci primria.

4. Incorporar el potencial educatiu de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci, des de l'educaci infantil fins a educaci primria.

c) Tasques o activitats:

1. Programaci d'activitats per a la millora de la lectura, llengua oral, clcul mental i la resoluci de problemes en l'etapa d'educaci infantil.

2. Elaboraci de recursos pedaggics destinats a l'atenci de l'alumnat i participaci en el recull i sistematitzaci de materials del cicle d'educaci infantil, referents al llenguatge verbal i al llenguatge matemtic.

3. Collaboraci en la comunicaci entre famlia-escola a travs de les TIC.

4. Coordinaci i cohesi amb el coordinador de l'etapa d'educaci infantil, per tal de revisar els materials generats i fer el seguiment de la seva aplicaci.

5. Creaci, desenvolupament i manteniment de la web de l'escola com a un instrument integral en la comunicaci entre tota la comunitat educativa.

6. Continutat dels assessoraments i participaci en els programes de formaci en relaci amb les TIC.

Centre: CEIP Prat de la Riba.

Pla estratgic: Millora de la qualitat del centre en estratgies perqu l'alumnat assoleixi les capacitats bsiques i actualitzaci del Pla d'acollida.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci especial.

Codi del lloc de treball: 43002211 597 EEY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Potenciar un canvi de metodologies per tal de donar resposta el ms efica i rpida possible a la diversitat d'alumnat (incorporaci tardana, discapacitats, retard d'aprenentatge i amb problemtiques socials).

2. Afavorir que les relacions interpersonals es basin en les competncies socials.

b) Funcions:

1. Coordinar l'rea de llengua catalana incidint en buscar una metodologia que s'adapti a les diferncies individuals.

2. Coordinar els agrupaments flexibles afavorint la participaci de tot el professorat que hi interv.

3. Introduir activitats del Programa de competncies socials que afavoreixin les relacions interpersonals.

c) Tasques o activitats:

1. Elaboraci i aplicaci de proves d'avaluaci inicial que permetin la millor distribuci possible dels agrupaments flexibles.

2. Elaboraci de material de llengua catalana que permeti un treball autnom per part dels nens sigui quin sigui el seu origen i nivell.

3. Recerca d'activitats de les TIC adequades a la diversitat.

4. Programaci d'activitats de competncies socials.

5. Collaboraci en l'elaboraci i aplicaci del Pla d'acollida.

Municipi: Torredembarra.

Centre: CEIP Antoni Roig.

Pla estratgic: Els processos d'ensenyament-aprenentatge. Competncies bsiques i atenci a la diversitat.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Lloc de treball: educaci infantil.

Codi del lloc de treball: 43003884 597 INY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Aplicar les noves tecnologies per facilitar i garantir l'assoliment de les competncies bsiques de l'alumnat.

2. Millorar el nivell funcional assolit pels alumnes en catal, castell i matemtiques en acabar l'educaci infantil.

3. Potenciar la tecnologia de la informaci i la comunicaci en la prctica educativa.

b) Funcions:

1. Participar en l'orientaci i organitzaci dels agrupaments de matemtiques en l'etapa infantil.

2. Participar en la programaci anual de matemtiques i de llenges dels tres nivells d'educaci infantil.

3. Coordinar, entre l'educaci infantil i el cicle inicial de primria, el procs d'aprenentatge de matemtiques fent s de les TIC.

c) Tasques o activitats:

1. Intervenci pedaggica directa amb una periodicitat setmanal als agrupaments flexibles de matemtiques dels nivells 2n i 3r d'educaci infantil.

2. Coordinaci de l'adaptaci curricular de les matries instrumentals entre els diferents grups dels dos nivells d'educaci infantil i els nivells de cicle inicial d'educaci primria.

3. Orientaci en l'elaboraci dels materials didctics a utilitzar en relaci amb les TIC.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 43003884 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Aplicar les noves tecnologies per facilitar i garantir l'assoliment de les competncies bsiques de l'alumnat.

2. Millorar el nivell funcional assolit pels alumnes en catal, castell, angls i matemtiques en acabar la primria.

3. Potenciar la tecnologia de la informaci i la comunicaci en la prctica educativa.

b) Funcions:

1. Participar en l'orientaci i organitzaci dels agrupaments de matemtiques en l'etapa d'educaci primria.

2. Orientar la planificaci anual de matemtiques i de la llengua anglesa en els diferents cicles de primria.

3. Coordinar, entre l'etapa d'educaci primria i l'educaci infantil, el procs d'aprenentatge de matemtiques fent s de les TIC.

c) Tasques o activitats:

1. Intervenci pedaggica directa amb una periodicitat setmanal als agrupaments flexibles de matemtiques dels nivells de 5 i 6 d'educaci primria.

2. Coordinaci de l'adaptaci curricular corresponent al trasps entre els grups d'educaci infantil i educaci primria.

3. Orientaci en l'elaboraci dels materials didctics a utilitzar en relaci amb les TIC.

Centre: CEIP Mol de Vent.

Pla estratgic: Potenciar i dinamitzar les competncies lingstiques de l'alumnat tot integrant les noves tecnologies.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci primria.

Codi del lloc de treball: 43006851 597 PRY.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementen l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent i s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions que estableix el Pla estratgic del centre.

a) Objectius:

1. Millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat en les competncies bsiques d'mbit lingstic.

2. Promoure l's de la llengua com a mitj per augmentar i fer ms fluent la comunicaci dintre i fora del centre, tot emprant diferents recursos.

b) Funcions:

1. Collaborar en la revisi del PCC que estableix la metodologia de les tipologies textuals a treballar en l'expressi i comprensi escrita a l'educaci primria.

2. Promoure l'actualitzaci i l's didctic de la biblioteca, revista escolar i pgina web del centre.

3. Fomentar la participaci dels alumnes en activitats d'ensenyament-aprenentatge de projecci exterior: projectes, certmens literaris, esdeveniments culturals...

c) Tasques o activitats:

1. Optimitzaci i participaci en la revisi del PCC per establir els acords metodolgics de les tipologies textuals, vetllant per la coherncia i la progressi adequada en el transcurs de cada cicle.

2. Anlisi i valoraci dels resultats de les proves de llengua realitzades a cicle inicial com a punt de partida en l'aprenentatge de la lectoescriptura.

3. Coordinaci i cooperaci en l'elaboraci i funcionament de la revista escolar i la pgina web del centre.

4. Collaboraci en la dinamitzaci a cicle inicial de la biblioteca de l'escola i la biblioteca d'aula. Connexi amb la biblioteca municipal.

5. Participaci en activitats de formaci permanent.

Llocs de treball vacants en instituts d'ensenyaments secundaris, seccions d'ensenyaments secundaris i instituts d'educaci secundria i superior d'ensenyaments professionals

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)

Municipi: Barcelona.

Centre: IES Costa i Llobera.

Pla estratgic: Coherncia educativa en un context global 3-18.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: geografia i histria.

Codi del lloc de treball: 08046578 YGE.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el Pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Vetllar pel desenvolupament coherent de la implementaci de les Tecnologies de la Informaci i la Comunicaci en els currculums de les diverses etapes educatives (infantil-primria-secundria), en la gesti acadmica i administrativa del centre, en l'mbit de la biblioteca-mediateca i en la comunicaci amb les famlies.

2. Garantir la coherncia del projecte curricular del centre (infantil-primria-secundria) de l'rea de cincies socials, sobretot pel que fa a l'assoliment de les competncies bsiques.

3. Impulsar, amb els suports informtics adients, els projectes del Departament d'Orientaci del centre referits a l'Observatori d'orientaci acadmica i professional i a les relacions escola-empresa per afavorir un intercanvi enriquidor entre el context educatiu i el sociolaboral.

Funcions:

1. Coordinar les propostes d'utilitzaci dels recursos informtics i audiovisuals en les diferents etapes educatives (infantil-primria-secundria), tenint en compte les caracterstiques de les aplicacions de les diferents rees curriculars.

2. Planificar les actuacions necessries per millorar la gesti administrava del funcionament integrat del centre 3-18: la gesti de la secretaria del centre amb els suports informtics ms adients, Winsec, Winpri, gestors de correu electrnic, programa Pergam d'informatitzaci de les biblioteques escolars i la pgina web com a instrument de comunicaci amb la comunitat educativa.

3. Planificar activitats d'ensenyament-aprenentatge en l'mbit de les cincies socials orientades a l'assoliment de les competncies bsiques, fent especial atenci als alumnes amb necessitats educatives especials.

4. Gestionar el manteniment de la base de dades de l'observatori d'orientaci acadmica i professional, dissenyar activitats d'orientaci acadmica i professional en suport informtic i coordinar la formaci en centres de treball (FCT) de l'estada a l'empresa de batxillerat.

Tasques o activitats:

1. Coordinaci, juntament amb el coordinador d'informtica, del l'mbit del pla estratgic referit a "Les tecnologies de la informaci i la comunicaci" i del Departament d'informtica i audiovisuals del centre amb la participaci dels representants d'infantil, primria i secundria.

2. Disseny de les propostes de millora de les tasques administratives de la secretaria de l'escola amb els programes de gesti de centres Winpri i Winsec, de la utilitzaci de la xarxa intranet i de la pgina web de l'escola.

3. Participaci en reunions de coordinaci primria-secundria, del departament de l'rea de cincies socials, de cicle i d'equips docents, per tal de planificar les propostes de millora de les competncies bsiques de l'alumnat.

4. Intervenci pedaggica directa amb petits grups a l'ESO per atendre la diversitat en l'mbit de les cincies socials, amb especial atenci als alumnes amb necessitats educatives especials.

5. Implementaci de la base de dades de l'observatori d'orientaci acadmica i professional amb MS-ACCE, elaboraci de pautes i protocols didctics de recerca d'informaci a la web d'orientaci de l'EDU365.com.

Municipi: Barcelona.

Centre: IES Roger de Flor.

Pla estratgic: L'atenci a l'alumnat amb necessitats educatives especfiques.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: llengua castellana.

Codi del lloc de treball: 08052748 YLE.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Atendre els alumnes amb greus problemes d'aprenentatge i/o socials (incorporaci tardana, desestructuraci familiar), per tal que assoleixin les competncies bsiques.

2. Integrar en el centre aquells alumnes que per les seves caracterstiques necessiten una metodologia de treball i una atenci individualitzada especfica.

Funcions:

1. Coordinar el projecte d'acci global de l'hort amb les seves aplicacions especfiques a l'rea de llengua.

2. Adaptar el currculum de l'rea de llengua per atendre els alumnes amb necessitats educatives especfiques.

3. Elaborar estratgies de seguiment individualitzat dels alumnes amb situacions familiars difcils.

4. Potenciar la relaci amb el barri: Pla d'acci comunitari de la Trinitat Nova.

5. Potenciar l's dels mitjans informtics i les noves tecnologies dins de l'mbit escolar amb alumnes difcils.

Tasques o activitats:

1. Selecci i elaboraci de recursos pedaggics adaptats al projecte interdisciplinari de l'hort en l'mbit de les llenges.

2. Participaci en la cura i manteniment de l'hort.

3. Anlisi de la millora dels alumnes implicats en el projecte de l'hort i revisi d'actuacions.

4. Proposta i gesti d'actuacions que impliquin el centre en la dinmica del barri.

5. L's dels nous programes informtics referits al processament de textos i a la confecci de pgines web, bsicament en l'mbit de l'rea de llengua.

Municipi: Barcelona.

Centre: IES Vila de Grcia.

Pla estratgic: Incorporaci de les noves tecnologies de la informaci i la comunicaci a les diferents rees curriculars.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Cos: Professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: angls.

Codi del lloc de treball:08045483 YAN.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Incorporar a tot l'alumnat a l's de les noves tecnologies bsicament a l'rea de llenges estrangeres atenent la diversitat d'entorns socioculturals existents.

2. Donar a cada alumne l'atenci que necessita per assolir les competncies bsiques, adaptant, si cal, el seu currculum utilitzant les tecnologies de la informaci i de la comunicaci.

3. Emprar els recursos multimdia per afavorir els aprenentatges bsics de l'alumnat amb necessitats educatives especials i/o d'incorporaci tardana.

Funcions:

1. Elaborar materials d'angls utilitzant les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC), atenent la diversitat d'alumnat i fer-ne una presentaci als altres departaments.

2. Coordinar les adaptacions curriculars en les que hi hagi una implicaci d's de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC).

3. Establir relacions amb els serveis del centre i de fra del centre que atenguin les necessitats de l'alumnat amb necessitats educatives especials o d'incorporaci tardana amb l'objectiu de poder utilitzar recursos multimdia per afavorir els aprenentatges bsics.

Tasques o activitats:

1. Desenvolupament d'activitats que integrin l's de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC) a l'rea d'angls.

2. Presentaci de les activitats que integren l's de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC) a l'rea d'angls als altres departaments.

3. Establiment d'actuacions orientades a l's de recursos multimdia per part d'alumnat amb necessitats educatives especials o d'incorporaci tardana.

4. Coordinaci peridica amb els altres coordinadors del pla estratgic i amb el coordinador d'informtica del centre.

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

Municipi: Arenys de Mar.

Centre: IES Tres Turons.

Pla estratgic: Aplicaci de les TIC per millorar l'expressi oral i escrita.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Cos: Professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: angls.

Codi del lloc de treball: 08035155 YAN.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Impulsar i dinamitzar l'aplicaci de les tcniques d'informaci i comunicaci (TIC) per a millorar l'expressi oral i escrita en llengua catalana i castellana i anglesa dels alumnes d'ESO.

2. Assessorar els departaments didctics en la introducci de les TIC en la metodologia i atendre les necessitats derivades de la seva aplicaci en el treball dels alumnes i dels professors.

Funcions:

1. Definir, d'acord amb els departaments didctics, les prioritats en la introducci de les TIC en els currculums per tal de treballar l'expressi escrita del catal, el castell i l'angls.

2. Vetllar per l'aplicaci del pla estratgic a totes les rees: coordinar els equips docents i els departaments didctics en l's habitual de les TIC en el procs d'aprenentatge dels alumnes i elaborar materials didctics de l'rea de llengua anglesa que serveixin de model d'aquest procs.

3. Participar en la programaci dels crdits d'informtica a l'ESO, d'acord amb els objectius del pla estratgic i impulsar en el centre la formaci necessria per a fer un s didctic de les TIC.

Tasques o activitats:

1. Establiment de criteris, en coordinaci amb els equips didctics, de sistematitzaci de les activitats especfiques d'expressi oral i escrita amb el suport de les TIC i d'elaboraci del material didctic, tant de les llenges catalana i castellana, com de l'anglesa i elaboraci de models prenent com a exemple l'rea d'angls.

2. Temporitzaci de les actuacions de la introducci de les TIC en totes les rees del currculum establint un calendari de reunions amb els equips docents i els departaments didctics.

3. Participaci en l'elaboraci d'unitats didctiques que facilitin el coneixement de les TIC en els alumnes d'ESO i impartici de les sessions que escaiguin.

Municipi: Centelles.

Centre: IES Pere Barnils.

Pla estratgic: Tractament de la diversitat.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Cos: professors d'ensenyaments secundaris.

Lloc de treball: psicologia.

Codi del lloc de treball: 08044569 YPS.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Utilitzar les tcniques d'informaci i de comunicaci com a mitj per potenciar determinats hbits i capacitats entre alumnes amb necessitats educatives especials.

2. Impulsar en la comissi d'atenci a la diversitat estratgies d'atenci als alumnes de necessitats educatives especials que facilitin l'assoliment de competncies bsiques mitjanant TIC.

Funcions:

1. Planificar, elaborar i aplicar projectes relacionats amb la tecnologia i l's de les TIC com a estratgies per a facilitar la integraci global dels alumnes de necessitats educatives especials.

2. Participar en la planificaci i organitzaci de la comissi d'atenci a la diversitat implementant estratgies que impliquin l's de TIC.

Tasques o activitats:

1. Elaboraci de projectes transversals relacionats amb l'educaci multicultural i prevenci de conductes de risc, mitjanant la prioritzaci de TIC.

2. Confecci d'activitats curriculars individualitzades preferentment de l'rea de llengua i de socials que tinguin en compte les TIC en el seu desenvolupament.

3. Participaci en la comissi d'atenci a la diversitat per a l'elaboraci d'adaptacions curriculars on es prioritzi les TIC.

4. Collaboraci amb el mestre incorporat al pla estratgic, per a la integraci de TIC en l'rea de llenges i pels alumnes de necessitats educatives especials.

Municipi: l'Hospitalet de Llobregat.

Centre: IES Apelles Mestres.

Pla estratgic: Aplicaci de les noves tecnologies a l'ensenyament: estratgies per a motivar alumnes i professors i fer una renovaci pedaggica, tecnolgica i cultural.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: tecnologia.

Codi del lloc de treball: 08035258 YTC.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Millorar les estratgies d'implementaci de les tecnologies d'informaci i comunicaci (TIC) en els diferents currculums i, en especial, a l'rea de tecnologia de l'ESO i a les matries de modalitat del batxillerat tecnolgic.

2. Collaborar en l'organitzaci d'una xarxa informtica relacional entre l'institut i les famlies i entre l'institut i els centres d'educaci infantil i primria de la zona.

Funcions:

1. Planificar la implantaci de les noves tecnologies en la vida quotidiana del centre i en el currculum de l'ESO i del batxillerat.

2. Aplicar els projectes d'inclusi de les noves tecnologies en el currculum de tecnologia.

3. Seleccionar, de com acord, punts comuns de treball entre el professorat i l'alumnat dels centres d'educaci infantil i primria de la zona, aix com de l'institut mitjanant la xarxa relacional.

4. Establir models d'aplicaci de les TIC per a la millora de la comunicaci de l'institut amb les famlies.

Tasques o activitats:

1. Assessorament al professorat en relaci amb l'aplicaci de les TIC als currculums de les diferents rees.

2. Realitzaci de models d'aplicaci de les TIC als currculums de les diferents rees mitjanant l'elaboraci d'unitats didctiques de tecnologia.

3. Collaboraci amb l'equip directiu en la redacci dels documents indicadors d'avaluaci del pla estratgic i de valoraci de la implantaci de les TIC.

4. Planificaci i elaboraci d'activitats comunes entre els professors dels collegis adscrits i els de l'institut: creaci d'un fons d'adreces d'Internet i de materials didctics, entre d'altres.

5. Planificaci, conjuntament amb els tutors de cicle superior d'educaci primria i els de primer cicle d'ESO, d'activitats educatives conjuntes, mitjanant l's de la xarxa relacional i elaboraci de les activitats de tecnologia que es puguin relacionar amb el currculum dels alumnes del cicle superior d'educaci primria.

6. Disseny de sistemes telemtics de relaci amb les famlies per facilitar informaci.

Municipi: Sant Celoni.

Centre: IES Baix Montseny.

Pla estratgic: Projectes Entremans.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Cos: professors d'ensenyaments secundaris.

Lloc de treball: tecnologia.

Codi del lloc de treball: 08034606 YTC.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Contribuir a l'assoliment de les competncies bsiques dels alumnes de necessitats educatives especials mitjanant l's de tecnologies de la informaci i comunicaci.

2. Potenciar en el claustre de professorat l's de les TIC com a estratgies d'aprenentatge motivadores i efectives.

Funcions:

1. Incorporar en les adaptacions curriculars dels alumnes l's transversal de les TIC prioritzant els mbits de comunicaci audiovisual .televisi. en l'mbit municipal i comarcal.

2. Difondre de manera organitzada i sistemtica l's de les TIC entre el professorat mitjanant l'elaboraci de projectes collectius.

Tasques o activitats:

1. Elaboraci d'un protocol d'activitats vinculades prioritriament en l'mbit de la comunicaci audiovisual que permetin el desenvolupament dels continguts a treballar amb els alumnes de necessitats educatives especials.

2. Collaboraci amb el mestre de pedagogia teraputica vinculat al pla estratgic en la programaci i confecci de projectes fonamentalment audiovisuals que impliquin el mxim de professors.

3. Disseny, amb el mestre vinculat al pla estratgic, de projectes fonamentalment de carcter audiovisual que facilitin la incorporaci del professorat i de pares i mares en la integraci de l'alumnat.

4. Establiment dels contactes i les relacions d'mbit local i comarcal amb entitats i empreses que possibiliten l'articulaci de projectes prioritriament de carcter audiovisual.

Serveis Territorials a Girona

Municipi: Celr.

Centre: IES Celr.

Pla estratgic: La integraci de tot l'alumnat a l'institut.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: fsica i qumica.

Codi del lloc de treball: 17006708 YFQ.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Estendre a batxillerat, a partir del de cincies de la naturalesa i el tecnolgic, el model de gesti i direcci participativa de centre, que fomenta la corresponsabilitat en la presa de decisions, de forma que els equips docents esdevinguin el nucli organitzatiu bsic del professorat.

2. Millorar l'orientaci acadmica i professional els alumnes.

Funcions:

1. Coordinar les tutories de batxillerat, establint un model a partir de les opcions de cincies i tecnologia.

2. Coordinar les proves d'accs a la universitat o les proves de revlida.

3. Coordinar la realitzaci i presentaci dels treballs de recerca establint un model a partir d'aquells que se centren en les matries de l'entorn cientfic i tecnolgic.

Tasques o activitats:

1. Preparaci dels temes i accions-exemple perqu els tutors puguin desenvolupar, i recollir-ne els resultats de l'avaluaci, a partir dels batxillerat de cincies per estendre l'actuaci a la resta d'ensenyaments postobligatoris.

2. Preparaci de les diferents accions (informacions, xerrades, tests, etc.) destinades a l'orientaci d'estudis i/o professional dels alumnes de batxillerat.

3. Organitzaci i coordinaci de la preinscripci i la matrcula per a cada alumne en el procs de les proves d'accs a la universitat i en les futures proves de revlida.

4. Orientaci i introducci als alumnes en les tasques que comporta la realitzaci d'un treball d'investigaci i recerca.

Municipi: Olot.

Centre: IES-SEP La Garrotxa.

Pla estratgic: Els ensenyaments postobligatoris a l'IES-SEP La Garrotxa: Present i futur.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Lloc de treball: educaci secundria. Tecnologia.

Codi del lloc de treball: 17002399 YTC.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Identificar les necessitats de formaci a la comarca i zona d'influncia des del punt de vista de la integraci laboral.

2. Adequar el currculum a la demanda de l'entorn laboral i potenciar-ne la difusi.

Funcions:

1. Realitzaci d'enquestes a alumnes, institucions, empreses, sindicats... amb la finalitat de detectar necessitats i expectatives.

2. Adequar les programacions (la part optativa) de tots els ensenyaments a les necessitats del mn laboral, des de l'ptica de la tecnologia.

3. Adequar l'oferta de la formaci del professorat, alumnes i personal al mn laboral real de l'entorn de l'mbit de recursos tecnolgics, informtics...

4. Difondre els estudis de formaci professional de les famlies tecnolgiques.

Tasques:

1. Anlisi i valoraci de les enquestes recollides que tenen com a finalitat detectar les necessitats laborals reals de la comarca i les expectatives dels alumnes.

2. Elaboraci de la proposta de l'oferta optativa ( crdits variables, crdits de sntesi, crdits de la part variable de cicles...) des de l'ptica de la tecnologia.

3. Elaboraci d'un programa de cursos de formaci tils a les necessitats detectades des del punt de vista tecnolgic.

4. Avaluaci dels resultats des de tots els punts de vista (pares, delegats d'alumnes, institucions de la comarca...).

5. Anlisi i valoraci del pla de difusi del estudis tecnolgics.

Serveis Territorials a Tarragona

Municipi: Reus.

Centre: IES d'Horticultura i Jardineria.

Pla estratgic: Integraci del sector professional a la comunitat educativa per tal de millorar la qualitat de l'ensenyament. Consolidaci del cicles formatius.

Pla autoritzat per al perode: 2003-2007.

Cos: Professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: Processos en la indstria alimentria.

Codi del lloc de treball: 43007385 Y16.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

Determinar la infraestructura necessria per tal d'adequar les activitats formatives del cicle superior d'indstria alimentria a les necessitats del sector professional.

Funcions:

1. Organitzar els laboratoris de processos i operacions en la producci de productes alimentaris al desenvolupament prctic dels continguts curriculars amb el material existent.

2. Detectar les mancances referents a la infrastructura necessria per tal de desenvolupar les activitats d'ensenyament-aprenentatge que requereix el sector professional.

3. Adequar i coordinar els continguts curriculars prctics amb l'estacionalitat de producci d'aliments.

Tasques o activitats:

1. Coordinaci del professorat implicat amb els mduls amb contingut curricular ms prctic.

2. Organitzaci del laboratori i la sala d'operacions de producci d'aliments.

3. Planificaci d'activitats de carcter prctic que es puguin desenvolupar amb cooperaci amb la indstria de la zona i que sn especials pel seu carcter estacional.

4. Coordinaci de les activitats de processat i elaboraci d'aliments amb l'estacionalitat de producci d'aquests aliments i que es realitza en el propi centre.

Municipi: Tarragona.

Centre: IES Sant Pere i Sant Pau

Pla estratgic: Millora de la qualitat del centre en el perfeccionament de l'atenci a la diversitat i millora de l'assoliment de les competncies bsiques.

Pla autoritzat per al perode: 2004-2008.

Cos: Professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: dibuix.

Codi del lloc de treball: 43008432 YDI.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Millorar les estratgies d'atenci a la diversitat en relaci amb l'adquisici de les competncies bsiques.

2. Impulsar l's educatiu de les tecnologies de l'educaci i la comunicaci en les diferents rees del currculum per millorar l'adquisici de les competncies bsiques i obtenir uns millors resultats en les TIC.

Funcions:

1. Programar un aula de projectes per a atendre alumnes caracterials, vinculada especialment a l'rea artstica i a l's de les TIC.

2. Definir un enfocament de treball com per a l'ensenyament-aprenentatge de les TIC des de primer fins a quart d'ESO.

3. Coordinar el procs d'elaboraci de la revista escolar, pgina web i s del portal educatiu Edu365.

Tasques o activitats:

1. Posada en funcionament de l'aula de projectes per atendre l'alumnat caracterial a travs d'activitats de muntatge, disseny i maquetaci de la revista de l'institut i disseny i construcci d'objectes decorats, entre d'altres activitats.

2. Definici d'estratgies per a la consolidaci de les competncies bsiques mitjanant les TIC adequades als diferents nivells i necessitats.

3. Creaci, desenvolupament i manteniment de la web i de la revista de l'IES com a un instrument integral en la comunicaci entre tota la comunitat educativa.

4. Potenciaci i/o dinamitzaci de l's del portal Edu365 com a element cohesionador de la comunitat educativa de l'IES.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Lloc de treball: llengua castellana i literatura.

Codi del lloc de treball: 43008432 YLE.

A continuaci es formulen els objectius, les funcions i les tasques d'aquest lloc de treball singular, els quals complementant l'activitat docent prpia de l'especialitat corresponent, s'emmarquen dins dels objectius i de les actuacions establertes en el pla estratgic del centre.

Objectius:

1. Millorar les estratgies d'atenci a la diversitat en relaci amb l'adquisici de les competncies bsiques per part de tot l'alumnat.

2. Impulsar l's educatiu de les tecnologies de l'educaci i la comunicaci en les diferents rees del currculum per millorar l'adquisici de les competncies bsiques i obtenir uns millors resultats en les TIC.

Funcions:

1. Redefinir els objectius curriculars de totes les matries de l'ESO en funci de les competncies bsiques, especialment en l'mbit lingstic.

2. Analitzar la lnia de treball metodolgic en l'mbit lingstic.

3. Coordinar els grups flexibles a primer cicle i els desdoblaments i l'aula de projectes a segon cicle d'ESO amb l'objectiu d'atendre la diversitat de l'alumnat, especialment, a l'rea de llengua castellana.

Tasques o activitats:

1. Programaci d'activitats per al domini de les competncies bsiques a totes les rees i, especialment, a l'mbit lingstic.

2. Organitzaci de reunions peridiques amb els equips docents per a definir una lnia metodolgica comuna dintre de l'mbit lingstic.

3. Organitzaci d'un pla de tractament de la diversitat, amb grups flexibles, desdoblaments i una Aula de Projectes, que permeti adaptar la docncia a les diferents necessitats dels alumnes.

(05.035.125)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal