Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4325 - 17/02/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • ORDRE EDC/39/2005, de 9 de febrer, de convocatria de concurs pblic per atorgar ajuts a centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci i privats concertats, d'educaci secundria de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes. (Pg. 3117)


ORDRE

EDC/39/2005, de 9 de febrer, de convocatria de concurs pblic per atorgar ajuts a centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci i privats concertats, d'educaci secundria de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes.

Per tal d'impulsar decididament la millora de l'ensenyament-aprenentatge de les llenges estrangeres en l'ensenyament de rgim general, s'est duent a terme el projecte Orator, el qual incideix tant en els aspectes de carcter general vinculats amb el desenvolupament ordinari de les classes, com en la potenciaci de projectes i activitats complementries que en faciliten l's.

El Departament d'Educaci vol potenciar totes les actuacions que incideixen favorablement en l'aprenentatge de les llenges estrangeres, per la qual cosa ha considerat convenient convocar novament un concurs pblic per afavorir l'aprenentatge actiu en els pasos respectius dels idiomes estrangers que s'imparteixen als centres docents.

De conformitat amb el que estableix el captol IX del Text refs de la Llei de finances pbliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En s de les facultats atribudes en l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaci, procediment i rgim jurdic de l'administraci de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs pblic per atorgar ajuts a centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci i privats concertats, d'educaci secundria de Catalunya, que organitzin viatges de grups d'alumnes per a l'aprenentatge actiu dels idiomes que com a llengua estrangera s'imparteixen en el centre docent, dins els ensenyaments reglats.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir la convocatria del concurs pblic, i que sn les que consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 3

Els ajuts als centres, per un import total mxim de 520.000,00 euros, es concretaran segons la quantitat assignada per alumne/a en concepte de borsa, i es faran efectius amb crrec a la partida pressupostria D/481130000/3211, de l'rgan gestor EN02, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2005.

Article 4

Els ajuts esmentats no tenen carcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat al que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant l'rgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de febrer de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex 1

Bases

.1  Objecte

L'objecte d'aquests ajuts s la realitzaci d'activitats d'aprenentatge actiu en els pasos respectius dels idiomes que com a llengua estrangera s'imparteixen en els centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci i privats concertats, d'educaci secundria de Catalunya, dins els ensenyaments reglats.

.2  Beneficiaris

Poden sollicitar aquests ajuts els centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci i privats concertats, d'educaci secundria de Catalunya.

.3  Import i destinaci dels ajuts

Els ajuts als centres, per un import total mxim de 520.000,00 euros, es concretaran en funci de la quantitat assignada per alumne/a en concepte de borsa, que podr ser entre 602,00 euros i 1.200,00 euros, segons la qualitat del projecte presentat i la tipologia del centre. Els ajuts aniran destinats a les despeses directament derivades del viatge: activitats d'aprenentatge, desplaament, assegurana, allotjament, manutenci i visites i excursions complementries (desplaaments, entrades i similars).

.4  Condicions

Els viatges i el rgim de sollicituds s'ajustaran a les condicions segents:

a) Els viatges es podran realitzar entre el 18 de juny i el 2 d'octubre de 2005 i tindran una durada de dues setmanes, amb una pernoctaci mnima de 13 nits en el lloc de destinaci.

b) Les sollicituds es presentaran per a grups d'alumnes que cursin algun dels ensenyaments segents:

Primer cicle d'educaci secundria obligatria.

Segon cicle d'educaci secundria obligatria.

Primer de batxillerat.

Cicles formatius que imparteixin llengua estrangera com a part obligatria del currculum.

c) Els grups han d'estar constituts per alumnat del mateix curs o nivell educatiu, i, en el cas de l'ESO, del mateix cicle, en nombre no inferior a vint. Dos centres d'una mateixa comarca o municipi es podran agrupar per constituir un grup, noms en el cas que cap dels 2 centres arribi al nombre mnim d'alumnes requerit. L'ajut es determinar en funci d'una quantitat per alumne/a en concepte de borsa. En cap cas el nombre de borses que constituir l'ajut no podr ser superior al nombre d'alumnes que integrin el grup.

d) Cada grup d'alumnes estar acompanyat durant el viatge i l'estada per dos o ms professors/es del centre o centres sollicitants. El/La professor/a coordinador/a del projecte, que s qui imparteix l'idioma en el centre, haur d'acompanyar el grup durant la seva estada i ser el responsable dels aspectes educatius generals i d'organitzaci del viatge. Si el grup est constitut per alumnat de dos centres, hi haur d'haver un coordinador responsable per centre. El/La coordinador/a haur de tenir plaa definitiva al centre i no haur d'haver participat en el concurs de trasllats d'enguany.

e) L'allotjament es podr fer en modalitats diferents, a criteri del grup sollicitant:

Acolliment familiar.

Centre d'educaci condicionat per a sojorn.

Alberg juvenil autoritzat.

Altres.

.5  Sollicituds

Les sollicituds, subscrites pel/per la director/a de cada centre, s'adrearan al director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa i es presentaran al Departament d'Educaci (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja sigui directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

En el cas que les sollicituds es presentin a les oficines de correus, s'ha de fer en sobre obert, per tal que la sollicitud sigui datada i segellada pel funcionari/ria de correus abans de ser certificada.

El termini de presentaci de sollicituds ser d'un mes comptat a partir de l'endem de la publicaci d'aquesta Ordre al DOGC.

.6  Dades de la sollicitud i documentaci que cal aportar

La sollicitud s'haur de presentar d'acord amb el model que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre, que es pot trobar a http://www.xtec.es/crle/orator/01.htm. A aquesta sollicitud s'adjuntar la documentaci segent:

a) Cpia compulsada de l'acta de la sessi del consell escolar on el centre hagi pres el comproms de dur a terme el projecte pedaggic presentat, expedida pel/per la secretari/ria i amb el vistiplau del/de la president/a del consell escolar.

b) Declaraci jurada del/de la director/a del centre en la qual constar que abans del viatge es contractar una plissa d'assegurana que cobreixi el desplaament i l'estada de l'alumnat i el professorat acompanyant a l'estranger.

c) Calendari del viatge amb indicaci de les dates de sortida i de tornada, mitj de transport que s'utilitzar i modalitat d'allotjament que es preveu.

d) Nom del professorat coordinador i acompanyant, especialitat o matria que imparteixen i situaci administrativa en qu es troben en el centre, la qual s'haur d'acreditar en el cas dels centres concertats, mitjanant un certificat del director/a del centre que indiqui el tipus de contracte i la seva durada.

e) Pressupost de despeses desglossat segons els conceptes segents:

Activitats d'aprenentatge.

Desplaaments.

Assegurana.

Allotjament i manutenci.

Visites i excursions complementries (desplaaments, entrades i similars).

S'hi ha d'indicar el cost global per alumne/a i el cost global per grup i els imports, en tot els casos, cal indicar-los en euros. Cal tenir present que en aquest pressupost han d'estar incloses les despeses corresponents al professorat coordinador i acompanyant. Aquest professorat, podr acollir-se a la convocatria "per a la concessi d'ajuts al professorat i al personal laboral d'educaci especial, dels centres docents pblics del Departament d'Educaci per a activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar" que es publica al DOGC anualment.

f) Informe sobre el tipus de curs o activitats d'aprenentatge que seguir l'alumnat a l'estranger, que hauran de tenir una continutat o estar vinculats amb el projecte pedaggic presentat al concurs.

g) El projecte pedaggic objecte d'aquest concurs. Aquest projecte, elaborat per l'alumnat, producte de les activitats d'aprenentatge que han ajudat a assolir els objectius pedaggics del nivell corresponent, haur de ser elaborat en la llengua d'aprenentatge i es pot presentar en diferents formats, com ara llibre, revista, enregistrament en suport d'udio, vdeo, CD-ROM, etc. En cas que l'alumnat hagi realitzat una part del treball en format tridimensional, aquest noms es podr presentar en suport fotogrfic o en vdeo.

.7  Elements per a la valoraci de les sollicituds

Es prioritzaran aquells centres que no hagin gaudit mai d'aquest ajut. Els centres que hagin estat seleccionats en convocatries anteriors seran considerats sempre que hi hagi disponibilitat pressupostria, desprs d'haver procedit a la selecci dels centres considerats prioritaris.

En l'avaluaci de les sollicituds es tindran en compte els aspectes segents:

a) La qualitat del projecte (fins a 30 punts).

b) La relaci i la continutat del treball a l'aula amb el projecte i el programa que es vol desenvolupar en el pas d'acollida (fins a 10 punts).

c) La tipologia escolar dels centres sollicitants (fins a 5 punts).

Les sollicituds que no reuneixin les condicions assenyalades en el punt 4 d'aquest annex o que siguin presentades fora de termini seran excloses de la convocatria.

.8  Resoluci

Es delega en el director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa la resoluci d'aquesta convocatria i l'autoritzaci de la despesa corresponent, a proposta d'una comissi avaluadora formada per les persones segents:

La directora del Centre de Recursos de Llenges Estrangeres, que en ser la presidenta.

Un/a inspector/a d'Educaci designat/ada pel subdirector general de la Inspecci d'Ensenyament.

Dos/dues tcnics/ques del Centre de Recursos de Llenges Estrangeres designats per la directora del centre, un/a dels/de les quals actuar de secretari/ria.

La comissi podr demanar als centres la documentaci addicional i els aclariments que consideri oportuns.

A l'hora de valorar els projectes, la comissi avaluadora actuar d'acord amb els aspectes exposats a l'apartat 7 d'aquest annex i ordenar les sollicituds segons la puntuaci obtinguda, fins arribar al lmit de la dotaci pressupostria que estableix aquesta convocatria.

La comissi elevar la proposta de resoluci que aprova la llista provisional al director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa en el termini de quinze dies a comptar de l'endem de la data de finalitzaci del termini de presentaci d'instncies.

En qualsevol cas, les sollicituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resoluci expressa en el termini de sis mesos des de la finalitzaci del termini de presentaci de les sollicituds.

.9  Notificaci

La resoluci que aprova la llista provisional de concessi es notificar als interessats amb indicaci de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels rgans davant els quals es poden interposar, i del termini per interposar-los. A ms a ms, aquesta resoluci es far pblica al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci i al dels serveis territorials corresponents.

.10  Acceptaci dels ajuts per part dels centres

En la notificaci als centres seleccionats s'indicar la quantia i les condicions dels ajuts concedits i es far requeriment al director/a del centre perqu en formuli l'acceptaci al Departament d'Educaci i presenti la documentaci pertinent en el termini de quinze dies, la qual ha d'incloure:

a) Llista nominal, edat i sexe de l'alumnat que integra el grup.

b) Dades del professorat coordinador i acompanyant: nom i cognoms, nm. de DNI, especialitat i situaci administrativa en el centre.

c) Certificat del director/a del centre conforme es disposa de l'autoritzaci dels pares o mares o tutors/es per realitzar el viatge en el cas de l'alumnat menor d'edat.

d) Concreci del viatge: dia de sortida i d'arribada, calendari, itinerari i allotjament.

e) Fotocpia compulsada de la plissa d'assegurana a qu fa referncia el punt 6.b).

En el cas que no es presenti la documentaci esmentada en el termini de quinze dies establert, s'entendr que s'ha desistit en la sollicitud.

En el cas que es produs la renncia d'algun/s centre/s seleccionat/s, l'ajut corresponent a aquest/s passar al/s segent/s centre/s, per ordre de puntuaci, que no va/n ser seleccionat/s per manca de disponibilitat pressupostria, sempre que hi hagi crdit suficient.

Un cop rebuda l'acceptaci del centre i la documentaci exigida, el director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa dictar la resoluci que aprova la llista definitiva d'atorgament dels ajuts, la qual ser degudament notificada als interessats i publicada al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci i al dels serveis territorials corresponents.

.11  Pagament

Un cop dictada la resoluci que aprova la llista definitiva, el Departament d'Educaci procedir a lliurar en concepte de bestreta el 90% de les quantitats concedides per a la realitzaci del viatge. El 10% restant es lliurar un cop presentada la justificaci que preveu el punt 12 d'aquest annex.

.12  Justificaci

Una vegada efectuat el viatge, el/la director/a del centre es responsabilitzar de presentar, abans del 16 d'octubre de l'any 2005, a la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), la justificaci del viatge incloent la documentaci segent:

a) Escrit de tramesa que indiqui la documentaci que s'hi adjunta.

b) Certificat conforme el consell escolar del centre ha aprovat els comptes relatius al viatge, amb indicaci de l'import total de la despesa i de la data d'aprovaci. Aquest certificat ha d'anar expedit pel/per la secretari/ria i amb el vistiplau del/de la president/a del consell escolar.

c) Relaci detallada de les factures o comprovants de les despeses realitzades, signada pel/per la secretari/a i pel/per la director/a del centre. En aquesta relaci les factures han d'estar agrupades segons els conceptes consignats en el pressupost presentat en el moment de formular la sollicitud. Les dades que han de constar a la relaci sn: la data i el nmero de la factura o comprovant de despesa, el NIF i el nom de l'empresa, el concepte i l'import, el qual s'indicar en euros. En el cas dels centres pblics, no caldr adjuntar els documents originals ni fotocpies d'aquests, que romandran al centre i en constituiran la justificaci. No es poden imputar altres despeses que les previstes en el pressupost.

d) En el cas dels centres privats, documents justificatius de les despeses fins a cobrir l'import concedit. Noms s'acceptaran com a documents justificatius de les despeses els originals de les factures amb els requisits legals que estableix la normativa vigent, lliurades a l'entitat beneficiria de la subvenci, acreditatives que s'ha efectuat la despesa, sens perjudici del retorn posterior dels originals que s'aportin. Tamb cal aportar fotocpia de cadascun dels documents justificatius esmentats.

e) En el cas dels centres pblics, certificat del secretari del centre on consti que, tant els ingressos com les despeses derivades de la realitzaci del viatge, s'han contabilitzat en la contabilitat del centre.

En tots els casos els centres hauran de justificar la totalitat de l'import concedit. En el cas que es justifiqui un import inferior a la quantitat concedida, la subvenci es reduir per l'import no justificat correctament.

.13  Memria

El grup d'alumnes elaborar una memria amb el treball realitzat durant l'estada al pas estranger, que ha de ser la continutat del projecte inicial presentat al concurs. La memria pot tenir qualsevol dels formats esmentats a l'apartat 6.g).

Aquesta memria s'haur de presentar al Centre de Recursos de Llenges Estrangeres (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) entre l'1 i el 16 de mar de 2006. Juntament amb la memria, s'haur de presentar un certificat del/de la director/a del centre on es faci constar la dedicaci del professorat que hi ha participat.

El Departament d'Educaci es reserva el dret a difondre i/o publicar els treballs realitzats prenent en consideraci la seva qualitat i originalitat.

.14  Custdia dels projectes i de les memries

Els projectes presentats pels centres que no hagin estat seleccionats seran retornats als centres.

Els projectes i treballs presentats pels centres que hagin estat seleccionats romandran en dipsit al Centre de Recursos de Llenges Estrangeres fins al juny de 2006. A partir d'aquella data hauran de ser retirats abans del 30 de setembre de 2006, excepte aquells que el Centre de Recursos de Llenges Estrangeres seleccioni per integrar-los al seu fons documental, tenint en compte la seva qualitat i originalitat. El Departament d'Educaci no es far crrec de la custdia dels projectes i treballs que no hagin estat recollits en la data esmentada.

.15  Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota la informaci requerida pels rgans de control de l'Administraci.

.16  Incompliment

La inexactitud de les dades aportades o l'incompliment per part del beneficiari d'alguna de les obligacions que es deriven de la concessi de la subvenci, aix com la presentaci de la justificaci fora de termini, podran donar lloc a la revocaci de l'import atorgat, al reintegrament de les quantitats no justificades o a les sancions que preveu la secci cinquena del captol IX del Text refs de la Llei de finances pbliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

.17  Activitat d'innovaci educativa

Aquesta activitat tindr la consideraci d'activitat d'innovaci educativa. La Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa emetr el certificat corresponent al professorat participant en el projecte, un cop s'hagi presentat la memria corresponent i el Centre de Recursos de Llenges Estrangeres n'hagi ems un informe favorable.

Annex 2

Model de sollicitud

Dades del centre

NIF:

Nom:

Codi:

Poblaci:

Telfon:

Fax:

Dades de l'activitat

Idioma:

Nombre d'alumnes:

Nivell (cicle i curs):

Professorat responsable:

Nom:

NIF:

Situaci administrativa:

Professorat acompanyant:

Nom:

NIF:

Situaci administrativa.

Centre d'acollida

Nom:

Adrea:

Poblaci i pas:

Telfon:

Modalitat d'acollida:

Dates:

Sortida:

Arribada:

Dades econmiques

Despeses d'activitat d'aprenentatge

Despeses de desplaament:

Despeses d'assegurana:

Despeses d'allotjament i manutenci:

Despeses de visites i excursions:

Despesa total/grup:

Despesa total/alumne:

Cognoms i nom del director/a del centre:

(05.040.071)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal