Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4325 - 17/02/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • ORDRE EDC/41/2005, de 9 de febrer, per la qual es convoca concurs pblic per atorgar ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb formacions escolars de msica o dansa, per a la participaci en intercanvis o trobades. (Pg. 3121)


ORDRE

EDC/41/2005, de 9 de febrer, per la qual es convoca concurs pblic per atorgar ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb formacions escolars de msica o dansa, per a la participaci en intercanvis o trobades.

L'ordenaci actual del sistema educatiu a Catalunya planteja l'educaci artstica com a part de l'educaci a assolir per tots els infants i joves en els ensenyaments de rgim general i com a finalitat especfica en els ensenyaments artstics de rgim especial.

El Departament d'Educaci vol potenciar totes les actuacions que incideixen favorablement en l'extensi de l'educaci musical i de la dansa, per la qual cosa ha considerat convenient convocar novament un concurs pblic per a la participaci de formacions escolars de msica o dansa en intercanvis o trobades.

De conformitat amb el que estableix el captol IX del Text refs de la Llei de finances pbliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

En s de les facultats atribudes en l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaci, procediment i rgim jurdic de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs pblic per a la concessi d'ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya especificats al punt 2 de les bases d'aquesta convocatria, que comptin amb formacions escolars de msica o dansa i que organitzin viatges dels alumnes d'aquestes formacions per participar en intercanvis o trobades.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir la convocatria del concurs pblic, que sn les que consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 3

Els ajuts, per un import total mxim de 82.000,00 euros, es faran efectius amb crrec a la posici pressupostria D/480130200/3212 del centre gestor EN02 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2005.

Article 4

Els ajuts esmentats no tenen carcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant l'rgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de febrer de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex 1

Bases

.1  Objecte i finalitat

L'objecte d'aquests ajuts s la participaci de l'alumnat de formacions escolars de msica o dansa de centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya en intercanvis o trobades amb formacions similars d'altres centres i escoles de Catalunya o de fora de Catalunya.

La finalitat d'aquesta convocatria s afavorir l'extensi de l'educaci musical i de la dansa i proporcionar oportunitats per a una formaci artstica de qualitat.

.2  Beneficiaris

Poden sollicitar aquests ajuts els centres i escoles pblics, privats concertats i privats autoritzats, o en trmit d'autoritzaci, d'ensenyament no universitari de Catalunya, que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatria.

.3  Imports i destinaci dels ajuts

Es concediran ajuts pels imports que a continuaci s'indiquen, en funci de l'mbit territorial de la trobada o intercanvi:

Dins el territori de Catalunya: fins a 500,00 euros.

Dins el territori espanyol: fins a 1.200,00 euros.

Dins el territori europeu: fins a 2.400,00 euros.

Els ajuts aniran destinats nicament a cobrir part de les despeses de transport.

Es limita a un el nombre d'ajuts concedits a un centre o escola per a una activitat en el territori europeu i en el territori espanyol, i a dos en el territori de Catalunya. Aix mateix, l'import total concedit a un centre o escola tindr un lmit de 3.000,00 euros.

.4  Condicions

Els desplaaments s'ajustaran a les condicions segents:

a) S'hauran de realitzar durant el curs 2004-2005, amb una durada variable no superior a una setmana.

b) Cada grup d'alumnes estar acompanyat durant el viatge i l'estada per professorat del centre o escola sollicitant i/o pel/per la director/a de la formaci objecte de l'ajut.

c) Els intercanvis de durada no superior a un dia es consideraran com a trobades.

.5  Sollicituds

Les sollicituds, subscrites pel/per la director/a de cada centre o escola, s'adrearan al director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa i es presentaran al Departament d'Educaci (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), ja sigui directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

En el cas que la sollicitud es presenti a una oficina de correus, s'ha de fer en sobre obert, per tal que la sollicitud sigui datada i segellada pel funcionari/ria de correus abans de ser certificada.

El termini de presentaci de sollicituds ser d'un mes comptat a partir de l'endem de la data de publicaci d'aquesta Ordre al DOGC.

.6  Criteris de valoraci de les sollicituds

Els criteris prioritaris per a l'avaluaci de les sollicituds seran els segents:

a) L'inters de la proposta d'activitats i la seva relaci amb els objectius curriculars de la msica i la dansa, amb prioritzaci dels intercanvis per davant de les trobades.

b) L'acolliment familiar com a modalitat d'allotjament.

c) La tipologia escolar dels centres i les escoles sollicitants.

d) Caracterstiques i estabilitat de la formaci escolar de msica o dansa.

.7  Dades de la sollicitud i documentaci que cal aportar

La sollicitud s'haur de presentar d'acord amb el model que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre, amb totes les dades que s'hi demanen. Aquesta sollicitud es pot trobar a l'adrea segent: http://www.gencat.net/educacio.

A aquesta sollicitud s'adjuntar la documentaci que concreti la informaci segent:

a) Declaraci jurada de la persona que exerceix la direcci del centre o escola en la qual consti que abans del viatge es contractar una plissa d'assegurana que cobreixi el desplaament i l'estada de l'alumnat i del professorat acompanyant a l'estranger.

b) Pressupost de despeses del transport a la localitat i/o el pas que es visita. Cal adjuntar pressupost de l'empresa de transport o de l'agncia de viatges, o document similar.

c) Proposta d'activitats.

d) En el cas dels centres d'ensenyament primari i secundari, cpia compulsada de l'acta de la sessi del consell escolar en qu el centre hagi pres el comproms de dur a terme l'intercanvi o la trobada, o b certificat del/de la secretari/ria del centre que ho acrediti.

e) En el cas de centres i escoles privats, les dades d'autoritzaci del centre o escola, o b la cpia de la sollicitud d'autoritzaci en el cas d'aquells que es troben en trmit d'autoritzaci.

f) En el cas dels centres i escoles que tenen com a titular una corporaci local, a la sollicitud cal fer constar el vist-i-plau del representant de la corporaci.

.8  Resoluci

Es delega en el director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa la competncia per resoldre aquesta convocatria i l'autoritzaci de la despesa corresponent, a proposta d'una comissi avaluadora, formada per les persones segents:

La subdirectora general d'Ordenaci Curricular i Programes Educatius o persona en qui delegui.

El cap del Servei d'Execuci i Gesti de Programes o persona en qui delegui.

La responsable de l'rea d'Ensenyaments Artstics o persona en qui delegui.

Un representant de l'Associaci Catalana d'Escoles de Msica (ACEM).

Un representant de l'Associaci d'Escoles de Msica d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya (EMIPAC).

Un representant de l'Associaci de les Escoles de Dansa autoritzades.

Un representant del Consell Catal de la Msica de Catalunya.

La comissi podr demanar als centres i les escoles la documentaci addicional i els aclariments que consideri oportuns.

En la valoraci dels projectes, la comissi avaluadora actuar d'acord amb els criteris exposats a l'apartat 6 d'aquest annex.

En qualsevol cas, les sollicituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resoluci expressa en el termini de sis mesos des de l'endem de la finalitzaci del termini de presentaci de les sollicituds.

.9  Notificaci

La resoluci de concessi es notificar als interessats amb indicaci de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels rgans davant els quals es poden interposar, i dels terminis per interposar-los. A ms a ms, la resoluci de concessi es far pblica al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci, i als taulers dels serveis territorials corresponents.

.10  Justificaci

10.1  El termini de presentaci dels documents que acreditin les despeses efectuades finalitzar el 14 d'octubre de 2005. La presentaci de la justificaci fora del termini establert pot ser motiu de revocaci de la subvenci.

10.2  La justificaci haur de contenir la documentaci segent:

a) En el cas dels centres pblics del Departament d'Educaci:

Cpia compulsada de l'acta de la sessi del consell escolar en la qual s'hagin aprovat els comptes derivats de la realitzaci de l'intercanvi o trobada, o b certificat que aix ho acrediti, ems i signat pel/per la secretari/ria del consell escolar, amb el vist-i-plau del/de la president/a. L'aprovaci de comptes s'ha de fer en data posterior a la realitzaci de l'intercanvi o trobada.

Relaci detallada de les factures corresponents a les despeses de transport produdes en la realitzaci de l'intercanvi o la trobada, en qu s'indiqui: la data i el nmero de la factura, el NIF i el nom de l'emissor, el concepte i l'import. Aquesta llista haur d'anar signada pel/per la secretari/ria del consell escolar, amb el vist-i-plau del/de la president/a.

Aquestes factures romandran al centre i constituiran la justificaci del viatge.

En el cas dels centres pblics dependents del Departament d'Educaci, certificat del secretari/ria on consti que tant els ingressos com les despeses corresponents a la realitzaci de l'intercanvi o trobada s'han incls en la comptabilitat del centre.

b) En el cas dels centres i escoles els titulars dels quals siguin corporacions locals:

Certificat ems i firmat per l'interventor/a o pel/per la secretari/ria interventor/a on es faci constar que l'ajut concedit s'ha destinat, durant el curs 2004-2005, a la realitzaci de l'activitat objecte d'aquesta subvenci, amb indicaci expressa de l'import corresponent a les despeses de transport i de la partida pressupostria amb crrec a la qual s'ha contret l'obligaci.

c) En el cas dels centres privats concertats i dels centres i escoles privats autoritzats o en trmit d'autoritzaci:

Informe del/de la director/a del centre o l'escola receptors de l'ajut conforme la subvenci atorgada s'ha destinat a la finalitat per a la qual s'ha concedit, s a dir, a les despeses corresponents a transport.

Relaci detallada de les factures corresponents a les despeses de transport produdes en la realitzaci de l'intercanvi o la trobada, en la qual s'indiqui: la data, el nom de l'emissor, el concepte i l'import.

Documents justificatius de les despeses: originals de les factures. Les factures han de complir els requisits legals que estableix la normativa vigent i han d'anar emeses a nom del centre o escola.

10.3  D'acord amb el punt 3 d'aquestes bases, els ajuts aniran destinats a cobrir nicament part de les despeses de transport.

Cas que es justifiqui un import inferior a la quantitat atorgada, l'import de la subvenci es reduir per l'import no justificat correctament.

.11  Pagament

Un cop els beneficiaris hagin justificat correctament la subvenci atorgada, es procedir a tramitar l'ordre de pagament corresponent.

.12  Obligacions dels beneficiaris

Les entitats beneficiries estaran obligades a facilitar tota la informaci requerida pels rgans de control de l'Administraci.

.13  Incompliment

En cas d'incompliment, els beneficiaris estan subjectes a les sancions corresponents, segons el que estableix la secci cinquena del captol IX del Text refs de la Llei de finances pbliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Annex 2

Model de sollicitud

a) Dades del centre o escola:

Nom del centre o escola.

Codi del centre o escola.

Nmero de NIF.

Telfon.

Fax.

Adrea.

Municipi.

Titular del centre o escola.

Dades bancries.

b) Dades de la formaci de msica o dansa:

Nombre d'alumnes que la integren.

Data de la seva creaci.

Caracterstiques.

c) Dades de l'activitat:

Descripci de l'activitat (intercanvi/trobada).

Nombre d'alumnes que hi participaran i caracterstiques de la formaci.

Modalitat d'allotjament.

Mitj de transport que s'utilitzar.

Despesa total del transport previst, segons el pressupost adjunt.

Calendari del viatge: data de sortida i data d'arribada.

Professor/a responsable.

Professorat acompanyant.

d) En el cas dels intercanvis:

Nom del centre d'acolliment.

Adrea.

Poblaci.

Pas.

Telfon.

Modalitat d'acolliment.

Data, nom i signatura del/de la director/a del centre o escola.

Vist i plau del representant de la corporaci local titular del centre o escola, si s el cas.

(05.040.070)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal