Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4332 - 28/02/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/453/2005, de 22 de febrer, de convocatria de concurs pblic per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat en centres docents pblics d'ensenyaments no universitaris per al curs 2004-2005. (Pg. 4684)


RESOLUCI

EDC/453/2005, de 22 de febrer, de convocatria de concurs pblic per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat en centres docents pblics d'ensenyaments no universitaris per al curs 2004-2005.

L'article 1 del Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC nm. 3401, d'1.6.2001), sobre la regulaci de la borsa de treball per prestar serveis amb carcter temporal com a personal inter docent, estableix, per tal de cobrir-ne les necessitats, la convocatria de concurs pblic de mrits per formar part de la borsa de treball del personal inter docent, segons les necessitats del servei.

L'article 5 del Decret 133/2001, de 29 de maig, preveu que la llista nica a Catalunya dels aspirants a cobrir places vacants i substitucions en rgim d'interinitat est formada, per ordre de prelaci, per:

El personal que hagi prestat serveis com a inter d'algun cos docent no universitari a l'Administraci de la Generalitat de Catalunya.

Les persones que formen part de la llista d'admesos d'alguna de les convocatries de concurs pblic que ha realitzat el Departament d'Educaci des del mes de setembre de 1996 per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat, i que encara no han estat nomenats com a personal inter.

Aquestes persones s'ordenen segons l'any de la convocatria en qu van participar i, dintre d'aquest, segons el nmero d'ordre assignat en funci del barem establert a cada convocatria. A cada curs s'hi afegiran les persones que hagin estat admeses en les convocatries corresponents a aquell curs.

Ats que en determinades especialitats no es disposa de prou aspirants d'aquesta llista, o b el nombre d'aquests es considera insuficient per cobrir les necessitats que es puguin donar durant el curs, cal disposar de nous candidats per tal de completar el segon bloc de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat per al curs 2004-2005.

En conseqncia,

Resolc:

.1  Obrir la convocatria de concurs pblic per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat en centres docents pblics d'ensenyaments no universitaris dependents del Departament d'Educaci per al curs 2004-2005, per a determinades especialitats en les quals no es disposa de prou aspirants d'aquesta llista. Per a cadascuna d'aquestes especialitats es detallen els serveis territorials on no hi ha prou aspirants o b el nombre d'aquests es considera insuficient per cobrir les necessitats que es puguin donar durant el curs. Quan en una especialitat no consta un servei territorial determinat, aix significa que aquest ja disposa d'un nombre suficient d'aspirants per cobrir-ne les necessitats, la qual cosa implica que per a aquella especialitat les expectatives de ser nomenat a curt termini sn molt escasses, si es demana com a preferent aquest servei territorial.

L'elecci d'un servei territorial preferent implica que la preferncia es fa extensiva per un igual a totes les especialitats demanades, ja que no s possible diferenciar aquesta elecci a diferents especialitats durant el curs.

Les especialitats que es convoquen, distribudes segons els serveis territorials on no hi ha prou aspirants, sn les que s'indiquen tot seguit:

Cos de mestres

Audici i llenguatge (ALL):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Educaci especial (ESS):

Barcelona I (ciutat)

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Educaci infantil (INF):

Barcelona II (comarques)

Valls Occidental

Lleida

Tarragona

Educaci primria, angls (PAN):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educaci primria, educaci fsica (PEF):

Barcelona II (comarques)

Valls Occidental

Girona

Lleida

Educaci primria, francs (PFR):

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Educaci primria, msica (PMU):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany (AL):

Barcelona II (comarques)

Angls (AN):

Barcelona II (comarques)

Girona

Arans (AR):

Lleida

Cultura clssica (CLA):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Dibuix (DI):

Barcelona II (comarques)

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Economia (ECO):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Educaci fsica (EF):

Barcelona II (comarques)

Girona

Filosofia (FI):

Girona

Lleida

Fsica i qumica (FQ):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Terres de l'Ebre

Francs (FR):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Grec (GR):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Llat (LA):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Llengua catalana i literatura (LC):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Matemtiques (MA):

Barcelona II (comarques)

Girona

Msica (MU):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Psicologia i pedagogia (PSI):

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Administraci d'empreses (501):

Barcelona II (comarques)

Girona

Anlisi i qumica industrial (502):

Barcelona II (comarques)

Assessoria i processos d'imatge personal (503):

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Construccions civils i edificaci (504):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Hoteleria i turisme (506):

Barcelona II (comarques)

Girona

Informtica (507):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Intervenci sociocomunitria (508):

Barcelona II (comarques)

Organitzaci i gesti comercial (510):

Girona

Organitzaci i processos de manteniment de vehicles (511):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Organitzaci i projectes de fabricaci mecnica (512):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Organitzaci i projectes de sistemes energtics (513):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Processos de cultiu aqcola (514):

Terres de l'Ebre

Processos diagnstics clnics i productes ortoprottics (517):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Processos sanitaris (518):

Barcelona II (comarques)

Processos i mitjans de comunicaci (519):

Lleida

Processos i productes de txtil, confecci i pell (520):

Girona

Processos i productes d'arts grfiques (522):

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles (523):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Sistemes electrnics (524):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Sistemes electrotcnics i automtics (525):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Cos de professors tcnics de formaci professional

Cuina i pastisseria (601):

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Equips electrnics (602):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Esttica (603):

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Fabricaci i installaci de fusteria i mobles (604):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Installaci i manteniment d'equips trmics i fluids (605):

Barcelona II (comarques)

Tarragona

Installacions electrotcniques (606):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Laboratori (608):

Barcelona II (comarques)

Manteniment de vehicles (609):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Terres de l'Ebre

Mquines, serveis i producci (610):

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Mecanitzaci i manteniment de mquines (611):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Valls Occidental

Girona

Tarragona

Oficina de projectes de construcci (612):

Barcelona II (comarques)

Tarragona

Terres de l'Ebre

Oficina de projectes de fabricaci mecnica (613):

Barcelona II (comarques)

Girona

Tarragona

Operacions de processos (615):

Barcelona II (comarques)

Patronatge i confecci (617):

Barcelona II (comarques)

Girona

Perruqueria (618):

Barcelona II (comarques)

Girona

Procediments de diagnstic clnic i ortoprottics (619):

Barcelona II (comarques)

Procediments sanitaris i assistencials (620):

Barcelona II (comarques)

Processos comercials (621):

Barcelona II (comarques)

Girona

Processos de gesti administrativa (622):

Barcelona II (comarques)

Girona

Producci en arts grfiques (623):

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Serveis de restauraci (626):

Girona

Sistemes i aplicacions informtiques (627):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Soldadura (628):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Girona

Tarragona

Cos de professors d'arts plstiques i disseny

Cermica (701):

Barcelona II (comarques)

Dibuix artstic i color (707):

Barcelona II (comarques)

Girona

Dibuix tcnic (708):

Barcelona II (comarques)

Girona

Disseny d'interiors (709):

Girona

Disseny de moda (710):

Barcelona II (comarques)

Disseny grfic (712):

Barcelona II (comarques)

Girona

Fotografia (715):

Barcelona II (comarques)

Girona

Materials i tecnologia: cermica i vidre (718):

Barcelona II (comarques)

Materials i tecnologia: disseny (720):

Girona

Mitjans audiovisuals (721):

Girona

Mitjans informtics (722):

Barcelona II (comarques)

Girona

Organitzaci industrial i legislaci (723):

Girona

Vidre (724):

Barcelona II (comarques)

Volum (725):

Barcelona II (comarques)

Girona

Cos de mestres de taller d'arts plstiques i disseny

Daurat i policromia (804):

Barcelona II (comarques)

Fotografia i processos de reproducci (808):

Girona

Motlles i reproduccions (810):

Barcelona II (comarques)

Tcniques cermiques (813):

Girona

Tcniques del metall (818):

Barcelona II (comarques)

Tcniques murals (819):

Girona

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Alemany (133):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

rab (134):

Girona

Lleida

Tarragona

Itali (135):

Girona

Rus (138):

Girona

Francs (192):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Terres de l'Ebre

Angls (193):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

.2  Delegar la competncia per resoldre aquesta convocatria en la directora general de Recursos Humans.

.3  Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir els requisits indispensables segents:

a) Ser espanyol, tenir la nacionalitat d'altres estats membres de la Uni Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Uni Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicaci la lliure circulaci de treballadors en els termes en qu s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Uni Europea.

Tamb podran ser admesos el cnjuge, els descendents i els descendents del cnjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Uni Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicaci la lliure circulaci de treballadors en els termes en qu s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Uni Europea, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cnjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat per visquin a crrec dels seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir dels seixanta-cinc anys d'edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitaci fsica o psquica incompatible amb l'exercici del tipus de lloc de treball que s'hagi d'ocupar.

d) No haver estat separat mitjanat expedient disciplinari del servei de cap de les administracions pbliques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions pbliques, d'acord amb el que s'especifica a l'annex 3. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanci disciplinria o condemna penal que impossibiliti l'accs a la funci pblica en el seu estat d'origen.

e) Tenir el nivell de titulaci que la normativa vigent exigeix per a l'ingrs en els respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulaci de mestre.

Cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors d'arts plstiques i disseny: titulaci de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes de docncia.

Cos de professors tcnics de formaci professional i cos de mestres de taller d'arts plstiques i disseny: titulaci de diplomat, arquitecte tcnic, enginyer tcnic o equivalent a efectes de docncia.

f) Estar en possessi del ttol d'especialitzaci didctica, el certificat d'aptitud pedaggica o altres equivalents d'acord amb la disposici addicional primera del Reial decret 118/2004, de 23 de gener.

Quedaran exempts d'aquest requisit els aspirants que posseeixin el ttol de mestre, diplomat en professorat d'educaci general bsica, mestre d'ensenyament primari i els llicenciats en pedagogia.

Igualment, d'acord amb el que estableix la disposici transitria primera del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, quedaran exempts d'aquest requisit aquells que acreditin haver prestat serveis docents durant dos cursos acadmics complets o, en el seu defecte, durant dotze mesos exercits en perodes discontinus en centres pblics o privats. A aquests efectes noms es tindran en compte els centres a qu fan esment els articles 64 i 65 de la Llei orgnica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educaci. Tampoc ser exigible aquest requisit a aquells que participin per les especialitats de psicologia i pedagogia, de formaci professional i d'ensenyaments de rgim especial.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llenges oficials a Catalunya que es requereix per a la provisi de llocs de treball dels centres pblics d'ensenyament no universitari de Catalunya dependents del Departament d'Educaci i l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els ttols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de catal de la Secretaria de Poltica Lingstica.

h) Tenir la capacitaci corresponent per impartir les rees i matries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball que s'hagi d'ocupar d'acord amb l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig, i amb l'annex 2 de l'Ordre ENS/131/2004, de 26 d'abril, per al qual es modifica l'annex de la taula de titulacions del Decret 133/2001, de 29 de maig.

En aquest sentit, les titulacions de tcnic superior d'arts plstiques i disseny i de graduat d'arts aplicades incloses a l'annex 2 de l'Ordre esmentada per ser declarades equivalents, a efectes de docncia, a les titulacions exigides amb carcter general requereixen un mnim de dos anys d'experincia professional en un camp laboral relacionat amb l'especialitat a la qual s'aspira.

El compliment dels requisits esmentats s'entendr que s'han de produir en la data d'acabament del termini de presentaci de sollicituds i mantenir-se fins a la finalitzaci del curs 2004-2005.

.4  Els qui vulguin prendre part en aquest concurs pblic han de presentar una nica sollicitud, a partir de l'endem de la publicaci d'aquesta Resoluci al DOGC, als serveis territorials i a la seu central del Departament d'Educaci. No obstant aix, per evitar possibles demores en la seva tramitaci, s preferible que es presenti als serveis territorials demanats com a preferent. La sollicitud es trobar a disposici de les persones interessades als llocs esmentats i tamb podr ser impresa a travs d'Internet a la web del Departament d'Educaci http://www.gencat.net/educacio, i caldr emplenar-la segons les instruccions que hi ha a la pgina 2 d'aquesta. La sollicitud haur d'anar acompanyada del full de documentaci justificativa dels requisits on es consignaran els documents que es presenten per justificar que es reuneixen els requisits exigits d'acord amb el que s'especifica a l'annex 2, aix com del full de mrits allegats i puntuaci assignada, on hi constaran els mrits que s'alleguen d'acord amb el barem de l'annex 1 d'aquesta Resoluci.

Les adreces dels serveis territorials del Departament d'Educaci sn les segents:

Barcelona I (ciutat): av. del Parallel, 71-73, 08004 Barcelona.

Barcelona II (comarques): c. Casp, 15, 08010 Barcelona.

Baix Llobregat-Anoia: c. Laure Mir, 328, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Valls Occidental: c. Marqus de Comillas, 67, 08202 Sabadell.

Tarragona: c. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

Girona: c. Ultnia, 11, 17002 Girona.

Lleida: c. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida.

Terres de l'Ebre: c. Providncia, 5-9, 43500 Tortosa.

.5  Cadascun dels aspirants haur de consignar les dades segents a la casella corresponent de la sollicitud, i fer-hi constar el codi que correspongui:

a) El cos o cossos en els quals desitja ser nomenat.

b) L'especialitat o especialitats que desitja impartir i per a les quals est degudament capacitat.

c) Els serveis territorials on vol prestar serveis, amb indicaci del que s'escull com a preferent.

.6  El termini de presentaci de sollicituds per participar en la convocatria que regula aquesta Resoluci s des de l'endem de la publicaci d'aquesta Resoluci al DOGC fins al dia 18 de mar de 2005, ambds inclosos.

.7  Transcorregut el termini de presentaci de sollicituds, els serveis territorials que en cada cas hagin estat demanats com a preferents revisaran i comprovaran la documentaci que hagin aportat les persones interessades justificativa de reunir els requisits exigits, i valoraran els mrits que hagin allegat els aspirants d'acord amb el barem de l'annex 1, i els assignar la puntuaci que els correspongui.

.8  Durant el mes d'abril de 2005, la Direcci General de Recursos Humans far pblica la resoluci en qu declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat objecte d'aquesta convocatria. En aquesta llista, que s'exposar a la seu del Departament d'Educaci i als seus serveis territorials i que podr consultar-se a Internet a la web del Departament d'Educaci: http://www.gencat.net/educacio, els aspirants hi figuraran per ordre alfabtic de cognoms i per ordre de puntuaci, i hi constaran almenys les dades segents:

Els cognoms i nom de cada aspirant.

El nmero del DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat, en el cas que no tingui l'espanyola.

Les especialitats per a les quals l'aspirant est capacitat i que pot impartir.

La titulaci acadmica.

La puntuaci total obtinguda desglossada en els apartats i subapartats que configuren el barem.

El nmero d'ordre que ocupa a la llista.

L'mbit o mbits territorials sollicitats amb indicaci del preferent.

Motiu d'exclusi dels aspirants provisionalment exclosos.

.9  S'obrir un termini de 10 dies hbils, comptats a partir de l'endem de l'exposici de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la seu del Departament d'Educaci i als seus serveis territorials, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que creguin oportunes davant els serveis territorials que hagin demanat com a preferent o presentar documentaci justificativa de mrits ja allegats en la sollicitud de participaci, sempre que aquests hagin estat assolits fins a la data de finalitzaci del termini de presentaci de sollicituds.

.10  La Direcci General de Recursos Humans estimar o desestimar les reclamacions presentades i admetr, o no, la nova documentaci justificativa lliurada, mitjanant la resoluci en qu es faci pblica la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat en centres docents pblics d'ensenyaments no universitaris dependents del Departament d'Educaci per al curs 2004-2005. La llista esmentada s'exposar a la seu del Departament d'Educaci i als seus serveis territorials durant el mes de maig de 2005 i tamb podr consultar-se a Internet a la web del Departament d'Educaci: http://www.gencat.net/educacio.

Amb la publicaci de la llista definitiva s'entendran resoltes, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la llista provisional i es consideraran efectuades les notificacions als interessats.

Contra la resoluci esmentada, que posar fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, tamb podran interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

.11  En cas que en el moment de procedir a l'ordenaci dels aspirants segons la puntuaci total obtinguda es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris segents:

a) Major puntuaci als apartats del barem de mrits, per l'ordre en qu aquests figuren al barem de l'annex 1.

b) Major puntuaci als subapartats del barem de mrits, per l'ordre en qu aquests figuren al barem de l'annex 1.

c) Major edat.

.12  Una vegada elevada a definitiva la llista baremada, el nmero d'ordre assignat a cada aspirant no es modificar durant el curs 2004-2005, tot i que es presentin nous mrits o s'alleguin prestacions d'altres serveis. Cada aspirant ser, doncs, baremat una nica vegada per al curs 2004-2005.

.13  Si en qualsevol moment arriba a coneixement de l'Administraci que algun dels mestres o professors nomenats per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat ha coms falsedat en la presentaci dels documents justificatius, se li rescindir el nomenament, amb l'audincia prvia a l'interessat, i, si escau, es passar el tant de culpa a la jurisdicci ordinria.

.14  Els aspirants podran sollicitar un o ms mbits territorials en els quals fer substitucions, amb indicaci del que escullen com a preferent, amb el benents que la resta rebr el mateix tracte sense diferenciaci de preferncia. A l'hora d'escollir el servei territorial preferent conv consultar els serveis territorials on no hi ha prou aspirants, per tal d'evitar sollicituds que, en demanar com a preferent un servei territorial on no hi ha necessitats, siguin a la prctica irrellevants a curt termini ats que les expectatives de nomenament sn molt escasses. Aquesta elecci de l'mbit geogrfic per prestar substitucions suposar l'obligaci per part de la persona interessada d'acceptar qualsevol nomenament dintre de l'mbit escollit. El fet que no s'accepti un nomenament a jornada completa incls a l'mbit sollicitat s'entendr com a renncia a formar part de la llista durant el curs 2004-2005.

Al llarg del curs les persones interessades podran modificar el nombre de serveis territorials sollicitats, ampliant o reduint els mbits demanats, sense que aquesta modificaci impliqui la renncia a formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat.

.15  Quan correspongui nomenar un aspirant al qual els rgans competents hagin reconegut una disminuci fsica igual o superior al 33%, sempre que acrediti la compatibilitat entre la disminuci i l'exercici de les tasques docents prpies del cos, aquest rebr una atenci preferent a l'hora d'adjudicar-li destinaci, per tal d'adequar la seva adscripci a un lloc de treball apropiat.

.16  L'adjudicaci de destinaci sempre ser dintre d'un dels mbits territorials demanats i corresponent a un lloc de treball d'una especialitat sollicitada per a la qual s'estigui habilitat. En absncia de candidats d'una determinada especialitat, els serveis territorials oferiran als que la posseeixin i no l'hagin demanada, la possibilitat de ser nomenats per a aquest tipus de lloc.

No es podr rebutjar un nomenament de jornada completa dintre dels mbits territorials i especialitats demanats a la instncia. El fet de no acceptar un nomenament implicar la baixa de la llista per renncia, tal com estableix l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

.17  Per tal de garantir la capacitaci per impartir determinats crdits dels cicles formatius, el Departament d'Educaci podr establir la superaci d'una prova que certifiqui la idonetat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substituci de les especialitats segents:

Cos de professors d'ensenyaments secundaris

507 Informtica

Cos de professors tcnics de formaci professional

601 Cuina i pastisseria

603 Esttica

609 Manteniment de vehicles

618 Perruqueria

623 Producci en arts grfiques

628 Soldadures

Les persones que acreditin una experincia docent prvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres pblics dependents del Departament d'Educaci o acreditin documentalment una experincia en el mn laboral o formaci especfica en el camp corresponent no hauran de realitzar aquesta prova.

La prova tindr carcter teric i prctic, una durada aproximada de 4 hores i la realitzar una comissi avaluadora integrada per un inspector d'Educaci de l'rea de formaci professional i dos professors funcionaris de l'especialitat designats per la Direcci General de Recursos Humans a proposta de la Direcci General de Formaci Professional.

Les persones que no superin la prova, sempre que puguin impartir altres especialitats, romandran a la borsa de treball de personal inter docent noms per aquestes altres especialitats.

Tamb es podr establir la superaci d'una prova per ocupar vacants i substitucions en escoles oficials d'idiomes i escoles d'arts aplicades i oficis artstics, sempre que les persones que han d'ocupar aquestes places no hagin prestat serveis en escoles oficials d'idiomes i en escoles d'arts aplicades i oficis artstics respectivament, dependents del Departament d'Educaci durant un mnim de 6 mesos en l'especialitat.

.18  s motiu de baixa de la borsa de treball la renncia, no acceptar la destinaci adjudicada, no assistir als actes pblics de nomenaments sense causa justificada quan s'estigui obligat a assistir-hi, aix com no prendre possessi del lloc de treball adjudicat en els terminis previstos sense causa justificada.

Tamb s motiu de baixa de la borsa el fet d'haver estat sancionat, mitjanant expedient disciplinari, per falta notria de rendiment o per incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions prpies del lloc de treball.

Aix mateix, no ser incls a la borsa de treball docent, una vegada finalitzat el seu nomenament, el docent que hagi mostrat un rendiment insuficient que no comporti inhibici o una evident i documentada manca de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades, mitjanant expedient administratiu contradictori i no disciplinari, un cop escoltada la junta de personal docent corresponent.

.19  Quan els serveis territorials adjudiquin un lloc de treball al professorat nomenat per cobrir substitucions en rgim d'interinitat, aquest rebr una credencial de nomenament on s'especificaran les dates d'inici i cessament previstes, l'especialitat del lloc de treball que ocupar al centre docent, i el motiu que ha originat la vacant. Les dates especificades a la credencial no les podr modificar unilateralment l'Administraci, llevat dels casos en qu es produeixi una reincorporaci anticipada d'un funcionari, la qual cosa provocar el cessament del professorat nomenat.

.20  Sens perjudici de les normes reglamentries que siguin d'aplicaci al moment d'acceptaci del nomenament, la persona interessada presentar una declaraci jurada conforme no treballa en cap altre lloc de treball ni pblic ni privat. L'ocupaci d'un segon lloc de treball o l'exercici d'un segon crrec o activitat al sector pblic o privat requerir la prvia i expressa autoritzaci de compatibilitat, que noms s'atorgar en els casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administraci de la Generalitat.

Tamb caldr presentar una certificaci mdica de no patir cap malaltia ni estar afectat de cap limitaci fsica o psquica incompatible amb l'exercici del tipus de lloc de treball que s'hagi d'ocupar.

Amb posterioritat a la incorporaci al lloc de treball, i en el termini mxim de 45 dies, el professorat nomenat rebr el document de nomenament corresponent, que tindr validesa legal a tots els efectes.

Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la consellera d'Educaci, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin oport per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de febrer de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex 1

Barem

nicament es valoraran els mrits assolits fins a la data de finalitzaci del termini de presentaci de sollicituds. Un mateix mrit no podr ser valorat per ms d'un apartat o subapartat.

.1  Experincia docent (mxim 50 punts)

1.1  Per cada curs complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 5 punts.

1.2  Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,4166 punts.

Documents justificatius: fotocpia compulsada del nomenament o contracte, o certificaci expedida pel/per la director/a del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecci d'Educaci, o pel cap del servei de personal dels serveis territorials corresponents, o b pel/per la secretari/ria del collegi de doctors i llicenciats o d'altres collegis professionals, sempre que aquesta certificaci pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjanant certificats expedits pels ministeris d'educaci dels pasos respectius, degudament traduts a qualsevol de les dues llenges oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departament d'Educaci s'haur d'acreditar la data de finalitzaci de la prestaci del servei mitjanant una diligncia de cessament, una certificaci d'empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informaci.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per poder computar els serveis prestats als becaris de formaci de docncia i recerca com a experincia docent, caldria que la universitat on els ha prestat certifiqus que estan en possessi de totes i cadascuna de les facultats prpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matria d'un curs, que avaluen els alumnes de la matria esmentada i que signen les actes corresponents).

En els dos subapartats esmentats computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d'infants.

.2  Formaci acadmica (mxim 25 punts)

2.1  Expedient acadmic en el ttol allegat.

Es valorar exclusivament la nota mitjana del ttol allegat com a requisit de titulaci que preveu el punt 3.e) de la Resoluci, tal i com a continuaci s'indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.

Documents justificatius: certificaci acadmica original o fotocpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenci del ttol allegat.

Per a l'obtenci de la nota mitjana de l'expedient acadmic, en els casos en qu a la certificaci acadmica no hi figurin les expressions numriques completes, s'aplicaran les equivalncies segents:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excellent: 9 punts.

Matrcula d'honor: 10 punts.

En el cas que a l'expedient acadmic es facin constar tant la qualificaci literal com la numrica, es tindr noms en consideraci aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressi literal de b es consideraran equivalents a 6 punts i les que tinguin l'expressi literal de convalidat o convalidada, o d'apte o apta, seran equivalents a 5 punts.

Si a l'expedient acadmic es recull l'expressi d'assignatura adaptada, caldr aportar la certificaci acadmica acreditativa de la puntuaci obtinguda en el moment de cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

Per a l'obtenci de la nota mitjana de l'expedient acadmic, en cap cas no es tindran en consideraci les qualificacions corresponents a projectes de final de carrera, tesines o qualificacions anlogues.

2.2  Pel ttol de doctor en la titulaci allegada com a requisit de titulaci previst al punt 3.e) d'aquesta Resoluci:

2.2.1 Per haver superat la fase docent i la fase investigadora del doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el ttol de doctor: 5 punts.

La puntuaci corresponent a la possessi del ttol de doctor (apartat 2.2.2) ser acumulable a la de superaci dels cursos del doctorat mateix (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificaci acadmica on consti la superaci de tots els cursos de doctorat i/o fotocpia compulsada del ttol de doctor o, en tot cas, de la certificaci d'abonament dels drets d'expedici d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE nm. 167, de 13.7.1988).

2.3  Per titulacions universitries diferents de l'allegada com a requisit de titulaci previst al punt 3.e) d'aquesta Resoluci:

2.3.1 Per cada titulaci de primer cicle: 10 punts.

2.3.2 Per cada titulaci de segon cicle: 10 punts.

La puntuaci corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.3.2) ser acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificaci acadmica o fotocpia compulsada del ttol.

Quan la certificaci acadmica correspongui a una titulaci de segon cicle haur d'esmentar que ha superat el primer cicle.

2.4  Per haver realitzat la tesi de llicenciatura o examen de grau de la titulaci allegada com a requisit de titulaci previst al punt 3.e) d'aquesta Resoluci: 5 punts.

Document justificatiu: certificaci acreditativa corresponent.

2.5  Per cada diploma de postgrau o mster finalitzat:

2.5.1 D'una durada igual o superior a 300 hores: 4 punts.

2.5.2 D'una durada igual o superior a 150 hores: 2 punts.

2.5.3 D'una durada inferior a 150 hores: 1 punt.

Documents justificatius: fotocpia compulsada del ttol amb especificaci de les hores de durada. Si en el ttol no hi consten les hores, certificaci acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocpia compulsada del ttol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedici. En qualsevol cas s imprescindible especificar les hores de durada del postgrau o mster.

2.6  Per titulacions de les escoles oficials d'idiomes:

2.6.1 Per cada titulaci de cicle elemental: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulaci de cicle superior: 2 punts.

Documents justificatius: fotocpia compulsada del ttol o certificaci acadmica corresponent.

2.7  Activitats de formaci permanent: participaci en activitats de formaci permanent incloses al pla de formaci permanent del Departament d'Educaci o del de Benestar i Famlia o b organitzades per les universitats o reconegudes pel Departament d'Educaci, o organitzades o reconegudes per altres comunitats autnomes amb plenes competncies educatives, o pel Ministeri d'Educaci i Cincia.

Es valoraran les activitats segents:

Per participar en cursos, seminaris, formaci en centres i assessoraments d'una durada mnima de 15 hores i tamb per formar part de grups de treball i seminaris permanents d'una durada mnima de 40 hores: 0,5 punts per cada 15 hores acreditades, fins un mxim de 6 punts.

Exclusivament per a l'especialitat de msica, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de msica.

Documents justificatius: certificaci acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificaci de les hores de durada (no s'acceptar cap certificaci que no les inclogui). Per a les activitats incloses al pla de formaci o reconegudes, l'entitat collaboradora corresponent hi far constar explcitament que l'activitat en qesti est inclosa al pla esmentat o que est reconeguda, i hi indicar la resoluci de reconeixement.

Noms es valoraran les activitats de formaci permanent realitzades amb posterioritat a l'obtenci del ttol allegat per a l'ingrs a la llista d'interins.

En cap cas no podran ser valorats mitjanant aquest apartat els cursos realitzats per a l'obtenci d'un ttol o certificat acadmic.

Annex 2

Documentaci justificativa dels requisits

.1  Fotocpia del document nacional d'identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, caldr presentar una fotocpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, una fotocpia del passaport.

.2  Fotocpia compulsada del ttol exigit o certificaci acadmica original o, en tot cas, fotocpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedici, amb indicaci de la convocatria en qu es van acabar, o b una certificaci que acrediti la realitzaci i convocatria d'aquests estudis.

En el cas de presentar la certificaci acadmica dels estudis realitzats, s'hi haur d'adjuntar tamb la fotocpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedici del ttol.

Si la titulaci ha estat obtinguda a l'estranger, caldr adjuntar la corresponent homologaci o b la credencial de reconeixement de la titulaci per a l'exercici de la professi de mestre o de professor d'educaci secundria.

.3  Exclusivament per al cos de professors d'ensenyament secundari, certificat d'aptitud pedaggica expedit per un institut de cincies de l'educaci o el ttol d'especialitzaci didctica, excepte per a les especialitats de psicologia i pedagogia i les de la formaci professional especfica. Tamb podr justificar-se mitjanant el resguard d'haver fet el seu pagament.

Quan en substituci del certificat d'aptitud pedaggica s'allegui experincia docent efectiva durant dos cursos acadmics, s'acreditar aquest fet mitjanant certificaci expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d'un centre pblic, fent-hi constar el nmero de registre personal. Si l'experincia docent que s'acredita correspon a un centre privat, l'esmentada certificaci haur de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau de la Inspecci d'Educaci, o pel secretari del collegi de doctors i llicenciats o d'altre collegi professional, sempre que aquesta certificaci pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts.

.4  Declaraci jurada o promesa de no haver estat separat mitjanant expedient disciplinari del servei de cap administraci pblica, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions pbliques. Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaraci jurada o promesa de no estar sotmesos a sanci disciplinria o condemna penal que impossibiliti l'accs a la funci pblica al seu estat d'origen.

.5  Fotocpia compulsada del ttol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

.6  Fotocpia compulsada de la titulaci idnia que capacita per ocupar un lloc o llocs de treball de l'especialitat o les especialitats que se solliciten.

Annex 3

Model de declaraci jurada o promesa, apartat d) del punt 3, per a aspirants que posseeixen la nacionalitat espanyola:

"El/La senyor/a (nom i cognoms), amb domicili a (poblaci, carrer, nmero) i document nacional d'identitat (nmero), declara sota jurament o promesa, a efectes de formar part de la llista d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat en centres docents pblics d'ensenyaments no universitaris, que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions pbliques i que no es troba inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions pbliques.

"(Localitat i data)

"(Signatura)"

Model de declaraci jurada o promesa, apartat d) del punt 3, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:

"El/La senyor/a (nom i cognoms), amb domicili a (poblaci, carrer, nmero) i passaport nm. (nmero), declara sota jurament o promesa, a efectes de formar part de la llista d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat en centres docents pblics d'ensenyaments no universitaris, que no ha estat sotms/esa a cap sanci disciplinria o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accs a la funci pblica.

"(Localitat i data)

"(Signatura)"

(05.052.118)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal