Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4364 - 15/04/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/1011/2005, de 6 d'abril, per la qual es convoca concurs pblic per a la concessi de llicncies retribudes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2005-2006, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecci. (Pg. 9768)


RESOLUCI

EDC/1011/2005, de 6 d'abril, per la qual es convoca concurs pblic per a la concessi de llicncies retribudes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball durant el curs 2005-2006, destinades al funcionariat de carrera dels cossos docents i dels cossos d'inspecci.

El Departament d'Educaci vol destacar la importncia que la recerca educativa t per a la millora del sistema educatiu de Catalunya. De manera especial, es vol ressaltar el fet que el professorat i els inspectors i les inspectores d'educaci participin directament en treballs i estudis de recerca educativa. Per aix, i d'acord amb el que es preveu en el Pla de formaci permanent, es vol donar suport a aquestes activitats per mitj de l'atorgament d'ajuts de tipologia diversa, entre els quals hi ha la concessi de llicncies retribudes per dur a terme treballs de recerca i desenvolupament de projectes directament relacionats amb el lloc de treball.

D'altra banda, l'article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matria de funci pblica (DOGC nm. 2509, de 3.11.1997), regula la concessi de llicncies per fer estudis sobre matries directament relacionades amb el lloc de treball i estableix que el personal funcionari t dret a percebre totes les retribucions quan la llicncia s per inters de l'Administraci mateixa.

Igualment, els acords establerts sobre les condicions de treball del professorat en l'mbit de la mesa sectorial de negociaci del personal docent d'ensenyament pblic no universitari preveuen incrementar gradualment el nombre de llicncies retribudes. Aquestes llicncies tenen la finalitat d'afavorir l'aportaci de plantejaments i estudis sobre els aspectes ms significatius del sistema educatiu o l'elaboraci de materials d'utilitat per al sistema educatiu.

En conseqncia, a proposta de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa,

Resolc:

.1  Objecte

1.1  Convocar concurs pblic adreat al funcionariat de carrera en servei actiu que ocupi llocs de treball dels cossos docents i dels cossos d'inspecci dependents del Departament d'Educaci, per a la concessi de llicncies retribudes per dur a terme treballs de recerca i estudis directament relacionats amb els llocs de treball.

1.2  Els treballs o estudis han de tractar una de les temtiques incloses en els cinc mbits segents: escola inclusiva, currculum i innovacions, tecnologies de la informaci i comunicaci, millora personal i desenvolupament professional, i gesti dels centres. Aquests treballs o estudis han de revertir, d'una manera directa, en la millora de la prctica docent, en la millora organitzativa dels centres, en la innovaci i la recerca educativa, en l'aprofundiment dels continguts curriculars, en les estratgies metodolgiques i els recursos didctics.

Per la seva actualitat i importncia es prioritzaran les temtiques segents:

1. Escola inclusiva:

1.1  Acollida de l'alumnat nouvingut.

1.2  Coeducaci.

1.3  Mediaci i convivncia en els centres.

1.4  Alumnat amb risc de marginaci social.

1.5  Atenci a l'alumnat amb necessitats educatives especials en contextos escolars ordinaris.

1.6  Atenci a la diversitat de l'alumnat i de les persones adultes.

1.7  Informaci, orientaci i transici a la vida activa.

2. Currculum i innovacions:

2.1  Tractament transversal de les competncies instrumentals i les estratgies d'aprenentatge.

2.2  Tractament interdisciplinari de continguts transversals i projectes d'innovaci

2.3  s de la biblioteca escolar com a espai d'aprenentatge.

2.4  Didctica de l'rea de matemtiques.

2.5  Ensenyament en llenges estrangeres.

3. Tecnologies de la informaci i de la comunicaci:

3.1  Aplicaci de les TIC en el procs d'ensenyament-aprenentatge.

4. Millora personal i desenvolupament professional:

4.1  Salut laboral: prevenci de l'estrs, educaci emocional i resoluci de conflictes.

4.2  Avaluaci de la formaci permanent del professorat.

5. Gesti dels centres i serveis educatius:

5.1  Gesti de centres o serveis educatius en processos de millora i qualitat.

5.2  Avaluaci interna.

1.3  El curs 2005-2006 es concediran tres tipus de llicncia en funci de les caracterstiques dels treballs o estudis a desenvolupar. Aquests tres tipus seran: modalitat A, per a treballs de recerca educativa o desenvolupament d'estudis; modalitat B, exclusivament per a elaboraci de materials didctics o de formaci del professorat, i modalitat C, per a projectes d'estudi a la Gran Bretanya.

1.4  Per al curs 2005-2006 es concedeixen 60 llicncies amb una durada d'un curs escolar (modalitat A), 60 llicncies amb una durada de cinc mesos o mitja jornada (modalitat B) i 20 llicncies amb una durada d'un curs escolar per dur a terme estudis sobre la impartici de continguts curriculars en angls a la Gran Bretanya (modalitat C).

Aquestes llicncies es destinaran: 59 de modalitat A i 60 de modalitat B, al personal funcionari del cos de mestres i al dels cossos d'ensenyaments secundaris i de rgim especial, indistintament; 1 de modalitat A, al personal funcionari dels cossos d'inspecci; 14 de modalitat C, al personal funcionari del cos de mestres (Anglaterra o Esccia indistintament) i 6 de modalitat C, al personal funcionari del cos de professorat d'ensenyament secundari (Esccia). En el cas de la modalitat C, si el nombre de peticions supera les 20 places reservades, es prioritzar el professorat que no tingui nomenament com a especialista de llengua estrangera.

En la modalitat B, es podr optar entre el perode d'1.9.2005 a 31.1.2006 (modalitat B1), el perode d'1.2.2006 a 30.6.2006 (modalitat B2) o dedicaci compartida, al 50%, entre el lloc de treball i la llicncia d'estudis, al llarg de tot el curs escolar (modalitat B3).

La distribuci de les llicncies es podr modificar en el cas que quedin llicncies per concedir. S'aplicar el criteri que cada llicncia de modalitat A i C equival a dues llicncies de modalitat B. Si cal modificar la distribuci de llicncies entre modalitats, s'incrementaran prioritriament les de la modalitat A i, si no es pot, les de modalitat B. En cap cas no es podr incrementar el nombre de llicncies previstes de la modalitat C.

.2  Requisits de participaci

2.1  Poden sollicitar aquestes llicncies les persones funcionries de carrera en servei actiu que pertanyin als cossos esmentats a l'apartat 1.1, i que reuneixin les condicions segents:

a) Haver estat en servei actiu en un cos docent o d'inspecci els tres ltims cursos escolars.

b) No estar sotms o sotmesa a cap sanci administrativa.

c) No haver tingut cap llicncia d'estudis retribuda concedida pel Departament d'Educaci ni pel de Benestar i Famlia.

d) En el cas de la modalitat C, cal estar exercint la docncia el curs 2004-2005 en un centre d'educaci infantil i primria o secundria on hi hagi un projecte lingstic singular que prevegi la impartici de matries o continguts curriculars, diferents de la llengua anglesa, en angls i, en el cas del professorat no especialista en llengua anglesa, tenir un nivell mnim de coneixements d'angls equivalent al quart curs d'escola oficial d'idiomes.

2.2  En el cas que un projecte per a les modalitats A o B es plantegi com una tasca d'equip, aquest ha de ser coordinat per una sola persona, que ser l'nica que podr accedir a la llicncia retribuda.

.3  Presentaci de sollicituds, terminis i informaci de la convocatria

3.1  Les persones interessades de participar en aquesta convocatria hauran de presentar una nica sollicitud degudament emplenada d'acord amb el model oficial, que estar a la seva disposici a la seu central del Departament d'Educaci, als seus serveis territorials, a l'adrea d'Internet http://www.xtec.es/sgfp i al portal de l'empleat EPOCA, a la intranet de la Generalitat de Catalunya.

A la sollicitud, cal fer constar:

a) Les dades personals i professionals.

b) La modalitat per a la qual sollicita la llicncia d'estudis.

c) Relaci dels mrits allegats, que posteriorment s'hauran de justificar documentalment, i que es valoraran d'acord amb el barem de mrits que figura a l'annex 1 d'aquesta Resoluci.

3.2  Les sollicituds s'adrearan al director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa i es podran formalitzar per via telemtica, mitjanant el portal EPOCA a la intranet de la Generalitat de Catalunya, o en suport paper.

3.2.1 Sollicitud formalitzada mitjanant intranet-EPOCA.

Aquesta modalitat de sollicitud facilita els trmits necessaris per participar en aquesta convocatria, garanteix la seguretat i la fiabilitat de les dades generades i trameses per via telemtica, i agilita la gesti de la convocatria.

Les sollicituds telemtiques es formalitzaran mitjanant el portal EPOCA, accedint a l'aplicaci informtica que estar a disposici de les persones interessades a l'adrea http://epoca.intranet.

Una vegada comprovat i emplenat el contingut de la sollicitud, aquesta es trametr per mitjans telemtics dins el termini establert, seguint les instruccions que proporcionar l'aplicaci mateixa. La informaci tramesa nodrir directament la base de dades de la convocatria, a partir de la qual es gestiona la convocatria.

Aix mateix, caldr que els sollicitants imprimeixin la sollicitud formalitzada per via telemtica i la lliurin, conjuntament amb la documentaci a qu es fa referncia a l'apartat 3.3 d'aquesta convocatria abans de la finalitzaci del termini de presentaci de sollicituds, a la seu central del Departament d'Educaci, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, en el termini de 15 dies hbils a comptar des de l'endem de la publicaci d'aquesta Resoluci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que s'opti per presentar la sollicitud en una oficina de correus, es far en sobre obert perqu la sollicitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

Els participants que optin per formalitzar la sollicitud a travs d'EPOCA no hauran d'aportar la documentaci justificativa dels mrits allegats que ja constin en els registres del Departament, els quals seran valorats directament per l'aplicaci informtica.

Els participants sn responsables de comprovar i verificar l'exactitud de les dades que constaran en la seva sollicitud, en especial dels mrits que s'alleguen. Noms en el cas de no estar d'acord amb els mrits reflectits a EPOCA o voler-ne afegir d'altres, els participants hauran d'especificar-ho en l'espai previst amb aquesta finalitat. Ms tard, hauran de presentar la documentaci acreditativa d'aquests mrits (original o fotocpia compulsada, segons el cas), dins el termini establert a l'apartat 6.1 d'aquesta convocatria i a qualsevol dels llocs especificats ms amunt per a la presentaci de sollicituds.

3.2.2 Sollicitud formalitzada en suport paper.

Els participants que aix ho desitgin, podran presentar una nica sollicitud, acompanyada de la documentaci a qu es fa referncia en l'apartat 3.3, a la seu central del Departament d'Educaci, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, en el termini de 15 dies hbils a comptar des de l'endem de la publicaci d'aquesta Resoluci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que s'opti per presentar la sollicitud en una oficina de correus, es far en sobre obert perqu la sollicitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

Un cop s'hagi fet pblica la llista provisional de persones preseleccionades, no seleccionades i excloses a qu fa referncia l'apartat 5.1 d'aquesta convocatria, els participants que hagin formalitzat la sollicitud noms en format paper hauran de presentar la documentaci acreditativa dels mrits allegats, en qualsevol dels llocs esmentats al primer pargraf d'aquest apartat i en el termini que s'especifica en l'apartat 6.1

3.3  Cal adjuntar a la sollicitud la documentaci segent (no s'acceptar cap documentaci que no hagi estat lliurada conjuntament amb la sollicitud):

a) Un projecte dels estudis o treballs que s'han de realitzar durant el perode de llicncia, segons les caracterstiques que s'expliciten als annexos 2, 3 o 4, segons correspongui, d'aquesta Resoluci.

b) Un certificat de la persona que supervisar els treballs o estudis, o de la persona responsable de l'entitat que es far crrec de la supervisi, la qual n'emetr un informe final, on es faci constar: nom i dos cognoms, DNI, lloc concret de treball o crrec (especialitat o rea de treball i entitat o instituci de treball) i l'acceptaci expressa de la tasca de supervisi. El lloc de treball de la persona que supervisar els treballs o estudis ha de ser la universitat o alguna instituci lligada a la recerca. Aquest certificat no ser necessari per a les llicncies de modalitat C.

c) En cas que la persona sollicitant sigui membre d'un grup de recerca d'una universitat del qual el projecte formi part, un certificat que acrediti aquesta pertinena.

d) En cas que el projecte comporti alguna actuaci en centres docents o en altres institucions pbliques o privades, un certificat de conformitat de la direcci dels centres amb el vistiplau de la Inspecci d'Educaci o una autoritzaci de les persones responsables de les institucions. Aquest certificat no ser necessari per a les llicncies de modalitat C.

e) En el cas de sollicitar una llicncia de modalitat C, s'haur d'aportar un certificat de la direcci del centre de destinaci actual on consti que l'estudi que es vol dur a terme a la Gran Bretanya forma part del projecte lingstic singular del centre, en les condicions establertes a l'apartat 2.1.d).

f) Les persones sollicitants de llicncies de modalitat C que no tinguin nomenament com a especialistes en llengua anglesa, hauran de presentar un certificat que acrediti el nivell de coneixements d'angls equivalent o superior al quart curs de l'escola oficial d'idiomes.

3.4  La informaci d'aquesta convocatria est disponible a l'adrea electrnica http://www.xtec.es/sgfp/llicenc/index.htm. La publicaci a Internet de tota la informaci sobre la convocatria, aix com dels diferents llistats i resolucions no tindr efectes pel que fa als cmputs dels terminis.

.4  Selecci de participants

4.1  Per a la selecci de les persones participants es tindr en compte l'estipulat a l'apartat 1.4 d'aquesta convocatria, i caldr obtenir almenys 10 punts per l'apartat 6 del barem que consta a l'annex 1 (projecte de treball).

Noms es concedir una llicncia d'estudis de modalitat C per centre. En cas que es presenti ms d'una sollicitud per centre, es prioritzar la que obtingui ms puntuaci total.

4.2  En cas d'empat en la valoraci dels mrits, l'ordre s'establir aplicant successivament els criteris segents:

a) Puntuaci ms alta en l'apartat 6 del barem de mrits esmentat.

b) Puntuaci ms alta en la suma dels apartats 2, 3, 4 i 5 del barem de mrits.

c) Puntuaci ms alta en l'apartat 1.1 del barem de mrits esmentat.

4.3  Es constituir una comissi per a la selecci de les persones participants, que estar formada pels membres segents o les persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formaci Permanent i Recursos Pedaggics, de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa, que actuar com a president.

El subdirector general de la Inspecci d'Educaci, de la Secretaria General.

La subdirectora general d'Ordenaci Curricular i Programes Educatius, de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa.

El subdirector general de Llengua i Cohesi Social, de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa.

El subdirector general de Provisi i Definici de Llocs de Treball de Professorat, de la Direcci General de Recursos Humans.

El subdirector general de Planificaci i Organitzaci de la Formaci Professional, de la Direcci General de Formaci Professional i Educaci Permanent.

El subdirector general de Formaci de Persones Adultes, de la Direcci General de Formaci Professional i Educaci Permanent.

La cap del Servei de Programaci, Avaluaci i Recursos Pedaggics, de la Subdirecci General de Formaci Permanent i Recursos Pedaggics.

Un/a tcnic/a, designat/da pel director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa, que actuar com a secretari o secretria.

4.4  La comissi, si ho creu convenient, podr sollicitar informes sobre el projecte a la Inspecci d'Educaci o a altres persones expertes en la matria. Igualment, podr convocar les persones candidates per a una entrevista.

4.5  Les persones membres d'aquesta comissi i les expertes que aquesta pugui requerir estaran afectades per les causes d'abstenci i recusaci previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

.5  Llistes provisionals i definitives

5.1  Transcorregut el termini de presentaci de sollicituds, la comissi de selecci, d'acord amb la puntuaci obtinguda per les persones sollicitants i en aplicaci del barem de mrits que s'especifica a l'annex 1 d'aquesta Resoluci, far pblica primer la llista provisional de les persones preseleccionades, no seleccionades i excloses de la modalitat C i posteriorment de les modalitats A i B, als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci, dels seus serveis territorials i en l'adrea electrnica http://www.xtec.es/sgfp/llicenc/index.htm. En aquestes llistes, hi haur de constar el nom, els cognoms, el DNI o passaport i la puntuaci obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en el cas de les persones excloses, en qu es far constar el motiu de l'exclusi.

5.2  Les persones preseleccionades seran les que obtinguin almenys 10 punts per l'apartat 6 de l'annex 1 d'aquesta Resoluci, corresponent al projecte de treball.

5.3  Les persones interessades podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissi de selecci durant un termini de 10 dies hbils a comptar de l'endem de la seva publicaci als taulers d'anuncis esmentats. Amb la reclamaci, s'haur de presentar tota la documentaci acreditativa dels mrits acadmics i professionals que hagin allegat en la seva sollicitud. Transcorregut aquest termini i un cop estudiades les reclamacions presentades, la comissi far pblica primer la proposta de resoluci de les llistes definitives de les persones seleccionades, no seleccionades i excloses de la modalitat C i posteriorment de les modalitats A i B, als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci, dels seus serveis territorials i a l'adrea electrnica http://www.xtec.es/sgfp/llicenc/index.htm.

5.4  Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resoluci que aprovi la llista definitiva de les persones seleccionades, no seleccionades i excloses, que es far pblica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra la resoluci definitiva de persones seleccionades, no seleccionades i excloses, que posar fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contencis administratiu davant el jutjat contencis administratiu corresponent en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endem de la seva publicaci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, podran interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant el director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

5.6  Si es produeix alguna renncia, la llicncia que quedi vacant ser concedida a la persona no seleccionada que tingui ms puntuaci en la modalitat corresponent.

.6  Documentaci acreditativa dels mrits allegats

6.1  Les persones preseleccionades que hagin formalitzat la sollicitud en format paper hauran de presentar la documentaci acreditativa dels mrits que hagin allegat en la seva sollicitud, segons consta a l'annex 1 d'aquesta Resoluci.

Aix mateix, qui hagi formalitzat la sollicitud per via telemtica i no estigui d'acord amb els mrits reflectits a EPOCA o en vulgui afegir, haur de presentar la documentaci noms d'aquests mrits, els quals han d'haver estat allegats a la sollicitud.

A aquests efectes, disposaran d'un termini de 10 dies hbils, comptats des de l'endem de la publicaci de la llista provisional a qu fa referncia l'apartat 5.1.

A aquesta documentaci, s'hi ha d'adjuntar una relaci numerada, datada i signada de la documentaci que es presenta, seguint l'ordre de l'annex esmentat.

Noms es tindran en compte els mrits que s'hagin allegat a la sollicitud.

6.2  Les persones sollicitants podran recollir, durant el mes d'octubre de 2005, la documentaci acreditativa dels mrits acadmics i professionals als serveis territorials que els correspongui, d'acord amb el seu lloc de treball el curs 2004-2005.

Una vegada transcorregut aquest termini, s'entendr que renuncien a recuperar-la.

No es retornar el projecte dels estudis o treballs que es vol dur a terme lliurat juntament amb la sollicitud, ni cap dels certificats adjunts al projecte.

.7  Seguiment del treball

El Departament d'Educaci far un seguiment dels treballs que s'estiguin realitzant, per la qual cosa les persones en llicncia d'estudis hauran de proporcionar tota la informaci relativa al desenvolupament del treball que el Departament d'Educaci els solliciti. Aquest seguiment podr comptar amb l'assessorament d'instncies universitries.

En acabar el perode de la llicncia i abans de l'1 d'octubre de 2006, en les modalitats A, B2, B3 i C, i de l'1 d'abril de 2006, en la modalitat B1, s'haur de presentar la memria completa del treball o de l'estudi realitzat, en suport paper i magntic, i un resum del seu contingut.

Quant a les persones que gaudeixin d'una llicncia per dur a terme un estudi de la modalitat C, hauran de presentar, junt a la memria final, un informe de valoraci de la tasca duta a terme, ems per la direcci dels centres de la Gran Bretanya on hagin desenvolupat el seu estudi.

.8  Difusi dels treballs

Els treballs duts a terme seran propietat del Departament d'Educaci, el qual en donar difusi pels canals habituals, sens perjudici del que disposa el Text refs de la Llei de la propietat intellectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

Els autors o autores, amb l'autoritzaci prvia del Departament d'Educaci, podran publicar el seu treball sempre que es faci menci expressa que per realitzar-lo s'ha comptat amb una llicncia retribuda del Departament d'Educaci. Aquesta menci haur d'aparixer igualment en qualsevol altra publicaci total o parcial del treball objecte de la llicncia.

.9  Situaci del personal funcionari durant el perode de llicncia retribuda i altres compromisos

9.1  La llicncia retribuda per estudis no modifica la condici de servei actiu del personal funcionari, que continua subjecte als deures i a les responsabilitats prpies de la seva situaci, a ms dels que es derivin de la realitzaci del treball objecte de la llicncia.

L'incompliment dels deures i les responsabilitats esmentats pot donar lloc a responsabilitats disciplinries, d'acord amb el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matria de funci pblica, i el Decret 243/1995, de 27 de juny, d'aprovaci del reglament de rgim disciplinari de la funci pblica de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya (DOGC nm. 2100, de 13.9.1995).

9.2  Les retribucions que es percebran durant el perode de llicncia seran les mateixes que corresponguin a la persona funcionria que en gaudeixi.

La concessi de la llicncia no suposa per al Departament d'Educaci cap obligaci d'assumir cap despesa derivada dels estudis o de l'elaboraci del treball.

9.3  En la modalitat B3, de dedicaci compartida, en el cas del personal funcionari que presta serveis en un centre docent, la distribuci de l'horari corresponent a la tasca desenvolupada al lloc de treball es far proporcionalment en els diferents tipus d'activitats inclosos en l'horari laboral del professorat. Aix mateix, es procurar que, dins de les necessitats de funcionament del centre, sigui el ms compacta possible.

9.4  Les estades d'estudis a la Gran Bretanya (modalitat C) tindran les caracterstiques segents:

La durada del perode de les llicncies de modalitat C s d'un curs escolar, per b que la durada de l'estada a la Gran Bretanya ser de 8 mesos, de l'1 d'octubre de 2005 al 31 de maig de 2006 amb els perodes de vacances que pertoquin.

El temps restant es dedicar a l'elaboraci de la memria i organitzaci dels materials procedents del treball, que hauran de ser d'aplicaci a la tasca docent del professorat a partir del curs 2006-2007.

L'estudi consistir a analitzar la metodologia, materials, recursos i vocabulari especfic emprat en la docncia de continguts curriculars d'rees no lingstiques en llengua anglesa.

Durant el temps d'estada a la Gran Bretanya, el professorat haur d'exercir l'assessorament de conversa durant dos teros de l'horari laboral del professorat d'educaci primria d'Anglaterra i de primria i secundria a Esccia. Aquest horari laboral es podr repartir, com a mxim, en dos centres docents d'educaci primria i secundria propers, dins la mateixa localitat.

En el cas d'Anglaterra, les escoles on s'haur d'exercir la tasca d'assessorament de conversa estaran ubicades en poblacions grans, per no a Londres.

En el cas d'Esccia, les escoles on s'haur d'exercir la tasca d'assessorament de conversa estaran ubicades a Glasgow i rodalies.

Les despeses de desplaament, allotjament i manutenci, aix com d'altres despeses produdes durant les estades a Anglaterra i a Esccia amb motiu de la realitzaci de l'estudi, aniran a crrec del professorat. Podran optar a un ajut econmic com a compensaci per les despeses esmentades.

9.5  El gaudiment d'una llicncia de modalitat C comporta el comproms d'impartir docncia en llengua anglesa a partir del curs 2006-2007, d'acord amb el projecte lingstic del centre on la persona funcionria presti serveis.

.10  Es delega en el director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatria.

Contra aquesta Resoluci, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el jutjat contencis administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la consellera d'Educaci en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 d'abril de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex 1

Barem de mrits i documentaci acreditativa

En aquest annex tamb consta la documentaci acreditativa dels mrits que hauran de presentar aquelles persones preseleccionades que hagin presentat la sollicitud en format paper. Aquelles que hagin formalitzat la sollicitud per via telemtica, noms hauran de presentar la documentaci acreditativa d'aquells mrits reflectits a EPOCA amb qu no estan d'acord, o d'altres que s'hagin afegit, sempre i quan hagin estat degudament allegats a la sollicitud.

Criteri general

Un mateix mrit no pot ser puntuat en ms d'un apartat dels que s'estableixen en aquest annex.

.1  Antiguitat i permanncia en el lloc de treball

1.1  Antiguitat (fins a un mxim de 4 punts).

a) Per cada any acadmic a partir del quart any com a funcionari o funcionria de carrera dels cossos a qu fa referncia l'apartat 1 d'aquesta Resoluci, o amb contracte laboral ocupant un lloc de treball de psicleg/a, pedagog/a o logopeda en un CREDA o EAP del Departament d'Educaci amb anterioritat al 15 de setembre de 1995: 0,5 punts per any. A aquest efecte, cal recordar que el perode de prctiques no puntua.

b) Per cada any de pertinena al cos de catedrtics: 0,25 punts.

1.2  Per estar en actiu durant els cursos 2002-2003, 2003-2004 i 2004-2005 i prestar serveis:

En un centre docent o un lloc de treball de la Inspecci d'Educaci: 1 punt per curs.

En un servei educatiu o en altres llocs de treball: 0,5 punts per curs.

Documentaci justificativa: full de serveis degudament certificat pels serveis territorials o fotocpia compulsada del ttol administratiu amb les diligncies de presa de possessi i de cessament o, si escau, dels documents corresponents d'inscripci en els registres de personal, tancats a 31 d'agost de 2005.

.2  Activitats de formaci permanent relacionades amb la docncia o l'especialitat, convocades per les administracions pbliques amb plenes competncies educatives o per les universitats, i activitats incloses en el Pla de formaci permanent o reconegudes pel Departament d'Educaci o pel Departament de Benestar i Famlia, fins a un mxim de 4 punts.

2.1  Per l'assistncia a cursos o activitats similars de 15 hores o ms: 0,01 punts per cada hora de formaci.

2.2  Per impartir cursos o activitats similars: 0,0175 punts per hora impartida.

2.3  Per la participaci en grups de treball o similars, mxim 0,5 punts per curs escolar.

2.4  Per la tutoritzaci de prctiques en centres docents i serveis educatius de l'alumnat en perode de formaci inicial o de l'alumnat de cursos d'especialitzaci: 0,15 punts per cada perode de prctiques.

No es comptabilitzaran en aquest apartat els estudis necessaris per a l'obtenci dels ttols detallats en l'apartat 5 d'aquest annex.

Documentaci justificativa: fotocpies compulsades dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d'aquestes activitats en les quals s'indiqui el nombre d'hores o perodes, en el cas de les prctiques.

.3  Per la participaci en programes educatius o activitats docents de carcter experimental i activitats de gesti o administraci de centres o responsabilitats en la inspecci d'educaci, o pel fet d'estar en possessi d'altres mrits docents, fins a un mxim de 4 punts:

3.1  Investigacions educatives i participaci en programes de renovaci pedaggica o d'introducci de noves tecnologies, dutes a terme en els centres docents i promogudes o autoritzades per l'administraci educativa competent, un institut de cincies de l'educaci o un departament universitari. Si el treball d'investigaci implica una intervenci amb alumnat, mxim 1 punt per treball, en funci de la seva durada i la seva complexitat. Si no implica una intervenci amb alumnat, mxim 0,5 punts per treball.

Documentaci justificativa: fotocpia compulsada del certificat de l'entitat que ha promogut o autoritzat la investigaci o el programa. En cas que aquest certificat no especifiqui les tasques realitzades i la seva durada, caldr adjuntar-hi un certificat de la direcci del centre en el qual consti aquesta informaci.

3.2  Activitats de gesti o administraci de centres o responsabilitats en la inspecci d'educaci, fins a un mxim de 2,5 punts.

Direcci de centres d'ensenyament pblic o direcci de serveis educatius o crrecs de comandament en la Inspecci d'Educaci: 0,30 punts per any.

Per altres nomenaments de crrecs unipersonals de govern dels centres educatius o de crrecs de comandament de l'administraci educativa o crrecs de coordinaci en la Inspecci d'Educaci: 0,20 punts per any.

Documentaci justificativa: fotocpia compulsada del nomenament, amb expressi de la durada del crrec.

3.3  Per pertnyer al cos de catedrtics: 0,75 punts.

Documentaci justificativa: fotocpia compulsada del ttol administratiu o credencial o fotocpia del butllet o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinena al cos.

.4  Per publicacions (incloses les videogrfiques, informtiques, discs i similars), material indit que acrediti una aportaci personal a la prctica docent o inspectora, o manifestacions artstiques: fins a un mxim de 3 punts.

Documentaci justificativa: els originals publicats o indits. L'autoria d'aquests darrers s'haur d'acreditar amb un certificat de l'organisme corresponent. En el cas de les manifestacions artstiques cal aportar documents que permetin copsar-ne l'abast, com fulletons, programes o catlegs.

No es valoraran les publicacions allegades per aquest apartat en les quals no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre.

.5  Titulacions acadmiques diferents a les allegades per a l'ingrs al cos, fins a un mxim de 2 punts, tenint en compte el barem segent:

Titulacions universitries de tercer cicle: fins a 0,75 punts. Per superar el programa de doctorat: 0,35 punts; per l'obtenci del ttol de doctor/a: 0,40 punts.

Titulacions universitries de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres ttols declarats equivalents, 0,5 punts. En el cas del funcionariat de cossos docents del grup A, no es valorar el primer ttol o estudis d'aquest tipus que presenti el participant. A fi que es valorin els estudis de segon cicle s'ha de presentar una fotocpia compulsada del ttol o resguard corresponent a la llicenciatura, enginyeria, arquitectura o ttols declarats equivalents. La presentaci d'aquests documents donar lloc exclusivament a la puntuaci corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acreditin implcitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqncia, perqu tamb es valori el primer cicle caldr justificar-lo per separat.

Titulacions universitries de primer cicle: per la segona i restants diplomatures, enginyeries tcniques, arquitectures tcniques o altres ttols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 0,25 punts. No es considerar titulaci de primer cicle la superaci d'un curs d'adaptaci. En cap cas es valorar el primer ttol o estudis d'aquest tipus que tingui el participant. En cas d'allegar la superaci dels estudis corresponents al primer cicle, caldr presentar la certificaci acadmica respectiva en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents a aquest cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

Diploma de mestre de catal, nivell D de la Junta Permanent de Catal o certificat d'aptitud de la llengua catalana de l'escola oficial d'idiomes: 0,20 punts.

Certificats d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes o equivalent: per cada certificat, 0,20 punts.

Msters i postgraus: per cada mster o postgrau, 0,20 punts.

Certificat de nivell C de la Junta Permanent de Catal, primer cicle de reciclatge de catal, capacitaci en llengua catalana (mdul II) o diploma de capacitaci d'arans: 0,10 punts.

Certificats elementals de l'escola oficial d'idiomes o equivalent: per cada certificat, 0,10 punts.

En el cas que s'allegui ms d'una titulaci de catal o d'un mateix idioma d'escola oficial d'idiomes, noms es tindr en compte la titulaci de nivell superior.

Documentaci justificativa:

Fotocpia compulsada del ttol pel qual s'ha ingressat al cos.

Fotocpia compulsada dels ttols que s'alleguen.

Certificaci acadmica d'haver superat el programa de doctorat.

.6  Projecte de treball

Pel projecte de treball: fins a un mxim de 20 punts.

Per a la valoraci del projecte es tindran en compte les temtiques prioritries establertes al punt 1.2 d'aquesta Resoluci, la incidncia en la millora de la qualitat de l'ensenyament, la concreci, la coherncia, el carcter innovador, l'existncia d'un treball personal previ en relaci amb el projecte que es presenta, la idonetat de la persona o entitat que l'avala i la pertinena a un grup de recerca d'una universitat lligat al projecte.

Annex 2

Estructura del projecte de treball (modalitat A)

El projecte ha de tenir una extensi mxima de 25 pgines (aproximadament 500 paraules per pgina). Si s possible, s'hauria d'estructurar de la manera segent:

1. Portada.

1.1  Ttol del projecte.

1.2  Nom i cognoms de l'autor/a.

1.3  Curs escolar per al qual se sollicita la llicncia.

1.4  Centre de treball i especialitat o rea.

2. ndex amb la indicaci de les pgines on comencen els diferents apartats del projecte.

3. Treball que es pensa realitzar.

3.1  Hiptesis de partida i objectius que es pretenen assolir.

3.2  Descripci del treball des del punt de vista de la matria objecte d'estudi.

3.3  Explicaci del treball previ, en cas que n'hi hagi.

3.4  Justificaci de la temtica prioritria. Indicaci del tema del qual tracta el projecte, relacionat a l'apartat 1.2 d'aquesta Resoluci.

3.5  Marc referencial en el qual es fonamenta l'estudi o la recerca.

3.6  Metodologia que es pensa emprar.

3.7  Descripci dels recursos a utilitzar.

3.8  Disseny del pla de treball (temporitzaci: fases i calendari)

3.9  Especificaci de les aplicacions que el projecte tindr en el sistema educatiu.

3.10  Resultat final o conclusions que s'espera obtenir.

4. Altres consideracions particulars, com la pertinena a un grup de recerca de la universitat del qual el projecte formi part.

5. Bibliografia bsica utilitzada en la redacci del projecte.

Annex 3

Estructura del projecte de treball (modalitat B)

El projecte ha de tenir una extensi mxima de 15 pgines (aproximadament 500 paraules per pgina). Si s possible, s'hauria d'estructurar de la manera segent:

1. Portada.

1.1  Ttol del projecte.

1.2  Nom i cognoms de l'autor/a.

1.3  Curs escolar per al qual se sollicita la llicncia.

1.4  Centre de treball i especialitat o rea.

2. ndex amb la indicaci de les pgines on comencen els diferents apartats del projecte.

3. Treball que es pensa realitzar.

3.1  Objectius que es pretenen assolir.

3.2  Descripci del treball des del punt de vista de l'rea objecte d'estudi.

3.3  Explicaci del treball previ, en cas que n'hi hagi.

3.4  Justificaci de la temtica prioritria. Indicaci del tema del qual tracta el projecte, relacionat a l'apartat 1.2 d'aquesta Resoluci.

3.5  Metodologia que es pensa emprar.

3.6  Descripci dels recursos a utilitzar.

3.7  Disseny del pla de treball (temporitzaci: fases i calendari)

3.8  Especificaci de les aplicacions que el material tindr en el sistema educatiu.

3.9  Producte o resultat final que s'espera obtenir.

4. Altres consideracions particulars, com la pertinena a un grup de recerca de la universitat del qual el projecte formi part.

5. Bibliografia bsica utilitzada en la redacci del projecte.

Annex 4

Estructura del projecte de treball (modalitat C)

El projecte ha de tenir una extensi mxima de 10 pgines (aproximadament 500 paraules per pgina), amb l'estructura segent:

1. Portada.

1.1  Ttol del projecte.

1.2  Nom i cognoms del autor/a.

1.3  Curs escolar per al qual se sollicita la llicncia.

1.4  Centre de treball i especialitat o rea.

2. Introducci.

2.1  Objectius que es pretenen assolir relacionats amb el projecte educatiu del seu centre

2.2  Explicaci del treball previ realitzat en el centre.

3. Matries, continguts curriculars en els quals es basar l'estudi.

4. Pautes d'observaci didctica i de recopilaci de materials que poden ser objecte d'estudi per a la seva aplicaci posterior.

5. Aplicaci posterior prevista dels resultats del seu treball a la Gran Bretanya a la seva tasca docent ordinria.

6. Altres consideracions particulars.

(05.094.146)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal