Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4381 - 10/05/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/1400/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gesti de la borsa de treball per prestar serveis amb carcter temporal com a personal inter docent per al curs 2005-2006. (Pg. 13250)


RESOLUCI

EDC/1400/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gesti de la borsa de treball per prestar serveis amb carcter temporal com a personal inter docent per al curs 2005-2006.

Per tal de regular el procediment de gesti de la borsa d'aspirants a cobrir places vacants i substitucions en rgim d'interinitat per al curs 2005-2006, i establir alhora els requisits exigits per ser nomenat en cadascun dels cossos docents i el barem de mrits que s'utilitzar per a l'ordenaci dels aspirants dintre de cada especialitat,

Resolc:

Dictar les instruccions segents pel que fa a la gesti de la llista d'aspirants a cobrir places vacants i substitucions en rgim d'interinitat dels cossos docents no universitaris per al curs 2005-2006:

.1  Llista d'aspirants a cobrir places vacants i substitucions en rgim d'interinitat en centres pblics per al curs 2005-2006

1.1  Confecci d'una llista nica a Catalunya.

D'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulaci de la borsa de treball per prestar serveis amb carcter temporal com a personal inter docent (DOGC nm. 3401, d'1.6.2001), el Departament d'Educaci confeccionar per al curs 2005-2006 una llista nica a Catalunya dels aspirants a cobrir places vacants i substitucions en rgim d'interinitat als centres docents de titularitat del Departament d'Educaci.

Aquesta llista estar formada, per ordre de prelaci, per:

a) El personal que hagi prestat serveis com a inter d'algun cos docent no universitari a l'Administraci de la Generalitat de Catalunya.

Aquest personal s'ordenar d'acord amb el temps de serveis docents prestats en centres pblics no universitaris de titularitat del Departament d'Educaci, del de Justcia i d'altres administracions amb plenes competncies educatives. El cmput es far amb efectes del 31 d'agost de 2005.

En el cas d'haver renunciat a formar part de la borsa s'haur d'haver tornat a ingressar a la llista per cobrir places vacants i substitucions mitjanant convocatria pblica i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrs.

Pel que fa a l'assignaci d'un nmero d'ordre, es computaran els serveis prestats com a professors de religi nomenats o contractats pel Departament d'Educaci i com a professors especialistes contractats pel mateix Departament.

b) Les persones que formen part de la llista d'admesos d'alguna de les convocatries de concurs pblic que ha realitzat el Departament d'Educaci des del mes de setembre de 1996 per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en rgim d'interinitat i que no han estat nomenats com a personal inter docent, o no ho han estat amb posterioritat al seu ltim ingrs a les llistes d'aspirants.

Aquestes persones s'ordenaran segons l'any de la convocatria en qu van participar i, dintre d'aquest, segons el nmero d'ordre assignat d'acord amb el barem establert en cada convocatria. S'hi afegiran les persones que hagin estat admeses en les convocatries que es puguin fer per al curs 2005-2006 ordenades segons el barem establert a les convocatries.

1.2  Una vegada realitzada l'adjudicaci de destinacions a l'inici del curs 2005-2006, per tal de possibilitar la gesti simultnia d'aquesta borsa per part dels Serveis Territorials del Departament d'Educaci, i per evitar que un mateix aspirant sigui proposat per a dos llocs de treball el mateix dia, la llista se subdividir funcionalment segons els serveis territorials, per tal que sigui nica la convocatria a cada aspirant.

1.3  Publicaci de la llista.

1.3.1 Durant la primera quinzena del mes de maig de 2005, s'exposar als taulers d'anuncis dels serveis territorials i a l'adrea d'Internet (http://www.gencat.net/educacio) la llista provisional ordenada alfabticament i per barem de tots/es els/les mestres i els/les professors/es interins/es i substituts/es que han prestat serveis docents en centres pblics no universitaris, d'acord amb el que estableix l'apartat 1 d'aquesta Resoluci. A l'esmentada llista hi figurar el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu, computat en anys, mesos i dies, i el nmero d'ordre que correspon a cada aspirant.

S'obrir un termini de quinze dies per presentar reclamacions.

1.3.2 Durant la segona quinzena de juliol s'exposar als taulers d'anuncis dels serveis territorials i a l'adrea d'Internet (http://www.gencat.net/educacio) la llista definitiva a qu fa referncia el punt 1.1.a) d'aquesta Resoluci. Durant la mateixa quinzena tamb s'exposar la llista formada per tots els aspirants que encara no han prestat serveis i formen part de les llistes definitives d'admesos fetes pbliques per resolucions de la Direcci General de Recursos Humans, ordenats segons el barem corresponent.

1.3.3 Si durant el curs 2005-2006 hi ha algunes especialitats en les quals no es disposa de prou aspirants disponibles dels collectius existents per cobrir les necessitats previstes per a la resta del curs, s'obrir, per a aquestes especialitats, una nova convocatria de concurs pblic per formar part de la llista per cobrir places vacants i substitucions en rgim d'interinitat i completar aix la llista esmentada amb nous aspirants.

.2  Gesti de la llista d'aspirants a cobrir places vacants i substitucions durant el curs 2005-2006

Les adjudicacions d'interinitats i substitucions de mestres durant el curs es realitzaran en actes pblics setmanals, normalment dues vegades per setmana, en cadascun dels serveis territorials, amb anunci previ dels/de les candidats/es convocats/ades a l'acte d'adjudicaci a la web (http://www.gencat.net/educacio) i al tauler d'anuncis de cadascun dels serveis territorials.

Pel que fa a les adjudicacions d'interinitats i substitucions d'ensenyament secundari, els serveis territorials es posaran en contacte telefnic amb els candidats/es a cobrir les substitucions, un cop realitzats els nomenaments pblics del mes d'agost.

No obstant aix, excepcionalment, per a determinades adjudicacions molt especfiques corresponents als llocs de treball als quals es fa referncia a la lletra b) de l'apartat 3.7, i una vegada constatada la dificultat de la seva cobertura per la no-acceptaci per part d'un nombre superior a 10 aspirants, els serveis territorials procediran a:

1. Donar publicitat de la vacant o substituci a cobrir, amb indicaci de l'especialitat requerida i les habilitats especials, i/o b les caracterstiques que fan que el lloc es consideri de difcil cobertura. La publicitat esmentada es far amb una nota al tauler d'anuncis dels serveis territorials, i a travs de la seva web.

2. Obrir un termini perqu els possibles interessats es posin en contacte amb la Secci de Gesti de Personal corresponent.

En el supsit de concurrncia de candidats que reuneixin els requisits genrics i especfics, es nomenar aquell que tingui prioritat d'acord amb el nmero de barem de la borsa.

.3  Manteniment i baixa de la borsa de treball

3.1  Excedncia per cura de fill.

3.1.1 Segons el punt 14.4 de l'Acord general sobre condicions de treball del personal de l'mbit d'aplicaci de la Mesa General de Negociaci de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, de 12 de juliol de 2000, es podr concedir l'excedncia voluntria per cura de fill recollida a l'article 86.2.b) del Decret legislatiu 1/1997, al personal inter.

El personal inter o substitut docent tindr dret a gaudir d'un any, com a mxim, d'excedncia per cura de fill. Aquest perode finalitzar abans de l'any quan es produeixi algun dels supsits segents:

a) Que la filla o el fill que dna dret a l'excedncia compleixi tres anys.

b) Que quedi sense efecte el nomenament d'inter o substitut, ja sigui perqu s'arribi a la data final especificada al nomenament o per incorporaci del titular de la vacant.

Durant el perode d'excedncia el personal docent amb nomenament d'inter tindr dret a la reserva de plaa per la qual havia estat nomenat per al curs escolar.

Podr gaudir d'aquest dret tot el personal inter o substitut docent, tant si tenen un nomenament per tot un curs escolar com si el tenen de durada inferior, amb el benents que el dret a reserva de plaa finalitza en el moment en qu hauria finalitzat el nomenament d'inter o substitut, per arribar a la data final especificada al nomenament o per incorporaci del titular de la vacant, o quan la filla o el fill que dna dret a l'excedncia compleixi tres anys.

3.1.2 La vacant generada pel personal inter o substitut en situaci d'excedncia voluntria per cura de fill es cobrir amb un substitut.

3.1.3 En el supsit que, a conseqncia de la reincorporaci del titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeixi el cessament d'un inter o substitut que es trobi en situaci d'excedncia per cura de fill, se li notificar amb la mxima urgncia el cessament de la seva relaci de serveis amb l'Administraci.

3.1.4 El temps de permanncia en la situaci d'excedncia per cura de fill computa a efectes del sistema de previsi social, a efectes de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del nmero d'ordre en la borsa de treball docent.

3.1.5 Abans de la finalitzaci del perode d'excedncia per tenir cura d'un fill, el personal inter que es troba excedent haur de sollicitar el reingrs al servei actiu, i si no s'entendr que cessa en la seva relaci de serveis amb l'Administraci.

3.1.6 En el cas que la persona no hagi complert el perode del primer any d'excedncia per cura d'un fill el 31 d'agost de 2005 i no tingui nomenament l'1 de setembre de 2005, aquesta podr sollicitar no ser nomenada durant el nou curs segent durant un perode que no podr excedir de tres anys des de l'inici del perode d'excedncia, mantenint el nmero d'ordre de la borsa que li correspongui, i sense que aix impliqui que se li computi aquest perode a cap efecte.

3.1.7 Aix mateix, quan una persona que hagus tingut el dret a sollicitar una excedncia per cura de fill no l'hagus exercit i l'1 de setembre de 2005 no tingui nomenament, tamb podr sollicitar no ser nomenada durant un perode que no podr excedir de tres anys i que a ms a ms haur d'estar incls en el perode de tres anys des del naixement de la filla o el fill.

3.2  Maternitat, adopci, acolliment, compactaci o malaltia.

3.2.1 Quan alguna persona es trobi en situaci de maternitat, adopci, acolliment, compactaci o malaltia a comenament del curs escolar, se li assignar una vacant, si correspon, d'entre les sollicitades, atenent el nmero d'ordre que t assignat en la borsa de treball. Aquell lloc de treball ser cobert, mentre l'inter nomenat romangui en la situaci esmentada, per un altre aspirant com a substitut.

A partir de la data d'inici del nomenament l'inter gaudir del perms corresponent. Quan finalitzi el perode legal previst per a l'esmentat perms, l'inter s'incorporar a la mateixa plaa que li va ser assignada inicialment, en el cas que aquesta estigui ocupada per un substitut. En el cas que la plaa estigui ocupada pel funcionari titular, se li adjudicar la destinaci que li correspongui, atenent el nmero d'ordre que t assignat en la borsa de treball docent.

3.2.2 En el cas de maternitat d'una substituta amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny del curs corresponent, es computaran com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenci del nmero d'ordre de la borsa, les setmanes que es disposen amb carcter general de perode d'infantament, amb independncia de la data de finalitzaci del nomenament, per sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny del curs.

Aquesta situaci tamb es contemplar en el cas d'una aspirant a substitucions, sense nomenament, a la qual s'ofereixi una substituci que no ultrapassi el 30 de juny de 2005 mentre es trobi en perode d'infantament, de manera que es computin com a serveis prestats, exclusivament a l'efecte d'obtenci de nmero d'ordre en la llista, el temps que resta des del moment de l'oferiment fins a la finalitzaci del perode d'infantament, per sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny de 2005.

3.2.3 En el cas que un/a inter/interina amb nomenament fins al 31 d'agost tingui un perms de maternitat durant el mes d'agost, tindr dret a gaudir, una vegada finalitzat l'esmentat perms, de les vacances corresponents, en cas de tenir un nou nomenament per un curs sencer, als dies del mes d'agost durant els quals va gaudir del perms d'infantament.

3.2.4 En el cas que un/a inter/interina amb nomenament fins a 31 d'agost gaudeixi de la llicncia de compactaci durant el mes d'agost, el cmput del perode de llicncia quedaria interromput fins a l'acabament del perode de vacances.

Acabat el perode de vacances podr gaudir del temps de llicncia restant sempre que tingui un nou nomenament per un curs escolar sencer, s a dir, des de l'1 de setembre al 31 d'agost.

3.2.5 Les persones de la borsa de treball que causen baixa per incapacitat temporal (malaltia, maternitat) que no tenen cap vinculaci de nomenament amb l'Administraci, podran allegar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre en la borsa de treball docent mentre es mantingui el motiu de la baixa, per tal de no ser cridades a cobrir cap substituci.

3.3  Realitzaci d'estudis.

Quan una persona de la borsa de treball realitzi estudis adreats a l'obtenci d'una nova especialitat o relacionats amb el lloc de treball i justifiqui documentalment aquesta situaci, podr sollicitar, prviament al nomenament, no ser nomenada durant el perode d'aquests estudis (com a mxim un curs), mantenint el nmero d'ordre de la borsa de treball, sense que aix impliqui que se li computin aquests serveis.

3.4  Causes greus degudament justificades.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelaci a l'oferiment d'una vacant o substituci, no ser nomenades durant el perode que duri aquesta situaci per causes greus degudament justificades. Una vegada analitzades les qestions plantejades i en cas de resposta afirmativa per part del servei territorial, se'ls mantindr el nmero d'ordre de la borsa de treball, sense que aix impliqui que es computi aquest temps com a serveis prestats.

Tamb es podr demanar la interrupci del nomenament per causes greus degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al pargraf anterior.

3.5  Programes d'actuaci a l'estranger.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelaci a l'oferiment d'una vacant o substituci, no ser nomenades durant el perode que duri la collaboraci amb una ONG en programes d'actuaci a l'estranger. Aquesta collaboraci s'ha de justificar degudament. Una vegada analitzada cada sollicitud i en cas de resposta afirmativa per part del servei territorial, se'ls mantindr el nmero d'ordre de la borsa de treball, sense que aix impliqui que es computi aquest temps com a serveis prestats.

Tamb es podr demanar la interrupci del nomenament per aquesta causa degudament justificada, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al pargraf anterior.

3.6  Cura de persones discapacitades o de familiars.

Les persones sense nomenament vigent podran demanar, amb antelaci a l'oferiment d'una vacant o substituci, no ser nomenades durant un curs per tenir cura directa de persones discapacitades que no desenvolupin cap activitat retribuda, o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que pateixi malaltia greu continuada i convisqui amb l'interessat.

Aquesta situaci s'ha de justificar degudament. Una vegada analitzada cada sollicitud i en cas de resposta afirmativa per part del servei territorial se'ls mantindr el nmero d'ordre de la borsa de treball, sense que aix impliqui que es computi aquest temps com a serveis prestats.

Tamb es podr demanar la interrupci del nomenament per aquestes causes degudament justificades, segons els mateixos criteris i efectes que s'han esmentat al pargraf anterior.

3.7  Baixa de la borsa de treball.

s motiu de baixa de la borsa de treball:

a) La renncia, aix com no acceptar la destinaci adjudicada o no prendre possessi del lloc de treball adjudicat en el termini mxim de 24 hores sense causa justificada.

b) El fet de no acceptar un nomenament ofert pel servei territorial demanat com a preferent, encara que la no-acceptaci no es formalitzi per escrit.

No es considerar renncia quan la dedicaci del lloc de treball ofert sigui inferior a la jornada completa, o b quan es tracti d'un lloc de treball molt especfic per al qual es requereixin unes habilitats especials al marge de les genriques corresponents al lloc de treball.

c) El fet de no assistir als actes pblics de nomenaments sense causa justificada, quan pel nmero d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a assistir-hi.

d) La renuncia a un nomenament vigent. Els/Les interins/es i substituts/es amb un nomenament vigent que vulguin renunciar al seu lloc de treball ho han de comunicar al servei territorial amb 3 dies d'antelaci.

e) Tamb es produir la baixa de la borsa de treball en els supsits que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 6 del Decret 133/2001.

.4  Durada dels nomenaments

4.1  Els nomenaments d'una durada inferior al curs escolar, per a substitucions temporals, no s'interrompran durant els perodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que la baixa del titular del lloc de treball inclogui aquests perodes de temps. El cessament del/de la substitut/a es far efectiu quan es produeixi la reincorporaci al seu lloc de treball del funcionari desprs de finalitzar la baixa o, en qualsevol cas, el 30 de juny del curs corresponent.

4.2  Els nomenaments per substituir reduccions de jornada tindran inicialment com a data de finalitzaci el dia 30 de juny sempre que el titular no s'incorpori amb anterioritat la qual cosa suposar el cessament del/de la substitut/a. Si a partir del 30 de juny la llicncia del titular continua, es prorrogar el nomenament del/de la substitut/a fins al 31 d'agost.

4.3  El personal acollit al que preveu el preacord sobre la millora de les condicions laborals i retributives del professorat inter, en el cas de no ser nomenat inter, tindr un nomenament d'1 de setembre de 2005 a 31 d'agost de 2006 com a substitut.

.5  Altres

5.1  Durant el curs els interessats podran canviar el servei territorial que tenen demanat com a preferent i modificar el nombre de serveis territorials sollicitats, sense que aquesta modificaci suposi renunciar a formar part de la llista de substituts/es.

Els canvis de servei territorial preferent s'hauran de demanar al servei territorial on es vol treballar amb preferncia i el canvi es produir en el termini mxim de set dies a partir de la presentaci en el registre de la sollicitud de canvi. Aix mateix, aquest servei comunicar aquest canvi al servei que fins a aquell moment constava com a preferent i a la persona interessada.

En conseqncia, cada servei territorial gestionar durant el curs 2005-2006, de manera independent dels altres serveis, els/les candidats/es que en cada moment depenguin del seu servei, i els/les substituts/es, per la seva banda, poden sollicitar que es modifiqui el servei territorial prioritari del qual depenen a efectes de nomenaments, per tal de passar a dependre d'un altre.

5.2  L'adjudicaci de destinaci una vegada iniciat el curs sempre ser dintre de l'mbit territorial demanat com a preferent i corresponent a un lloc de treball d'una especialitat sollicitada. Els serveis territorials no actuaran d'ofici fora d'aquests lmits geogrfics i funcionals. En absncia de candidats/es d'una determinada especialitat, els serveis territorials oferiran la possibilitat de ser nomenats als segents collectius:

Candidats/es de l'especialitat que han demanat el servei territorial com a no preferent.

Candidats/es de l'especialitat de les convocatries que es publiquin durant el curs 2005-2006 si reuneixen els requisits i ja estan baremats.

Candidats/es que no han demanat el servei territorial.

Candidats/es que posseeixen l'especialitat per que no l'han demanada i candidats/es que no posseeixen l'especialitat per s tenen experincia en aquesta especialitat.

En aquests oferiments la no-acceptaci del nomenament no suposar l'exclusi de la llista.

5.3  Les substitucions de baixes i absncies dels mestres adscrits al primer cicle de l'ESO, es cobriran amb mestres substituts/es que tinguin el requisit d'especialitat corresponent al lloc de treball que ocupa el titular.

5.4  Quan una vacant s'adjudiqui per error, els serveis territorials miraran de palliar l'error coms per la via d'oferir a l'afectat una vacant de caracterstiques similars, en la mesura que sigui possible.

5.5  Per tal de garantir la capacitaci per impartir determinats crdits dels cicles formatius, el Departament d'Educaci podr establir la superaci d'una prova que certifiqui la idonetat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substituci de les segents especialitats:

Cos de professors d'ensenyaments secundaris

503 Assessoria d'imatge personal

506 Hoteleria i turisme

507 Informtica

511 Organitzaci i processos de manteniment de vehicles

519 Processos i mitjans de comunicaci

522 Processos i productes d'arts grfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

Cos de professors tcnics de formaci professional

601 Cuina i pastisseria

603 Esttica

604 Fabricaci i installaci de fusteria i mobles

605 Installaci i manteniment d'equips trmics i de fluids

609 Manteniment de vehicles

610 Mquines, serveis i producci

611 Mecanitzaci i manteniment de mquines

614 Operacions i equips d'elaboraci de productes alimentaris

615 Operacions de processos

618 Perruqueria

623 Producci en arts grfiques

626 Serveis de restauraci

627 Sistemes i aplicacions informtiques

628 Soldadures

629 Tcniques i procediments d'imatge i so

Les persones que acreditin una experincia docent prvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres pblics dependents del Departament d'Educaci o acreditin documentalment una experincia mnima en el mn laboral de sis mesos o formaci especfica en el camp corresponent no hauran de realitzar aquesta prova.

La prova tindr carcter teric i prctic i s'estructurar en dues parts: una primera part en la qual s'hauran de respondre preguntes obertes de tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s'haur de realitzar un exercici prctic. El contingut de la prova tindr com a referncia els objectius i els continguts establerts en el currculum dels crdits dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent.

La durada aproximada de la prova ser de 4 hores i la realitzar una comissi avaluadora integrada per un inspector d'Educaci de l'rea de formaci professional i dos professors funcionaris de l'especialitat designats per la Direcci General de Recursos Humans, a proposta de la Direcci General de Formaci Professional.

Les persones que no superin la prova, sempre que puguin impartir altres especialitats, romandran a la borsa de treball de personal inter docent noms per aquestes altres especialitats.

5.6  El Departament d'Educaci podr establir la superaci d'una prova per ocupar vacants i substitucions en escoles oficials d'idiomes.

Les persones que acreditin una experincia docent prvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres pblics dependents del Departament d'Educaci no hauran de realitzat aquesta prova.

La prova consistir en una entrevista oral en la qual el candidat demostri la competncia lingstica suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent i una prova escrita en la qual el candidat demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currculum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova ser de dues hores i mitja.

Tamb es podr establir la superaci d'una prova per ocupar vacants i substitucions en escoles d'arts aplicades i oficis artstics, sempre que les persones que han d'ocupar aquestes places no hagin prestat serveis en escoles d'arts aplicades i oficis artstics, dependents del Departament d'Educaci durant un mnim de 6 mesos en l'especialitat.

.6  Cobertura de les baixes amb substituci no incloses a la plantilla del centre

6.1  Es cobriran amb personal substitut des del primer dia les baixes per llicncia per malaltia aix com les altres llicncies o permisos de quatre o ms dies de durada corresponent al professorat que imparteix l'educaci infantil i primria i educaci secundria obligatria. Els altres permisos i llicncies de curta durada i, les baixes en tant no s'hagi incorporat el personal substitut, hauran de ser atesos amb el professorat de la plantilla mateixa i estar previst en l'organitzaci horria dels centres.

6.2  Les baixes del professorat que imparteix batxillerat, formaci professional especfica de grau mitj i de grau superior, ensenyament de rgim especial (arts aplicades i oficis i ensenyaments oficials d'idiomes) es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos en qu aquestes siguin de catorze o ms dies.

6.3  Les baixes de professorat que presta serveis en centres i aules de formaci de persones adultes es cobriran amb personal substitut des del primer dia en els casos en qu aquestes siguin de 7 o ms dies.

.7  Vacants i substitucions d'especial dificultat

Quan les vacants o substitucions ofertades siguin de llocs de treball l'ocupaci dels quals garanteix l'atenci qualitativa pel centre de les diverses necessitats i interessos de l'alumnat, itinerants, de centres d'atenci educativa preferent, compartides entre dos centres, i adults, els aspirants podran no acceptar la plaa, sense que aix suposi la baixa de la borsa d'interins i substituts.

.8  Vacants i substitucions de mitja dedicaci

8.1  Per al curs 2005-2006 les vacants de mitja dedicaci del cos de mestres i les vacants de mitja dedicaci de dibuix, msica i educaci fsica del cos de professors d'ensenyaments secundaris, es podran demanar i es cobriran en el procediment regulat en la Resoluci EDC/1385/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaaments forosos per modificaci de les plantilles dels centres docents pblics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i inter del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educaci infantil i primria, d'ensenyaments secundaris i de formaci de persones adultes, serveis educatius i altres llocs, per al curs 2005-2006.

8.2  Les persones que formen part de la borsa de treball de personal inter docent i que hagin prestat serveis com a inter d'algun cos docent no universitari a l'Administraci de la Generalitat de Catalunya podran, si ho desitgen, expressar la seva disponibilitat per ocupar vacants o substitucions a mitja dedicaci en la sollicitud de participaci en el procediment regulat en la Resoluci EDC/1385/2005, de 2 de maig.

Aix mateix, les persones que formen part de la borsa de treball de personal inter docent poden manifestar la seva disposici a cobrir places vacants i substitucions a mitja dedicaci durant el curs 2005-2006 en qualsevol moment a partir del mes de maig de 2005.

Aquestes manifestacions no suposaran l'obligatorietat d'acceptar un nomenament a mitja jornada.

Per altra banda, les persones que noms desitgin prestar serveis a mitja dedicaci ho podran manifestar per escrit.

En aquest ltim cas no ser obligatori acceptar un nomenament de jornada sencera, per s que ho ser, en les condicions establertes amb carcter general, acceptar un nomenament de mitja dedicaci.

8.3  Les persones que formen part de la borsa de treball de personal inter docent que durant el curs 2004-2005 han cobert la substituci d'una reducci de jornada podran demanar romandre, durant el curs 2005-2006, ocupant la mateixa destinaci sempre que es donin les segent circumstncies:

Que la persona interessada no hagi obtingut cap destinaci en el procs d'adjudicacions provisionals per al curs 2005-2006.

Que l'Administraci tingui constncia amb anterioritat al 20 d'agost de 2005, del fet que el professor titular del lloc de treball continuar amb la reducci de jornada durant el curs 2005-2006.

Que la destinaci del professor titular del lloc de treball (especialitat, centre i localitat) del curs 2004-2005 sigui la mateixa que per al curs 2005-2006.

Les persones que desitgin fer aquesta opci hauran de presentar una sollicitud en el procs d'adjudicacions provisionals que regula la Resoluci EDC/1385/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaaments forosos per modificaci de les plantilles dels centres docents pblics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i inter del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educaci infantil i primria, d'ensenyaments secundaris i de formaci de persones adultes, serveis educatius i altres llocs, per al curs 2005-2006.

Durant la darrera setmana del mes d'agost es publicar als taulers d'anuncis i a les webs dels serveis territorials la relaci de persones que, durant el curs 2005-2006, podran romandre ocupant una substituci d'una reducci de jornada.

La data d'incorporaci a la destinaci adjudicada ser el dia 1 de setembre de 2005.

.9  Vacants i substitucions en zones rurals, serveis educatius i centres penitenciaris

A partir del mes de maig de 2005, les persones que formin part de la borsa de treball de personal inter docent podran presentar una sollicitud, al servei territorial que tinguin demanat com a preferent, manifestant la seva disposici a cobrir places vacants i substitucions en:

a) Zones rurals i agrupaments rurals (cos de mestres) i les comarques on estarien disposats a treballar. Aquesta manifestaci ser de carcter vinculant.

b) Serveis educatius (cos de mestres). Aquesta manifestaci ser de carcter vinculant.

c) Centres i aules de formaci de persones adultes. Aquesta manifestaci ser de carcter vinculant.

d) Centres penitenciaris del Departament de Justcia (cos de mestres).

.10  El personal inter docent t dret a una reducci d'un ter o de la meitat de la jornada per recuperaci d'una malaltia o per tenir ms de 60 anys d'edat amb les condicions que preveu la normativa vigent per als funcionaris docents.

Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el jutjat contencis administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de maig de 2005

Montserrat Guri i Lpez

Directora general de Recursos Humans

(05.124.140)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal