Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4384 - 13/05/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/1434/2005, de 9 de maig, per la qual es regula el Programa cooperatiu per al foment de la reutilitzaci de llibres de text i material didctic complementari als centres docents sostinguts amb fons pblics que imparteixen ensenyaments obligatoris durant el curs escolar 2005-2006. (Pg. 13719)


RESOLUCI

EDC/1434/2005, de 9 de maig, per la qual es regula el Programa cooperatiu per al foment de la reutilitzaci de llibres de text i material didctic complementari als centres docents sostinguts amb fons pblics que imparteixen ensenyaments obligatoris durant el curs escolar 2005-2006.

La Llei orgnica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educaci, estableix a l'article 1 que tothom t dret a una educaci bsica que permeti el desenvolupament de la seva personalitat i la realitzaci d'una activitat til a la societat. Tamb estableix que aquesta educaci bsica ha de ser obligatria i gratuta. Aix mateix, a l'article 27 de la Llei esmentada es determina que els poders pblics garantiran l'exercici efectiu del dret a l'educaci.

En els darrers anys, un nombre creixent de centres docents de Catalunya, a travs de les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), dels claustres de professors i professores i dels consells escolars, han posat en marxa iniciatives concretes en relaci amb l'adquisici i prstec a l'alumnat dels llibres de text. Aquestes actuacions s'han dut a terme mitjanant frmules diverses, tenint en com l'objectiu d'avanar en l'efectiva gratutat de l'educaci obligatria.

Un dels objectius del Departament d'Educaci s impulsar la cohesi social mitjanant poltiques d'equitat que garanteixin la igualtat d'oportunitats en el marc d'un sistema educatiu de qualitat. Sens dubte, les actuacions dels centres docents adreades a impulsar l's compartit i la reutilitzaci dels llibres de text contribueixen al foment de l'equitat i fan vius, entre l'alumnat i les seves famlies, valors com ara la coresponsabilitat i la solidaritat. A ms, la cura dels llibres i del material didctic d's com i la seva conservaci per a una reutilitzaci posterior suposa un estalvi econmic per a les famlies i aprofundeix en la idea de societat sostenible. Mitjanant aquesta convocatria es pretn reconixer i estendre aquestes experincies, i impulsar-ne una gesti autnoma, participativa i responsable per part dels centres docents.

Ats que s previsible a curt termini un canvi de la legislaci educativa que comportar modificacions en l'actual marc curricular, s recomanable avanar en el foment de la reutilitzaci dels llibres de text i del material didctic complementari amb una primera mesura que permeti, d'una banda, consolidar les experincies existents i, de l'altra, facilitar que nous centres s'hi puguin incorporar amb carcter experimental. Un cop definits els nous currculums, el Departament d'Educaci estendr les mesures recollides en aquest Programa al conjunt de centres educatius sostinguts amb fons pblics que s'hi vulguin acollir, d'acord amb la coresponsabilitat entre les famlies, l'administraci educativa i els centres docents. Es tracta, doncs, d'una primera mesura que, en el marc d'una poltica d'equitat educativa, avana en la gratutat real de l'educaci obligatria.

Per tot aix, en s de les facultats atribudes per l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaci, procediment i rgim jurdic de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, i a proposta del director general de Centres Docents,

Resolc:

.1  Aprovar la convocatria per a la implantaci del Programa cooperatiu per al foment de la reutilitzaci de llibres de text i material didctic complementari als centres docents de Catalunya sufragats amb fons pblics que imparteixen educaci primria i/o educaci secundria obligatria durant el curs 2005-2006.

.2  Destinar al funcionament d'aquest Programa un import total mxim d'1.200.000,00 euros, amb crrec al crdit EN04 D/226131500/4222 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2005.

.3  El termini de presentaci de les sollicituds per participar en aquesta convocatria s de 20 dies naturals a partir de l'endem de la seva publicaci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els centres docents interessats a acollir-se a aquesta convocatria hauran de presentar una sollicitud, d'acord amb el model disponible a l'adrea http://www.gencat.net/educacio/beques/beq11.htm adreada al director general de Centres Docents, juntament amb la documentaci prevista a la base 3 de l'annex, a la seu central del Departament d'Educaci, als seus serveis territorials, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

En el cas que la sollicitud es presenti en una oficina de correus, es far en sobre obert, per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

.4  Es delega en el director general de Centres Docents la facultat de resoldre aquesta convocatria, aix com la de dictar les instruccions necessries per al bon funcionament d'aquest Programa.

La resoluci de concessi de les dotacions i desestimaci de les sollicituds es far pblica al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci, i als taulers dels serveis territorials corresponents.

En qualsevol cas, es consideraran desestimades les sollicituds de dotacions no resoltes dins el termini de sis mesos a comptar des de l'endem de la data de finalitzaci del termini per presentar les sollicituds.

Contra la resoluci del director general, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contencis administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, podran interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant del director general de Centres Docents en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.5  Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatria, les quals s'estableixen a l'annex d'aquesta Resoluci.

Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant de la consellera d'Educaci en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de maig de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex

.1  Objecte

s l'objecte de la convocatria la implantaci del Programa cooperatiu per al foment de la reutilitzaci de llibres de text i material didctic complementari en els centres docents de Catalunya sufragats amb fons pblics que imparteixen educaci primria i/o educaci secundria obligatria durant el curs escolar 2005-2006.

La finalitat d'aquest Programa s facilitar a l'alumnat, mitjanant el sistema de prstec, llibres de text de diferents rees, matries i assignatures dels diversos nivells de l'educaci obligatria.

Als efectes d'aquesta convocatria, s'entn per llibre de text:

a) El material imprs, de carcter durador, amb la finalitat que l'alumnat el faci servir, i que desenvolupi, atenent les orientacions metodolgiques i criteris d'avaluaci corresponents, els continguts establerts pels diferents currculums vigents en les rees, matries o assignatures i els cicles o cursos de qu es tracti.

b) Aquell altre material didctic complementari no fungible que contribueixi a desenvolupar els continguts establerts als currculums, incls aquell material d'elaboraci prpia dels centres docents, sempre que tamb tingui un carcter durador i sigui per a la utilitzaci per part de l'alumnat.

.2  Beneficiaris i comproms de participaci

2.1  Els centres docents de Catalunya sufragats amb fons pblics que imparteixen ensenyaments d'educaci primria i/o educaci secundria obligatria, i que el curs 2004-2005 tinguin implantada alguna modalitat de reutilitzaci de llibres de text o que en vulguin iniciar la implantaci el curs 2005-2006.

2.2  La participaci en aquest Programa haur de preveure el comproms explcit del consell escolar del centre de participar-hi per un perode mnim de tres cursos escolars en el cas de l'educaci primria, o de quatre cursos en l'educaci secundria obligatria.

2.3  La participaci en aquest Programa haur de suposar un estalvi en el cost per aquest concepte per a les famlies.

.3  Documentaci de la sollicitud

3.1  En el cas dels centres que ja estan realitzant tasques de reutilitzaci de llibres de text, cal que presentin el projecte vigent, aprovat en el seu dia pel consell escolar, i una memria valorativa de l'experincia en el seu centre.

3.2  En el cas dels centres que vulguin iniciar la implantaci del Programa durant el curs 2005-2006, cal que presentin un projecte en el qual faran constar els objectius, procediments, nivells educatius i nombre total de l'alumnat que hi participar, relaci de llibres i material didctic complementari, pressupost aproximat de la despesa prevista, aix com la corresponent aportaci de les famlies per a aquesta finalitat.

En ambds casos, a la sollicitud tamb s'hi indicar la composici i funcions de la comissi de seguiment i gesti de llibres de text prevista a la base 6 d'aquesta convocatria.

.4  Import de les dotacions

La selecci d'un programa comportar, per al centre que el dugui a terme, una dotaci genrica de 1.875,00 euros per a cada lnia autoritzada d'educaci primria, i de 3.000,00 euros per a cada lnia autoritzada d'educaci secundria obligatria. Als centres incomplets, se'ls atorgar la part proporcional corresponent.

.5  Comissi central de llibres de text

5.1  Composici

En el Departament d'Educaci es constituir una comissi central de llibres de text, que estar formada pels membres segents:

a) El director general de Centres Docents, o la persona en qui delegui, qui actuar com a president/a.

b) El director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa, o la persona en qui delegui.

c) Un/a director/a d'un centre d'educaci primria i un/a director/a d'un centre d'educaci secundria, nomenats pel director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa.

d) Dos representants de les federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents pblics.

e) Dos representants de federacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents privats concertats.

f) El subdirector general d'Inspecci Educativa, o la persona en qui delegui, qui actuar com a secretari/ria.

Els membres de la comissi estaran afectats per les causes d'abstenci i recusaci que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

5.2  Funcions

Els membres d'aquesta comissi s'encarregaran d'avaluar les sollicituds presentades, proposar els centres beneficiaris en ordre de prelaci, i elevar una proposta de resoluci al director general de Centres Docents.

Aix mateix, aquesta comissi podr demanar als centres participants la documentaci addicional i els aclariments que consideri oportuns.

Per a la valoraci dels projectes es tindran en compte els criteris segents:

a) Ser un centre docent que ja tingui implantada alguna modalitat de reutilitzaci de llibres de text.

b) Per als centres que iniciaran el Programa durant el curs 2005-2006:

Que estiguin ubicats en entorns especialment desfavorits.

La qualitat del projecte.

.6  Comissi de seguiment i gesti de llibres de text

A cada centre docent, i en el si del consell escolar, es constituir una comissi de seguiment i gesti de llibres de text que s'encarregar de la gesti i supervisi del Programa.

Aquesta comissi estar integrada, com a mnim, pels membres segents:

a) President/a del consell escolar, o persona en qui delegui, qui actuar com a president/a.

b) Un/a professor/a.

c) Dos pares o mares d'alumnes, dels quals com a mnim un/a ser membre de l'associaci de mares i pares d'alumnes.

d) Un/a alumne/a, en el cas dels centres que imparteixin l'educaci secundria.

e) El/la secretari/ria del centre docent, qui actuar com a secretari/ria.

.7  Adquisici i vigncia del material

Els centres docents podran adquirir els llibres de text en els provedors que lliurement hagin triat. Un cop adquirits, els centres docents donaran d'alta aquests llibres en l'inventari del centre i duran a terme el prstec, que es far de la manera que la comissi de seguiment i gesti de llibres de text esmentada a la base anterior consideri ms adient per al bon funcionament del Programa, d'acord amb les directrius del consell escolar.

Els llibres de text adquirits amb crrec als fons pblics seran propietat del centre docent corresponent. L'alumnat restar obligat al bon s i conservaci dels llibres de text lliurats i a reintegrar-los al mateix centre en finalitzar el curs, perqu siguin revisats per determinar-ne el grau de conservaci i la reutilitzaci en cursos segents.

Els llibres de text tindran una vigncia d'utilitzaci mnima de quatre cursos escolars.

.8  Conservaci i reposici

En el supsit que s'incompleixi l'obligaci de conservaci, la comissi de seguiment i gesti adoptar les mesures oportunes per exigir la restituci dels llibres de text deteriorats o extraviats sense causa que ho justifiqui. En cas contrari, suposar la renncia de l'alumne/a a participar en el Programa per al curs segent, i s'exigir el reintegrament del cost d'aquests llibres als pares o tutors legals.

.9  Abonament de les dotacions

El Departament d'Educaci far efectiva la dotaci econmica que correspongui a cada centre en un sol lliurament, abans de l'inici del curs escolar, en el compte corrent pel qual el centre percep les dotacions econmiques per a despeses de funcionament.

.10  Justificaci

Els centres docents pblics i concertats hauran de justificar la despesa realitzada en l'adquisici de llibres de text i material didctic complementari, a proposta de la comissi de seguiment i gesti de llibres de text, per la qual cosa hauran de presentar als serveis territorials del Departament d'Educaci que els corresponguin, abans de l'1 de novembre de 2005, la documentaci segent:

10.1  Per als centres docents pblics: certificaci del/de la president/a del consell escolar conforme es va aprovar la despesa, amb detall de les factures o comprovants conformats i acreditaci que els ingressos i despeses derivades de l'activitat estan reflectides en la comptabilitat pressupostria del centre.

10.2  Per als centres docents privats concertats: certificaci de l'acord del consell escolar on s'aprovin els comptes respecte de la quantitat percebuda de l'Administraci per aquest concepte. Aix mateix, han de presentar les factures i els rebuts originals de les despeses ocasionades.

.11  Complementarietat de les dotacions

L'alumnat dels centres beneficiaris de les dotacions d'aquest Programa podr participar en les convocatries d'ajuts que, amb la mateixa finalitat (adquisici de llibres de text), convoquin altres administracions pbliques o ens pblics o privats.

(05.126.118)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal