Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4385 - 17/05/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/1468/2005, d'11 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a l'assignaci de destinacions al professorat de religi catlica en centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci per al curs 2005-2006. (Pg. 13816)


RESOLUCI

EDC/1468/2005, d'11 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a l'assignaci de destinacions al professorat de religi catlica en centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci, per al curs 2005-2006.

D'acord amb la clusula 5.1 del Conveni sobre el rgim economicolaboral de les persones que, no pertanyent als cossos de funcionaris docents, estan encarregades de l'ensenyament de la religi catlica en els centres pblics d'educaci infantil, educaci primria i educaci secundria, signat entre els ministeris de Justcia i d'Educaci i Cincia i la Conferncia Episcopal Espanyola el 26 de febrer de 1999 i publicat mitjanant l'Ordre del Ministeri de la Presidncia de 9 d'abril de 1999 (BOE nm. 94, de 20.4.1999), el professorat de religi catlica presta la seva activitat en rgim de contractaci laboral de duraci determinada coincident amb el curs escolar; per la qual cosa escau regular el procediment d'assignaci de destinacions a aquest personal als llocs de religi catlica definits en les plantilles dels centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci per al curs 2005-2006, d'acord amb les demandes del seu alumnat.

En conseqncia,

Resolc:

Dictar les instruccions relatives a l'assignaci de destinacions al professorat de religi catlica en centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci per al curs 2005-2006, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Resoluci.

Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el jutjat contencis administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de maig de 2005

Montserrat Guri i Lpez

Directora general de Recursos Humans

Annex 1

Instruccions sobre l'assignaci de destinacions al professorat de religi catlica a centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci, per al curs 2005-2006

.1  Per tal de cobrir les places de religi catlica definides en les plantilles dels centres pblics, el Departament d'Educaci gestionar l'assignaci de les vacants i la contractaci dels professors que reuneixen els requisits de titulaci determinats a l'annex de l'Ordre de 9 d'abril de 1999, per la qual es disposa la publicaci del Conveni sobre el rgim econmic laboral de les persones que, no pertanyent als cossos de funcionaris docents, estan encarregades de l'ensenyament de la religi catlica en els centres pblics d'educaci infantil, d'educaci primria i d'educaci secundria, disposin de la proposta del bisbat o bisbats corresponents i que a 1 de setembre de 2005 no hagin complert els 65 anys d'edat, llevat que acreditin que no han completat el perode de carncia necessari per a la jubilaci, d'acord amb el que preveu l'article 54.1.b) del 6 Conveni collectiu nic d'mbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al perode 2004-2008, signat el 8 d'abril de 2005.

.2  Procediment d'adjudicacions

El Departament d'Educaci destinar el professorat de religi catlica, i el confirmar en les mateixes destinacions que ocupa, o el destinar a altres centres, d'acord amb la sollicitud que hagi presentat i les dotacions de la plantilla previstes per al curs 2005-2006, les quals es faran pbliques en els taulers d'anuncis dels serveis territorials i a l'adrea d'Internet http://www.gencat.es/ense, el primer dia de presentaci de sollicituds de participaci en aquest procediment.

L'adjudicaci dels llocs de treball vacants es portar a terme en dues fases: de confirmaci i d'elecci i ofici.

En cada fase, l'objectiu de la collocaci s adjudicar la dedicaci ms gran i el mnim nombre de centres possible. En cas d'igualtat de dedicacions, s'assignar el centre demanat amb ms preferncia pel sollicitant.

En cap cas les destinacions adjudicades no podran suposar una dedicaci superior a la completa, s a dir, 25 hores lectives setmanals en l'educaci infantil i primria i 18 hores en l'educaci secundria.

Aix mateix, no s'adjudicar destinaci en ms de sis centres d'educaci infantil i primria, encara que no s'arribi a la dedicaci sencera, o en dos d'educaci secundria.

Noms es podr obtenir destinaci, tant per confirmaci com per elecci i ofici, en centres de l'mbit territorial de dicesis per a les quals s'estigui proposat.

D'acord amb el que preveuen els articles 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de mar (DOGC nm. 2852, de 22.3.1999), tindr dret preferent per obtenir destinaci per al curs 2005-2006 aquell professorat amb la condici legal de disminut, noms dintre de cadascuna de les fases d'adjudicaci, segons el que es disposa als apartats 2.1 i 2.2 d'aquestes instruccions.

2.1  Fase de confirmaci en la/les mateixa/es destinaci/ons del curs 2004-2005.

Podran participar en aquesta fase els professors de religi catlica que hagin prestat serveis durant tot el curs 2004-2005 (d'1 de setembre de 2004 a 31 d'agost de 2005) com a titulars, acreditin un mnim de 48 mesos de prestaci de serveis com a professors de religi catlica en centres pblics dependents del Departament d'Educaci i desitgin romandre en el/s mateix/os centre/s per al curs 2005-2006, amb el benents que poden sollicitar confirmar noms algun/s o tots els centres on prestaven serveis.

En el cas que en un mateix centre hi hagi estat destinat ms d'un professor i no puguin confirmar-se tots els professors del curs anterior, per determinar qui hi t ms dret, s'ordenaran, en primer lloc, els professors que acreditin la condici legal de disminut, i, a continuaci, segons el nmero d'ordre que tenen assignat en ra del temps de prestaci de serveis, de ms petit a ms gran.

Si s'obt alguna destinaci de confirmaci i s'ha demanat completar-ne l'horari, es podran obtenir altres destinacions de jornada compatible d'acord amb les peticions relacionades en la fase d'elecci. Aquestes destinacions addicionals a les de confirmaci s'adjudiquen en concurrncia amb els participants per la fase d'elecci.

2.2  Fase d'elecci i ofici.

Participaran en aquesta fase els professors que no compleixen els requisits per demanar confirmaci, els que no hagin demanat o no hagin obtingut destinaci en la fase de confirmaci, i els que han sollicitat confirmaci i desitgen completar dedicaci en la fase d'elecci. L'ordenaci del professorat en aquesta fase es realitzar, en primer lloc, atenent l'acreditaci de la condici legal de disminut, i, en segon lloc, d'acord amb el nmero d'ordre esmentat.

La sollicitud expressa de completar horari d'elecci determinar la possibilitat d'adjudicaci d'altres destinacions de jornada horria compatible en el municipi o zona dels centres ja adjudicats, tant per la fase de confirmaci com per la d'elecci, per a tots els collectius que participin en aquesta fase.

En cas que al sollicitant no li pugui ser adjudicada destinaci a cap dels llocs demanats, ser destinat d'ofici, en ocasi de vacant, al centre o centres on tenia destinaci el curs 2004-2005, malgrat que aquesta adjudicaci pugui suposar una modificaci en la dedicaci horria respecte de la del curs anterior. Si no pot ser nomenat en el/s lloc/s de destinaci del curs 2004-2005 se li adjudicar destinaci en algun centre de l'mbit de la mateixa zona a qu corresponia el centre de destinaci del curs anterior, sempre en ocasi de vacant i condicionat a la proposta del bisbat corresponent.

.3  Assignaci de nmero d'ordre

Als efectes establerts als apartats 2.1, 2.2 i 4.3 d'aquest annex, durant la primera quinzena del mes de maig de 2005 s'exposaran als taulers d'anuncis dels serveis territorials, separadament, les llistes provisionals ordenades alfabticament i pel nmero d'ordre assignat, corresponents al professorat de religi catlica que presta serveis en centres pblics d'ensenyaments infantil i primari i en centres pblics d'ensenyament secundari.

A les llistes esmentades hi figurar el temps de serveis prestats comptat en anys, mesos i dies i el nmero d'ordre que correspon a cada professor.

S'obrir un termini de quinze dies per presentar reclamacions.

Durant la primera quinzena del mes de juliol s'exposaran al taulers d'anuncis dels serveis territorials les llistes definitives ordenades tamb alfabticament i per nmero d'ordre assignat.

.4  Sollicituds

Per tal de prestar serveis el curs 2005-2006 com a professorat de religi catlica en centres docents pblics dependents del Departament d'Educaci, el personal que acrediti la prestaci de serveis d'aquesta naturalesa ha de presentar una sollicitud de destinaci, segons el model normalitzat que trobaran a la seva disposici als serveis territorials i al Departament d'Educaci. Aix mateix, es poden imprimir la sollicitud a travs de la segent adrea d'Internet: http://www.gencat.es/ense.

El professorat que, formant part de les llistes a qu fa referncia el punt 3 anterior i disposant de la proposta dels bisbats corresponents, no presenti la sollicitud de destinaci dins del termini establert, s'entendr que renuncia a obtenir destinaci per aquest procediment i, per tant, restar a la llista de professorat disponible per cobrir vacants i/o substitucions de religi catlica.

El perode de presentaci de les esmentades sollicituds ser des del 19 de maig fins al 2 de juny de 2005.

Les sollicituds s'han de presentar al serveis territorials d'Educaci a qu correspongui/n el/s centre/s on prestin serveis el curs 2004-2005, al Registre del Departament d'Educaci, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

En aquesta sollicitud els interessats faran constar el segent:

a) Si volen la confirmaci en totes o algun/es de les destinacions del curs 2004-2005, hauran d'indicar en la sollicitud el codi del centre o dels centres on es vulguin confirmar. En el cas que es demani ms d'un centre, cal que facin constar els codis corresponents per ordre de preferncia.

Per al cas que les destinacions obtingudes per confirmaci no suposin una dedicaci sencera, es pot sollicitar, marcant la casella o caselles corresponents, completar l'horari en els centres relacionats en l'apartat corresponent de la fase d'elecci i/o en altres centres de l'mbit del municipi o zona de les destinacions ja obtingudes.

b) Els professors que no desitgin sollicitar confirmaci o no reuneixin els requisits per demanar-la hauran d'emplenar directament les peticions corresponents a la fase d'elecci. Aix mateix, poden fer peticions per aquesta fase els sollicitants de confirmaci per al supsit que no l'obtinguin i tamb els sollicitants que, havent obtingut destinaci a la fase de confirmaci, hagin manifestat el seu desig de completar dedicaci.

Per a aquesta fase es poden sollicitar un mxim de 30 destinacions a centres, municipis i/o zones. Tamb es pot sollicitar completar l'horari en altres centres del mateix municipi o zona que els obtinguts, en cas que aquests no suposin la dedicaci sencera.

c) Els sollicitants que, a ms d'aquest procs d'assignaci de destinacions al professorat de religi catlica, tamb participin en els processos d'adjudicacions de destinacions al personal inter dels cossos docents no universitaris, hauran d'indicar per quina destinaci opten en cas d'adjudicaci simultnia per ambds processos. Si no s'indica aquesta opci, l'Administraci prioritzar l'adjudicada com a professor de religi catlica.

En el supsit dels qui superin un procs selectiu d'ingrs a algun dels cossos de funcionaris docents, sempre es prioritzar la destinaci obtinguda com a funcionari en prctiques.

4.1  Codis de petici de destinaci.

Pel que fa als codis de centres, municipis o zones a consignar a la sollicitud, sn els que consten a l'annex 2 per als centres d'educaci infantil i primria i d'educaci especial, i els que figuren a l'annex 3 per als instituts d'ensenyaments secundaris.

Cal tenir en compte que quan es demana genricament un municipi o zona es demanen tots els centres que en formen part, llevat dels classificats com d'atenci educativa preferent i especfics d'educaci especial, que no s'adjudicaran si no es demanen expressament.

Amb aquesta finalitat, en els corresponents annexos s'indiquen aquests centres que no s'adjudiquen en peticions genriques.

S'ha de tenir en compte que l'adjudicaci en l'mbit de municipi o zona parteix de l'ordre en qu els centres que en formen part apareixen en els annexos 2 i 3 esmentats, sens perjudici que es prioritzi l'assignaci de la mxima dedicaci possible.

Igualment i per tal de facilitar l'emplenament de les sollicituds, en els annexos esmentats, es fan constar aquells centres que no tenen barreres arquitectniques o estan parcialment adaptats, i distributs per zones i municipis amb indicaci del bisbat corresponent.

Cal tenir present que no s'atendran aquelles reclamacions fonamentades en qualsevol error coms per la persona interessada en consignar els codis de les seves peticions de destinaci encara que aix pugui suposar l'assignaci d'un lloc de treball no desitjat o b la no obtenci de la destinaci que es pretenia sollicitar. Una vegada finalitzat el termini de presentaci de sollicituds, per cap concepte es modificar o s'anullar una petici ni es podr variar l'ordre de prelaci de les destinacions sollicitades.

4.2  Documentaci a adjuntar a la sollicitud de destinaci.

4.2.1 Les persones interessades hauran de presentar juntament amb la sollicitud de destinaci, la/les proposta/es del/s bisbat/s corresponent/s als municipis on solliciten destinaci, en el benents que en les peticions de zona pot ser necessria la proposta de ms d'un bisbat, si comprn municipis inscrits en l'mbit territorial de diferents bisbats.

Les delegacions diocesanes d'ensenyament facilitaran a les persones interessades la seva proposta segons el model normalitzat.

4.2.2 Els sollicitants que participin amb la condici legal de disminut i dels quals no consti al registre de personal aquesta condici hauran d'adjuntar la documentaci acreditativa corresponent a la sollicitud de destinaci.

4.2.3 Els participants majors de 65 anys hauran d'acreditar degudament que no han completat la carncia necessria per a causar pensi de jubilaci.

4.3  Accs a secundria del professorat procedent de l'ensenyament infantil i primari:

Els sollicitants procedents del collectiu de religi catlica en centres d'ensenyaments infantil i primari podran optar per demanar destinaci a instituts d'ensenyaments secundaris si compleixen els requisits per exercir en aquest nivell, amb el benents que noms es podr presentar una nica sollicitud de destinaci per al curs 2005-2006 i per a un nic nivell educatiu, no existint la possibilitat de presentar una sollicitud que inclogui peticions per ambds nivells.

El professorat procedent de l'ensenyament infantil i primari, que opti per accedir a instituts d'ensenyaments secundaris, s'ordenar a continuaci del professorat que actualment presta serveis en aquests centres d'acord amb el nmero d'ordre que tenen assignat en ra del temps de prestaci de serveis.

En el cas que no s'obtingui destinaci per aquest procediment quedaran a l'expectativa d'una destinaci a centres d'ensenyament secundari, d'acord amb l'apartat 6 d'aquest annex.

.5  Publicitat de les adjudicacions

5.1  Els serveis territorials faran pblica en els taulers d'anuncis la resoluci provisional d'adjudicaci de destinacions que inclour la llista provisional de sollicitants exclosos per manca de requisits, durant la segona quinzena de juny de 2005.

Aquestes llistes tamb es podran consultar a l'adrea d'Internet esmentada a l'apartat 4.

S'obrir un termini de tres dies hbils per presentar les reclamacions que es considerin oportunes.

5.2  La resoluci definitiva que inclou la llista definitiva de sollicitants exclosos, es far pblica als taulers d'anuncis dels serveis territorials durant la primera quinzena de juliol de 2005. Amb aquesta llista es consideraran contestades les reclamacions presentades a la llista provisional i notificats els interessats a tots els efectes. Aquesta llista tamb es podr consultar a l'adrea d'Internet abans esmentada.

5.3  L'adjudicaci de destinaci en ms d'un centre, per tal de compartir horari, pot suposar una reducci de fins a dues hores en funci de la distncia que comporti el desplaament. Aquesta reducci es considera inclosa en el total d'hores de contracte i s'efectua sobre les hores de permanncia en el centre.

Els directors dels diferents centres on hagi estat destinat el professor de religi catlica, s'hauran de coordinar per tal de garantir que l'interessat/ada pugui compatibilitzar els horaris.

.6  Provisi de vacants un cop finalitzat el procediment d'adjudicaci

Les vacants que hagin quedat sense adjudicar un cop finalitzat el procs i les que puguin produir-se amb posterioritat, es proveiran per part dels serveis territorials atenent als collectius segents, d'acord amb el nmero d'ordre al qual es fa referncia a l'apartat 3:

a) Professorat de religi catlica pendent d'obtenir destinaci i professorat que, havent participat i obtingut destinaci, presenti sollicitud expressa davant els serveis territorials corresponents de completar dedicaci en ocasi de vacant que sigui compatible amb la destinaci adjudicada. Aquesta sollicitud es podr presentar durant els 3 dies segents al de la publicaci de la resoluci definitiva d'adjudicacions.

b) Noves propostes efectuades pel bisbat corresponent.

.7  Cessament de serveis

El professorat de religi deixar de prestar serveis el curs 2005-2006 per alguna d'aquestes causes:

Perqu solliciti el cessament d'una manera voluntria una vegada iniciat el curs.

Perqu no disposi o no mantingui la proposta del bisbat, preceptiva per a impartir la religi catlica.

Per sanci disciplinria greu o molt greu imposada com a conseqncia d'un expedient disciplinari que suposi la revocaci de contracte tal com preveu la legislaci vigent.

.8  Per a qualsevol aclariment en relaci amb el procediment d'adjudicaci de destinacions que es regula en aquestes instruccions, caldr que les persones interessades s'adrecin a les seccions de Gesti de Personal dels serveis territorials del Departament d'Educaci.

Annex 2

Centres d'educaci infantil i primria i d'educaci especial

(1) Centre d'atenci educativa preferent.

(2) Centre especfic d'educaci especial.

(3) Centre amb exigncia del requisit d'arans.

(A) Centre sense barreres arquitectniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(A1) Centre que noms disposa d'ascensor.

(A2) Centre que noms disposa de rampes.

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona Educativa: 080901 Barcelona Ciutat.

 

Municipi: 08019 Barcelona.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08002770

CEIP gora (A2)

08002484

CEIP Aiguamarina (A2)

08037814

CEIP Alexandre Gal (A)

08043784

CEIP ngels Garriga

08047741

CEIP Antaviana (A)

08043103

CEIP Antoni Balmanya (A)

08033501

CEIP Antoni Brusi (A2)

08052670

CEIP Aur (A)

08002678

CEIP Ausis March (A)

08002873

CEIP Bac de Roda (A)

08001595

CEIP Baixeras (1)

08002174

CEIP Baldiri Reixac (A)

08043747

CEIP Baloo

08013408

CEIP Barcelona

08002411

CEIP Bar de Viver (1) (A2)

08043796

CEIP Barrufet (A)

08002228

CEIP Bernat de Bol (1)

08035431

CEIP Bogatell (A2)

08002915

CEIP Brasil

08002277

CEIP Caldern de la Barca

08001674

CEIP Can Clos (1)

08013411

CEIP Carles I (A2)

08043814

CEIP Carlit (A)

08001832

CEIP Castella (1)

08035441

CEIP Catalnia (A2)

08046293

CEIP Cavall Bernat (A2)

08001789

CEIP Cervantes (1) (A)

08002320

CEIP Ciutat Comtal (1)

08001819

CEIP Collaso i Gil (1) (A)

08002587

CEIP Concepcin Arenal (1)

08002666

CEE Concha Espina (2)

08043802

CEIP Costa i Llobera

08013081

CEIP Coves d'en Cimany (1) (A2)

08058416

CEIP Diagonal-Mar (A)

08001923

CEIP Diputaci (A)

08039434

CEIP Doctor Ferran i Clua (A2)

08001716

CEIP Dolors Monserd-Santapau (A)

08044201

CEIP Dovella (A)

08001856

CEIP Drassanes (1) (A2)

08002681

CEIP Duran i Bas (A)

08002599

CEIP Eduard Marquina (1)

08002745

CEIP El Carmel (1) (A2)

08001650

CEIP El Polvor (1)

08045057

CEIP El Sagrer (A)

08002344

CEIP El Tur

08002459

CEIP Elisenda de Montcada (1)

08039483

CEIP Els Horts (A)

08001911

CEIP Els Llorers (A)

08002630

CEIP Els Porxos (A2)

08042329

CEIP Els Xiprers

08002290

CEIP Emili Juncadella

08002952

CEIP Enric Granados (1)

08001807

CEIP Escola de la Concepci (A)

08046281

CEIP Estel-Guinard (A2)

08060873

CEIP Eullia Bota

08052669

CEIP Ferran Sunyer (A)

08032634

CEIP Ferrer i Gurdia (1)

08040357

CEE Folch i Camarasa (2)

08002721

CEIP Font d'en Fargas (A2)

08002009

CEIP Francesc Maci (A)

08063072

CEIP Fructus Gelabert

08002460

CEIP Gaud (A2)

08002071

CEIP Gayarre (A2)

08002654

CEIP General Prim (A)

08043966

CEIP Heura

08043255

CEIP taca (A1)

08042305

CEIP Joan Mir (A)

08002231

CEIP Joan XXIII (A2)

08002927

CEIP Joaquim Ruyra

08002216

CEIP Josep Maria de Sagarra

08042780

CEIP Josep Maria Jujol (A)

08035544

CEE Josep Pla (2)

08039835

CEIP Jovellanos

08043474

CEIP L'Estel (A)

08041751

CEIP La Caixa (A1)

08002198

CEIP La Farigola de Vallcarca

08035428

CEIP La Farigola del Clot

08002563

CEIP La Mar Bella (A2)

08033523

CEIP La Muntanyeta (A)

08039495

CEIP La Palmera (A2)

08002575

CEIP La Pau (1)

08039525

CEIP La Sedeta (A1)

08043841

CEIP Lavnia (A)

08037802

CEIP Les Corts

08052657

CEIP Les Glries Catalanes

08064179

CEIP Llacuna

08002010

CEIP Llus Vives

08002629

CEIP Lope de Vega (A)

08001947

CEIP Mallorca

08002186

CEIP Mare de Du de Montserrat

08035465

CEIP Mare Nostrum (A)

08054022

CEIP Marinada

08002800

CEIP Mas Casanovas (A2)

08054903

CEIP Mediterrnia (1) (A2)

08039471

CEIP Merc Rodoreda (A)

08041179

CEIP Mestre Enric Gibert i Camins (A)

08002897

CEIP Mestre Morera (1)

08001820

CEIP Mil i Fontanals (1) (A1)

08055932

CEIP Miquel Batllori (A)

08002034

CEIP Miquel Bleach (1)

08002733

CEIP Miralletes

08002204

CEIP Montseny

08001649

CEIP Mossn Jacint Verdaguer (A2)

08002061

CEIP N-I de Prctiques (A)

08002058

CEIP N-II de Prctiques (A2)

08043851

CEIP Nab (A)

08052165

CEIP Octavio Paz

08053571

CEPA Oriol Martorell (A)

08043863

CEIP Orlandai (A)

08031794

CEIP Palma de Mallorca (A1)

08001601

CEIP Parc de la Ciutadella (1)

08002988

CEIP Pare Poveda (A2)

08031800

CEIP Pau Casals (A2)

08043267

CEIP Pau Casals-Grcia (A)

08052621

CEIP Pau Romeva (A)

08013457

CEIP Pegaso

08062675

CEIP Pere IV

08001790

CEIP Pere Vila (A)

08002022

CEIP Per (A2)

08043875

CEIP Pit-Roig (A)

08001731

CEIP Poeta Foix (A)

08043279

CEIP Pompeu Fabra (A)

08002885

CEIP Prosperitat (A)

08043115

CEIP Provenals (A)

08013305

CEIP Ramon Berenguer III

08002976

CEIP Ramon Casas

08001777

CEIP Ramon Llull

08002393

CEIP Ramn Menndez Pidal (A2)

08002447

CEIP Ramn y Cajal (A2)

08002113

CEIP Rius i Taulet (A)

08001868

CEIP Rubn Daro (1)

08043887

CEIP Sagrada Famlia

08002541

CEIP Sant Antoni Maria Claret (A2)

08002903

CEE Sant Joan de la Creu (2)

08002617

CEIP Sant Joan de Ribera (A)

08002289

CEIP Sant Jordi (A2)

08002307

CEIP Sant Josep Oriol

08002551

CEIP Sant Pere Nolasc

08035477

CEIP Santiago Rusiol

08037863

CEIP Seat (A)

08037841

CEIP Splai (A)

08043899

CEIP Tber (A)

08043292

CEIP Tabor (A)

08039513

CEIP Taxonera (1) (A2)

08002526

CEIP Tibidabo (A2)

08002368

CEIP Timbaler del Bruc (A2)

08035453

CEIP Toms Moro

08039537

CEIP Torrent d'en Melis

08002812

CEIP Tresfonts

08043838

CEIP Tur del Cargol (A)

08002538

CEIP Vctor Catal (A2)

08052785

CEIP Vila Olmpica (A2)

08002642

CEIP Virrei Amat

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona Educativa: 080597 Arenys de Mar.

 

Municipi: 08006 Arenys de Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08000153

CEIP Joan Maragall (A)

08058519

CEIP Sinera

Municipi: 08007 Arenys de Munt.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08000165

CEIP Sant Mart (A2)

08055890

CEIP Sobirans (A)

Municipi: 08032 Caldes d'Estrac.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08015004

CEIP Sagrada Famlia

Municipi: 08040 Canet de Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08015302

CEIP Mare de Du de la Misericrdia (A2)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08025289

CEIP Sant Andreu de Llavaneres (A)

08057242

CEIP Serena Vall

Municipi: 08203 Sant Cebri de Vallalta.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08025800

CEIP El Pi Gros (A)

Municipi: 08193 Sant Iscle de Vallalta.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08025071

CEIP Vallalta (A2)

Municipi: 08235 Sant Pol de Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08027225

CEIP Sant Pau (A2)

Municipi: 08264 Sant Vicen de Montalt.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08061105

CEIP de Sant Vicen de Montalt

08032592

CEIP Sant Jordi (A)

Zona Educativa: 080809 Badalona.

 

Municipi: 08015 Badalona.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08000414

CEIP Alexandre Gal (A)

08001509

CEIP Antoni Botey

08041571

CEIP Artur Martorell

08037887

CEIP Baldiri Reixac (A2)

08033857

CEIP Baldomer Sol (1)

08061348

CEIP Bufal

08000402

CEIP Feliu i Vegues (A2)

08037899

CEIP Folch i Torres

08041581

CEIP Gitanjali (A)

08044508

CEIP taca (A)

08036135

CEIP Joan Coret (A)

08036342

CEIP Joan Llongueras (A)

08035404

CEIP Joan Mir (A)

08035416

CEIP Josep Boada (1)

08041167

CEIP Josep Carner

08041568

CEIP Jungfrau (A)

08034953

CEIP Llibertat (A)

08035854

CEIP Llorens i Artigas

08000384

CEIP Lola Anglada (A)

08034965

CEIP Margarida Xirgu (A)

08040345

CEIP Merc Rodoreda (A)

08035398

CEIP Miguel Hernndez

08036147

CEIP Pau Picasso

08035878

CEIP Pere de Tera

08001391

CEIP Planas i Casals (A)

08059639

CEIP Progrs (A2)

08039422

CEIP Rafael Alberti (A)

08037875

CEIP Rafael Casanova

08044296

CEIP Salvador Espriu

08000372

CEIP Sant Jordi (A)

08000396

CEIP Vents i Mir

Zona Educativa: 080810 Bag.

 

Municipi: 08016 Bag.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08001522

CEIP Galceran de Pins

Municipi: 25100 Gsol.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001709

CEIP Santa Margarida-ZER Alt Bergued

Municipi: 08099 Guardiola de Bergued.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08018005

CEIP Sant Lloren (A)

Municipi: 08166 la Pobla de Lillet.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08022860

CEIP Lillet A. Gell

Municipi: 08190 Saldes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08024947

CEIP Pedraforca-ZER Alt Bergued

Municipi: 08903 Sant Juli de Cerdanyola.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08018017

CEIP L'Albiol-ZER Alt Bergued

Municipi: 08293 Vallcebre.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08030728

CEIP Serrat Voltor-ZER Alt Bergued (A)

Zona Educativa: 081139 Berga.

 

Municipi: 08011 Avi.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08000271

CEIP Santa Maria d'Avi

Municipi: 08022 Berga.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08014668

CEIP de la Valldan-ZER Bergued Centre

08014620

CEIP Sant Joan

08014681

CEIP Santa Eullia

Municipi: 08024 Borred.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08014796

CEIP de Borred-ZER Bergued Centre

Municipi: 08268 Cercs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08029015

CEIP Sant Salvador

Municipi: 08132 Montmajor.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08021983

CEIP Gira-sol-ZER Baix Bergued

Municipi: 08299 Vilada.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08031046

CEIP Serra de Picamill-ZER Bergued Centre

Zona Educativa: 081607 Calella.

 

Municipi: 08035 Calella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08015144

CEIP Doctor Carles Salicr (A2)

08015119

CEIP La Minerva (A)

Municipi: 08082 Fogars de la Selva.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08063931

CEIP de Fogars de la Selva

Municipi: 08110 Malgrat de Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08019873

CEIP Mare de Du de Montserrat

08019927

CEIP Mari Cub i Soler

Municipi: 08155 Palafolls.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08022598

CEIP Les Ferreries de Palafolls (A)

08060423

CEIP Palafolls (A2)

Municipi: 08163 Pineda de Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08022801

CEIP Antoni Doltra

08044028

CEE Horitz (2) (A)

08022835

CEIP Jaume I

08045045

CEIP Mediterrnia (A2)

08045033

CEIP Montpalau (A)

08053421

CEIP Pineda de Mar

Municipi: 08261 Santa Susanna.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08028515

CEIP Santa Susanna (A2)

Municipi: 08284 Tordera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

08059093

CEIP d'Hortsaviny (A)

08030467

CEIP Ignasi Iglesias

08064222

CEIP Tordera II

Zona Educativa: 082041 Castellet i la Gornal.

 

Municipi: 08058 Castellet i la Gornal.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08016033

CEIP Montanyans-ZER Cep de Sis

Zona Educativa: 082235 Centelles.

 

Municipi: 08014 Aiguafreda.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08000359

CEIP La Muntanya

Municipi: 08017 Baleny.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08001534

CEIP Joan XXIII

Municipi: 08067 Centelles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08016185

CEIP Ildefons Cerd (A2)

Municipi: 08246 Santa Eugnia de Berga.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08028059

CEIP Jacint Verdaguer

Municipi: 08269 Seva.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08029027

CEIP Farigola (A)

08041714

CEIP Les Basseroles-ZER Guilleries

Municipi: 08278 Taradell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08029283

CEIP El Gurri-ZER La Plana

08029301

CEIP Les Pinediques (A)

Municipi: 08283 Tona.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08030421

CEIP L'Era de Dalt (A2)

Zona Educativa: 083252 Gironella.

 

Municipi: 08049 Casserres.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08015651

CEIP Princesa Lscaris (A2)

Municipi: 08092 Gironella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08017645

CEIP de Gironella

08017633

CEIP Sant Marc-ZER Baix Bergued (A2)

Municipi: 08144 Olvan.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08022331

CEIP d'Olvan-ZER Baix Bergued

Municipi: 08175 Puig-reig.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08023372

CEIP Alfred Mata (A2)

Zona Educativa: 083355 Granollers.

 

Municipi: 08005 l'Ametlla del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08000098

CEIP Bert (A2)

08057266

CEIP Els Cingles (A2)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08015077

CEIP El Farell (A2)

08043942

CEIP Montbui (A2)

Municipi: 08041 Canovelles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08039677

CEIP Congost (A2)

08015351

CEIP Jacint Verdaguer (A2)

08037917

CEIP Joan Mir (A2)

Municipi: 08042 Cnoves i Samals.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08015375

CEIP l'Estelada (A)

Municipi: 08046 Cardedeu.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08039690

CEIP Germans Corbella (A)

08053455

CEIP Les Aiges (A)

08045598

CEIP Millenari (A)

08015454

CEIP Ramon Macip-Dolors Grans (A2)

Municipi: 08086 les Franqueses del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08059780

CEIP Bellavista-Joan Camps i Gir (A2)

08060939

CEIP Guerau de Liost (A2)

08017271

CEIP Joan Sanpera i Torras (A)

Municipi: 08088 la Garriga.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08044521

CEIP Els Pinetons (A)

08058441

CEIP Giroi (A)

08017311

CEIP Puiggracis (A2)

08039707

CEIP Tagamanent (A2)

Municipi: 08096 Granollers.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08035601

CEIP Ftima (A2)

08017712

CEIP Ferrer i Gurdia (A2)

08017918

CEIP Granullarius

08017700

CEIP Joan Solans

08041659

CEIP Mestres Montaa (A)

08036068

CEIP Pau Vila

08017694

CEIP Pereanton (A2)

08041647

CEIP Ponent (A)

08042287

CEIP Salvador Espriu

Municipi: 08107 Lli d'Amunt.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08055907

CEIP Miquel Mart i Pol (A2)

08019800

CEIP Pasos Catalans (A)

08060940

CEIP Rosa Oriol Anguera

08047686

CEIP Sant Baldiri (A2)

Municipi: 08108 Lli de Vall.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08019824

CEIP Les Llisses (A)

Municipi: 08134 Figar-Montmany.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08022008

CEIP Montmany

Municipi: 08181 la Roca del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08038168

CEIP La Torreta

08060991

CEIP Mogent

08023591

CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens (A)

Municipi: 08248 Santa Eullia de Ronana.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028102

CEIP Ronana (A)

Municipi: 08902 Vilanova del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08039264

CEIP Escola Mestres Munguet-Corts (A)

Zona Educativa: 083513 l'Hospitalet de Llobregat.

 

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08034862

CEIP Ausis March

08034837

CEIP Bernat Desclot

08019149

CEIP Bernat Metge

08019216

CEIP Busquets i Punset

08036378

CEIP Charlie Rivel

08019241

CEIP Frederic Mistral

08047674

CEIP Gornal (1)

08034266

CEIP Joan Maragall

08019265

CEIP Joaquim Ruyra (A)

08038004

CEIP Josep Jans

08051471

CEIP Josep Maria Folch i Torres

08044223

CEE L'Estel-Can Bori (2) (A)

08035945

CEIP La Carpa (A)

08019277

CEIP La Marina

08036366

CEIP Lola Anglada

08018078

CEIP Mare de Du de Bellvitge

08033560

CEIP Mrius Torres

08018066

CEIP Menndez Pidal

08019231

CEIP Milagros Consarnau (A)

08034242

CEIP Pablo Neruda (A1)

08042871

CEIP Patufet Sant Jordi-Francesc Batall i Aragons (A)

08034850

CEIP Pau Casals

08039574

CEIP Pau Sans

08018145

CEIP Pau Vila

08018091

CEIP Pep Ventura (A)

08019368

CEIP Pere Lliscart

08019198

CEIP Pompeu Fabra

08039562

CEIP Prat de la Manta

08019290

CEIP Provenana

08032488

CEIP Puig i Gairalt

08034527

CEIP Ramon Muntaner

08042883

CEIP Sant Josep-El Pi (A)

08018157

CEIP Santiago Ramon y Cajal

Zona Educativa: 084049 Manlleu.

 

Municipi: 08004 Alpens.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08000086

CEIP d'Alpens-ZER Alt Lluans (A)

Municipi: 08109 Llu.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08019861

CEIP Gafarr-ZER Alt Lluans (A2)

Municipi: 08112 Manlleu.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08060964

CEIP Manlleu

08039628

CEIP Pompeu Fabra (A)

08019940

CEIP Puig-Agut (A2)

Municipi: 08117 les Masies de Voltreg.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08020701

CEIP Comtes de Lacambra-ZER Els Castells

Municipi: 08131 Montesquiu.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08021961

CEIP El Rocal-ZER Els Castells (A2)

Municipi: 08149 Olost.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08022495

CEIP Terra Nostra (A2)

Municipi: 08151 Orist.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08022549

CEIP Llevant-ZER Gavarresa

Municipi: 08160 Perafita.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08034795

CEIP Heurom-ZER Alt Lluans

Municipi: 08171 Prats de Lluans.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08023207

CEIP Lluans (A)

Municipi: 08183 Roda de Ter.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08023669

CEIP Mare de Du del Sl del Pont (A)

Municipi: 08901 Rupit i Pruit.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08039631

CEIP L'Agullola

Municipi: 08201 Sant Boi de Lluans.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08025666

CEIP Pubilla de Catalunya-ZER Alt Lluans

Municipi: 08212 Sant Feliu Sasserra.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08026415

CEIP Els Roures-ZER Gavarresa

Municipi: 08215 Sant Hiplit de Voltreg.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08026521

CEIP Abat Oliba (A)

Municipi: 08233 Sant Pere de Torell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08027171

CEIP Josep Maria Xandri

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08027249

CEIP Segimon Comas

Municipi: 08265 Sant Vicen de Torell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08028709

CEIP Lloriana (A2)

Municipi: 08253 Santa Maria de Besora.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08038201

CEIP de Santa Maria de Besora-ZER Els Castells

Municipi: 08254 Santa Maria de Corc.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08028333

CEIP El Cabrers (A2)

Municipi: 08285 Torell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08030510

CEIP Doctor Forti i Sol (A2)

08030522

CEIP Vall del Ges (A)

Municipi: 17212 Vidr.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17004062

CEIP Santa Brbara-ZER Els Castells (A2)

Zona Educativa: 084050 Manresa.

 

Municipi: 08038 Calls.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08015247

CEIP Joventut (A2)

Municipi: 08059 Castellfollit del Boix.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08016069

CEIP Coll de Gossem-ZER Bages

08016070

CEIP de Maians-ZER Bages (A)

Municipi: 08084 Fonollosa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08017232

CEIP Agrupaci Sant Jordi

Municipi: 08113 Manresa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08020127

CEIP Bages (A2)

08063898

CEIP de Manresa

08059755

CEIP La Font

08020061

CEIP La Renaixena (A2)

08020097

CEIP Pare Algu (A)

08020012

CEIP Pare Ignasi Puig

08039318

CEIP Puigberenguer (A)

08020073

CEIP Sant Ignasi

08038181

CEIP Serra i Hnter (A2)

Municipi: 08139 Mura.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08061521

CEIP de Mura-ZER El Moians

Municipi: 08140 Navarcles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08022197

CEIP Catalunya (A2)

Municipi: 08213 Sant Fruits de Bages.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08044016

CEIP Flama (A2)

08026464

CEIP Monsenyor Gibert (A2)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08044545

CEIP Collbaix (A)

08026725

CEIP Joncadella (A)

Municipi: 08098 Sant Salvador de Guardiola.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08017992

CEIP Montserrat

Municipi: 08192 Santpedor.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08025058

CEIP Riu d'Or (A)

Zona Educativa: 084177 el Masnou.

 

Municipi: 08003 Alella.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08000049

CEIP Fabra (A)

Municipi: 08118 el Masnou.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08039604

CEIP Francesc Ferrer i Gurdia

08032701

CEIP Llus Millet

08020723

CEIP Ocata

08038031

CEIP Rosa Sensat

08043930

CEIP Salvador Espriu

Municipi: 08126 Montgat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08061087

CEIP de Montgat

08021880

CEIP Salvador Espriu (A2)

Municipi: 08230 Premi de Dalt.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08035684

CEIP Mari Manent

08044442

CEIP Santa Anna (A)

Municipi: 08172 Premi de Mar.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08043905

CEIP El Dof (A)

08043371

CEIP La Li (A)

08023335

CEIP Mare de Du de Montserrat

08023232

CEIP Sant Cristfol (A)

Municipi: 08281 Tei.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030364

CEIP El Cim (A2)

Municipi: 08282 Tiana.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030388

CEIP Lola Anglada (A2)

Zona Educativa: 084256 Matar.

 

Municipi: 08121 Matar.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08021272

CEIP ngela Bransuela (A2)

08020905

CEIP Angeleta Ferrer

08054113

CEIP Anxaneta

08039616

CEIP Cam del Cros

08034734

CEIP Cam del Mig

08056614

CEIP Cirera

08063874

CEIP de Matar

08020929

CEIP Germanes Bertomeu (1) (A2)

08020917

CEIP Josep Manuel Perams

08021041

CEIP Josep Montserrat (A2)

08034333

CEIP La LLntia

08045227

CEE Les Aiges (2)

08020954

CEIP Menndez y Pelayo

08034746

CEIP Rocafonda

08021296

CEIP Toms Vias

08034321

CEIP Torre Llauder

08034357

CEIP Vista Alegre (A2)

Zona Educativa: 084335 Moi.

 

Municipi: 08023 Bigues i Riells.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08060903

CEIP de Bigues i Riells

08014747

CEIP El Tur

Municipi: 08055 Castellcir.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08015831

CEIP La Popa-ZER El Moians (A)

Municipi: 08064 Castellterol.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08016151

CEIP Ramona Calvet i Picas (A2)

Municipi: 08079 l'Estany.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08037981

CEIP de L'Estany-ZER El Moians

Municipi: 08138 Moi.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08022094

CEIP Josep Orriols i Roca (A2)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08026208

CEIP Jaume Balmes (A2)

Municipi: 08239 Sant Quirze Safaja.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08064982

CEIP de Sant Quirze Safaja

Zona Educativa: 084384 Mollet del Valls.

 

Municipi: 08105 la Llagosta.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08019745

CEIP Joan Maragall (A2)

08039719

CEIP Les Planes (A)

08019711

CEIP Sagrada Famlia (A2)

Municipi: 08115 Martorelles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08045586

CEIP Les Pruneres (A)

08020656

CEIP Simeon Rabasa (A2)

Municipi: 08124 Mollet del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08060988

CEIP cal Msic

08053406

CEIP Can Besora

08021466

CEIP Collegis Nous (A2)

08038041

CEIP Federico Garca Lorca

08044302

CEIP Joan Abell (A)

08021582

CEIP Joan Salvat Papasseit

08038065

CEIP Montseny (A2)

08021478

CEIP Nicols Longaron

08021570

CEIP Princesa Sofa (A)

08032713

CEIP Sant Jordi (A2)

08032491

CEIP Sant Vicen

Municipi: 08135 Montmel.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022011

CEIP Pau Casals (A)

08022045

CEIP Sant Jordi (A2)

Municipi: 08136 Montorns del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08038077

CEIP Can Parera (A)

08022070

CEIP Marinada (A2)

08059792

CEIP Montorns del Valls (A)

08022057

CEIP Sant Sadurn

Municipi: 08159 Parets del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022690

CEIP Llus Piquer (A2)

08022707

CEIP Pompeu Fabra (A2)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08059809

CEIP de Sant Fost

08026154

CEIP Joaquim Abril (A2)

Municipi: 08256 Santa Maria de Martorelles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028345

CEIP Les Mimoses (A2)

Municipi: 08296 Vallromanes.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030807

CEIP Els Tres Pins (A)

Zona Educativa: 086435 Sallent.

 

Municipi: 08010 Arts.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08000244

CEIP Doctor Ferrer (A2)

Municipi: 08012 Aviny.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08000323

CEIP Barnola (A)

Municipi: 08018 Balsareny.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08001583

CEIP Guillem de Balsareny

Municipi: 08034 Calders.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08015107

CEIP Anton Busquets i Punset-ZER El Moians (A)

Municipi: 08128 Monistrol de Calders.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08021934

CEIP L'Esqueix-ZER El Moians (A)

Municipi: 08141 Navs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08022264

CEIP Sant Jordi (A2)

Municipi: 08191 Sallent.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08039306

CEIP Els Pins-ZER Bages

08024972

CEIP Torres Amat

Municipi: 08229 Sant Mateu de Bages.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08038089

CEIP Sant Esteve (A2)

Municipi: 08258 Santa Maria d'Ol.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08028382

CEIP Sesmon d'Ol-ZER Gavarressa (A2)

Zona Educativa: 086472 Sant Adri de Bess.

 

Municipi: 08194 Sant Adri de Bess.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08002991

CEIP Cascavell

08034989

CEIP Catalunya (A)

08045501

CEIP Mediterrnia (1)

08025083

CEIP Pompeu Fabra (A)

Zona Educativa: 086599 Sant Celoni.

 

Municipi: 08039 Campins.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08015259

CEIP L'Alzinar-ZER Baix Montseny

Municipi: 08097 Gualba.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08017979

CEIP Aqua Alba

Municipi: 08106 Llinars del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08042792

CEIP Dami Mateu (A2)

08019782

CEIP Salvador Sanrom (A2)

Municipi: 08137 Montseny.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022082

CEIP Puig Drau-ZER Baix Montseny (A2)

Municipi: 08198 Sant Antoni de Vilamajor.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08025319

CEIP Joan Casas (A)

Municipi: 08202 Sant Celoni.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08025770

CEIP Josep Pallerola i Roca (1) (A2)

08037504

CEIP Montnegre (A2)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08026117

CEIP Vallmanya (A2)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08063849

CEIP de Sant Pere de Vilamajor

08027183

CEIP Torre Roja (A2)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08039744

CEIP del Pont Trencat-ZER Baix Montseny (A2)

08058945

CEIP La Tordera (A2)

08028424

CEIP Mare de Du del Remei (A)

08062811

CEIP Matagalls

Municipi: 08294 Vallgorguina.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08054411

CEIP Vallgorguina

Municipi: 08306 Vilalba Sasserra.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08031460

CEIP de Vilalba Sasserra-ZER Baix Montseny (A2)

Zona Educativa: 087051 Sant Mart Sarroca.

 

Municipi: 08085 Font-rub.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08017244

CEIP Font-Rbia-ZER Les Graus (A)

Municipi: 08227 Sant Mart Sarroca.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08027018

CEIP Jaume Balmes

Municipi: 08288 Torrelles de Foix.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030637

CEIP Guerau de Peguera

Municipi: 08304 Vilob del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08031319

CEIP Llebeig-ZER Les Graus (A2)

Zona Educativa: 087142 Sant Pere de Riudebitlles.

 

Municipi: 08122 Mediona.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08021326

CEIP La Fassina-ZER Serra d'Ancosa

08039288

CEIP Renaixena-ZER Serra d'Ancosa

Zona Educativa: 087245 Sant Sadurn d'Anoia.

 

Municipi: 08091 Gelida.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08062754

CEIP de Gelida

08017611

CEIP Montcau

Municipi: 08222 Sant Lloren d'Hortons.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08026907

CEIP Pau Casals (A)

Municipi: 08240 Sant Sadurn d'Anoia.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08059998

CEIP La Pau

08027365

CEIP Mossn Jacint Verdaguer (A)

Municipi: 08273 Subirats.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08029155

CEIP El Montcau-ZER Subirats

08029192

CEIP Sant Jordi-ZER Subirats

08029143

CEIP Subirats-ZER Subirats

Zona Educativa: 087270 Sant Vicen de Castellet.

 

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08015806

CEIP Jaume Balmes (A2)

Municipi: 08061 Castellgal.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08016094

CEIP Sant Miquel-ZER Bages (A2)

Municipi: 08127 Monistrol de Montserrat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08021892

CEIP Sant Pere

Municipi: 08182 el Pont de Vilomara i Rocafort.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08023657

CEIP Pompeu Fabra (A)

Municipi: 08262 Sant Vicen de Castellet.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08028576

CEIP Sant Vicen (A)

Zona Educativa: 087350 Santa Coloma de Gramenet.

 

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08035519

CEIP Antoni Gaud

08028035

CEIP Ausis March (A1)

08033341

CEIP Bans (A1)

08027973

CEIP Beethoven

08027456

CEIP Ferran de Sagarra

08032300

CEIP Fray Luis de Len (A)

08027985

CEIP Jaume Salvatella

08040059

CEIP Joan Salvat i Papasseit

08040047

CEE Josep Sol i Rodrguez (2) (A)

08027870

CEIP Les Palmeres

08027936

CEIP Llus Millet

08040382

CEIP Merc Rodoreda (A)

08032312

CEIP Miguel de Unamuno

08027468

CEIP Pallaresa (A2)

08033997

CEIP Primavera

08041180

CEIP Rossell Prcel (A2)

08036101

CEIP Sagrada Famlia (A2)

08027471

CEIP Sant Just

08045574

CEIP Serra de Marina

08059767

CEIP Tanit (1) (A)

08027511

CEIP Torre Balldovina

08027432

CEIP Wagner (A)

Zona Educativa: 087804 Sitges.

 

Municipi: 08043 Canyelles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08015399

CEIP Sant Nicolau

Municipi: 08148 Olivella.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08053418

CEIP Olivella

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08062781

CEIP de Les Roquetes II

08061002

CEIP de Sant Pere de Ribes II

08027110

CEIP El Pi (A)

08058957

CEIP Els Costerets

08027134

CEIP Les Roquetes

08058362

CEIP Riera de Ribes

08034448

CEIP Santa Eullia (A)

Municipi: 08270 Sitges.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08062833

CEIP de Sitges II

08034667

CEIP Esteve Barrachina

08053583

CEIP Maria Oss

08029088

CEIP Miguel Utrillo (A1)

Zona Educativa: 087932 Sria.

 

Municipi: 08047 Cardona.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08015612

CEIP Joan de Pal

08015582

CEIP Mare de Du del Patrocini (A)

Municipi: 08274 Sria.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08029209

CEIP Mare de Du de Montserrat (A)

08029222

CEIP Sant Josep de Calassan (A)

Zona Educativa: 088810 Vic.

 

Municipi: 08037 Calldetenes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08015193

CEIP Sant Marc (A2)

Municipi: 08083 Folgueroles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08017207

CEIP Mossn Cinto (A)

Municipi: 08100 Gurb.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08018029

CEIP Les Escoles

Municipi: 08199 Sant Bartomeu del Grau.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08025320

CEIP La Monjoia (1) (A2)

Municipi: 08220 Sant Juli de Vilatorta.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08026786

CEIP Bellpuig-ZER Els Munts (A2)

Municipi: 08247 Santa Eullia de Riuprimer.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08028072

CEIP de Santa Eullia de Riuprimer (A)

Municipi: 08298 Vic.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08063850

CEIP de Vic

08031009

CEIP Doctor Joaquim Salarich (A2)

08057096

CEIP Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels Sants (1) (A)

08057102

CEIP Jaume Balmes-Andersen (1) (A)

08030832

CEIP Montseny (A2)

08030819

CEIP Sentfores-ZER La Plana (A2)

Municipi: 08303 Vilanova de Sau.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08031290

CEIP de Vilanova de Sau-ZER Els Munts

Zona Educativa: 089000 Vilafranca del Peneds.

 

Municipi: 08013 Avinyonet del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08000347

CEIP d'Avinyonet del Peneds-ZER Font del Cusc

Municipi: 08065 Castellv de la Marca.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08016161

CEIP El Castellot (A2)

Municipi: 08094 la Granada.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08017682

CEIP Jacint Verdaguer

Municipi: 08145 Olrdola.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022343

CEIP Circell (A)

08022367

CEIP Rossend Montan (A)

Municipi: 08146 Olesa de Bonesvalls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022379

CEIP Pont de l'Arcada-ZER Font del Cusc (A2)

Municipi: 08154 Pacs del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022586

CEIP El Drac-ZER Cep de Sis (A)

Municipi: 08164 el Pla del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022847

CEIP Sants Abd i Senn-ZER La Ginesta (A)

Municipi: 08174 Puigdlber.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08023359

CEIP Virolai-ZER Cep de Sis

Municipi: 08206 Sant Cugat Sesgarrigues.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08026099

CEIP Sant Cugat-ZER Font del Cusc (A2)

Municipi: 08232 Sant Pere de Riudebitlles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08027146

CEIP Sant Jeroni

Municipi: 08236 Sant Quint de Mediona.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08027237

CEIP Antoni Grau Minguell

Municipi: 08249 Santa Fe del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028151

CEIP Les Moreres-ZER Cep de Sis (A)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028217

CEIP Doctor Samaranch i Fina

08037528

CEIP Sant Domnec

Municipi: 08287 Torrelavit.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030613

CEIP Rfols-ZER La Ginesta

Municipi: 08305 Vilafranca del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08039291

CEIP Cristfor Mestre

08031320

CEIP Estalella i Graells (A)

08031332

CEIP Josep Balt i Elias (A)

08036111

CEIP Mas i Perera

08034126

CEIP Pau Boada

Zona Educativa: 089229 Vilanova i la Geltr.

 

Municipi: 08074 Cubelles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08016811

CEIP Josep Andreu-Charlie Rivel

08060927

CEIP Vora del Mar

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltr.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08031666

CEIP Canig (A)

08043917

CEIP Cossetnia

08061051

CEIP de Vilanova i la Geltr II

08040412

CEIP El Margall (A)

08031484

CEIP Ginesta (1) (A)

08034497

CEIP L'Aragai

08039586

CEIP L'Arjau (1)

08043929

CEIP Llebetx

08031472

CEIP Pompeu Fabra

08061041

CEIP Sant Jordi

Zona Educativa: 089254 Vilassar de Mar.

 

Municipi: 08009 Argentona.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08000189

CEIP Bernat de Riudemeia (A2)

08043221

CEIP Francesc Burniol

08060319

CEIP Les Fonts (A)

08039598

CEIP Sant Miquel del Cros (1) (A)

Municipi: 08029 Cabrera de Mar.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08059779

CEIP Pla de l'Avell

Municipi: 08030 Cabrils.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08014905

CEIP L'Olivera (A)

08061762

CEIP Mas Maria

Municipi: 08075 Dosrius.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08016835

CEIP del Pi (A)

Municipi: 08153 rrius.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022574

CEIP Francesc Maci

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08026476

CEIP Francesc Maci (A2)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08040060

CEIP Escola del Mar (A2)

08026749

CEIP Prez Sala (A2)

08041696

CEIP Vaixell Burriac (A)

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

 

Zona Educativa: 081541 Calaf.

 

Municipi: 08031 Calaf.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08014929

CEIP Alta Segarra

Municipi: 08060 Castellfollit de Riubregs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

08016082

CEIP Sant Roc-ZER Vent d'Avall

Municipi: 08170 els Prats de Rei.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08023141

CEIP Mare de Du del Portal-ZER Vent d'Avall (A)

Municipi: 08228 Sant Mart Sesgueioles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08027021

CEIP Font de l'Anoia-ZER Vent d'Avall (A)

Zona Educativa: 081841 Capellades.

 

Municipi: 08028 Cabrera d'Igualada.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08014841

CEIP Cabrera d'Igualada-ZER Serra d'Ancosa (A)

Municipi: 08044 Capellades.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08015430

CEIP Marqus de la Pobla (A)

Municipi: 08048 Carme.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08015648

CEIP Serra de Coll-Bas-ZER Tres Branques

Municipi: 08162 els Hostalets de Pierola.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022793

CEIP Renaixena

Municipi: 08161 Piera.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08060526

CEIP Creix (A)

08022768

CEIP Herois del Bruc

08056122

CEIP Les Flandes

Municipi: 08165 la Pobla de Claramunt.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08022859

CEIP Maria Bors

Municipi: 08286 la Torre de Claramunt.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030583

CEIP La Torre-ZER de Bat a Bat

08030595

CEIP Torrescasana-ZER de Bat a Bat (A)

Municipi: 08292 Vallbona d'Anoia.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030698

CEIP Josep Masclans-ZER de Bat a Bat

Zona Educativa: 082031 Castelldefels.

 

Municipi: 08056 Castelldefels.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08034096

CEIP Antoni Gaud (A)

08034084

CEIP Can Roca

08043310

CEIP Edumar

08060599

CEIP Garigot

08015961

CEIP Jacint Verdaguer

08015843

CEIP Llus Vives (A)

08037930

CEIP Margall (A)

08037929

CEIP Torre Barona

08015855

CEIP Vista Alegre

Zona Educativa: 082481 Cornell de Llobregat.

 

Municipi: 08073 Cornell de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08016422

CEIP Abat Oliba (A)

08043334

CEIP Alexandre Gal

08016380

CEIP Anselm Clav

08016744

CEIP Antoni Gaud

08016367

CEIP Dolors Almeda (A)

08016771

CEIP Els Pins

08037966

CEIP Ignasi Iglsias

08035881

CEIP L'Areny

08016409

CEIP Mare de Du de Montserrat

08051240

CEIP Mediterrnia

08016392

CEIP Mossn Jacint Verdaguer

08016410

CEIP Sant Ildefons

08042299

CEIP Sant Miquel

08037978

CEIP Suris (1)

08054058

CEIP Torre de la Miranda (A)

Municipi: 08217 Sant Joan Desp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08041684

CEIP Espai 3

08026671

CEIP Joan Perich i Valls

08036071

CEIP La Uni (A)

08026579

CEIP Pascual Cais

08026661

CEIP Pau Casals

08026567

CEIP Sant Francesc d'Asss

Zona Educativa: 082636 Esparreguera.

 

Municipi: 08001 Abrera.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08059822

CEIP Ernest Lluch

08000013

CEIP Francesc Platn i Sart (A1)

Municipi: 08025 el Bruc.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08014814

CEIP El Bruc-ZER Tres Branques (A)

Municipi: 08069 Collbat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08033468

CEIP La Salut (A)

Municipi: 08076 Esparreguera.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08059354

CEIP d'Esparreguera

08016872

CEIP Mare de Du de la Muntanya

08043346

CEIP Montserrat (A)

08036044

CEIP Pau Vila

08016938

CEIP Taqugraf Garriga

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08063734

CEIP d'Olesa de Montserrat

08039343

CEIP Josep Ferr i Esteva

08022380

CEIP Mare de Du de Montserrat (A)

08022461

CEIP Sant Bernat

Zona Educativa: 082673 Esplugues de Llobregat.

 

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08040618

CEIP Can Vidalet

08036056

CEIP Folch i Torres

08017104

CEIP Gras i Soler

08016941

CEIP Isidre Mart

08033535

CEIP Joan Maragall

08042861

CEIP Lola Anglada

08017116

CEIP Matilde Ordua (A)

08032476

CEIP Prat de la Riba

Municipi: 08221 Sant Just Desvern.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08032580

CEIP Canig

08041556

CEIP Montseny

08026816

CEIP Montserrat

Zona Educativa: 083549 Igualada.

 

Municipi: 08063 Castellol.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08016136

CEIP Castellol-ZER Tres Branques

Municipi: 08071 Copons.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08016291

CEIP Copons-ZER Vent d'Avall

Municipi: 08102 Igualada.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08019460

CEIP Emili Valls (A)

08019459

CEIP Gabriel Castella i Raich

08019435

CEIP Garca i Fossas

08019642

CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda

Municipi: 08103 Jorba.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08019678

CEIP Jorba-ZER El Ventall

Municipi: 08104 la Llacuna.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08019691

CEIP Vilademger-ZER Serra d'Ancosa

Municipi: 08143 dena.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08022321

CEIP Castell d'dena (A2)

Municipi: 08226 Sant Mart de Tous.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08026956

CEIP Crvola Blanca-ZER El Ventall

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08057734

CEIP Antoni Gaud (A)

08038272

CEIP Garca Lorca (A)

08028163

CEIP Montbou-ZER El Ventall (A)

Municipi: 08302 Vilanova del Cam.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08063795

CEIP de Vilanova

08031277

CEIP Joan Maragall (A)

08038247

CEIP Pompeu Fabra

Zona Educativa: 084098 Martorell.

 

Municipi: 08066 Castellv de Rosanes.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08016173

CEIP Mare de Du de Montserrat-ZER Vinyes Verdes

Municipi: 08114 Martorell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08061609

CEIP de Martorell II (A)

08020498

CEIP Els Convents (1)

08020619

CEIP Jos Echegaray

08020607

CEIP Juan Ramn Jimnez

08053601

CEIP Lola Anglada (A)

08020516

CEE Mare de Du del Pontarr (2) (A)

08034278

CEIP Vicente Aleixandre (A)

Municipi: 08119 Masquefa.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08063722

CEIP de Masquefa II

08020841

CEIP El Tur (A2)

08060605

CEIP Font del Roure (A)

08026889

CEIP Francesc Mata i Sanghes-ZER Vinyes Verdes

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08026130

CEIP La Roureda (A)

08059810

CEIP Sant Esteve Sesrovires

Zona Educativa: 084359 Molins de Rei.

 

Municipi: 08123 Molins de Rei.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08021351

CEIP Alfonso XIII (A)

08021442

CEIP Castell Ciur

08044247

CEIP Estel

08034102

CEIP Ferran Agull (A)

08021363

CEIP L'Alzina

08061610

CEIP Molins de Rei

08041660

CEIP Pont de la Cadena (A)

Municipi: 08158 el Papiol.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022689

CEIP Pau Vila (A)

Zona Educativa: 085765 el Prat de Llobregat.

 

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08040333

CEIP Bernat Metge (A)

08022926

CEE Can Rigol (2) (A)

08042810

CEIP Charles Darwin (A1)

08022902

CEIP del Parc

08042809

CEIP Galileo Galilei (A2)

08032725

CEIP Honorable Josep Tarradellas

08022938

CEIP Jacint Verdaguer (A)

08022914

CEIP Jaume Balmes (1) (A2)

08022884

CEIP Joan Maragall

08034977

CEIP Pompeu Fabra

08039355

CEIP Ramon Llull (A2)

08023074

CEIP Sant Cosme i Sant Dami (1)

08038090

CEIP Sant Jaume

Zona Educativa: 086551 Sant Boi de Llobregat.

 

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08025344

CEIP Amat i Verd

08034400

CEIP Antoni Gaud (A1)

08038259

CEIP Antoni Tpies

08043401

CEIP Barrufet

08038223

CEIP Benviure (A)

08034412

CEIP Can Massallera (A)

08025526

CEIP Ciutat Cooperativa (A)

08025642

CEIP Josep Maria Ciurana

08025587

CEIP Maria Fernndez de Lara

08025599

CEIP Marianao

08054061

CEIP Montbaig (1) (A2)

08034990

CEIP Parellada

08039379

CEIP Rafael Casanova

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08043760

CEIP Colnia Gell

08027407

CEIP Montpedrs (A)

Zona Educativa: 086708 Sant Feliu de Llobregat.

 

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08026385

CEIP Arquitecte Gaud (A)

08026221

CEIP Falguera (A)

08026373

CEIP Josep Monmany Amat

08063394

CEIP Miquel Mart i Pol

08026211

CEIP Nadal

08036007

CEIP Pau Vila

08035994

CEIP Salvador Espriu (A2)

Zona Educativa: 087300 Sant Vicen dels Horts.

 

Municipi: 08068 Cervell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08016240

CEIP Santa Maria de Cervell (A)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08060629

CEIP Corbera de Llobregat

08016331

CEIP Jaume Balmes

08053510

CEIP Puig d'Agulles (A)

Municipi: 08157 Pallej.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022665

CEIP ngel Guimer

08022677

CEIP Jacint Verdaguer (A)

08044430

CEIP La Garalda

Municipi: 08905 la Palma de Cervell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08016264

CEIP El Solell

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08025265

CEIP ngel Guimer

08060848

CEIP de Sant Andreu de la Barca

08025241

CEIP Joan Maragall (A)

08038211

CEIP Jos Juan Ortiz (A)

08039367

CEIP Josep Pla

08063758

CEIP Sant Andreu II

08032521

CEIP Vall de Palau (A)

Municipi: 08263 Sant Vicen dels Horts.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028667

CEIP Juan Juncadella (A)

08038284

CEIP La Gurdia (1)

08028591

CEIP La Vinyala

08036381

CEIP Mare de Du del Roco (1) (A)

08041131

CEIP Sant Antoni (A)

08028588

CEIP Sant Jordi

08035350

CEIP Sant Josep

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030649

CEIP Sant Mart (A)

Municipi: 08295 Vallirana.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08060851

CEIP de Vallirana

08053522

CEIP La Ginesta (A)

08030789

CEIP Pompeu Fabra (A)

Zona Educativa: 088950 Viladecans.

 

Municipi: 08020 Begues.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08014589

CEIP Sant Cristfor (A2)

Municipi: 08089 Gav.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08017360

CEIP Jacme March

08017505

CEIP Juan Salamero (1)

08032658

CEIP L'Erampruny

08037991

CEIP Marcell Moragas (A)

08017359

CEIP Salvador Lluch (A)

Municipi: 08204 Sant Climent de Llobregat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08025812

CEIP Sant Climent

Municipi: 08301 Viladecans.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08031083

CEIP ngela Roca

08042834

CEIP Can Palmer (A)

08031198

CEIP Doctor Fleming (1)

08032762

CEIP Doctor Trueta

08031204

CEIP Doctor Vicen Ferro (A)

08039380

CEIP Germans Amat i Targa (A)

08059721

CEIP Marta Mata (A)

08031101

CEIP Montserratina

08032750

CEIP Pau Casals

08062948

CEIP Viladecans II

serveis territorials al valls occidental

 

Zona Educativa: 080895 Barber del Valls.

 

Municipi: 08904 Badia del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028928

CEIP La Jota (1)

08028931

CEIP La Mueira (1)

08028941

CEIP La Sardana (1)

08028916

CEIP Las Seguidillas (1)

Municipi: 08252 Barber del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028254

CEIP Can Llobet

08033602

CEIP Can Serra (A)

08061142

CEIP de Barber del Valls

08041210

CEIP del Bosc

08028229

CEIP Elisa Badia

08039641

CEIP Pablo Picasso (A)

Zona Educativa: 081981 Castellar del Valls.

 

Municipi: 08051 Castellar del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08034229

CEIP Bonavista

08062614

CEIP de Castellar del Valls (A)

08034904

CEIP Emili Carles i Tolr

08054824

CEIP Mestre Pla (A)

08034898

CEIP Sant Esteve

Municipi: 08156 Palau-solit i Plegamans.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08041222

CEIP Can Cladellas

08022616

CEIP Josep Maria Folch i Torres (A)

08053467

CEIP Palau (A)

Municipi: 08223 Sant Lloren Savall.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08026919

CEIP Josep Gras (A2)

Municipi: 08267 Sentmenat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028990

CEIP Can Sorts (A)

Zona Educativa: 082259 Cerdanyola del Valls.

 

Municipi: 08266 Cerdanyola del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08028904

CEIP Carles Bugas

08062626

CEIP de Cerdanyola del Valls

08039896

CEIP Escola Bellaterra (A)

08035623

CEE Jeroni de Moragas (2) (A)

08028758

CEIP Les Fontetes

08036411

CEIP Saltells

08028746

CEIP Sant Mart (A)

08028783

CEIP Serraparera

08053650

CEIP Tur de Guiera

08038351

CEIP Xarau (A1)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08043361

CEIP El Tur

08021636

CEIP El Viver (1) (A)

08034783

CEIP Elvira Cuys

08021685

CEIP Font Freda

08021764

CEIP Mitja Costa

08035283

CEIP Reixac (A)

Municipi: 08180 Ripollet.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08023566

CEIP Anselm Clav

08059883

CEIP de Ripollet (A)

08033948

CEIP Enric Tatch i Pol (A1)

08038156

CEIP Escursell i Bartalot

08023426

CEIP Gass i Vidal

08023554

CEIP Josep Maria Ginesta (A)

08023542

CEIP Tiana de la Riba

Zona Educativa: 086370 Sabadell.

 

Municipi: 08187 Sabadell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08024807

CEIP Agns Armengol (1)

08024066

CEIP Alcalde Marcet (1) (A2)

08040400

CEIP Amadeu Vives (A)

08044314

CEIP Andreu Castells (A1)

08055105

CEIP Arraona

08024819

CEIP Calvet d'Estrella

08035957

CEIP Can Deu (A)

08032737

CEIP Can Rull (A)

08038582

CEIP Catalunya (A)

08023955

CEIP Cifuentes (A)

08023918

CEIP Concrdia

08041672

CEIP Creu Alta (A)

08061166

CEIP de Can Llong

08024704

CEE de Reeducaci Auditiva (2)

08023931

CEIP Enric Casassas

08023921

CEIP Espronceda (1)

08024832

CEIP Floresta

08024856

CEIP Font Rosella

08024789

CEE Francesc Bellapart (2) (A)

08023943

CEIP Gaud

08024005

CEIP Joan Maragall (1)

08023979

CEIP Joan Montllor (1)

08023992

CEIP Joan Sallars i Pla (1) (A)

08041611

CEIP Joanot Alisanda

08035969

CEIP Joaquim Blume

08023980

CEIP Juan Ramn Jimnez (1)

08024042

CEIP La Romnica (A)

08024017

CEIP Miquel Carreras

08055889

CEIP Miquel Mart i Pol (A)

08043383

CEIP Nostra Llar

08024820

CEIP Pau Casals (A)

08043954

CEIP Ribatallada

08024790

CEIP Roureda

08024030

CEIP Samuntada

08035696

CEIP Sant Juli (A)

08053492

CEIP Teresa Claramunt (A2)

08024844

CEIP Torreguitart (A)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08060484

CEIP de Sant Quirze

08044910

CEIP El Turonet

08054836

CEIP Onze de Setembre (A)

08044454

CEIP Pilarn Bays (A2)

08033407

CEIP Purificaci Salas i Xandri

Zona Educativa: 086630 Sant Cugat del Valls.

 

Municipi: 08054 Castellbisbal.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08062742

CEIP de Castellbisbal II

08057229

CEIP Els Arenys (A)

08015821

CEIP Mare de Du de Montserrat (A1)

Municipi: 08184 Rub.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08061154

CEIP de Rub

08023852

CEIP Joan Maragall

08038171

CEIP Montessori (A)

08034060

CEIP Mossn Cinto Verdaguer

08032351

CEIP Pau Casals

08034382

CEIP Ramon Llull

08054368

CEE Rub (2)

08042895

CEIP Schola

08034394

CEIP Teresa Altet

08041601

CEIP Torre de la Llebre (A)

08032348

CEIP 25 de Setembre

Municipi: 08205 Sant Cugat del Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08034692

CEIP Catalunya (A)

08041234

CEIP Collserola (A)

08059871

CEIP Gerbert d'Orlhac (A)

08026087

CEIP Jaume Ferran i Clua

08038260

CEIP Joan Maragall (A)

08025824

CEIP La Floresta

08025927

CEIP Pi d'en Xandri (A)

08026026

CEIP Pins del Valls

08062641

CEIP Sant Cugat III (A)

08061178

CEIP Tur de Can Matas (A)

Zona Educativa: 087555 Santa Perptua de Mogoda.

 

Municipi: 08167 Poliny.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08022872

CEIP Pere Calders (A)

08061543

CEIP Poliny (A)

Municipi: 08260 Santa Perptua de Mogoda.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08034461

CEIP Bernat de Mogoda (A)

08061181

CEIP de Santa Perptua II

08028436

CEIP La Florida

08028497

CEIP Santa Perptua

Zona Educativa: 088109 Terrassa.

 

Municipi: 08120 Matadepera.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08020863

CEIP Ginesta (A1)

08060757

CEIP Joan Torredemer Canela (A)

Municipi: 08279 Terrassa.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08051306

CEIP Abat Marcet (A)

08039653

CEIP Agust Bartra

08030224

CEIP Antoni Ubach i Soler

08029374

CEIP Bisbat d'Egara (A1)

08058465

CEIP Can Roca (A)

08061786

CEIP Centre

08038326

CEIP El Valls

08043437

CEIP Font de l'Alba (1)

08029350

CEIP Frana

08041246

CEIP Francesc Aldea i Prez

08029362

CEIP Germans Amat

08029507

CEIP Isaac Peral (A)

08034485

CEIP Joan Marqus i Casals

08030315

CEIP Joan XXIII (A)

08030212

CEIP Josep Ventall i Vintr

08044648

CEIP La Roda (A)

08039665

CEIP Lanaspa-Giralt (A)

08061774

CEIP Les Arenes-La Gripia

08038314

CEIP Mare de Du de Montserrat

08030200

CEIP Mari Gal Guix

08030248

CEIP Pau Vila i Dinars

08030194

CEIP Pere Viver i Aymerich

08062687

CEIP Ponent (A)

08030285

CEIP President Salvans

08029386

CEIP Ramn y Cajal (A1)

08030297

CEIP Salvador Vinyals i Gal (1)

08051318

CEIP Sant Lloren del Munt

Municipi: 08290 Ullastrell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08030662

CEIP Serralavella (A)

Municipi: 08291 Vacarisses.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

08061191

CEIP de Vacarisses

08030686

CEIP Pau Casals (A2)

Municipi: 08300 Viladecavalls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona.

 

Centres:

 

08041726

CEIP Roc Blanc (A2)

08031061

CEIP Rosella (A)

Serveis territorials a Girona

 

Zona Educativa: 170495 Amer.

 

Municipi: 17007 Amer.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000093

CEIP Gaspar de Queralt

Municipi: 17008 Angls.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000135

CEIP Pompeu Fabra

Municipi: 17189 la Cellera de Ter.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003781

CEIP Juncadella

Municipi: 17116 Osor.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17002442

CEIP La Vall

Municipi: 17133 les Planes d'Hostoles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002752

CEIP Sant Cristfol

Municipi: 17161 Sant Feliu de Pallerols.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003343

CEIP Rocalba

Municipi: 17903 Sant Juli del Llor i Bonmat.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000123

CEIP Sant Jordi

Zona Educativa: 170586 Arbcies.

 

Municipi: 17009 Arbcies.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000160

CEIP Doctor Carulla

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17003434

CEIP Guilleries (A)

Municipi: 17220 Viladrau.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17004189

CEIP Els Castanyers-ZER Guilleries

Zona Educativa: 170861 Banyoles.

 

Municipi: 17015 Banyoles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000342

CEIP Baldiri Reixac

17005182

CEIP Can Puig

17006952

CEIP La Draga (A2)

17000329

CEIP Pla de l'Ametller (A)

Municipi: 17056 Cornell del Terri.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000986

CEIP La Vall del Terri

Municipi: 17065 Esponell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001097

CEIP Carles de Fortuny (A2)

Municipi: 17071 Fontcoberta.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004827

CEIP Alzina Reclamadora (A2)

Municipi: 17137 Porqueres.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002818

CEIP Frigolet-ZER Les Goges

17002791

CEIP L'Entorn

Municipi: 17174 Sant Miquel de Campmajor.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003586

CEIP Roqueta-ZER Les Goges

Municipi: 17190 Seriny.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003801

CEIP Bora Gran-ZER Les Goges

Municipi: 17218 Vilademuls.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004153

CEIP de Sant Esteve de Guialbes

Zona Educativa: 171141 Besal.

 

Municipi: 17010 Argelaguer.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17005261

CEIP Montpalau-ZER El Llierca (A2)

Municipi: 17019 Besal.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000391

CEIP Salvador Vilarrasa

Municipi: 17200 Tortell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003902

CEIP Joan Roura i Parella-ZER El Llierca (A2)

Zona Educativa: 171219 la Bisbal d'Empord.

 

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empord.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000411

CEIP Joan de Margarit

17005248

CEIP Mas Clar

Municipi: 17057 Cor.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000998

CEIP El Rodonell-ZER Les Gavarres

Municipi: 17901 Crulles, Monells i Sant Sadurn l'Heura.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003631

CEIP La Pedra Dreta-ZER Les Gavarres

17001024

CEIP Les Gavarres-ZER Les Gavarres (A2)

Municipi: 17205 Ullastret.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003941

CEIP L'Estany-ZER Empordanet

Zona Educativa: 171244 Blanes.

 

Municipi: 17023 Blanes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000470

CEIP Carles Faust

17008274

CEIP de Blanes

17000469

CEIP Joaquim Ruyra (A)

17000548

CEIP Mossn Joan Batlle

17004566

CEIP Napole Soliva (1)

17007828

CEIP Pinya de Rosa (A2)

17005017

CEIP Quatre Vents

17004712

CEE Ventijol (2)

Municipi: 17095 Lloret de Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17008080

CEIP El Rieral (A2)

17004657

CEIP Esteve Carles (A2)

17002107

CEIP Pere Torrent

17004955

CEIP Pompeu Fabra

Municipi: 17103 Maanet de la Selva.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002181

CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 17202 Tossa de Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003926

CEIP Ignasi Mel i Farr

Zona Educativa: 171530 Cadaqus.

 

Municipi: 17032 Cadaqus.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000627

CEIP Caritat Serinyana

Municipi: 17054 Colera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000950

CEIP Puig d'Esquers

Municipi: 17092 Llan.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002077

CEIP Pompeu Fabra

Municipi: 17140 el Port de la Selva.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002879

CEIP Les Clisques

Municipi: 17138 Portbou.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002831

CEIP Sant Jaume (A2)

Zona Educativa: 171748 Camprodon.

 

Municipi: 17039 Camprodon.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17000779

CEIP Doctor Robert (A2)

17000780

CEIP Germans Estabanell-ZER Vall de Ter

Municipi: 17091 Llanars.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17002065

CEIP Les Moreres-ZER Vall de Ter

Municipi: 17224 Vilallonga de Ter.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17004219

CEIP La Daina-ZER Vall de Ter

Zona Educativa: 171906 Cass de la Selva.

 

Municipi: 17044 Cass de la Selva.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000846

CEIP Puig d'Arques

Municipi: 17089 Llagostera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002031

CEIP Lacustria (A2)

Zona Educativa: 172224 Celr.

 

Municipi: 17025 Bordils.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000561

CEIP de Bordils

Municipi: 17049 Celr.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000913

CEIP L'Aulet

Municipi: 17050 Cervi de Ter.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000925

CEIP L'Aixart-ZER Baix Ter

Municipi: 17067 Fla.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001292

CEIP Les Moreres

Municipi: 17130 la Pera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002715

CEIP Pedra Blanca-ZER Empordanet

Municipi: 17166 Sant Jordi Desvalls.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003471

CEIP Sant Jordi-ZER Baix Ter (A)

Municipi: 17169 Sant Juli de Ramis.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002193

CEIP Santa Fe-ZER Baix Ter

Municipi: 17186 Sarri de Ter.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003756

CEIP Montserrat

Zona Educativa: 172625 l'Escala.

 

Municipi: 17004 Albons.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000056

CEIP la Branca-ZER Montgr

Municipi: 17062 l'Escala.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001048

CEIP Empries (A)

Municipi: 17187 Saus.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003768

CEIP de Camallera-ZER Tramuntana (A2)

Municipi: 17210 Ventall.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004049

CEIP de Ventall-ZER Tramuntana

Municipi: 17217 Viladamat.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004128

CEIP de Viladamat-ZER Tramuntana

Zona Educativa: 172856 Figueres.

 

Municipi: 17012 Avinyonet de Puigvents.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000251

CEIP Gonal Comellas-ZER La Garriga

Municipi: 17016 Bscara.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000354

CEIP Joan Regl

Municipi: 17234 Biure.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004293

CEIP Manuel de Pedrolo-ZER Les Salines

Municipi: 17029 Boadella i les Escaules.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000603

CEIP Santa Ceclia-ZER Les Salines

Municipi: 17026 Borrass.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000573

CEIP de Borras-ZER Canigonenca (A2)

Municipi: 17030 Cabanes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17008641

CEIP de Cabanes

Municipi: 17051 Cistella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000937

CEIP Mossn Josep Maria Albert-ZER La Garriga

Municipi: 17064 Espolla.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001085

CEIP Antoni Balmanya-ZER Requesens

Municipi: 17005 el Far d'Empord.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000068

CEIP del Far d'Empord-ZER Canig

Municipi: 17066 Figueres.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17008006

CEIP Amistat (A)

17004463

CEIP Anicet de Pags i de Puig (1)

17008444

CEIP de Figueres Nord (A2)

17001280

CEIP Joaquim Cus i Fortunet (A)

17004891

CEIP Josep Pallach

17001115

CEIP Josep Pous i Pags (1)

17006711

CEIP M. ngels Anglada (A)

17001103

CEIP Salvador Dal (A)

17001279

CEIP Sant Pau

Municipi: 17075 Garrigs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001371

CEIP de Garrigs-ZER Empord

Municipi: 17088 Llad.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002028

CEIP Montserrat Vayreda i Trullol-ZER Canigonenca

Municipi: 17093 Llers.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002089

CEIP de Llers (A2)

Municipi: 17111 Navata.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002260

CEIP Joaquim Vallmaj (A2)

Municipi: 17115 Ordis.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002430

CEIP Marinada-ZER Canigonenca

Municipi: 17132 Peralada.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002740

CEIP de Peralada

Municipi: 17135 Pont de Molins.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002776

CEIP Tramuntana-ZER Empord

Municipi: 17158 Sant Climent Sescebes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003227

CEIP Sant Sebasti-ZER Requesens

Municipi: 17182 Santa Llogaia d'lguema.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003690

CEIP lguema-ZER Empord (1) (A2)

Municipi: 17214 Vilabertran.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004098

CEIP Torre d'en Reig-ZER Canig

Municipi: 17221 Vilafant.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17006836

CEIP Les Mlies (A)

17004748

CEE Mare de Du del Mont (2)

17004190

CEIP Sol i Vent

Municipi: 17226 Vilamalla.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004232

CEIP Josep de Ribot i Olivas-ZER Canig

Municipi: 17228 Vilanant.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004244

CEIP Tramuntana-ZER La Garriga

Zona Educativa: 173241 Girona.

 

Municipi: 17002 Aiguaviva.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000032

CEIP Vilademany

Municipi: 17073 Fornells de la Selva.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001346

CEIP Forn d'Anells (A)

Municipi: 17079 Girona.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001449

CEIP Annexa-Joan Puigbert

17001887

CEIP Carme Auguet (1)

17004694

CEIP Cassi Costal (A2)

17001954

CEIP de Vila-roja (1)

17008286

CEIP Domeny-Devesa

17001425

CEIP Eiximenis

17001693

CEE Font de l'Abella (2)

17004347

CEIP Font de la Plvora (1)

17006721

CEIP Girona Sud (A2)

17001450

CEIP Joan Bruguera (A)

17001930

CEIP Josep Dalmau i Carles

17001838

CEIP Mare de Du del Mont

17004529

CEIP Migdia (A2)

17004943

CEIP Montfalgars

17001486

CEIP Montjuc

17004724

CEE Palau (2) (A2)

17001516

CEIP Pla de Girona (A)

17004335

CEIP Santa Eugnia (A2)

17003422

CEIP Taial

17001462

CEIP Verd (A)

Municipi: 17142 Quart.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002922

CEIP Santa Margarida (A2)

Municipi: 17215 Vilablareix.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004116

CEIP Madrenc (A)

Zona Educativa: 173538 Hostalric.

 

Municipi: 17027 Breda.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000585

CEIP Montseny

Municipi: 17083 Hostalric.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001981

CEIP Mare de Du dels Socors

Municipi: 17146 Riells i Viabrea.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002983

CEIP El Bruc (A1)

Zona Educativa: 173617 la Jonquera.

 

Municipi: 17001 Agullana.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000019

CEIP Llus Mari Vidal-ZER Les Salines

Municipi: 17042 Capmany.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000822

CEIP Els Dlmens-ZER Requesens

Municipi: 17060 Darnius.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001036

CEIP Mont-roig-ZER Requesens (A2)

Municipi: 17086 la Jonquera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002004

CEIP Josep Peuelas del Rio

Municipi: 17102 Maanet de Cabrenys.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002168

CEIP Les Salines-ZER Les Salines

Municipi: 17014 la Vajol.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17007294

CEIP Castell Cabrera-ZER Les Salines

Zona Educativa: 174920 Olot.

 

Municipi: 17021 Beuda.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17006940

CEIP de Lliurona

Municipi: 17046 Castellfollit de la Roca.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000861

CEIP Castellroc-ZER Els Volcans

Municipi: 17105 Mieres.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002201

CEIP Finestres-ZER Els Volcans (A2)

Municipi: 17109 Montagut i Oix.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002247

CEIP Mont Cs-ZER El Llierca (A2)

Municipi: 17114 Olot.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002302

CEIP Escola-Llar Llus Maria Mestres i Mart (A)

17002296

CEIP Malagrida (A)

17002314

CEIP Pla de Dalt

17002429

CEIP Sant Roc

17002326

CEIP Volc Bisaroques

Municipi: 17149 Riudaura.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003082

CEIP Llus Castells-ZER Els Volcans

Municipi: 17165 Sant Jaume de Llierca.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003461

CEIP Les Escomes-ZER El Llierca

Municipi: 17185 Sant Joan les Fonts.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003732

CEIP Castanyer

Municipi: 17184 Santa Pau.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003719

CEIP Joan Maragall-ZER Els Volcans

Municipi: 17207 la Vall d'en Bas.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003951

EEI de Sant Esteve d'en Bas (A1)

17004001

CEIP Verntallat (A1)

Zona Educativa: 175080 Palafrugell.

 

Municipi: 17013 Begur.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000263

CEIP Doctor Arruga

17004876

CEIP l'Olivar Vell-ZER Empordanet (1)

Municipi: 17110 Mont-ras.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002259

CEIP Torres Jonama (A2)

Municipi: 17117 Palafrugell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17006782

CEIP Carrilet (A)

17002491

CEIP Josep Barcel i Matas

17002481

CEIP Torres Jonama (A)

Municipi: 17124 Pals.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002651

CEIP Quermany (A2)

Zona Educativa: 175092 Palams.

 

Municipi: 17034 Calonge.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17008468

CEIP Calonge

17000718

CEIP Mare de Du de la Merc

17000688

CEIP Pere Rossell

Municipi: 17118 Palams.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004736

CEE Els ngels (2) (A1)

17002569

CEIP Ruiz Gimnez

17002612

CEIP Vilarrom

Municipi: 17209 Vall-llobrega.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17008493

CEIP Vall-llobrega

Zona Educativa: 175882 Puigcerd.

 

Municipi: 17006 Alp.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

17000071

CEIP Bac de Cerdanya

Municipi: 17024 Bolvir.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

17004888

CEIP Santa Ceclia-ZER Cerdanya

Municipi: 17078 Ger.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

17001395

CEIP Santa Coloma-ZER Cerdanya (A2)

Municipi: 17094 Llvia.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

17002090

CEIP Jaume I-ZER Cerdanya

Municipi: 17141 Puigcerd.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

17002880

CEIP Alfons I (A2)

Zona Educativa: 176114 Ribes de Freser.

 

Municipi: 17134 Planoles.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

17002764

CEIP Nria Morer i Pi-ZER Comte Arnau

Municipi: 17145 Ribes de Freser.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

17002958

CEIP Mare de Du de Nria

Zona Educativa: 176151 Ripoll.

 

Municipi: 17036 Campdevnol.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17000731

CEIP Pirineu

Municipi: 17147 Ripoll.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17004761

CEE Doctor Ramon Suriach (2)

17002995

CEIP Joan Maragall

17004751

CEIP Toms Raguer

Municipi: 17170 Vallfogona de Ripolls.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17003537

CEIP de Vallfogona de Ripolls-ZER Comte Arnau

Zona Educativa: 176308 Roses.

 

Municipi: 17011 l'Armentera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000241

CEIP Fluvianets-ZER Empord

Municipi: 17047 Castell d'Empries.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17007907

CEIP Joana d'Empries (A)

17000871

CEIP Ruiz Amado

Municipi: 17074 Forti.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001361

CEIP Teresa de Pallej-ZER Empord

Municipi: 17077 Garriguella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17001383

CEIP Joaquim Gifre (A)

Municipi: 17120 Palau-saverdera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002624

CEIP Mart Ingls (A2)

Municipi: 17128 Pau.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17002703

CEIP Pau (A2)

Municipi: 17152 Roses.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17008237

CEIP de Roses

17006800

CEIP Els Grecs (A)

17004451

CEIP Jaume Vicens i Vives (A)

17003136

CEIP Narcs Monturiol (A)

Municipi: 17175 Sant Miquel de Fluvi.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003598

CEIP Vallgarriga

Municipi: 17178 Sant Pere Pescador.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003628

CEIP Llagut

Municipi: 17223 Vilajuga.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004207

CEIP Santiago Rats (A2)

Municipi: 17225 Vilamacolum.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004220

CEIP Els Valentins-ZER Tramuntana

Zona Educativa: 176450 Salt.

 

Municipi: 17020 Bescan.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000408

CEIP Doctor Sobrequs

Municipi: 17155 Salt.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004864

CEIP El Pla

17003215

CEIP La Farga (1)

17004360

CEE La Masana (2)

17007919

CEIP Mas Mas (A2)

17008298

CEIP Nou de Salt

17003151

CEIP Silvestre Santal (A)

17005522

CEIP Venat (A2)

Municipi: 17163 Sant Gregori.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003392

CEIP Agust Gifre

Zona Educativa: 176692 Sant Feliu de Guxols.

 

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000895

CEIP Els Estanys (A1)

17000883

CEIP Vall d'Aro

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guxols.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17008018

CEIP de Sant Feliu de Guxols

17003264

CEIP Gaziel

17004682

CEIP L'Estaci (A)

17003321

CEIP Mossn Baldiri Reixac

Municipi: 17181 Santa Cristina d'Aro.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003689

CEIP Pedralta (A)

Zona Educativa: 176862 Sant Joan de les Abadesses.

 

Municipi: 17112 Ogassa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17005029

CEIP L'Esquirol-ZER Vall de Ter

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17003483

CEIP Mestre Andreu

Municipi: 17177 Sant Pau de Segries.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

17003616

CEIP Els Pinets-ZER Vall de Ter (A2)

Zona Educativa: 177349 Santa Coloma de Farners.

 

Municipi: 17033 Caldes de Malavella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000676

CEIP Sant Esteve (A)

Municipi: 17148 Riudarenes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003070

CEIP Josep Boada (A2)

Municipi: 17150 Riudellots de la Selva.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003094

CEIP de Riudellots de la Selva

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17008249

CEIP de Santa Coloma de Farners

17003641

CEIP Sant Salvador d'Horta

Municipi: 17193 Sils.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003823

CEIP Verdaguer

Municipi: 17213 Vidreres.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004906

CEIP Salvador Espriu

17004074

CEIP Sant Iscle

Municipi: 17233 Vilob d'Onyar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004281

CEIP Josep Madrenys (A)

Zona Educativa: 178391 Torroella de Montgr.

 

Municipi: 17018 Bellcaire d'Empord.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17000381

CEIP El Rajaret-ZER Montgr

Municipi: 17199 Torroella de Montgr.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003872

CEIP Guillem de Montgr

17003860

CEIP Portitxol

Municipi: 17204 Ull.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17003938

CEIP Puig Rod-ZER Montgr

Municipi: 17211 Verges.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Girona.

 

Centres:

 

17004050

CEIP Francesc Camb i Batlle

Serveis territorials a Lleida

 

Zona Educativa: 250041 Agramunt.

 

Municipi: 25003 Agramunt.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000109

CEIP de Montclar-ZER El Si

25000067

CEIP Maci-Companys (A)

Municipi: 25138 Montgai.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003241

CEIP Colomina-ZER El Roman (A)

25003238

CEIP de Butsnit-ZER El Si

Municipi: 25177 Preixens.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003822

CEIP de Les Ventoses-ZER El Si

25003810

CEIP de Preixens-ZER El Si (A)

Municipi: 25181 Puigverd d'Agramunt.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003858

CEIP de Puigverd d'Agramunt-ZER El Si

Zona Educativa: 250156 Albatrrec.

 

Municipi: 25007 Albatrrec.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000158

CEIP Sant Salvador-ZER La Coma

Municipi: 25010 Alcan.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000183

CEIP d'Alcan-ZER L'Eral

Municipi: 25014 Alfs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000274

CEIP d'Alfs-ZER L'Eral (A2)

Municipi: 25142 Montoliu de Lleida.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25003305

CEIP Sant Isidre-ZER La Coma

Municipi: 25200 Sarroca de Lleida.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004115

CEIP La Roca-ZER L'Eral

Municipi: 25211 Sudanell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004401

CEIP El Roser-ZER La Coma

Municipi: 25212 Sunyer.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004413

CEIP de Sunyer-ZER L'Eral

Municipi: 25226 Torrebesses.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004656

CEIP de Torrebesses-ZER L'Eral

Zona Educativa: 250171 l'Albi.

 

Municipi: 25009 l'Albi.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25000171

CEIP Els Aubis-ZER Riu Set

Municipi: 25073 Cervi de les Garrigues.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25001333

CEIP El Crvol-ZER Riu Set

Municipi: 25169 la Pobla de Crvoles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25003664

CEIP Josep Espasa-ZER Riu Set

Municipi: 25255 Vinaixa.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25005107

CEIP Sant Bonifaci-ZER Riu Set

Zona Educativa: 250235 Alcarrs.

 

Municipi: 25011 Alcarrs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000195

CEIP Comtes de Torregrossa (A)

Municipi: 25210 Soses.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004395

CEIP Jaume Miret

Municipi: 25232 Torres de Segre.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004747

CEIP Carrassumada (A)

Zona Educativa: 250247 Alcoletge.

 

Municipi: 25012 Alcoletge.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000225

CEIP Mare de Du del Carme (A2)

Municipi: 25254 Vilanova de la Barca.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25005090

CEIP Mestral-ZER Argelaga

Zona Educativa: 250351 Alguaire.

 

Municipi: 25016 Alguaire.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25005120

CEIP Teresa Bergad

Municipi: 25174 la Portella.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003792

CEIP Blanca de Villalonga-ZER Alt Segri

Municipi: 25189 Rossell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004000

CEIP La Rosella (A)

Municipi: 25228 Torrefarrera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004711

CEIP la Creu

Municipi: 25251 Vilanova de Segri.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25005065

CEIP de Vilanova de Segri-ZER Alt Segri

Zona Educativa: 250387 Almacelles.

 

Municipi: 25019 Almacelles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000341

CEIP Antnia Sim Arn (A2)

Municipi: 25912 Gimenells i el Pla de la Font.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000511

CEIP Inocencio Pardos-ZER Ponent

25000481

CEIP Sant Isidre-ZER Ponent (A2)

Zona Educativa: 250405 Almenar.

 

Municipi: 25013 Alfarrs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25005119

CEIP Pinyana (1)

Municipi: 25015 Algerri.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000286

CEIP Sant Blai-ZER Serra Llarga

Municipi: 25021 Almenar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25007992

CEIP d'Almenar

Municipi: 25112 Ivars de Noguera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001795

CEIP Sant Sebasti-ZER Serra Llarga

Zona Educativa: 250557 Arbeca.

 

Municipi: 25029 Arbeca.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25000602

CEIP Albirka

Municipi: 25180 Puiggrs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25005910

CEIP Abat Ruera-ZER Pedrera (A2)

Zona Educativa: 250715 Artesa de Lleida.

 

Municipi: 25006 l'Albags.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000146

CEIP Mare de Du de Montserrat-ZER Vall de l'Arany

Municipi: 25033 Artesa de Lleida.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000626

CEIP Els Tillers-ZER Femosa-Set

Municipi: 25036 Aspa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000687

CEIP d'Aspa-ZER Femosa-Set (A2)

Municipi: 25067 Castelldans.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001254

CEIP Timorell-ZER Vall de l'Arany

Municipi: 25076 el Cogul.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001394

CEIP Camp Crusat-ZER Vall de l'Arany

Municipi: 25182 Puigverd de Lleida.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25003861

CEIP Sant Jordi-ZER Femosa-Set

Zona Educativa: 250727 Artesa de Segre.

 

Municipi: 25034 Artesa de Segre.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000638

CEIP Els Planells (A2)

Municipi: 25079 Cubells.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001436

CEIP Sol Naixent-ZER El Roman (A2)

Municipi: 25250 Vilanova de Mei.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25005053

CEIP Mare de Du del Puig de Mei-ZER El Roman

Zona Educativa: 250831 Balaguer.

 

Municipi: 25040 Balaguer.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000781

CEIP ngel Guimer (1)

25000778

CEIP Gaspar de Portol

25000857

CEIP La Noguera

Zona Educativa: 251008 Bell-lloc d'Urgell.

 

Municipi: 25004 els Alams.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000110

CEIP Arrels-ZER l'Horta de Lleida

Municipi: 25048 Bell-lloc d'Urgell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000985

CEIP Ramon Farrerons (A)

Municipi: 25052 Bellvs.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001084

CEIP Joaquim Palacn (A)

25001072

CEIP Ruf Bedoya-ZER Plaurcn

Municipi: 25168 el Poal.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003652

CEIP El Roser-ZER Plaurcn

Zona Educativa: 251069 Bellpuig.

 

Municipi: 25041 Barbens.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000869

CEIP Sant Roc-ZER Riu Ondara

Municipi: 25046 Belianes.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25000951

CEIP Pere Teixin-ZER Riu Corb (A2)

Municipi: 25050 Bellpuig.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25001011

CEIP Valeri Serra

Municipi: 25113 Ivars d'Urgell.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001801

CEIP Mare de Du de l'Horta

Municipi: 25130 Mald.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25005892

CEIP de Mald-ZER Riu Corb

Municipi: 25154 els Omells de Na Gaia.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25005909

CEIP Mossn Ramon Muntanyola-ZER Riu Corb

Municipi: 25176 Preixana.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25003809

CEIP Montalb-ZER Riu Corb

Municipi: 25902 Sant Mart de Riucorb.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25004103

CEIP El Tallat-ZER Riu Corb

Zona Educativa: 251082 Bellver de Cerdanya.

 

Municipi: 25051 Bellver de Cerdanya.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001059

CEIP Mare de Du de Tall

Municipi: 25127 Lles de Cerdanya.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003056

CEIP Portella Blanca-ZER Barid-Batllia

Municipi: 25139 Montell i Martinet.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003263

CEIP Pere Sarret-ZER Barid-Batllia (A2)

25003275

CEIP Ridolaina-ZER Barid-Batllia

Municipi: 25175 Prats i Sansor.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25005983

CEIP Sant Serni-ZER Barid-Batllia

Municipi: 25179 Prullans.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003846

CEIP El Puig-ZER Barid-Batllia

Zona Educativa: 251306 les Borges Blanques.

 

Municipi: 25058 les Borges Blanques.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001141

CEIP Joan XXIII

Municipi: 25081 l'Espluga Calba.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25001473

CEIP Porcel de Cervera-ZER Pedrera

Municipi: 25153 els Omellons.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25003445

CEIP Josep Gell-ZER Pedrera (A2)

Zona Educativa: 251653 Camarasa.

 

Municipi: 25002 ger.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000031

CEIP Andreu Farran-ZER Montsec

Municipi: 25037 les Avellanes i Santa Linya.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000699

CEIP de Les Avellanes-ZER Montsec

25000717

CEIP de Tartareu-ZER Montsec

Municipi: 25062 Camarasa.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001229

CEIP de Camarasa-ZER El Jonc

Municipi: 25069 Castell de Farfanya.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001278

CEIP Santa Maria-ZER Serra Llarga

Municipi: 25156 Os de Balaguer.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003470

CEIP L'Espgol-ZER Montsec (A2)

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25003482

CEIP Leandre Cristfol-ZER Montsec (A2)

Zona Educativa: 252270 Cervera.

 

Municipi: 25072 Cervera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25001291

CEIP Jaume Balmes (A)

25001321

CEIP Mossn Josep Arqus (A)

Zona Educativa: 252463 Corbins.

 

Municipi: 25078 Corbins.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25006501

CEIP Alba

25001424

CEIP Sol Ixent-ZER Argelaga (A)

Zona Educativa: 252750 Esterri d'neu.

 

Municipi: 25017 Alins.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000316

CEIP d'Alins-ZER Alt Pallars Sobir

Municipi: 25086 Esterri d'neu.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001539

CEIP La Closa (A)

Municipi: 25221 Trvia.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25004577

CEIP de Trvia-ZER Alt Pallars Sobir

Municipi: 25901 Vall de Cards.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003895

CEIP Els Minairons-ZER Alt Pallars Sobir (A2)

Zona Educativa: 253078 la Fuliola.

 

Municipi: 25070 Castellser.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001281

CEIP El Terrall-ZER Espernallac

Municipi: 25096 la Fuliola.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001618

CEIP Guillem Isarn (A)

Municipi: 25225 Tornabous.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25004644

CEIP Espgol-ZER Riu Ondara

Zona Educativa: 253327 la Granadella.

 

Municipi: 25020 Almatret.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000407

CEIP Sant Miquel-ZER L'Oliver

Municipi: 25170 Bellaguarda.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25003676

CEIP Els Set Focs-ZER Elaia

Municipi: 25056 Bovera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001126

CEIP Vallmajor-ZER Elaia (A)

Municipi: 25101 la Granadella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001710

CEIP de la Granadella-ZER Elaia (A)

Municipi: 25125 Llardecans.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25003019

CEIP Arc d'Ad-ZER L'Oliver (A2)

Municipi: 25133 Maials.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25003123

CEIP Otogesa-ZER L'Oliver (A2)

Zona Educativa: 253479 Guissona.

 

Municipi: 25110 Guissona.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001761

CEIP Ramon Faus i Esteve

Municipi: 25223 Tor.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004607

CEIP Sant Gil

Zona Educativa: 253650 Juncosa.

 

Municipi: 25118 Juncosa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001916

CEIP L'Espgol-ZER Garrigues Altes

Municipi: 25206 el Solers.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004231

CEIP del Solers-ZER Garrigues Altes

Municipi: 25224 els Torms.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004619

CEIP Joan Benet i Petit-ZER Garrigues Altes

Zona Educativa: 253662 Juneda.

 

Municipi: 25119 Juneda.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001928

CEIP Manuel Ortiz i Castell (A)

Municipi: 25230 Torregrossa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004723

CEIP La Bassa

Zona Educativa: 253807 Lleida.

 

Municipi: 25023 Alpicat.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000468

CEIP Doctor Sers (A2)

Municipi: 25053 Benavent de Segri.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001096

CEIP Sant Joan-ZER Alt Segri (A2)

Municipi: 25120 Lleida.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001990

CEIP Antoni Bergs-ZER L'Horta de Lleida (A)

25002052

CEIP Balfia

25002064

CEIP Camps Elisis (A)

25002076

CEIP Cervantes (1)

25002131

CEIP Creu del Batlle-ZER L'Horta de Lleida

25002672

CEIP de Prctiques I (A)

25002854

CEIP El Segri-ZER L'Horta de Lleida

25002921

CEIP El Vilot-ZER Ponent

25001953

CEIP Enric Farreny (A)

25006264

CEIP Escola Espiga (A2)

25006744

CEE Esperana (2) (A)

25005880

CEIP Frederic Godas (A2)

25002143

CEIP Ginesta (1) (A)

25005673

CEIP Joan Maragall (A)

25005430

CEIP Joan XXIII

25006409

CEIP Joc de la Bola (A)

25008777

CEIP La Bordeta

25002091

CEIP Mag Morera i Galcia (1)

25005491

CEIP Magraners (A)

25002106

CEIP Pardinyes (A)

25008212

CEIP Prctiques II (A)

25002121

CEIP Prncep de Viana

25002167

CEIP Ramon Berenguer IV-ZER L'Horta de Lleida

25002088

CEIP Riu Segre

25006276

CEIP Sant Jordi (A)

25002659

CEIP Sant Josep de Calassan

25002003

CEIP Santa Maria de Gardeny (1) (A)

25006197

CEIP Terres de Ponent (1)

Municipi: 25233 Torre-serona.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004759

CEIP El Roser-ZER Alt Segri

Zona Educativa: 254368 Mollerussa.

 

Municipi: 25068 Castellnou de Seana.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25001266

CEIP L'Estel-ZER Vent Ser

Municipi: 25093 Fondarella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25001606

CEIP Minyons d'Urgell-ZER Plaurcn (A2)

Municipi: 25099 Golms.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25001692

CEIP Francesc Arenes-ZER Vent Ser (A2)

Municipi: 25122 Linyola.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25002970

CEIP El Sitjar

Municipi: 25135 Miralcamp.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25003147

CEIP Sant Miquel

Municipi: 25137 Mollerussa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25005171

CEIP Mestre Ignasi Peraire (A)

25005545

CEIP Pompeu Fabra (A)

25005557

CEE Silo (2) (A2)

Municipi: 25158 el Palau d'Anglesola.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25003494

CEIP Arnau Berenguer

Municipi: 25205 Sidamon.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004221

CEIP El Tim-ZER Plaurcn (A2)

Municipi: 25252 Vila-sana.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25005077

CEIP Mossn Ton Clav-ZER Vent Ser (A2)

Municipi: 25248 Vilanova de Bellpuig.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25005016

CEIP Marinada-ZER Vent Ser

Zona Educativa: 254770 Navs.

 

Municipi: 25044 Bassella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25005843

CEIP d'Ogern-ZER El Solsons Sud

Municipi: 25910 Josa i Tuixn.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25004826

CEIP de Tuixent-ZER El Solsons Nord (A2)

Municipi: 25124 Lladurs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25002982

CEIP de Lladurs-ZER El Solsons Nord

Municipi: 25129 Llobera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25003093

CEIP de Llobera-ZER El Solsons Sud

Municipi: 25146 Navs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25003330

CEIP Aiguadora-ZER El Solsons Nord

Municipi: 25166 Pinell de Solsons.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25003627

CEIP de Sant Climent-ZER El Solsons Sud

Municipi: 25167 Pins.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Vic.

 

Centres:

 

25006069

CEIP d'Ardvol-ZER El Solsons Sud

Municipi: 25186 Riner.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25003974

CEIP de Freixinet de Solsona-ZER El Solsons Sud

Zona Educativa: 254873 Oliana.

 

Municipi: 25149 Oliana.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25005132

CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 25165 Peramola.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003585

CEIP Sant Miquel-ZER Narieda

Zona Educativa: 254988 Organy.

 

Municipi: 25077 Coll de Narg.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001400

CEIP Sant Climent-ZER Narieda (A2)

Municipi: 25155 Organy.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003469

CEIP Miret i Sans-ZER Narieda

Zona Educativa: 255580 la Pobla de Segur.

 

Municipi: 25171 la Pobla de Segur.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003688

CEIP Els Raiers

Zona Educativa: 255634 el Pont de Suert.

 

Municipi: 25173 el Pont de Suert.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25003755

CEIP Ribagorana (A)

Municipi: 25227 la Torre de Cabdella.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25008765

CEIP de la Plana de Mont-ros

Municipi: 25043 la Vall de Bo.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25008534

CEIP de La Vall de Bo-ZER Alta Ribagora

25007414

CEIP Joan Baget i Pamis-ZER Alta Ribagora

Municipi: 25245 Vilaller.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004981

CEIP Vidal i Abad-ZER Alta Ribagora

Zona Educativa: 255671 Ponts.

 

Municipi: 25172 Ponts.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003718

CEIP de Ponts

Zona Educativa: 256092 Ribera d'Ondara.

 

Municipi: 25055 Biosca.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25001102

CEIP Sants Abd i Senn-ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25114 Ivorra.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25001825

CEIP d'Ivorra-ZER La Segarra

Municipi: 25911 els Plans de Si.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003500

CEIP de les Pallargues-ZER La Segarra

Municipi: 25905 Ribera d'Ondara.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004085

CEIP Vall Ondara-ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25191 Sanaja.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25004024

CEIP de Sanaja-ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25192 Sant Guim de Freixenet.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004036

CEIP L'Estel (A2)

Municipi: 25194 Sant Ramon.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004073

CEIP Mare de Du de la Merc-ZER La Segarra (A2)

Zona Educativa: 257734 Sers.

 

Municipi: 25038 Aitona.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25000730

CEIP Francesc Feliu-ZER Baix Segri (A2)

Municipi: 25102 la Granja d'Escarp.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25001722

CEIP Sant Jaume-ZER Baix Segri (A2)

Municipi: 25131 Massalcoreig.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25003111

CEIP de Massalcoreig-ZER Baix Segri

Municipi: 25204 Sers.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida.

 

Centres:

 

25004218

CEIP Miquel Bar Daban (A)

Zona Educativa: 257760 la Seu d'Urgell.

 

Municipi: 25005 Als i Cerc.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000122

CEIP Sant Esteve-ZER Urgellet

Municipi: 25032 Arsguel.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25005995

CEIP d'Arsguel-ZER Urgellet

Municipi: 25140 Montferrer i Castellb.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003299

CEIP Els Agols-ZER Urgellet

Municipi: 25185 Ribera d'Urgellet.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003950

CEIP Arnau Mir-ZER Urgellet

25003913

CEIP Sant Serni-ZER Urgellet (A)

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001242

CEIP Castell-Ciutat-ZER Urgellet

25004140

CEIP Mossn Albert Vives

25005533

CEIP Pau Claris

Zona Educativa: 257850 Solsona.

 

Municipi: 25163 la Coma i la Pedra.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25003536

CEIP de la Coma-ZER El Solsons Nord

Municipi: 25193 Sant Lloren de Morunys.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004048

CEIP Vall de Lord

Municipi: 25207 Solsona.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004243

CEIP Setelsis (A)

Zona Educativa: 257898 Sort.

 

Municipi: 25126 Llavors.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003032

CEIP de Llavors-ZER Alt Pallars Sobir

Municipi: 25183 Rialp.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003871

CEIP Montsent de Pallars-ZER Alt Pallars Sobir

Municipi: 25209 Sort.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25005144

CEIP ngel Seraf i Casanovas

Zona Educativa: 258039 Trrega.

 

Municipi: 25027 Anglesola.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25000584

CEIP Santa Creu-ZER Riu Ondara (1)

Municipi: 25217 Trrega.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004531

CEIP ngel Guimer

25004462

CEIP Jacint Verdaguer (A)

Zona Educativa: 258088 Trmens.

 

Municipi: 25008 Albesa.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000161

CEIP L'lber

Municipi: 25134 Menrguens.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003135

CEIP Joan Ros i Porta-ZER El Jonc

Municipi: 25220 Trmens.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25004565

CEIP Alfred Potrony

Zona Educativa: 258453 Tremp.

 

Municipi: 25001 Abella de la Conca.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000021

CEIP de Bixols-ZER Pallars Juss

Municipi: 25115 Isona i Conca Dell.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001886

CEIP Aeso-ZER Pallars Juss

Municipi: 25234 Tremp.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25006549

CEIP d'Espluga de Serra-ZER Pallars Juss

25004772

CEIP Valldeflors (A)

Zona Educativa: 258842 Val d'Aran.

 

Municipi: 25057 es Brdes.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001138

CEIP Casteth Leon-ZER Val d'Aran (3) (A)

Municipi: 25059 Bossst.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001199

CEIP Sant Rc (3) (A)

Municipi: 25121 Les.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25002957

CEIP Estudi Alejandro Casona (3) (A2)

Municipi: 25025 Naut Aran.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000535

CEIP Loseron-ZER Val d'Aran (3)

25000560

CEIP Ruda-ZER Val d'Aran (3)

25000559

CEIP Sant Mart-ZER Val d'Aran (3)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25004899

CEIP Eth Roser-ZER Val d'Aran (3)

25004929

CEIP Garona (3)

Zona Educativa: 258635 Vallfogona de Balaguer.

 

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000961

CEIP Bonavista

Municipi: 25049 Bellmunt d'Urgell.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25001001

CEIP Sant Bartomeu-ZER Espernallac

Municipi: 25164 Penelles.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25003551

CEIP Ramon Gombal-ZER Espernallac

Municipi: 25035 la Sentiu de Si.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25000675

CEIP Mare de Du de la Guardiola-ZER El Roman

Municipi: 25240 Vallfogona de Balaguer.

 

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell.

 

Centres:

 

25008935

CEIP de la Rpita

25004851

CEIP Salvador Espriu-ZER El Jonc

Zona Educativa: 258787 Verd.

 

Municipi: 25074 Ciutadilla.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25001357

CEIP de Ciutadilla-ZER Guicivervi

Municipi: 25109 Guimer.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

25001758

CEIP de Guimer-ZER Guicivervi

Municipi: 25242 Verd.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004863

CEIP Jard-ZER Guicivervi (A)

Municipi: 25244 Vilagrassa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona.

 

Centres:

 

25004966

CEIP Ramon Perell-ZER Guicivervi

Serveis territorials a Tarragona

 

Zona Educativa: 430251 Alcover.

 

Municipi: 43005 Alcover.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000135

CEIP Mare de Du del Remei (A)

Municipi: 43083 el Mil.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001504

CEIP Bisbe Mart-ZER El Francol (A)

Zona Educativa: 430481 Altafulla.

 

Municipi: 43012 Altafulla.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000251

CEIP La Portalada (A)

Municipi: 43043 el Catllar.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005352

CEIP L'Agulla

Municipi: 43097 la Nou de Gai.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005467

CEIP Les Codinetes-ZER Baix Gai (A)

Municipi: 43126 la Riera de Gai.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005157

CEIP Montoliu-ZER Baix Gai

Municipi: 43135 Salom.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005662

CEIP Josep Nin-ZER Baix Gai

Zona Educativa: 430561 l'Arbo.

 

Municipi: 43016 l'Arbo.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000378

CEIP Sant Juli

Municipi: 43020 Banyeres del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005133

CEIP Mare de Du del Priorat-ZER La Talaia

Municipi: 43024 Bellvei.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000548

CEIP La Muntanyeta (A)

Zona Educativa: 431199 la Bisbal de Falset.

 

Municipi: 43027 la Bisbal de Falset.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005339

CEIP Montsant-ZER Montsant-Ribera (A)

Municipi: 43075 Margalef.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001371

CEIP Sant Salvador-ZER Montsant-Ribera

Municipi: 43099 la Palma d'Ebre.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005479

CEIP 1 d'Abril-ZER Montsant-Ribera

Zona Educativa: 431311 les Borges del Camp.

 

Municipi: 43007 l'Aleixar.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000184

CEIP Teresa Salvat i Llaurad-ZER Baix Camp Nord (A2)

Municipi: 43009 Alforja.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000214

CEIP Josep Fust-ZER Baix Camp Nord (A2)

Municipi: 43031 les Borges del Camp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000627

CEIP Rocabruna (A2)

Municipi: 43128 Riudecols.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005561

CEIP Mare de Du del Roser-ZER Baix Camp Nord (A)

Municipi: 43169 Vilaplana.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43010621

CEIP Cingle Roig

Zona Educativa: 431552 Calafell.

 

Municipi: 43037 Calafell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43009898

CEIP Castell de Calafell

43000721

CEIP Mossn Jacint Verdaguer (A)

43000706

CEIP Santa Creu de Calafell (A)

43010098

CEIP Segur de Calafell

Municipi: 43051 Cunit.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43008535

CEIP de Cunit (A)

43000998

CEIP Pompeu Fabra (A)

Zona Educativa: 431679 Cambrils.

 

Municipi: 43038 Cambrils.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43008547

CEIP Cambrils (A)

43010141

CEIP Cambrils 2

43000731

CEIP Joan Ardvol (A)

43006356

CEIP Marinada (A2)

Zona Educativa: 431837 Capanes.

 

Municipi: 43040 Capanes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000792

CEIP Sant Isidre-ZER Les Vinyes (A)

Municipi: 43070 els Guiamets.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001334

CEIP Sant Feliu-ZER Les Vinyes

Municipi: 43076 Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001383

CEIP Anicet Villar-ZER Les Vinyes (A)

Municipi: 43082 el Masroig.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001498

CEIP Onze de Setembre-ZER Baix Priorat

Zona Educativa: 432428 Constant.

 

Municipi: 43047 Constant.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005893

CEIP Centcelles (1) (A2)

43000895

CEIP Mossn Ramon Bergad (A2)

Zona Educativa: 432507 Cornudella de Montsant.

 

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000962

CEIP Dr. Piol i Aguad-ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43112 Poboleda.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43002053

CEIP Garb-ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43116 Prades.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005510

CEIP Serra de Prades-ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43157 Ulldemolins.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43004487

CEIP Montsant-ZER Montsant-Serra de Prades (A2)

Zona Educativa: 432660 l'Espluga de Francol.

 

Municipi: 43054 l'Espluga de Francol.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001036

CEIP Mart Poch

Municipi: 43176 Vimbod.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005081

CEIP Mare de Du dels Torrents-ZER Poblet

Zona Educativa: 432775 Falset.

 

Municipi: 43023 Bellmunt del Priorat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000512

CEIP El Sarra-ZER Baix Priorat

Municipi: 43055 Falset.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001051

CEIP Antoni Vilanova (A)

Municipi: 43114 Porrera.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005509

CEIP Rossend Giol-ZER Baix Priorat (A)

Zona Educativa: 433391 Gratallops.

 

Municipi: 43035 Cabacs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000676

CEIP El Castell-ZER L'Agl

Municipi: 43058 la Figuera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001103

CEIP Sant Pau-ZER L'Agl (A)

Municipi: 43069 Gratallops.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001310

CEIP Llicorella-ZER L'Agl

Municipi: 43085 el Molar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005455

CEIP Pius XII-ZER L'Agl

Zona Educativa: 433913 Lloren del Peneds.

 

Municipi: 43028 la Bisbal del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000597

CEIP Ull del Vent (A2)

Municipi: 43074 Lloren del Peneds.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001361

CEIP Les Cometes (A)

Municipi: 43090 el Montmell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001656

CEIP Teresa Godes i Domnech-ZER El Montmell (A2)

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005583

CEIP Els Quatre Vents-ZER La Talaia (A)

43002961

CEIP Sant Andreu-ZER La Talaia

Municipi: 43140 Santa Oliva.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005595

CEIP La Parellada (1) (A)

Zona Educativa: 434450 Mont-roig del Camp.

 

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001671

CEIP Joan Mir (A2)

43001668

CEIP Mare de Du de la Roca (A2)

Municipi: 43118 Pratdip.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005522

CEIP Santa Marina-ZER Vandells-Pratdip (A)

Municipi: 43162 Vandells i l'Hospitalet de l'Infant.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43004657

CEIP Mestral (A)

43004700

CEIP Valdelors-ZER Vandells-Pratdip

Zona Educativa: 434474 Montblanc.

 

Municipi: 43021 Barber de la Conca.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000470

CEIP Valldemur-ZER Conca de Barber

Municipi: 43029 Blancafort.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000603

CEIP de Blancafort-ZER Poblet (A)

Municipi: 43086 Montblanc.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001553

CEIP Les Muralles (A)

Municipi: 43107 Pira.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001954

CEIP Antoni Tous-ZER Conca de Barber (A)

Municipi: 43147 Solivella.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43003124

CEIP Sagrat Cor-ZER Conca de Barber (A)

Municipi: 43172 Vilaverd.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005017

CEIP del Montgoi-ZER Poblet (A2)

Zona Educativa: 434486 Montbri del Camp.

 

Municipi: 43033 Botarell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000640

CEIP Mare de Du de la Candela-ZER Baix Camp Sud (A)

Municipi: 43053 Duesaiges.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005376

CEIP Puigmar-ZER Baix Camp Sud (A)

Municipi: 43088 Montbri del Camp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001607

CEIP Josep M. Soler i Gen (A)

Municipi: 43127 Riudecanyes.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005558

CEIP Sant Mateu-ZER Baix Camp Sud (A2)

Municipi: 43167 Vilanova d'Escornalbou.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43004888

CEIP Font de l'Arc-ZER Baix Camp Sud (A)

Zona Educativa: 434693 el Morell.

 

Municipi: 43095 el Morell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001735

CEIP Ventura Gassol (A)

Municipi: 43100 els Pallaresos.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001826

CEIP Sant Sebasti (A)

Municipi: 43103 Perafort.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43009886

CEIP Perafort

Municipi: 43109 la Pobla de Mafumet.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005480

CEIP Mare de Du del Lled (A)

Municipi: 43144 la Secuita.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43003082

CEIP Guillem de Claramunt (A2)

Municipi: 43166 Vilallonga del Camp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43004864

CEIP Pere Virgili (A2)

Zona Educativa: 435454 el Pla de Santa Maria.

 

Municipi: 43036 Cabra del Camp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000688

CEIP de Cabra del Camp-ZER La Parellada

Municipi: 43059 Figuerola del Camp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001115

CEIP Mare de Du de l'Esperana-ZER La Parellada (A)

Municipi: 43108 el Pla de Santa Maria.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001966

CEIP Sant Ramon (A2)

Municipi: 43113 el Pont d'Armentera.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005492

CEIP Santa Magdalena-ZER La Parellada (A2)

Zona Educativa: 436057 Reus.

 

Municipi: 43123 Reus.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43006216

CEIP Clia Artiga (A2)

43002260

CEIP Ciutat de Reus (A2)

43005753

CEIP Doctor Alberich i Casas (1) (A2)

43005765

CEIP Eduard Toda i Gell (A2)

43002272

CEIP General Prim (A2)

43005901

CEIP Joan Rebull (A2)

43002259

CEIP Mari Fortuny

43002247

CEIP Misericrdia (1) (A2)

43007105

CEIP Montsant (A2)

43007178

CEIP Mowgli (A)

43002235

CEIP Pompeu Fabra (1)

43002211

CEIP Prat de la Riba (A2)

43010505

CEIP Reus 17

43006228

CEIP Rosa Sensat (1) (A2)

43006061

CEIP Rubi i Ors (1) (A)

43005935

CEIP Sant Bernat Calb (1) (A)

43006541

CEIP Teresa Miquel i Pmies (A)

Zona Educativa: 436227 Riudoms.

 

Municipi: 43129 Riudoms.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43002752

CEIP Beat Bonaventura Gran (A2)

Municipi: 43178 Vinyols i els Arcs.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005121

CEIP Santa Caterina-ZER Baix Camp Sud (A2)

Zona Educativa: 437360 Santa Coloma de Queralt.

 

Municipi: 43130 Rocafort de Queralt.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43006371

CEIP Sant Roc-ZER Conca de Barber

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43003011

CEIP Cor de Roure

Municipi: 43142 Sarral.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43003069

CEIP Salvador Ninot

Zona Educativa: 437669 la Selva del Camp.

 

Municipi: 43011 Almoster.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005327

CEIP Ramon Sugraes-ZER Baix Camp Nord (A)

Municipi: 43042 Castellvell del Camp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005340

CEIP Santa Anna (A2)

Municipi: 43145 la Selva del Camp.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43003100

CEIP Gil Cristi i Arbs (A2)

Zona Educativa: 438029 Tarragona.

 

Municipi: 43148 Tarragona.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43003136

CEIP Bonavista (1) (A2)

43005911

CEIP Campclar (1) (A2)

43005959

CEIP Csar August (A2)

43003690

CEIP de Prctiques (A2)

43003756

CEIP Gual i Villalb (A2)

43003185

CEIP La Canonja (A2)

43005170

CEIP La Floresta (A2)

43006563

CEIP Marcell Domingo (A2)

43003720

CEIP Mare de Du del Miracle (A2)

43003768

CEIP Mare de Du dels ngels (A2)

43006381

CEIP Mediterrani (1) (A2)

43005169

CEIP Pau Delcls (A)

43007117

CEIP Pax (A)

43005686

CEIP Riu Clar (A2)

43009369

CEIP Saavedra (A)

43003321

CEIP Sant Pere i Sant Pau (A)

43003227

CEIP Sant Salvador (A2)

43003306

CEIP Serrallo (A2)

Zona Educativa: 438285 Torredembarra.

 

Municipi: 43030 Bonastre.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000615

CEIP L'Estel-ZER Els Ceps (A)

Municipi: 43050 Creixell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005364

CEIP Les Eres (1) (A)

Municipi: 43111 la Pobla de Montorns.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005145

CEIP Els Ametllers

Municipi: 43131 Roda de Bar.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43002776

CEIP Salvador Espriu (A2)

Municipi: 43153 Torredembarra.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43003884

CEIP Antoni Roig (A2)

43009242

CEIP L'Antina (A)

43006851

CEIP Mol de Vent (A2)

Zona Educativa: 438704 Valls.

 

Municipi: 43080 la Mas.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001462

CEIP Els Tillers-ZER El Francol (A)

Municipi: 43124 la Riba.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005546

CEIP de La Riba

Municipi: 43160 Vallmoll.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43004505

CEIP Mare de Du del Roser-ZER El Francol (A2)

Municipi: 43161 Valls.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43004530

CEIP Baltasar Seg (A2)

43006575

CEIP Eladi Homs (A)

43006861

CEIP Enxaneta

43004633

CEIP Eugeni d'Ors (A2)

43004529

CEIP Mare de Du de la Candela (A2)

43004517

CEIP Rocabruna-ZER El Francol (A)

Zona Educativa: 438765 el Vendrell.

 

Municipi: 43002 Albinyana.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005297

CEIP Joan Perucho

Municipi: 43163 el Vendrell.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43004748

CEIP ngel Guimer

43006587

CEIP ngels Garriga

43008924

CEIP del Vendrell (A)

43004736

CEIP Els Secallets (A)

43006988

CEE Garb (2) (A)

43004815

CEIP Pau Casals (A)

Zona Educativa: 438856 Vila-rodona.

 

Municipi: 43001 Aiguamrcia.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43006174

CEIP Les Moreres-ZER La Parellada (A)

43000020

CEIP Sant Miquel-ZER La Parellada (A)

Municipi: 43079 Maslloren.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005421

CEIP Berenguer de Montoliu-ZER Els Ceps (A)

Municipi: 43132 Rodony.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005571

CEIP Les Comes-ZER El Montmell (A2)

Municipi: 43170 Vila-rodona.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43004921

CEIP Bernard Tolr-ZER El Montmell (A)

Zona Educativa: 438881 Vila-seca i Salou.

 

Municipi: 43905 Salou.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43009451

CEIP de Salou (A)

43006393

CEIP Europa (A2)

43004931

CEIP Santa Maria del Mar (A2)

Municipi: 43171 Vila-seca.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005947

CEIP Callpolis (A2)

43006241

CEIP La Plana (1) (A2)

43006332

CEIP Mestral (A2)

43005005

CEIP Sant Bernat Calv (A2)

43004979

CEIP Torroja i Miret (A2)

Zona Educativa: 438893 Vilabella.

 

Municipi: 43010 Ali.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000226

CEIP La Barquera-ZER Atzavara (A)

Municipi: 43034 Brfim.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43000652

CEIP Sant Jaume de Brfim-ZER Atzavara (1) (A)

Municipi: 43098 Nulles.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43001796

CEIP Sant Sebasti-ZER Atzavara (A)

Municipi: 43119 Puigpelat.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43002171

CEIP Joan Plana-ZER Atzavara (A2)

Municipi: 43165 Vilabella.

 

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona.

 

Centres:

 

43005637

CEIP Manuel de Castellv i Feliu-ZER Atzavara (A2)

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona Educativa: 430213 Alcanar.

 

Municipi: 43004 Alcanar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000081

CEIP Joan Baptista Serra (A)

43005698

CEIP Marjal-ZER Mediterrnia

Zona Educativa: 430262 l'Aldea.

 

Municipi: 43904 l'Aldea.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43004037

CEIP Maria Garca i Cabanes (A)

43004050

CEIP 21 d'Abril

Municipi: 43903 Camarles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43004116

CEIP del Lligallo del Gnguil-ZER Mestral (A)

43003975

CEIP Sant ngel

Zona Educativa: 430501 l'Ametlla de Mar.

 

Municipi: 43013 l'Ametlla de Mar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000263

CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 43906 l'Ampolla.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005194

CEIP Mediterrani (A)

Municipi: 43104 el Perell.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001929

CEIP Jaume II (A)

Zona Educativa: 430523 Amposta.

 

Municipi: 43014 Amposta.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43009217

CEIP del Poble Nou del Delta-ZER Mediterrnia

43005224

CEIP Mestre Agust Barber

43000275

CEIP Miquel Granell (A)

43006186

CEIP Soriano Montagut

Zona Educativa: 430730 Asc.

 

Municipi: 43019 Asc.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000433

CEIP Sant Miquel

Municipi: 43152 la Torre de l'Espanyol.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005601

CEIP El Tormo-ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43177 Vinebre.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005108

CEIP Les Eres-ZER Ribera d'Ebre Nord

Zona Educativa: 430951 Batea.

 

Municipi: 43022 Batea.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000482

CEIP Mare de Du del Portal

Municipi: 43041 Caseres.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000809

CEIP La Gessera-ZER Ports-Algars

Municipi: 43110 la Pobla de Massaluca.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43002016

CEIP L'Ametller-ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43175 Vilalba dels Arcs.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005650

CEIP El Div Mestre-ZER Terra Alta Nord

Zona Educativa: 432593 Deltebre.

 

Municipi: 43901 Deltebre.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43004074

CEIP L'Assumpci

43006873

CEIP Riumar (A)

43004013

CEIP Sant Miquel

Zona Educativa: 432880 Flix.

 

Municipi: 43060 Flix.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001127

CEIP Enric Grau i Fontser (A)

Municipi: 43125 Riba-roja d'Ebre.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43002661

CEIP Sant Agust

Zona Educativa: 433123 Gandesa.

 

Municipi: 43032 Bot.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000639

CEIP Sant Blai-ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43048 Corbera d'Ebre.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000950

CEIP Doctor Ferran-ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43056 la Fatarella.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001097

CEIP Los Castellets-ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43064 Gandesa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001231

CEIP Puig Cavaller

Municipi: 43106 el Pinell de Brai.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001942

CEIP Csar Martinell-ZER Terra Alta-Centre

Zona Educativa: 433500 Horta de Sant Joan.

 

Municipi: 43018 Arnes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000421

CEIP La Miranda-ZER Ports-Algars

Municipi: 43071 Horta de Sant Joan.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001346

CEIP Montsagre-ZER Ports-Algars

Municipi: 43117 Prat de Comte.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43002144

CEIP Mare de Du de la Fontcalda-ZER Ports-Algars

Zona Educativa: 434670 Mra d'Ebre.

 

Municipi: 43026 Benissanet.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000561

CEIP Antoni Nat-ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43084 Miravet.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005443

CEIP El Ballestar-ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43093 Mra d'Ebre.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001681

CEIP Llus Vias i Violes

Zona Educativa: 434681 Mra la Nova.

 

Municipi: 43065 Garcia.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005406

CEIP El Verger-ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43067 Ginestar.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001280

CEIP Pmies-ZER La Font de l'Aiguad (A)

Municipi: 43094 Mra la Nova.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001723

CEIP 3 d'Abril

Municipi: 43121 Rasquera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005534

CEIP de Rasquera-ZER La Font de l'Aiguad

Municipi: 43150 Tivissa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43003835

CEIP Josep Riba-ZER Les Vinyes

43003847

CEIP Marcell Domingo

Zona Educativa: 436290 Roquetes.

 

Municipi: 43008 Alfara de Carles.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005315

CEIP d'Alfara de Carles-ZER Mont Caro

Municipi: 43133 Roquetes.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43002831

CEIP Mestre Marcell Domingo (A)

43005674

CEIP Raval de Cristo-ZER Mont Caro

Zona Educativa: 436574 Sant Carles de la Rpita.

 

Municipi: 43136 Sant Carles de la Rpita.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43002892

CEIP Carles III

43006551

CEIP Horta Vella

Zona Educativa: 436823 Sant Jaume d'Enveja.

 

Municipi: 43902 Sant Jaume d'Enveja.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43004189

CEIP Sant Jaume

43005613

CEIP Setze de Febrer-ZER Mediterrnia

Zona Educativa: 437311 Santa Brbara.

 

Municipi: 43063 la Galera.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005391

CEIP Sant Lloren-ZER Montsi (A)

Municipi: 43068 Godall.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005418

CEIP Sant Salvador-ZER Montsi

Municipi: 43077 Mas de Barberans.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001395

CEIP Teresa Subirats i Mestre-ZER Montsi (A)

Municipi: 43078 Masdenverge.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001437

CEIP Rosa Gisbert-ZER Montsi

Municipi: 43138 Santa Brbara.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43003008

CEIP Jaume Balmes

Zona Educativa: 438145 Tivenys.

 

Municipi: 43025 Benifallet.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000551

CEIP Lloren Vallesp i Vidiella-ZER Riu i Serra

Municipi: 43149 Tivenys.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43003801

CEIP La Pineda-ZER Riu Avall (A)

Zona Educativa: 438420 Tortosa.

 

Municipi: 43155 Tortosa.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43003951

CEIP Btem-ZER Riu Avall (A2)

43008912

CEIP Cinta Curto

43003914

CEIP Daniel Mangran i Escard (A)

43006046

CEIP Divina Pastora-ZER Mestral

43004244

CEIP El Temple

43004256

CEIP Ferreries (A)

43004232

CEIP La Merc (1) (A)

43003987

CEIP Port rod-ZER Mestral

43004268

CEIP Remolins (1)

43005625

CEIP Sant Antoni Abat-ZER Mont Caro

Zona Educativa: 438492 Ulldecona.

 

Municipi: 43062 Freginals.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005388

CEIP Joan Mart i Miralles-ZER Montsi (A)

Municipi: 43044 la Snia.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43000871

CEIP Jaume I (A)

Municipi: 43156 Ulldecona.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43004463

CEIP Ramn y Cajal

Zona Educativa: 439393 Xerta.

 

Municipi: 43006 Aldover.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43005303

CEIP Sant Jordi-ZER Riu i Serra

Municipi: 43102 Pals.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001851

CEIP Sant Roc-ZER Riu i Serra (A)

Municipi: 43052 Xerta.

 

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa.

 

Centres:

 

43001000

CEIP de Xerta-ZER Riu i Serra

Annex 3

Instituts d'ensenyament secundari

(CNC) Centre de nova creaci

(CAEP) Centre d'atenci educativa preferent

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre noms amb rampes

(3) centre noms amb ascensors

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona de desplaament: 080197 Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08013172 IES Ausis March (1)

Adrea: av. d'Esplugues, 38 (CP 08034)

08035167 IES Barcelona-Congrs (3)

Adrea: c. Bar d'Esponell, 1-15 (CP 08031)

08013470 IES Barri Bess (CAEP)

Adrea: c. Pujadas, 397 (CP 08019)

08013184 IES Bernat Metge (1)

Adrea: c. Menorca, 55 (CP 08020)

08034588 IES Collserola

Adrea: ctra. Alta Roquetes, 70 (CP 08035)

08052839 IES Consell de Cent (1)

Adrea: c. Carrera, 25 (CP 08004)

08046578 IES Costa i Llobera

Adrea: Cam de la Capella de Can Caralleu, s/n (CP 08017)

08047698 SES Cristfol Colom (CAEP)

Adrea: c. Mollerussa, s/n (CP 08030)

08044922 IES Dr. Puigvert (1)

Adrea: pg. de Santa Coloma, 46-54 (CP 08030)

08013147 IES Emperador Carles (1)

Adrea: c. Enric Bargs, 9-13 (CP 08014)

08043462 IES Ernest Lluch (1)

Adrea: c. Diputaci, 15 (CP 08015)

08013275 IES Escola del Treball

Adrea: c. Comte d'Urgell, 187 (CP 08036)

08045513 IES Flos i Calcat (1)

Adrea: av. Rio de Janeiro, 92 (CP 08016)

08040849 IES Fort Pius (1)

Adrea: c. Ausias March, 78 (CP 08013)

08052724 IES Francisco de Goya (3)

Adrea: c. Garriga i Roca, 21 (CP 08041)

08046591 IES Galla Placdia (3)

Adrea: av. Prncep d'Astries, 23-27 (CP 08012)

08044065 IES Galileo Galilei (2)

Adrea: c. Mol, 57 (CP 08016)

08040141 IES Icria (2)

Adrea: c. Doctor Trueta, 81 (CP 08005)

08013159 IES Infanta Isabel d'Arag (3)

Adrea: c. Concili de Trento, 160 (CP 08020)

08013111 IES Jaume Balmes (1)

Adrea: c. Pau Claris, 121 (CP 08009)

08013123 IES Joan Bosc (1)

Adrea: av. d'Esplugues, 40 (CP 08034)

08057540 IES Joan Brossa (1)

Adrea: av. Mare de Du de Montserrat, 78-84 (CP 08024)

08033882 IES Joan Coromines

Adrea: ctra. de la Bordeta, 39-41 (CP 08014)

08013101 IES Joan d'ustria (3)

Adrea: c. Selva de Mar, 211 (CP 08020)

08054228 IES Joan Fuster (1)

Adrea: pl. Ferran Reyes, 2-3 (CP 08027)

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (3)

Adrea: pg. Salvat Papasseit, s/n (CP 08003)

08052761 SES Josep Comas i Sol

Adrea: Via Barcino, s/n (CP 08033)

08044958 IES Josep Pla (1)

Adrea: c. Vall d'Ordesa, 24-34 (CP 08031)

08039057 IES L'Alzina (1)

Adrea: ptge. Salvador Riera, s/n (CP 08027)

08034205 IES La Guineueta

Adrea: c. Artesania, 53-55 (CP 08042)

08040138 IES La Sedeta (1)

Adrea: c. Indstria, 67-73 (CP 08025)

08034564 IES Les Corts (3)

Adrea: Travessera de les Corts, 131-159 (CP 08028)

08052827 IES Llus Domnech i Montaner (1)

Adrea: c. Alumini, 48-82/cantonada c. Coure (CP 08038)

08046581 IES Llus Vives

Adrea: c. Canalejas, 107 (CP 08028)

08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera (3)

Adrea: c. Santa Fe, 2 (CP 08031)

08013160 IES Maragall (1)

Adrea: c. Provena, 187 (CP 08036)

08014401 IES Mare de Du de la Merc (1)

Adrea: c. Motors, 122-130 (CP 08040)

08013226 IES Menndez y Pelayo (3)

Adrea: Via Augusta, 140 (CP 08006)

08044934 IES Meridiana (1)

Adrea: c. Pintor Alsamora, 3-5 (CP 08016)

08013196 IES Mil i Fontanals (1)

Adrea: pl. Josep Ma. Folch i Torres, s/n (CP 08001)

08052581 IES Miquel Tarradell (CAEP)

Adrea: c. dels ngels, 1 bis (CP 08001)

08013093 IES Montjuc (3)

Adrea: c. Cisell, 19 (CP 08038)

08013202 IES Montserrat (3)

Adrea: c. Coprnic, 84 (CP 08006)

08013214 IES Narcs Monturiol

Adrea: c. Harmonia, s/n (CP 08035)

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP)

Adrea: c. Sant Feliu de Codines, 1 (CP 08033)

08052608 IES Pau Claris (1)

Adrea: pg. Llus Companys, 18 (CP 08018)

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera

Adrea: c. Torrent del Remei, s/n (CP 08023)

08034138 IES Poblenou (3)

Adrea: c. Doctor Josep Trueta, 206 (CP 08005)

08033894 IES Prncep de Girona (3)

Adrea: Travessera de Grcia, 357 (CP 08025)

08046608 IES Prncep de Viana (1)

Adrea: c. Torroella de Montgr, 6-18 (CP 08027)

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1)

Adrea: c. Cristbal de Moura, 223 (CP 08019)

08052748 IES Roger de Flor (1)

Adrea: c. Pedrosa, 2 (CP 08033)

08052797 IES Salvador Espriu (1)

Adrea: pl. de les Glries Catalanes, 20 (CP 08018)

08044053 IES Salvador Segu (1)

Adrea: c. Santander, 7-9 (CP 08020)

08013366 IES Sant Andreu (1)

Adrea: c. Badosa, 10-14 (CP 08016)

08013135 IES Sant Josep de Calassan (1)

Adrea: c. Sant Quint, 32-50 (CP 08041)

08052803 IES Sant Mart de Provenals (1)

Adrea: c. Pont del Treball, 15 (CP 08020)

08047421 IES Secretari Coloma (1)

Adrea: c. Secretari Coloma, 25 (CP 08025)

08052700 IES Vall d'Hebron

Adrea: pg. de la Vall d'Hebron, 93-95 (CP 08035)

08031812 IES Valldemossa (1)

Adrea: c. Pintor Alsamora, 7-9 (CP 08016)

08013238 IES Verdaguer

Adrea: Parc de la Ciutadella, s/n (CP 08003)

08045483 IES Vila de Grcia (1)

Adrea: c. Riera de Sant Miquel, 58-62 (CP 08006)

08047431 IES XXV Olimpada (3)

Adrea: c. Dlia, s/n (CP 08004)

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona de desplaament: 080157 Badalona

Municipi: 08015 Badalona

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045008 IES Badalona IX (1)

Adrea: c. Guifr, 760-786 (CP 08918)

08042019 IES Badalona VII (1)

Adrea: c. Ausis March, 86 (CP 08912)

08044995 IES Barres i Ones (1)

Adrea: ctra. Antiga de Valncia, 95 (CP 08913)

08057746 SES de Badalona

Adrea: av. Marqus de Sant Mori, 251 (CP 08914)

08045604 IES Enric Borrs (1)

Adrea: ptge. Encants, s/n (CP 08914)

08001443 IES Eugeni d'Ors (2)

Adrea: av. Maresme, 192-212 (CP 08918)

08001431 IES Isaac Albniz (1)

Adrea: parc Serentill, s/n (CP 08915)

08052888 IES Jlia Minguell (1)

Adrea: c. Nia, 4 (apartat 544) (CP 08913)

08040527 IES La Llauna (2)

Adrea: c. Sagunto, 5 (edifici la Llauna) (CP 08912)

08001421 IES La Pineda (1)

Adrea: torrent la Batlloria, s/n (CP 08917)

08033869 IES Pau Casals (1)

Adrea: av. Lloreda, 16-32 (CP 08917)

08045471 IES Pompeu Fabra (1)

Adrea: c. Mol de la Torre, 34-58 (CP 08915)

08046751 IES Ventura Gassol (2)

Adrea: av. Mnaco, 36-50 (CP 08917)

Municipi: 08194 Sant Adri de Bess

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08040151 IES Frum 2004 (CAEP) (1)

Adrea: c. Ponent, s/n (CP 08930)

08042101 IES Manuel Vzquez Montalbn (1)

Adrea: c. Carme, 126 (CP 08930)

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08059329 IES Can Peixauet (1)

Adrea: c. Mossn Jacint Verdaguer, 10-14 (CP 08923)

08037176 IES La Bastida

Adrea: c. Santa Eullia, s/n (CP 08921)

08034643 IES Les Vinyes (1)

Adrea: c. Amrica, 53 (CP 08924)

08053078 IES Numncia

Adrea: c. Prat de la Riba, 118 (CP 08921)

08028047 IES Puig Castellar (1)

Adrea: c. Anselm Rius, s/n (CP 08924)

08056985 IES Ramon Berenguer IV

Adrea: c. Ramon Berenguer, 157 (CP 08924)

08034001 IES Terra Roja

Adrea: Circumvallaci, 45-57 (CP 08923)

08035325 IES Torrent de les Bruixes

Adrea: c. Santa Eullia, s/n (CP 08924)

Zona de desplaament: 080227 Berga

Municipi: 08016 Bag

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

08052891 IES L'Alt Bergued (1)

Adrea: av. Salarich, 29 (CP 08695)

Municipi: 08022 Berga

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

08014693 IES Guillem de Bergued (1)

Adrea: Cam de Pedret, 2 (CP 08600)

Municipi: 08092 Gironella

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

08044971 IES de Gironella (1)

Adrea: Pont de les Eres, 4 (CP 08680)

Municipi: 08175 Puig-reig

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

08052207 IES de Puig-reig (1)

Adrea: pg. Riera de la Sala, 3 (CP 08692)

Zona de desplaament: 080967 Granollers

Municipi: 08005 L'Ametlla del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08054241 IES de l'Ametlla del Valls (1)

Adrea: Antic Cam de Bigues, s/n (CP 08480)

Municipi: 08023 Bigues i Riells

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08060915 IES de Bigues i Riells (2)

Adrea: av. de Catalunya, s/n (CP 08415)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08043486 IES Manolo Hugu (1)

Adrea: c. Josep Germ, 2 (CP 08140)

Municipi: 08041 Canovelles

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08046864 IES Bellulla (1)

Adrea: pl. de l'Ajuntament, s/n (CP 08420)

Municipi: 08086 Les Franqueses del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08052906 IES Lauro (1)

Adrea: c. Astries, 3 (CP 08520)

Municipi: 08088 La Garriga

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08035222 IES Manuel Blancafort (2)

Adrea: av. 11 de Setembre, s/n (CP 08530)

08035234 IES Villa Romana (1)

Adrea: c. Santa Maria del Cam, s/n (CP 08530)

Municipi: 08096 Granollers

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08017931 IES Antoni Cumella (2)

Adrea: c. Roger de Flor, s/n (CP 08401)

08043644 IES Carles Vallbona (1)

Adrea: Camp de les Moreres, 14 (CP 08401)

08045628 IES Celest Bellera (1)

Adrea: c. Esteve Terrades, s/n (CP 08402)

Municipi: 08107 Lli d'Amunt

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08052955 IES de Lli (CAEP) (1)

Adrea: av. dels Pasos Catalans, 26 (CP 08186)

Municipi: 08108 Lli de Vall

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08058969 IES de Lli de Vall (CNC)

Adrea: no consta (CP 08185)

Municipi: 08181 La Roca del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053030 IES de la Roca del Valls (2)

Adrea: pl. Sant Jordi, s/n (CP 08430)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Adrea: c. Consell de Cent, s/n (CP 08182)

Zona de desplaament: 081017 L'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08035258 IES Apelles Mestres

Adrea: c. Zuloaga, s/n (CP 08906)

08019411 IES Bellvitge

Adrea: av. Amrica, 99 (CP 08907)

08052918 IES Bisbe Berenguer (1)

Adrea: c. Aprestadora, 49 (CP 08902)

08056109 IES Can Vilumara

Adrea: av. de Josep Tarradellas i Joan, 153 (CP 08901)

08051264 IES Eduard Fontser (1)

Adrea: c. Mimoses, 26 (CP 08905)

08052921 IES Eugeni d'Ors

Adrea: c. Vallparda, 32-42 (CP 08904)

08045070 IES Joan Mir (2)

Adrea: av. Europa, 153 (CP 08907)

08019371 IES Llobregat

Adrea: c. Enric Prat de la Riba, 11-17 (CP 08901)

08039069 IES Margarida Xirgu

Adrea: Trav. de Collblanch, 56 (CP 08904)

08033912 IES Merc Rodoreda

Adrea: c. Cobalt, 139 (CP 08907)

08019319 IES Pedraforca (1)

Adrea: c. Enginyer Moncunill, 2 (CP 08905)

08019401 IES Provenana

Adrea: c. de Sant Pius X, 8 (CP 08901)

08055944 IES Rubi i Ors

Adrea: c. Mol, 24 (CP 08906)

08019307 IES Santa Eullia

Adrea: pl. Pius XII, s/n (CP 08902)

08019320 IES Torras i Bages (1)

Adrea: av. Can Serra, 101 (CP 08906)

Zona de desplaament: 081137 Manresa

Municipi: 08010 Arts

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08046876 IES Miquel Bosch i Jover (1)

Adrea: c. Arquitecte Gaud, 2-4 (CP 08271)

Municipi: 08047 Cardona

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

08042330 IES Sant Ramon

Adrea: pl. Compte i Viladomat, 2 (CP 08261)

Municipi: 08113 Manresa

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08046761 IES Guillem Cat (2)

Adrea: c. Font dels Capellans, s/n (CP 08240)

08020462 IES Lacetnia (1)

Adrea: av. Bases de Manresa, 51-59 (CP 08240)

08020474 IES Llus de Peguera (1)

Adrea: pl. Espanya, 2 (CP 08240)

08033924 IES Pius Font i Quer (1)

Adrea: c. Amadeu Vives, s/n (CP 08240)

Municipi: 08138 Moi

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08044600 IES Moians (1)

Adrea: c. de l'Institut, 2 (CP 08180)

Municipi: 08140 Navarcles

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08059524 SES de Navarcles (1)

Adrea: cam de l'Angle, 8 (CP 08270)

Municipi: 08191 Sallent

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08047376 IES Llobregat (1)

Adrea: c. Estaci, 11-21 (CP 08650)

Municipi: 08213 Sant Fruits de Bages

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08053054 IES Gerbert d'Aurillac (1)

Adrea: av. Llus Companys, s/n (CP 08272)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08035313 IES Quercus (1)

Adrea: av. Montserrat, 95 (CP 08250)

Municipi: 08262 Sant Vicen de Castellet

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08046840 IES Castellet (1)

Adrea: c. Bisbe Perell, s/n (CP 08295)

Municipi: 08192 Santpedor

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08053111 IES d'Auro (1)

Adrea: c. del Convent, 20 (CP 08251)

Municipi: 08274 Sria

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

08042044 IES Mig-Mn (1)

Adrea: c. Ramon i Cajal, 9-11 (CP 08260)

Zona de desplaament: 081217 Matar

Municipi: 08003 Alella

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08046785 IES d'Alella (1)

Adrea: av. del Bosquet, 7 (CP 08328)

Municipi: 08009 Argentona

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08052876 IES d'Argentona (1)

Adrea: c. Peons Caminers, 25 (CP 08310)

Municipi: 08118 El Masnou

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08020826 IES Maremar (1)

Adrea: av. Cus Fortunet, 52 (CP 08320)

08020838 IES Mediterrnia (2)

Adrea: c. Rosa Sensat, s/n (CP 08320)

Municipi: 08121 Matar

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08021260 IES Alexandre Satorras (2)

Adrea: av. Veldrom, s/n (CP 08304)

08021302 IES Dami Campeny (1)

Adrea: pl. dels Bous, 5 (CP 08301)

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch (1)

Adrea: c. Sant Josep de Calassan, 16 (CP 08303)

08046797 IES Pla d'en Boet (1)

Adrea: c. Ciutat Freta, 26 (CP 08302)

08046748 IES Thos i Codina (2)

Adrea: riera de Cirera, 57 (CP 08304)

Municipi: 08126 Montgat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045677 IES Thalassa (1)

Adrea: av. de la Uni, s/n (CP 08390)

Municipi: 08230 Premi de Dalt

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053017 IES Valeri Pujol i Bosch (1)

Adrea: pg. de Can Balet, s/n (CP 08338)

Municipi: 08172 Premi de Mar

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08031848 IES Cristfol Ferrer

Adrea: c. Rafael Casanova, s/n (CP 08330)

08043711 IES Serra de Marina (1)

Adrea: c. Rafael Casanova (CP 08330)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08046852 IES Llavaneres (1)

Adrea: c. Joaquim Matas, s/n (CP 08392)

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08040564 IES Jaume Almera (1)

Adrea: c. Rafart, 5 (CP 08339)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08057254 IES Vilassar de Mar (2)

Adrea: c. Enric Granados, 204 (CP 08340)

08046803 IES Vilatzara (1)

Adrea: av. Arquitecte Eduard Farrs, 101 (CP 08340)

Zona de desplaament: 081247 Mollet del Valls

Municipi: 08105 La Llagosta

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08043656 IES Marina (1)

Adrea: c. Estaci, s/n (CP 08120)

Municipi: 08124 Mollet del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08021594 IES de Mollet del Valls (2)

Adrea: av. Burgos, 96 (CP 08100)

08054034 IES Gallecs (1)

Adrea: pg. Cesc Bas, 3 (CP 08100)

08021600 IES Vicen Plantada (1)

Adrea: c. Palau de Plegamans, 8 (CP 08100)

Municipi: 08135 Montmel

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08052980 IES Montmel (1)

Adrea: av. Millenari, 19 (CP 08160)

Municipi: 08136 Montorns del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08042093 IES Vinyes Velles (1)

Adrea: av. de Barcelona, 2 (CP 08170)

Municipi: 08159 Parets del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08044612 IES de Parets del Valls (1)

Adrea: av. Espanya, 116 (CP 08150)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08047479 IES Alba del Valls (1)

Adrea: av. Bux Baliarda, 3 (CP 08105)

Zona de desplaament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 08006 Arenys de Mar

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

08035155 IES Els Tres Turons (1)

Adrea: av. Fondo de les Creus, s/n (CP 08350)

Municipi: 08007 Arenys de Munt

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

08034187 IES Domnec Perramon (1)

Adrea: paratge Torrent d'en Terra, s/n (CP 08358)

Municipi: 08035 Calella

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

08015171 IES Bisbe Sivilla

Adrea: c. Valldebanador, 39 (CP 08370)

Municipi: 08040 Canet de Mar

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

08045641 IES Llus Domnech i Montaner (1)

Adrea: c. Francesc Camb, 2 (CP 08360)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

08045665 IES Ramon Turr i Darder (1)

Adrea: av. Tarragona, 4-12 (CP 08380)

Municipi: 08155 Palafolls

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

08061099 SES de Palafolls

Adrea: c. Sal de Mas Pedret, s/n (CP 08389)

Municipi: 08163 Pineda de Mar

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

08052992 IES Euclides (1)

Adrea: c. Passeig d'Europa, 65 (CP 08397)

08047832 IES Joan Coromines (1)

Adrea: c. Extremadura, 27 (CP 08397)

Municipi: 08284 Tordera

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

08044983 IES Llus Companys (1)

Adrea: c. Joan Maragall, s/n (CP 08490)

Zona de desplaament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 08046 Cardedeu

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (1)

Adrea: av. Mare de Du de Montserrat, s/n (CP 08440)

08054401 IES El Sui (1)

Adrea: c. Penyafort, s/n (CP 08440)

Municipi: 08106 Llinars del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08044594 IES Giola (1)

Adrea: c. Tulipa, s/n (CP 08450)

Municipi: 08202 Sant Celoni

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08034606 IES Baix Montseny (1)

Adrea: ctra. de Campins, s/n (CP 08470)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053108 IES Reguissol (1)

Adrea: pg. Reguissol, s/n (CP 08460)

Zona de desplaament: 082987 Vic

Municipi: 08067 Centelles

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08044569 IES Pere Barnils (1)

Adrea: av. Pere Barnils, s/n (CP 08540)

Municipi: 08112 Manlleu

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08040552 IES Antoni Pous i Argila (1)

Adrea: av. Roma, 260 (CP 08560)

Municipi: 08117 Les Masies de Voltreg

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08060976 IES Voltregans (1)

Adrea: av. Despujol, 7-9 (CP 08508)

Municipi: 08171 Prats de Lluans

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08053005 IES Castell del Quer (1)

Adrea: c. Mateu Garreta, s/n (CP 08513)

Municipi: 08183 Roda de Ter

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08053042 IES Miquel Mart i Pol (1)

Adrea: av. Miquel Mart i Pol, 1-3 (CP 08510)

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08058428 SES Sant Quirze de Besora (2)

Adrea: c. Mestre Quer, 13 (CP 08580)

Municipi: 08278 Taradell

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08053121 IES Taradell (1)

Adrea: c. Pompeu Fabra, 12 (CP 08552)

Municipi: 08283 Tona

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08054277 SES de Tona (2)

Adrea: c. Andreu Molera, 5 (CP 08551)

Municipi: 08285 Torell

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08058404 IES Cirvinum de Torell (1)

Adrea: c. Ausis March-Molina A. correus 69 (CP 08570)

Municipi: 08298 Vic

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08031022 IES de Vic (2)

Adrea: av. Sant Bernat Calb, 8 (CP 08500)

08031034 IES Jaume Calls (1)

Adrea: av. Olmpia, 2 (CP 08500)

Zona de desplaament: 083077 Vilanova i la Geltr

Municipi: 08074 Cubelles

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08057230 IES Cubelles (CNC)

Adrea: Zona Esportiva (CP 08880)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08047467 IES Alexandre Gal (1)

Adrea: c. Miquel Servet, s/n (CP 08812)

08042056 IES Can Puig (1)

Adrea: c. Joan Maragall, s/n (CP 08810)

Municipi: 08240 Sant Sadurn d'Anoia

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08064702 IES de Sant Sadurn (CNC)

Adrea: c. de Gelida, s/n (CP 08770)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053091 IES El Foix (1)

Adrea: c. Maria Aurlia Capmany, s/n (CP 08730)

Municipi: 08270 Sitges

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08061014 IES de Sitges (CNC)

Adrea: c. de Josep Irla, s/n (Can Pei) (CP 08870)

08043981 IES Joan Ramon Benaprs

Adrea: Cam de la Fita, s/n (CP 08870)

Municipi: 08305 Vilafranca del Peneds

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08035362 IES Alt Peneds (1)

Adrea: av. de Tarragona, s/n (CP 08720)

08031459 IES Eugeni d'Ors (1)

Adrea: av. Tarragona, s/n (CP 08720)

08046736 IES Mil i Fontanals (1)

Adrea: c. Torrelles de Foix, s/n (CP 08720)

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltr

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045653 IES Dolors Mallafr i Ros (1)

Adrea: c. Dr. Zamenhof, 57 (CP 08800)

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

Adrea: c. Doctor Zamenhof, 30 (CP 08800)

08043693 IES Joaquim Mir (1)

Adrea: av. Vilafranca, s/n (CP 08800)

08031711 IES Manuel de Cabanyes

Adrea: av. Francesc Maci, 110-114 (CP 08800)

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaament: 080737 Cornell de Llobregat

Municipi: 08073 Cornell de Llobregat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08016781 IES Esteve Terradas i Illa

Adrea: c. Bonavista, s/n (CP 08940)

08016793 IES Francesc Maci (1)

Adrea: c. Joan Maragall, s/n (CP 08940)

08033900 IES Joan Mir

Adrea: av. Mare de Du de Montserrat, s/n (CP 08940)

08059688 IES Maria Aurlia Capmany (1)

Adrea: c. Garrofer, s/n (CP 08940)

08035143 IES Miquel Mart i Pol

Adrea: av. Verge de Montserrat, s/n (CP 08940)

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08017153 IES Joanot Martorell

Adrea: c. Sant Mateu, 21 (CP 08950)

08046657 IES Joaquim Blume (1)

Adrea: c. Sant Mateu, s/n (CP 08950)

08041374 IES La Mallola (1)

Adrea: c. Andreu Amat, s/n (CP 08950)

08017131 IES Severo Ochoa (1)

Adrea: c. Severo Ochoa, 1-13 (CP 08950)

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08025605 IES Camps Blancs (3)

Adrea: av. Arag, 40 (CP 08830)

08047509 IES taca (1)

Adrea: c. Bonaventura Calopa, s/n (CP 08830)

08025654 IES Joaquim Rubi i Ors

Adrea: c. Pau Claris, 4 (CP 08830)

08043681 IES Marianao (1)

Adrea: pg. de les Mimoses, s/n (CP 08830)

08033961 IES Rafael Casanova

Adrea: c. Frederic Mompou, 61 (CP 08830)

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08041519 IES Mart Dot (1)

Adrea: c. Josep Teixidor, 2-12 (CP 08980)

08026397 IES Olorda (1)

Adrea: c. Carles Buigas, s/n (CP 08980)

Municipi: 08217 Sant Joan Desp

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08026683 IES Francesc Ferrer i Gurdia

Adrea: av. de la Generalitat, 30 (CP 08970)

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol

Adrea: c. Sant Mart de l'Erm, 4 (CP 08970)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08033985 IES de Sant Just Desvern (1)

Adrea: pg. de la Muntanya, s/n (CP 08960)

Zona de desplaament: 081027 Igualada

Municipi: 08031 Calaf

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08043395 IES Alexandre de Riquer (1)

Adrea: c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8 (CP 08280)

Municipi: 08044 Capellades

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08046645 IES Mol de la Vila (1)

Adrea: c. Dr. Fleming, 24 (CP 08786)

Municipi: 08102 Igualada

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08047364 IES Joan Mercader (2)

Adrea: c. Sant Vicen, 27 (CP 08700)

08019654 IES Mil i Fontanals (1)

Adrea: av. Emili Valls, 15 (CP 08700)

08019630 IES Pere Vives i Vich

Adrea: av. Emili Valls, 1 (CP 08700)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08053352 IES Montbui (CAEP) (1)

Adrea: c. de la Merc, 9 (CP 08710)

Municipi: 08302 Vilanova del Cam

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

08044168 IES Pla de les Moreres (1)

Adrea: c. Cristfor Colom, s/n (CP 08788)

Zona de desplaament: 081147 Martorell

Municipi: 08001 Abrera

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045689 IES Voltrera (1)

Adrea: pg. de l'Estaci, 18 (CP 08630)

Municipi: 08076 Esparreguera

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08040540 IES El Cairat (1)

Adrea: c. Gorgonana, 1 (CP 08292)

08053285 IES El Castell (1)

Adrea: av. de Barcelona, s/n (CP 08292)

Municipi: 08091 Gelida

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08035246 IES Gelida (1)

Adrea: c. de Joan Pascual i Batlle, 1-15 (CP 08790)

Municipi: 08114 Martorell

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08037152 IES Joan Or (1)

Adrea: c. Feliu Duran i Canyameres, 7 (CP 08760)

08020620 IES Pompeu Fabra (1)

Adrea: c. Flix Duran i Canyameres, 3 (CP 08760)

Municipi: 08119 Masquefa

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08060514 SES de Masquefa (2)

Adrea: av. Lnia, s/n (CP 08783)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (1)

Adrea: c. Vall d'Aran, s/n (CP 08640)

Municipi: 08161 Piera

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08047820 IES Guinovarda (1)

Adrea: c. Pompeu Fabra, 17 (CP 08784)

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08043671 IES El Palau (1)

Adrea: c. Empord, 7-13 (CP 08740)

08053315 IES Montserrat Roig (1)

Adrea: pg. Rafael Casanova, 2-12 (CP 08740)

Zona de desplaament: 082637 Sant Vicen dels Horts

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)

Adrea: c. Andrmeda, 24 (CP 08757)

Municipi: 08123 Molins de Rei

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08034217 IES Bernat el Ferrer (1)

Adrea: c. Ntra. Sra. de Lourdes, 34 (CP 08750)

08021430 IES Llus de Requesens (1)

Adrea: av. de Vallvidrera, s/n (CP 08750)

Municipi: 08157 Pallej

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053297 IES de Pallej (1)

Adrea: Cam de Can Coll, s/n (CP 08780)

Municipi: 08263 Sant Vicen dels Horts

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08034011 IES Frederic Mompou (1)

Adrea: av. Mas Pic, 65-69 (CP 08620)

08053340 IES Gabriela Mistral (1)

Adrea: c. Osca, 95-105 (CP 08620)

Municipi: 08295 Vallirana

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08044570 IES Vall d'Ars (1)

Adrea: c. Mestres Esqu i Art, s/n (CP 08759)

Zona de desplaament: 083017 Viladecans

Municipi: 08056 Castelldefels

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045537 IES Josep Llus Sert (1)

Adrea: Cam Reial de Valncia, s/n (CP 08860)

08040539 IES Les Marines

Adrea: Cam Reial de Valncia, s/n (CP 08860)

08047480 IES Mediterrnia (1)

Adrea: ctra. de la Sentiu, s/n (CP 08860)

Municipi: 08089 Gav

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08017530 IES de Bruguers (1)

Adrea: c. Jaume I, 4 (CP 08850)

08041866 IES El Calamot (1)

Adrea: av. Joan Carles I, 62 (CP 08850)

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08023131 IES Baldiri Guilera (1)

Adrea: c. Mestre Vigo Garreta, 1 (CP 08820)

08053303 IES Doctor Trueta (CAEP) (1)

Adrea: av. 11 de setembre, s/n (CP 08820)

08054198 IES Estany de la Ricarda

Adrea: c. Salvador Espriu, 1-3 (CP 08820)

08031836 IES Illa dels Banyols

Adrea: c. Lo Gaiter del Llobregat, 121-123 (CP 08820)

08047492 IES Ribera Baixa (1)

Adrea: c. de l'Aneto, 2-4 (CP 08820)

08043589 IES Salvador Dal (1)

Adrea: av. Pare Andreu de Palma de Mallorca,1-3 (CP 08820)

Municipi: 08301 Viladecans

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08034621 IES de Sales

Adrea: c. Antonio Machado, s/n (CP 08840)

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1)

Adrea: c. Ferran i Clua, 19 (CP 08840)

08045860 IES Miramar (1)

Adrea: av. Miramar, s/n (CP 08840)

08031228 IES Torre Roja (1)

Adrea: av. dels Jocs Olmpics, 8 (CP 08840)

Serveis territorials al Valls Occidental

Zona de desplaament: 082667 Cerdanyola del Valls

Municipi: 08904 Badia del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08042342 IES de Badia del Valls (1)

Adrea: c. Mallorca, s/n (CP 08214)

08034035 IES de Ciutat Badia (3)

Adrea: c. Oporto, s/n (CP 08214)

Municipi: 08252 Barber del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045562 IES Can Planas (2)

Adrea: c. Folch i Torras, 1 (CP 08210)

08035349 IES La Romnica (1)

Adrea: rda. de Santa Maria, 310 (CP 08210)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045549 IES Bans (1)

Adrea: c. Sant Casimir, 16 (CP 08290)

08031757 IES Forat del Vent

Adrea: Pizarro, 35 (CP 08290)

08053157 IES Gorgs (1)

Adrea: c. de l'liga, 65 (CP 08290)

08044715 IES Jaume Mim (2)

Adrea: c. Serra dels Galliners, s/n (CP 08290)

08043504 IES Pere Calders (3)

Adrea: Campus UAB (CP 08193)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08044533 IES La Ferreria (3)

Adrea: c. del Progrs, 3 (CP 08110)

08054174 IES La Ribera (1)

Adrea: c. Larramendi, s/n (CP 08110)

08021788 IES Montserrat Mir i Vila

Adrea: c. Carrerada, s/n (CP 08110)

Municipi: 08180 Ripollet

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08054186 IES Can Mas (1)

Adrea: c. Pau Casals, 102-104 (CP 08291)

08037206 IES Llus Companys (3)

Adrea: ctra. de l'Estaci, s/n (CP 08291)

08035295 IES Palau Ausit (1)

Adrea: ctra. de Santiga, s/n (CP 08291)

Municipi: 08260 Santa Perptua de Mogoda

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045021 IES Estela Ibrica (3)

Adrea: c. Passatge de mas Granollacs, s/n (CP 08130)

08053236 IES Rovira-Forns

Adrea: c. Pau Picasso, 4 (CP 08130)

Zona de desplaament: 081847 Rub

Municipi: 08054 Castellbisbal

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053145 IES Castellbisbal (3)

Adrea: Plaa Llus Companys, 7 (CP 08755)

Municipi: 08184 Rub

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08035301 IES Duc de Montblanc (1)

Adrea: av. Can Fatj, s/n (CP 08191)

08036330 IES J.V. Foix

Adrea: Can Sempere, s/n (CP 08191)

08043668 IES L'Estatut (1)

Adrea: c. Flamarion, 1 (CP 08191)

08053182 IES La Serreta (1)

Adrea: c. Lepant, 1 (CP 08191)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (3)

Adrea: c. Granollers, 43 (CP 08190)

08031873 IES Arnau Cadell (3)

Adrea: av. Villadelprat, 91-93 (CP 08190)

08046694 IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

Adrea: c. de l'Alcalde Barnils, s/n (CP 08190)

08031861 IES Leonardo da Vinci

Adrea: ctra. de Sant Cugat a Rub, s/n (CP 08190)

08054873 IES Sant Cugat

Adrea: av. Ragull, s/n (CP 08190)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08047583 IES Sant Quirze del Valls (3)

Adrea: c. Bages, 21 (CP 08192)

Zona de desplaament: 081877 Sabadell

Municipi: 08051 Castellar del Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08046682 IES de Castellar (3)

Adrea: c. Carrasco i Formiguera, 6 (CP 08211)

08058520 IES Puig de la Creu (1)

Adrea: c. Alemanya, 34 (CP 08211)

Municipi: 08156 Palau-solit i Plegamans

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08045306 IES Ramon Casas i Carb (1)

Adrea: c. Lluis Companys, 2 (CP 08184)

Municipi: 08167 Poliny

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053170 IES Poliny (1)

Adrea: av. Sabadell, 1-3 (CP 08213)

Municipi: 08187 Sabadell

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08039203 IES Agust Serra i Fontanet (1)

Adrea: c. Vallmany, 13-15 (CP 08207)

08024765 IES Arraona (1)

Adrea: c. Prncep de Viana, s/n (CP 08207)

08024893 IES Castellarnau (1)

Adrea: Carretera N-150, km 15 (CP 08206)

08044624 IES de Sabadell (2)

Adrea: c. Juvenal, 1 (CP 08206)

08024741 IES Escola Industrial

Adrea: c. Caldern, 56 (CP 08201)

08024881 IES Ferran Casablancas

Adrea: c. Mare de les Aiges, 2 (CP 08206)

08034591 IES Joan Oliver (1)

Adrea: c. Armand Obiols, 2-30 (CP 08207)

08053212 IES Jonqueres (CAEP)

Adrea: c. Magnlies, 151 (CP 08207)

08053224 IES Les Termes (1)

Adrea: c. Illa Bella, 20 (CP 08204)

08053200 IES Miquel Crusafont i Pair (CAEP) (1)

Adrea: c. Fuerteventura, 51-71 (CP 08205)

08024871 IES Pau Vila

Adrea: c. Viladomat, 118 (CP 08205)

08046669 IES Ribot i Serra (1)

Adrea: c. Concha Espina, 33 (CP 08204)

08042020 IES Valls (1)

Adrea: c. Valent Almirall, s/n (CP 08206)

Municipi: 08267 Sentmenat

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053248 IES de Sentmenat (1)

Adrea: c. Joanot Martorell, 1 (CP 08181)

Zona de desplaament: 082797 Terrassa

Municipi: 08120 Matadepera

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053169 IES Matadepera (1)

Adrea: av. del Mas Sot, 4-10 (CP 08230)

Municipi: 08279 Terrassa

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08031770 IES Can Jofresa

Adrea: av. Can Jofresa, 9 (CP 08223)

08053251 IES Cavall Bernat (1)

Adrea: c. la Castellassa, s/n (CP 08227)

08030339 IES de Terrassa (1)

Adrea: rbla. d'Egara, 331 (CP 08224)

08024777 IES Egara (1)

Adrea: c. Amrica, 55(Can Parellada) (CP 08228)

08030340 IES Investigador Blanxart

Adrea: c. Granada, 3 (CP 08226)

08046724 IES Montserrat Roig (1)

Adrea: c. Cervantes, 46 (CP 08221)

08034059 IES Nicolau Coprnic (3)

Adrea: Can Boada, s/n (CP 08225)

08043516 IES Santa Eullia

Adrea: av. Santa Eullia, 72 (CP 08223)

08045011 IES Torre del Palau

Adrea: Can Boada del Pi, s/n (CP 08225)

Municipi: 08300 Viladecavalls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Barcelona

Centres:

08053261 IES de Viladecavalls (3)

Adrea: c. Vial de Sant Jordi, s/n (CP 08232)

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaament: 170237 Blanes

Municipi: 17023 Blanes

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005731 IES S'Agulla (2)

Adrea: ctra. de Malgrat, 13 (CP 17300)

17000551 IES Sa Palomera

Adrea: c. Vilar Petit, s/n (CP 17300)

17005662 IES Serrallarga

Adrea: c. Joan Benejam, 1 (CP 17300)

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005911 IES Ramon Coll i Rods (1)

Adrea: c. Senyora de Rossell, 28-30 (CP 17310)

17006770 IES Rocagrossa (1)

Adrea: c. Rosa Sensat, 1-11 (CP 17310)

Municipi: 17202 Tossa de Mar

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006812 IES de Tossa de Mar (2)

Adrea: av. Catalunya, s/n (CP 17320)

Municipi: 17213 Vidreres

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006824 IES de Vidreres (2)

Adrea: c. de l'Institut, s/n (CP 17411)

Zona de desplaament: 170667 Figueres

Municipi: 17032 Cadaqus

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006678 SES Cap de Creus (2)

Adrea: Quatre Camins (Ctra. Cap de Creus) (CP 17488)

Municipi: 17047 Castell d'Empries

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006083 IES Castell d'Empries (1)

Adrea: c. Santa Clara, 55 (CP 17486)

Municipi: 17066 Figueres

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17004438 IES Alexandre Deulofeu

Adrea: rda. Rector Arolas, s/n (CP 17600)

17005649 IES Cendrassos (1)

Adrea: c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 (CP 17600)

17001221 IES Narcs Monturiol (1)

Adrea: ctra. de Llans, s/n (CP 17600)

17007609 IES Olivar Gran (2)

Adrea: c. Josep M. de Sagarra, s/n (CP 17600)

17001218 IES Ramon Muntaner (1)

Adrea: c. Sant Pau, s/n (CP 17600)

Municipi: 17086 La Jonquera

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006745 IES de La Jonquera (2)

Adrea: c. de Llus Companys, s/n (CP 17700)

Municipi: 17092 Llan

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006769 IES de Llan (2)

Adrea: c. Font d'en Falc, s/n (Les Esplanes) (CP 17490)

Municipi: 17152 Roses

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)

Adrea: c. Ponent, s/n (CP 17480)

17006851 IES Illa de Rodes (1)

Adrea: ctra. de les Arenes, s/n (CP 17480)

Zona de desplaament: 170797 Girona

Municipi: 17007 Amer

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17004578 IES Castell d'Estela

Adrea: pujada de l'Estaci, 4 (CP 17170)

Municipi: 17008 Angls

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17004487 IES Rafael de Campalans (1)

Adrea: pl. del Remei, s/n (CP 17160)

Municipi: 17015 Banyoles

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17000330 IES Josep Brugulat

Adrea: ctra. de Figueroles, s/n (CP 17820)

17000305 IES Pere Alsius i Torrent

Adrea: c. Sardana, 17 (CP 17820)

17006666 IES Pla de l'Estany (1)

Adrea: c. Josep Ponsat, 33 (CP 17820)

Municipi: 17044 Cass de la Selva

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005650 IES de Cass de la Selva (2)

Adrea: c. Josep Pla, s/n (CP 17244)

Municipi: 17049 Celr

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006708 IES de Celr (1)

Adrea: c. Pasos Catalans, s/n (CP 17460)

Municipi: 17079 Girona

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005042 IES Carles Rahola i Llorens

Adrea: pg. de Sant Joan Bosco, 1 (CP 17007)

17001759 IES Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcs (3)

Adrea: c. Josep Viader Moliner, 11 (CP 17001)

17001723 IES Jaume Vicens Vives (1)

Adrea: c. Ferrndiz i de Bells, s/n (CP 17004)

17001735 IES Montilivi (3)

Adrea: av. Montilivi, 125 (CP 17003)

17004499 IES Narcs Xifra i Masmitj (1)

Adrea: c. ngel Mars i Beca, 4 (CP 17007)

17006939 IES Santa Eugnia (1)

Adrea: c. Enric Marqus i Ribalta, 3 (CP 17006)

17004530 IES Santiago Sobrequs i Vidal (1)

Adrea: c. Joan Regl, 2-4 (CP 17003)

Municipi: 17155 Salt

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17008407 SES de Salt

Adrea: c. de Miquel Mart i Pol, s/n (CP 17190)

17003203 IES Salvador Espriu (3)

Adrea: av. Folch i Torres, 8 (CP 17190)

17005388 IES Vallvera

Adrea: c. Dr.Ferran, s/n (CP 17190)

Zona de desplaament: 171147 Olot

Municipi: 17039 Camprodon

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

17006681 SES Germans Vila-Riera (2)

Adrea: ctra. de Moll, s/n (CP 17867)

Municipi: 17114 Olot

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005893 IES Bosc de la Coma (2)

Adrea: c. Toledo, s/n (CP 17800)

17002399 IES La Garrotxa (1)

Adrea: ctra. de Riudaura, 110 (CP 17800)

17002387 IES Montsacopa (1)

Adrea: av. Joan de Cabirol, s/n (CP 17800)

Municipi: 17145 Ribes de Freser

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

17006794 SES Joan Triad (2)

Adrea: pg. Guimer, 1 (CP 17534)

Municipi: 17147 Ripoll

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

17005704 IES Abat Oliba (3)

Adrea: ctra. Barcelona, 57 (CP 17500)

Zona de desplaament: 171177 Palafrugell

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empord

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17007300 IES La Bisbal (2)

Adrea: c. Colomer i Vazquez, s/n (CP 17100)

Municipi: 17062 L'Escala

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005251 IES El Pedr (1)

Adrea: c. Mirador del Pedr, 1-3 (CP 17130)

Municipi: 17117 Palafrugell

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17002557 IES Baix Empord

Adrea: av. de les Corts Catalanes, s/n (CP 17200)

17002545 IES Frederic Mart i Carreras

Adrea: c. Frederic Mart Carreras, 13 (CP 17200)

Municipi: 17199 Torroella de Montgr

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005923 IES Montgr (1)

Adrea: c. Santa Caterina, s/n (CP 17257)

Zona de desplaament: 171607 Sant Feliu de Guxols

Municipi: 17034 Calonge

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17000706 IES Puig Cargol

Adrea: Pla de Calonge, s/n (CP 17251)

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006691 IES Ridaura (2)

Adrea: c. Amadeu Vives, s/n (CP 17853)

Municipi: 17089 Llagostera

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006757 IES de Llagostera (1)

Adrea: av. del Girons, 51 (CP 17240)

Municipi: 17118 Palams

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005352 IES de Palams (1)

Adrea: c. Npols, 22 (CP 17230)

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guxols

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17003318 IES de Sant Feliu de Guxols (1)

Adrea: c. Canig, 41 (CP 17220)

17003306 IES Sant Elm (1)

Adrea: c. Abat Sunyer, s/n (CP 17220)

Zona de desplaament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 17009 Arbcies

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006605 IES Montsoriu (1)

Adrea: av. Dr. Carulla, s/n (CP 17401)

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17008651 SES de Caldes de Malavella (CNC)

Adrea: c. Riera de Santa Maria, s/n (CP 17455)

Municipi: 17083 Hostalric

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17006733 IES d'Hostalric (2)

Adrea: Via Romana, s/n (CP 17850)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

Zona Bisbat: Bisbat de Vic

Centres:

17004517 IES Anton Busquets i Punset (2)

Adrea: c. de Joan Serras, 21 (CP 17403)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Zona Bisbat: Bisbat de Girona

Centres:

17005376 IES de Santa Coloma de Farners (1)

Adrea: av. Salvador Espriu, s/n (CP 17430)

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaament: 250347 Artesa de Segre

Municipi: 25034 Artesa de Segre

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25005429 IES Els Planells (2)

Adrea: ctra. Montsonis, s/n (CP 25730)

Municipi: 25172 Ponts

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25006574 IES de Ponts (1)

Adrea: c. Pompeu Fabra, 35 (CP 25740)

Zona de desplaament: 250407 Balaguer

Municipi: 25040 Balaguer

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25005727 IES Almat

Adrea: parc pblic el Reial (CP 25600)

25000833 IES Ciutat de Balaguer (1)

Adrea: c. Urgell, 94 (CP 25600)

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25007700 IES de Bellcaire d'Urgell

Adrea: c. d'Urgell, s/n (CP 25337)

Zona de desplaament: 251207 Lleida

Municipi: 25011 Alcarrs

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida

Centres:

25007153 IES d'Alcarrs (3)

Adrea: c. Metall, s/n (CP 25180)

Municipi: 25019 Almacelles

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida

Centres:

25006483 IES Canig (1)

Adrea: c. Canig, s/n (CP 25100)

Municipi: 25021 Almenar

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida

Centres:

25006227 IES d'Almenar (1)

Adrea: c. Espads, 75 (CP 25126)

Municipi: 25120 Lleida

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida

Centres:

25002799 IES Caparrella (1)

Adrea: Partida Caparrella, 98 (CP 25192)

25006720 IES d'Hoteleria i Turisme (2)

Adrea: Partida Caparrella, s/n (CP 25192)

25005442 IES Escola del Treball (1)

Adrea: c. Pi i Margall, 49 (CP 25004)

25002726 IES Guindvols (1)

Adrea: c. Eugeni d'Ors, s/n (CP 25196)

25002787 IES Joan Or

Adrea: ctra. de Saragossa km. 464,2 (CP 25194)

25006495 IES Josep Lladonosa (1)

Adrea: c. Jeroni Pujades, 16 (CP 25005)

25006513 IES Manuel de Montsuar

Adrea: Partida de Montcada, 22 (CP 25196)

25007189 IES Maria Rbies (3)

Adrea: c. Boqu/av. Pla d'Urgell, s/n (CP 25001)

25002696 IES Marius Torres

Adrea: c. Narcs Monturiol, 2 (CP 25002)

25006771 IES Ronda (3)

Adrea: c. Henri Dunant, 3 (CP 25003)

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1)

Adrea: c. Ton Sirera, s/n (CP 25002)

25006732 IES Torrevicens (1)

Adrea: av. Torre Vicens, 3 (CP 25005)

Zona de desplaament: 251377 Mollerussa

Municipi: 25058 Les Borges Blanques

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida

Centres:

25006525 IES Josep Vallverd (1)

Adrea: c. Dr. Josep Trueta, s/n (CP 25400)

Municipi: 25137 Mollerussa

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

25003202 IES Agrria l'Urgell

Adrea: ctra. Torregrossa km. 1,9 (CP 25230)

25007517 IES La Serra (1)

Adrea: ctra. Torregrossa, Km 1,9 (CP 25230)

25005582 IES Terres de Ponent

Adrea: ctra. de Torregrossa, s/n (CP 25230)

Zona de desplaament: 251737 El Pont de Suert

Municipi: 25173 El Pont de Suert

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida

Centres:

25006240 IES El Pont de Suert

Adrea: Barri Arag, s/n (CP 25520)

Zona de desplaament: 252047 Sers

Municipi: 25101 La Granadella

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida

Centres:

25007499 IES l'Olivera

Adrea: pl. Escoles, 3 (CP 25177)

Municipi: 25204 Sers

Zona Bisbat: Bisbat de Lleida

Centres:

25007529 IES Sers (3)

Adrea: pl. de les Escoles, s/n (CP 25183)

Zona de desplaament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 17141 Puigcerd

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

17005741 IES Pere Borrell (1)

Adrea: c. Escoles Pies, 46 (CP 17520)

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25004188 IES Joan Brudieu (1)

Adrea: c. Dr. Iglesias Navarri, 27 (CP 25700)

Zona de desplaament: 252077 Solsona

Municipi: 25149 Oliana

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25006471 IES Auben (1)

Adrea: c. Germ Frederic, s/n (CP 25790)

Municipi: 25193 Sant Lloren de Morunys

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

25008248 SES de Sant Lloren de Morunys

Adrea: c. de la Creueta, s/n (CP 25282)

Municipi: 25207 Solsona

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

25005454 IES Francesc Ribalta

Adrea: c. Francesc (CP 25280)

Zona de desplaament: 252097 Sort

Municipi: 25086 Esterri d'neu

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25007025 SES Morell

Adrea: pl. la Closa, 7 (CP 25580)

Municipi: 25209 Sort

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25006291 IES Hug Roger III (1)

Adrea: c. Joaquim Sostres, s/n (CP 25560)

Zona de desplaament: 252177 Trrega

Municipi: 25003 Agramunt

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25005260 IES Ribera del Si

Adrea: c. Petronella, 1 (CP 25310)

Municipi: 25050 Bellpuig

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

25006598 IES Lo Pla d'Urgell (1)

Adrea: av. d'Urgell, 26 (CP 25250)

Municipi: 25072 Cervera

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

25001311 IES Antoni Torroja (1)

Adrea: pl. Universitat, s/n (CP 25200)

25005685 IES La Segarra

Adrea: c. President Maci, s/n (CP 25200)

Municipi: 25110 Guissona

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25007505 IES de Guissona (2)

Adrea: c. Castanyers, 13 (CP 25210)

Municipi: 25217 Trrega

Zona Bisbat: Bisbat de Solsona

Centres:

25006781 IES Alfons Costafreda

Adrea: ctra. de Tarragona, s/n (CP 25300)

25004498 IES Manuel de Pedrolo

Adrea: av. Tarragona, 2 (CP 25300)

Zona de desplaament: 252347 Tremp

Municipi: 25171 La Pobla de Segur

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25008352 IES de La Pobla de Segur (1)

Adrea: av. Catalunya, 22 (CP 25500)

Municipi: 25234 Tremp

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25006288 IES de Tremp

Adrea: c. Bisbe Iglesias, 5 (CP 25620)

Zona de desplaament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 25121 Les

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25006148 IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

Adrea: c. dels Banys, s/n (CP 25540)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Zona Bisbat: Bisbat d'Urgell

Centres:

25006239 IES d'Aran

Adrea: Ctra. de Betren, s/n (CP 25530)

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaament: 430387 Cambrils

Municipi: 43038 Cambrils

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43006654 IES Cambrils (1)

Adrea: pl. Ajuntament, 7 (CP 43850)

43007038 IES Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

Adrea: c. Estel (Pg. Martim) (CP 43850)

43000779 IES Ramon Berenguer IV (1)

Adrea: c. Bertran de Cambrils, s/n (CP 43850)

Municipi: 43905 Salou

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43007543 IES Jaume I (1)

Adrea: c. Advocat Gallego, s/n (CP 43840)

Municipi: 43162 Vandells i l'Hospitalet de l'Infant

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43007208 IES Berenguer d'Entena (1)

Adrea: c. Ramon Berenguer IV, 7 (CP 43890)

Municipi: 43171 Vila-seca

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)

Adrea: av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n (CP 43480)

43008523 IES Vila-seca (1)

Adrea: av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n (CP 43480)

Zona de desplaament: 431237 Reus

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43008699 SES Montsant (1)

Adrea: c. Comte de Rius, s/n (CP 43360)

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43008638 IES Antoni Ballester (1)

Adrea: Cam de les Arenes, 5 (CP 43300)

Municipi: 43123 Reus

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43002594 IES Baix Camp (1)

Adrea: c. Jacint Barrau, 1 (CP 43201)

43007385 IES d'Horticultura i Jardineria (1)

Adrea: Autovia de Bellisens, s/n (CP 43204)

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1)

Adrea: ctra. de Montblanc, 5-9 (CP 43206)

43002570 IES Gaud (1)

Adrea: ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaud) (CP 43202)

43008444 IES Josep Tapir (1)

Adrea: c. Astorga, 37-39 (CP 43205)

43007166 IES Llus Domnech i Montaner (1)

Adrea: c. Maspujol, 21-23 (CP 43206)

43002582 IES Salvador Vilaseca (1)

Adrea: c. Misericrdia, 12 bis (CP 43205)

Municipi: 43129 Riudoms

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (1)

Adrea: c. Baltasar de Tod i de Tpies, s/n (CP 43330)

Municipi: 43145 La Selva del Camp

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43008511 SES Joan Puig i Ferreter (1)

Adrea: c. Tarragona, 10 (CP 43470)

Zona de desplaament: 431487 Tarragona

Municipi: 43047 Constant

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43007646 IES de Constant (CAEP) (1)

Adrea: c. Onze de Setembre, s/n (CP 43120)

Municipi: 43095 El Morell

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43008407 IES El Morell (1)

Adrea: c. Csar Martinell, 1 (CP 43760)

Municipi: 43148 Tarragona

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43003641 IES Antoni de Mart i Franqus (1)

Adrea: c. Enric d'Oss, 3 (CP 43005)

43008481 IES Bonavista (2)

Adrea: c. 21, s/n (Afores) (CP 43100)

43009722 IES Callpolis (1)

Adrea: Autovia de Salou, s/n (CP 43006)

43006125 IES Campclar (1)

Adrea: c. Riu Segre, 66 (CP 43006)

43003653 IES Comte de Rius (1)

Adrea: ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional) (CP 43007)

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1)

Adrea: av. Llus Companys, 1 (CP 43005)

43006630 IES Pere Martell (2)

Adrea: Autovia de Salou, s/n (CP 43006)

43003732 IES Pons d'Icart (1)

Adrea: c. Assalt, 4 (CP 43003)

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (1)

Adrea: c. de l'Institut, s/n (CP 43007)

43008501 SES Sant Salvador (1)

Adrea: av. de Sant Salvador, 13 (CP 43130)

43008390 IES Torreforta (1)

Adrea: c. Mra d'Ebre, s/n (CP 43006)

Zona de desplaament: 431617 Valls

Municipi: 43005 Alcover

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43009497 SES Fonts del Glorieta (1)

Adrea: cam de la Font Fresca, s/n (CP 43460)

Municipi: 43054 L'Espluga de Francol

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43006617 IES Joan Amig i Callau (2)

Adrea: av. Pasos Catalans, 4 (CP 43440)

Municipi: 43086 Montblanc

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43009187 IES Mart l'Hum (1)

Adrea: av. Dr. Folch, s/n (CP 43400)

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43006708 IES Joan Segura i Valls (2)

Adrea: c. Progrs, 7 (CP 43420)

Municipi: 43161 Valls

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43004611 IES Jaume Huguet (1)

Adrea: c. Creu de Cames, s/n (CP 43800)

43004608 IES Narcs Oller (1)

Adrea: c. Francesc Gum Ferran, 1 (CP 43800)

Zona de desplaament: 431637 El Vendrell

Municipi: 43016 L'Arbo

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43007580 IES de L'Arbo (1)

Adrea: c. Pompeu Fabra, s/n (CP 43720)

Municipi: 43028 La Bisbal del Peneds

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43010414 IES Baix Peneds Nord (CNC)

Adrea: av. del Baix Peneds, s/n (CP 43717)

Municipi: 43037 Calafell

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43007257 IES Cam de Mar (1)

Adrea: c. Jaume Pallars, s/n (CP 43820)

Municipi: 43051 Cunit

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43009850 SES Ernest Lluch i Mart (2)

Adrea: c. Conca de Barber, 10 (CP 43881)

Municipi: 43153 Torredembarra

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43006952 IES de Torredembarra (1)

Adrea: av. de Sant Jordi, 62-64 (CP 43830)

43007661 IES Ramon de la Torre (1)

Adrea: c. Cam del Moro, 28-40 (CP 43830)

Municipi: 43163 El Vendrell

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43004803 IES Andreu Nin (1)

Adrea: av. Salvador Palau Rabass, 18 (CP 43700)

43004797 IES Baix Peneds (1)

Adrea: av. Salvador Palau Rabass, 1 (CP 43700)

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaament: 430047 Alcanar

Municipi: 43004 Alcanar

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43007087 IES Sl de Riu (1)

Adrea: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530)

Municipi: 43044 La Snia

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43006681 IES de La Snia (1)

Adrea: c. Domenges, s/n (CP 43560)

Municipi: 43156 Ulldecona

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43006496 IES Manuel Sales i Ferr (1)

Adrea: av. de les Escoles, 6 (CP 43550)

Zona de desplaament: 430147 Amposta

Municipi: 43014 Amposta

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43006101 IES Montsi (1)

Adrea: c. Madrid, 35-49 (CP 43870)

43000329 IES Ramon Berenguer IV (1)

Adrea: av. Mestre J. Suer, 1-37 (CP 43870)

Municipi: 43136 Sant Carles de la Rpita

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43007221 IES Els Alfacs (1)

Adrea: c. Dr. Torn, s/n (CP 43540)

Municipi: 43138 Santa Brbara

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43008456 IES Les Planes (1)

Adrea: pl. Catalunya, 1 (CP 43570)

Zona de desplaament: 430937 Mra d'Ebre

Municipi: 43055 Falset

Zona Bisbat: Arquebisbat de Tarragona

Centres:

43006691 IES Priorat (1)

Adrea: ctra. de Porrera, s/n (CP 43730)

Municipi: 43060 Flix

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43007233 IES de Flix (1)

Adrea: c. Salvador Espriu, 1 (CP 43750)

Municipi: 43064 Gandesa

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43006642 IES Terra Alta (1)

Adrea: ctra. de Vilalba, 30 (CP 43780)

Municipi: 43093 Mra d'Ebre

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43007129 IES Julio Antonio (1)

Adrea: c. Comarques Catalanes, 103 (CP 43740)

Zona de desplaament: 431557 Tortosa

Municipi: 43013 L'Ametlla de Mar

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43006976 IES Mare de Du de la Candelera (1)

Adrea: av. l'Ensenyament, s/n (CP 43860)

Municipi: 43903 Camarles

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43008419 IES Camarles (1)

Adrea: c. de la Granadella, s/n (CP 43894)

Municipi: 43901 Deltebre

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43006964 IES de Deltebre (1)

Adrea: av. de Catalunya, s/n (CP 43580)

Municipi: 43104 El Perell

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43007211 IES Blanca d'Anjou (2)

Adrea: Pla de la Fira, s/n (CP 43519)

Municipi: 43133 Roquetes

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43008420 IES Roquetes (1)

Adrea: c. Anselm Clav, 8 (CP 43520)

Municipi: 43155 Tortosa

Zona Bisbat: Bisbat de Tortosa

Centres:

43004441 IES de l'Ebre (1)

Adrea: av. Colom, 34-42 (CP 43500)

43004438 IES Joaquin Bau (1)

Adrea: av. Estadi, 14 (CP 43500)

Annex 4

Comarques

01 Alt Camp

02 Alt Empord

03 Alt Peneds

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagora

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empord

11 Baix Llobregat

12 Baix Peneds

13 Barcelons

14 Bergued

15 Cerdanya

16 Conca de Barber

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Girons

21 Maresme

22 Montsi

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Juss

26 Pallars Sobir

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripolls

32 Segarra

33 Segri

34 Selva

35 Solsons

36 Tarragons

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Valls Occidental

41 Valls Oriental

(05.130.050)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal