Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4403 - 10/06/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/1745/2005, de 3 de juny, de modificaci de la Resoluci EDC/1080/2005, de 18 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisi de places de funcionaris docents. (Pg. 17165)


RESOLUCI

EDC/1745/2005, de 3 de juny, de modificaci de la Resoluci EDC/1080/2005, de 18 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisi de places de funcionaris docents.

Atesa la Resoluci EDC/1080/2005, de 18 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisi de places de funcionaris docents (DOGC nm. 4368, de 21.4.2005), d'acord amb el que estableix la base 5 de la Resoluci EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatria de proves per a la provisi de places de funcionaris docents (DOGC nm. 4298, d'11.1.2005);

La base 5.6 de la Resoluci EDC/9/2005, de 7 de gener, estableix que, si escau, es nomenaran nous membres de tribunals que hauran de substituir aquells que hagin perdut aquesta condici per alguna de les causes que preveu l'esmentada base o per causa de fora major.

Ats que algun tribunal o comissi de selecci no s'ha pogut constituir amb els membres nomenats per la Resoluci EDC/1080/2005, de 18 d'abril, a conseqncia de les allegacions i la documentaci justificativa presentada,

Resolc:

.1  Nomenar nous membres de tribunals i comissions de selecci els funcionaris docents del cos de mestres i del cos de professors d'ensenyament secundari que es relacionen a continuaci, tot especificant el cos, les especialitats i el nmero de tribunal per al qual han estat designats.

Tribunals del cos de mestres

Especialitat: educaci primria, angls.

Tribunal titular nm. 7

Vocal: Carme Dilme Burjats.

Vocal: Fina Angelats Morat.

Especialitat: audici i llenguatge.

Tribunal titular nm. 1

Vocal: M. Teresa Casasnovas Manau.

Tribunal titular nm. 3

Presidenta: M. Carme Font Vidal.

Especialitat: educaci infantil.

Tribunal titular nm. 2

Vocal: Isabel Lzaro Lamana.

Vocal: M. ngels Morales Ibaez.

Vocal: Montserrat Mart Assens.

Tribunal titular nm. 4

Presidenta: Magdalena Blanes Orts.

Tribunal titular nm. 6

Vocal: Virtudes Luque Pacheco.

Tribunal titular nm. 10

Vocal: Matilde Siz Hinarejos.

Tribunal titular nm. 14

Presidenta: M. Mercedes Mio del Molino.

Tribunal titular nm. 19

Vocal: Claudia Prez Bisay.

Tribunal titular nm. 34

Vocal: Roser Antonio Garcia.

Vocal: Dolors Nogales Quintana.

Tribunal titular nm. 50

Vocal: Rosa M. Escoda Ced.

Vocal: Adelia Gausach Gimeno.

Especialitat: educaci primria, msica.

Tribunal titular nm. 1

Vocal: Montserrat Mart Llovera.

Especialitat: educaci especial, pedagogia teraputica.

Tribunal titular nm. 1

Vocal: Lourdes Ruiz Rica.

Tribunal titular nm. 5

Vocal: Marta Alenya Ventura.

Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat: angls.

Tribunal titular nm. 2

Vocal: Eullia Pardo Llungarriu.

Tribunal titular nm. 4

Vocal: Dolors Garcia Bosch.

Vocal: Carmen Jcome Garca.

Vocal: Amelia Haba Snchez.

Especialitat: llengua i literatura castellana.

Tribunal titular nm. 1

Presidenta: Consuelo Iglesias Buigues.

Tribunal titular nm. 12

Vocal: Rosana Gavalda Pedrol.

Vocal: Manuel Fuentes Vzquez.

Especialitat: psicologia i pedagogia.

Tribunal titular nm. 6

Vocal: Ana Bacardi Tomas.

Tribunal titular nm. 8

Vocal: M. Cinta Ibaez Llop.

Tribunal titular nm. 9

Vocal: Luis Alberto lvarez Dominguez.

Tribunal titular nm. 18

Vocal: Jordi Espadal Vergs.

Comissions de selecci del cos de mestres

Especialitat: audici i llenguatge.

Vocal: M. Teresa Casasnovas Manau.

Vocal: M. Carme Font Vidal.

.2  Com a membres del tribunal en qu ha estat designats tindran dret a percebre les dietes i despeses de desplaament pertinents, d'acord amb el que preveu la base 5.14 de la Resoluci EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatria de proves per a la provisi de places de funcionaris docents.

Contra aquesta Resoluci que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant l'rgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin oport per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de juny de 2005

Montserrat Guri i Lpez

Directora general de Recursos Humans

(05.157.073)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal