Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4403 - 10/06/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/1746/2005, de 8 de juny, de modificaci de la Resoluci EDC/1080/2005, de 18 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisi de places de funcionaris docents. (Pg. 17166)


RESOLUCI

EDC/1746/2005, de 8 de juny, de modificaci de la Resoluci EDC/1080/2005, de 18 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisi de places de funcionaris docents.

Per la Resoluci EDC/1080/2005, de 18 d'abril, es van nomenar els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisi de places de funcionaris docents convocats per la Resoluci EDC/9/2005, de 7 de gener (DOGC nm. 4298, d'11.1.2005).

Ats que en el tribunal titular del cos de professors d'ensenyaments secundaris de l'especialitat de matemtiques nm. 4 s'ha donat la concurrncia d'una de les causes previstes en la base 5.6 de la Resoluci EDC/9/2005, de 7 de gener, i de conformitat amb el que preveu aquesta base, cal nomenar un nou membre del tribunal per tal de substituir aquell que ha perdut aquesta condici.

En conseqncia,

Resolc:

.1  Nomenar president del tribunal titular del cos de professors d'ensenyaments secundaris de l'especialitat de matemtiques nm. 4 el senyor Joaquim Berenguer Claria.

.2  Modificar la composici de la comissi de selecci de l'especialitat de matemtiques del cos de professors d'ensenyaments secundaris, que consta a l'annex 2 de la Resoluci EDC/1080/2005, de 18 d'abril, en el sentit d'excloure el senyor Francesc Martn Hernndez de l'esmentada comissi.

.3  Com a membres del tribunal en qu han estat designats tindran dret a percebre les dietes i les despeses de desplaament pertinents, d'acord amb el que preveu la base 5.14 de la Resoluci EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatria de proves per a la provisi de places de funcionaris docents.

Contra aquesta Resoluci que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el Jutjat Contencis Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la directora general de Recursos Humans, en el termini d'un mes de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin oport per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de juny de 2005

Montserrat Guri i Lpez

Directora general de Recursos Humans

(05.158.121)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal