Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4423 - 11/07/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/2108/2005, de 6 de juliol, per la qual es complementa la Resoluci EDC/1400/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gesti de la borsa de treball per prestar serveis amb carcter temporal com a personal inter docent per al curs 2005-2006. (Pg. 21075)


RESOLUCI

EDC/2108/2005, de 6 de juliol, per la qual es complementa la Resoluci EDC/1400/2005, de 2 de maig, per la qual es dicten instruccions relatives a la gesti de la borsa de treball per prestar serveis amb carcter temporal com a personal inter docent per al curs 2005-2006.

El Departament d'Educaci est tramitant un projecte de decret de modificaci del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulaci de la borsa de treball per prestar serveis amb carcter temporal com a personal inter docent que estableix les mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat inter i substitut recollides al preacord sobre la millora de les condicions laborals i retributives del professorat inter, signat amb les organitzacions sindicals Comissions Obreres i Federaci de Treballadors de l'Ensenyament de la Uni General de Treballadors el 31 de gener de 2005.

Ats l'estat de tramitaci d'aquesta disposici, i per tal que en el curs es puguin aplicar les millores de les condicions laborals del professorat inter i substitut, amb el benents que la seva plena efectivitat es produir amb l'entrada en vigor del decret,

Resolc:

Dictar les instruccions segents que complementen i modifiquen les instruccions relatives a la gesti de la borsa de treball d'aspirants a cobrir places vacants i substitucions en rgim d'interinitat dels cossos docents no universitaris per al curs 2005-2006, publicades a la Resoluci EDC/1400/2005, de 2 de maig (DOGC nm. 4381, de 10.5.2005):

.1  Publicaci de la llista de professorat inter o substitut que s'hagi acollit al preacord sobre la millora de les condicions laborals i retributives del personal inter de 31 de gener de 2005.

El professorat inter o substitut que hagi manifestat la seva voluntat d'acollir-se a l'esmentat preacord quan va emplenar el model de sollicitud de destinaci provisional per al curs 2005-2006, de la manera que preveu l'article 7 de la Resoluci EDC/1385/2005, de 2 de maig (DOGC nm. 4379, de 6.5.2005), sempre que reuneixin els requisits d'antiguitat exigits i hagin presentat la sollicitud en els termes que es preveuen a l'esmentat article 7, ser incls en l'annex d'una resoluci que es publicar durant la primera quinzena del mes de juliol als taulers d'anuncis dels serveis territorials i a l'adrea d'Internet http://www.gencat.net/educacio, als efectes que, si no sn nomenats interins en la resoluci definitiva d'adjudicacions de destinacions del personal inter docent (segons preveu l'apartat II.2.11 de l'annex 1 de l'esmentada Resoluci EDC/1385/2005, de 2 de maig) els serveis territorials els formalitzin un nomenament de dotze mesos de durada per cobrir substitucions durant el curs 2005-2006.

S'obrir un termini de 5 dies hbils per presentar reclamacions contra l'esmentada llista de professorat inter o substitut acollit al preacord.

Finalitzat el termini de reclamacions es publicar la relaci definitiva de professors acollits al preacord.

Durant la primera quinzena del mes d'agost es publicar als taulers d'anuncis dels serveis territorials i a l'adrea d'Internet http://www.gencat.net/educacio, la relaci de persones acollides al preacord que no han obtingut destinaci per al curs 2005-2006 en el procs d'adjudicacions regulat per la Resoluci EDC/1400/2005, de 2 de maig, fent constar les especialitats i els serveis territorials on la persona interessada pot ser destinada.

.2  Assignaci d'mbit territorial d'adscripci preferent al professorat inter o substitut acollit al preacord de 31 de gener de 2005.

Als efectes de participar en els actes pblics d'adjudicacions d'interinitats i substitucions, convocats per cadascun dels serveis territorials, abans de l'1 de setembre de 2005, la Direcci General de Personal Docent assignar un nic mbit territorial d'adscripci preferent, tenint en compte els serveis territorials demanats pels interessats a efectes de cobrir substitucions, el servei territorial on va prestar serveis el curs 2004-2005 i les disponibilitats de vacants i substitucions previstes en el moment de l'assignaci.

L'esmentada distribuci territorial inicial del personal inter o substitut acollit al preacord es publicar en els taulers d'anuncis de cadascun dels serveis territorials i en l'adrea d'Internet http://www.gencat.net/educacio al menys amb una setmana d'antelaci a les convocatries als actes pblics d'adjudicaci de vacants i substitucions.

Una vegada realitzats els actes pblics anteriors al dia 12 de setembre, els interessats podran sollicitar que els sigui modificat l'mbit territorial preferent, en cas que no coincideixi amb el primer servei territorial sollicitat en la instncia de sollicitud de destinaci per al curs 2005-2006. El canvi d'mbit territorial preferent noms tindr efectes una vegada finalitzada la substituci que estiguin cobrint i amb ocasi de vacant o substituci en el nou mbit territorial sollicitat.

Els serveis territorials podran modificar d'ofici, entre els demanats, l'mbit territorial d'adscripci preferent durant el curs 2005-2006, en cas que no hi hagi vacants ni substitucions que l'interessat pugui ocupar d'acord amb les especialitats demanades.

.3  Adjudicaci de vacants d'interinitat i confirmaci en una substituci de reducci de jornada.

Amb anterioritat als actes pblics que se celebraran no abans del 29 d'agost d'aquest any, la Direcci General de Personal Docent destinar, amb els mateixos criteris i procediment utilitzats en el procs d'adjudicacions de destinacions regulat per la Resoluci EDC/1400/2005, de 2 de maig, el professorat inter i substitut acollit al preacord que no hagi estat encara destinat, amb ocasi de les vacants que s'hagin produt amb posterioritat a la resoluci definitiva del mes de juliol, sempre que el nmero de vacants justifiqui aquesta destinaci.

Tamb amb anterioritat als actes pblics que se celebraran no abans del 29 d'agost, la Direcci General de Personal Docent far pblica la llista de substituts confirmats a la mateixa destinaci (especialitat, centre i localitat) que l'ocupada el curs 2004-2005 per cobrir mitja dedicaci, sempre que el professor titular del lloc de treball mantingui la llicncia per reducci de jornada que va gaudir el curs anterior i la seva destinaci en el curs 2005-2006 sigui la mateixa, tal com preveu el darrer pargraf del punt II.2.8 de l'annex 1 de l'esmentada Resoluci EDC/1385/2005, de 2 de maig.

.4  Actes pblics d'adjudicaci de vacants i substitucions de finals d'agost i fins al comenament del curs 2005-2006.

El professorat inter o substitut acollit al preacord tindr preferncia per obtenir una vacant o substituci per davant d'aquells que, malgrat tenir el mnim d'anys de serveis exigits, no han acceptat les condicions previstes i no van demanar acollir-se al preacord en les seves sollicituds de destinaci o no han pogut acollir-s'hi, per no reunir les condicions exigides.

En conseqncia, en els actes pblics d'adjudicacions de vacants o substitucions que es facin des del 29 d'agost fins que comenci el curs, cadascun dels serveis territorials convocar, de manera separada i preferent, als que s'han acollit al preacord. A continuaci, en la mateixa o en diferent sessi, les vacants i substitucions que no hagin estat cobertes, s'oferiran al professorat de la borsa que no hagi volgut o no hagi pogut acollir-se al preacord. Tant en la primera fase com en la segona, els aspirants s'ordenaran segons el nmero del barem de la borsa.

.5  Gesti de l'assignaci de diferents substitucions al professorat nomenat per a tot el curs 2005-2006, per a cobrir substitucions.

El personal acollit al preacord sobre la millora de les condicions laborals i retributives del professorat inter, en cas de no haver estat nomenat inter en les collocacions de l'estiu, tindr un nomenament d'1 de setembre de 2005 a 31 d'agost de 2006 com a substitut.

Les condicions inicials d'aquest nomenament, en all que es refereix al cos docent, nivell educatiu i jornada, no es podran modificar al llarg del curs escolar a petici de l'interessat. Per necessitats del servei, els serveis territorials podran oferir als interessats la modificaci d'alguna de les condicions, les quals noms podran ser modificades amb la conformitat prvia dels interessats.

Pel fet d'estar nomenats com a personal substitut des del dia 1 de setembre de 2005 i fins al dia 31 d'agost de 2006, aquest professorat no forma part de la borsa d'aspirants a substituts, i per tant, no se'ls pot aplicar el punt 2 de la Resoluci EDC/1400/2005, de 2 de maig, sobre la gesti de la llista d'aspirants a cobrir substitucions durant el curs 2005-2006, ni tampoc els apartats 5.1 i 5.2 de la mateixa Resoluci.

Per tal que cadascun dels serveis territorials pugui adscriure individualment a cada professor acollit al preacord, en el moment en qu es prevegi que finalitzar la substituci assignada, s'hauran d'aplicar els segents criteris:

a) Dintre de l'mbit geogrfic de la primera comarca sollicitada en la seva instncia de collocaci de l'estiu, els serveis territorials destinaran d'ofici a cada substitut acollit al preacord, i aplicant el principi d'eficincia ms gran, els assignaran les substitucions de ms duraci prevista, dintre de les disponibles en cada moment. Als efectes que els serveis territorials coneguin les seves preferncies, les persones afectades podran presentar un escrit en el qual prioritzin els municipis de la comarca.

b) Noms en cas que no hi hagi cap substituci en aquest primer mbit geogrfic prioritari, els serveis territorials es posaran en contacte amb l'interessat per tal que pugui elegir d'entre les substitucions disponibles fora de la comarca demanada en primera preferncia.

c) Finalment, i per al cas que no hi hagi cap vacant ni substituci en el servei territorial al qual est adscrit de manera preferent, es modificar d'ofici aquest mbit preferent, tenint en compte l'ordre de petici de serveis territorials que va fer constar en la instncia de destinaci de l'estiu i l'existncia de vacants d'interinitat o substitucions que pugui ocupar per les seves especialitats.

Durant el curs noms es podran modificar les peticions d'especialitats docents, i l'ordre dels serveis territorials sollicitats durant el termini de 10 dies que s'obri durant el mes de gener de 2006.

La comunicaci, per part dels serveis territorials, de l'assignaci de les diferents substitucions es portar a terme, per correu electrnic, a l'interessat i als directors dels dos centres, del que cessa i d'aquell al qual s'incorpora i mitjanant els procediments que els serveis territorials considerin oportuns.

En el supsit que no s'hagi produt cap vacant ni substituci els dies anterior als actes pblics setmanals d'adjudicacions d'interinitats i substitucions per al personal no acollit al preacord, al personal substitut acollit al preacord se li oferiran les vacants i substitucions previstes per als actes pblics, amb preferncia als substituts convocats als esmentats actes pblics. Si tampoc poden ser destinats d'aquesta manera, els serveis territorials els modificaran l'mbit d'adscripci preferent previst al punt 2 d'aquestes instruccions, i ho comunicaran a l'interessat.

En cas de no rebre una nova destinaci per via telemtica, els substituts amb nomenament anual han de posar-se en contacte amb els serveis territorials on estan prestant serveis, l'endem de finalitzar una substituci, per tal d'obtenir una nova destinaci, seguint el procediment i els criteris assenyalats en aquest punt.

Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant el jutjat contencis administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de juliol de 2005

Montserrat Guri i Lpez

Directora general de Personal Docent

(05.186.140)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Canals RSS

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal