Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4431 - 21/07/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • ORDRE EDC/322/2005, de 18 de juliol, per la qual es modifica l'annex de la taula de titulacions del Decret 133/2001, de 29 de maig. (Pg. 22601)


ORDRE

EDC/322/2005, de 18 de juliol, per la qual es modifica l'annex de la taula de titulacions del Decret 133/2001, de 29 de maig.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, regula el procediment de selecci mitjanant convocatria pblica de concurs de mrits per formar part de la borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions temporals en rgim d'interinitat en centres docents pblics d'ensenyaments no universitaris, el procediment de gesti de la borsa de treball docent, i estableix els requisits exigits per ser nomenat en cadascun dels cossos docents, el barem de mrits que s'utilitza per a l'ordenaci dels aspirants dintre de cada cos i especialitat i, per ltim, els criteris i requisits especfics per a l'adjudicaci de les destinacions en rgim d'interinitat.

A l'annex d'aquest Decret s'especifica la concordana de les titulacions i la formaci amb les especialitats docents, pel que fa al cos de mestres, i la taula de concordances amb les titulacions amb les especialitats docents, pel que fa a la resta de cossos docents.

El Decret 104/2002, de 2 d'abril, de modificaci del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulaci de la borsa de treball per prestar serveis amb carcter temporal com a personal inter docent, atenent les contnues aparicions d'especialitats de titulacions i de titulacions no recollides a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig, i que poden ser concordants amb especialitats docents, autoritza la consellera del Departament d'Educaci per modificar, mitjanant ordre, l'annex de la taula de titulacions de l'esmentat Decret.

Per tant, d'acord amb les competncies que tinc conferides,

Ordeno:

Incloure noves titulacions a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig, les quals es relacionen per cossos i especialitats a l'annex 2 d'aquesta Ordre, aix com donar publicitat a les especialitats creades pel Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, que substitueixen les que hi havia anteriorment als cossos de professors d'arts plstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plstiques i disseny, les quals s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Excloure del Decret 133/2001, de 29 de maig, les titulacions que es relacionen per cossos i especialitats a l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Disposici final nica

Aquesta Ordre entrar en vigor l'endem de la seva publicaci al DOGC.

Barcelona, 18 de juliol de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex 1

Especialitats creades pel Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, que substitueixen les que hi havia al Decret 133/2001, de 29 de maig

Cos de mestres de taller d'arts plstiques i disseny

Especialitat antiga:

309

Tcniques de joieria.

Es correspon a la nova especialitat:

815

Tcniques de joieria i bijuteria.

Especialitat antiga:

183

Joieria i orfebreria.

Es correspon a la nova especialitat:

816

Tcniques d'orfebreria i plateria.

Annex 2

Titulacions noves que s'inclouen a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig

Cos de professors d'ensenyament secundari

AN Angls

Llicenciat en filologia eslava (filologia anglesa).

Llicenciat en filologia alemanya (filologia anglesa).

CN Biologia i geologia

Llicenciat en biotecnologia.

Llicenciat en biologia (biotecnologia).

DI Dibuix

Enginyer de forest.

Llicenciat en art dramtic (escenografia).

ECO Economia

Llicenciat en investigaci i tcniques de mercat.

Llicenciat en cincies del treball.

EF Educaci fsica

Llicenciat en dansa (coreografia i tcniques d'interpretaci).

Llicenciat en dansa (pedagogia).

FQ Fsica i qumica

Llicenciat en biologia (biotecnologia).

Llicenciat en biotecnologia.

Enginyer de forest.

GE Geografia i histria

Llicenciat en geografia i histria (histria: prehistria i histria antiga).

LC Llengua catalana i literatura

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romnica - catalana).

MA Matemtiques

Enginyer de forest.

MU Msica

Ttol de pedagogia de l'Escola Superior de Msica de Catalunya.

PSI Psicologia i pedagogia

Llicenciat en filosofia i cincia de l'educaci (cincies de l'educaci / pedagogia teraputica).

TEC Tecnologia

Llicenciat en biologia (biotecnologia).

Llicenciat en biotecnologia.

Llicenciat en art dramtic (escenografia).

Diplomat en nutica i transports martims.

Enginyer tcnic industrial (mecnica - estructures).

502 Anlisi i qumica industrial

Enginyer tcnic forestal.

503 Assessoria i processos de imatge personal

Llicenciat en biotecnologia.

Enginyer de forest.

Enginyer tcnic forestal.

505 Formaci i orientaci laboral

Llicenciatura en investigaci i tcniques de mercat.

Graduat social.

Llicenciat en cincies del treball.

509 Navegaci i installacions marines

Diplomat en nutica i transports martims.

510 Organitzaci i gesti comercial

Llicenciatura en investigaci i tcniques de mercat.

514 Processos de cultiu aqcola

Llicenciat en biotecnologia.

515 Processos de producci agrria

Llicenciatura en enologia.

Llicenciat en biotecnologia.

516 Processos en la indstria alimentria

Llicenciatura en enologia.

Llicenciat en biotecnologia.

517 Processos diagnstic clnics i productes ortoprottics

Llicenciat en biotecnologia.

518 Processos sanitaris

Llicenciat en biotecnologia.

522 Processos i productes d'arts grfiques

Enginyer tcnic forestal.

523 Processos i productes de fusta i mobles

Enginyer tcnic forestal.

Cos de professors tcnics de formaci professional

603 Esttica

Llicenciat en biotecnologia.

605 Installaci i manteniment d'equips trmics i de fluids

Enginyer tcnic forestal.

607 Installacions i equips de criana i de cultiu

Llicenciat en biotecnologia.

609 Manteniment de vehicles

Enginyer tcnic forestal.

610 Mquines, serveis i producci

Diplomat en nutica i transports martims.

Enginyer tcnic forestal.

614 Operacions i equips d'elaboraci de productes alimentaris

Llicenciatura en enologia.

Llicenciat en biotecnologia.

615 Operacions de processos

Enginyer tcnic forestal.

616 Operacions i equips de producci agrria

Llicenciatura en enologia.

Llicenciat en biotecnologia.

618 Perruqueria

Llicenciat en biotecnologia.

619 Procediments de diagnstics clnics i ortoprottics

Llicenciat en biotecnologia.

620 Procediments sanitaris i assistencials

Llicenciat en biotecnologia.

Diploma en nutrici humana i diettica.

621 Processos comercials

Llicenciat en investigaci i tcniques de mercat.

623 Producci en arts grfiques

Enginyer tcnic forestal.

Cos de professors d'arts plstiques i disseny

707 Dibuix artstic i color

Llicenciat en art dramtic (escenografia).

708 Dibuix tcnic

Arquitecte.

Llicenciat en art dramtic (escenografia).

709 Disseny d'interiors

Arquitecte.

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (decoraci), o

Graduat en arts aplicades (disseny d'interiors).

710 Disseny de moda

Enginyer superior txtil.

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (figurins), o

Graduat en arts aplicades (traats).

711 Disseny de producte

Enginyer superior industrial.

712 Disseny grfic

Llicenciat en belles arts (escultura) ms el mster de disseny d'aplicacions multimdia de la Universitat Politcnica de Catalunya.

713 Disseny txtil

Enginyer superior txtil.

Ttol superior de disseny, especialitat: moda.

715 Fotografia

Ttol superior de disseny, especialitat: grfic.

717 Joieria i orfebreria

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (esmalts), o

Graduat en arts aplicades (esmalts sobre metalls).

718 Materials i tecnologia: cermica i vidre

Ttol superior de cermica.

Ttol superior de vidre.

719 Materials i tecnologia: conservaci i restauraci

Llicenciat en biotecnologia.

723 Organitzaci industrial i legislaci

Llicenciat en cincies del treball.

Llicenciat en sociologia.

725 Volum

Llicenciat en art dramtic (escenografia).

Cos de mestres de taller d'arts plstiques i disseny

801 Artesania i ornamentaci amb elements vegetals

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (art floral), o

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (art txtil).

803 Complements i accessoris

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (arts aplicades de la fusta), o

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (estilisme d'indumentria).

808 Fotografia i processos de reproducci

Ttol superior de disseny, especialitat: grfic.

Llicenciat, enginyer o arquitecte, o

Diplomat, enginyer tcnic o arquitecte tcnic +:

Graduat en arts aplicades (retolaci), o

Graduat en arts aplicades (calcat).

809 Modelisme i maquetisme

Llicenciat en art dramtic (escenografia).

Ttol superior de disseny, especialitat: interiors, o

Ttol superior de disseny, especialitat: productes.

810 Motlles i reproduccions

Ttol superior de conservaci i restauraci en bens culturals (arqueologia).

Ttol superior de conservaci i restauraci en bens culturals (escultura).

Diplomat, enginyer tcnic o arquitecte tcnic +:

Tcnic d'arts plstiques i disseny (fosa artstica i galvanoplstica).

813 Tcniques cermiques

Ttol superior de cermica.

815 Tcniques de joieria i bijuteria

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (joieria artstica), o

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (bijuteria artstica), o

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (orfebreria i argenteria artstiques).

Llicenciat, enginyer o arquitecte, o

Diplomat, enginyer tcnic o arquitecte tcnic +:

Graduat en arts aplicades (retolaci), o

Graduat en arts aplicades (traat).

816 Tcniques d'orfebreria i argenteria

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (joieria artstica), o

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (orfebreria i argenteria artstiques).

817 Tcniques de joieria i bijuteria

Ttol superior de disseny, especialitat: moda.

Llicenciat, enginyer o arquitecte, o

Diplomat, enginyer tcnic o arquitecte tcnic+:

Graduat en arts aplicades (figurins), o

Graduat en arts aplicades (traat).

819 Tcniques murals

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (arts aplicades al mur).

820 Tcniques txtils

Ttol superior de conservaci i restauraci en bens culturals (txtil).

821 Tcniques vidrieres

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (arts aplicades al mur), o

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (arts del vidre), o

Tcnic superior d'arts plstiques i disseny (vitralls artstics).

Les titulacions de tcnic superior d'arts plstiques i disseny i de graduat d'arts aplicades incloses a l'annex 2 d'aquesta Ordre per ser declarades equivalents, a efectes de docncia, a les titulacions exigides amb carcter general requereixen un mnim de dos anys d'experincia professional en un camp laboral relacionat amb l'especialitat a la qual s'aspira, d'acord amb el que es determini en les convocatries.

Annex 3

Titulacions que s'exclouen de l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig

Cos de professors d'arts plstiques i disseny

702 Conservaci i restauraci de materials arqueolgics

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Conservador i restaurador de bns culturals (especialitat arqueologia).

703 Conservaci i restauraci d'obres escultriques

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Conservador i restaurador de bns culturals (especialitat escultura).

704 Conservaci i restauraci d'obres pictriques

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Conservador i restaurador de bns culturals (especialitat pintura).

705 Conservaci i restauraci de txtils

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Conservador i restaurador de bns culturals (especialitat txtils).

706 Conservaci i restauraci del document grfic

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades en conservaci i restauraci del document grfic.

710 Disseny de moda

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (figurins i traats).

717 Joieria i orfebreria

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (orfebreria i joieria).

Cos de mestres de taller d'arts plstiques i disseny

808 Fotografia i processos de reproducci

Llicenciat, enginyer o arquitecte, o

Diplomat, enginyer tcnic o arquitecte tcnic +:

Graduat en arts aplicades (retolaci i calcat), o

Graduat en arts aplicades (tipogrfic).

815 Tcniques de joieria i bijuteria

Llicenciat, enginyer o arquitecte, o

Diplomat, enginyer tcnic o arquitecte tcnic +:

Graduat en arts aplicades (orfebreria i joieria), o

Graduat en arts aplicades (retolaci i traat).

817 Tcniques de patronatge i confecci

Llicenciat, enginyer o arquitecte, o

Diplomat, enginyer tcnic o arquitecte tcnic +:

Graduat en arts aplicades (figurins i traat).

(05.196.088)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal