Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4465 - 08/09/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • ORDRE EDC/373/2005, de 2 de setembre, per la qual es convoca concurs pblic per a la concessi d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialitzaci, msters, cursos de postgrau i altres activitats de formaci permanent, durant el curs 2004-2005. (Pg. 27498)


ORDRE

EDC/373/2005, de 2 de setembre, per la qual es convoca concurs pblic per a la concessi d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialitzaci, msters, cursos de postgrau i altres activitats de formaci permanent, durant el curs 2004-2005.

En l'actual ordenaci del sistema educatiu es reconeix la formaci permanent com a una responsabilitat de les administracions educatives, les quals han d'establir els mitjans oportuns per tal d'afavorir la formaci del professorat.

El Pla de formaci permanent del Departament d'Educaci inclou, entre els seus objectius, el de potenciar i incentivar la participaci del professorat en les activitats de formaci, i preveu per aquest motiu la concessi d'ajuts econmics per a les despeses generades per l'assistncia a les activitats de formaci.

De conformitat amb el que estableix el captol IX del Text refs de la Llei de finances pbliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En s de les facultats atribudes a l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaci, procediment i rgim jurdic de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs pblic per a la concessi d'ajuts individuals per a la participaci del professorat en activitats de formaci permanent realitzades durant el curs 2004-2005.

Article 2

Aprovar les bases reguladores que regeixen aquesta convocatria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Destinar a la resoluci d'aquest concurs la quantitat total mxima de 236.400,00 euros, amb crrec a la posici pressupostria D/482130100/4231 del centre gestor EN02, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2005.

Article 4

Els ajuts esmentats no tenen carcter recurrent.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contencis administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, poden interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant la consellera d'Educaci en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de setembre de 2005

Marta Cid i Paella

Consellera d'Educaci

Annex

Bases

.1  Objecte

L'objecte d'aquesta convocatria s la concessi d'ajuts individuals al professorat per a les despeses originades per la seva participaci en les diferents activitats esmentades a continuaci i segons els conceptes indicats:

Activitats

a) Cursos de postgrau o msters:

Universitat de Barcelona

1. Diploma d'Especialitzaci en Audici i Llenguatge. 2n curs. Facultat de Psicologia. Departament de Psicologia Bsica.

2. Mster de Direcci i Gesti de Centres Educatius. Bianual. 1r any. Facultat de Pedagogia. Departament de Didctica i Organitzaci Educativa.

3. Mster de Direcci i Gesti de Centres Educatius. Anual. Facultat de Pedagogia. Departament de Didctica i Organitzaci Educativa.

4. Postgrau en Educaci i Conflicte. La Mediaci com a Recurs. Facultat de Formaci del Professorat. Departament de Teoria i Histria de l'Educaci.

5. Postgrau d'Especialitzaci en la Comunitat Sorda. Facultat de Formaci del Professorat. Departament de Psicologia Evolutiva i Educaci.

6. Postgrau en Problemes de Comportament en el Context Escolar. Facultat de Formaci del Professorat. Departament de Mtodes d'Investigaci i Diagnstic en Educaci.

7. Postgrau en Educaci Emocional. Facultat de Pedagogia. Departament de Mtodes d'Investigaci i Diagnstic en Educaci.

Universitat Autnoma de Barcelona

1. Postgrau en Audici i Llenguatge. 2n any. Facultat de Psicologia. Departament de Psicologia Bsica, Evolutiva i de l'Educaci.

2. Postgrau d'Especialitzaci en Pedagogia Teraputica. Facultat de Cincies de l'Educaci. Departament de Pedagogia Aplicada.

3. Postgrau de Direcci de Centres Educatius. Facultat de Cincies de l'Educaci. Departament de Pedagogia Aplicada.

4. Mster de Direcci i Gesti de Centres Educatius (curs a distncia). Facultat de Cincies de l'Educaci. Departament de Pedagogia Aplicada.

5. Postgrau de Direcci i Gesti de Centres Educatius (curs a distncia). Facultat de Cincies de l'Educaci. Departament de Pedagogia Aplicada.

6. Postgrau en Atenci Socioeducativa a l'Alumnat d'Origen Immigrant i Minoritari. Institut de Cincies de l'Educaci.

7. Mster en Educaci, Immigraci i Minories. Institut de Cincies de l'Educaci.

8. Postgrau de Mediaci a l'mbit Socioeducatiu. Facultat de Cincies de l'Educaci. Departament de Pedagogia Aplicada.

9. Postgrau de Mediaci per a la Integraci Social. Facultat de Cincies de l'Educaci. Departament de Pedagogia Aplicada.

Universitat de Girona

Mster en Audici i Llenguatge. 1r any. Facultat d'Educaci i Psicologia. Departament de Pedagogia.

Universitat de Lleida

1. Mster en Trastorns d'Audici i Llenguatge. 2n any. Facultat de Cincies de l'Educaci. Departament de Pedagogia i Psicologia.

2. Postgrau en Educaci Emocional. Facultat de Cincies de l'Educaci. Departament de Pedagogia i Psicologia.

b) Activitats de formaci realitzades dins del Pla de formaci permanent i organitzades directament pel Departament d'Educaci o pels diferents instituts de cincies de l'educaci (ICE) de les universitats de Catalunya.

c) Cursos inclosos en l'ensenyament oficial d'idiomes (EOI).

Conceptes

1) Despeses de matrcula.

2) Despeses de desplaaments.

3) Despeses de telfon en el cas de cursos no presencials.

Per a les activitats incloses en l'apartat a) es tindran en compte tots els conceptes; per a les activitats incloses en l'apartat b) es tindran en compte els conceptes 2) i 3), i per a les activitats incloses en l'apartat c) noms es tindr en compte el concepte 2).

.2  Destinataris

Pot sollicitar un ajut el professorat d'ensenyament no universitari en actiu amb destinaci en centres docents pblics de Catalunya, el professorat de centres docents privats concertats que estigui en nmina de pagament delegat del Departament d'Educaci, els professionals dels serveis educatius del Departament d'Educaci i els funcionaris del cos d'inspectors d'educaci i del cos d'inspectors al servei de l'administraci educativa que exerceixen la funci inspectora en l'mbit territorial de Catalunya.

.3  Informaci a Internet

La informaci sobre aquesta convocatria est disponible a l'adrea electrnica http://www.xtec.net/formacio. La publicaci a Internet de tota la informaci sobre la convocatria, aix com dels diferents llistats i resolucions, no tindr efectes pel que fa al cmput dels terminis.

.4  Caracterstiques i quantia dels ajuts

4.1  Els ajuts, que es faran efectius en un sol lliurament, es concediran per l'assistncia a activitats de formaci dutes a terme durant el curs 2004-2005 i directament relacionades amb el lloc de treball de la persona sollicitant. Les activitats han d'haver finalitzat abans de l'1 de setembre de 2005.

4.2  La quantia dels ajuts ser fixada individualment segons les prioritats establertes en el punt 5 d'aquestes bases, la tipologia del programa de l'activitat, la durada, les despeses de matrcula i el lloc on es realitzi.

4.3  Per a una activitat determinada no es podran concedir ms de 600,00 euros en concepte de matrcula ni ms de 450,00 euros en concepte de desplaaments i/o telfon.

4.4  L'import total dels ajuts concedits a un beneficiari determinat no podr superar els 1.200,00 euros.

4.5  No es concediran ajuts per a matrcula en les activitats en qu l'import sigui inferior a 48,00 euros.

4.6  No es concediran ajuts per a desplaaments quan:

El nombre total de quilmetres recorreguts durant tota l'activitat sigui inferior a 400.

Els costos del transport pblic siguin inferiors a 24,00 euros.

Els desplaaments siguin dins la mateixa poblaci del centre de treball o de residncia de la persona sollicitant.

4.7  No es concediran ajuts per a aquelles activitats per a les quals la persona sollicitant ja hagi rebut algun altre ajut o beca.

4.8  S'aplicar als ajuts la retenci d'IRPF que correspongui.

.5  Prioritats

Per a la concessi dels ajuts s'establiran les prioritats segents:

Prioritat 1: les activitats incloses en l'apartat a) de la base 1 d'aquesta convocatria.

Prioritat 2: les activitats incloses en l'apartat b) de la base 1 d'aquesta convocatria.

Prioritat 3: les activitats incloses en l'apartat c) de la base 1 d'aquesta convocatria.

.6  Presentaci de sollicituds, terminis i documentaci a aportar

6.1  Per prendre part en aquesta convocatria s'ha de presentar una sollicitud, segons el model que es trobar a disposici de les persones interessades a la seu central del Departament d'Educaci i als seus serveis territorials, i tamb a Internet, a l'adrea electrnica http://www.xtec.net/formacio. La sollicitud s'adrear al director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa.

6.2  S'haur d'emplenar una sollicitud per a cada una de les activitats per a les quals se sollicita l'ajut.

6.3  Les sollicituds s'han de presentar a la seu central del Departament d'Educaci, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com. En el cas que s'opti per presentar la sollicitud en una oficina de correus, es far en sobre obert perqu la sollicitud sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

Qualsevol falsedat en les dades que es fan constar a la sollicitud comportar l'exclusi del sollicitant.

6.4  El termini de presentaci de sollicituds s'iniciar l'endem de la publicaci d'aquesta Ordre de convocatria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzar el 26 de setembre de 2005.

6.5  La documentaci que cal adjuntar a la sollicitud s la segent:

a) Fotocpia compulsada del full d'inscripci o matrcula en qu s'especifiqui l'import de la despesa, aix com justificaci d'haver-se efectuat el pagament corresponent.

b) Fotocpia compulsada del certificat d'assistncia expedit per l'entitat organitzadora de l'activitat. No caldr aquesta fotocpia en el cas dels certificats emesos directament pel Departament d'Educaci o pels diferents instituts de cincies de l'educaci (ICE).

c) En el cas del professorat de centres privats concertats o de centres municipals, certificat de la direcci del centre en qu es faci constar que la persona sollicitant ha estat treballant al centre durant el curs 2004-2005. Aix mateix, en el cas del professorat de centres privats concertats, es far constar tamb que es troba en nmina de pagament delegat.

d) Programa de l'activitat o descripci dels seus continguts, si es tracta d'una de les activitats especificades a la base 1.a).

e) En el cas de desplaaments en transport pblic, originals dels justificants de la despesa. Aquesta documentaci original podr ser recollida fins al 31 de gener de 2006 a la Subdirecci General de Formaci Permanent i Recursos Pedaggics. Si no es retira la documentaci en el termini establert, s'entendr que les persones interessades renuncien a recuperar-la.

6.6  Als beneficiaris dels ajuts convocats per aquesta Ordre no se'ls aplicaran les prohibicions establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en tractar-se de personal docent sostingut amb fons pblics i tenint en compte la naturalesa dels ajuts.

.7  Comissi de selecci

7.1  Una comissi que estar constituda pels membres segents o persones en qui deleguin far la selecci de les persones participants:

El subdirector general de Formaci Permanent i Recursos Pedaggics, que actuar com a president.

La cap del Servei de Programaci, Avaluaci i Recursos Pedaggics de la Subdirecci General de Formaci Permanent i Recursos Pedaggics.

El cap del Servei d'Execuci i Gesti de Programes de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa.

El subdirector general de Planificaci i Organitzaci de la Formaci Professional de la Direcci General de Formaci Professional i Educaci Permanent.

Dos tcnics de la Direcci General d'Ordenaci i Innovaci Educativa, un dels quals actuar com a secretari.

7.2  Els membres d'aquesta comissi estan afectats per les causes d'abstenci i recusaci previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com.

.8  Resoluci de la convocatria

8.1  Es delega en el director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatria.

8.2  Transcorregut el termini de presentaci de sollicituds, la comissi de selecci far pblica als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci i dels seus serveis territorials la llista provisional de sollicituds admeses, no admeses i excloses. En aquesta llista hi constaran el nom, els cognoms, el nmero de DNI i, si escau, les dades de l'ajut concedit o el motiu d'exclusi. Aix mateix, es publicar una llista de defectes en la documentaci presentada per tal que puguin ser esmenats.

Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta llista provisional davant la comissi de selecci durant un termini de cinc dies hbils comptats a partir de l'endem de la seva publicaci als taulers d'anuncis esmentats.

Durant aquest mateix termini, les persones interessades podran esmenar, si escau, els defectes en la documentaci presentada.

8.3  Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resoluci d'aprovaci de la llista definitiva de sollicituds admeses, no admeses i excloses, que es far pblica als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci i dels seus serveis territorials. Desprs de la publicaci de la resoluci definitiva es procedir a tramitar la corresponent ordre de pagament.

En qualsevol cas, les sollicituds presentades s'entendran desestimades si no hi recau resoluci expressa en el termini de sis mesos comptat des de l'acabament del termini de presentaci de les sollicituds.

Contra la resoluci definitiva de sollicituds admeses, no admeses i excloses, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contencis administratiu davant el corresponent jutjat contencis administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endem de la seva publicaci als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci i dels seus serveis territorials, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.

Aix mateix, podran interposar potestativament recurs de reposici, previ al recurs contencis administratiu, davant el director general d'Ordenaci i Innovaci Educativa en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educaci i dels seus serveis territorials, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.9  Les persones beneficiries dels ajuts objecte d'aquesta convocatria estaran obligades a facilitar tota la informaci que els sigui requerida per la Intervenci General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres rgans competents. L'aplicaci dels fons percebuts per al compliment de la finalitat subvencionada es justificar mitjanant els documents esmentats a la base 6.5 d'aquest annex.

(05.210.022)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal