Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nm. 4507 - 10/11/2005


DEPARTAMENT D'EDUCACI

  • RESOLUCI EDC/3141/2005, de 28 d'octubre, per la qual es convoca la realitzaci de proves especfiques per a l'obtenci del certificat de formaci instrumental i per a l'obtenci del ttol de graduat en educaci secundria per a persones de ms de divuit anys. (Pg. 36173)


RESOLUCI

EDC/3141/2005, de 28 d'octubre, per la qual es convoca la realitzaci de proves especfiques per a l'obtenci del certificat de formaci instrumental i per a l'obtenci del ttol de graduat en educaci secundria per a persones de ms de divuit anys.

/font>

El Decret 213/2002, d'1 d'agost, estableix l'ordenaci curricular de la formaci bsica de les persones adultes i detalla a l'annex 1 els objectius generals, els objectius terminals del currculum del cicles de formaci instrumental per a persones adultes i, a l'annex 2, els objectius generals, els continguts i els objectius terminals del currculum de l'educaci secundria per a les persones adultes.

L'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril, regulen, respectivament, les proves especfiques per a l'obtenci del certificat de formaci instrumental i per a l'obtenci del ttol de graduat en educaci secundria per a persones de ms de divuit anys.

Ats que la disposici final tercera del Decret 213/2002, d'1 d'agost, abans esmentat, estableix que s'han d'efectuar proves especfiques, com a mnim dos cops l'any, per tal que les persones de ms de 18 anys puguin obtenir el ttol de graduat en educaci secundria, aix com el certificat de formaci instrumental,

Resolc:

.1  Convocatria

Es convoquen proves especfiques per a l'obtenci del certificat de formaci instrumental i per a l'obtenci del ttol de graduat en educaci secundria per a persones de ms de divuit anys.

.2  Requisits d'accs

2.1  Poden presentar-se a les proves especfiques les persones que tinguin divuit anys en el moment dels exmens.

2.2  A ms, cal que els aspirants a obtenir el ttol de graduat en educaci secundria no estiguin matriculats, en avaluaci contnua, en els ensenyaments de graduat en educaci secundria ni en centres de persones adultes ni en centres ordinaris en el mateix curs acadmic, o b que, en cas d'haver fet la matrcula, s'hagin donat de baixa en aquests ensenyaments, com a mnim, tres mesos abans de la data en qu comenci el perode d'inscripci per a aquestes proves.

.3  Inscripci a les proves

3.1  Perode d'inscripci.

La inscripci a les proves del certificat de formaci instrumental i del graduat en educaci secundria es far del 12 al 16 desembre de 2005.

3.2  Llocs i horari d'inscripci.

3.2.1 La inscripci es far als centres de formaci de persones adultes segents:

AFA Pegaso, Segadors, 2, 2n, Barcelona, tel. 93.346.43.62.

CFA Freire, Via Favncia, 254, Barcelona, tel. 93.353.44.19.

CFA Maria Rbies, Via Laietana, 18, 8, Barcelona, tel. 93.310.30.94.

CFA Els Tarongers, Mare de Du de la Cisa, 80-92, Matar, tel. 93.799.46.04.

CFA Santa Eullia, Transversal, 2-4, l'Hospitalet de Llobregat, tel. 93.422.82.60.

CFA Fondo, Irlanda, 39, Santa Coloma de Gramenet, tel. 93.386.67.32.

CFA Garrosa, Passatge Pau Vila, 7 (cantonada Rafael Casanova), Sant Vicen dels Horts, tel. 93.656.69.51.

CFA La Concrdia, Solidaritat, 21, Sabadell, tel. 93.723.28.64.

CFA Les Bernardes, Sant Dions, 40-42, Salt, tel. 972.24.14.10.

CFA Joan Carles I, La Merc, 1, (Casal Cvic), Lleida, tel. 973.26.74.66.

CFA Tarragona, Perllongament carrer B (Barri de Riu Clar), Tarragona, tel. 977.55.18.88.

CFA Sebasti Juan Arb, Europa, 29, baixos, Amposta, tel. 977.70.30.57.

3.2.2 L'horari per formalitzar la inscripci ser el segent: de 10 h a 13 h i de 15.30 h a 18 h, de dilluns a divendres.

3.3  Procediment d'inscripci:

3.3.1 La sollicitud d'inscripci per a les proves de certificat de formaci instrumental i per a les proves de graduat en educaci secundria es far mitjanant l'imprs que es facilitar als centres de formaci de persones adultes indicats a l'apartat 3.2.1, als Serveis Territorials del Departament d'Educaci i a la pgina web del Departament d'Educaci, http://www.gencat.net/educacio.

3.3.2 Els centres d'inscripci designaran d'entre el seu personal docent dependent del Departament d'Educaci una persona responsable del desenvolupament de les inscripcions i del funcionament de les proves que actuar d'acord amb les disposicions d'aquesta Resoluci i de les instruccions que emeti la Subdirecci General de Formaci de Persones Adultes.

3.3.3 Per formalitzar la inscripci s'ha de presentar la documentaci segent:

Original de l'imprs, degudament formalitzat.

Original i fotocpia del document nacional d'identitat, o del document d'identificaci equivalent i, si escau, targeta de residncia vigents. En el cas que el DNI estigui en procs de renovaci cal portar l'original del resguard i el DNI caducat, o una fotografia actual.

Els aspirants que hagin cursat i superat algun mbit del graduat en educaci secundria en centres municipals i privats autoritzats, hauran d'aportar, a ms, certificat, original i fotocpia, expedit pel secretari/ria del centre que acrediti el/s mbit/s superats.

3.3.4 Un cop formalitzada la inscripci, es lliurar a la persona interessada el resguard d'inscripci, signat i segellat per la persona responsable de fer les inscripcions, en el qual constaran el lloc i l'horari de les proves.

3.3.5 La cpia del resguard d'inscripci, junt amb altra documentaci relativa a les inscripcions, quedar arxivada al centre d'inscripci, i restar a la disposici de la Subdirecci General de Formaci de les Persones Adultes i de les comissions avaluadores.

3.3.6 En el resguard d'inscripci del graduat en educaci secundria constar l'mbit o mbits als quals la persona interessada s'ha inscrit i, si escau, les convalidacions i l'exempci de la llengua catalana.

3.3.7 s imprescindible presentar el resguard d'inscripci original, signat i segellat, els dies de realitzaci de les proves.

.4  Dates i horari de les proves

4.1  Dates.

4.1.1 Les proves especfiques per a l'obtenci del certificat de formaci instrumental es faran el dimecres 25 de gener de 2006 a la tarda.

4.1.2 Les proves especfiques per obtenir el ttol de graduat en educaci secundria es faran el dimecres 25 i el dijous 26 de gener de 2006.

4.2  Horari.

4.2.1 Les proves especfiques per a l'obtenci del certificat de formaci instrumental es faran en l'horari segent:

Dimecres 25 de gener de 2006:

Tarda:

De 15 h a 15.30 h: verificaci de documentaci.

De 15.30 h a 18 h: examen de certificat de formaci instrumental.

4.2.2 Les proves especfiques per a l'obtenci del ttol de graduat en educaci secundria es realitzaran en l'horari segent:

Dimecres 25 de gener de 2006:

Mat:

De 9.30 h a 10 h: verificaci de documentaci.

De 10 h a 13 h: examen de l'mbit de les matemtiques, de la cincia i de la tecnologia.

Tarda:

De 15 h a 15.30 h: verificaci de documentaci.

De 15.30 h a 17.30 h: examen de l'mbit de les cincies socials i de la participaci.

Dijous 26 de gener de 2006:

Mat:

De 9.30 h a 10 h: verificaci documentaci.

De 10 h a 14 h: examen de l'mbit de la comunicaci.

.5  Requisits d'admissi a les proves

5.1  Per poder realitzar els exmens corresponents, les persones inscrites han de presentar:

Original del resguard de la inscripci, signat i segellat.

Original del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificaci, que ha de ser vigent. En el cas que el DNI estigui en procs de renovaci han de portar l'original del resguard i el DNI caducat, o una fotografia actual.

5.2  Abans de l'inici de les proves, els responsables del desenvolupament de les proves, verificaran la identitat dels aspirants i la documentaci aportada.

5.3  Si en qualsevol moment del procs de realitzaci de les proves es detecta l'incompliment d'alguns dels requisits l'aspirant quedar excls.

5.4  Les persones inscrites a les proves especfiques per a l'obtenci del ttol de graduat en educaci secundria noms es podran examinar de l'mbit o dels mbits que constin en l'imprs de la inscripci.

5.5  Les persones que es presenten a les proves especfiques podran consultar a la pgina web del Departament d'Educaci http://www.gencat.net/educacio, o al tauler d'anuncis del centre on han formalitzat la inscripci la relaci del material que podran utilitzar per a la realitzaci de les proves.

5.6  A l'inici de les proves, els responsables del desenvolupament de les proves informaran els aspirants sobre els aspectes segents:

a) Desenvolupament de les proves.

b) Lloc on es publicaran els resultats de les proves, que ser en el termini mxim de deu dies des de la data de realitzaci de les proves.

c) Lloc i horari de recollida dels resguards acreditatius del certificat de formaci instrumental.

d) Lloc i horari de recollida de les certificacions acreditatives de l'mbit o dels mbits aprovats.

e) Lloc i horari de recollida de resguards acreditatius de la tramitaci del ttol de graduat en educaci secundria.

f) Lloc i data lmit de presentaci de sollicitud de revisi d'examen.

.6  Justificant d'assistncia

S'estendr un justificant d'assistncia, signat i segellat pels responsables del desenvolupament de les proves, a aquelles persones que el sollicitin.

.7  Objectiu i contingut de les proves

7.1  L'objectiu de les proves s la demostraci, per part de l'aspirant, que t assolits els objectius generals, els continguts i els objectius terminals que corresponen a cadascun dels cicles del currculum de la formaci bsica de les persones adultes, que estableix el Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenaci curricular de la formaci bsica de les persones adultes.

7.2  Les proves del certificat de formaci instrumental sn de carcter global, amb els continguts de les diverses rees del currculum.

7.3  Les proves del graduat en educaci secundria estan estructurades en tres mbits que contenen les diverses rees:

a) mbit de la comunicaci. La prova d'aquest mbit inclou els continguts corresponents a les rees de les llenges oficials, catal i castell, i la literatura, i llengua estrangera, angls o francs.

b) mbit de les matemtiques, de la cincia i de la tecnologia. La prova d'aquest mbit inclou els continguts de les rees de matemtiques, cincies de la naturalesa i tecnologia.

c) mbit de les cincies socials i de la participaci. La prova d'aquest mbit inclou els continguts de l'rea de les cincies socials.

Els aspirants es podran examinar d'un, de dos o dels tres mbits.

.8  Elaboraci de les proves

La Direcci General de Formaci Professional i Educaci Permanent elaborar les proves.

.9  Constituci de les comissions avaluadores

9.1  La persona titular de la Direcci General de Formaci Professional i Educaci Permanent nomenar els membres de les comissions avaluadores d'acord amb la composici que estableix l'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril.

9.2  La relaci dels membres de les comissions avaluadores es far pblica al tauler d'anuncis dels centres d'inscripci, als Serveis Territorials del Departament d'Educaci i a la pgina web del Departament d'Educaci, http://www.gencat.net/educacio, amb una antelaci de vuit dies a la realitzaci de les proves.

.10  Funcions de les comissions avaluadores

Les comissions avaluadores sn les encarregades de:

a) Supervisar el desenvolupament de les proves.

b) Corregir i qualificar les proves.

c) Publicar els resultats en el termini i la forma establerta.

d) Elaborar les propostes d'expedici de certificats de formaci instrumental i de ttols de graduat en educaci secundria, derivades de les actes d'avaluaci.

e) Estendre els resguards acreditatius de la tramitaci del certificat de formaci instrumental d'aquelles persones que han superat l'examen, o els resguards del ttol de graduat en educaci secundria d'aquelles persones que han superat els tres mbits de qu consten les proves.

f) Gestionar la tramitaci dels ttols de graduat en educaci secundria i dels certificats de formaci instrumental al registre de ttols acadmics.

g) Examinar i resoldre les sollicituds de revisi d'exmens.

Les comissions avaluadores actuaran d'acord amb les disposicions d'aquesta Resoluci i de les instruccions que emeti la Subdirecci General de Formaci de Persones Adultes.

.11  Qualificaci de les proves

11.1  Proves de certificat de formaci instrumental:

a) La qualificaci ser global, a partir de la superaci dels continguts mnims de cada rea, i es far en els termes d'apte i no apte.

b) La superaci de les proves suposa obtenir el certificat de formaci instrumental.

11.2  Proves de graduat en educaci secundria:

a) La qualificaci ser global per a cadascun dels tres mbits, i es far en els termes d'insuficient, suficient, b, notable o excellent.

b) La superaci dels tres mbits suposa obtenir el ttol de graduat en educaci secundria.

c) Als aspirants que hagin superat un o dos mbits, se'ls mantindr les qualificacions per a convocatries posteriors.

.12  Publicaci de resultats

Les comissions avaluadores faran pblics els resultats, com a mxim el 9 de febrer, en els llocs indicats a l'inici de les proves.

.13  Revisi d'exmens

13.1  En cas que l'aspirant no consideri ajustada a dret la qualificaci emesa per la comissi avaluadora, podr sollicitar revisi d'examen. Les sollicituds de revisi es presentaran per escrit, adreades al president o presidenta de la comissi avaluadora, com a mxim el 13 de febrer en el lloc indicat a l'inici de les proves.

13.2  La comissi avaluadora es reunir i un cop examinades i analitzades les sollicituds de revisi d'exmens les resoldr mitjanant la publicaci dels resultats, com a mxim el 18 de febrer en els llocs indicats a l'inici de les proves.

13.3  Contra la resoluci, les persones interessades poden presentar recurs d'alada davant la persona titular de la Direcci General de Formaci Professional i Educaci Permanent, en el termini d'un mes a comptar del dia segent al de la publicaci dels resultats, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.14  Convalidacions d'mbits

14.1  Es poden sollicitar a la Direcci General de Formaci Professional i Educaci Permanent, al llarg de tot l'any, d'acord amb el que estableix l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril, i segons les equivalncies que figuren a l'annex d'aquesta Resoluci.

14.2  Tamb es podran efectuar en els centres de formaci de persones adultes, indicats a l'apartat 3.2.1, en el moment de la inscripci.

14.3  La documentaci, original i cpia, que cal aportar s la segent:

a) Document nacional d'identitat o document equivalent.

b) El llibre d'escolaritat on constin aprovats els ensenyaments que poden ser equivalents, d'acord amb l'annex d'aquesta Resoluci.

c) O el certificat de notes expedit pel centre de secundria, degudament signat i segellat, d'acord amb l'annex d'aquesta Resoluci.

La documentaci relativa a les convalidacions s'arxivar al centre, i restar a la disposici de la Subdirecci General de Formaci de Persones Adultes i de la comissi avaluadora.

.15  Exempci de llengua catalana

15.1  Els aspirants a l'obtenci del ttol de graduat en educaci secundria que acreditin menys d'un any de residncia a Catalunya i que amb anterioritat no hagin estat escolaritzats a Catalunya, abans de la inscripci a les proves especfiques podran sollicitar l'exempci de la llengua catalana al Servei d'Ensenyament del Catal del Departament d'Educaci.

15.2  Les persones que hagin obtingut l'exempci, quedaran exemptes de realitzar els exercicis especfics de la llengua catalana proposats a l'mbit de la comunicaci del graduat en educaci secundria.

.16  Instruccions

La Subdirecci General de Formaci de Persones Adultes elaborar unes instruccions sobre el procediment i la gesti de les proves especfiques de certificat de formaci instrumental i del graduat en educaci secundria, d'acord amb el que estableix aquesta Resoluci.

Contra aquesta Resoluci, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alada davant la consellera del Departament d'Educaci, en el termini d'un mes a comptar de l'endem del dia en qu es publiqui al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 d'octubre de 2005

Josep Franc i Carret

Director general de Formaci Professional

i Educaci Permanent

Annex

Convalidacions d'mbits del graduat en educaci secundria per als aspirants procedents d'altres ensenyaments

/font>

Procedncia: formaci professional de primer grau (FP1).

Conjunt d'rees que cal tenir aprovades:

Llengua catalana, 2n.

Llengua castellana, 2n.

Idioma modern, 2n.

mbit convalidat: mbit de la comunicaci.

Matemtiques, 2n.

Fsica i qumica, 2n.

Cincies naturals, 2n.

Tcniques d'expressi grfica, 1r.

mbit convalidat: mbit de les matemtiques, de la cincia i de la tecnologia.

Formaci humanstica, 2n.

mbit convalidat: mbit de les cincies socials i de la participaci.

Procedncia: batxillerat unificat polivalent (BUP).

Conjunt d'rees que cal tenir aprovades:

Llengua i literatura catalanes, 2n.

Llengua espanyola i literatura, 2n.

Llengua estrangera, 2n.

Llat.

mbit convalidat: mbit de la comunicaci.

Matemtiques, 2n.

Cincies naturals, 1r.

Fsica i qumica, 2n.

Dibuix, 1r.

mbit convalidat: mbit de les matemtiques, de la cincia i de la tecnologia.

Histria, 1r.

Geografia, 2n.

Msica, 1r.

mbit convalidat: mbit de les cincies socials i de la participaci.

Procedncia: quart curs d'educaci secundria obligatria (ESO).

Conjunt d'rees que cal tenir aprovades:

Llengua catalana i literatura, 2n cicle.

Llengua aranesa a Era Val d'Aran, 2n cicle.

Llengua castellana i literatura, 2n cicle.

Llengua estrangera, 2n cicle.

mbit convalidat: mbit de la comunicaci.

Matemtiques, 2n cicle.

Cincies de la naturalesa, 2n cicle.

Tecnologia, 2n cicle.

Educaci visual i plstica.

mbit convalidat: mbit de les matemtiques, de la cincia i de la tecnologia.

Cincies socials, 2n cicle.

Msica.

mbit convalidat: mbit de les cincies socials i de la participaci.

Equivalncies per als aspirants d'altres indrets de l'Estat espanyol.

Procedncia: ensenyaments d'educaci secundria per a persones adultes de les comunitats autnomes de l'Estat espanyol i de Ceuta i Melilla, excepte Catalunya.

mbits que cal tenir aprovats:

mbit de les matemtiques, de la cincia i de la tecnologia.

Equivalncies: mbit de les matemtiques, de la cincia i de la tecnologia.

mbit de les cincies socials i de la participaci.

Equivalncies: mbit de les cincies socials i de la participaci.

mbit de la comunicaci.

Equivalncies: continguts de llengua i literatura castellana i llengua estrangera, de l'mbit de la comunicaci. (*)

(*) Els aspirants procedents de les comunitats autnomes de Valncia i de les Illes Balears tindran l'equivalncia de tot l'mbit de la comunicaci.

(05.300.026)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal