Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4546 - 09/01/2006DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/3712/2005, de 22 de desembre, per la qual es convoquen els concursos de mèrits per tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docents vacants del cos de mestres i el cos de professors d'ensenyament secundari als centres de recursos pedagògics, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica i els centres de recursos educatius per a deficients auditius. (Pàg. 1327)


RESOLUCIÓ

EDC/3712/2005, de 22 de desembre, per la qual es convoquen els concursos de mèrits per tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docents vacants del cos de mestres i el cos de professors d'ensenyament secundari als centres de recursos pedagògics, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica i els centres de recursos educatius per a deficients auditius.

El Decret 155/1994, de 28 de juny (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994), pel qual es regulen els serveis educatius, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d'agost (DOGC núm. 4460, d'1.9.2005), defineix els serveis educatius com a òrgans de suport permanent a la tasca docent dels mestres, dels professors i dels centres docents, i n'estableix els tipus, la composició i les funcions.

Els centres de recursos pedagògics (CRP) són serveis educatius que, en un àmbit territorial definit, donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent dels mestres i dels professors, i estan integrats per funcionaris docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament secundari.

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius de composició multidisciplinar que, en un àmbit territorial definit, donen suport psicopedagògic als centres docents, i estan integrats per funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari que reuneixin els requisits exigibles legalment per cobrir places de l'especialitat de psicologia i pedagogia.

Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) són serveis educatius que proporcionen suport a l'activitat dels professionals de l'ensenyament per contribuir a l'adequació de la seva tasca a les necessitats educatives especials dels alumnes amb disminucions auditives greus i permanents i dels alumnes amb trastorns del llenguatge. Estan integrats per funcionaris del cos de mestres amb titulació o diploma d'especialista en audició i llenguatge reconegut oficialment i per funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari que reuneixin els requisits exigibles legalment per cobrir places de l'especialitat de psicologia i pedagogia.

El Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius, estableix també que els llocs de treball dels serveis educatius esmentats són de caràcter singular, excepte els llocs de treball corresponents al cos de diplomats de l'Administració de la Generalitat, i que la seva provisió es farà mitjançant concurs de mèrits entre el personal pertanyent als cossos docents corresponents.

En conseqüència, s'anuncia la convocatòria dels concursos de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents de caràcter singular vacants i possibles resultes als centres de recursos pedagògics, als equips d'assessorament i orientació psicopedagògica i als centres de recursos educatius per a deficients auditius. En aquesta convocatòria són aplicables el Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d'agost, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

Amb la finalitat que els participants puguin prendre part en els tres concursos en un sol acte, manifestaran la seva prioritat en l'ordre d'obtenció de destinació i aquesta serà única.

A proposta de la Direcció General de Personal Docent,

Resolc:

.1  Anunciar la convocatòria de concursos de mèrits per tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docents vacants, i les possibles resultes que es produeixin en els mateixos concursos, en els serveis educatius següents:

a) Centres de recursos pedagògics (CRP).

b) Llocs de psicologia i pedagogia (PSI) als equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i als centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA).

c) Llocs d'audició i llenguatge (ALL) als centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)

.2  Aquests concursos es regiran per les bases que s'inclouen als annexos I (llocs als CRP), II (llocs PSI als EAP/CREDA) i III (llocs ALL als CREDA), d'aquesta Resolució.

.3  Els qui participin en aquesta convocatòria i sol·licitin destinació en dos o tres concursos, obtindran, si s'escau, una única destinació. A aquest efecte, manifestaran, en el termini previst per presentar reclamacions i desistiments a la resolució provisional, la seva prioritat entre concursos per a l'obtenció de destinació dins el mateix cos de participació. Cas que no manifestin la seva opció, es considerarà prioritària la destinació segons l'ordre indicat a l'article 1 d'aquesta Resolució.

Els qui hi participin des del cos de mestres i des del cos de professors d'ensenyament secundari hauran de presentar dues sol·licituds, una per cada cos.

.4  Als efectes d'aquesta Resolució, s'entendrà per funcionaris dependents del Departament d'Educació el personal funcionari que estigui en alguna de les següents circumstàncies:

a) Els qui, sigui quina sigui la seva situació administrativa, mai no hagin tingut una destinació definitiva després d'ingressar al cos de funcionaris corresponent mitjançant un procediment selectiu convocat pel Departament d'Educació.

b) Els qui, sigui quina sigui la seva situació administrativa, en l'actualitat tinguin una destinació definitiva en un centre de l'àmbit de gestió del Departament d'Educació

c) Els qui van passar a una situació administrativa diferent de la de servei actiu tenint destinació definitiva, o havent-la perdut prèviament, en un centre de l'àmbit de gestió del Departament d'Educació, tant si estan en aquella situació administrativa com si han reingressat amb destinació provisional al servei actiu.

d) Els qui, tot i estar en situació administrativa de servei actiu en un cos docent, hagin perdut la destinació definitiva que tenien en un centre de l'àmbit de gestió del Departament d'Educació, pel motiu que sigui.

Els funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària o de suspensió de funcions només hi podran participar si l'1 de setembre de 2006 compleixen els requisits per reingressar al servei actiu.

Els funcionaris en situació administrativa de servei actiu amb una destinació definitiva podran participar en aquest concurs si en acabar el curs 2005-2006 han transcorregut dos anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva.

.5  Delegar la competència de resoldre aquesta convocatòria en la directora general de Personal Docent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de desembre de 2005

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex I

Concurs de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents vacants als centres de recursos pedagògics (llocs als CRP), i les possibles resultes que es produeixin en el mateix concurs.

I.a) Bases del concurs

Segons estableix el Decret 155/1994, els centres de recursos pedagògics (CRP) són serveis educatius que donen suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent dels mestres i professors en un àmbit territorial definit.

Les funcions que els corresponen, d'acord amb l'esmentada normativa, són l'oferta de recursos, d'infrastructura i de serveis als mestres i professors dels centres docents, la catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal, el suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, i la coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de formació permanent.

.1  Requisits dels participants

1.1  Cos i situació administrativa.

Poden prendre part en aquest concurs els funcionaris de carrera i els funcionaris en pràctiques del cos de mestres i del cos de professors d'ensenyament secundari dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, sigui quina sigui la seva situació administrativa.

En relació amb aquest requisit s'aplicarà el que preveu l'article 4 de la Resolució de convocatòria.

1.2  Coneixement de la llengua catalana.

Els funcionaris que participin en aquest concurs hauran d'acreditar que posseeixen el certificat de nivell de suficiència (C) o el certificat de nivell superior (D) de català, o qualsevol dels títols, diplomes i certificats considerats equivalents als esmentats certificats de català. També es considerarà que posseeixen el requisit de coneixement de la llengua catalana els qui hagin obtingut la idoneïtat especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana, per resolució de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o per haver superat el concurs oposició d'accés al cos de mestres o el concurs oposició d'accés a cossos docents d'ensenyaments secundaris a partir de 1991. Igualment hauran d'acreditar el nivell adequat oral i escrit de la llengua aranesa per ocupar els llocs de treball a Era Val d'Aran.

En cas que no tinguin registrada cap d'aquestes capacitacions al registre informàtic de personal del Departament d'Educació hauran d'adjuntar a la sol·licitud de participació una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent.

1.3  Experiència docent.

Els funcionaris que participin en aquest concurs de mèrits hauran d'acreditar l'exercici de la docència durant un mínim de tres anys en centres d'educació infantil i primària, d'educació especial, d'educació secundària, de règim especial, de formació de persones adultes o en serveis educatius.

1.4  Requisit d'especialitat.

Poden prendre part els funcionaris esmentats en l'apartat 1.1 que compleixin la resta de requisits independentment de l'especialitat de la qual són titulars.

1.5  Còmput i reconeixement de requisits.

Totes les condicions exigides en aquest concurs han d'estar reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència durant dos anys en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per a tornar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert a 31 d'agost de 2006.

.2  Vacants

Les vacants que s'ofereixen en aquest concurs són les que figuren a l'apartat I.c), les quals s'incrementaran amb les resultes que es produeixin, si corresponen a llocs de treball el funcionament dels quals estigui previst a la planificació educativa.

.3  Puntuació de mèrits i prioritat en l'adjudicació

3.1  Puntuació i prioritat en l'adjudicació.

El concurs es resoldrà en funció de la puntuació total acreditada d'acord amb el barem de mèrits que s'indica a l'apartat I.b).

L'adjudicació de llocs de treball es realitzarà, en tot cas, atenent les peticions i els mèrits dels concursants.

La puntuació total serà la suma de les puntuacions obtingudes en les parts A i B del barem de mèrits. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, es resoldran atenent, successivament, la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats de la part A del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen. Si persisteix l'empat, caldrà atenir-se a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què s'hi detallen. Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de promoció d'ingrés en el cos des del qual es concursa, i dintre d'aquest, la puntuació més alta obtinguda en el procés selectiu d'ingrés al cos.

3.2  Comissió d'avaluació de mèrits.

Els mèrits al·legats pels concursants que preveuen els apartats a.4), a.5) i c) de la part A i la part B del barem seran valorats per una única comissió que es constituirà a la seu del Departament d'Educació i que serà composta per:

President/a: subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics o persona en qui delegui

Vocals:

Un/a inspector/a d'Educació, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

Un/a tècnic/a de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent d'un dels serveis territorials del Departament d'Educació o de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics

Un/a director/a d'un centre docent, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

Un/a funcionari/ària docent en actiu, amb destinació definitiva en un centre de recursos pedagògics, escollit per sorteig públic.

El sorteig a què s'ha fet esment tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2006, a les 10 hores, a la Direcció General de Personal Docent (Via Augusta, 202, Barcelona).

Per a la comissió es designarà una comissió suplent. La composició de les comissions titular i suplent es farà pública mitjançant una resolució de la directora general de Personal Docent que s'exposarà a la seu del Departament d'Educació.

Els membres de la comissió han de pertànyer a grups de titulació igual o superior a l'exigit per ocupar els llocs objecte de concurs.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.3  Valoració objectiva dels mèrits.

L'assignació de la puntuació que correspon als concursants pels apartats i subapartats a.1), a.2), a.3), b), d) i e) del barem de mèrits la duran a terme les seccions de gestió de personal docent dels serveis territorials del Departament d'Educació. En el cas de personal adscrit als serveis educatius de la ciutat de Barcelona, el barem d'aquests apartats i subapartats el durà a terme el Consorci d'Educació de Barcelona.

3.4  Còmput i reconeixement de mèrits al·legats.

Tots els mèrits que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Quant a la data de finalització del còmput de serveis dels apartats a.1), a.2), a.3) i b), serà també la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment els mèrits al·legats de què hi hagi constància en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació.

No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds. Tampoc no es podran tenir en compte els mèrits que no es justifiquin de la manera indicada a l'apartat I.b) durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació, i les bases 4 i 5, pel que fa al termini de reclamacions.

.4  Formalització de les sol·licituds i admissió de participants

4.1  Obtenció i presentació de la sol·licitud.

Per participar en aquest concurs, el personal funcionari haurà d'emplenar una única sol·licitud per cos des del qual es participa segons els models oficials, que podrà obtenir al Departament d'Educació, als seus serveis territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona. A aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar el full de serveis i de mèrits, amb la documentació justificativa corresponent i, si escau, el text corresponent a la part B del barem de mèrits.

Els models també es poden imprimir mitjançant les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

Les sol·licituds i la documentació que les acompanyin s'adreçaran als serveis territorials d'Educació o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, on els participants presten serveis el curs 2005-06.

Els que concursin des de la situació administrativa de suspensió de funcions o d'excedència adreçaran la seva sol·licitud als serveis territorials del Departament d'Educació del qual depengui el centre on hagin tingut la darrera destinació definitiva o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran presentar al Registre del Departament d'Educació i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que es faci dins el termini assenyalat.

En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 10 al 30 de gener de 2006, ambdós inclosos.

4.2  Participació en més d'un concurs.

Els participants en aquest concurs de mèrits que també participin en algun dels concursos objecte d'aquesta convocatòria només podran obtenir una única destinació per cos. A aquests efectes, hauran de prioritzar les destinacions tal com està previst a la base 5.1.

Si dins el termini que s'estableix no s'indica la priorització, s'entendrà que aquesta es fa seguint l'ordre dels concursos tal com s'anuncien en l'article 1 de la Resolució de convocatòria.

4.3  Peticions i codis de destinació.

Els participants en aquest concurs de mèrits hauran de sol·licitar els CRP, per ordre de preferència, fent constar el codi corresponent, que haurà de coincidir amb els detallats a l'apartat I.c).

El nombre màxim de peticions que es poden sol·licitar és de 30. En cap cas no es faran peticions relatives a municipis, zones o comarques.

Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon a cap dels CRP existents, o bé que s'obtingui destinació en un CRP no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l'interessat no podrà ser invocada per aquest a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació.

Una vegada lliurada la documentació i finalitzat el termini de presentació de sol·licituds no es podrà modificar o anul·lar la petició.

4.4  Llista de participants.

Un cop finalitzada l'actuació de les comissions d'avaluació, assignades les puntuacions als concursants i gravades les sol·licituds, els serveis territorials d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona exposaran als taulers d'anuncis la llista de participants en aquest concurs, amb les puntuacions obtingudes.

Els participants podran consultar aquestes dades a través de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

Una vegada exposades les llistes s'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions, a comptar a partir de l'endemà de l'exposició.

Durant aquest termini els interessats també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats.

Al mateix temps que s'exposin les llistes de participants, s'anunciarà la data d'inici de les entrevistes previstes a la part B del barem de mèrits.

Un cop estudiades les reclamacions contra la llista de participants, la comissió farà pública, amb 48 hores d'antelació, al tauler d'anuncis de la seu del Departament d'Educació, als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'adreça d'Internet abans esmentada, el lloc, dia i hora en què es convoca cada aspirant per realitzar l'entrevista.

.5  Adjudicació de les destinacions i presa de possessió

5.1  Resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

Ateses les reclamacions que corresponguin a les llistes de participants, la Direcció General de Personal Docent procedirà a l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions, els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució.

A la resolució provisional es farà constar la llista de participants amb la puntuació atorgada i el lloc de treball adjudicat provisionalment.

Aquesta resolució es farà pública als serveis territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades de l'adjudicació provisional es podran consultar també a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio

Els concursants podran presentar desistiments a la participació en aquest concurs i reclamacions contra la resolució provisional dins el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de l'exposició de la resolució provisional als serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona.

Així mateix, dins d'aquest termini, els participants que hagin obtingut més d'una adjudicació provisional hauran de prioritzar el concurs pel qual es vol ser destinat. Cas que no manifestin la seva opció, s'entendrà que aquesta és la prevista a la base 4.2.

5.2  Resolució definitiva d'adjudicació de destinacions.

Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants que desisteixin de la participació, i atesa la priorització prevista a la base 5.1, s'emetrà resolució definitiva que es publicarà al DOGC, i contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.

També es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació als interessats a tots els efectes.

Les dades relatives a l'adjudicació definitiva podran consultar-se, a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

5.3  Presa de possessió.

El professorat que concursi des de la situació administrativa d'excedència i obtingui destinació estarà obligat a presentar, als serveis territorials d'on depengui el lloc de treball adjudicat, abans de prendre'n possessió, els documents següents:

a) Còpia de la resolució de declaració de la situació administrativa d'excedència.

b) Declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits que s'exigeixen per reingressar no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs. Així mateix, els funcionaris en pràctiques que obtinguin destinació i no superin la fase de pràctiques no podran prendre possessió de la plaça. En ambdós supòsits, el lloc de treball restarà vacant.

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquest concurs de mèrits seran irrenunciables, llevat del cas que en aquest mateix procés s'obtingui una destinació per un altre cos o que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública. En aquests casos l'interessat haurà d'optar per escrit a incorporar-se a una d'elles.

L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajusti a les normes d'aquesta Resolució.

Els funcionaris que participin en aquest concurs de mèrits i als qual es declari en situació administrativa d'excedència durant la seva tramitació o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa, es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

Els professors o mestres que obtinguin destinació per aquest concurs i durant el procés de tramitació hagin permutat les destinacions, hauran d'exercir obligatòriament en el lloc adjudicat per aquesta Resolució, i quedarà anul·lada, per tant, la permuta concedida.

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2006 i se cessarà en el lloc de procedència el 31 d'agost de 2006.

.6  Recollida de documentació aportada amb la sol·licitud

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que caben contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre i quan no s'hagi interposat recurs pel propi interessat o per tercers que poguessin afectar-li. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, que decau en el seu dret a fer-ho.

.7  Unitats d'informació i gestió

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs de mèrits, caldrà que les persones interessades s'adrecin a les seccions de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació que els correspongui segons la destinació del curs 2005-2006 o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.

I.b) Barem de mèrits aplicable al concurs

La selecció dels candidats es farà en dues parts. Ambdues hauran de ser superades per poder tenir destinació en algun lloc de treball objecte d'aquest concurs.

Part A: currículum professional (màxim 25 punts).

Per a la superació d'aquesta part, els aspirants hauran d'assolir un mínim de 5 punts.

a) Experiència professional (màxim 15 punts):

a.1) Exercici en càrrecs directius als centres docents públics dependents del Departament d'Educació o als serveis educatius (màxim 2 punts).

a.1.1) Per cada any d'exercici en el càrrec de director de centre docent públic dependent del Departament d'Educació o de serveis educatius: 0,50 punts i 0,0416 punts per mes complet.

a.1.2) Per cada any d'exercici d'altres òrgans unipersonals de govern en centres docents públics dependents del Departament d'Educació (secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic, o anàleg): 0,15 punts i 0,0125 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els nomenaments no constin al Registre informàtic de personal, fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament.

a.2) Experiència docent (màxim 9 punts).

No podran computar-se per aquest apartat els períodes de prestació de serveis que coincideixin amb la justificació del requisit recollit a la base 1.3. A aquest efecte, es descomptaran els serveis que s'al·leguin per a l'apartat a.2.2) i, en cas que no puguin detreure per aquest subapartat, es farà de l'a.2.1).

a.2.1) Exercici en CRP (màxim 6 punts).

Per cada any de treball en un centre de recursos pedagògics (CRP): 0,50 punts i 0,0416 punts per mes complet.

a.2.2) Exercici en centres docents o en altres serveis educatius (màxim 3,5 punts).

Per cada any en llocs de treball en centres d'educació infantil i primària, d'educació especial, d'educació secundària, de règim especial, de formació de persones adultes o en altres serveis educatius: 0,375 punts i 0,0312 punts per mes complet.

Documents justificatius: els serveis prestats en l'ensenyament públic s'hauran d'al·legar en el full de serveis i de mèrits. Si es tracta de serveis en centres públics no dependents de la Generalitat de Catalunya, caldrà adjuntar una certificació del cap de la unitat de personal de l'òrgan administratiu corresponent. Els serveis prestats en l'ensenyament privat s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació.

a.3) Serveis en l'Administració educativa (màxim 2 punts).

Per cada any de treball a l'Administració educativa realitzant tasques tècniques o de gestió directament relacionades amb els serveis educatius: 0,25 punts per any i 0,0208 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els serveis no constin en el Registre informàtic de personal, certificació acreditativa emesa per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

a.4) Cursos impartits (màxim 5 punts).

a.4.1) Per participar com a ponent o impartir activitats o cursos de formació directament relacionats amb l'activitat pròpia d'un CRP: 0,40 punts per cada fracció de 10 hores, fins a un màxim de 2 punts.

a.4.2) Per participar com a ponent o impartir activitats o cursos de formació relacionats amb temes educatius inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Educació, reconeguts pel Departament d'Educació o organitzats per altres administracions amb plenes competències amb matèria educativa o per universitats: 0,20 punts per cada fracció de 10 hores fins a un màxim d'1,50 punts.

a.4.3) Per participar com a ponent o impartir altres activitats o cursos de formació (jornades, simposis, etc.) relacionades amb els serveis educatius: 0,15 punts per cadascun, fins a un màxim de 0,75 punts.

a.4.4) Per participar com a ponent o impartir formació en cursos universitaris de tercer cicle (màxim 0,75 punts):

a.4.4.1) Si el tema és d'especial interès per a la tasca d'un CRP: 0,2 punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.4.2) Per a la resta de temes: 0,15 punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.5) Per tutoritzar pràctiques d'estudiants en serveis educatius: 0,40 punts per cada període de 40 hores (màxim 1 punt). No es puntuen els períodes de pràctiques inferiors a 40 hores.

Als efectes de l'apartat a.4), se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

La participació com a ponent o el fet d'haver impartir una activitat de formació només serà computable per un únic subapartat.

Documents justificatius: certificació acreditativa emesa per l'organisme o centre corresponent. En cas que els cursos impartits hagin estat organitzats per l'Administració educativa o pels instituts de ciències de l'educació (ICE) la certificació l'haurà d'emetre la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o la universitat corresponent, respectivament.

Les tutories de les pràctiques s'acreditaran mitjançant una certificació de la universitat corresponent on constaran les hores fetes.

a.5) Publicacions (màxim 1 punt).

Per publicacions en llibres, revistes o per guions de DVD o de vídeo de difusió nacional sobre temes educatius:

a.5.1) Per cada llibre publicat de fins a tres autors: 0,50 punts.

a.5.2) Per cada guió de DVD o vídeo de difusió nacional: 0,25 punts.

a.5.3) Per cada article publicat en llibre o en revista: 0,15 punts.

a.5.4) Per altres publicacions: 0,10 punts cada una.

Les publicacions s'acreditaran amb la fotocòpia corresponent, amb la compulsa com a mínim de les pàgines acreditatives de l'autoria, el dipòsit legal i, si escau, l'ISBN.

b) Antiguitat (màxim 5 punts):

Per cada any de serveis efectius prestats en l'ensenyament públic, en situació de servei actiu, com a funcionari de carrera docent del Departament d'Educació: 0,40 punts i 0,0333 punts per mes complet.

Documents justificatius: l'antiguitat s'al·legarà en el full de serveis i de mèrits i serà revisada atenent a les dades que consten al Registre informàtic de professorat.

c) Formació i perfeccionament (màxim 4 punts):

Per l'assistència a activitats de formació incloses en el Pla de formació permanent reconegudes pel Departament d'Educació o organitzades per altres administracions educatives o per les universitats:

c.1) Per l'assistència a activitats o cursos de formació directament relacionats amb les tasques pròpies dels CRP: 0,30 punts per cada fracció de 15 hores, fins a un màxim de 2 punts.

Als efectes d'aquest apartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 15 hores.

c.2) Per l'assistència a activitats o cursos de formació relacionats amb temes educatius inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Educació, reconeguts pel Departament d'Educació o organitzats per altres administracions amb plenes competències amb matèria educativa o per universitats: 0,20 punts per cada fracció de 15 hores, fins a un màxim d'1 punt.

Als efectes d'aquest apartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 15 hores.

c.3) Per l'assistència a altres activitats de formació (jornades, simposis, etc.) relacionades amb l'activitat pròpia dels CRP: 0,10 punts per cadascuna, fins a un màxim de 0,5 punts.

c.4) Per l'assistència a cursos universitaris de tercer cicle (màxim 1,5 punts):

c.4.1) Per l'assistència a cursos universitaris d'interès especial per a la tasca en un CRP: 0,60 punts per cada fracció de 30 hores.

Als efectes d'aquest subapartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 30 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

c.4.2) Per l'assistència a la resta de cursos universitaris: 0,30 punts per cada fracció de 30 hores.

Els cursos que formin part d'un programa de doctorat que ja hagi estat valorat per l'apartat d.1) no podran ser computats per aquest apartat c.4).

L'assistència a una activitat o curs de formació només serà computable per un únic subapartat.

Documentació justificativa: les activitats i cursos de formació i perfeccionament seran justificades amb el certificat acreditatiu expedit per l'Administració educativa, la Universitat, la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o l'entitat convocant corresponent. Cal que s'hi especifiqui el nombre d'hores del curs o activitat ja que, cas contrari, no serà tingut en compte el certificat.

d) Mèrits acadèmics (màxim 3 punts):

d.1) Títol de doctor: 1,5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

d.2) Titulacions universitàries de segon cicle:

En cap cas es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que tingui el participant.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 1,5 punts.

Documents justificatius: caldrà que els títols s'al·leguin en el full de serveis i de mèrits. Cas que no constin al Registre informàtic de personal, caldrà adjuntar una fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte o del resguard corresponent donarà lloc, exclusivament, a la puntuació de la titulació de segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acredita implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. Per tant, per valorar el primer cicle, caldrà justificar-lo per separat, d'acord amb l'apartat d.3).

d.3) Titulacions universitàries de primer cicle:

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tos els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,5 punts.

No es considerarà titulació de primer cicle la superació del curs d'adaptació.

Documents justificatius: caldrà que els títols s'al·leguin en el full de serveis i de mèrits. Cas que no constin al Registre informàtic de personal, caldrà adjuntar la fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988). Si es tracta del primer cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, caldrà aportar una certificació acadèmica on es faci constar que s'han cursat o superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos.

e) Per tenir adquirida la condició de catedràtic: 1,5 punts.

Part B: entrevista.

En aquesta part B, els aspirants seran puntuats de 0 a 13 punts. Per a la superació d'aquesta part, s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 6,5 punts.

L'entrevista versarà sobre l'adequació de les funcions de dinamització i de gestió de la formació a les característiques de la zona sol·licitada, concretant les tasques prioritàries a dur a terme i el treball amb altres serveis educatius i socials del sector.

Els aspirants que no tenen destinació definitiva en un centre de recursos pedagògics hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, i dins el termini de presentació de sol·licituds esmentat a la base 4.1, un text escrit en què s'emmarquin les funcions esmentades en el conjunt d'actuacions d'un centre de recursos pedagògics. Aquest text tindrà una extensió màxima de 4 fulls en format DIN A-4.

Les entrevistes tindran lloc a la seu del Departament d'Educació (Via Augusta 202-226) els dies, hores i sales que s'informaran, mitjançant convocatòria de la comissió d'avaluació, un cop publicades les llistes de participants i revisades les reclamacions. La publicació de la convocatòria d'entrevistes es farà pública a la seu del Departament d'Educació, als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, i a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

I.c) Relació de centres de recursos pedagògics i de les vacants

.1  Relació de codis dels centres de recursos pedagògics (CRP)

(*) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat) (Consorci d'Educació de Barcelona)

Municipi: 08019 Barcelona.

 

08901112

CRP Ciutat Vella

08901111

CRP Eixample

08930045

CRP Gràcia

08901115

CRP Horta-Guinardó

08901109

CRP Les Corts

08901116

CRP Nou Barris

08901110

CRP Sant Andreu

08901114

CRP Sant Martí

08901113

CRP Sants-Montjuïc

08901122

CRP Sarrià-Sant Gervasi

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Municipi: 08015 Badalona.

 

08930002

CRP Ciutat de Badalona

Municipi: 08016 Bagà.

 

08930030

Ext. de CRP de Bagà

Municipi: 08022 Berga.

 

08930004

CRP del Berguedà

Municipi: 08096 Granollers.

 

08930013

CRP del Vallès Oriental I

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat.

 

08930005

CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 08113 Manresa.

 

08930003

CRP del Bages

Municipi: 08118 El Masnou.

 

08930009

CRP del Maresme III

Municipi: 08121 Mataró.

 

08930007

CRP del Maresme I

Municipi: 08138 Moià.

 

08930036

Ext. de CRP de Moià

Municipi: 08135 Montmeló.

 

08930014

CRP del Vallès Oriental II

Municipi: 08160 Perafita.

 

08930032

Ext. de CRP de Perafita

Municipi: 08163 Pineda de Mar.

 

08930008

CRP del Maresme II

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.

 

08930011

CRP Ciutat de Sant Adrià de Besòs

Municipi: 08202 Sant Celoni.

 

08930018

CRP del Vallès Oriental III

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet.

 

08930012

CRP Ciutat de Sta. Coloma Gramenet

Municipi: 08298 Vic.

 

08930010

CRP d'Osona

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.

 

08930001

CRP de l'Alt Penedès

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.

 

08930006

CRP del Garraf

Serveis territorials al Baix Llobrega-

 

Anoia

 

Municipi: 08056 Castelldefels.

 

08930037

Ext. de CRP de Castelldefels

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.

 

08903083

CRP del Baix Llobregat V

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.

 

08930035

CRP del Baix Llobregat VIII

Municipi: 08089 Gavà.

 

08930043

CRP del Baix Llobregat II

Municipi: 08102 Igualada.

 

08903082

CRP de l'Anoia

Municipi: 08114 Martorell.

 

08930044

CRP del Baix Llobregat VII

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat.

 

08930034

CRP del Baix Llobregat IV

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.

 

08930033

CRP del Baix Llobregat III

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.

 

08903081

CRP del Baix Llobregat I

Municipi: 08217 Sant Joan Despí.

 

08930038

Ext. de CRP de Sant Joan Despí

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.

 

08903084

CRP del Baix Llobregat VI

Serveis territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: 08904 Badia del Vallès.

 

08930041

CRP del Vallès Occidental VII

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.

 

08904085

CRP del Vallès Occidental V

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.

 

08930039

CRP del Vallès Occidental VI

Municipi: 08180 Ripollet.

 

08930042

Ext. de CRP de Ripollet

Municipi: 08184 Rubí.

 

08904083

CRP del Vallès Occidental III

Municipi: 08187 Sabadell.

 

08904081

CRP del Vallès Occidental I

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.

 

08930040

CRP del Vallès Occidental IV

Municipi: 08279 Terrassa.

 

08904082

CRP del Vallès Occidental II

Serveis territorials a Girona

 

Municipi: 17015 Banyoles.

 

17990106

CRP del Pla de l'Estany

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empordà.

 

17990102

CRP del Baix Empordà

Municipi: 17023 Blanes.

 

17990105

CRP de la Selva II

Municipi: 17066 Figueres.

 

17990001

CRP de l'Alt Empordà

Municipi: 17079 Girona.

 

17990103

CRP del Gironès

Municipi: 17114 Olot.

 

17990109

CRP de la Garrotxa

Municipi: 17141 Puigcerdà.

 

17990104

CRP de La Cerdanya

Municipi: 17147 Ripoll.

 

17990111

CRP del Ripollès

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.

 

17990112

CRP de la Selva I

Serveis territorials a Lleida

 

Municipi: 25040 Balaguer.

 

25990103

CRP de la Noguera

Municipi: 25058 les Borges Blanques.

 

25990107

CRP de les Garrigues

Municipi: 25072 Cervera.

 

25990108

CRP de la Segarra

Municipi: 25120 Lleida.

 

25990102

CRP del Segrià

Municipi: 25137 Mollerussa.

 

25990112

CRP del Pla d'Urgell

Municipi: 25173 el Pont de Suert.

 

25990110

CRP de l'Alta Ribagorça

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell.

 

25990101

CRP de l'Alt Urgell

Municipi: 25207 Solsona.

 

25990106

CRP del Solsonès

Municipi: 25209 Sort.

 

25990111

CRP del Pallars Sobirà

Municipi: 25217 Tàrrega.

 

25990105

CRP de l'Urgell

Municipi: 25234 Tremp.

 

25990104

CRP del Pallars Jussà

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.

 

25990109

CRP de la Val d'Aran (*)

Serveis territorials a Tarragona

 

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant.

 

43990105

Ext. de CRP de Cornudella de Montsant

Municipi: 43055 Falset.

 

43990107

CRP del Priorat

Municipi: 43086 Montblanc.

 

43990106

CRP de la Conca de Barberà

Municipi: 43123 Reus.

 

43990102

CRP del Baix Camp

Municipi: 43148 Tarragona.

 

43900034

CRP del Tarragonès

Municipi: 43161 Valls.

 

43990101

CRP de l'Alt Camp

Municipi: 43163 el Vendrell.

 

43990104

CRP del Baix Penedès

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: 43014 Amposta.

 

43900033

CRP del Montsià

Municipi: 43064 Gandesa.

 

43990109

CRP de la Terra Alta

Municipi: 43093 Móra d'Ebre.

 

43990108

CRP de Ribera d'Ebre

Municipi: 43155 Tortosa.

 

43990103

CRP del Baix Ebre

.2  Relació de vacants als centres de recursos pedagògics

C=codi de l'especialitat; V=nombre de vacants.

C

Nom de l'especialitat

V

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat) (Consorci d'Educació de Barcelona)

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 08019 Barcelona

   

08901112 CRP Ciutat Vella

   

Z

Sense especificar especialitat

01

08901111 CRP Eixample

   

Z

Sense especificar especialitat

01

08901115 CRP Horta-Guinardó

   

Z

Sense especificar especialitat

01

08901110 CRP Sant Andreu

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 08015 Badalona

   

08930002 CRP Ciutat de Badalona

   

Z

Sense especificar especialitat

02

Municipi: 08096 Granollers

   

08930013 CRP del Vallès Oriental I

   

Z

Sense especificar especialitat

02

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat

   

08930005 CRP Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

   

Z

Sense especificar especialitat

02

Municipi: 08113 Manresa

   

08930003 CRP del Bages

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 08202 Sant Celoni

   

08930018 CRP del Vallès Oriental III

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

   

08930012 CRP Ciutat de Santa Coloma Gramenet

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 08298 Vic

   

08930010 CRP d'Osona

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

   

08930006 CRP del Garraf

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

   

08903083 CRP del Baix Llobregat V

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

   

08930035 CRP del Baix Llobregat VIII

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

   

08930034 CRP del Baix Llobregat IV

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

   

08930033 CRP del Baix Llobregat III

   

Z

Sense especificar especialitat

02

Serveis territorials al Vallès Occidental

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

   

08904085 CRP del Vallès Occidental V

   

Z

Sense especificar especialitat

02

Municipi: 08187 Sabadell

   

08904081 CRP del Vallès Occidental I

   

Z

Sense especificar especialitat

02

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

   

08930040 CRP del Vallès Occidental IV

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 08279 Terrassa

   

08904082 CRP del Vallès Occidental II

   

Z

Sense especificar especialitat

02

Serveis territorials a Girona

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 17079 Girona

   

17990103 CRP del Gironès

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empordà

   

17990102 CRP del Baix Empordà

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 17114 Olot

   

17990109 CRP de la Garrotxa

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Serveis territorials a Lleida

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 25058 les Borges Blanques

   

25990107 CRP de les Garrigues

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 25120 Lleida

   

25990102 CRP del Segrià

   

Z

Sense especificar especialitat

03

Municipi: 25137 Mollerussa

   

25990112 CRP del Pla d'Urgell

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Serveis territorials a Tarragona

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 43123 Reus

   

43990102 CRP del Baix Camp

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 43148 Tarragona

   

43900034 CRP del Tarragonès

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Municipi: 43163 el Vendrell

   

43990104 CRP del Baix Penedès

   

Z

Sense especificar especialitat

01

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 43155 Tortosa

   

43990103 CRP del Baix Ebre

   

Z

Sense especificar especialitat

02

Annex II

Concurs de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents de l'especialitat de psicologia i pedagogia vacants als equips d'assessorament i orientació psicopedagògica i als centres de recursos educatius per a deficients auditius (llocs PSI als EAP/CREDA), i les possibles resultes que es produeixin en el mateix concurs.

II.a) Bases del concurs

Segons estableix el Decret 155/1994, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius de composició multidisciplinària que donen suport psicopedagògic als centres docents en un àmbit territorial definit, i els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) són serveis educatius que proporcionen suport a l'activitat dels professionals per contribuir a les necessitats educatives especials dels alumnes amb disminucions auditives greus i permanents i dels alumnes amb trastorns del llenguatge.

Les funcions que corresponen als EAP d'acord amb l'esmentada normativa són la col·laboració en la identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, la participació en l'elaboració i seguiment dels diversos tipus d'adaptacions del currículum, l'assessorament als equips docents sobre aspectes psicopedagògics i d'atenció a la diversitat dels projectes curriculars, l'assessorament a alumnes, famílies i equips docents sobre aspectes d'orientació, la col·laboració amb altres serveis per oferir una atenció coordinada a alumnes i famílies i l'aportació de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l'Administració educativa.

Les funcions que corresponen als CREDA d'acord amb l'esmentada normativa són, sempre en relació amb els alumnes amb disminucions auditives o amb trastorns del llenguatge, l'elaboració de materials educatius adaptats, la catalogació dels recursos educatius, l'atenció logopèdica, la col·laboració amb els EAP en la identificació i avaluació de les necessitats d'aquests alumnes, l'assessorament als equips docents i serveis educatius sobre ajuts tècnics, criteris per adaptar el currículum i estratègies metodològiques, i l'aportació de suport i de criteris tècnics a altres òrgans del Departament d'Educació.

Ateses les funcions assignades als EAP i als CREDA, els professionals que hi treballen desenvolupen la seva tasca de manera itinerant. Aquesta itinerància aconsella preveure els mitjans per al desplaçament entre centres docents i/o serveis educatius de l'àmbit territorial on es presta el servei.

.1  Requisits dels participants

1.1  Cos i situació administrativa.

Poden prendre part en aquest concurs els funcionaris de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos de mestres, sigui quina sigui la seva situació administrativa, i els funcionaris en pràctiques que hagin superat el procés selectiu per a la provisió de places de funcionaris docents del cos de professors d'ensenyament secundari, especialitat psicologia i pedagogia, en tots els casos dependents del Departament d'Educació.

En relació amb aquest requisit s'aplicarà el que preveu l'article 4 de la Resolució de convocatòria.

1.2  Coneixement de la llengua catalana.

Els funcionaris que participin en aquest concurs hauran d'acreditar que posseeixen el certificat de nivell de suficiència (C) o el certificat de nivell superior (D) de català, o qualsevol dels títols, diplomes i certificats considerats equivalents als esmentats certificats de català. També es considerarà que posseeixen el requisit de coneixement de la llengua catalana els qui que hagin obtingut la idoneïtat especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana, per resolució de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o per haver superat el concurs oposició d'accés al cos de mestres o el concurs oposició d'accés a cossos docents d'ensenyaments secundaris a partir de 1991. Igualment hauran d'acreditar el nivell adequat oral i escrit de la llengua aranesa per ocupar els llocs de treball a Era Val d'Aran.

En cas que no tinguin registrada cap d'aquestes capacitacions al registre informàtic de personal del Departament d'Educació hauran d'adjuntar a la sol·licitud de participació una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent.

1.3  Experiència docent.

Els funcionaris que participin en aquest concurs de mèrits, hauran d'acreditar l'exercici de la docència durant un mínim de tres anys en centres d'educació infantil i primària, d'educació especial, d'educació secundària, de règim especial, de formació de persones adultes o en serveis educatius.

1.4  Requisit d'especialitat.

Els funcionaris que participin en aquest concurs de mèrits hauran de ser titulars de l'especialitat de psicologia i pedagogia del cos de professors d'ensenyament secundari, o bé tenir la destinació definitiva en un EAP.

1.5  Còmput i reconeixement de requisits.

Totes les condicions exigides en aquest concurs han d'estar reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència durant dos anys en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per a tornar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert a 31 d'agost de 2006.

.2  Vacants

Les vacants que s'ofereixen en aquest concurs són les que figuren a l'apartat II.c), les quals s'incrementaran amb les resultes que es produeixin, si corresponen a llocs de treball el funcionament dels quals estigui previst a la planificació educativa.

.3  Puntuació de mèrits i prioritat en l'adjudicació

3.1  Puntuació i prioritat en l'adjudicació.

El concurs es resoldrà en funció de la puntuació total acreditada d'acord amb el barem de mèrits que s'indica a l'apartat II.b).

L'adjudicació de llocs de treball es realitzarà, en tot cas, atenent les peticions i els mèrits dels concursants.

La puntuació total serà la suma de les puntuacions obtingudes en les parts A i B del barem de mèrits. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, es resoldran atenent, successivament, la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats de la part A del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen. Si persisteix l'empat caldrà atenir-se a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què s'hi detallen. Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de promoció d'ingrés en el cos des del qual es concursa, i dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda en el procés selectiu d'ingrés al cos.

3.2  Comissió d'avaluació de mèrits.

Els mèrits al·legats pels concursants que preveuen els apartats a.4), a.5) i c) de la part A i la part B del barem seran valorats per una única comissió que es constituirà a la seu del Departament d'Educació i que serà composta per:

President/a: subdirectora general d'Ordenació Curricular i Programes Educatius, o persona en qui delegui

Vocals:

Un/a inspector/a d'Educació, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

Un/a tècnic/a de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent d'un dels serveis territorials del Departament d'Educació o de la Subdirecció General d'Ordenació Curricular i Programes Educatius.

Un/a director/a de centre docent, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

Un/a funcionari/ària docent en actiu del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de psicologia i pedagogia amb destinació definitiva en un EAP o CREDA, escollit per sorteig públic.

El sorteig a què s'ha fet esment tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2006, a les 10 hores, a la Direcció General de Personal Docent (Via Augusta, 202, Barcelona).

Per a la comissió es designarà una comissió suplent. La composició de les comissions titular i suplent es farà pública mitjançant una resolució de la directora general de Personal Docent que s'exposarà a la seu del Departament d'Educació.

Els membres de la comissió han de pertànyer a grups de titulació igual o superior a l'exigit per ocupar els llocs objecte de concurs.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.3  Valoració dels mèrits.

L'assignació de la puntuació que correspon als concursants pels apartats i subapartats del barem de mèrits a.1), a.2), a.3), b), d) i e) del barem de mèrits la duran a terme les seccions de gestió de personal docent dels serveis territorials del Departament d'Educació. En el cas de personal adscrit als serveis educatius de la ciutat de Barcelona, el barem d'aquests apartats i subapartats el durà a terme el Consorci d'Educació de Barcelona.

3.4  Còmput i reconeixement de mèrits al·legats.

Tots els mèrits que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Quant a la data de finalització del còmput de serveis dels apartats a.1), a.2), a.3) i b) serà també la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment els mèrits al·legats de què hi hagi constància en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació.

No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds. Tampoc no es podran tenir en compte els mèrits que no es justifiquin de la manera indicada a l'apartat II.b) durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació, i les bases 4 i 5, pel que fa al termini de reclamacions.

.4  Formalització de les sol·licituds i admissió de participants

4.1  Obtenció i presentació de la sol·licitud.

Per participar en aquest concurs, el personal funcionari haurà d'emplenar una única sol·licitud per cos des del qual es participa segons els models oficials, que podrà obtenir al Departament d'Educació, als seus serveis territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona. A aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar el full de serveis i de mèrits, amb la documentació justificativa corresponent i, si escau, el text corresponent a la part B del barem de mèrits.

Els models també es poden imprimir mitjançant les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

Les sol·licituds i la documentació que les acompanyin s'adreçaran als serveis territorials d'Educació o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, on els participants presten serveis el curs 2005-06.

Els que concursin des de la situació administrativa de suspensió de funcions o d'excedència adreçaran la seva sol·licitud als serveis territorials del Departament d'Educació del qual depengui el centre on hagin tingut la darrera destinació definitiva o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran presentar al Registre del Departament d'Educació i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que es faci dins el termini assenyalat.

En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 10 al 30 de gener de 2006, ambdós inclosos.

4.2  Participació en més d'un concurs.

Els participants en aquest concurs de mèrits que també participin en algun altre dels concursos objecte d'aquesta convocatòria només podran obtenir una única destinació per cos. A aquests efectes, hauran de prioritzar les destinacions tal com està previst a la base 5.1.

Si dins el termini que s'estableix no s'indica la priorització, s'entendrà que aquesta es fa seguint l'ordre dels concursos tal com s'anuncien en l'article 1 de la resolució.

4.3  Peticions i codis de destinació.

Els participants en aquest concurs de mèrits hauran de sol·licitar els EAP i/o CREDA, per ordre de preferència, fent constar el codi corresponent, que haurà de coincidir amb els detallats a l'apartat II.c).

El nombre màxim de peticions que es poden sol·licitar és de 30. En cap cas no es faran peticions relatives a municipis, zones o comarques.

Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon a cap dels EAP o CREDA existents, o bé que s'obtingui destinació en un EAP o CREDA no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l'interessat no podrà ser invocada per aquest a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació.

Una vegada lliurada la documentació i finalitzat el termini de presentació de sol·licituds no es podrà modificar o anul·lar la petició.

4.4  Llista de participants.

Un cop finalitzada l'actuació de les comissions d'avaluació, assignades les puntuacions als concursants i gravades les sol·licituds, els serveis territorials d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona exposaran als taulers d'anuncis la llista de participants en aquest concurs, amb les puntuacions obtingudes.

Els participants podran consultar aquestes dades a través de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

Una vegada exposades les llistes s'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions, a comptar a partir de l'endemà de l'exposició.

Durant aquest termini els interessats també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats.

Al mateix temps que s'exposin les llistes de participants, s'anunciarà la data d'inici de les entrevistes previstes a la part B del barem de mèrits.

Un cop estudiades les reclamacions contra la llista de participants, la comissió farà pública, amb 48 hores d'antelació, al tauler d'anuncis de la seu del Departament d'Educació, als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'adreça d'Internet abans esmentada, el lloc, dia i hora en què es convoca cada aspirant per realitzar l'entrevista.

.5  Adjudicació de les destinacions i presa de possessió

5.1  Resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

Ateses les reclamacions que corresponguin a les llistes de participants, la Direcció General de Personal Docent procedirà a l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions, els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució.

A la resolució provisional es farà constar la llista de participants amb la puntuació atorgada i el lloc de treball adjudicat provisionalment.

Aquesta resolució es farà pública als serveis territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades de l'adjudicació provisional es podran consultar també a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio

Els concursants podran presentar desistiments a la participació en aquest concurs i reclamacions contra la resolució provisional dins el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de l'exposició de la resolució provisional als serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona.

Així mateix, dins d'aquest termini, els participants que hagin obtingut més d'una adjudicació provisional hauran de prioritzar el concurs pel qual es vol ser destinat. Cas que no manifestin la seva opció, s'entendrà que aquesta és la prevista a la base 4.2.

5.2  Resolució definitiva d'adjudicació de destinacions.

Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants que desisteixin de la participació, i atesa la priorització prevista a la base 5.1, s'emetrà resolució definitiva que es publicarà al DOGC, i contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.

També es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació als interessats a tots els efectes.

Les dades relatives a l'adjudicació definitiva podran consultar-se a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

5.3  Presa de possessió.

El professorat que concursi des de la situació administrativa d'excedència i obtingui destinació estarà obligat a presentar, als serveis territorials d'on depengui el lloc de treball adjudicat, abans de prendre'n possessió, els documents següents:

a) Còpia de la resolució de declaració de la situació administrativa d'excedència.

b) Declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits que s'exigeixen per reingressar no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs. Així mateix, els funcionaris en pràctiques que obtinguin destinació i no superin la fase de pràctiques no podran prendre possessió de la plaça. En ambdós supòsits, el lloc de treball restarà vacant.

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquest concurs de mèrits seran irrenunciables, llevat del cas que en aquest mateix procés s'obtingui una destinació per un altre cos o que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública. En aquests casos l'interessat haurà d'optar per escrit a incorporar-se a una d'elles.

L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajusti a les normes d'aquesta convocatòria.

Els funcionaris que participin en aquest concurs de mèrits i se'ls declari en situació administrativa d'excedència durant la seva tramitació o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa, es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

Els professors o mestres que obtinguin destinació per aquest concurs i durant el procés de tramitació hagin permutat les destinacions, hauran d'exercir obligatòriament en el lloc adjudicat per la resolució definitiva del concurs, i quedarà anul·lada, per tant, la permuta concedida.

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2006 i se cessarà en el lloc de procedència el 31 d'agost de 2006.

.6  Recollida de documentació aportada amb la sol·licitud

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que caben contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre i quan no s'hagi interposat recurs pel propi interessat o per tercers que poguessin afectar-li. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, que decau en el seu dret a fer-ho.

.7  Unitats d'informació i gestió

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs de mèrits, caldrà que les persones interessades s'adrecin a les seccions de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació que els correspongui segons la destinació del curs 2005-2006 o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.

II.b) Barem de mèrits aplicable al concurs

La selecció dels candidats es farà en dues parts. Ambdues hauran de ser superades per poder tenir destinació en algun lloc de treball objecte d'aquest concurs.

Part A: currículum professional (màxim 25 punts).

Per a la superació d'aquesta part, els aspirants hauran d'assolir un mínim de 5 punts.

a) Experiència professional (màxim 15 punts):

a.1) Exercici en càrrecs directius als centres docents públics dependents del Departament d'Educació o als serveis educatius (màxim 2 punts).

a.1.1) Per cada any d'exercici en el càrrec de director d'un centre docent públic dependent del Departament d'Educació o de serveis educatius: 0,50 punts i 0,0416 punts per mes complet.

a.1.2) Per cada any d'exercici d'altres òrgans unipersonals de govern en centres docents públics dependents del Departament d'Educació (secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic, o anàleg): 0,15 punts i 0,0125 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els nomenaments no constin al Registre informàtic de personal, fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament.

a.2) Experiència docent (màxim 9 punts).

No podran computar-se per aquest apartat el període de prestació de serveis que coincideixi amb la justificació del requisit recollit a la base 1.3. A aquest efecte, es descomptaran els serveis que s'al·leguin per a l'apartat a.2.4) i, en cas que no puguin detreure per aquest subapartat es farà de l'a.2.3), a continuació de l'a.2.2) i, si escau, finalment del subapartat a.2.1).

a.2.1) Exercici en EAP o CREDA (màxim 5 punts).

Per cada any de treball en l'especialitat de psicologia i pedagogia en un equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) o en un centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA): 0,50 punts i 0,0416 per mes complet.

a.2.2) Exercici en l'especialitat de PSI (màxim 3 punts).

Per cada any de treball en l'especialitat de Psicologia i pedagogia en un centre docent: 0,5 punts i 0,0416 per mes complet.

a.2.3) Exercici en l'especialitat d'EES i ALL (màxim 3 punts).

Per cada any en llocs de treball de l'especialitat d'educació especial (EES o UEE) o d'audició i llenguatge (ALL) en centres d'educació infantil i primària, centres d'educació especial o serveis educatius: 0,4 punts, i 0,033 per mes complet.

a.2.4) Exercici en altres llocs en centres docents o en altres serveis educatius (màxim 1,5 punts).

Per cada any en llocs de treball diferents als esmentats als apartats a.2.2) i a.2.3) en centres d'educació infantil i primària, d'educació especial, d'educació secundària, de règim especial, de formació de persones adultes o en altres serveis educatius diferents als esmentats a l'apartat a.2.1): 0,30 punts i 0,025 punts per mes complet.

Documents justificatius: els serveis prestats en l'ensenyament públic s'hauran d'al·legar en el full de serveis i de mèrits. Si es tracta de serveis en centres públics no dependents de la Generalitat de Catalunya, caldrà adjuntar una certificació del cap de la unitat de personal de l'òrgan administratiu corresponent. Els serveis prestats en l'ensenyament privat s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació.

a.3) Serveis en l'Administració educativa (màxim 2 punts).

Per cada any de treball a l'Administració educativa realitzant tasques tècniques o de gestió directament relacionades amb els serveis educatius: 0,25 punts per any i 0,0208 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els serveis no constin en el Registre informàtic de personal, certificació acreditativa emesa per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

a.4) Cursos impartits (màxim 5 punts).

a.4.1) Per participar com a ponent o impartir activitats o cursos de formació directament relacionats amb l'activitat pròpia d'un EAP o d'un CREDA: 0,40 punts per cada fracció de 10 hores, fins a un màxim de 2 punts.

a.4.2) Per participar com a ponent o impartir activitats o cursos de formació relacionats amb temes educatius inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Educació, reconeguts pel Departament d'Educació o organitzats per altres administracions amb plenes competències amb matèria educativa o per universitats: 0,20 punts per cada fracció de 10 hores fins a un màxim d'1,50 punts.

a.4.3) Per participar com a ponent o impartir altres activitats o cursos de formació (jornades, simposis, etc.) relacionats amb la psicopedagogia: 0,15 punts per cadascun, fins a un màxim de 0,75 punts.

a.4.4) Per participar com a ponent o impartir formació en cursos universitaris de tercer cicle (màxim 0,75 punts):

a.4.4.1) Si el tema és d'especial interès per a la tasca en un EAP o d'un CREDA: 0,20 punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.4.2) Per a la resta d'activitats: 0,15 punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.5) Per tutoritzar pràctiques d'estudiants de psicologia, pedagogia i/o psicopedagogia: 0,40 punts per cada període de 40 hores (màxim 1 punt). No es puntuen els períodes de pràctiques inferiors a 40 hores.

Als efectes de l'apartat a.4), se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

La participació com a ponent o el fet d'haver impartir una activitat de formació només serà computable per un únic subapartat.

Documents justificatius: certificació acreditativa emesa per l'organisme o centre corresponent. En cas que els cursos impartits hagin estat organitzats per l'Administració educativa o pels instituts de ciències de l'educació (ICE) la certificació l'haurà d'emetre la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o la universitat corresponent, respectivament.

Les tutories de les pràctiques s'acreditaran mitjançant una certificació de la Universitat corresponent on constaran les hores fetes.

a.5) Publicacions (màxim 1 punt).

Per publicacions en llibres, revistes o per guions de DVD o de vídeo de difusió nacional sobre temes psicopedagògics o educatius:

a.5.1) Per cada llibre publicat de fins a tres autors: 0,50 punts.

a.5.2) Per cada guió de DVD o vídeo de difusió nacional: 0,25 punts.

a.5.3) Per cada article publicat en llibre o en revista: 0,15 punts.

a.5.4) Per altres publicacions: 0,10 punts cada una.

Les publicacions s'acreditaran amb la fotocòpia corresponent, amb la compulsa com a mínim de les pàgines acreditatives de l'autoria, el dipòsit legal i, si escau, l'ISBN.

b) Antiguitat (màxim 5 punts):

Per cada any de serveis efectius prestats en l'ensenyament públic, en situació de servei actiu, com a funcionari de carrera o com a psicòleg o pedagog amb contracte laboral fix del Departament d'Educació: 0,40 punts per any i 0,0333 punts per mes complet.

Documents justificatius: l'antiguitat s'al·legarà en el full de mèrits i de serveis i serà revisada atenent a les dades que consten al Registre informàtic de professorat.

c) Formació i perfeccionament (màxim 4 punts):

Per a l'assistència a activitats de formació incloses en el Pla de formació permanent reconegudes pel Departament d'Educació o organitzades per altres administracions educatives o per les universitats:

c.1) Per l'assistència a activitats o cursos de formació directament relacionats amb les tasques pròpies dels EAP o dels CREDA: 0,30 punts per cada fracció de 15 hores, fins a un màxim de 2 punts.

Als efectes d'aquest apartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 15 hores.

c.2) Per l'assistència a activitats o cursos de formació relacionats amb temes educatius inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament, reconeguts pel Departament d'Educació o organitzats per altres administracions amb plenes competències amb matèria educativa o per universitats: 0,20 punts per cada fracció de 15 hores, fins a un màxim d'1 punt.

Als efectes d'aquest apartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 15 hores.

c.3) Per l'assistència a altres activitats de formació (jornades, simposis, etc.) relacionades amb la psicopedagogia: 0,10 punts per cadascuna, fins a un màxim de 0,5 punt.

c.4) Per l'assistència a cursos universitaris de tercer cicle (màxim 1,5 punts):

c.4.1) Per l'assistència a cursos universitaris d'interès especial per a la tasca en un EAP o un CREDA: 0,60 punts per cada fracció de 30 hores.

Als efectes d'aquest subapartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 30 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

c.4.2) Per l'assistència a la resta de cursos universitaris: 0,30 punts per cada fracció de 30 hores.

Els cursos que formin part d'un programa de doctorat que ja hagi estat valorat per l'apartat d.1), no podran ser computats per aquest apartat c.4).

L'assistència a una activitat o curs de formació només serà computable per un únic subapartat.

Documentació justificativa: les activitats i cursos de formació i perfeccionament seran justificades amb el certificat acreditatiu expedit per l'Administració educativa, la Universitat, la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o l'entitat convocant corresponent. Cal que s'hi especifiqui el nombre d'hores del curs o activitat ja que, cas contrari, no serà tingut en compte el certificat.

d) Mèrits acadèmics (màxim 3 punts):

d.1) Títol de doctor: 1 punt.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

d.2) Titulacions universitàries de segon cicle:

En cap cas es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que tingui el participant.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 1 punt.

Documents justificatius: caldrà que els títols s'al·leguin en el full de serveis i de mèrits. Cas que no constin al Registre informàtic de personal, caldrà adjuntar una fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte o del resguard corresponent donarà lloc, exclusivament, a la puntuació de la titulació de segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acredita implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. Per tant, per valorar el primer cicle, caldrà justificar-lo per separat, d'acord amb l'apartat d.3).

d.3) Titulacions universitàries de primer cicle:

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tos els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1 punt.

No es considerarà titulació de primer cicle la superació del curs d'adaptació.

Documents justificatius: caldrà que els títols s'al·leguin en el full de serveis i de mèrits. Cas que no constin al Registre informàtic de personal, caldrà adjuntar la fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988). Si es tracta del primer cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, caldrà aportar una certificació acadèmica on es faci constar que s'han cursat o superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos.

d.4) Titulació en audició i llenguatge (màxim 1 punt).

Per l'obtenció del curs d'especialització, diplomatura, postgrau o màster que capaciti per a l'especialitat d'audició i llenguatge: 1 punt.

En cas que es l'aspirant al·legui més d'una titulació per aquest apartat, només es puntuarà per una d'elles.

Documents justificatius: caldrà que els títols s'al·leguin en el full de serveis i de mèrits. Cas que no constin al Registre informàtic de personal, caldrà adjuntar la fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

e) Per tenir adquirida la condició de catedràtic, 1,50 punts:

Part B: entrevista.

En aquesta part B, els aspirants seran puntuats de 0 a 13 punts. Per a la superació d'aquesta part, s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 6,5 punts.

L'entrevista versarà sobre la intervenció psicopedagògica en un centre educatiu tenint en compte les característiques de la zona sol·licitada, concretant les tasques prioritàries a dur a terme i el treball amb altres serveis educatius i socials del sector.

Els aspirants que no tenen destinació definitiva en un EAP o en un CREDA en l'especialitat de psicologia i pedagogia hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, i dins el termini de presentació de sol·licituds esmentat a la base 4.1, un text escrit en què s'emmarquin la intervenció esmentada en el conjunt d'actuacions de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica o del centre de recursos educatius per a deficients auditius. Aquest text tindrà una extensió màxima de 4 fulls en format DIN A-4.

Les entrevistes tindran lloc a la seu del Departament d'Educació (Via Augusta 202-226) els dies, hores i sales que s'informaran, mitjançant convocatòria de la comissió d'avaluació, un cop publicades les llistes de participants i revisades les reclamacions. La publicació de la convocatòria d'entrevistes es farà pública a la seu del Departament d'Educació, als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, i a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

II.c) Relació d'equips d'assessorament i orientació psicopedagògica, centres educatius per a deficients auditius, i de les vacants de l'especialitat de psicologia i pedagogia

.1  Relació de codis dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)

Els CREDA que es detallen corresponen a les unitats territorialitzades d'acord amb àmbits d'actuació.

(*) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

 

Municipi: 08019 Barcelona.

 

08900246

EAP Deficients Visuals

SErveis territorials a Barcelona I (Ciutat) (Consorci d'Educació de Barcelona)

 

08901335

CREDAC Pere Barnils

08900243

EAP B-01 Nou Barris

08900244

EAP B-02 Sant Andreu

08900245

EAP B-03 Sants-Montjuïc

08900247

EAP B-20 Ciutat vella

08900248

EAP B-21 Sant Martí-Verneda

08900273

EAP B-30 Dist. VI (Gràcia)

08900274

EAP B-31 Horta-Guinardó

08900405

EAP B-41 Sarrià-Sant Gervasi

08900406

EAP B-42 les Corts

08900415

EAP B-47 Eixample

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

 

Municipi: 08015 Badalona.

 

08910008

CREDA Badalona

08900257

EAP B-05 Badalona (sector A)

08900407

EAP B-43 Badalona (sector B)

Municipi: 08022 Berga.

 

08910002

CREDA Berga

08900259

EAP B-18 Berguedà

Municipi: 08023 Bigues i Riells.

 

08910005

CREDA Bigues i Riells

08900262

EAP B-28 Vallès Oriental (sector C)

Municipi: 08096 Granollers.

 

08910003

CREDA Granollers

08900260

EAP B-14 Vallès Oriental (sector A)

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat.

 

08910013

CREDA Hospitalet de Llobregat

08900258

EAP B-17 L'Hospitalet de Llobregat (sector A)

08900276

EAP B-33 L'Hospitalet de Llobregat (sector B)

Municipi: 08113 Manresa.

 

08910001

CREDA Manresa

08900251

EAP B-06 Bages

Municipi: 08118 el Masnou.

 

08910014

CREDA El Masnou

08900307

EAP B-23 Baix Maresme

Municipi: 08121 Mataró.

 

08910010

CREDA Mataró

08900253

EAP B-09 Mataró

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.

 

08910004

CREDA Mollet del Vallès

Municipi: 08135 Montmeló.

 

08900261

EAP B-27 Vallès Oriental (sector B)

Municipi: 08163 Pineda de Mar.

 

08910015

CREDA Pineda de Mar

08900254

EAP B-24 Alt Maresme

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.

 

08925251

CREDA Sant Adrià de Besòs

08900250

EAP B-04 Sant Adrià-la Mina

Municipi: 08202 Sant Celoni.

 

08910006

CREDA Sant Celoni

08900263

EAP B-29 Vallès Oriental (sector D)

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet.

 

08910011

CREDA Santa Coloma de Gramenet

08900255

EAP B-12 Santa Coloma de Gramanet

Municipi: 08298 Vic.

 

08924081

CREDA Vic

08900306

EAP B-10 Osona

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.

 

08910012

CREDA Vilafranca

08900256

EAP B-15 Alt Penedès

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.

 

08910009

CREDA Vilanova i la Geltrú

08900252

EAP B-08 Garraf

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

 

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.

 

08910017

CREDA Cornellà

08900264

EAP B-07 Cornellà

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.

 

08910024

CREDA Esplugues

08900303

EAP B-40 Esplugues de Llobregat

Municipi: 08089 Gavà.

 

08900265

EAP B-19 Viladecans

Municipi: 08102 Igualada.

 

08910022

CREDA Igualada

08900301

EAP B-38 Anoia

Municipi: 08114 Martorell.

 

08910019

CREDA Martorell

08900266

EAP B-26 Martorell

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat.

 

08910020

CREDA El Prat de Llobregat

08900279

EAP B-36 EL Prat de Llobregat

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.

 

08910021

CREDA Sant Boi

08900300

EAP B-37 Sant Boi de Llobregat

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.

 

08925261

CREDA Sant Feliu de Llobregat

08900408

EAP B-46 Sant Feliu de Llobregat

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.

 

08910023

CREDA Sant Vicenç dels Horts

08900302

EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 08301 Viladecans.

 

08910018

CREDA Viladecans

Serveis territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: 08904 Badia del Vallès.

 

08910027

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08900272

EAP B-25 Badia del Vallès

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.

 

08910029

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08900409

EAP B-44 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.

 

08910030

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08900271

EAP B-16 Montcada-Ripollet-Santa Perpètua

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.

 

08910031

CREDA Palau de Plegamans

Municipi: 08184 Rubí.

 

08910028

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08900410

EAP B-45 Rubí

Municipi: 08187 Sabadell.

 

08900289

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08900270

EAP B-11 Sabadell (sector A)

08900277

EAP B-34 Sabadell (sector B)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.

 

08900419

EAP B-48 Sant Cugat

Municipi: 08279 Terrassa.

 

08910026

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

08900269

EAP B-13 Terrassa

Serveis territorials a Girona

 

Municipi: 17015 Banyoles.

 

17905271

EAP G-08 Pla de l'Estany

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empordà.

 

17905263

EAP G-02 Baix Empordà

Municipi: 17023 Blanes.

 

17910004

CREDA Narcís Masó (Girona)

17905264

EAP G-05 La Selva (sector A)

Municipi: 17066 Figueres.

 

17910001

CREDA Narcís Masó (Girona)

17905262

EAP G-01 Alt Empordà

Municipi: 17079 Girona.

 

17905266

EAP G-03 Gironès Est

17905265

EAP G-06 Gironès Oest

Municipi: 17114 Olot.

 

17910006

CREDA Narcís Masó (Girona)

17905274

EAP G-07 La Garrotxa

Municipi: 17118 Palamós.

 

17910002

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17141 Puigcerdà.

 

17910005

CREDA Narcís Masó (Girona)

17905273

EAP G-09 La Cerdanya

Municipi: 17147 Ripoll.

 

17910003

CREDA Narcís Masó (Girona)

17905267

EAP G-04 Ripollès

Municipi: 17155 Salt.

 

17900035

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.

 

17910011

CREDA Narcís Masó (Girona)

17905277

EAP G-10 La Selva (sector B)

Serveis territorials a Lleida

 

Municipi: 25040 Balaguer.

 

25910003

CREDA Balaguer

25900748

EAP L-05 La Noguera

Municipi: 25058 les Borges Blanques.

 

25910006

CREDA Les Borges Blanques

25900763

EAP L-08 Les Garrigues

Municipi: 25072 Cervera.

 

25910007

CREDA Cervera

25900765

EAP L-09 Segarra

Municipi: 25120 Lleida.

 

25900022

CREDA Lleida

25900746

EAP L-01 Segrià (sector A)

25900751

EAP L-02 Segrià (sector B)

Municipi: 25137 Mollerussa.

 

25910005

CREDA Mollerussa

25900761

EAP L-07 Pla d'Urgell

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell.

 

25910001

CREDA La Seu d'Urgell

25900747

EAP L-03 Alt Urgell

Municipi: 25207 Solsona.

 

25910008

CREDA Solsona

25900767

EAP L-10 Solsonès

Municipi: 25217 Tàrrega.

 

25910004

CREDA Tàrrega

25900749

EAP L-06 Urgell

Municipi: 25234 Tremp.

 

25910002

CREDA Tremp

25900750

EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.

 

25910009

CREDA Lleida (*)

25900769

EAP L-11 Val d'Aran-Alta Ribagorça (*)

Serveis territorials a Tarragona

 

Municipi: 43038 Cambrils.

 

43910017

CREDA Tarragona

43907119

EAP T-02 Baix Camp

Municipi: 43055 Falset.

 

43910009

CREDA Tarragona

43900133

EAP T-12 Priorat

Municipi: 43086 Montblanc.

 

43910005

CREDA Montblanc

43900132

EAP T-11 Conca de Barberà

Municipi: 43123 Reus.

 

43910002

CREDA Reus

43907126

EAP T-09 Reus

Municipi: 43148 Tarragona.

 

43925251

CREDA Tarragona

43907121

EAP T-04 Tarragonès (sector A)

43907124

EAP T-07 Tarragonès (sector B)

Municipi: 43161 Valls.

 

43910001

CREDA Valls

43907118

EAP T-01 Alt Camp

Municipi: 43163 el Vendrell.

 

43910004

CREDA El Vendrell

43907123

EAP T-06 Baix Penedès

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: 43014 Amposta.

 

43910006

CREDA Amposta

43907125

EAP T-08 Montsià

Municipi: 43064 Gandesa.

 

43910008

CREDA Gandesa

43900131

EAP T-10 Terra Alta

Municipi: 43093 Móra d'Ebre.

 

43910007

CREDA Móra d'Ebre

43907122

EAP T-05 Ribera d'Ebre

Municipi: 43155 Tortosa.

 

43910003

CREDA Tortosa

43907120

EAP T-03 Baix Ebre

.2  Relació de vacants de l'especialitat de psicologia i pedagogia als EAP i CREDA

Vacants del cos de professors d'ensenyament secundari.

Els CREDA que es detallen corresponen a les unitats territorialitzades d'acord amb àmbits d'actuació.

C=codi de l'especialitat; V=nombre de vacants.

C

Nom de l'especialitat

V

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat) (Consorci d'Educació de Barcelona)

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 08019 Barcelona

   

08900243 EAP B-01 Nou Barris

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

08900244 EAP B-02 Sant Andreu

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

08900245 EAP B-03 Sants-Montjuïc

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

08900248 EAP B-21 Sant Martí-Verneda

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

08900274 EAP B-31 Horta-Guinardó

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

08900405 EAP B-41 Sarrià-Sant Gervasi

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

08900415 EAP B-47 Eixample

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 08023 Bigues i Riells

   

08900262 EAP B-28 Vallès Oriental (sector C)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 08096 Granollers

   

08900260 EAP B-14 Vallès Oriental (sector A)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat

   

08900258 EAP B-17 L'Hospitalet de Llobregat (sector A)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 08113 Manresa

   

08900251 EAP B-06 Bages

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 08118 el Masnou

   

08900307 EAP B-23 Baix Maresme

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 08135 Montmeló

   

08900261 EAP B-27 Vallès Oriental (sector B)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 08163 Pineda de Mar

   

08900254 EAP B-24 Alt Maresme

   

PSI

Psicologia i pedagogia

04

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

   

08900250 EAP B-04 Sant Adrià-La Mina

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 08202 Sant Celoni

   

08900263 EAP B-29 Vallès Oriental (sector D)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

   

08900255 EAP B-12 Santa Coloma de Gramanet

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 08298 Vic

   

08924081 CREDA Vic

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

08900306 EAP B-10 Osona

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

   

08900256 EAP B-15 Alt Penedès

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

   

08900252 EAP B-08 Garraf

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 08089 Gavà

   

08900265 EAP B-19 Viladecans

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 08102 Igualada

   

08900301 EAP B-38 Anoia

   

PSI

Psicologia i pedagogia

03

Municipi: 08114 Martorell

   

08900266 EAP B-26 Martorell

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

   

08925261 CREDA Sant Feliu de Llobregat

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

   

08900302 EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Serveis territorials al Vallès Occidental

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 08904 Badia del Vallès

   

08900272 EAP B-25 Badia del Vallès

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 08184 Rubí

   

08900410 EAP B-45 Rubí

   

PSI

Psicologia i pedagogia

03

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

   

Municipi: 08187 Sabadell

   

08900270 EAP B-11 Sabadell (sector A)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

08900277 EAP B-34 Sabadell (sector B)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

08900419 EAP B-48 Sant Cugat

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 08279 Terrassa

   

08900269 EAP B-13 Terrassa

   

PSI

Psicologia i pedagogia

03

Serveis territorials a Girona

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 17015 Banyoles

   

17905271 EAP G-08 Pla de l'Estany

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 17022 La Bisbal d'Empordà

   

17905263 EAP G-02 Baix Empordà

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 17023 Blanes

   

17905264 EAP G-05 La Selva (sector A)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

03

Municipi: 17066 Figueres

   

17905262 EAP G-01 Alt Empordà

   

PSI

Psicologia i pedagogia

03

Municipi: 17079 Girona

   

17905266 EAP G-03 Gironès Est

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

17905265 EAP G-06 Gironès Oest

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 17114 Olot

   

17905274 EAP G-07 La Garrotxa

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 17141 Puigcerdà

   

17905273 EAP G-09 La Cerdanya

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

   

17905277 EAP G-10 La Selva (sector B)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Serveis territorials a Lleida

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 25040 Balaguer

   

25900748 EAP L-05 La Noguera

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 25072 Cervera

   

25900765 EAP L-09 Segarra

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 25120 Lleida

   

25900022 CREDA Lleida

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

25900746 EAP L-01 Segrià (sector A)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

25900751 EAP L-02 Segrià (sector B)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell

   

25900747 EAP L-03 Alt Urgell

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 25207 Solsona

   

25900767 EAP L-10 Solsonès

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 25217 Tàrrega

   

25900749 EAP L-06 Urgell

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 25234 Tremp

   

25900750 EAP L-04 Pallars Jussà-Pallars Sobirà

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Serveis territorials a Tarragona

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 43038 Cambrils

   

43907119 EAP T-02 Baix Camp

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 43055 Falset

   

43900133 EAP T-12 Priorat

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 43086 Montblanc

   

43900132 EAP T-11 Conca de Barberà

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 43123 Reus

   

43907126 EAP T-09 Reus

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 43148 Tarragona

   

43907121 EAP T-04 Tarragonès (sector A)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

43907124 EAP T-07 Tarragonès (sector B)

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 43161 Valls

   

43907118 EAP T-01 Alt Camp

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 43163 el Vendrell

   

43907123 EAP T-06 Baix Penedès

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

   

Centres i especialitats:

   

Municipi: 43014 Amposta

   

43907125 EAP T-08 Montsià

   

PSI

Psicologia i pedagogia

01

Municipi: 43064 Gandesa

   

43900131 EAP T-10 Terra Alta

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

   

43907122 EAP T-05 Ribera d'Ebre

   

PSI

Psicologia i pedagogia

03

Municipi: 43155 Tortosa

   

43907120 EAP T-03 Baix Ebre

   

PSI

Psicologia i pedagogia

02

Annex III

Concurs de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents de l'especialitat d'audició i llenguatge vacants als centres de recursos educatius per a deficients auditius (llocs ALL als CREDA), i les possibles resultes que es produeixin en el mateix concurs.

III.a) Bases del concurs

Segons estableix el Decret 155/1994, els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) són serveis educatius que proporcionen suport a l'activitat dels professionals de l'ensenyament per contribuir a l'adequació de la seva tasca a les necessitats educatives especials dels alumnes amb disminucions auditives i dels alumnes amb trastorns del llenguatge.

Les funcions que els corresponen d'acord amb l'esmentada normativa són, sempre en relació amb els alumnes amb disminucions auditives o amb trastorns del llenguatge, l'elaboració de materials educatius adaptats, la catalogació dels recursos educatius, l'atenció logopèdica, la col·laboració amb els EAP en la identificació i avaluació de les necessitats d'aquests alumnes, l'assessorament als equips docents i serveis educatius sobre ajuts tècnics, criteris per adaptar el currículum i estratègies metodològiques, i l'aportació de suport i de criteris tècnics a altres òrgans del Departament d'Educació.

Ateses les funcions assignades als CREDA, els professionals que hi treballen desenvolupen la seva tasca de manera itinerant. Aquesta itinerància aconsella preveure els mitjans per al desplaçament entre centres docents i/o serveis educatius de l'àmbit territorial on es presta el servei.

.1  Requisits dels participants

1.1  Cos i situació administrativa.

Poden prendre part en aquest concurs els funcionaris de carrera i els funcionaris en pràctiques del cos de mestres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, sigui quina sigui la seva situació administrativa.

En relació a aquest requisit s'aplicarà el que preveu l'article 4 d'aquesta Resolució.

1.2  Coneixement de la llengua catalana.

Els funcionaris que participin en aquest concurs hauran d'acreditar que posseeixen el certificat de nivell de suficiència (C) o el certificat de nivell superior (D) de català, o qualsevol dels títols, diplomes i certificats considerats equivalents als esmentats certificats de català. També es considerarà que posseeixen el requisit de coneixement de la llengua catalana aquells que hagin obtingut la idoneïtat especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana, per resolució de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o per haver superat el concurs oposició d'accés al cos de mestres o el concurs oposició d'accés a cossos docents d'ensenyaments secundaris a partir de 1991. Igualment hauran d'acreditar el nivell adequat oral i escrit de la llengua aranesa per ocupar els llocs de treball a Era Val d'Aran.

En cas que no tinguin registrada cap d'aquestes capacitacions al registre informàtic de personal del Departament d'Educació, hauran d'adjuntar a la sol·licitud de participació una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent.

1.3  Experiència docent.

Els funcionaris que participin en aquest concurs de mèrits, hauran d'acreditar l'exercici de la docència durant un mínim de tres anys en centres d'educació infantil i primària, d'educació especial, d'educació secundària, de règim especial, de formació de persones adultes o en serveis educatius.

1.4  Requisit d'especialitat.

Els funcionaris del cos de mestres que participin en aquest concurs hauran de ser titulars de l'especialitat d'audició i llenguatge o haver-ne obtingut el reconeixement de la capacitació idònia corresponent.

1.5  Còmput i reconeixement de requisits.

Totes les condicions exigides en aquest concurs han d'estar reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu a la permanència durant dos anys en la darrera destinació definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per a tornar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les situacions administratives d'excedència i suspensió de funcions, que s'entendrà complert a 31 d'agost de 2006.

.2  Vacants

Les vacants que s'ofereixen en aquest concurs són les que figuren a l'apartat III.c), les quals s'incrementaran amb les resultes que es produeixin, si corresponen a llocs de treball el funcionament dels quals estigui previst a la planificació educativa.

.3  Puntuació de mèrits i prioritat en l'adjudicació

3.1  Puntuació i prioritat en l'adjudicació.

El concurs es resoldrà en funció de la puntuació total acreditada d'acord amb el barem de mèrits que s'indica a l'apartat III.b).

L'adjudicació de llocs de treball es realitzarà, en tot cas, atenent les peticions i els mèrits dels concursants.

La puntuació total serà la suma de les puntuacions obtingudes en les parts A i B del barem de mèrits. En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, es resoldran atenent, successivament, la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats de la part A del barem, d'acord amb l'ordre en què s'hi detallen. Si persisteix l'empat caldrà atenir-se a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què s'hi detallen. Si cal, s'utilitzarà com a últim criteri de desempat l'any de promoció d'ingrés en el cos, i dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda en el procés selectiu d'ingrés al cos.

3.2  Comissió d'avaluació de mèrits.

Els mèrits al·legats pels concursants que preveuen els apartats a.4), a.5) i c) de la part A i la part B del barem seran valorats per una única comissió que es constituirà a la seu del Departament d'Educació i que serà composta per:

President/a: subdirectora general d'Ordenació Curricular i Programes Educatius, o persona en qui delegui

Vocals:

Un/a inspector/a d'Educació, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

Un/a tècnic/a de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent d'un dels serveis territorials del Departament d'Educació o de la Subdirecció General d'Ordenació Curricular i Programes Educatius

Un/a director/a d'un centre docent, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

Un/a funcionari/ària docent en actiu, amb destinació definitiva en un centre de recursos per a deficients auditius en l'especialitat d'audició i llenguatge, escollit per sorteig públic.

El sorteig a què s'ha fet esment tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2006, a les 10 hores, a la Direcció General de Personal Docent (Via Augusta, 202, Barcelona).

Per a la comissió es designarà una comissió suplent. La composició de les comissions titular i suplent es farà pública mitjançant una resolució de la directora general de Personal Docent que s'exposarà a la seu del Departament d'Educació.

Els membres de la comissió han de pertànyer a grups de titulació igual o superior a l'exigit per ocupar els llocs objecte de concurs.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.3  Valoració dels mèrits.

L'assignació de la puntuació que correspon als concursants pels apartats i subapartats a.1), a.2), a.3), b), d) i e) del barem de mèrits la duran a terme les seccions de gestió de personal docent dels serveis territorials del Departament d'Educació. En el cas de personal adscrit als serveis educatius de la ciutat de Barcelona, el barem d'aquests apartats i subapartats el durà a terme el Consorci d'Educació de Barcelona.

3.4  Còmput i reconeixement de mèrits al·legats.

Tots els mèrits que s'al·leguin han d'estar complerts o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Quant a la data de finalització del còmput de serveis dels apartats a.1), a.2), a.3) i b) serà també la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment els mèrits al·legats de què hi hagi constància en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació.

No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds. Tampoc no es podran tenir en compte els mèrits que no es justifiquin de la manera indicada a l'apartat III.b) durant el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici del que preveu aquesta base, quant als mèrits que ja consten en el Registre informàtic de personal del Departament d'Educació, i les bases 4 i 5, pel que fa al termini de reclamacions.

.4  Formalització de les sol·licituds i admissió de participants

4.1  Obtenció i presentació de la sol·licitud.

Per participar en aquest concurs, el personal funcionari haurà d'emplenar una única sol·licitud per cos des del qual es participa segons els models oficials, que podrà obtenir al Departament d'Educació, als seus serveis territorials o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona. A aquesta sol·licitud s'ha d'adjuntar el full de serveis i de mèrits, amb la documentació justificativa corresponent i, si escau, el text corresponent a la part B del barem de mèrits.

Els models també es poden imprimir mitjançant les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

Les sol·licituds i la documentació que les acompanyin s'adreçaran als serveis territorials d'Educació o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, on els participants presten serveis el curs 2005-06.

Els que concursin des de la situació administrativa de suspensió de funcions o d'excedència adreçaran la seva sol·licitud als serveis territorials del Departament d'Educació del qual depengui el centre on hagin tingut la darrera destinació definitiva o provisional.

En tot cas, les sol·licituds es podran presentar al Registre del Departament d'Educació i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre que es faci dins el termini assenyalat.

En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans que sigui certificada.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 10 al 30 de gener de 2006, ambdós inclosos.

4.2  Participació en més d'un concurs.

Els participants en aquest concurs de mèrits que també participin en algun altre dels concursos objecte d'aquesta convocatòria només podran obtenir una única destinació per cos. A aquests efectes, hauran de prioritzar les destinacions tal com està previst a la base 5.1.

Si dins el termini que s'estableix no s'indica la priorització, s'entendrà que aquesta es fa seguint l'ordre dels concursos tal com s'anuncien en l'article 1 de la resolució.

4.3  Peticions i codis de destinació.

Els participants en aquest concurs de mèrits hauran de sol·licitar els CREDA, per ordre de preferència, fent constar el codi corresponent, que haurà de coincidir amb els detallats a l'apartat III.c).

El nombre màxim de peticions que es poden sol·licitar és de 30. En cap cas no es faran peticions relatives a municipis, zones o comarques.

Qualsevol error en el número del codi sol·licitat determinarà que s'anul·li la petició si no es correspon a cap dels CREDA existents, o bé que s'obtingui destinació en un CREDA no desitjat.

Cap dada que consigni erròniament l'interessat no podrà ser invocada per aquest a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats, fins i tot en el cas d'error en el codi, atès que el codi és el determinant de l'adjudicació.

Una vegada lliurada la documentació i finalitzat el termini de presentació de sol·licituds no es podrà modificar o anul·lar la petició.

4.4  Llista de participants.

Un cop finalitzada l'actuació de les comissions d'avaluació, assignades les puntuacions als concursants i gravades les sol·licituds, els serveis territorials d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona exposaran als taulers d'anuncis la llista de participants en aquest concurs, amb les puntuacions obtingudes.

Els participants podran consultar aquestes dades a través de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

Una vegada exposades les llistes s'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions, a comptar a partir de l'endemà de l'exposició.

Durant aquest termini els interessats també podran aportar la documentació acreditativa dels mèrits i requisits que, havent estat al·legats durant el termini de presentació de sol·licituds de participació, no hagin estat degudament justificats.

Al mateix temps que s'exposin les llistes de participants, s'anunciarà la data d'inici de les entrevistes previstes a la part B del barem de mèrits.

Un cop estudiades les reclamacions contra la llista de participants, la comissió farà pública, amb 48 hores d'antelació, al tauler d'anuncis de la seu del Departament d'Educació, als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona i a l'adreça d'Internet abans esmentada, el lloc, dia i hora en què es convoca cada aspirant per realitzar l'entrevista.

.5  Adjudicació de les destinacions i presa de possessió

5.1  Resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

Ateses les reclamacions que corresponguin a la llista de participants, la Direcció General de Personal Docent procedirà a l'adjudicació provisional de les destinacions, d'acord amb les peticions, els mèrits dels concursants, així com el que disposa aquesta Resolució.

A la resolució provisional es farà constar la llista de participants amb la puntuació atorgada i el lloc de treball adjudicat provisionalment.

Aquesta resolució es farà pública als serveis territorials del Departament d'Educació i al Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades de l'adjudicació provisional es podran consultar també a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio

Els concursants podran presentar desistiments a la participació en aquest concurs i reclamacions contra la resolució provisional dins el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de l'exposició de la resolució provisional als serveis territorials.

Així mateix, dins d'aquest termini, els participants que hagin obtingut més d'una adjudicació provisional hauran de prioritzar el concurs pel qual es vol ser destinat. Cas que no manifestin la seva opció, s'entendrà que aquesta és la prevista a la base 4.2.

5.2  Resolució definitiva d'adjudicació de destinacions.

Una vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants que desisteixin de la participació, i atesa la priorització prevista a la base 5.1, s'emetrà resolució definitiva que es publicarà al DOGC, i contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.

També es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació als interessats a tots els efectes.

Les dades relatives a l'adjudicació definitiva podran consultar-se, a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

5.3  Presa de possessió.

El professorat que concursi des de la situació administrativa d'excedència i obtingui destinació estarà obligat a presentar, als serveis territorials d'on depengui el lloc de treball adjudicat, abans de prendre'n possessió, els documents següents:

a) Còpia de la resolució de declaració de la situació administrativa d'excedència.

b) Declaració expressa de no estar processat ni separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

El professorat que no justifiqui els requisits que s'exigeixen per reingressar no podrà prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs. Així mateix, els funcionaris en pràctiques que obtinguin destinació i no superin la fase de pràctiques no podran prendre possessió de la plaça. En ambdós supòsits, el lloc de treball restarà vacant.

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d'aquest concurs de mèrits seran irrenunciables, llevat del cas que en aquest mateix procés s'obtingui una destinació per un altre cos o que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública. En aquests casos l'interessat haurà d'optar per escrit a incorporar-se a una d'elles.

L'Administració deixarà sense efecte les destinacions obtingudes per qualsevol concursant que no s'ajusti a les normes d'aquesta Resolució.

Els funcionaris que participin en aquest concurs de mèrits i als qui es declari en situació administrativa d'excedència durant la seva tramitació o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa, es consideraran excedents del lloc de treball que els hagi pogut correspondre, el qual quedarà vacant a tots els efectes.

Els funcionaris que obtinguin destinació per aquest concurs i durant el procés de tramitació hagin permutat les destinacions hauran d'exercir obligatòriament en el lloc adjudicat per aquesta Resolució, i quedarà anul·lada, per tant, la permuta concedida.

La presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2006 i se cessarà en el lloc de procedència el 31 d'agost de 2006.

.6  Recollida de documentació aportada amb la sol·licitud

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que caben contra la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre i quan no s'hagi interposat recurs pel propi interessat o per tercers que poguessin afectar-li. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, que decau en el seu dret a fer-ho.

.7  Unitats d'informació i gestió

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs de mèrits, caldrà que les persones interessades s'adrecin a les seccions de gestió de personal dels serveis territorials del Departament d'Educació que els correspongui segons la destinació del curs 2005-2006 o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.

III.b) Barem de mèrits aplicable al concurs

La selecció dels candidats es farà en dues parts. Ambdues hauran de ser superades per poder tenir destinació en algun lloc de treball objecte d'aquest concurs.

Part A: currículum professional (màxim 25 punts).

Per a la superació d'aquesta part, els aspirants hauran d'assolir un mínim de 5 punts.

a) Experiència professional (màxim 15 punts):

a.1) Exercici en càrrecs directius als centres docents públics dependents del Departament d'Educació o als serveis educatius (màxim 2 punts).

a.1.1) Per cada any d'exercici en el càrrec de director d'un centre docent públic dependent del Departament d'Educació o de serveis educatius: 0,50 punts i 0,0416 punts per mes complet.

a.1.2) Per cada any d'exercici d'altres òrgans unipersonals de govern en centres docents públics dependents del Departament d'Educació (secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic, o anàleg): 0,15 punts i 0,0125 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els nomenaments no constin al Registre informàtic de personal, fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament.

a.2) Experiència docent (màxim 9 punts).

No podran computar-se per aquest apartat el període de prestació de serveis que coincideixi amb la justificació del requisit recollit a la base 1.3. A aquest efecte, es descomptaran els serveis que s'al·leguin per a l'apartat a.2.3) i, en cas que no puguin detreure per aquest subapartat, es farà de l'a.2.2) i, si escau, finalment del subapartat a.2.1).

a.2.1) Exercici en CREDA (màxim 5 punts).

Per cada any de treball en un centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) en l'especialitat d'audició i llenguatge: 0,50 punts i 0,0416 punts per mes complet.

a.2.2) Exercici en centres docents en la mateixa especialitat del lloc sol·licitat (màxim 3 punts)

Per cada any d'exercici en llocs de treball d'audició i llenguatge (ALL) en centres d'educació especial o en centres ordinaris d'educació infantil i primària: 0,50 punts i 0,0416 punts per mes complet.

a.2.3) Exercici en altres llocs en centres docents o en altres serveis educatius (màxim 1,5 punts)

Per cada any en llocs de treball diferents de l'esmentat a l'apartat a.2.2) en centres d'educació infantil i primària, d'educació especial, d'educació secundària, de règim especial, de formació de persones adultes o en altres serveis educatius diferents de l'esmentat a l'apartat a.2.1): 0,375 punts, i 0,0312 punts per mes complet.

Documents justificatius: els serveis prestats en l'ensenyament públic s'hauran d'al·legar en el full de serveis i de mèrits. Si es tracta de serveis en centres públics no dependents de la Generalitat de Catalunya, caldrà adjuntar una certificació del cap de la unitat de personal de l'òrgan administratiu corresponent. Els serveis prestats en l'ensenyament privat s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació.

a.3) Serveis en l'Administració educativa (màxim 2 punts).

Per cada any de treball a l'Administració educativa realitzant tasques tècniques o de gestió directament relacionades amb els serveis educatius, 0,25 punts per any i 0,208 punts per mes complet.

Documents justificatius: cas que els serveis no constin en el Registre informàtic de personal, certificació acreditativa emesa per la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

a.4) Cursos impartits (màxim 5 punts).

a.4.1) Per participar com a ponent o impartir activitats o cursos de formació directament relacionats amb l'activitat pròpia d'un CREDA: 0,40 punts per cada fracció de 10 hores, fins a un màxim de 2 punts.

a.4.2) Per participar com a ponent o impartir activitats o cursos de formació relacionats amb temes educatius inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Educació, reconeguts pel Departament d'Educació o organitzats per altres administracions amb plenes competències amb matèria educativa o per universitats: 0,20 punts per cada fracció de 10 hores fins a un màxim d'1,50 punts.

a.4.3) Per participar com a ponent o impartir altres activitats o cursos de formació (jornades, simposis, etc.) relacionades amb els serveis educatius: 0,15 punts per cadascun, fins a un màxim de 0,75 punts.

a.4.4) Per participar com a ponent o impartir formació en cursos universitaris de tercer cicle (màxim 0,75 punts):

a.4.4.1) Si el tema és d'especial interès per a la tasca d'un CREDA: 0,2 punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.4.2) Per a la resta de temes: 0,15 punts per cada fracció de 10 hores.

a.4.5) Per tutoritzar pràctiques d'estudiants en serveis educatius: 0,40 punts per cada període de 40 hores (màxim 1 punt). No es puntuen els períodes de pràctiques inferiors a 40 hores.

Als efectes de l'apartat a.4, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 10 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

La participació com a ponent o el fet d'haver impartir una activitat de formació només serà computable per un únic subapartat.

Documents justificatius: certificació acreditativa emesa per l'organisme o centre corresponent. En cas que els cursos impartits hagin estat organitzats per l'Administració educativa o pels instituts de ciències de l'educació (ICE) la certificació l'haurà d'emetre la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o la universitat corresponent, respectivament.

Les tutories de les pràctiques s'acreditaran mitjançant una certificació de la Universitat corresponent on constaran les hores fetes.

a.5) Publicacions (màxim 1 punt).

Per publicacions en llibres, revistes o per guions de DVD o de vídeo de difusió nacional sobre temes educatius:

a.5.1) Per cada llibre publicat de fins a tres autors: 0,50 punts.

a.5.2) Per cada guió de DVD o vídeo de difusió nacional: 0,25 punts.

a.5.3) Per cada article publicat en llibre o en revista: 0,15 punts.

a.5.4) Per altres publicacions: 0,10 punts cada una.

Les publicacions s'acreditaran amb la fotocòpia corresponent, amb la compulsa com a mínim de les pàgines acreditatives de l'autoria, el dipòsit legal i, si escau, l'ISBN.

b) Antiguitat (màxim 5 punts).

Per cada any de serveis efectius prestats en l'ensenyament públic, en situació de servei actiu, com a funcionari de carrera docent o com a logopeda amb contracte com a personal fix del Departament d'Educació: 0,40 punts i 0,0333 punts per mes complet.

Documents justificatius: l'antiguitat s'al·legarà en el full de mèrits i de serveis i serà revisada atenent a les dades que consten al Registre informàtic de professorat.

c) Formació i perfeccionament (màxim 4 punts):

Per a l'assistència a activitats de formació incloses en el Pla de formació permanent reconegudes pel Departament d'Educació o organitzades per altres administracions educatives o per les universitats:

c.1) Per l'assistència a activitats o cursos de formació directament relacionats amb les tasques pròpies dels CREDA: 0,30 punts per cada fracció de 15 hores, fins a un màxim de 2 punts.

Als efectes d'aquest apartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 15 hores.

c.2) Per l'assistència a activitats o cursos de formació relacionats amb temes educatius inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Educació, reconeguts pel Departament d'Educació o organitzats per altres administracions amb plenes competències amb matèria educativa o per universitats, 0,20 punts per cada fracció de 15 hores, fins a un màxim d'1 punt.

Als efectes d'aquest apartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 15 hores.

c.3) Per l'assistència a altres activitats de formació (jornades, simposis, etc.) relacionades amb les activitats pròpies dels CREDA: 0,10 punts per cadascuna, fins a un màxim de 0,5 punts.

c.4) Per l'assistència a cursos universitaris de tercer cicle (màxim 1,5 punts):

c.4.1) Per l'assistència a cursos universitaris d'interès especial per a la tasca en un CREDA: 0,60 punts per cada fracció de 30 hores.

Als efectes d'aquest subapartat, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació per una fracció inferior a 30 hores. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

c.4.2) Per l'assistència a la resta de cursos universitaris: 0,30 punts per cada fracció de 30 hores.

Els cursos que formin part d'un programa de doctorat que ja hagi estat valorat per l'apartat d.1), no podran ser computats per aquest apartat c.4).

L'assistència a una activitat o curs de formació només serà computable per un únic subapartat.

Documentació justificativa: les activitats i cursos de formació i perfeccionament seran justificades amb el certificat acreditatiu expedit per l'Administració educativa, la Universitat, la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa o l'entitat convocant corresponent. Cal que s'hi especifiqui el nombre d'hores del curs o activitat ja que, cas contrari, no serà tingut en compte el certificat.

d) Mèrits acadèmics (màxim 3 punts):

d.1) Títol de doctor: 1,5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

d.2) Titulacions universitàries de segon cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 1,5 punts.

Documents justificatius: caldrà que els títols s'al·leguin en el full de serveis i de mèrits. Cas que no constin al Registre informàtic de personal, caldrà adjuntar una fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrit o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

La presentació del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte o del resguard corresponent donarà lloc, exclusivament, a la puntuació de la titulació de segon cicle, sense que en cap cas es consideri que acredita implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. Per tant, per valorar el primer cicle, caldrà justificar-lo per separat, d'acord amb l'apartat d.3).

d.3) Titulacions universitàries de primer cicle:

En cap cas es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que tingui el participant, ni es considerarà titulació de primer cicle la superació del curs d'adaptació.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tos els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,5 punts.

Documents justificatius: caldrà que els títols s'al·leguin en el full de serveis i de mèrits. Cas que no constin al Registre informàtic de personal, caldrà adjuntar la fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988). Si es tracta del primer cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura, caldrà aportar una certificació acadèmica on es faci constar que s'han cursat o superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos.

e) Per tenir adquirida la condició de catedràtic, 1,5 punts:

Part B: entrevista.

En aquesta part B, els aspirants seran puntuats de 0 a 13 punts. Per a la superació d'aquesta part, s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 6,5 punts.

L'entrevista versarà sobre el pla d'actuació per a un alumne amb dèficit auditiu, partint de la descripció del comportament lingüístic de l'alumne. Es tindran en compte les característiques de la zona sol·licitada, concretant les tasques prioritàries a dur a terme i el treball amb altres serveis educatius i socials del sector.

Els aspirants que no tenen destinació definitiva en un centre de recursos educatius per a deficients auditius hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, i dins el termini de presentació de sol·licituds esmentat a la base 4.1, un text escrit en què s'emmarqui l'actuació esmentada en el conjunt d'actuacions d'un CREDA. Aquest text tindrà una extensió màxima de 4 fulls en format DIN A-4.

Les entrevistes tindran lloc a la seu del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226) els dies, hores i sales que s'informaran, mitjançant convocatòria de la comissió d'avaluació, un cop publicades les llistes de participants i revisades les reclamacions. La publicació de la convocatòria d'entrevistes es farà pública a la seu del Departament d'Educació, als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, i a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

III.c). Relació de centres educatius per a deficients auditius i de les vacants de l'especialitat d'audició i llenguatge

.1  Relació de codis dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)

Els CREDA que es detallen corresponen a les unitats territorialitzades d'acord amb àmbits d'actuació.

(*) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat) (Consorci d'Educació de Barcelona)

 

Municipi: 08019 Barcelona.

 

08901335

CREDAC Pere Barnils

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

 

Municipi: 08015 Badalona.

 

08910008

CREDA Badalona

Municipi: 08022 Berga.

 

08910002

CREDA Berga

Municipi: 08023 Bigues i Riells.

 

08910005

CREDA Bigues i Riells

Municipi: 08096 Granollers.

 

08910003

CREDA Granollers

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat.

 

08910013

CREDA Hospitalet de Llobregat

Municipi: 08113 Manresa.

 

08910001

CREDA Manresa

Municipi: 08118 El Masnou.

 

08910014

CREDA El Masnou

Municipi: 08121 Mataró.

 

08910010

CREDA Mataró

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.

 

08910004

CREDA Mollet del Vallès

Municipi: 08163 Pineda de Mar.

 

08910015

CREDA Pineda de Mar

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.

 

08925251

CREDA Sant Adrià de Besòs

Municipi: 08202 Sant Celoni.

 

08910006

CREDA Sant Celoni

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet.

 

08910011

CREDA Santa Coloma de Gramenet

Municipi: 08298 Vic.

 

08924081

CREDA Vic

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.

 

08910012

CREDA Vilafranca

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.

 

08910009

CREDA Vilanova i la Geltrú

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

 

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.

 

08910017

CREDA Cornellà

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.

 

08910024

CREDA Esplugues

Municipi: 08102 Igualada.

 

08910022

CREDA Igualada

Municipi: 08114 Martorell.

 

08910019

CREDA Martorell

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat.

 

08910020

CREDA El Prat de Llobregat

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.

 

08910021

CREDA Sant Boi

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.

 

08925261

CREDA Sant Feliu de Llobregat

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.

 

08910023

CREDA Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 08301 Viladecans.

 

08910018

CREDA Viladecans

Serveis territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: 08904 Badia del Vallès.

 

08910027

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.

 

08910029

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.

 

08910030

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.

 

08910031

CREDA Palau de Plegamans

Municipi: 08184 Rubí.

 

08910028

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Municipi: 08187 Sabadell.

 

08900289

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Municipi: 08279 Terrassa.

 

08910026

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Serveis territorials a Girona

 

Municipi: 17023 Blanes.

 

17910004

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17066 Figueres.

 

17910001

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17114 Olot.

 

17910006

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17118 Palamós.

 

17910002

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17141 Puigcerdà.

 

17910005

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17147 Ripoll.

 

17910003

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17155 Salt.

 

17900035

CREDA Narcís Masó (Girona)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.

 

17910011

CREDA Narcís Masó (Girona)

Serveis territorials a Lleida

 

Municipi: 25040 Balaguer.

 

25910003

CREDA Balaguer

Municipi: 25058 Les Borges Blanques.

 

25910006

CREDA Les Borges Blanques

Municipi: 25072 Cervera.

 

25910007

CREDA Cervera

Municipi: 25120 Lleida.

 

25900022

CREDA Lleida

Municipi: 25137 Mollerussa.

 

25910005

CREDA Mollerussa

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell.

 

25910001

CREDA La Seu d'Urgell

Municipi: 25207 Solsona.

 

25910008

CREDA Solsona

Municipi: 25217 Tàrrega.

 

25910004

CREDA Tàrrega

Municipi: 25234 Tremp.

 

25910002

CREDA Tremp

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.

 

25910009

CREDA LLeida (*)

Serveis territorials a Tarragona

 

Municipi: 43038 Cambrils.

 

43910017

CREDA Tarragona

Municipi: 43055 Falset.

 

43910009

CREDA Tarragona

Municipi: 43086 Montblanc.

 

43910005

CREDA Montblanc

Municipi: 43123 Reus.

 

43910002

CREDA Reus

Municipi: 43148 Tarragona.

 

43925251

CREDA Tarragona

Municipi: 43161 Valls.

 

43910001

CREDA Valls

Municipi: 43163 El Vendrell.

 

43910004

CREDA El Vendrell

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: 43014 Amposta.

 

43910006

CREDA Amposta

Municipi: 43064 Gandesa.

 

43910008

CREDA Gandesa

Municipi: 43093 Móra d'Ebre.

 

43910007

CREDA Móra d'Ebre

Municipi: 43155 Tortosa.

 

43910003

CREDA Tortosa

.2  Relació de vacants de l'especialitat d'audició i llenguatge als centres de recursos educatius per a deficients auditius

Vacants del cos de mestres.

Els CREDA que es detallen corresponen a les unitats territorialitzades d'acord amb àmbits d'actuació.

(*) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat) (Consorci d'Educació de Barcelona)

 

Municipi: 08019 Barcelona.

 

08901335

CREDAC Pere Barnils

Audició i llenguatge: 9 vacants.

 

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

 

Municipi: 08015 Badalona.

 

08910008

CREDA Badalona

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08023 Bigues i Riells.

 

08910005

CREDA Bigues i Riells

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08096 Granollers.

 

08910003

CREDA Granollers

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08101 L'Hospitalet de Llobregat.

 

08910013

CREDA Hospitalet de Llobregat

Audició i llenguatge: 3 vacants.

 

Municipi: 08113 Manresa.

 

08910001

CREDA Manresa

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08118 El Masnou.

 

08910014

CREDA El Masnou

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.

 

08910004

CREDA Mollet del Vallès

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 08163 Pineda de Mar.

 

08910015

CREDA Pineda de Mar

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08202 Sant Celoni.

 

08910006

CREDA Sant Celoni

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 08298 Vic.

 

08924081

CREDA Vic

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.

 

08910012

CREDA Vilafranca

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.

 

08910009

CREDA Vilanova i la Geltrú

Audició i llenguatge: 5 vacants.

 

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

 

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.

 

08910017

CREDA Cornellà

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08102 Igualada.

 

08910022

CREDA Igualada

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.

 

08910021

CREDA Sant Boi

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.

 

08925261

CREDA Sant Feliu de Llobregat

Audició i llenguatge: 7 vacants.

 

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.

 

08910023

CREDA Sant Vicenç dels Horts

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Serveis territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: 08904 Badia del Vallès.

 

08910027

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.

 

08910030

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 08184 Rubí.

 

08910028

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 08187 Sabadell.

 

08900289

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge: 5 vacants.

 

Municipi: 08279 Terrassa.

 

08910026

CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ.)

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Serveis territorials a Girona

 

Municipi: 17023 Blanes.

 

17910004

CREDA Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 17066 Figueres.

 

17910001

CREDA Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 17118 Palamós.

 

17910002

CREDA Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 17155 Salt.

 

17900035

CREDA Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge: 5 vacants.

 

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.

 

17910011

CREDA Narcís Masó (Girona)

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Serveis territorials a Lleida

 

Municipi: 25058 Les Borges Blanques.

 

25910006

CREDA Les Borges Blanques

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 25120 Lleida.

 

25900022

CREDA Lleida

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell.

 

25910001

CREDA La Seu d'Urgell

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.

 

25910009

CREDA LLeida (*)

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Serveis territorials a Tarragona

 

Municipi: 43038 Cambrils.

 

43910017

CREDA Tarragona

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 43055 Falset.

 

43910009

CREDA Tarragona

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 43123 Reus.

 

43910002

CREDA Reus

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 43148 Tarragona.

 

43925251

CREDA Tarragona

Audició i llenguatge: 5 vacants.

 

Municipi: 43161 Valls.

 

43910001

CREDA Valls

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 43163 El Vendrell.

 

43910004

CREDA El Vendrell

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi: 43014 Amposta.

 

43910006

CREDA Amposta

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

Municipi: 43064 Gandesa.

 

43910008

CREDA Gandesa

Audició i llenguatge: 1 vacant.

 

Municipi: 43155 Tortosa.

 

43910003

CREDA Tortosa

Audició i llenguatge: 2 vacants.

 

(05.355.117)

 

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal