Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4552 - 17/01/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/14/2006, de 9 de gener, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2006 de la jubilació anticipada voluntària que es preveu a la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu. (Pàg. 2725)


RESOLUCIÓ

EDC/14/2006, de 9 de gener, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2006 de la jubilació anticipada voluntària que es preveu a la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

La disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), estableix en el seu punt 1 que els funcionaris dels cossos docents a què fan referència les disposicions addicionals desena 1, i catorzena 1, 2 i 3 de la Llei esmentada, inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim de classes passives de l'Estat, poden optar a un règim de jubilació voluntària durant els períodes compresos entre els anys 1991 i 1996, ambdós inclosos, sempre que reuneixin uns requisits determinats.

La Llei 31/1991, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1992, estableix que els funcionaris docents de cossos i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la LOGSE, inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim de classes passives de l'Estat, podran acollir-se, durant el període comprés entre els anys 1992 i 1996, ambdós inclosos, al règim de jubilació voluntària regulada a la disposició transitòria novena de la Llei esmentada.

Posteriorment, s'amplia el termini d'aplicació de la jubilació voluntària de la LOGSE a la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern dels centres docents, que disposa que els funcionaris dels cossos docents a què es refereix la disposició transitòria novena de la LOGSE podran optar a un règim de jubilació voluntària en els termes i condicions que s'hi estableixen i en les normes que la complementen i desenvolupen, durant el període d'implantació, amb caràcter general, dels ensenyaments establerts a la LOGSE. Aquest període es va ampliar a dotze anys per la disposició addicional vint-i-setena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

Finalment, la Llei 24/2001 de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, en l'article 51 del títol III (BOE de 31.12.2001) prorroga per un període de quatre anys, a partir del dia 4 d'octubre de 2002 la vigència temporal de la jubilació voluntària que es preveu a la disposició transitòria novena de la LOGSE.

L'acord del Consell de Ministres de 28 de desembre de 1990 determina l'import i les condicions de les gratificacions extraordinàries que es preveuen a la LOGSE per als funcionaris docents de nivells no universitaris. Posteriorment, l'acord del Consell de Ministres de 6 de març de 1992 va modificar l'import d'aquestes gratificacions extraordinàries. D'altra banda, l'Acord del Govern de la Generalitat de 23 de gener de 2001 aprova les gratificacions extraordinàries, complementàries a les previstes per les normes de l'Estat, per als funcionaris docents no universitaris que s'acullin a la jubilació anticipada voluntària prevista a la LOGSE. Aquesta gratificació extraordinària complementària ha estat incrementada en un 100% per l'Acord de 21 de novembre de 2001, sobre condicions de treball de professorat en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent d'ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.

El 22 de novembre de 2005 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el preacord signat el 9 de novembre entre l'Administració i les organitzacions sindicals pel qual s'incrementen les quantitats en un 100% respecte les fixades per l'Acord de 21 de novembre de 2001.

Per últim, la Resolució EDC/1525/2004, de 26 de maig (DOGC núm. 4144, d'1.6.2004), de delegació de competències del secretari general en diversos òrgans del Departament, en el seu article 8.8, delega en els directors dels serveis territorials la gestió i la concessió de jubilacions dels funcionaris docents no universitaris.

D'acord amb el que s'ha exposat i d'acord amb les competències que m'atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1  Poden sol·licitar la jubilació anticipada voluntària, amb efectes de 31 d'agost de 2006, els funcionaris docents inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim de classes passives de l'Estat que pertanyin a algun dels cossos següents:

Cos de mestres.

Cos de professors d'ensenyament secundari.

Cos de professors tècnics de formació Professional.

Cos de catedràtics de música i arts escèniques.

Cos de professors de música i arts escèniques.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Cos d'inspectors d'educació.

Cossos i escales declarats a extingir amb anterioritat a la vigència de la LOGSE.

.2  També poden sol·licitar la jubilació anticipada voluntària els inspectors al servei de l'Administració educativa, els funcionaris docents adscrits a la funció inspectora i els directors escolars d'ensenyament primari a extingir.

Per poder-s'hi acollir han d'acomplir tots els requisits del punt tercer d'aquesta Resolució, a excepció dels que fan referència a la permanència en plantilles de centres docents, que haurà de referir-se a l'equivalent que correspongui.

.3  Els sol·licitants han d'acomplir els requisits següents:

a) Estar en actiu l'1 de gener de 1990 i romandre-hi ininterrompudament en dita situació i des de la data esmentada en llocs pertanyents a les plantilles de centres docents o a la Inspecció educativa.

b) Tenir seixanta anys complerts el 31 d'agost del curs escolar en què se sol·licita la jubilació anticipada voluntària.

c) Tenir acreditats un mínim de quinze anys de serveis efectius a l'Estat el 31 d'agost de l'any que se sol·licita.

.4  Els funcionaris que es jubilin d'acord amb el que disposa la disposició transitòria novena de la LOGSE, que tinguin acreditats en el moment de la jubilació un mínim de vint-i-vuit anys de serveis efectius a l'Estat, percebran una gratificació extraordinària per una sola vegada, el càlcul de la qual es farà d'acord amb l'edat, cos de pertinença i anys de serveis a l'Estat de l'interessat.

Els funcionaris dels cossos docents a què es refereixen les disposicions addicionals desena, 1 i catorzena 1, 2 i 3 de la LOGSE, acollits a règims de Seguretat Social o de previsió diferents del de classes passives, poden igualment percebre la gratificació extraordinària que els correspongui sempre que causin baixa definitiva en la prestació de serveis a l'Estat, per jubilació voluntària o per renúncia a la condició de funcionari, i reuneixin els requisits exigits en aquesta disposició, llevat el de pertinença al règim de classes passives de l'Estat.

.5  La sol·licitud cal adreçar-la al Servei Territorial del qual depengui l'interessat i es pot presentar als Serveis Territorials, a la seu central del Departament d'Educació o per qualsevol dels mitjans que es preveuen a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.6  Les sol·licituds es poden presentar durant els dos primers mesos de l'any. El model de sol·licitud es podrà recollir a les seus dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i s'hi haurà d'adjuntar la documentació justificativa que correspongui.

.7  Un cop presentada la sol·licitud, només s'acceptaran renúncies fins al 31 de març de 2006.

.8  Els Serveis Territorials del Departament d'Educació resoldran les sol·licituds presentades i, quan escaigui, dictaran les resolucions de jubilació anticipada voluntària i, quan correspongui, especificaran la quantia de la gratificació extraordinària que es percebrà amb la retribució ordinària de l'últim mes de servei actiu.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació al DOGC, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar, potestativament, un recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el secretari general d'Educació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 9 de gener de 2006

Ramon Martínez i Deu

Secretari general

(05.354.013)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal