Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4556 - 23/01/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/39/2006, de 17 de gener, per la qual es dicten instruccions relatives a la tramitació dels expedients del professorat interí i substitut que sol·licita acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí docent. (Pàg. 3507)


RESOLUCIÓ

EDC/39/2006, de 17 de gener, per la qual es dicten instruccions relatives a la tramitació dels expedients del professorat interí i substitut que sol·licita acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí docent.

La disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, estableix les mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat interí i substitut, també recollides al punt 5 de l'Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari, signat amb l'organització sindical Comissions Obreres el 17 de novembre de 2005 i aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de novembre de 2005.

Per la Resolució EDC/2108/2005, de 6 de juliol (DOGC núm. 4423, d'11.7.2005), es van dictar instruccions per tal que es poguessin aplicar les millores esmentades sobre les condicions laborals del professorat interí i substitut des de l'inici del curs 2005-2006 al professorat que havia manifestat la seva voluntat d'acollir-se al preacord de la Mesa sectorial de 31 de gener de 2005, quan va emplenar el model de sol·licitud de destinació provisional per a aquest curs 2005-2006.

Una vegada publicat l'esmentat Decret 172/2005, de 23 d'agost, cal establir el procediment per aplicar al professorat interí i substitut les millores de les condicions laborals que es preveuen en la disposició transitòria primera.

Per tot això,

Resolc:

Dictar les instruccions següents sobre l'aplicació de les mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat interí/substitut que es preveuen a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005):

1. Termini per modificar les peticions d'especialitats docents i l'ordre dels serveis territorials sol·licitats.

Tal com preveu l'apartat 5.c) de la Resolució EDC/2108/2005, de 6 de juliol (DOGC núm. 4423, d'11.7.2005), s'obre un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, per modificar les especialitats docents i l'ordre dels serveis territorials sol·licitats, per part del professorat interí i substitut que hagi manifestat la seva voluntat d'acollir-se al preacord, tal com preveu l'article 7 de la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig (DOGC núm. 4379, de 6.5.2005), sense que la modificació de les especialitats pugui suposar la interrupció del nomenament vigent.

Durant la resta del curs 2005-2006, no es podran modificar les peticions d'especialitats ni l'ordre dels serveis territorials sol·licitats a la borsa de treball del personal docent.

Per al curs escolar 2006-2007 s'obrirà un nou termini per poder modificar les peticions d'especialitats i l'ordre dels serveis territorials sol·licitats abans del 30 de juny de 2006.

Al llarg del període que es preveu a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, cada curs escolar s'obrirà, almenys, un nou termini que permeti modificar les peticions d'especialitat i l'ordre dels serveis territorials sol·licitats a la borsa de treball del personal docent.

2. Sol·licituds per acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí que es preveuen a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005.

En el mateix termini que s'estableix al punt anterior, el professorat interí i substitut que no va ser inclòs en la relació aprovada per la Resolució EDC/2250/2005, de 22 de juliol (DOGC núm. 4435, de 27.7.2005), i que reuneixi els requisits d'antiguitat exigits en els apartats 1 i 8 de la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, podran sol·licitar acollir-se a les garanties de continuïtat, presentant el model de sol·licitud que es trobarà a la seva disposició en els serveis territorials del Departament d'Educació.

Els efectes administratius de les garanties de continuïtat a què s'ha acollit el personal interí/substitut en aquest nou termini seran de l'1 de setembre de 2006 fins al 31 d'agost de 2008.

3. Publicació de la relació definitiva de professorat interí i substitut que s'hagi acollit a les garanties de continuïtat com a personal interí.

Finalitzat el termini que s'estableix en els dos punts anteriors, es publicarà per resolució la relació definitiva de professorat interí i substitut que s'hagi acollit a les garanties de continuïtat com a personal interí docent, als taulers d'anuncis dels serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio.

4. Tramitació dels documents que inclouen les clàusules i condicions relatives a la continuïtat com a personal interí docent.

Els serveis territorials trametran a tot el personal docent inclòs en la relació definitiva esmentada en el punt 3 anterior un document d'acceptació de les condicions que es preveuen en la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005. Aquest document s'enviarà a l'adreça del centre docent en el cas dels substituts/interins que tinguin un únic nomenament fins al 30 de juny o el 31 d'agost, respectivament, i, a l'adreça particular a la resta de substituts. L'esmentat document administratiu especificarà les clàusules i condicions relatives a les especialitats que hauran d'impartir i que prèviament hagin estat demanades en la borsa de treball, als àmbits geogràfics on podran ser destinats en les adjudicacions de destinacions de cada estiu com a interins en vacant, o als efectes de cobrir substitucions i l'obligació de presentar-se a les proves d'oposicions convocades pel Departament d'Educació, tal com preveu el punt 5 de l'esmentada disposició transitòria primera.

En el termini de 10 dies hàbils des de la data de recepció del document administratiu, cada persona interessada haurà de trametre al servei territorial corresponent, l'esmentat document signat, acceptant les condicions que s'hi inclouen.

L'acceptació de les condicions relacionades en el document comportarà per al Departament d'Educació el compromís de garantir, durant el període previst en la disposició transitòria primera, el nomenament com a interí o substitut segons les condicions que es preveuen en l'esmentada normativa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de gener de 2006

Montserrat Guri i López

Directora general de Personal Docent

(06.017.079)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal