Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4560 - 27/01/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/112/2006, de 19 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. (Pàg. 4541)


RESOLUCIÓ

EDC/112/2006, de 19 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació.

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, estableix al capítol VI del títol V la regulació de la selecció i nomenament del director o directora dels centres docents públics.

El Decret 317/2004, de 22 de juny (DOGC núm. 4161, de 25.6.2004), pel qual es regulen la constitució i composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, estableix a l'article 11 que el Departament d'Educació convoca periòdicament el concurs de mèrits per a la designació del director o directora dels centres docents en què hagi de quedar vacant aquest càrrec.

Per tot el que s'ha esmentat, a proposta de la Direcció General de Personal Docent,

Resolc:

.1  Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació en els que hagi de quedar vacant aquest càrrec relacionats a l'annex 2.

.2  Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.3  La selecció es realitzarà entre el professorat funcionari de carrera dels cossos del nivell educatiu i règim al qual pertany el centre. La selecció es regeix pels principis de publicitat, mèrit i capacitat.

.4  Delegar la competència de resoldre aquest concurs en els directors o directores dels serveis territorials.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex 1

Bases del concurs de mèrits per a la selecció del director o directora dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació en què hagi de quedar vacant aquest càrrec

.1  Centres en què queda vacant el càrrec de director

Els centres docents en què a partir de l'1 de juliol de 2006 queda vacant el càrrec de director es detallen a l'annex 2.

.2  Requisits de participació

Poden prendre part en aquest concurs de mèrits els professors funcionaris de carrera dels cossos del nivell educatiu i règim al qual pertany el centre, que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat de cinc anys com a mínim en el cos de la funció pública docent des del qual s'hi opta.

b) Haver impartit docència directa a l'aula com a funcionari de carrera, durant un període d'igual durada, en un centre públic que imparteix ensenyaments del mateix nivell i règim.

c) Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d'Educació, del mateix nivell i règim, amb una antiguitat d'almenys un curs acadèmic, en el moment de la publicació de la convocatòria.

Els requisits a), b) i c) s'han de tenir complerts en la data de publicació d'aquesta convocatòria.

No són exigibles els requisits a) i b) als candidats a director d'un centre de menys de vuit unitats, dels centres de règim especial i de formació d'adults.

d) Tenir coneixement del català, i de l'aranès a Era Val d'Aran, acreditat amb el nivell C o equivalent, o la idoneïtat corresponent.

Els aspirants que no puguin acreditar coneixements de català, i d'aranès si és el cas, corresponents al nivell C o superior, o no puguin acreditar la idoneïtat, hauran de superar una prova prèvia de coneixements de català, i d'aranès si el centre és a Era Val d'Aran, d'acord amb l'article 7.1 del Decret 161/2002, de 12 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. Així mateix, serà d'aplicació el règim d'exempcions previst a l'article 8 del Decret esmentat.

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

El director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació designarà en l'àmbit territorial de la seva competència tants òrgans qualificadors com siguin necessaris per tal d'avaluar la competència lingüística dels aspirants que no la tinguin acreditada.

Cada òrgan qualificador estarà integrat per un inspector o inspectora d'educació que el presideix, un professor o professora funcionari de carrera d'algun cos d'ensenyaments secundaris i un professor o professora funcionari de carrera del cos de mestres. A Era Val d'Aran el mateix òrgan qualificador avaluarà la competència en català i aranès.

El director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació farà pública al tauler d'anuncis dels serveis territorials, no més tard del dia 24 de febrer de 2006, la composició dels òrgans qualificadors que s'han de constituir, la relació d'aspirants que han de ser avaluats en la seva competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc de realització de les proves. Aquestes proves es realitzaran abans del 28 de febrer de 2006.

Estructura de les proves per a l'acreditació de la competència lingüística

La prova constarà de dues parts:

Prova oral

Lectura d'un text (10 punts).

Conversa guiada (60 punts).

Exposició sobre un tema relacionat amb l'activitat professional (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

Prova escrita

Redacció sobre un tema relacionat amb l'activitat professional: carta, informe, (30 punts).

Correcció d'un text (20 punts).

Preguntes de morfosintaxi i lèxic (50 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

.3  Sol·licituds de participació i termini

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits es podran obtenir als serveis territorials del Departament d'Educació o a l'adreça d'Internet: http://www.gencat.net/educacio. En tot cas, les sol·licituds es poden presentar al registre del Departament d'Educació, als seus serveis territorials i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del termini establert.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada.

En el cas que s'opti a la direcció de centres diferents, els aspirants hauran de prioritzar les seves opcions en la sol·licitud atès que només poden ser nomenats per a un únic centre. Tanmateix, i amb caràcter excepcional, un aspirant podrà ser seleccionat per ocupar la direcció d'una Zona Escolar Rural i la direcció d'un dels centres que en formen part, si existeix vacant.

Els participants hauran de sol·licitar els centres fent constar els codis detallats a l'annex 2.

Per a l'elaboració del projecte específic de direcció, els aspirants a director podran consultar la documentació relativa al centre a la direcció del qual opten, en les dependències de la inspecció als serveis territorials que corresponguin.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà de l'1 al 15 de febrer de 2006, ambdós inclosos.

La sol·licitud s'adreçarà a la direcció dels serveis territorials a què correspongui el centre sol·licitat en primer lloc i s'adjuntarà la declaració de mèrits amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb el barem de la base 5, inclòs el projecte específic que recull la proposta directiva en relació amb el projecte educatiu del centre a la direcció del qual s'opta.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats de què hi hagi constància al registre informàtic de personal del Departament d'Educació. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant el termini de presentació de sol·licituds, ni aquells que no es justifiquin de la manera indicada a la base 5.

.4  Comissió de selecció

La selecció entre els aspirants a director o directora la realitza la comissió de selecció que es constitueix en cada centre i/o Zona Escolar Rural amb aquesta finalitat.

4.1  La comissió estarà formada per:

Un inspector o inspectora d'educació, que la presideix, i el director o directora d'un centre públic del mateix nivell i règim que el centre on s'hagi de proveir la direcció, proposat pel president de la comissió, com a representants de l'administració educativa.

Tres representants del claustre de professors i dos representants del consell escolar, dels quals un serà del sector de pares i l'altre el representant de l'ajuntament, com a representants dels òrgans de participació en el control i la gestió del centre i/o Zona Escolar Rural corresponent. En els centres docents on no hi ha representació dels pares, els representants del consell escolar seran l'un del sector d'alumnes i l'altre el representant de l'ajuntament. Actua com a secretari de la comissió el director o directora que forma part de la comissió com a representant de l'administració educativa. Els tres representants del claustre de professors seran designats per votació secreta. Cada professor podrà votar a dos representants i es seleccionarà els tres més votats. En cas d'empat de vots, es designarà el de més edat.

Els directors o directores que es presentin al concurs de mèrits per a la selecció d'aspirants a la direcció del centre en el qual estan exercint, la direcció no podran formar part de la comissió de selecció ni dur a terme les funcions que en el procés de selecció estan assignades al director o directora del centre. Aquestes funcions seran exercides pel cap d'estudis, en el cas que no sigui candidat o, consecutivament, pel coordinador pedagògic o pel secretari del centre, si no tenen motiu d'abstenció.

En cap cas els aspirants poden formar part de la comissió.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2  Designació de representants del claustre de professors i del consell escolar en la comissió de selecció.

El director o directora del centre trametrà al director o directora dels serveis territorials una còpia de l'acta de la sessió de cadascun dels òrgans de participació esmentats que han estat convocats amb la finalitat de designar els representants a la comissió de selecció.

El director o la directora dels serveis territorials nomenarà els membres de la comissió amb anterioritat al dia 23 de març de 2006.

.5  Fases del concurs

El concurs constarà de dues fases.

5.1  En la primera fase la comissió de selecció ha de considerar els mèrits relacionats amb l'experiència professional dels aspirants, en l'àmbit de la gestió i de la docència, que hagi estat valorada positivament i en l'àmbit de la participació com a representant del claustre al consell escolar. Es valora especialment l'experiència prèvia en l'exercici de la direcció.

En aquesta fase també es valoren els títols universitaris diferents a l'exigit per a l'ingrés al cos de la funció pública docent des del qual es concursa.

La valoració dels mèrits que hagin estat acreditats pels aspirants es fa d'acord amb el barem següent:

A) Per l'exercici del càrrec de director, amb valoració positiva:

1,50 punts per cada any, en un centre del mateix nivell i règim.

0,75 punts per cada any, en un centre de diferent nivell o règim.

B) Per l'exercici del càrrec de cap d'estudis, de coordinador pedagògic, de secretari, o anàleg, amb valoració positiva:

0,75 punts per cada any, en un centre del mateix nivell i règim.

0,50 punts per cada any, en un centre de diferent nivell o règim.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre de personal):

Pels apartats A) i B), fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2005-2006, o bé, certificat del secretari o cap del servei de personal dels serveis territorials corresponent.

C) Per cada any de servei com a coordinador de cicle en l'educació infantil, en l'educació primària o en l'educació secundària obligatòria, coordinador d'educació secundària obligatòria, de batxillerat o de formació professional, coordinador d'una aula de formació d'adults, cap de departament didàctic, cap de seminari o anàlegs, amb valoració positiva:

0,50 punts per cada any, en un centre del mateix nivell i règim.

0,25 punts per cada any, en un centre de diferent nivell o règim.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre de personal):

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti la durada real del càrrec o certificació del secretari del centre amb el vistiplau del director.

D) Per cada any de servei en llocs de treball de l'administració educativa de nivell 26 o superior: 0,75 punts.

Documents justificatius:

Certificació de la directora de Serveis.

Per la suma dels apartats A), B), C) i D) no es donarà una valoració superior a 17 punts.

E) Per pertànyer al cos de catedràtics d'ensenyaments secundari en els concursos de mèrits per a director o directora d'un institut d'educació secundària; al cos de catedràtics d'escola oficial d'idiomes, en el concurs de mèrits per a director o directora d'una escola oficial d'idiomes; al cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, en el concurs de mèrits per a director o directora d'escola d'arts, d'escoles superior de conservació i restauració de béns culturals o escola superior de disseny: 2 punts.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre de personal):

Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti o se li reconegui la condició de catedràtic.

F) Pels anys d'experiència docent que superen els cinc exigits com a requisit, amb valoració positiva de la tasca docent realitzada:

1 punt per cada any, en un centre del mateix nivell i règim.

0,5 punts per cada any, en un centre de diferent nivell o règim.

Per aquest concepte es pot obtenir un màxim de 6 punts.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre de personal):

Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del secretari o del cap de servei de personal dels serveis territorials corresponents i/o certificat del secretari del centre amb el vistiplau del director. En el cas d'experiència docent en centres privats caldrà aportar certificat del director amb el vistiplau de la inspecció.

G) Per cada any d'experiència com a representant del claustre al consell escolar: 0,5 punts.

Per aquest concepte es pot obtenir un màxim de 2 punts.

Documents justificatius:

Certificació del secretari del centre amb el vistiplau del director.

Els punts pels anys d'experiència previstos en l'apartat A), B), C), es calcularan dividint per dotze el nombre de mesos acumulats fins al 30 de juny de 2006, i fins al 31 d'agost de 2006 els apartats D) F) i G), multiplicant el resultat pels punts anuals assignats a cada any d'exercici en el càrrec i servei, d'experiència docent o com a representant del claustre en el consell escolar. El nombre de punts resultant de les operacions anteriors no pot ultrapassar el nombre màxim de punts establert, si s'escau, en els apartats del barem.

Un cop acumulats els mesos no es tindran en compte les fraccions inferiors al mes. En el resultat de la divisió per dotze i en el càlcul per punts, es tindran en compte dos decimals.

H) Per cada titulació universitària diferent a l'exigida per a l'ingrés al cos de la funció pública docent des del qual es concursa:

1 punt per cada títol de doctor, de llicenciat, d'arquitecte o enginyer.

0,5 punts per cada títol de diplomat universitari o equivalent.

Per aquest concepte es pot obtenir un màxim d'1 punt.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre de personal):

Fotocòpia compulsada del títol de doctor. Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte. Fotocòpia compulsada del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents o, certificació acadèmica en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'aquests títols d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

Per la suma dels apartats E), F), G) i H) es pot obtenir un màxim de 8 punts.

La puntuació mínima requerida en la primera fase és de 8 punts. Els aspirants que obtinguin o que superin aquesta puntuació passaran a la fase següent.

5.2  En la segona fase es consideren els mèrits professionals específics, acreditats mitjançant les activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb la gestió i direcció dels centres docents i dels serveis i programes educatius, i també mitjançant el projecte específic que recull la proposta directiva de l'aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre.

El projecte específic ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, format DIN A4, a doble espai.

Els aspirants exposaran el seu projecte de direcció davant la comissió de selecció.

La comissió de selecció podrà demanar el parer del consell escolar sobre els projectes específics dels aspirants presentats. A aquest efecte, els membres del consell escolar podran consultar aquests projectes en la forma que determini la comissió de selecció.

La valoració de la segona fase es farà d'acord amb el següent barem:

I) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb la gestió i direcció dels centres docents i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

Documents justificatius:

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l'organisme o l'entitat corresponent. Per la recerca i les publicacions: els exemplars, que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions.

J) Per la valoració del projecte específic que recull la proposta directiva de l'aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre, exposat davant la comissió de selecció: fins a 12 punts.

La comissió de selecció tindrà en compte la coherència dels projectes per a la direcció d'un centre que forma part d'una Zona Escolar Rural i el de la direcció de la Zona Escolar Rural.

El projecte de direcció serà global i inclourà, almenys, els continguts següents:

a) Valoració del funcionament actual del centre docent en relació amb el seu projecte educatiu tant des del punt de vista pedagògic com de gestió, i de la incidència de l'entorn sobre el centre.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar el coneixement del centre i la coherència del projecte específic amb l'avaluació interna i externa del centre i amb altres fonts d'informació disponibles. També ha de valorar el coneixement de l'entorn i de la seva incidència en el centre.

b) Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l'organització i el funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció. En particular, el projecte ha de concretar els objectius directament relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar la relació del projecte de direcció amb els objectius del Departament d'Educació i amb el projecte educatiu del centre.

c) Descripció de les grans línies d'actuació previstes per assolir els objectius fixats a l'apartat anterior i previsió dels recursos necessaris. En particular, s'ha d'especificar l'estratègia per a aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en la aplicació del projecte de direcció.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar la coherència de les estratègies amb els objectius, les previsions de treball en equip i, si s'escau, la proposta d'equip de govern que s'hi incorpora a la proposta de direcció, l'optimització dels recursos disponibles, el realisme sobre els recursos a obtenir i les possibilitats d'assolir els objectius amb els recursos previstos.

d) Exposició del procés d'avaluació del desenvolupament del projecte de direcció i dels mecanismes previstos per informar els òrgans de control i participació.

Criteris per a l'avaluació d'aquest contingut del projecte:

La comissió de selecció ha de valorar el rigor i la simplicitat del procés per fer el seguiment i valorar l'aplicació del projecte de direcció, per prendre decisions a partir dels resultats obtinguts i per fer efectiva la transparència informativa.

La comissió de selecció ha de fer una valoració global del projecte específic presentat i exposat per cada aspirant, a partir de les valoracions dels diferents continguts parcials esmentats. Cada membre de la comissió de selecció valorarà el projecte específic de zero a dotze punts. Quan hi hagi una diferència de quatre o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres de la comissió en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la valoració màxima o mínima només s'exclourà una d'aquestes valoracions.

La puntuació mínima que s'ha d'obtenir en aquesta fase per ser seleccionat és de 6 punts.

.6  Acreditació de l'avaluació dels mèrits al·legats a la primera fase del concurs

D'acord amb el que preveu el barem de l'annex del Decret 317/2004, de 22 de juny, per cadascun dels apartats es determina el següent:

En relació amb l'apartat A:

Els sol·licitants que van exercir el càrrec de director des de l'1 de juliol de 2003 fins al 30 de juny de 2004, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament prevista a la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, se'ls considera avaluats positivament fins al 30 de juny de 2003.

Els sol·licitants que van exercir el càrrec de director entre l'1 de juliol de 2004 i el 30 de juny de 2005, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament prevista a la disposició transitòria tercera del Decret 317/2004, se'ls considera avaluats positivament fins al 30 de juny de 2004.

La inspecció d'educació realitzarà l'avaluació de l'exercici de càrrec de director als aspirants que van exercir el càrrec com a conseqüència de la pròrroga del nomenament prevista a la disposició transitòria tercera del Decret 317/2004.

La inspecció d'educació també realitzarà l'avaluació de l'exercici del càrrec de director als aspirants que varen ésser nomenats amb data 1 de juliol de 2002 i finalitzen el seu mandat en data 30 de juny de 2006 i els nomenats amb data 1 de juliol de 2003 fins al 30 de juny de 2006.

En relació amb els apartats B, C i F:

La inspecció d'educació també realitzarà l' avaluació dels mèrits dels apartats B, C i F a partir del 13 de gener de 2003, data d'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

.7  Procediment

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials, comprovarà el compliment dels requisits esmentats a la base 2. A continuació, el director o directora dels serveis territorials resoldrà sobre l'admissió i la desestimació de les sol·licituds presentades.

Aquesta resolució es farà pública a l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio i al tauler d'anuncis dels serveis territorials i es notificarà al director o directora del centre on es convoqui el càrrec de director perquè la faci pública al tauler d'anuncis del centre abans del 2 de març de 2006.

Contra la desestimació de la sol·licitud, els aspirants poden presentar un recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució.

El director o la directora dels serveis territorials lliurarà a la presidència de cada comissió, abans del dia 25 de març, la documentació corresponent a cadascuna de les sol·licituds admeses: els mèrits, el projecte específic i la proposta de baremació. El director o la directora del serveis territorials advertirà a cada comissió de selecció d'aquells candidats que opten a més d'una direcció vacant, especialment si els centres docents pertanyen a serveis territorials diferents.

Un cop valorada la primera fase del concurs, i abans del 31 de març de 2006, s'exposaran als centres on actuïn les comissions de selecció, les llistes de candidats amb la puntuació obtinguda a la primera fase.

El president de la comissió de selecció lliurarà una còpia del projecte específic de cada aspirant a cada membre de la comissió de selecció.

Una vegada exposada la resolució que fa pública la llista d'aspirants que passen a la segona fase, s'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions a partir de l'endemà de dita exposició. Aquestes reclamacions es presentaran al centre i s'adreçaran al president o presidenta de la comissió de selecció. Durant aquest termini també es podran presentar en els centres corresponents desistiments totals o parcials a la participació.

En exposar les llistes esmentades, la comissió de selecció anunciarà la data de defensa del projecte corresponent a la segona fase del concurs. Aquesta data s'haurà d'anunciar amb un mínim de 48 hores d'antelació. En qualsevol cas, la defensa del projecte s'ha d'exposar davant de la comissió abans del 21 d'abril de 2006.

La comissió seleccionarà l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta com a suma de les puntuacions de les dues fases d'entre aquells que hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents.

En cas d'empat en la puntuació total obtinguda entre diversos aspirants, se selecciona aquell que hagi obtingut la puntuació més alta en la segona fase. Si encara subsisteix l'empat, se selecciona aquell que hagi obtingut la puntuació més alta en l'apartat A) de la primera fase; si subsisteix l'empat se selecciona el que hagi obtingut major puntuació en l'apartat B) i així successivament en la resta d'apartats del barem fins l'apartat H). Si finalment subsisteix l'empat s'efectuarà un sorteig davant els aspirants empatats.

Un cop ateses les reclamacions que correspongui i avaluada la segona fase, el secretari de la comissió estén l'acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada aspirant en tots els conceptes, i hi fa constar la persona seleccionada. L'acta és signada per tots els membres de la comissió.

El president de la comissió farà pública l'acta, abans del 25 d'abril de 2006, al tauler d'anuncis del centre i la trametrà al director o directora dels serveis territorials, qui n'ordenarà la seva publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials.

Contra les decisions contingudes a l'acta acreditativa de les puntuacions obtingudes, les persones interessades poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió de selecció. Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director o directora dels serveis territorials. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

.8  Nomenament del director

El director o directora dels serveis territorials nomena director o directora del centre l'aspirant seleccionat, si ja té adquirida la categoria de director, des de l'1 de juliol de 2006 fins al 30 de juny de 2009.

Els aspirants seleccionats que no tinguin adquirida la categoria de director seran nomenats director o directora en pràctiques amb efectes 1 de juliol de 2006 i per un període d'un any. Abans que acabi aquest període seran avaluats del programa de formació inicial que preveu l'article 19 del Decret 317/2004, de 22 de juny. En cas que l'avaluació sigui positiva, quedaran nomenats directors fins al 30 de juny de 2009.

L'aspirant seleccionat per la comissió de selecció que no superi el programa de formació inicial no serà nomenat director.

.9  Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director, durant el mes d'octubre d'enguany els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials. Podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que l'interessat o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l'administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant decau en el dret a fer-ho.

Annex 2

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

 

 

08047741

CEIP Antaviana

Barcelona

08043103

CEIP Antoni Balmanya

Barcelona

08052670

CEIP Auró

Barcelona

08001595

CEIP Baixeras

Barcelona

08002320

CEIP Ciutat Comtal

Barcelona

08013081

CEIP Coves d'en Cimany

Barcelona

08058416

CEIP Diagonal-Mar

Barcelona

08039434

CEIP Doctor Ferran i Clua

Barcelona

08045057

CEIP El Sagrer

Barcelona

08043255

CEIP Ítaca

Barcelona

08002216

CEIP Josep Maria de Sagarra

Barcelona

08041751

CEIP La Caixa

Barcelona

08035428

CEIP La Farigola del Clot

Barcelona

08052657

CEIP Les Glòries Catalanes

Barcelona

08035465

CEIP Mare Nostrum

Barcelona

08055932

CEIP Miquel Batllori

Barcelona

08043875

CEIP Pit-roig

Barcelona

Centres d'ensenyaments secundaris

 

 

08061725

EOI Barcelona III

Barcelona

08062195

EOI Barcelona IV

Barcelona

08062201

EOI Barcelona V

Barcelona

08035167

IES Barcelona-Congrés

Barcelona

08034588

IES Collserola

Barcelona

08052839

IES Consell de Cent

Barcelona

08054228

IES Joan Fuster

Barcelona

08040138

IES La Sedeta

Barcelona

08013226

IES Menéndez y Pelayo

Barcelona

08052581

IES Miquel Tarradell

Barcelona

08013202

IES Montserrat

Barcelona

08033894

IES Príncep de Girona

Barcelona

08052803

IES Sant Martí de Provençals

Barcelona

08031812

IES Valldemossa

Barcelona

Centres de formació de persones adultes

 

 

08055002

CFA Barri Gòtic

Barcelona

08055063

CFA Canyelles

Barcelona

08055683

CFA Manuel Sacristán

Barcelona

08061683

CFA Palau de Mar

Barcelona

08060411

CFA Sants-Sant Raimon Penyafort

Barcelona

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

 

 

08000049

CEIP Fabra

Alella

08000165

CEIP Sant Martí

Arenys de Munt

08055890

CEIP Sobirans

Arenys de Munt

08000414

CEIP Alexandre Galí

Badalona

08041581

CEIP Gitanjali

Badalona

08044508

CEIP Ítaca

Badalona

08061762

CEIP Mas Maria

Cabrils

08015004

CEIP Sagrada Família

Caldes d'Estrac

08043942

CEIP Montbui

Caldes de Montbui

08039677

CEIP Congost

Canovelles

08015399

CEIP Sant Nicolau

Canyelles

08053455

CEIP Les Aigües

Cardedeu

08015612

CEIP Joan de Palà

Cardona

08016033

CEIP Montanyans-ZER Cep de Sis

Castellet i la Gornal

08017207

CEIP Mossèn Cinto

Folgueroles

08017232

CEIP Agrupació Sant Jordi

Fonollosa

25001709

CEIP Santa Margarida-ZER Alt Berguedà

Gósol

08000098

CEIP Bertí

Ametlla del Vallès

08037981

CEIP de L'Estany-ZER El Moianès

L'Estany

08034862

CEIP Ausiàs March

L'Hospitalet de Llobregat

08019231

CEIP Milagros Consarnau

L'Hospitalet de Llobregat

08019290

CEIP Provençana

L'Hospitalet de Llobregat

08019711

CEIP Sagrada Família

La Llagosta

08060939

CEIP Guerau de Liost

Les Franqueses del Vallès

08058076

ZER Els Castells

Les Masies de Voltregà

08055907

CEIP Miquel Martí i Pol

Lliçà d'Amunt

08019800

CEIP Països Catalans

Lliçà d'Amunt

08019782

CEIP Salvador Sanromà

Llinars del Vallès

08019861

CEIP Gafarró-ZER Alt Lluçanès

Lluçà

08019927

CEIP Marià Cubí i Soler

Malgrat de Mar

08019940

CEIP Puig-Agut

Manlleu

08020127

CEIP Bages

Manresa

08020061

CEIP La Renaixença

Manresa

08020929

CEIP Germanes Bertomeu

Mataró

08021041

CEIP Josep Montserrat

Mataró

08034357

CEIP Vista Alegre

Mataró

08039288

CEIP Renaixença-ZER Serra d'Ancosa

Mediona

08021466

CEIP Col·legis Nous

Mollet del Vallès

08038041

CEIP Federico García Lorca

Mollet del Vallès

08021582

CEIP Joan Salvat Papasseit

Mollet del Vallès

08021478

CEIP Nicolás Longaron

Mollet del Vallès

08021570

CEIP Princesa Sofía

Mollet del Vallès

08032713

CEIP Sant Jordi

Mollet del Vallès

08021892

CEIP Sant Pere

Monistrol de Montserrat

08022070

CEIP Marinada

Montornès del Vallès

08061521

CEIP de Mura-ZER El Moianès

Mura

08022331

CEIP d'Olvan-ZER Baix Berguedà

Olvan

08022549

CEIP Llevant-ZER Gavarresa

Oristà

08022574

CEIP Francesc Macià

Òrrius

08022586

CEIP El Drac-ZER Cep de Sis

Pacs del Penedès

08043371

CEIP La Lió

Premià de Mar

08024947

CEIP Pedraforca-ZER Alt Berguedà

Saldes

08002991

CEIP Cascavell

Sant Adrià de Besòs

08045501

CEIP Mediterrània

Sant Adrià de Besòs

08057242

CEIP Serena Vall

Sant Andreu de Llavaneres

08044545

CEIP Collbaix

Sant Joan de Vilatorrada

08059998

CEIP La Pau

Sant Sadurní d'Anoia

08027471

CEIP Sant Just

Santa Coloma de Gramenet

08059767

CEIP Tanit

Santa Coloma de Gramenet

08041714

CEIP Les Basseroles-ZER Guilleries

Seva

08034667

CEIP Esteve Barrachina

Sitges

08053583

CEIP Maria Ossó

Sitges

08029155

CEIP El Montcau-ZER Subirats

Subirats

08029283

CEIP El Gurri-ZER La Plana

Taradell

08030467

CEIP Ignasi Iglesias

Tordera

08056811

ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08030807

CEIP Els Tres Pins

Vallromanes

08030819

CEIP Sentfores-ZER La Plana

Vic

08031046

CEIP Serra Picamill-ZER Berguedà Centre

Vilada

08059287

ZER Guilleries

Viladrau

08036111

CEIP Mas i Perera

Vilafranca del Penedès

08031290

CEIP de Vilanova de Sau- ZER Els Munts

Vilanova de Sau

08043917

CEIP Cossetània

Vilanova i la Geltrú

Centres d'ensenyaments secundaris

 

 

08046785

IES d'Alella

Alella

08053029

EOI Badalona

Badalona

08060915

IES de Bigues i Riells

Bigues i Riells

08015171

IES Bisbe Sivilla

Calella

08062213

EOI Vallès Oriental

Granollers

08017931

IES Antoni Cumella

Granollers

08044077

EASD Josep Serra i Abella

L'Hospitalet de Llobregat

08019371

IES Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat

08039069

IES Margarida Xirgu

L'Hospitalet de Llobregat

08060976

IES Voltreganès

Les Masies de Voltregà

08059551

EOI de Manresa

Manresa

08020462

IES Lacetània

Manresa

08033924

IES Pius Font i Quer

Manresa

08042093

IES Vinyes Velles

Montornès del Vallès

08047832

IES Joan Coromines

Pineda de Mar

08053042

IES Miquel Martí i Pol

Roda de Ter

08034606

IES Baix Montseny

Sant Celoni

08042056

IES Can Puig

Sant Pere de Ribes

08058428

SES Sant Quirze de Besora

Sant Quirze de Besora

08053443

EOI Santa Coloma

Santa Coloma de Gramenet

08053108

IES Reguissol

Santa Maria de Palautordera

08053121

IES Taradell

Taradell

08058404

IES Cirviànum de Torelló

Torelló

08062183

EOI Osona

Vic

08062225

EOI Garraf i Alt Penedès

Vilanova i la Geltrú

08043693

IES Joaquim Mir

Vilanova i la Geltrú

08040564

IES Jaume Almera

Vilassar de Dalt

Centres de formació de persones adultes

 

 

08061221

CFA Vallès

Granollers

08057953

CFA Bellvitge

L'Hospitalet de Llobregat

08057965

CFA Can Serra

L'Hospitalet de Llobregat

08057679

CFA El Gornal

L'Hospitalet de Llobregat

08057874

CFA Santa Eulàlia

L'Hospitalet de Llobregat

08060113

CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Manresa

08042858

CFA Els Tarongers

Mataró

08060095

CFA Miquel Martí i Pol

Vic

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

 

 

08014841

CEIP Cabrera d'Igualada-ZER Serra d'Anc

Cabrera d'Igualada

08015648

CEIP Serra Coll-Bas-ZER Tres Branques

Carme

08016291

CEIP Copons-ZER Vent d'Avall

Copons

08016331

CEIP Jaume Balmes

Corbera de Llobregat

08043334

CEIP Alexandre Galí

Cornellà de Llobregat

08037966

CEIP Ignasi Iglésias

Cornellà de Llobregat

08014814

CEIP El Bruc-ZER Tres Branques

El Bruc

08058817

ZER Tres Branques

El Bruc

08022914

CEIP Jaume Balmes

El Prat de Llobregat

08023074

CEIP Sant Cosme i Sant Damià

El Prat de Llobregat

08043346

CEIP Montserrat

Esparreguera

08017360

CEIP Jacme March

Gavà

08019678

CEIP Jorba-ZER El Ventall

Jorba

08053601

CEIP Lola Anglada

Martorell

08060605

CEIP Font del Roure

Masquefa

08056122

CEIP Les Flandes

Piera

08060848

CEIP de Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu de la Barca

08034400

CEIP Antoni Gaudí

Sant Boi de Llobregat

08025526

CEIP Ciutat Cooperativa

Sant Boi de Llobregat

08054061

CEIP Montbaig

Sant Boi de Llobregat

08026211

CEIP Nadal

Sant Feliu de Llobregat

08035994

CEIP Salvador Espriu

Sant Feliu de Llobregat

08041556

CEIP Montseny

Sant Just Desvern

08028667

CEIP Juan Juncadella

Sant Vicenç dels Horts

08036381

CEIP Mare de Déu del Rocío

Sant Vicenç dels Horts

08053522

CEIP La Ginesta

Vallirana

08042834

CEIP Can Palmer

Viladecans

Centres d'ensenyaments secundaris

 

 

08045689

IES Voltrera

Abrera

08023131

IES Baldiri Guilera

El Prat de Llobregat

08053303

IES Doctor Trueta

El Prat de Llobregat

08043589

IES Salvador Dalí

El Prat de Llobregat

08040540

IES El Cairat

Esparreguera

08054344

EOI Esplugues

Esplugues de Llobregat

08062171

EOI d'Igualada

Igualada

08062158

EOI de Martorell

Martorell

08021430

IES Lluís de Requesens

Molins de Rei

08025654

IES Joaquim Rubió i Ors

Sant Boi de Llobregat

08026397

IES Olorda

Sant Feliu de Llobregat

08053364

IES Josep Mestres i Busquets

Viladecans

08045860

IES Miramar

Viladecans

Centres de formació de persones adultes

 

 

08062122

CFA Martorell

Martorell

08060137

CFA Edèlia Hernández

Viladecans

Serveis territorials al Vallès Occidental

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

 

 

08028931

CEIP La Muñeira

Badia del Vallès

08039641

CEIP Pablo Picasso

Barberà del Vallès

08062614

CEIP de Castellar del Vallès

Castellar del Vallès

08054824

CEIP Mestre Pla

Castellar del Vallès

08028758

CEIP Les Fontetes

Cerdanyola del Vallès

08028746

CEIP Sant Martí

Cerdanyola del Vallès

08038351

CEIP Xarau

Cerdanyola del Vallès

08060757

CEIP Joan Torredemer Canela

Matadepera

08021636

CEIP El Viver

Montcada i Reixac

08021685

CEIP Font Freda

Montcada i Reixac

08059883

CEIP de Ripollet

Ripollet

08054368

CEE Ca n'Oriol

Rubí

08042895

CEIP Schola

Rubí

08041601

CEIP Torre de la Llebre

Rubí

08024807

CEIP Agnès Armengol

Sabadell

08040400

CEIP Amadeu Vives

Sabadell

08055105

CEIP Arraona

Sabadell

08023918

CEIP Concòrdia

Sabadell

08023921

CEIP Espronceda

Sabadell

08023979

CEIP Joan Montllor

Sabadell

08024042

CEIP La Romànica

Sabadell

08055889

CEIP Miquel Martí i Pol

Sabadell

08043383

CEIP Nostra Llar

Sabadell

08035696

CEIP Sant Julià

Sabadell

08034692

CEIP Catalunya

Sant Cugat del Vallès

08026087

CEIP Jaume Ferran i Clua

Sant Cugat del Vallès

08044910

CEIP El Turonet

Sant Quirze del Vallès

08054836

CEIP Onze de Setembre

Sant Quirze del Vallès

08061181

CEIP de Santa Perpètua II

Santa Perpètua de Mogoda

08041246

CEIP Francesc Aldea i Pérez

Terrassa

08029507

CEIP Isaac Peral

Terrassa

08039665

CEIP Lanaspa-Giralt

Terrassa

08030285

CEIP President Salvans

Terrassa

08030662

CEIP Serralavella

Ullastrell

Centres d'ensenyaments secundaris

 

 

08044715

IES Jaume Mimó

Cerdanyola del Vallès

08044533

IES La Ferreria

Montcada i Reixac

08053170

IES Polinyà

Polinyà

08043668

IES L'Estatut

Rubí

08053182

IES La Serreta

Rubí

08044636

EOI de Sabadell

Sabadell

08024765

IES Arraona

Sabadell

08044624

IES de Sabadell

Sabadell

08053200

IES Miquel Crusafont i Pairó

Sabadell

08062161

EOI de Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès

08054873

IES Joaquima Pla i Farreras

Sant Cugat del Vallès

08024777

IES Egara

Terrassa

Centres de formació de persones adultes

 

 

08056560

CFA Barberà

Barberà del Vallès

08055075

CFA Torre Romeu

Sabadell

08062080

CFA Egara

Terrassa

08062079

CFA Ramon Llull

Terrassa

08059706

CFA Salvador Espriu

Terrassa

Serveis territorials a Girona

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

 

 

17006940

CEIP de Lliurona

Beuda

17004293

CEIP Manuel de Pedrolo-ZER Les Salines

Biure

17000470

CEIP Carles Faust

Blanes

17007828

CEIP Pinya de Rosa

Blanes

17000603

CEIP Santa Cecília-ZER Les Salines

Boadella i les Escaules

17000561

CEIP de Bordils

Bordils

17000688

CEIP Pere Rosselló

Calonge

17000822

CEIP Els Dòlmens-ZER Requesens

Capmany

17000861

CEIP Castellroc-ZER Els Volcans

Castellfollit de la Roca

17001024

CEIP Les Gavarres-ZER Les Gavarres

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura

17001036

CEIP Mont-roig-ZER Requesens

Darnius

17000068

CEIP del Far d'Empordà-ZER Canigó

El Far d'Empordà

17001097

CEIP Carles de Fortuny

Esponellà

17007695

ZER Empordà

Fortià

17001693

CEE Font de l'Abella

Girona

17001887

CEIP Carme Auguet

Girona

17006721

CEIP Girona Sud

Girona

17004335

CEIP Santa Eugènia

Girona

17007294

CEIP Castell Cabrera-ZER Les Salines

La Vajol

17003951

EEI de Sant Esteve d'en Bas

La Vall d'en Bas

17002181

CEIP Sant Jordi

Maçanet de la Selva

17002201

CEIP Finestres-ZER Els Volcans

Mieres

17002442

CEIP La Vall

Osor

17006782

CEIP Carrilet

Palafrugell

17004736

CEE Els Àngels

Palamós

17002651

CEIP Quermany

Pals

17002764

CEIP Núria Morer i Pi-ZER Comte Arnau

Planoles

17002776

CEIP Tramuntana-ZER Empordà

Pont de Molins

17002922

CEIP Sta. Margarida

Quart

17003070

CEIP Josep Boada

Riudarenes

17003094

CEIP de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

17003136

CEIP Narcís Monturiol

Roses

17003264

CEIP Gaziel

Sant Feliu de Guíxols

17003690

CEIP Àlguema-ZER Empordà

Santa Llogaia d'Àlguema

17003768

CEIP Els Terraprims-ZER Tramuntana

Saus

17003902

CEIP Joan Roura i Parella-ZER El Llierca

Tortellà

17007464

ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17004049

CEIP de Ventallò-ZER Tramuntana

Ventalló

17007567

ZER Canigó

Vilabertran

17004219

CEIP La Daina-ZER Vall de Ter

Vilallonga de Ter

17004220

CEIP Els Valentins-ZER Tramuntana

Vilamacolum

17004244

CEIP Tramuntana-ZER La Garriga

Vilanant

Centres d'ensenyaments secundaris

 

 

17000330

IES Josep Brugulat

Banyoles

17008122

EOI de Blanes

Blanes

17000706

IES Puig Cargol

Calonge

17006708

IES de Celrà

Celrà

17008134

EOI de Figueres

Figueres

17006770

IES Rocagrossa

Lloret de Mar

17005340

EASD d'Olot

Olot

17007981

EOI d'Olot

Olot

17002545

IES Frederic Martí i Carreras

Palafrugell

17006851

IES Illa de Rodes

Roses

17008110

EOI de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

Centres de formació de persones adultes

 

 

17007181

CFA Girona

Girona

Serveis territorials a Lleida

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

 

 

25000122

CEIP Sant Esteve-ZER Urgellet

Alàs i Cerc

25000341

CEIP Antònia Simó Arnó

Almacelles

25000468

CEIP Doctor Serés

Alpicat

25000626

CEIP Els Til·lers-ZER Femosa-Set

Artesa de Lleida

25008121

ZER Femosa-Set

Artesa de Lleida

25000687

CEIP d'Aspa-ZER Femosa-Set

Aspa

25000778

CEIP Gaspar de Portolà

Balaguer

25005843

CEIP d'Ogern-ZER El Solsonès Sud

Bassella

25000951

CEIP Pere Teixiné-ZER Riu Corb

Belianes

25000961

CEIP Bonavista

Bellcaire d'Urgell

25001229

CEIP de Camarasa-ZER El Jonc

Camarasa

25001333

CEIP El Cérvol-ZER Riu Set

Cervià de les Garrigues

25004231

CEIP del Soleràs-

 

 

ZER Garrigues Altes

El Soleràs

25005909

CEIP M.R. Muntanyola-

 

 

ZER Riu Corb

Els Omells de na Gaia

25003500

CEIP de les Pallargues-

 

 

ZER La Segarra

Els Plans de Sió

25001539

CEIP La Closa

Esterri d'Àneu

25000511

CEIP Inocencio Pardos-

 

 

ZER Ponent

Gimenells i el Pla

 

 

de la Font

25001758

CEIP de Guimerà-ZER Guicivervi

Guimerà

25001795

CEIP Sant Sebastià-

 

 

ZER Serra Llarga

Ivars de Noguera

25007888

ZER Garrigues Altes

Juncosa

25000146

CEIP M Déu Montserrat-

 

 

ZER Vall l'Ara

L'Albagés

25001473

CEIP Porcel de Cervera-

 

 

ZER Pedrera

L'Espluga Calba

25008236

ZER Pedrera

L'Espluga Calba

25003536

CEIP de la Coma-

 

 

ZER El Solsonès Nord

La Coma i la Pedra

25001242

CEIP Castell-Ciutat-ZER Urgellet

La Seu d'Urgell

25005533

CEIP Pau Claris

La Seu d'Urgell

25007864

ZER Urgellet

La Seu d'Urgell

25008765

CEIP de la Plana de Mont-ros

La Torre de Cabdella

25008534

CEIP de La Vall Boí-

 

 

ZER Alta Ribagorça

La Vall de Boí

25000717

CEIP de Tartareu-ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25006409

CEIP Joc de la Bola

Lleida

25002106

CEIP Pardinyes

Lleida

25006197

CEIP Terres de Ponent

Lleida

25003056

CEIP Portella Blanca-

 

 

ZER Baridà-Batllia

Lles de Cerdanya

25003111

CEIP de Massalcoreig-

 

 

ZER Baix Segrià

Massalcoreig

25003263

CEIP Pere Sarret-

 

 

ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25000560

CEIP Ruda-ZER Val d'Aran

Naut Aran

25000559

CEIP Sant Martí-ZER Val d'Aran

Naut Aran

25003482

CEIP Leandre Cristòfol-

 

 

ZER Montsec

Os de Balaguer

25003585

CEIP Sant Miquel-ZER Narieda

Peramola

25003627

CEIP de Sant Climent-

 

 

ZER Solsonès Sud

Pinell de Solsonès

25006069

CEIP d'Ardèvol-

 

 

ZER El Solsonès Sud

Pinós

25003846

CEIP El Puig-ZER Baridà-Batllia

Prullans

25003858

CEIP de Puigverd d'Agramunt-

 

 

ZER El Sió

Puigverd d'Agramunt

25003861

CEIP Sant Jordi-ZER Femosa-Set

Puigverd de Lleida

25004036

CEIP L'Estel

Sant Guim de Freixenet

25007876

ZER Riu Corb

Sant Martí de Riucorb

25004115

CEIP La Roca-ZER L'Eral

Sarroca de Lleida

25004221

CEIP El Timó-ZER Plaurcén

Sidamon

25004243

CEIP Setelsis

Solsona

25005144

CEIP Àngel Serafí i Casanovas

Sort

25006549

CEIP d'Espluga de Serra-

 

 

ZER Pallars Jussà

Tremp

25005077

CEIP Mossèn Ton Clavé-

 

 

ZER Vent Serè

Vila-sana

25005053

CEIP M. Déu Puig de Meià-

 

 

ZER El Romaní

Vilanova de Meià

Centres d'ensenyaments secundaris

 

 

25006483

IES Canigó

Almacelles

25005429

IES Els Planells

Artesa de Segre

25007505

IES de Guissona

Guissona

25006732

IES Torrevicens

Lleida

25005454

IES Francesc Ribalta

Solsona

25008546

EOI de Tàrrega

Tàrrega

Serveis territorials a Tarragona

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

 

 

43000512

CEIP El Sarraí-ZER Baix Priorat

Bellmunt del Priorat

43010098

CEIP Segur de Calafell

Calafell

43008547

CEIP Cambrils

Cambrils

43009001

ZER Montsant-Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43008535

CEIP de Cunit

Cunit

43005376

CEIP Puigmarí-

 

 

ZER Baix Camp Sud

Duesaigües

43001498

CEIP Onze de Setembre-

 

 

ZER Baix Priorat

El Masroig

43001656

CEIP T. Godes i Domènech-

 

 

ZER Montmell

El Montmell

43008924

CEIP del Vendrell

El Vendrell

43000378

CEIP Sant Julià

L'Arboç

43005467

CEIP Les Codinetes-

 

 

ZER Baix Gaià

La Nou de Gaià

43005157

CEIP Montoliu-ZER Baix Gaià

La Riera de Gaià

43009102

ZER Baix Gaià

La Riera de Gaià

43001371

CEIP Sant Salvador-

 

 

ZER Montsant-Ribera

Margalef

43002053

CEIP Garbí-

 

 

ZER Montsant-Serra de Prades

Poboleda

43002272

CEIP General Prim

Reus

43005901

CEIP Joan Rebull

Reus

43007105

CEIP Montsant

Reus

43002211

CEIP Prat de la Riba

Reus

43006541

CEIP Teresa Miquel i Pàmies

Reus

43009451

CEIP de Salou

Salou

43002961

CEIP Sant Andreu-ZER La Talaia

Sant Jaume dels Domenys

43009072

ZER Conca de Barberà

Solivella

43003185

CEIP La Canonja

Tarragona

43006563

CEIP Marcel·lí Domingo

Tarragona

43009369

CEIP Saavedra

Tarragona

43003884

CEIP Antoni Roig

Torredembarra

43009242

CEIP L'Antina

Torredembarra

43006851

CEIP Molí de Vent

Torredembarra

43004505

CEIP M. de Déu del Roser-ZER El Francolí

Vallmoll

43006332

CEIP Mestral

Vila-seca

Centres d'ensenyaments secundaris

 

 

43009497

SES Fonts del Glorieta

Alcover

43000779

IES Ramon Berenguer IV

Cambrils

43010037

EOI del Vendrell

El Vendrell

43004797

IES Baix Penedès

El Vendrell

43007543

IES Jaume I

Salou

43008390

IES Torreforta

Tarragona

43008501

SES Sant Salvador

Tarragona

Centres de formació de persones adultes

 

 

43008857

CFA Mas Pellicer

Reus

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

 

 

43000433

CEIP Sant Miquel

Ascó

43006873

CEIP Riumar

Deltebre

43004013

CEIP Sant Miquel

Deltebre

43009229

ZER Ports-Algars

Horta de Sant Joan

43002016

CEIP L'Ametller-ZER Terra Alta Nord

La Pobla de Massaluca

43001437

CEIP Rosa Gisbert-ZER Montsià

Masdenverge

43005443

CEIP El Ballestar-ZER Benissanet-Miravet

Miravet

43002144

CEIP M. de Déu de Fontcalda-ZER Ports

Prat de Comte

43005613

CEIP Setze de Febrer-ZER Mediterrània

Sant Jaume d'Enveja

43003801

CEIP La Pineda-ZER Riu Avall

Tivenys

43009011

ZER Riu Avall

Tivenys

43003835

CEIP Josep Riba-ZER Les Vinyes

Tivissa

43004268

CEIP Remolins

Tortosa

43005108

CEIP Les Eres-ZER Ribera d'Ebre Nord

Vinebre

Centres d'enseyaments secundaris

 

 

43007087

IES Sòl de Riu

Alcanar

43008419

IES Camarles

Camarles

43007211

IES Blanca d'Anjou

El Perelló

43008420

IES Roquetes

Roquetes

43008456

IES Les Planes

Santa Bàrbara

Centres de formació de persones adultes

 

 

43008754

CFA Sebastià Joan Arbó

Amposta

(06.017.131)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal