Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022: Segona sessió procés d’estabilització

Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
29.04.2022: Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray i anima als claustres dels centres a fer el mateix.

Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.

Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Sí: persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges

Nota de premsa: La immoralitat d'un Departament d'Educació nerviós i molt enfadat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4564 - 02/02/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/154/2006, de 26 de gener, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2005. (Pàg. 5172)


RESOLUCIÓ

EDC/154/2006, de 26 de gener, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2005.

Atès el III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa general de negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, signat el 10 d'octubre de 2005, entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals, i ratificat pel Govern de la Generalitat el 8 de novembre de 2005 (DOGC núm. 4517, de 24.11.2005), el qual preveu en l'apartat 5.4 la continuïtat del Fons d'acció social i estableix la seva dotació econòmica per a l'any 2005;

Atès l'Acord de la Comissió d'acció social de la Mesa sectorial de negociació del personal docent d'educació pública no universitària de 23 de gener de 2006, pel qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts del Fons d'acció social i se n'acorda l'aplicació;

De conformitat amb l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les competències que m'atribueix l'article 6 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, a proposta de la Direcció General de Personal Docent,

Resolc:

.1  Obrir convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2005.

.2  Destinar per a la concessió d'aquests ajuts fins a un import màxim de 5.427.672,27 euros a càrrec de la partida pressupostària EN03/233000100/4210 del pressupost de 2006.

.3  Els ajuts socials se sol·licitaran i atorgaran amb subjecció a les bases que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

.4  Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en la directora general de Personal Docent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant de la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex

I. Bases generals

.1  Objecte

És objecte d'aquestes bases la regulació del contingut, procediment de gestió i resolució d'ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2005.

.2  Modalitats

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria es classifiquen en les modalitats següents:

001 Ajut per a persones disminuïdes.

002 Ajut per ascendents dependents.

003 Ajut per tractament odontològic.

004 Ajut per ortodòncia.

005 Ajut per pròtesis.

006 Ajut per reducció de diòptries amb làser.

007 Ajut per tractament de foniatria.

008 Ajut per tractament de psicoteràpia i conducta alimentària anòmala.

009 Ajut per tractament de persones afectades de malaltia celíaca.

010 Ajut per tractament de fertilitat.

011 Ajut per tràmits d'adopció.

012 Ajut per natalicis i adopcions.

013 Ajut per llars d'infants.

014 Ajut per colònies d'esplai.

015 Ajut per estudis universitaris.

016 Ajut per defunció.

017 Ajut per sepeli.

018 Ajut excepcional

.3  Contingut

Aquests ajuts tindran caràcter de prestació econòmica, amb la finalitat de restablir la salut o compensar una part de les despeses que la persona sol·licitant hagi sufragat, durant l'any 2005, per cadascuna de les modalitats objecte de la convocatòria, i en cap cas no superaran les despeses ocasionades pel fet causant.

Aquests ajuts seran incompatibles amb altres prestacions o indemnitzacions que ja cobreixin la totalitat de la despesa.

.4  Comissió d'acció social

La Comissió d'acció social del personal docent no universitari (CASD) és l'òrgan responsable del procés de valoració de sol·licituds i proposta de resolució de la convocatòria, i com a tal atendrà les reclamacions i interpretarà aquestes bases.

.5  Contingut econòmic

Les quanties destinades a les diferents modalitats d'ajut les determinarà la Comissió d'acció social del personal docent no universitari d'acord amb les disponibilitats pressupostàries del fons establert.

.6  Participants

6.1  Poden prendre part en aquesta convocatòria:

a) El personal funcionari docent no universitari al servei de la Generalitat de Catalunya: funcionaris i interins.

b) Els familiars i assimilats del personal inclòs a l'apartat anterior en cas de mort del titular.

La persona beneficiària es derivarà de l'ordre excloent que s'estableix a continuació:

b.1) El/La cònjuge vidu o vídua, o parella de fet i, en els casos de separació legal, divorci o declaració de nul·litat del matrimoni, el cònjuge separat o la cònjuge separada i l'excònjuge, si no hi haguessin núpcies posteriors i si, per sentència judicial ferma, tenen atribuïda tutela del fills menors o incapacitats o filles menors o incapacitades, o s'hagués condemnat el causant al pagament de la pensió alimentària. En els casos en els quals no hi hagi declaració judicial de la qual es derivi l'obligació de pagar pensió alimentària o l'atribució de tutela, així com en els casos de separació de fet, serà beneficiari el cònjuge si percep ingressos menors al doble del salari mínim interprofessional.

b.2) Els fills o les filles menors d'edat o majors incapacitats o incapacitades, o en situació d'atur sense subsidi que convisquessin amb la persona causant i a càrrec seu.

b.3) Ascendents de la persona causant, del seu cònjuge o de la parella de fet que convisquessin amb aquella i a càrrec seu.

b.4) Altres parents i assimilats que convisquessin amb la persona causant i a càrrec seu.

En cas de concurrència de persones beneficiàries del mateix grau, es preferirà el més pròxim al més remot.

6.2  En el cas que hi hagi més d'un membre de la unitat familiar treballant al servei de la Generalitat de Catalunya, només un d'ells podrà demanar l'ajut per a un mateix supòsit de fet i de beneficiari.

6.3  En el cas de sol·licitar ajut per a fills o filles, s'hauran de fer constar els cognoms i nom i el NIF del pare o de la mare no sol·licitant, en l'apartat corresponent a prestacions per fills/filles del model de sol·licitud.

.7  Requisits generals

7.1  Per tal de tenir dret als ajuts esmentats s'hauran de complir els requisits generals següents:

a) Ser funcionari docent no universitari al servei de la Generalitat de Catalunya, tal com preveuen els articles 11 i 13 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública, que hagin prestat els seus serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2005.

b) Haver estat en situació de servei actiu durant l'any 2005.

Als efectes del que estableix aquest punt, queda assimilada a la situació de servei actiu la incapacitat temporal.

També hi pot participar el personal funcionari que es trobi en la situació d'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla o d'un familiar fins al segon grau mentre perduri el dret a reserva del lloc de treball.

c) Altres requisits que es determinin en les normes específiques de cada modalitat d'ajut.

7.2  Totes les referències genèriques als fills i filles en les bases específiques s'entendran fetes tant als fills biològics o filles biològiques com als adoptats o adoptades, o en règim d'acolliment o tutela.

7.3  Proporcionalitat.

El personal esmentat a la base 6.1.a) que d'acord amb l'apartat 7.1 tingui dret als ajuts i no hagi completat un temps de 6 mesos de serveis durant l'any 2005, percebrà l'import de l'ajut aplicant els coeficients següents:

a) Fins a 90 dies de serveis: del 33% de l'ajut.

b) De 91 dies fins a 180 dies de serveis: del 66% de l'ajut.

Per la naturalesa i forma d'adjudicació dels ajuts no serà d'aplicació aquesta clàusula de proporcionalitat a les modalitats d'ajut per sepeli i d'ajut excepcional, ni als ajuts atorgats a persones beneficiàries en cas de mort del/de la titular en l'any 2005.

.8  Sol·licituds

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud degudament emplenada segons el model oficial que es podrà recollir a la seu del Departament d'Educació i en cadascun dels respectius serveis territorials i oficines territorials i gestores, i a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i als serveis territorials del Departament de Justícia; també estarà disponible a l'adreça electrònica del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio. La sol·licitud es podrà formalitzar via telemàtica al portal de l'empleat EPOCA a la intranet de la Generalitat de Catalunya http://epoca.intranet, i des d'Internet http://epoca.gencat.net.

Seu del Departament d'Educació, Via Augusta, 202-226, 08021 de Barcelona.

Serveis territorials del Departament de Educació:

Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat) avinguda del Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques), carrer de Casp, 15, 08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia, carrer de Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental, avinguda Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Girona, carrer d'Ultònia, 13, 17002 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, Pica d'Estats, 2, 25003 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, carrer de la Providència, 5-9, 43500 Tortosa.

Oficines territorials del Departament d'Educació:

Oficina Territorial del Maresme, carrer Onofre Arnau, 32, 08301 Mataró.

Oficines gestores del Departament d'Educació per Serveis Territorials:

Serveis Territorials a Barcelona II (comarques):

Oficina Gestora de Badalona, carrer Alfons XII, 588, planta baixa, 08918 Badalona.

Oficina Gestora de Berga, Països Catalans, 4, 1a planta, despatx 7, 08600 Berga.

Oficina Gestora de Granollers, barriada Can Gili, carrer Mestre Masjoan, s/n, 08400 Granollers.

Oficina Gestora de l'Hospitalet de Llobregat, carrer Girona, 10, 2n pis, edifici la Farga, 08901 l'Hospitalet de Llobregat.

Oficina Gestora de Manresa, carrer de la Canal, 6, edifici Puigmercadal, 08240 Manresa.

Oficina Gestora de Santa Coloma de Gramenet, avinguda Anselm de Riu, 125, 08924 Santa Coloma de Gramenet.

Oficina Gestora de Vic, plaça Don Miquel de Clariana, 3, 2n pis. Palau Bujons, 08500 Vic.

Oficina Gestora de Vilafranca del Penedès, plaça del Penedès, 3, 3r, 08720 Vilafranca del Penedès.

Oficina Gestora de Vilanova i la Geltrú, carrer de l'Aigua, 202, 08800 Vilanova i la Geltrú.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia:

Oficina Gestora d'Igualada, cal Ratés, carrer Santa Maria, 10, baixos, 08700 Igualada.

Serveis Territorials al Vallès Occidental:

Oficina Gestora de Terrassa, carrer Consell de Cent, 146, 08226 Terrassa.

Serveis Territorials a Lleida:

Oficina Gestora de Solsona, carrer Castell, 20, 25280 Solsona.

Oficina Gestora de la Seu d'Urgell, plaça dels Oms, 1, 25700 la Seu d'Urgell.

IES d'Aran, carretera de Betren, s/n, Vielha, 25530 Vielha e Mijaran.

IES de Tremp, carrer Bisbe Iglesias, 5, 25620 Tremp.

IES de Pont de Suert, barri d'Aragó, s/n, 25520 el Pont de Suert.

IES Hug Roger III, carrer Joaquim Sostres, s/n, 25560 Sort.

Serveis Territorials a Tarragona:

Oficina Gestora de Reus, CEIP Ciutat de Reus, barri Gaudí, carrer Figueres, s/n, 43202 Reus.

Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil: carrer Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Serveis territorials del Departament de Justícia:

Serveis Territorials a Girona, carrer Güell, 89, 17005 Girona.

Serveis Territorials a Lleida, carrer Sant Martí, 1, 25004 Lleida.

Serveis Territorials a Tarragona, carrer Sant Antoni M. Claret, 17, 43002 Tarragona.

.9  Documentació

9.1  Sempre que no s'aportin els documents originals, caldrà presentar les corresponents fotocòpies degudament compulsades. Els documents amb esmenes no tindran validesa.

9.2  El personal funcionari en situació d'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla o d'un familiar fins a segon grau mentre perduri el dret a reserva del lloc de treball, i el personal funcionari en Comissió de Serveis amb retribucions a càrrec d'una altra Administració, haurà de presentar el full de transferència bancària, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària, d'acord amb el model normalitzat disponible a la seu del Departament d'Educació i a les serveis territorials corresponents.

9.3  Documentació específica de la persona beneficiària.

En el cas de mort del titular o de la titular, quan la persona sol·licitant sigui un beneficiari dels que preveu la base 6.1.b), aquest haurà d'aportar:

Documentació que acrediti suficientment la seva condició de persona beneficiària.

Fotocòpia del NIF de la persona beneficiària.

Fotocòpia completa del llibre de família, si escau.

Certificat de defunció de la persona causant.

Certificat de convivència amb la persona causant emès per l'òrgan municipal competent, si escau.

Full de transferència bancària, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària, d'acord amb el model normalitzat disponible a la seu del Departament d'Educació i als serveis territorials corresponents.

9.4  L'Administració, a sol·licitud de la Comissió, podrà demanar en qualsevol moment documentació complementària relativa als ajuts sol·licitats.

.10  Presentació d'instàncies

Les sol·licituds podran presentar-se en suport paper o per via telemàtica, mitjançant el portal de l'empleat EPOCA a la intranet de la Generalitat o des d'Internet.

10.1  Sol·licitud i documentació formalitzades mitjançant suport paper.

Les sol·licituds i la documentació annexa a què fan referència les bases específiques dels ajuts podran presentar-se als registres de la seu del Departament d'Educació, i en cadascun dels serveis territorials i oficines territorials i gestores, i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justícia.

10.2  Sol·licitud formalitzada per via telemàtica mitjançant la intranet:

Les sol·licituds telemàtiques es formalitzaran mitjançant el portal de l'empleat EPOCA a la intranet de la Generalitat http://epoca.intranet o des d'Internet http://epoca.gencat.net. Aquesta modalitat de sol·licitud facilita al personal docent els tràmits necessaris per participar en aquesta convocatòria, garanteix la seguretat i la fiabilitat de les dades introduïdes i agilita la gestió de la convocatòria.

Una vegada emplenada la sol·licitud i comprovat el seu contingut la persona sol·licitant la trametrà definitivament per via telemàtica, seguint les instruccions que proporciona l'aplicació mateixa.

Per tal que aquesta sol·licitud tingui validesa s'han de fer els tràmits següents:

Imprimir la sol·licitud tramesa definitivament.

Signar la sol·licitud impresa.

Adjuntar la documentació corresponent.

Presentar la sol·licitud i la documentació a qualsevol dels llocs especificats al punt 8 de les bases generals d'aquesta convocatòria i dins del termini establert.

10.3  També es podran trametre per qualsevol del mitjans que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que la sol·licitud es presenti a través d'una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que el funcionari o funcionària corresponent de l'oficina estampi, a la part superior de la sol·licitud, el segell en el qual hi consti amb claredat el nom de l'oficina i la data de presentació.

10.4  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

.11  Resolució de la convocatòria

11.1  La CASD farà la proposta de concessió amb subjecció a les normes establertes en aquestes bases i als principis d'equitat, objectivitat i solidaritat. Els seus membres es comprometen a guardar la necessària confidencialitat en relació amb les informacions i dades de tipus personal que coneguin per mitjà dels expedients tramitats.

11.2  La resolució per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educació. La resolució i la llista provisional d'admesos i exclosos s'exposarà als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Educació, i en cadascun dels respectius serveis territorials i oficines territorials i gestores, i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justícia; al llistat hi figurarà el NIF de la persona sol·licitant, el nom i cognoms, la modalitat per la qual participa i la seva admissió o els motius de la seva exclusió. La persona sol·licitant podrà accedir a aquesta informació a l'adreça electrònica del Departament d'Educació i al portal de l'empleat EPOCA a la intranet de la Generalitat o des d'Internet.

S'establirà un període 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la seva publicació per a l'esmena dels defectes formals produïts per la no-aportació de la documentació requerida, com també per poder efectuar les reclamacions escaients.

11.3  Un cop resoltes les reclamacions, la Comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la directora general de Personal Docent la qual dictarà la corresponent resolució de concessió d'ajuts. L'esmentada resolució es publicarà al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educació. La resolució i la llista definitiva amb els ajuts concedits s'exposarà als taulers d'anuncis de la seu del Departament d'Educació, i en cadascun dels respectius serveis territorials i oficines territorials i gestores, i de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i dels serveis territorials del Departament de Justícia; al llistat hi figurarà el NIF de la persona sol·licitant, el nom i cognoms, la modalitat per la qual participa i la seva admissió o els motius de la seva exclusió. La persona sol·licitant podrà accedir a aquesta informació a l'adreça electrònica del Departament d'Educació i al portal de l'empleat EPOCA a la intranet de la Generalitat o des d'Internet.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació en el tauler d'anuncis esmentats, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis esmentats, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.12  Pagament

L'abonament de les quantitats corresponents en concepte d'ajut s'efectuarà ordinàriament per transferència bancària.

.13  Requeriment d'informació

Les persones que resultin beneficiades per qualssevol de les modalitats de la convocatòria tenen l'obligació de facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l'Administració.

Si de la revisió, ja sigui d'ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió d'un ajut se'n detecta error, ocultació o falsejament de dades que comportin la denegació o la reducció de l'ajut, haurà de reintegrar-se la quantitat indegudament percebuda.

.14  Falsedat o ocultació de dades

Sens perjudici de les responsabilitats en què es pugui incórrer, la deformació de fets, l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la denegació de l'ajut.

.15  Internet/intranet

La informació sobre la convocatòria dels ajuts, així com sobre les diferents resolucions publicades, es podrà trobar al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educació, a l'adreça electrònica del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio i al portal de l'empleat EPOCA a la intranet de la Generalitat http://epoca.intranet o des d'Internet http://epoca.gencat.net.

II. Bases específiques

.1  Modalitat: ajut per a persones disminuïdes

Objecte: compensar en part les despeses ocasionades, durant l'any 2005, a la persona titular en ocasió de situacions de disminució, igual o superior al 33%, física, psíquica o sensorial de la persona sol·licitant mateixa, del cònjuge, de la parella de fet, fills o filles, sempre que aquests convisquin i estiguin a càrrec de la persona sol·licitant.

Requisits específics i forma d'acreditació: la persona beneficiària per a la qual es demani l'ajut haurà de tenir reconeguda la condició legal de disminuït. En cas de menors de quatre anys, caldrà que, segons el criteri dels equips de valoració i orientació, presentin retard en el desenvolupament maduratiu l'evolució del qual pugui ocasionar una disminució residual.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Certificació de disminució expedida per l'ICASS.

Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per a la persona sol·licitant mateixa, per al mateix fill o filla, per al mateix cònjuge o parella de fet, sempre que aquest certificat continuï vigent.

b) En el cas de fills, filles o cònjuge: fotocòpia completa del llibre de família o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat del Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA).

Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix fill o filla, o per al mateix cònjuge.

En el cas de les parelles de fet d'unió estable heterosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la convivència i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d'unió estable homosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública.

Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per a la mateixa parella de fet.

c) En el cas de fills o filles majors d'edat, cònjuge, parella de fet, cal presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan a càrrec seu.

Import:

a) Per a disminucions iguals o superiors al 65%: 602 euros.

b) Per a disminucions entre el 33% i el 64%: 361 euros.

.2  Modalitat: ajut per ascendents dependents

Objecte: ajut econòmic de pagament únic, amb la finalitat de compensar part de les despeses derivades, durant l'any 2005, del manteniment del pare o de la mare de la persona sol·licitant, i del pare o de la mare del cònjuge o de la parella de fet, amb un nivell de dependència per a les activitats de la vida diària que impedeixi la vida autònoma, i sempre que aquests estiguin a càrrec de la persona sol·licitant.

Requisits específics i forma d'acreditació: la persona beneficiaria per a la qual es demana l'ajut haurà de reunir els requisits següents:

Tenir un nivell de dependència per a les activitats de la vida diària (alimentar-se, vestir-se, atendre la higiene personal, allitar-se, desplaçar-se dins de la llar) que impedeixi la vida autònoma.

No tenir ingressos anuals iguals o superiors a 10.000 euros.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Informe del metge de capçalera on es faci constar que la persona beneficiària presenta un nivell de dependència per a les activitats de la vida diària que impedeix la seva vida autònoma.

b) Fotocòpia del llibre de família de la persona beneficiària per a la qual es demana l'ajut. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix ascendent.

c) En el cas que la persona beneficiaria sigui el pare o la mare del cònjuge: fotocòpia del llibre de família de la persona sol·licitant. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix ascendent.

d) En el cas de parelles de fet d'unió estable heterosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la convivència i dels transcurs de dos anys.

e) En el cas de parelles de fet d'unió estable homosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública.

Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix ascendent.

f) Declaració jurada de la persona sol·licitant conforme la persona beneficiària està a càrrec seu.

g) Justificació mitjançant la documentació pertinent dels ingressos i/o altres percepcions rebudes per la persona beneficiària (pensions i prestacions econòmiques ja siguin de caràcter públic o privat).

Import: s'adjudicarà un ajut màxim de 350 euros.

Forma d'adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit de manera que l'ajut sigui homogeni per a totes les sol·licituds concedides.

.3  Modalitat: ajut per tractament odontològic

Objecte i imports màxims: ajut amb la finalitat de restablir la salut, compensa en part les despeses originades per tractaments odontològics, durant l'any 2005, no cobertes o cobertes parcialment pel sistema de la Seguretat Social, de l'ICASS o algun altre organisme o sistema mutualista de caràcter públic, per atendre a la persona sol·licitant mateixa o als seus fills o filles. Les prestacions objecte d'ajut són les següents:

Dentadura completa.

Dentadura superior o inferior.

Implants osteointegrats.

Tractaments de gingivitis.

Peces soltes.

Empastaments.

Endodòncies.

Requisits específics i forma d'acreditació: per tal de concórrer per aquesta modalitat, cal que l'import global de la despesa efectuada no coberta sigui superior o igual a 300 euros, descomptades les prestacions previstes per MUFACE.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sol·licitant, el tractament rebut, el conforme s'ha pagat i la signatura.

b) Per als beneficiaris de MUFACE en el cas que s'hagi sol·licitat l'ajut a MUFACE i hagi estat concedit, es presentarà la diligència que acrediti l'ajut rebut. No serà motiu d'exclusió la no-acreditació d'aquest ajut; en aquest cas es descomptarà de l'import total de la factura les corresponents prestacions previstes per MUFACE.

c) Fotocòpia completa del llibre de família, o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, si escau. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o filla.

d) En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan a càrrec seu.

Import: s'adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa neta efectuada, amb un ajut màxim de 902 euros.

.4  Modalitat: ajut per ortodòncia

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir la salut, compensa en part les despeses originades per tractaments d'ortodòncia, durant l'any 2005 per atenció a la persona sol·licitant mateixa o als seus fills o filles.

Requisits específics i forma d'acreditació: cal acreditar que la despesa ocasionada pel tractament d'ortodòncia ha estat superior o igual a 300 euros.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sol·licitant, el tractament rebut, el conforme s'ha pagat i la signatura.

b) Fotocòpia completa del llibre de família, o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o un certificat de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, si escau. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar la declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan a càrrec seu.

Import: s'adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa neta efectuada, amb un ajut màxim de 902 euros.

.5  Modalitat: ajut per pròtesis

Objecte i imports màxims: ajut amb la finalitat de restablir la salut, compensa en part les despeses originades per pròtesis oculars, auditives, capil·lars i ortopèdia, durant l'any 2005, no cobertes o cobertes parcialment pel sistema de la Seguretat Social, de l'ICASS o algun altre organisme o sistema mutualista de caràcter públic, per atenció a la persona sol·licitant mateixa o als seus fills o filles. Les prestacions objecte d'ajut són les següents:

1. Pròtesis oculars:

Ulleres completes i lents de contacte.

Ulleres bifocals, multifocals i progressives.

Renovació de vidres.

Ulleres telelupa.

Renovació de vidres telelupa.

Prismes.

Intraoculars.

2. Pròtesis auditives:

Audífons.

3. Pròtesis capil·lars.

4. Ortopèdia:

Sabates correctores seriades.

Plantilles.

Requisits específics i forma d'acreditació: per tal de concórrer per aquesta modalitat cal que l'import global de la despesa efectuada no coberta sigui superior o igual a 180 euros, descomptades les prestacions previstes per MUFACE.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Factura i/o rebut desglossat de la despesa on figuri el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sol·licitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

b) En el cas de les pròtesis capil·lars, caldrà aportar l'informe mèdic corresponent.

c) Per als beneficiaris de MUFACE en el cas que s'hagi sol·licitat l'ajut a MUFACE i hagi estat concedit es presentarà la diligència que acrediti l'ajut rebut. No serà motiu d'exclusió la no-acreditació d'aquest ajut; en aquest cas es descomptarà de l'import total de la factura les corresponents prestacions previstes per MUFACE.

d) Fotocòpia completa del llibre de família, o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, si escau. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o filla.

En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan a càrrec seu.

Import: s'adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa neta, amb un ajut màxim de 902 euros.

.6  Modalitat: ajut per reducció de diòptries amb làser

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir la salut, compensa en part, amb una prestació econòmica de pagament únic, les despeses originades per la intervenció de reducció de diòptries amb làser de la persona sol·licitant, durant l'any 2005.

Requisits específics i forma d'acreditació: per tal de concórrer per aquesta modalitat cal acreditar que la despesa ocasionada per la intervenció de reducció de diòptries ha estat superior o igual a 1.202 euros.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Informe mèdic.

b) Factura i/o rebut de la despesa on consti el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sol·licitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Import: s'adjudicarà un ajut màxim de 271 euros.

Forma d'adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit de manera que l'ajut sigui homogeni per a totes les sol·licituds concedides.

.7  Modalitat: ajut per tractament de foniatria

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir la salut, compensa part de la despesa ocasionada pels tractaments de foniatria seguits per la persona sol·licitant, durant l'any 2005.

Requisits específics i forma d'acreditació: cal acreditar que la despesa ocasionada pel tractament de foniatria ha estat superior o igual a 180 euros.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sol·licitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Import: s'adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa efectuada, amb un ajut màxim de 902 euros.

.8  Modalitat: ajut per tractament de psicoteràpia i de conducta alimentària anòmala

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir la salut, compensa part de les despeses originades per tractaments de psicoteràpia i de conducta alimentària anòmala (anorèxia nerviosa i bulímia nerviosa) seguits per la persona sol·licitant o pels seus fills o filles, durant l'any 2005.

Requisits específics i forma d'acreditació: cal acreditar que l'import global de la despesa ha estat superior o igual a 300 euros.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona sol·licitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

b) Fotocòpia completa del llibre de família, o de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, si escau. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme els fills o filles conviuen i estan a càrrec seu.

Import: s'adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa efectuada, amb un ajut màxim de 902 euros.

Excepcionalment, quan la persona sol·licitant així ho expressi en la seva sol·licitud, es podrà incloure aquest ajut dins de la modalitat d'ajut excepcional. En aquest cas la sol·licitud tindrà el mateix tractament que la modalitat ordinària.

.9  Modalitat: ajut per tractament de persones afectades de malaltia celíaca

Objecte: ajut amb la finalitat de restablir la salut, compensa, amb una prestació econòmica de pagament únic, part de les despeses originades, durant l'any 2005, per la compra d'aliments especials per atenció a la persona sol·licitant mateixa o per als seus fills o filles, com a conseqüència d'estar afectats per la malaltia celíaca.

Requisits específics i forma d'acreditació. La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Certificat mèdic que acrediti que la persona beneficiaria de l'ajut presenta la malaltia celíaca. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per a la persona sol·licitant mateixa, per al mateix fill o filla.

b) Fotocòpia completa del llibre de família, o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut de l'Acolliment i de l'Adopció, si escau. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix fill o filla.

c) En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme conviuen i estan a càrrec seu.

Import: s'adjudicarà un ajut màxim de 250 euros.

.10  Modalitat: ajut per tractament de fertilitat

Objecte: prestació econòmica amb la finalitat de compensar en part les despeses del tractament de fertilitat seguit per la persona sol·licitant, el cònjuge o la parella de fet, durant l'any 2005.

Requisits específics i forma d'acreditació: cal acreditar que la despesa ocasionada pel tractament de fertilitat ha estat superior o igual a 601 euros.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Fotocòpia del llibre de família, si escau. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix cònjuge.

En el cas de les parelles de fet d'unió estable heterosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la convivència i del transcurs de dos anys. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per a la mateixa parella de fet.

b) La factura i/o rebut desglossat de la despesa efectuada on figuri el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom de la persona que ha rebut el tractament, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Import: s'adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa ocasionada, amb un ajut màxim de 902 euros.

Excepcionalment, quan la persona sol·licitant així ho expressi en la seva sol·licitud, es podrà incloure aquest ajut dins de la modalitat de ajut excepcional. En aquest cas la sol·licitud tindrà el mateix tractament que la modalitat ordinària.

.11  Modalitat: ajut per tràmits d'adopció

Objecte: prestació econòmica que es pagarà per una sola vegada pel mateix fet causant, amb la finalitat de compensar en part les despeses inicials dels tràmits d'adopció, durant l'any 2005.

Requisits específics i forma d'acreditació: la persona sol·licitant haurà d'aportar la fotocòpia del document que acrediti el pagament de l'informe de valoració psicosocial per a l'adopció emès durant l'any 2005.

Import: s'adjudicarà un ajut màxim de 211 euros.

Forma d'adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit de manera que l'ajut sigui homogeni per totes les sol·licituds concedides.

Excepcionalment, quan la persona sol·licitant així ho expressi en la seva sol·licitud, es podrà incloure aquest ajut dins de la modalitat d'ajut excepcional. En aquest cas la sol·licitud tindrà el mateix tractament que la modalitat ordinària.

.12  Modalitat: ajut per natalicis i adopcions

Objecte: prestació econòmica de quantia fixa que es pagarà en ocasió del naixement o adopció d'un fill o filla durant l'any 2005.

Requisits específics i forma d'acreditació:

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

Fotocòpia completa del llibre de família.

Import: s'adjudicarà un ajut màxim de 241 euros per fill/filla.

Forma d'adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses, es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit, de manera que l'ajut sigui homogeni per a totes les sol·licituds concedides.

.13  Modalitat: ajut per llar d'infants

Objecte: compensar en part les despeses ocasionades, durant l'any 2005, per l'assistència de fills o filles de la persona sol·licitant, majors de quatre mesos, escolaritzats en el primer cicle d'educació infantil (cicle llars d'infants 0, 1 i 2 anys), en llars d'infants públiques o privades, amb exclusió del mes d'agost.

Requisits específics i forma d'acreditació:

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Rebuts normalitzats o certificat del centre que acreditin la raó social, el NIF, el nivell d'escolarització, els mesos d'escolarització i la quantitat abonada.

b) Fotocòpia completa del llibre de família, o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat del Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, si escau. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix fill o filla.

Import: s'adjudicarà un ajut màxim de 40 euros per mes.

Forma d'adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit de manera que l'ajut mensual sigui homogeni.

.14  Modalitat: ajut per colònies d'esplai

Objecte: prestació econòmica de pagament únic, amb la finalitat de compensar en part les despeses tingudes per la persona sol·licitant a causa de l'assistència dels seus fills o filles a colònies, casals d'estiu o esplais, de cinc dies de durada o més, que es duguin a terme des del 22 de juny al 12 de setembre, ambdós inclosos. Resten excloses les activitats realitzades a l'estranger.

Requisits específics i forma d'acreditació: es limita l'ajut als nens i nenes d'edats compreses entre els tres i els disset anys complerts durant l'any 2005.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Fotocòpia completa del llibre de família o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, si escau. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix fill o filla.

b) Factura i/o rebut de la despesa efectuada on figuri el nom de l'entitat organitzadora i el NIF, l'import de la despesa, la durada de les colònies, casal d'estiu o esplai, el nom de la persona sol·licitant, el conforme s'ha pagat i la signatura.

Import: s'adjudicarà un ajut màxim de 49 euros per fill/filla.

Forma d'adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses, es procedirà al repartiment del crèdit de manera que l'ajut sigui homogeni per a totes les sol·licituds concedides.

.15  Modalitat: ajut per estudis universitaris de fills i filles

Objecte: ajut econòmic de pagament únic, amb la finalitat de compensar en part les despeses de matrícula per cursar estudis universitaris oficials dels fills o filles majors de 18 anys. També queden compresos els estudis universitaris de títol propi de les universitats fins al segon cicle, així com els estudis oficials de música de grau superior del pla de 1966, els del pla nou de grau superior, els estudis oficials d'art dramàtic i els estudis de conservació i restauració de béns culturals, i els estudis universitaris a l'estranger per a alumnes superdotats.

Queden exclosos els ensenyaments de postgrau, els ensenyaments d'extensió universitària i tots els estudis no reglats conduents a una titulació no oficial (màsters, diploma de relacions públiques).

Requisits específics i forma d'acreditació:

Estar matriculat o matriculada per al curs acadèmic 2005-2006, amb una despesa superior a 300 euros. En el cas de família nombrosa la despesa haurà de ser superior a 180 euros.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Fotocòpia de la matrícula del curs acadèmic 2005-2006 i del resguard que n'acrediti el pagament.

b) Fotocòpia completa del llibre de família. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut per al mateix fill o filla.

c) Declaració jurada de la persona sol·licitant conforme els fills i filles conviuen i estan a càrrec seu.

d) En el cas d'estudis universitaris realitzats a l'estranger per alumnes superdotats, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti la seva condició de superdotat. Resta exempt de presentar aquest document el personal funcionari docent no universitari que en la darrera convocatòria se li hagi concedit aquest mateix ajut pel mateix fill o filla.

Import: s'adjudicarà un import màxim de 241 euros per fill o filla.

Forma d'adjudicació: un cop comptabilitzades les sol·licituds admeses, es procedirà al repartiment de la totalitat del crèdit, de manera que l'ajut sigui homogeni per a totes les sol·licituds concedides.

.16  Modalitat: ajut per defunció

Objecte: prestació econòmica d'import únic en ocasió del sepeli per la defunció, en l'any 2005, del professor o professora a què es refereix la base 6.1.a).

Requisits específics i forma d'acreditació: els especificats en la base general 9.3.

L'import d'aquest ajut serà de 1.805 euros.

.17  Modalitat: ajut per sepeli

Objecte: prestació econòmica d'import únic en ocasió del sepeli, en l'any 2005, del cònjuge o parella de fet, fills o filles, sempre que aquests convisquessin i estiguessin a càrrec de la persona sol·licitant.

Aquesta prestació és incompatible amb l'ajut per defunció.

Requisits específics i forma d'acreditació:

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

a) Certificat de defunció.

b) En el cas de fills, filles o cònjuge: fotocòpia completa del llibre de família o la decisió administrativa o judicial d'acolliment o tutela, o certificat de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

c) En el cas de fills o filles majors d'edat cal presentar la declaració jurada de la persona sol·licitant conforme convivien i estaven a càrrec seu.

d) En el cas de les parelles de fet d'unió estable heterosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la convivència i del transcurs de dos anys.

e) En el cas de parelles de fet d'unió estable homosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública.

L'import d'aquest ajut serà de 455 euros.

.18  Modalitat: ajut excepcional

Objecte: ajut econòmic que es pagarà una sola vegada pel mateix fet causant, amb la finalitat de compensar en part les despeses imprevistes de caire excepcional i inevitable, i/o atendre situacions esdevingudes al personal a què es refereix la base general 6.1.a), durant l'any 2005, per raó de circumstàncies especials la repercussió econòmica de les quals és extremadament costosa d'afrontar.

Requisits específics. No serà d'aplicació per:

a) Despeses inferiors a 3.000 euros ni per a les contingències previstes en aquesta convocatòria.

b) Quan la situació objecte de l'ajuda estigui prevista en altre tipus d'ajuda, i tingui altres vies d'indemnització (qualsevol sistema mutual, assistencial o de prevenció de riscos).

En cap cas no tindran la consideració d'excepcionalitat:

a) L'adquisició d'habitatge o vehicles d'ús normal.

b) Els pagaments periòdics corresponents a amortitzacions de crèdits hipotecaris o personals.

c) Les despeses derivades de circumstàncies personals o familiars que per ser habituals s'han de tenir en compte en la planificació de l'economia familiar (despeses domèstiques per la compra de mobles, reparacions de conservació i millores de l'habitatge).

d) Els estudis dels interessats o les despeses derivades dels estudis dels seus fills (transports, residències universitàries, menjadors escolars, activitats extraescolars, etc.).

e) Les despeses derivades de celebracions: casament, bateig, etc.

f) Altres situacions que puguin ser assumides pel treballador i la seva família.

La persona sol·licitant haurà d'aportar:

Documentació acreditativa de l'eventualitat al·legada així com de la despesa efectuada.

Quan la sol·licitud es fonamenti en situacions de dificultat econòmica caldrà aportar la còpia completa de les declaracions de l'IRPF dels membres de la unitat familiar.

Documentació que acrediti els ajuts rebuts o, si escau, la denegació de la sol·licitud de prestació de MUFACE o altra entitat asseguradora.

Fotocòpia del llibre de família, si escau.

En el cas de les parelles de fet d'unió estable heterosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública o acta de notorietat de la convivència i del transcurs de dos anys.

En el cas de parelles de fet d'unió estable homosexual: fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptura pública.

Forma d'adjudicació: la CASD estudiarà les sol·licituds valorant, entre d'altres qüestions, l'excepcionalitat i imprevisibilitat del fet causant, la despesa que ha comportat, la renda familiar i les subvencions o indemnitzacions que s'haguessin atorgat pel mateix concepte. La CASD determinarà l'admissió de les sol·licituds i fixarà si escau l'import de l'ajut a rebre.

Excepcionalment, quan la persona sol·licitant així ho expressi en la seva sol·licitud, es podran incloure dins d'aquesta modalitat els ajuts sol·licitats per despeses de tractament de psicoteràpia i conducta alimentaria anòmala, tractament de fertilitat i tràmits d'adopció. En aquest cas la sol·licitud tindrà els mateixos requisits específics, forma d'acreditació i forma d'adjudicació que la prevista per a l'ajut ordinari.

(06.024.069)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal