Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4565 - 03/02/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/158/2006, de 30 de gener, que modifica la Resolució EDC/112/2006, de 19 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació, publicada al DOGC núm. 4560, de 27.1.2006. (Pàg. 5491)


RESOLUCIÓ

EDC/158/2006, de 30 de gener, que modifica la Resolució EDC/112/2006, de 19 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació, publicada al DOGC núm. 4560, de 27.1.2006.

Havent observat errades a l'annex 2 de la Resolució EDC/112/2006, de 19 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació, publicada al DOGC núm. 4560, de 27.1.2006, i atès que el mandat de la direcció de determinats centres finalitza el 30 de juny de 2006, escau modificar l'esmentat Annex tal i com es detalla en aquesta Resolució.

En conseqüència,

Resolc:

.1  Afegir a l'annex 2 els centres que s'esmenten tot seguit, atès que el càrrec de director queda vacant l'1 de juliol de 2006.

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

   

08021983

CEIP Gira-sol

Montmajor

08028576

CEIP Sant Vicenç

Sant Vicenç de Castellet

08027936

CEIP Lluís Millet

Santa Coloma de Gramenet

08031460

CEIP de Villalba Sasserra

Vilalba Sasserra

Centres d'ensenyaments secundaris

   

08043656

IES Marina

La Llagosta

08040552

IES Antoni Pons i Argila

Manlleu

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

   

08016240

CEIP Santa Maria de Cervelló

Cervelló

08034977

CEIP Pompeu Fabra

El Prat de Llobregat

08020498

CEIP Els Convents

Martorell

08032521

CEIP Vall de Palau

Sant Andreu de la Barca

08036071

CEIP La Unió

Sant Joan Despí

08057734

CEIP Antoni Gaudí

Santa Margarida de Montbui

08039380

CEIP Germans Amat i Targa

Viladecans

08059721

CEIP Marta Mata

Viladecans

Serveis territorials al Vallès Occidental

 

Centre

Municipi

Centres d'educació infantil i primària

   

08058465

CEIP Can Roca

Terrassa

Centres d'ensenyaments secundaris

   

08035349

IES La Romànica

Barberà del Vallès

08045549

IES Banús

Cerdanyola del Vallès

08046670

IES Angeleta Ferrer i Sensat

Sant Cugat del Vallès

08043516

IES Santa Eulàlia

Terrassa

08045011

IES Torre del Palau

Terrassa

.2  Modificar el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, que resta establert del dia 3 al 17 de febrer de 2006, ambdós inclosos.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de gener de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

(06.031.029)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal