Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4581 - 27/02/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/368/2006, de 20 de febrer, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a la Gran Bretanya durant el curs 2006-2007, destinades al funcionariat de carrera de cossos docents. (Pàg. 9392)

RESOLUCIÓ

EDC/368/2006, de 20 de febrer, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a la Gran Bretanya durant el curs 2006-2007, destinades al funcionariat de carrera de cossos docents.

El Departament d'Educació vol destacar la importància que el coneixement de les llengües estrangeres té per a l'alumnat de Catalunya. Una de les maneres d'afavorir aquest coneixement és la impartició de continguts curriculars en una llengua estrangera. Per poder dur a terme aquests ensenyaments cal disposar tant de professorat format com dels materials específics. És per això, i d'acord amb el que es preveu en el Pla de formació permanent, que es vol donar suport a aquests ensenyaments per mitjà de l'atorgament d'ajuts de tipologia diversa, entre els quals hi ha la concessió de llicències retribuïdes per dur a terme estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès a la Gran Bretanya.

D'altra banda, l'article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), regula la concessió de llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball i estableix que el personal funcionari té dret a percebre totes les retribucions quan la llicència és per interès de l'Administració mateixa.

Igualment, els acords establerts sobre les condicions de treball del professorat en l'àmbit de la mesa sectorial de negociació del personal docent d'ensenyament públic no universitari preveuen incrementar gradualment el nombre de llicències retribuïdes. Aquestes llicències tenen la finalitat d'afavorir l'aportació de plantejaments i estudis sobre els aspectes més significatius del sistema educatiu o l'elaboració de materials d'utilitat per al sistema educatiu.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

.1  Objecte

Convocar concurs públic de mèrits per a la concessió de 19 llicències retribuïdes d'una durada d'un mes escolar per dur a terme, a la Gran Bretanya, estudis sobre la impartició de continguts curriculars en anglès (modalitat C), adreçat al funcionariat de carrera del cos de mestres i del cos de professorat d'ensenyaments secundaris i que compleixi els requisits establerts a la base 2 d'aquesta convocatòria en situació de servei actiu.

Aquestes llicències es destinaran: 13 al personal funcionari del cos de mestres (Anglaterra o Escòcia indistintament) i 6 al personal funcionari del cos de professorat d'ensenyament secundari o del cos de mestres amb plaça definitiva en un centre de secundària (Escòcia).

.2  Requisits de participació

Poden participar en aquest concurs les persones funcionàries de carrera en servei actiu que pertanyin als cossos esmentats a l'apartat 1, i que reuneixin les condicions següents:

a) Haver estat en servei actiu en el cos de mestres o de professorat d'ensenyament secundari com a funcionari/ària de carrera els tres últims cursos escolars.

b) No estar sotmès o sotmesa a cap sanció administrativa.

c) No haver tingut cap llicència d'estudis retribuïda concedida pel Departament d'Educació ni pel de Benestar i Família.

d) Estar exercint la docència el curs 2005-2006 en un centre d'educació infantil i primària o secundària on hi hagi un projecte lingüístic singular que prevegi la impartició de matèries o continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en anglès, o que participi en un pla experimental de llengües estrangeres.

e) Tenir un nivell mínim de coneixements d'anglès equivalent al quart curs d'escola oficial d'idiomes.

.3  Presentació de sol·licituds, terminis i informació de la convocatòria

3.1  Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria hauran de presentar una única sol·licitud degudament emplenada d'acord amb el model oficial, que estarà a la seva disposició a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://www.xtec.net/formacio.

3.2  Les sol·licituds s'adreçaran al director general d'Ordenació i Innovació Educativa i es podran formalitzar per via telemàtica, mitjançant l'adreça d'Internet http://www.xtec.net/formacio.

3.2.1 Sol·licitud telemàtica.

Aquesta modalitat de sol·licitud facilita els tràmits necessaris per participar en aquesta convocatòria, garanteix la seguretat i la fiabilitat de les dades generades i trameses per via telemàtica, i agilita la gestió de la convocatòria.

Les sol·licituds telemàtiques es formalitzaran accedint a l'aplicació informàtica que estarà a disposició de les persones interessades a l'adreça d'Internet http://www.xtec.net/formacio.

Una vegada emplenat i comprovat el contingut de la sol·licitud, aquesta es trametrà per mitjans telemàtics dins el termini establert, seguint les instruccions que proporcionarà l'aplicació mateixa.

Caldrà imprimir aquesta sol·licitud formalitzada per via telemàtica i lliurar-la conjuntament amb els documents a què es fa referència a l'apartat 3.3 d'aquesta convocatòria, a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

En cas de no estar d'acord amb els mèrits que surten reflectits a la sol·licitud telemàtica o voler afegir-ne d'altres, les persones participants hauran d'especificar-ho en l'espai previst amb aquesta finalitat. Hauran de presentar la documentació acreditativa d'aquests mèrits (original o fotocòpia compulsada, segons el cas), dins el termini establert a l'apartat 6.1 d'aquesta convocatòria i a qualsevol dels llocs especificats més amunt per a la presentació de sol·licituds.

3.2.2 Sol·licitud formalitzada en suport paper.

Les persones participants que així ho desitgin, podran presentar la sol·licitud, acompanyada de la documentació a què es fa referència en l'apartat 3.3, a la seu central del Departament d'Educació, als seus serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

3.3  Cal adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

a) Un projecte del treball que s'ha de realitzar durant el període de llicència, segons les característiques que s'expliciten a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

b) Un certificat de la direcció del centre de destinació actual on consti que l'estudi que es vol dur a terme a la Gran Bretanya forma part del projecte lingüístic singular del centre o del pla experimental de llengües estrangeres, en les condicions establertes a l'apartat 2.1.d).

c) En cas que no consti als arxius informàtics del Departament d'Educació (vegeu apartat 6.1), les persones sol·licitants hauran de presentar un certificat que acrediti el nivell de coneixements d'anglès equivalent o superior al quart curs de l'escola oficial d'idiomes.

3.4  La informació d'aquesta convocatòria està disponible a l'adreça electrònica http://www.xtec.net/formacio. La publicació a Internet de tota la informació sobre la convocatòria, així com dels diferents llistats i resolucions no tindrà efectes pel que fa als còmputs dels terminis.

.4  Selecció de participants

4.1  Per poder ser seleccionat caldrà obtenir almenys 10 punts del projecte de treball (apartat 6 del barem de mèrits).

4.2  Per a la selecció de les persones participants es tindrà en compte:

1. No tenir nomenament d'especialista de llengua estrangera.

2. L'aplicació del barem de mèrits que consta com a annex 1 d'aquesta convocatòria.

Només es concedirà una llicència d'estudis per centre. En cas que es presenti més d'una sol·licitud per centre, es prioritzarà la que obtingui més puntuació total.

4.3  En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 6 del barem de mèrits esmentat.

b) Puntuació més alta en la suma dels apartats 2, 3, 4 i 5 del barem de mèrits.

c) Puntuació més alta en l'apartat 1.1 del barem de mèrits esmentat.

4.4  Es constituirà una comissió per a la selecció de les persones participants, que estarà formada pels membres següents o les persones en qui deleguin:

El subdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, que actuarà com a president.

El subdirector general de la Inspecció d'Educació, de la Secretaria General.

La subdirectora general d'Ordenació Curricular i Programes Educatius, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

La directora del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres, de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics.

La cap del Servei de Programació i Avaluació, de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics.

Un/a tècnic/a de l'Àrea de Gestió i Avaluació, de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics, que actuarà com a secretari.

4.5  La comissió, si ho creu convenient, podrà sol·licitar informes sobre el projecte a la Inspecció d'Educació o a altres persones expertes en la matèria. Igualment, podrà convocar les persones candidates per a una entrevista.

4.6  Les persones membres d'aquesta comissió i les expertes que aquesta pugui requerir estaran afectades per les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

.5  Llistes provisionals i definitives

5.1  Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció, d'acord amb la puntuació obtinguda per les persones sol·licitants i en aplicació del barem de mèrits que s'especifica a l'annex 1 d'aquesta Resolució, farà pública la llista provisional de les persones preseleccionades, no preseleccionades i excloses als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i en l'adreça d'Internet http://www.xtec.net/formacio. En aquestes llistes, hi haurà de constar el nom, els cognoms, el DNI o passaport i la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en la llista de les persones excloses, en què es farà constar el motiu de l'exclusió.

5.2  Les persones preseleccionades seran les que obtinguin almenys 10 punts per l'apartat 6 de l'annex 1 d'aquesta Resolució, corresponent al projecte de treball.

5.3  Les persones interessades podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció durant un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva publicació als taulers d'anuncis esmentats. Amb la reclamació, s'haurà de presentar la documentació acreditativa a què fa referència l'apartat 6. Transcorregut aquest termini i un cop estudiades les reclamacions presentades, la comissió farà pública la proposta de resolució de les llistes definitives de les persones seleccionades, no seleccionades i excloses als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació, dels seus serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://www.xtec.net/formacio.

5.4  Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució que aprovi la llista definitiva de les persones seleccionades, no seleccionades i excloses, que es farà pública al DOGC.

Contra la resolució definitiva de persones seleccionades, no seleccionades i excloses, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general d'Ordenació i Innovació Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

5.6  Si es produeix alguna renúncia, la llicència que quedi vacant serà concedida a la persona no seleccionada següent a la llista prioritzada.

.6  Documentació acreditativa dels mèrits al·legats

6.1  Un cop s'hagi fet pública la llista provisional de persones preseleccionades, no preseleccionades i excloses a què fa referència l'apartat 5.1 d'aquesta convocatòria, les persones preseleccionades caldrà que presentin només la documentació justificativa dels mèrits al·legats que no consten als arxius informàtics del Departament d'Educació, o bé que, tot i constar-hi, no hi estiguin d'acord.

Les persones interessades podran accedir a consultar la informació que consta als arxius informàtics del Departament d'Educació mitjançant l'aplicació d'entrada de sol·licituds de participació a aquesta convocatòria, disponible a l'adreça electrònica http://www.xtec.net/formacio.

Per a la presentació d'aquesta documentació, les persones interessades disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la llista provisional a què fa referència l'apartat 5.1.

A aquesta documentació, s'hi ha d'adjuntar una relació numerada, datada i signada de la documentació que es presenta, seguint l'ordre de l'annex esmentat.

Només es tindran en compte els mèrits que s'hagin al·legat a la sol·licitud.

6.2  Les persones sol·licitants podran recollir, durant el mes d'octubre de 2006, la documentació acreditativa dels mèrits acadèmics i professionals als serveis territorials que els correspongui, d'acord amb el seu lloc de treball el curs 2005-2006.

Una vegada transcorregut aquest termini, s'entendrà que renuncien a recuperar-la.

No es retornarà el projecte dels estudis que es vol dur a terme lliurat juntament amb la sol·licitud, ni cap dels certificats adjunts al projecte.

.7  Seguiment del treball

El Departament d'Educació farà un seguiment dels treballs que s'estiguin realitzant, per la qual cosa les persones en llicència d'estudis hauran de proporcionar tota la informació relativa al desenvolupament del treball que el Departament d'Educació els sol·liciti. Aquest seguiment podrà comptar amb l'assessorament d'instàncies universitàries.

En acabar el període de la llicència i abans de l'1 d'octubre de 2007 s'haurà de presentar la memòria final completa del treball o de l'estudi realitzat, en suport paper i magnètic, i un resum en anglès i en català del seu contingut. S'haurà de presentar, junt a la memòria final, un informe de valoració de la tasca duta a terme, emès per la direcció dels centres de la Gran Bretanya on hagin desenvolupat el seu estudi.

.8  Difusió dels estudis

És voluntat del Departament d'Educació donar la màxima difusió als treballs realitzats durant el període de llicències d'estudi. És per això que es procurarà que el professorat que ha gaudit d'una llicència d'estudi difongui els resultats d'aquesta llicència en presentacions incloses en activitats formatives de format divers. Aquestes presentacions es duran a terme tant a l'àmbit geogràfic més proper com a nivell més global en presentacions adreçades al professorat de la matèria o nivell educatiu corresponent.

Els estudis duts a terme seran propietat del Departament d'Educació, el qual en donarà difusió pels canals habituals, sens perjudici del que disposa el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

Els autors o autores, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació, podran publicar el seu treball sempre que es faci menció expressa que per realitzar-lo s'ha comptat amb una llicència retribuïda del Departament d'Educació. Aquesta menció haurà d'aparèixer igualment en qualsevol altra publicació total o parcial del treball objecte de la llicència.

.9  Situació del personal funcionari durant el període de llicència retribuïda i altres compromisos

9.1  La llicència retribuïda per estudis no modifica la condició de servei actiu del personal funcionari, que continua subjecte als deures i a les responsabilitats pròpies de la seva situació, a més dels que es derivin de la realització de l'estudi objecte de la llicència.

L'incompliment dels deures i les responsabilitats esmentats pot donar lloc a responsabilitats disciplinàries, d'acord amb el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 243/1995, de 27 de juny, d'aprovació del Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2100, de 13.9.1995).

9.2  Les retribucions que es percebran durant el període de llicència seran les mateixes que corresponguin a la persona funcionària que en gaudeixi.

Les despeses d'allotjament i manutenció, així com d'altres despeses produïdes durant les estades a Anglaterra i a Escòcia amb motiu de la realització de l'estudi, aniran a càrrec del professorat.

La concessió de la llicència no suposa per al Departament d'Educació cap obligació d'assumir cap despesa derivada dels estudis o de l'elaboració del treball.

9.3  Les estades d'estudis a la Gran Bretanya tindran les característiques següents:

La durada del període de les llicències de modalitat C és d'un curs escolar, per bé que la durada de l'estada a la Gran Bretanya serà de 8 mesos, de l'1 d'octubre de 2006 al 31 de maig de 2007 amb els períodes de vacances que pertoquin.

El temps restant es dedicarà a l'elaboració de la memòria i organització dels materials procedents del treball, que hauran de ser d'aplicació a la tasca docent del professorat a partir del curs 2007-2008.

L'estada es basarà en l'observació de classes en els centres de destinació amb al finalitat d'analitzar la metodologia, materials, recursos i vocabulari específic emprat en la docència de continguts curriculars d'àrees no lingüístiques en llengua anglesa. Com a resultat, s'elaborarà una programació de continguts que cobreixi una docència mínima de 35 hores.

Durant el temps d'estada a la Gran Bretanya, el professorat haurà d'exercir l'assessorament de conversa durant dos terços de l'horari laboral del professorat d'educació primària d'Anglaterra i de primària i secundària a Escòcia. Aquest horari laboral es podrà repartir, com a màxim, en dos centres educatius d'educació primària i secundària propers, dins la mateixa localitat.

En el cas d'Anglaterra, les escoles on s'haurà d'exercir la tasca d'assessorament de conversa estaran ubicades en poblacions grans, però no a Londres.

En el cas d'Escòcia, les escoles on s'haurà d'exercir la tasca d'assessorament de conversa estaran ubicades a Glasgow i rodalies.

9.4  El gaudiment d'una llicència de modalitat C comporta el compromís d'impartir docència en llengua anglesa a partir del curs 2007-2008, d'acord amb el projecte lingüístic del centre on la persona funcionària presti serveis.

.10  Es delega en el director general d'Ordenació i Innovació Educativa la facultat de resoldre aquesta convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex 1

Barem de mèrits i documentació acreditativa

Només caldrà presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats a la sol·licitud i que no estiguin reflectits als arxius informàtics del Departament d'Educació o bé què, tot i constar-hi, no s'hi estigui d'acord.

Les persones interessades podran accedir a consultar la informació que consta als arxius informàtics del Departament d'Educació mitjançant l'aplicació d'entrada de sol·licituds de participació a aquesta convocatòria, disponible a l'adreça electrònica http://www.xtec.net/formacio.

Criteri general

Un mateix mèrit no pot ser puntuat en més d'un apartat dels que s'estableixen en aquest annex.

1. Antiguitat i permanència en el lloc de treball

1.1  Antiguitat (fins a un màxim de 4 punts).

a) Per cada any acadèmic a partir del quart any com a funcionari o funcionària de carrera dels cossos a què fa referència l'apartat 1 d'aquesta Resolució, o amb contracte laboral ocupant un lloc de treball de psicòleg/a, pedagog/a o logopeda en un CREDA o EAP del Departament d'Educació amb anterioritat al 15 de setembre de 1995: 0,5 punts per any. A aquest efecte, cal recordar que el període de pràctiques no puntua.

b) Per cada any de pertinença al cos de catedràtics: 0,25 punts.

1.2  Per estar en actiu com a funcionari/ària de carrera durant els cursos 2003-2004, 2004-2005 i 2005-2006 i prestar serveis:

En un centre educatiu o un lloc de treball de la Inspecció d'Educació: 1 punt per curs.

En un servei educatiu o en altres llocs de treball: 0,5 punts per curs.

Documentació justificativa: full de serveis degudament certificat pels serveis territorials o fotocòpia compulsada del títol administratiu amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, dels documents corresponents d'inscripció en els registres de personal, tancats a 31 d'agost de 2006.

2. Activitats de formació permanent relacionades amb la docència o l'especialitat, convocades per les administracions públiques amb plenes competències educatives o per les universitats, i activitats incloses en el Pla de formació permanent o reconegudes pel Departament d'Educació o pel Departament de Benestar i Família, fins a un màxim de 4 punts.

2.1  Per l'assistència a cursos o activitats similars de 15 hores o més: 0,01 punts per cada hora de formació.

2.2  Per impartir cursos o activitats similars: 0,0175 punts per hora impartida.

2.3  Per la participació en grups de treball o similars, màxim 0,5 punts per curs escolar.

2.4  Per la tutorització de pràctiques en centres educatius i serveis educatius de l'alumnat en període de formació inicial o de l'alumnat de cursos d'especialització: 0,15 punts per cada període de pràctiques.

No es comptabilitzaran en aquest apartat els estudis necessaris per a l'obtenció dels títols detallats en l'apartat 5 d'aquest annex.

Documentació justificativa: fotocòpies compulsades dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d'aquestes activitats en les quals s'indiqui el nombre d'hores o períodes, en el cas de les pràctiques.

3. Per la participació en programes educatius o activitats docents de caràcter experimental i activitats de gestió o administració de centres o responsabilitats en la inspecció d'educació, o pel fet d'estar en possessió d'altres mèrits docents, fins a un màxim de 4 punts:

3.1  Investigacions educatives i participació en programes de renovació pedagògica o d'introducció de noves tecnologies, dutes a terme en els centres educatius i promogudes o autoritzades per l'administració educativa competent, un institut de ciències de l'educació o un departament universitari. Si el treball d'investigació implica una intervenció amb alumnat, màxim 1 punt per treball, en funció de la seva durada i la seva complexitat. Si no implica una intervenció amb alumnat, màxim 0,5 punts per treball.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del certificat de l'entitat que ha promogut o autoritzat la investigació o el programa. En cas que aquest certificat no especifiqui les tasques realitzades i la seva durada, caldrà adjuntar-hi un certificat de la direcció del centre en el qual consti aquesta informació.

3.2  Activitats de gestió o administració de centres o responsabilitats en la inspecció d'educació, fins a un màxim de 2,5 punts.

Direcció de centres d'ensenyament públic o direcció de serveis educatius o càrrecs de comandament en la Inspecció d'Educació: 0,30 punts per any.

Per altres nomenaments de càrrecs unipersonals de govern dels centres educatius o de càrrecs de comandament de l'administració educativa o càrrecs de coordinació en la Inspecció d'Educació: 0,20 punts per any.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del nomenament, amb expressió de la durada del càrrec.

3.3  Per pertànyer al cos de catedràtics: 0,75 punts.

Documentació justificativa: fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial o fotocòpia del butlletí o diari oficial on consti o se li reconegui la pertinença al cos.

4. Per publicacions (incloses les videogràfiques, informàtiques, discs i similars), material inèdit que acrediti una aportació personal a la pràctica docent o inspectora, o manifestacions artístiques: fins a un màxim de 3 punts.

Documentació justificativa: els originals publicats o inèdits. L'autoria d'aquests darrers s'haurà d'acreditar amb un certificat de l'organisme corresponent. En el cas de les manifestacions artístiques cal aportar documents que permetin copsar-ne l'abast, com fulletons, programes o catàlegs.

No es valoraran les publicacions al·legades per aquest apartat en les quals no figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre.

5. Titulacions acadèmiques diferents a les al·legades per a l'ingrés al cos, fins a un màxim de 2 punts, tenint en compte el barem següent:

Titulacions universitàries de tercer cicle: fins a 0,75 punts. Per superar el programa de doctorat: 0,35 punts; per l'obtenció del títol de doctor/a: 0,40 punts.

Titulacions universitàries de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 0,5 punts. En el cas del funcionariat de cossos docents del grup A, no es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que presenti el participant. A fi que es valorin els estudis de segon cicle s'ha de presentar una fotocòpia compulsada del títol o resguard corresponent a la llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títols declarats equivalents. La presentació d'aquests documents donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acreditin implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat.

Titulacions universitàries de primer cicle: per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 0,25 punts. No es considerarà titulació de primer cicle la superació d'un curs d'adaptació. En cap cas es valorarà el primer títol o estudis d'aquest tipus que tingui el participant. En cas d'al·legar la superació dels estudis corresponents al primer cicle, caldrà presentar la certificació acadèmica respectiva en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures corresponents a aquest cicle d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

Diploma de mestre de català, nivell D de la Junta Permanent de Català o certificat d'aptitud de la llengua catalana de l'escola oficial d'idiomes: 0,20 punts.

Certificats d'aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes o equivalent: per cada certificat, 0,20 punts.

Màsters i postgraus: per cada màster o postgrau, 0,20 punts.

Certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català, primer cicle de reciclatge de català, capacitació en llengua catalana (mòdul II) o diploma de capacitació d'aranès: 0,10 punts.

Certificats elementals de l'escola oficial d'idiomes o equivalent: per cada certificat, 0,10 punts.

En el cas que s'al·legui més d'una titulació de català o d'un mateix idioma d'escola oficial d'idiomes, només es tindrà en compte la titulació de nivell superior.

Documentació justificativa:

Fotocòpia compulsada del títol pel qual s'ha ingressat al cos.

Fotocòpia compulsada dels títols que s'al·leguen.

Certificació acadèmica d'haver superat el programa de doctorat.

6. Projecte de treball

Pel projecte de treball: fins a un màxim de 20 punts.

Per a la valoració del projecte es tindran en compte la incidència en la millora de la qualitat de l'ensenyament, la concreció, la coherència, el caràcter innovador, l'existència d'un treball personal previ en relació amb el projecte que es presenta, la participació en projectes d'innovació en relació amb la impartició de continguts d'àrees no lingüístiques en anglès i la pertinença a un grup de recerca d'una universitat lligat al projecte.

Annex 2

Estructura del projecte de treball

El projecte ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines (aproximadament 450 paraules per pàgina), amb l'estructura següent:

1. Portada.

1.1  Títol del projecte.

1.2  Nom i cognoms del autor/a.

1.3  Curs escolar per al qual se sol·licita la llicència.

1.4  Centre de treball i especialitat o àrea.

2. Introducció.

2.1  Objectius que es pretenen assolir relacionats amb el projecte educatiu del seu centre

2.2  Explicació del treball previ realitzat en el centre.

3. Matèries, continguts curriculars en els quals es basarà l'estudi.

4. Pautes d'observació didàctica i de recopilació de materials que poden ser objecte d'estudi per a la seva aplicació posterior.

5. Aplicació posterior prevista dels resultats del seu treball a la Gran Bretanya a la seva tasca docent ordinària.

6. Altres consideracions particulars.

7. Bibliografia.

(06.047.123)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal