Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4597 - 21/03/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/660/2006, de 14 de març, per la qual es convoca la realització de proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys. (Pàg. 13402)


RESOLUCIÓ

EDC/660/2006, de 14 de març, per la qual es convoca la realització de proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys.

El Decret 213/2002, d'1 d'agost, estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes i detalla a l'annex 1 els objectius generals, els objectius terminals del currículum del cicles de formació instrumental per a persones adultes i, a l'annex 2, els objectius generals, els continguts i els objectius terminals del currículum de l'educació secundària per a les persones adultes.

L'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril, regulen respectivament, les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys.

Atès el que disposa la disposició final tercera del Decret 213/2002, d'1 d'agost, sobre la convocatòria de proves específiques per a l'obtenció d'aquests certificats,

Resolc:

.1  Convocatòria

Es convoquen les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària per a persones majors de divuit anys.

.2  Requisits d'accés

2.1  Poden presentar-se a les proves específiques les persones que tinguin divuit anys en el moment dels exàmens.

2.2  A més, cal que els aspirants a obtenir el títol de graduat en educació secundària no estiguin matriculats, en avaluació contínua, en els ensenyaments del graduat en educació secundària ni en centres de persones adultes ni en centres ordinaris en el mateix curs acadèmic, o bé que en cas d'haver fet la matrícula, s'hagin donat de baixa en aquests ensenyaments, com a mínim, tres mesos abans de la data en què comenci el període d'inscripció per a aquestes proves.

.3  Inscripció a les proves

3.1  Període d'inscripció.

La inscripció a les proves del certificat de formació instrumental i del graduat en educació secundària es farà del 3 al 7 d'abril de 2006.

3.2  Llocs i horari d'inscripció.

La inscripció es podrà realitzar de 10 h a 13 h i de 15.30 h a 18 h, de dilluns a divendres, als centres de formació de persones adultes següents:

AFA La Verneda-Sant Martí, c. Selva de Mar, 215, 5è, Barcelona, tel. 933.086.614.

AFA Les Corts, c. Masferrer, 33-35, Barcelona, tel. 932.916.489.

CFA Manuel Sacristán, Via Laietana, 16, baixos, tel. 934.812.767.

CFA Can Serra, c. Andorra, 12-14, l'Hospitalet de Llobregat, tel. 934.384.061.

CFA Teresa Mañé, c. Unió, 81-83, baixos, Vilanova i la Geltrú, tel. 938.933.749.

CFA Arquitecte Jujol, c. Timbaler del Bruc, 2, Sant Joan Despí, tel. 933.736.758.

CFA La Concòrdia, c. Solidaritat, 21, Sabadell, tel. 937.232.864.

CFA Les Bernardes, c. Sant Dionís, 40-42, Salt, tel. 972.241.410.

CFA Joan Carles I, c. la Mercè, s/n, Lleida, tel. 973.267.466.

CFA Tarragona, c. Perllongació carrer B, Barri de Riu Clar, Tarragona,

tel. 977.551.888.

CFA Sebastià Juan Arbó, c. Europa, 29, baixos, Amposta, tel. 977.703.057.

3.3  Procediment d'inscripció.

3.3.1 La sol·licitud d'inscripció per a les proves de certificat de formació instrumental i per a les proves de graduat en educació secundària es farà mitjançant l'imprès que es facilitarà als centres de formació de persones adultes indicats, als Serveis Territorials del Departament d'Educació i a la pàgina web del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio.

3.3.2 Els centres d'inscripció designaran, d'entre el seu personal docent dependent del Departament d'Educació, una persona responsable del desenvolupament de les inscripcions i del funcionament de les proves, que actuarà d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i de les instruccions que emeti la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes.

3.3.3 Per formalitzar la inscripció s'ha de presentar la documentació següent:

Original de l'imprès degudament formalitzat.

Original i fotocòpia del document nacional d'identitat, o del document d'identificació equivalent i, si escau, targeta de residència vigents. En el cas que el DNI estigui en procés de renovació cal portar l'original del resguard i el DNI caducat, o una fotografia actual.

Els aspirants que hagin cursat i superat algun àmbit del graduat en educació secundària en centres municipals i privats autoritzats, hauran d'aportar, a més a més, certificat, original i fotocòpia, expedit pel secretari/ària del centre que acrediti el/s àmbit/s superat/s.

3.3.4 Un cop formalitzada la inscripció, es lliurarà a la persona interessada el resguard d'inscripció, signat i segellat per la persona responsable de fer les inscripcions, en el qual constaran el lloc i l'horari de les proves.

3.3.5 La còpia del resguard d'inscripció, junt amb altra documentació relativa a les inscripcions, quedarà arxivada al centre d'inscripció, i restarà a la disposició de la Subdirecció General de Formació de les Persones Adultes i de les comissions avaluadores.

3.3.6 En el resguard d'inscripció del graduat en educació secundària hi constarà l'àmbit o àmbits als quals la persona interessada s'ha inscrit i, si escau, les convalidacions i l'exempció de la llengua catalana.

3.3.7 És imprescindible presentar el resguard d'inscripció original, signat i segellat, els dies de realització de les proves.

.4  Dates i horari de les proves

4.1  Les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental es faran el dimecres 17 de maig de 2006, en l'horari següent:

De 15 h a 15.30 h: verificació de documentació.

De 15.30 h a 18 h: examen de certificat de formació instrumental.

4.2  Les proves específiques per obtenir el títol de graduat en educació secundària es faran el dimecres 17 i el dijous 18 de maig de 2006, en l'horari següent:

Dimecres 17 de maig de 2006:

Matí:

De 9.30 h a 10 h: verificació de documentació.

De 10 h a 13 h: examen de l'àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

Tarda:

De 15 h a 15.30 h: verificació de documentació.

De 15.30 h a 17.30 h: examen de l'àmbit de les ciències socials i de la participació.

Dijous 18 de maig de 2006:

Matí:

De 9.30 h a 10 h: verificació documentació.

De 10 h a 14 h: examen de l'àmbit de la comunicació.

.5  Requisits d'admissió a les proves

5.1  Per poder realitzar els exàmens corresponents, les persones inscrites han de presentar:

Original del resguard de la inscripció, signat i segellat.

Original del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació, que ha de ser vigent. En el cas que el DNI estigui en procés de renovació han de portar l'original del resguard i el DNI caducat, o una fotografia actual.

5.2  Abans de l'inici de les proves, els responsables del desenvolupament de les proves, verificaran la identitat dels aspirants i la documentació aportada.

5.3  Si en qualsevol moment del procés de realització de les proves es detecta l'incompliment d'alguns dels requisits l'aspirant quedarà exclòs.

5.4  Les persones inscrites a les proves específiques per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària només es podran examinar de l'àmbit o dels àmbits que constin en l'imprès de la inscripció.

5.5  Els aspirants a las proves específiques podran consultar en la pàgina web del Departament d'Educació www.gencat.net/educacio, o en el tauler d'anuncis del centre on han formalitzat la inscripció la relació del material que podran utilitzar durant la realització de les proves.

5.6  A l'inici de les proves, els responsables del seu desenvolupament, informaran els aspirants sobre els aspectes següents:

a) Desenvolupament de les proves.

b) Lloc on es publicaran els resultats de les proves, que serà en el termini màxim de deu dies després de la realització de les proves.

c) Lloc i horari de recollida dels resguards acreditatius del certificat de formació instrumental.

d) Lloc i horari de recollida de les certificacions acreditatives de l'àmbit o dels àmbits aprovats.

e) Lloc i horari de recollida de resguards acreditatius de la tramitació del títol de graduat en educació secundària.

f) Lloc i data límit de presentació de reclamacions.

.6  Justificant d'assistència

S'estendrà un justificant d'assistència, signat i segellat pels responsables del desenvolupament de les proves, a aquelles persones que el sol·licitin.

.7  Objectiu i contingut de les proves

7.1  L'objectiu de les proves és la demostració, per part de l'aspirant, que té assolits els objectius generals, els continguts i els objectius terminals que corresponen a cadascun dels cicles del currículum de la formació bàsica de les persones adultes, que estableix el Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes.

7.2  Les proves del certificat de formació instrumental són de caràcter global, amb contingut de les diverses àrees del currículum.

7.3  Les proves del graduat en educació secundària estan estructurades en tres àmbits que contenen les diverses àrees:

a) Àmbit de la comunicació. La prova d'aquest àmbit inclou els continguts corresponents a les àrees de les llengües oficials, català i castellà, i la literatura, i llengua estrangera, anglès o francès.

b) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia. La prova d'aquest àmbit inclou els continguts de les àrees de matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologia.

c) Àmbit de les ciències socials i de la participació. La prova d'aquest àmbit inclou els continguts de l'àrea de les ciències socials.

Els aspirants es podran examinar d'un, de dos o dels tres àmbits.

.8  Elaboració de les proves

La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent elaborarà les proves.

.9  Constitució de les comissions avaluadores

9.1  La persona titular de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent nomenarà els membres de les comissions avaluadores d'acord amb la composició que estableix l'Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, modificada per l'Ordre BEF/450/2003, de 7 de novembre, i l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril.

9.2  La relació dels membres de les comissions avaluadores es farà pública al tauler d'anuncis dels centres d'inscripció, als Serveis Territorials del Departament d'Educació i a la pàgina web del Departament d'Educació, http://www.gencat.net/educacio, amb una antelació de vuit dies a la realització de les proves.

.10  Funcions de les comissions avaluadores

Les comissions avaluadores són les encarregades de:

a) Supervisar el desenvolupament de les proves.

b) Corregir i qualificar les proves.

c) Publicar els resultats en el termini i la forma establerta.

d) Elaborar les propostes d'expedició de certificats de formació instrumental i de títols de graduat en educació secundària, derivades de les actes d'avaluació.

e) Estendre els resguards acreditatius de la tramitació del certificat de formació instrumental d'aquelles persones que han superat l'examen, o els resguards del títol de graduat en educació secundària d'aquelles persones que han superat els tres àmbits de què consten les proves.

f) Gestionar la tramitació dels títols de graduat en educació secundària i dels certificats de formació instrumental al registre de títols acadèmics.

g) Examinar i resoldre les reclamacions.

Les comissions avaluadores actuaran d'acord amb les disposicions d'aquesta Resolució i de les instruccions que emeti la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes.

.11  Qualificació de les proves

11.1  Proves de certificat de formació instrumental:

a) La qualificació serà global, a partir de la superació dels continguts mínims de cada àrea, i es farà en els termes d'apte i no apte.

b) La superació de les proves suposa obtenir el certificat de formació instrumental.

11.2  Proves de graduat en educació secundària:

a) La qualificació serà global per a cadascun dels tres àmbits, i es farà en els termes d'insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent.

Àmbit de la comunicació. La puntuació màxima és de 120 punts, la puntuació mínima és de 66 punts.

Per aprovar l'àmbit de la comunicació, l'aspirant ha de superar els mínims exigits als quatre apartats en que s'estructura l'àmbit (competència comunicativa en català, competència comunicativa en castellà, literatura catalana i castellana i competència comunicativa en llengua estrangera).

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia. La puntuació màxima és de 90 punts. La puntuació mínima per poder superar l'àmbit és de 50 punts.

Àmbit de les ciències socials i de la participació. La puntuació màxima és de 60 punts. La puntuació mínima per poder superar l'àmbit és de 33 punts.

b) La superació dels tres àmbits suposa obtenir el títol de graduat en educació secundària.

c) Als aspirants que hagin superat un o dos àmbits, se'ls mantindrà les qualificacions per a convocatòries posteriors.

.12  Publicació de resultats

Les comissions avaluadores faran públics els resultats en el termini màxim de deu dies després de la realització de les proves.

.13  Reclamacions

13.1  En cas que l'aspirant no consideri ajustada a dret la qualificació emesa per la comissió avaluadora, podrà presentar una reclamació per escrit en el centre on ha realitzat la prova, adreçada al president o presidenta de la comissió avaluadora, en el termini màxim dels tres dies hàbils següents a la publicació dels resultats de les proves.

13.2  Transcorregut aquest termini la comissió avaluadora es reunirà i un cop examinades les reclamacions presentades estendrà l'acta corresponent, i es publicarà el resultat en el termini màxim de tres dies hàbils a partir de la data de finalització del termini per presentar reclamacions.

13.3  Contra la resolució de les reclamacions, les persones interessades poden presentar recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació dels resultats, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.14  Convalidacions d'àmbits

14.1  Es poden sol·licitar a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, al llarg de tot l'any, d'acord amb el que estableix l'Ordre BEF/178/2003, de 16 d'abril, i segons les equivalències que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

14.2  També es podran efectuar en els centres de formació de persones adultes, indicats a l'apartat 3.2, en el moment de la inscripció.

14.3  La documentació, original i còpia, que cal aportar és la següent:

a) Document nacional d'identitat o document equivalent.

b) El llibre d'escolaritat on constin aprovats els ensenyaments que poden ser equivalents, d'acord amb l'annex d'aquesta Resolució.

c) O el certificat de notes expedit pel centre de secundària, degudament signat i segellat, d'acord amb l'annex d'aquesta Resolució.

La documentació relativa a les convalidacions s'arxivarà al centre i restarà a la disposició de la Subdirecció General de Formació de Persones Adultes i de la comissió avaluadora.

.15  Exempció de llengua catalana

15.1  Els aspirants a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària que acreditin menys d'un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin estat escolaritzats a Catalunya, abans de la inscripció a les proves específiques podran sol·licitar l'exempció de la llengua catalana al Servei d'Ensenyament del Català del Departament d'Educació.

15.2  Les persones que hagin obtingut l'exempció, quedaran exemptes de realitzar els exercicis específics de la llengua catalana proposats a l'àmbit de la comunicació del graduat en educació secundària.

.16  Instruccions

La Subdirecció General de Formació de Persones Adultes elaborarà unes instruccions sobre el procediment i gestió de les proves específiques de certificat de formació instrumental i del graduat en educació secundària, d'acord amb el que estableix aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera del Departament d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publiqui al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 14 de març de 2006

Josep Francí i Carreté

Director general de Formació Professional

i Educació Permanent

Annex

Convalidacions d'àmbits del graduat en educació secundària per als aspirants procedents d'altres ensenyaments.

Procedència: formació professional de primer grau (FP1).

Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Llengua catalana, 2n.

Llengua castellana, 2n.

Idioma modern, 2n.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

Matemàtiques, 2n.

Física i química, 2n.

Ciències naturals, 2n.

Tècniques d'expressió gràfica 1r.

Àmbit convalidat: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

Formació humanística, 2n.

Àmbit convalidat: àmbit de les ciències socials i de la participació.

Procedència: batxillerat unificat polivalent (BUP).

Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Llengua i literatura catalanes, 2n

Llengua espanyola i literatura, 2n.

Llengua estrangera, 2n.

Llatí.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

Matemàtiques, 2n.

Ciències naturals, 1r.

Física i química, 2n.

Dibuix, 1r.

Àmbit convalidat: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

Història, 1r.

Geografia, 2n.

Música, 1r.

Àmbit convalidat: àmbit de les ciències socials i de la participació.

Procedència: quart curs d'educació secundària obligatòria (ESO).

Conjunt d'àrees que cal tenir aprovades:

Llengua catalana i literatura, 2n cicle.

Llengua aranesa a la Val d'Aran, 2n cicle

Llengua castellana i literatura, 2n cicle.

Llengua estrangera, 2n cicle.

Àmbit convalidat: àmbit de la comunicació.

Matemàtiques, 2n cicle.

Ciències de la naturalesa, 2n cicle.

Tecnologia, 2n cicle.

Educació visual i plàstica.

Àmbit convalidat: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

Ciències socials, 2n cicle.

Música.

Àmbit convalidat: àmbit de les ciències socials i de la participació.

Equivalències per als aspirants d'altres indrets de l'Estat espanyol.

Procedència: ensenyaments d'educació secundària per a persones adultes de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol i de Ceuta i Melilla, excepte Catalunya.

Àmbits que cal tenir aprovats:

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

Equivalències: àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

Àmbit de les ciències socials i de la participació.

Equivalències: àmbit de les ciències socials i de la participació.

Àmbit de la comunicació.

Equivalències: continguts de llengua i literatura castellana i llengua estrangera, de l'àmbit de la comunicació. (*)

(*) Els aspirants procedents de les comunitats autònomes de València i de les Illes Balears tindran l'equivalència de tot l'àmbit de la comunicació.

(06.067.041)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal