Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4601 - 27/03/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/725/2006, de 22 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 2006-2007. (Pàg. 14160)


RESOLUCIÓ

EDC/725/2006, de 22 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments infantil i primari i secundaris, i sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes, serveis educatius i altres llocs per al curs 2006-2007.

Per disposició del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), i del Decret 67/1996, de 20 de febrer (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996), modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001), escau dictar les instruccions relatives als desplaçaments forçosos del personal funcionari dels cossos de mestres i professorat d'ensenyaments secundaris per modificació de les plantilles dels centres docents públics d'ensenyaments no universitaris.

Tot tenint en compte l'existència de vacants als centres d'educació infantil i primària, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i serveis educatius i altres llocs corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu, cal establir el procediment per a llur provisió amb caràcter provisional.

Tanmateix, i atès l'objectiu de garantir la màxima estabilitat en les plantilles dels centres, com també l'optimització i l'agilitació en la manifestació de la voluntat dels participants en aquest procediment, escau plantejar la possibilitat de prorrogar, per al curs 2006-2007, el nomenament en el lloc on el docent funcionari de carrera estigui prestant serveis durant el curs escolar 2005-2006. Així doncs, aquells que ho desitgin, i es trobin dins els col·lectius referenciats, podran sol·licitar romandre al mateix lloc, sempre en ocasió de vacant, resolent-se aquestes peticions de manera prèvia al procediment general d'adjudicacions, de manera que el professorat que s'aculli a aquesta possibilitat podrà conèixer, amb bastant antelació, si pot quedar-se al mateix lloc el curs vinent.

Oferir aquesta opció als concurrents esdevé una mesura afavoridora de l'estabilitat de les plantilles en els centres docents, facilitant la perllongació del nomenament d'aquells qui ho desitgin .amb el benentés que es tracti de llocs previstos com a vacants. i permetent que un nombre important de professorat, en conèixer abans la seva permanència en el centre, pugui procedir a l'organització del curs proper. Per altra banda, les direccions dels centres docents disposaran d'uns recursos humans permanents, com a mínim durant dos cursos escolars, fet que afegit als nomenaments que ja des de l'anterior convocatòria d'aquest mateix procediment es realitzaren fins el curs 2006-2007, configura un perfil de claustre progressivament més estable i ajustat a les necessitats de cada centre docent.

La participació en aquesta fase inicial de pròrroga és voluntària i no exclou, en cas de no satisfacció de les pretensions que l'interessat hi manifesti, la participació en el procediment general d'adjudicació de destinacions, en la fase que pertoqui a cada docent. En definitiva, la voluntat és la d'oferir la màxima eficàcia en l'esmentat procediment, optimitzant la gestió que ha de realitzar el professorat, alhora que tractar de satisfer al màxim la necessitat dels centres de disposar d'una plantilla el més estable possible.

En conseqüència,

Resolc:

Article 1

Desplaçaments forçosos

Dictar les instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat del cos de mestres i del professorat d'ensenyaments secundaris que a l'inici del curs 2006-2007 perdin la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació, contingudes a l'apartat I de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 2

Procediment d'adjudicació de destinacions provisionals

Dictar les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos esmentats en centres públics d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes i serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2006-2007, contingudes a l'apartat II de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Article 3

Procediment de pròrroga

S'estableix un procediment de pròrroga de les destinacions del professorat funcionari de carrera a 1 de setembre de 2006 per al curs 2006-2007 d'acord amb les instruccions següents:

3.1  Amb caràcter previ al procediment d'adjudicacions de destinacions provisionals regulat a l'apartat II de l'annex 1 d'aquesta Resolució, es realitzarà una única fase d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2006-2007, mitjançant la pròrroga del nomenament a la mateixa destinació ocupada, lloc de treball i centre, durant el curs 2005-2006.

3.2  El professorat que podrà participar en aquesta fase de pròrroga de destinació és el funcionari de carrera .professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, professorat amb destinació provisional i professorat en comissió de serveis. i el professorat que va superar el procés selectiu de l'any 2005 i que el curs 2005-2006 ocupa un lloc de treball en destinació provisional a un centre docent. La participació de l'esmentat professorat en la fase de pròrroga es voluntària i té per finalitat poder romandre al mateix lloc de treball i centre que el curs 2005-2006.

3.3  El professorat esmentat a l'apartat 2 d'aquest article que no participi en la fase de pròrroga o que hi participi i no obtingui destinació sol·licitarà destinació provisional per al curs 2006-2007 d'acord amb les instruccions contingudes a l'apartat II de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3.4  El professorat que obtingui destinació en la fase de pròrroga no podrà participar en el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2006-2007 regulat a l'apartat II de l'annex 1.

3.5  En la fase de pròrroga de destinació s'adjudicaran els llocs de treball vacants a temps total que constin fefaentment com a tals i les resultes que es generin en aquesta fase, sempre que estiguin previstos en la planificació per al curs 2006-2007.

3.6  El professorat de l'apartat 3.2 que voluntàriament, i d'acord amb els pressupòsits manifestats més amunt, vulgui romandre al mateix lloc de treball donarà la seva conformitat d'acord amb el procediment següent:

La Direcció General de Personal Docent lliurarà durant el mes d'abril de 2006 a cada centre docent públic, mitjançant suport electrònic, un model normalitzat que contindrà la relació del professorat funcionari de carrera a 1 de setembre de 2006 que el curs 2005-2006 ha ocupat un lloc de treball en aquell centre amb dedicació completa mitjançant destinació provisional.

Aquest fitxer electrònic contindrà les dades següents: NIF, cognoms i nom del professor amb destinació provisional el curs 2005-2006 i el lloc de treball ocupat.

El professor indicat formalitzarà la seva sol·licitud de pròrroga mitjançant la seva signatura en la casella corresponent. En el supòsit que no ho faci s'entendrà que no vol participar en aquesta fase de pròrroga.

Per a la provisió de la pròrroga de llocs de treball específics previstos en l'article 6 d'aquesta Resolució i de llocs ordinaris ocupats per professorat en comissió de serveis, la direcció del centre formalitzarà la proposta mitjançant la seva signatura.

El requisit de la signatura, tant pel que fa a la conformitat del professorat com el de la proposta de la direcció, si escau, és indispensable per atendre les sol·licituds de destinació.

Un cop complimentat el model de sol·licitud de destinació i/o de proposta amb conformitat de la persona interessada en els termes descrits en aquest article, la direcció del centre el lliurarà als serveis territorials corresponents.

3.7  Si el nombre de sol·licituds i/o proposta de destinació en la fase de pròrroga per ocupar un mateix lloc de treball és superior al nombre de llocs de treball vacants, s'aplicaran els criteris que s'estableixen a l'apartat II de l'annex 1, procediment general d'adjudicacions provisionals.

3.8  Els serveis territorials faran públiques les adjudicacions de la fase de pròrroga mitjançant resolució provisional durant el mes de maig de 2006. També es donarà publicitat a les adjudicacions d'aquesta fase a les pàgines de Professorat de l'adreça d'Internet: http://www.gencat.net/educacio. S'obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions i desistiments contra la resolució provisional. Amb la resolució definitiva i les llistes corresponents es consideraran efectuades les notificacions als interessats a tots els efectes i contestades les reclamacions presentades contra la resolució provisional.

Contra la resolució definitiva d'aquesta fase de pròrroga, les persones interessades podran interposar recurs de reposició en un termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

3.9  La destinació obtinguda en aquesta fase per al curs 2006-2007 és irrenunciable.

Article 4

Professorat nomenat per dos o més cursos

El professorat que d'acord amb les instruccions previstes en la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de maig, va ser nomenat amb caràcter provisional per una durada superior al curs 2005-2006 per a l'ocupació de determinats llocs de treball, romandrà en la seva destinació malgrat canviï la seva vinculació o forma d'ocupació per superar el procés selectiu o per obtenir la primera o una nova destinació definitiva. El Departament d'Educació comunicarà a l'interessat i a les direccions dels centres aquesta situació. Per tant, no podrà participar en el procediment de provisió regulat en aquesta Resolució, excepte en els supòsits següents:

Supressió del lloc de treball.

Cessament per avaluació negativa en l'exercici de la docència en el lloc a partir d'informe motivat emès per la direcció del centre o dels serveis territorials i un cop formalitzat el tràmit d'audiència a l'interessat.

Provisió amb caràcter definitiu del lloc de treball o reincorporació del professor amb destinació definitiva.

Aplicació del règim disciplinari.

Renúncia raonada del/de la professor/a a l'acabament del primer curs escolar, acceptada per l'Administració, durant el mes d'abril de 2006.

Article 5

Adjudicació de vacants

Per a l'adjudicació de les destinacions a què es refereix aquesta Resolució es tindran en compte, exclusivament, les vacants que constin fefaentment com a tals en el moment de procedir a l'assignació de destinacions i les resultes que es generin en els diferents procediments d'adjudicacions provisionals.

Les vacants i les resultes que s'adjudiquin correspondran a llocs de treball que són previstos a les plantilles per al curs 2006-2007 a dedicació completa i a llocs a mitja dedicació dels diferents llocs dels centres públics d'educació infantil i primària, inclòs el lloc d'aula d'acollida, i a llocs a mitja dedicació dels instituts d'educació secundària de les especialitats de música, dibuix i d'educació física, així com els llocs per garantir l'atenció qualitativa de les diverses necessitats i interessos de l'alumnat. Els llocs de mitja dedicació s'adjudicaran al personal interí que, voluntàriament, ho sol·liciti o doni la conformitat a la proposta del director del centre.

Article 6

Propostes per a llocs singulars o específics

Per tal d'afavorir el desenvolupament del projecte educatiu del centre i tenint en compte l'especificitat d'aquests llocs de treball, la direcció del centre podrà comunicar, prèvia proposta motivada d'una comissió del centre formada per l'equip directiu i dos professors proposats pel Consell Escolar del centre, el professorat que, en raó de la seva capacitat i idoneïtat, pot ocupar els següents llocs de treball:

6.1  Fins a dos llocs de treball en els centres docents públics d'una línia i fins quatre llocs si el centre és de doble línia en els centres de recent posada en funcionament.

La durada del nomenament podrà ser fins a dos cursos escolars.

Tenen la consideració de centres de recent posada en funcionament els que inicien l'activitat docent amb una oferta educativa progressiva (des d'infantil 3 anys als CEIP o des de 1r curs d'ESO als IES) al llarg de cursos escolars successius. Aquesta singularitat es tindrà en compte durant un mínim de quatre cursos escolars i un màxim de set cursos escolars en el cas de CEIP (oferta de d'infantil 3 anys fins 4t curs de primària), i durant quatre cursos en el cas d'IES.

6.2  També es podran proveir, amb caràcter provisional, mitjançant proposta realitzada en els termes especificats els següents llocs de treball: un lloc dels corresponents per implantar un nou cicle formatiu en IES; un lloc dels centres d'educació infantil i primària d'àmbit rural amb menys de quatre llocs; els llocs de treball d'aula d'acollida per atendre alumnes de nova incorporació al sistema educatiu en CEIP i IES; els llocs de treball en els IES per garantir l'atenció qualitativa de les diverses necessitats i interessos de l'alumnat; els llocs de treball en CEIP i IES de les unitats de suport d'educació especial; els llocs de treball d'audició i llenguatge amb coneixement de llenguatge de signes; els llocs de treball en centres d'atenció educativa preferent (CAEP); els llocs de treball en centres experimentals de règim especial (CERE); els llocs de treball en centres específics d'educació especial (CEE); els llocs de treball itineraris de zones escolars rurals (en el cas d'agrupacions rurals la proposta la realitzarà la direcció dels serveis territorials corresponents); fins a dos llocs de treball singulars dels centres que tenen aprovat un pla estratègic de les convocatòries realitzades fins l'any 2003 a l'empara del Decret 132/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001).

El nomenament per a llocs de treball d'aula d'acollida, d'atenció qualitativa de les diverses necessitats i interessos de l'alumnat, d'unitats de suport d'educació especial i d'audició i llenguatge amb coneixement de llenguatge de signes podrà ser per dos cursos escolars.

6.3  Les direccions dels IES amb entorns socials de complexitat alta que s'han acollit al programa d'acompanyament escolar a secundària en el marc del Conveni de col·laboració entre el MEC i el Departament d'Educació, així com els centres del pla de suport en zones d'especial dificultat, i que apareixen assenyalats amb una (c) en els annexos de relació de centres, podran proposar professorat per ésser nomenat amb destinació provisional per cobrir fins a tres llocs de treball.

La durada del nomenament podrà ser per dos cursos escolars.

6.4  Les direccions dels centres podran tramitar propostes de nomenament amb destinació provisional d'acord amb les indicacions esmentades per cobrir fins a tres llocs de treball dels centres docents públics que figuren a l'annex de la Resolució EDC/3309/2005, de 8 de novembre, per la qual s'autoritzen plans estratègics per a la promoció de l'autonomia dels centres docents públics per al per al període 2005-2009 (DOGC núm. 4516, de 23.11.2005).

6.5  Les propostes per a l'ocupació dels llocs esmentats en aquest article, poden recaure sobre professorat funcionari o personal interí que reuneixin els requisits previstos en l'apartat II.2.7 de l'annex 1 d'aquesta Resolució, excepte els llocs singulars previstos en els centres amb pla estratègic esmentats als apartats 6.2 i 6.4, que han de recaure sobre professorat funcionari o funcionari en pràctiques i el nomenament dels quals serà fins la finalització del pla, sempre que no es proveeixi aquest lloc mitjançant concurs de mèrits, d'acord amb el que preveu l'article 9 del Decret 132/2001, de 29 de maig.

Article 7

Participació simultània per més d'un cos o en més d'un procés

Aquell personal funcionari que, per complir els requisits corresponents, participi simultàniament en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals a llocs de treball del cos de mestres i a algun dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris o a més d'un cos d'aquests darrers, obtindrà una única destinació. Amb aquesta finalitat manifestarà mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Personal Docent, durant el termini establert per a la presentació de sol·licituds, la seva prioritat en l'obtenció de destinació en un o altre cos amb el benentès que l'opció esmentada no podrà ser modificada una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que les persones interessades puguin presentar, durant el termini de reclamacions a l'adjudicació provisional, el desistiment al reingrés en el cos en el qual estiguin en situació d'excedència. Si no s'acullen a aquesta opció, es prioritzarà l'adjudicació pel cos de grup superior i si la participació simultània ho és entre dos cossos del mateix grup, es prioritzarà l'adjudicació pel cos en el qual l'interessat sigui més antic.

El personal interí que, a més de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions a llocs de treball dels cossos de funcionaris docents regulats per aquesta Resolució, també participi en el procés d'assignació de destinacions al professorat de religió catòlica en centres docents públics dependents del Departament d'Educació, haurà de manifestar en la sol·licitud corresponent a aquest darrer procés per quina destinació opta en el cas d'adjudicació simultània per a ambdós processos. Si no fan constar aquesta opció, l'Administració prioritzarà l'obtinguda com a professorat de religió catòlica.

En el cas dels participants en el procés d'assignació de destinacions de religió catòlica que superin un procés selectiu d'ingrés en algun dels cossos de funcionaris docents, sempre es prioritzarà la destinació obtinguda per exercir com a personal funcionari en pràctiques.

No podran participar en els processos d'adjudicació de destinacions provisionals el personal funcionari que hagi obtingut una destinació per la seva participació en els concursos específics de mèrits convocats per proveir llocs de treball docents de caràcter singular en centres que tenen autoritzat un pla estratègic, durant la vigència del pla, així com el personal que ja té assignada una destinació per al curs 2006-2007, sens perjudici del que es preveu a l'article 4 d'aquesta Resolució.

Amb caràcter general, no s'adjudicaran destinacions en comissió de serveis al personal que hagi obtingut una destinació definitiva en una altra comunitat autònoma amb efectes d'1 de setembre de 2006, mitjançant la seva participació voluntària en el concurs de trasllats corresponent.

El personal interí només podrà presentar una única sol·licitud per ser destinat el curs 2006-2007 a centres d'educació infantil i primària o a centres d'ensenyaments secundaris, incloent, si s'escau, en cada nivell, els centres de formació de persones adultes. En el cas que presenti dues sol·licituds es tindrà en compte només la que correspongui a centres del mateix nivell educatiu que el de la seva darrera destinació.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d'adjudicació de destinacions que es regulen en aquesta Resolució, caldrà que les persones interessades s'adrecin a les seccions de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials del Departament d'Educació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de març de 2006

Montserrat Guri i López

Directora general de Personal Docent

Annex 1

I. Instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos de mestres, de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional que a l'inici del curs 2006-2007 perdin la destinació definitiva per modificacions de les plantilles

Criteris generals

D'acord amb el que preveu el Decret 67/1996, de 20 de febrer, modificat pel Decret 214/2001, de 24 de juliol, el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació, i ha de participar en els processos d'adjudicacions de destinacions provisionals previstos en aquestes instruccions per al curs 2006-2007, tret que hagi obtingut una nova destinació amb efectes d'1 de setembre de 2006 mitjançant concurs general de trasllats en altra comunitat autònoma, concurs específic de mèrits de llocs de pla estratègic o concurs de mèrits per a la provisió de llocs als serveis educatius, o que hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública.

Criteris dels desplaçaments forçosos per pèrdua de la destinació

El procediment per a la determinació del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva és el que segueix.:

El professorat afectat per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2006-2007 o pel tancament del centre passarà a la situació de professor/a afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva.

La Direcció General de Personal Docent establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2006-2007 i per a la modificació de llocs de treball que afecten a professors amb destinació definitiva.

Les direccions dels centres facilitaran aquesta informació al professorat del centre.

1. Comunicació de la direcció dels serveis territorials al director del centre.

La direcció dels serveis territorials enviarà a la direcció dels centres afectats per la modificació de la plantilla prevista per al curs 2006-2007 la documentació següent:

a) Plantilla prevista per al curs 2006-2007, distribuïda per especialitats.

b) Llocs de treball afectats per transformació i/o supressió, ocupats per professorat amb destinació definitiva.

c) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre. A part, els serveis territorials exposaran als taulers d'anuncis, per centres i municipis, les vacants per especialitats del seu àmbit territorial.

2. Determinació del/de la professor/a afectat/ada per la pèrdua de la destinació definitiva.

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials referent al desplaçament forçós d'algun professor del centre, la direcció del centre convocarà una reunió amb tots els professors amb destinació definitiva al lloc afectat per la modificació, juntament amb el secretari del centre, el qual estendrà acta de la reunió. L'objecte de la reunió serà la determinació del professor afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació a què fa esment el subapartat 1.

En l'acta constarà la signatura del/de la director/a, del/de la secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre en trametrà una còpia als serveis territorials corresponents i en lliurarà una altra, a l'efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n'haurà d'acusar la recepció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l'afectat/ada, s'aplicaran necessàriament els criteris que recull el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla:

Cos de mestres

1. Menor antiguitat ininterrompuda, com a definitiu/iva, en el centre.

2. Menor temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres.

3. Any més recent d'ingrés al cos.

4. Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

Cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors tècnics de formació professional

1. Menor temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanyi cada funcionari.

2. Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el lloc de treball.

3. Any més recent d'ingrés en el cos.

4. No estar en possessió de la condició de catedràtic.

5. Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

Tot això sens perjudici dels drets que corresponguin als funcionaris amb la condició de catedràtic en el supòsit que haguessin accedit a la plaça amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOGSE.

3. Si de l'aplicació dels criteris esmentats, i no de l'opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun professor major de 60 anys, aquest podrà optar per no ser desplaçat i ho comunicarà a la direcció del centre. Aquest donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l'acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/ada podrà romandre en el centre de destinació definitiva, amb el benentès que se li haurà d'assignar el corresponent horari, el qual comprendrà necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2006-2007 i només la podrà realitzar el professorat que reuneixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2006.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2006-2007, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre. Així mateix, si en el propi procés d'adjudicació de destinacions provisionals es produís una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/ada, sempre que reuneixi els requisits d'especialitat per ocupar-la.

L'opció voluntària per al desplaçament que preveu el Reial decret 2112/1998 esmentat suposa l'acceptació voluntària d'aquest desplaçament. En conseqüència, i malgrat el seu caràcter de voluntarietat, l'interessat no podrà presentar el desistiment a aquesta opció.

Fins que no siguin aprovades per la consellera d'Educació les plantilles dels centres públics, la comunicació dels serveis territorials referent als desplaçaments forçosos tindrà un caràcter provisional, pendent de l'efectiva modificació de la plantilla i de la publicació de la resolució corresponent al DOGC. En conseqüència, durant el període de juny-agost de 2006, el desplaçament provocat per una previsió de plantilla del curs següent, si no és confirmat a la resolució que aprovi les plantilles, serà anul·lat i la persona afectada mantindrà la seva destinació definitiva.

Si un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2006-2007, un professor afectat per desplaçament recuperés la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2006 per incorporar-s'hi o bé per romandre el curs 2006-2007 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

4. D'acord amb el que preveuen el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre, i el Decret 214/2001, de 24 de juliol, de modificació del Decret 67/1996, de 20 de febrer, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva haurà de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, gaudint del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d'acreditar el requisit d'especialització corresponent, en el mateix municipi o zona al qual pertany el centre on va perdre la destinació definitiva.

II. Adjudicacions de destinacions provisionals en llocs de treball vacants a funcionaris del cos de mestres i dels cossos de professorat d'ensenyaments secundaris i a personal interí en centres d'educació infantil i primària, d'ensenyaments secundaris i de formació de persones adultes per al curs 2006-2007

II.1 Procediment previ d'adjudicació de destinacions.

Amb caràcter previ a les adjudicacions de destinacions derivades dels processos que es descriuen al procediment general d'adjudicació, la Direcció General de Personal Docent pot atorgar destinació provisional per al curs 2006-2007 en els casos següents:

a) Professorat del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris, funcionaris de carrera i en pràctiques, a proposta dels serveis territorials, amb la conformitat de la persona interessada, per tal de possibilitar l'ocupació d'òrgans unipersonals de govern següents: director/a, cap d'estudis, coordinador/a pedagògic/a i secretari/ària.

Aquestes propostes només podran ser ateses en ocasió de vacant, i es prioritzarà la de director per davant de la resta de propostes.

La durada del nomenament podrà ser fins a la finalització del mandat com a càrrec directiu.

En cap cas, aquesta adjudicació pot comportar que un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva no pugui obtenir destinació dins del seu àmbit territorial de preferència.

b) A proposta de la direcció dels serveis territorials, els llocs vacants en: equips d'assessorament psicopedagògic (EAP), centres de recursos pedagògics (CRP), camps d'aprenentatge (Cd'A), centres de recursos educatius per a deficients auditius i visuals (CREDA), llocs LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social), aules hospitalàries i llocs docents de centres dependents de la Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia.

La durada del nomenament podrà ser fins a la incorporació d'un mestre o professor al lloc de treball amb caràcter definitiu.

Si la proposta recau en personal interí, haurà d'acreditar haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31.8.2006.

c) Les propostes de les direccions dels centres per a la provisió dels llocs de treball especificats a l'article 6.1, sempre i quan la proposta recaigui en funcionaris de carrera i en pràctiques.

d) A proposta de les direccions dels centres i aules de formació de persones adultes, el personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 48 mesos, dels quals 36 mesos han d'haver estat prestats en centres de formació de persones adultes. En el supòsit que en algun centre, algun professor interí no reuneixi el segon requisit de 36 mesos de serveis en centres de formació de persones adultes, es podrà proposar a interins amb 24 o més mesos de serveis en aquests centres. El nombre de llocs de treball de cada centre de formació de persones adultes a proveir mitjançant la proposta de les direccions o coordinadors serà el següent:

Per als llocs de treball corresponents al cos de mestres, serà d'un lloc de treball si el centre, el curs 2005-2006, té dos llocs de treball ocupats per personal interí, i de dos llocs de treball si el centre, el curs 2005-2006, té tres o més llocs de treball ocupats per personal interí.

Per als llocs de treball corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris, serà d'un lloc de treball si el centre, el curs 2005-2006, té dos llocs de treball, i de dos llocs de treball si el centre, el curs 2005-2006 té tres o més llocs de treball ocupats per personal interí.

II.2 Procediment general d'adjudicacions provisionals.

II.2.1 Col·lectius de professorat.

Els llocs de treball vacants s'adjudicaran per aquest ordre als col·lectius següents:

a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball.

b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva per procedir d'una adscripció temporal a l'estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits, o de llocs de l'Administració educativa.

c) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se a allò que s'estableix a la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre (BOE núm. 239, de 6.10.1998), o l'article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el professorat funcionari de carrera d'aquests mateixos col·lectius que acrediti la condició legal de disminuït, i el professorat que superi les proves selectives d'ingrés al cos de mestres i als cossos d'ensenyaments secundaris de l'any 2006 pel torn de reserva per a disminuïts.

d) Professorat amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9.2006.

e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis.

A efectes d'adjudicació de destinacions, els professors dels col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.

f) Professorat que hagi superat el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, llevat del que s'inclou a l'apartat c).

g) Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat previstes en la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d'agost:

g.1) Professorat amb la condició legal de disminuït acollit a les garanties de continuïtat.

g.2) Resta de professorat interí acollit a les garanties de continuïtat.

h) Resta de professorat interí:

h.1) Professorat interí no acollit a les garanties de continuïtat amb la condició legal de disminuït.

h.2) Resta de professorat interí no acollit a les garanties de continuïtat.

i) Professors funcionaris de carrera no dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Es podrà donar destinació provisional a Catalunya per primer cop per motius, preferentment de reagrupament familiar, amb fills, sempre que els sol·licitants reuneixin els requisits general de participació i amb ocasió de lloc vacant.

II.2.2 Fases d'adjudicació.

Dins de cadascun dels col·lectius esmentats, l'adjudicació de llocs de treball es durà a terme en quatre fases consecutives i prioritàries, sens perjudici del que estableix l'apartat II.2.5 d'aquest annex. En conseqüència, no es podrà obtenir destinació en una fase posterior si se n'ha obtingut en una anterior, segons l'ordre següent:

Primera fase: proposta de les direccions dels centres públics.

Les direccions dels centres docents públics podran formular proposta per a la provisió de llocs de treball vacants explicitats a l'article 6 de la Resolució per la qual es dicten aquestes instruccions.

Segona fase: confirmació al mateix centre i lloc de treball del curs 2005-2006.

Tercera fase: confirmació al mateix centre però en un lloc de treball diferent del de destinació del curs 2005-2006.

Quarta fase: elecció i, si escau, ofici.

En aquesta fase, s'adjudicarà destinació al professorat que no ha obtingut destinació en les fases anteriors. Si no obté destinació d'acord amb les seves peticions, en aquesta mateixa fase s'adjudicarà destinació d'ofici, a llocs que pugui ocupar, al professorat afectat per la pèrdua definitiva de la seva destinació, al professorat amb destinació provisional, al professorat que hagi superat el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener i al personal interí acollit a les garanties de continuïtat previstes en la disposició transitòria primera del Decret 172/2005, de 23 d'agost.

II.2.3 Requisits d'especialitats.

A l'annex 2 figuren els codis de les diferents especialitats de tots els cossos docents.

Només es podrà obtenir destinació per al curs 2006-2007 a llocs de treball per als quals es compleix el requisit d'especialitat corresponent, d'acord amb les especificacions següents:

Professorat del cos de mestres

Es compleix el requisit d'especialitat per ocupar llocs de treball dels centres d'educació infantil i primària i dels centres de formació de persones adultes quan es posseeix la capacitació o habilitació extraordinària corresponent o s'acredita una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat en el cas de funcionaris de carrera; posseeixen la capacitació o n'acreditin una experiència docent mínima de 27 mesos en el cas de funcionaris en pràctiques i interins, d'acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal.

Per ocupar llocs de treball del primer cicle d'ESO, és imprescindible el compliment dels requisits de capacitació que assenyala l'article 2 del Decret 67/1996, modificat per la disposició addicional 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, o els d'habilitació extraordinària establerta en la disposició transitòria tercera del Decret 67/1996, segons la modificació establerta pel Decret 214/2001, de 24 de juliol. També es requereix el requisit d'haver ingressat al cos per un procés selectiu convocat amb anterioritat a l'any 1998, d'acord amb el que preveu el punt segon de la disposició transitòria quarta de la LOGSE.

Professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris

a) Funcionaris de carrera.

El professorat d'aquests cossos compleix el requisit d'especialitat perquè n'és titular, perquè disposa de l'habilitació especial i, en el cas del professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva, perquè té la titulació idònia, d'acord amb la taula de titulacions que figura a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), modificat per l'Ordre ENS/131/2004, de 26 d'abril (DOGC núm. 4123, de 30.4.2004).

El professorat funcionari dels cossos de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny també podrà sol·licitar llocs de treball d'una especialitat per acreditar una experiència mínima de 24 mesos ocupant un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que consten al registre informàtic de personal.

Per ocupar llocs de treball de les especialitats de psicologia i pedagogia i d'economia, el professor ha de pertànyer al cos de professors d'ensenyament secundari.

El professorat proposat per ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris ha de tenir l'especialitat de psicologia.

S'entendrà complert el requisit d'especialitat per ocupar un lloc de treball de cultura clàssica per als que siguin titulars de les especialitats de grec o llatí.

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva que el curs 2005-2006 ha estat destinat a un lloc de treball per habilitació transitòria podrà sol·licitar la confirmació en aquest mateix lloc per al curs 2006-2007.

L'opció de canvi de cos només serà efectiva entre els cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional, llevat dels que durant el curs 2005-2006 presten serveis en llocs corresponents a un altre cos diferent dels esmentats, i hagin estat proposats per a la seva confirmació al centre.

L'Administració podrà tenir en compte la titulació idònia per adjudicar destinació als funcionaris de carrera del col·lectiu d) dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris quan no puguin ser destinats a un lloc de treball de la seva especialitat titular o de l'especialitat que tinguin reconeguda per habilitació especial.

Per ocupar llocs de treball d'ensenyaments secundaris als centres de formació de persones adultes, el professorat haurà de ser titular d'alguna de les especialitats corresponents a l'àmbit de la plaça sol·licitada, pel fet d'haver-la obtingut mitjançant el procediment selectiu corresponent, o pel procediment de noves especialitats, previst al Reial decret 850/1993, de 4 de juny, i al Reial decret 334/2004, de 27 de febrer:

Àmbit de la comunicació: ser professor titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d'anglès.

El professorat aspirant a ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació que no sigui titular de l'especialitat de llengua catalana i literatura, o no tingui reconeguda l'habilitació especial per impartir-la, haurà d'acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català (D) de la Secretaria de Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

El professorat aspirant a ocupar llocs de treball d'aquest àmbit de la comunicació que no sigui titular de l'especialitat d'anglès, o no tingui reconeguda l'habilitació especial per impartir-la, haurà d'acreditar coneixements suficients de llengua anglesa mitjançant la possessió d'alguna de les titulacions següents:

Certificat d'aptitud d'anglès de l'escola oficial d'idiomes, o titulació equivalent, sempre que estigui reconeguda oficialment.

Títol de mestre o equivalent, especialitat anglès, o ser funcionari/ària del cos de mestres amb l'especialitat o habilitació corresponent a anglès.

Àmbit de les ciències socials i de la participació: ser professor titular de l'especialitat de geografia i història.

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia: ser professor de l'especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia.

El professorat destinat a centres de formació de persones adultes haurà d'impartir tots els mòduls de cada una de les àrees que componen l'àmbit corresponent al lloc de treball assignat, d'acord amb l'article 25.2 del Decret 213/2002, d'1 d'agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).

b) Personal interí.

b.1 El personal interí haurà d'acreditar la capacitació per impartir les àrees i les matèries assignades al lloc de treball al qual s'aspiri, si aquest té atribuït com a requisit la possessió d'una determinada especialitat docent. A aquests efectes, i sens perjudici del que estableix el punt b.3 següent, es considera complert el requisit d'especialitat, perquè s'estigui en possessió de la titulació idònia corresponent, d'acord amb la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l'annex del Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), modificat per l'Ordre ENS/131/2004, de 26 d'abril (DOGC núm. 4123, de 30.4.2004) i, pel que fa als llocs de treball a centres de formació de persones adultes, les titulacions que permetin impartir les especialitats que s'especifiquen a la lletra a) d'aquest mateix apartat II.2.3, d'acord amb els requisits que s'hi indiquen per a cadascun dels àmbits.

b.2 Llevat dels aspirants a ocupar places de les especialitats d'educació física i de psicologia i pedagogia, també es considera que tenen el requisit suficient de capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi, si escau, el lloc de treball que han d'ocupar, els aspirants que acreditin una experiència docent d'haver-les impartit, amb nomenament d'interí corresponent a l'especialitat, durant un mínim de quatre cursos (36 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup B. Aquests aspirants hauran de reunir el requisit de titulació exigit a l'apartat e) de l'article 2 del Decret 133/2001 esmentat.

b.3 El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifestarà que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació per impartir-les. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, s'eleva informe negatiu emès per la Inspecció d'Educació en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball se seguirà el procediment que es regula a l'article 6 de l'esmentat Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent.

Igualment es podrà sol·licitar l'acreditació d'idoneïtat per ocupar llocs en escoles oficials d'idiomes i en escoles d'art i superiors de disseny.

b.4 Als efectes d'adjudicació de destinació en règim d'interinitat, el personal docent interí que a la sol·licitud d'especialitat hi faci constar grec i/o llatí s'entendrà que implícitament està sol·licitant també llocs de treball de cultura clàssica que únicament li podran ser adjudicats en el cas de no obtenir destinació per les especialitats demanades.

II.2.4 Requisit d'aranès.

Per a l'obtenció de destinació en centres d'era Val d'Aran serà imprescindible estar en possessió d'alguna de les titulacions que acreditin el coneixement suficient, oral i escrit, de la llengua aranesa.

II.2.5 Prioritat en les adjudicacions.

a) Dintre d'aquest procediment general d'adjudicació, cada col·lectiu intervé en un nivell preferent de col·locació. En conseqüència, no es pot adjudicar destinació a cap professor d'un col·lectiu mentre resti sense destinar algun professor al qual s'hagi d'adjudicar destinació d'ofici d'un col·lectiu precedent, d'acord amb l'ordre establert a l'apartat II.2.1. sens perjudici del que s'estableix al punt e) d'aquest subapartat. Cal matisar, no obstant, pel que fa als professors pertanyents al col·lectiu b), que si se sol·licita destinació a centres fora del seu municipi o zona de preferència, aniran en concurrència amb el professorat del col·lectiu d) o, si escau, c)

b) A cada col·lectiu de professorat se li adjudicarà destinació en una de les quatre fases, d'acord amb l'ordre previst a l'apartat II.2.2.

c) En el cas de concórrer més d'un candidat a un mateix lloc de treball en una mateixa fase, els funcionaris dels cossos d'ensenyaments secundaris titulars d'una especialitat obtinguda per procediment selectiu (concurs oposició o adquisició de noves especialitats) seran col·locats en llocs d'aquella especialitat per davant dels que la sol·licitin per disposar d'algun altre requisit dels esmentats a l'apartat II.2.3.

d) Pel que fa als funcionaris dels col·lectius a) , b) i c) i en igualtat de condicions quant al requisit d'especialitat, es prioritzarà en cada fase el professorat d'aquests col·lectius al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o l'article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals, i a continuació el professorat que tingui la condició legal de disminuït.

e) En igualtat de condicions quant als criteris esmentats als punts c) i d), es prioritzarà qui acrediti el coneixement de la llengua catalana. En el cas que aquest no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació, els interessats presentaran, juntament amb la sol·licitud, la fotocòpia compulsada del document que l'acrediti. El professorat del col·lectiu d) que no disposi del requisit de l'acreditació del coneixement de la llengua catalana i que participi per la fase d'elecció i ofici, s'ordenarà per darrere de la resta de professorat del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e) que acrediti l'esmentat requisit.

f) Es prioritzarà en la fase d'elecció i dintre del col·lectiu únic de participació que formen els col·lectius d) i e), el professorat que sol·liciti comissió de serveis per un dels motius següents i en l'ordre que es detallen:

1. Per cessar del càrrec de director d'un centre per acabament del seu mandat el 30 de juny de 2006.

2. Per haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre centre d'atenció educativa preferent, centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant d'una zona escolar rural, o per tenir destinació definitiva, durant el curs 2005-2006, en un dels centres esmentats als apartats 3 i 4 de l'article 6 d'aquesta Resolució.

Dintre de cadascun d'aquests motius, s'aplicaran els criteris esmentats als punts c), d) i e).

g) En la fase d'elecció, no s'adjudicaran comissions de servei al professorat que no acrediti el coneixement de la llengua catalana.

h) Si de l'aplicació dels criteris dels anteriors apartats es manté la igualtat, l'ordre de prioritat serà el següent:

Funcionaris de carrera

El professorat del col·lectiu a) s'ordenarà de la manera següent:

En el cos de mestres:

1. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva comptada a 31.8.2006.

2. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera del mateix cos comptats a 31.8.2006.

3. Any més antic d'ingrés al cos.

4. Major puntuació obtinguda en el procediment d'ingrés al cos.

En els cossos de professors d'ensenyaments secundaris:

1. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos comptats a 31.8.2006.

2. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva comptada a 31.8.2006.

3. Any més antic d'ingrés al cos.

4. Tenir la condició de catedràtic.

5. Major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al cos.

El professorat dels col·lectius b), c), d), e) i f), s'ordenarà d'acord amb l'any de promoció d'ingrés al cos i el número d'ordre (o puntuació) obtingut en el procés selectiu corresponent.

Personal interí

El personal interí s'ordenarà d'acord amb el número d'ordre assignat a la borsa de treball docent.

II.2.6 Emplenament de models de propostes de les direccions dels centres.

Les direccions dels centres formalitzaran els models de proposta mitjançant l'emplenament de l'imprès normalitzat establert al respecte que els serà facilitat pels corresponents serveis territorials. Al model consten les instruccions de complimentació.

Les direccions dels centres docents informaran als professors proposats, de les condicions específiques del lloc de treball i, sobretot, de la durada del nomenament quan sigui per més d'un curs escolar, i de la no participació en altres processos d'adjudicacions de destinacions provisionals mentre tinguin nomenament vigent, d'acord amb el que preveu l'article 6 de la Resolució per la qual es dicten aquestes instruccions. Tots els professors dels diferents col·lectius han de signar la seva conformitat a la proposta de continuïtat, o d'ocupació de llocs de treball específics o singulars.

En relació amb la sol·licitud de continuïtat en la fase de confirmació del personal interí prevista a l'article 7.2 del Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost, la direcció del centre haurà de relacionar el personal interí que ha sol·licitat la confirmació al centre. En cas que l'equip directiu proposi que la persona interessada no continuï destinada al mateix centre, adjuntarà un informe, degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de l'equip directiu, amb l'informe de la Inspecció d'Educació, i previ el tràmit d'audiència a la persona interessada, suposarà el desplaçament del centre de l'interí, per no adequar-se al perfil del lloc de treball.

Les direccions dels centres públics poden formular propostes de destinació provisional dels professors i per als llocs de treball següents:

A.1 Centres públics d'educació infantil i primària:

Els llocs de centres experimentals de règim especial; els llocs de les unitats de suport d'educació especial; els llocs de treball per ocupar l'aula d'acollida; un màxim de dos llocs de treball de caràcter singular per raó de pla estratègic del centre; els llocs previstos en l'article 6.3 i 6.4; un lloc de treball de les escoles d'àmbit rural de menys de quatre llocs; els llocs d'audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes; els llocs de treball dels centres de nova creació previstos a l'article 6.1; els llocs de centres específics d'educació especial; els llocs de centres d'atenció educativa preferent i els llocs itinerants de zones escolars rurals.

La proposta per ocupar aquests llocs de treball pot recaure en el professorat de tots els col·lectius de l'apartat II.2.1, excepte per als llocs singulars per pla estratègic i els llocs previstos a l'article 6.4, que han de ser ocupats per funcionaris de carrera o en pràctiques.

Si la proposta recau sobre personal interí és requisit haver exercit al mateix centre durant el curs 2005-2006 com interí o substitut (excepte llocs de centres de nova creació) i haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31.8.2006.

A.2 Centres públics d'ensenyaments secundaris:

Els llocs de treball per garantir l'atenció qualitativa de les diverses necessitats i interessos de l'alumnat; els llocs d'aula d'acollida; els llocs de centres experimentals de règim especial; un lloc en cicles formatius de nova posada en funcionament el curs 2006-2007; fins a dos llocs de treball de caràcter singular per raó de pla estratègic del centre; els llocs previstos en l'article 6.3 i 6.4; els llocs d'unitats de suport d'educació especial; els llocs de centres d'atenció educativa preferent; i els llocs de treball previstos en l'article 6.1 per als centres de nova creació.

La proposta per ocupar aquests llocs de treball pot recaure en el professorat de tots els col·lectius de l'apartat II.2.1, excepte per als llocs de treball de caràcter singular per pla estratègic i els llocs previstos a l'article 6.4, que han de ser ocupats per funcionaris de carrera o en pràctiques.

Si la proposta recau sobre personal interí és requisit haver exercit al mateix centre el curs 2005-2006 com interí o substitut (excepte llocs de centres de nova creació i de cicles formatius de nova posada en funcionament) i haver prestat serveis en centres públics un mínim de 24 mesos comptats a 31.8.2006.

Si la direcció del centre no formalitza la corresponent proposta per ocupar els llocs per garantir l'atenció qualitativa de les diverses necessitats i interessos de l'alumnat, aquests llocs de treball podran ser adjudicats al professorat que els demani en l'imprès de sol·licitud. En el cas que continuïn quedant vacants, aquests llocs de treball s'adjudicaran com a llocs ordinaris a cobrir en aquest procediment.

En l'apartat corresponent del model normalitzat a complimentar per la direcció, es farà constar si la proposta per als llocs singulars o específics relacionats als punts A.1 i A.2 d'aquest apartat es realitza per la direcció, i es dóna la conformitat per l'interessat, per un curs escolar o per més d'un curs escolar.

A.3 Centres de formació de persones adultes:

D'acord amb el que preveu l'apartat II.1.d), les direccions o coordinacions dels centres de formació de persones adultes podran formular propostes per cobrir un nombre determinat i concret de llocs de treball de cada centre, d'acord amb els criteris i condicions següents:

a) Aquestes propostes seran per ocupar un lloc de treball de la mateixa especialitat i al mateix centre, que l'ocupat el curs 2005-2006.

b) El nombre concret de llocs de treball de cada centre a proveir mitjançant la proposta de les direccions (coordinadors en el seu cas) serà el següent:

b.1 Per als llocs de treball corresponents al cos de mestres serà d'un lloc de treball si el centre, el curs 2005-2006, té dos llocs de treball ocupats per personal interí i de dos llocs de treball si el centre, el curs 2005-2006, té tres o més llocs de treball ocupats per personal interí.

b.2 Per als llocs de treball corresponents al cos d'ensenyament secundari serà d'un lloc de treball si el centre, el curs 2005-2006, té dos llocs de treball i de dos llocs de treball si el centre, el curs 2005-2006, té tres o més llocs de treball ocupats per personal interí.

c) Les propostes de les direccions (o coordinadors) del centre han de recaure sobre personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 48 mesos dels quals 36 mesos han d'haver estat prestats en centres de formació de persones adultes. En el supòsit que en algun centre, algun professor interí no reuneixi el segon requisit de 36 mesos de serveis en centres de formació de persones adultes, es podrà proposar a interins amb 24 o més mesos de serveis en aquests centres.

D'altra banda, les direccions (o coordinadors) dels centres de formació d'adults també hauran d'incloure en el model a complimentar, la relació de personal interí que ha sol·licitat la confirmació al centre, d'acord amb el que preveu l'apartat II.2.7 pel que fa al personal interí (col·lectius g i h).

També podran proposar professorat en comissió de serveis per obtenir destinació en aquesta fase de confirmació.

II.2.7 Emplenament de models de sol·licituds del professorat.

Els models de sol·licituds estaran a disposició de les persones interessades al registre del Departament d'Educació, així com dels serveis territorials i a l'adreça d'Internet http://www.gencat.net/educacio excepte el model corresponent al professorat que superi el procediment selectiu per a l'ingrés al cos convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, que els serà lliurat pel/per la president/a del tribunal d'oposicions.

El professorat emplenarà la sol·licitud d'acord amb les instruccions que hi figuren i tenint en compte els criteris establerts en aquestes instruccions pel que fa a requisits d'especialitat, codis de centres, municipis, zones i comarques, llocs de treball a dedicació sencera o mitja, si s'escau, i criteris de com pot obtenir destinació en les diferents fases d'adjudicació previstes a l'apartat II.2.2.

El professorat tindrà en compte els aspectes següents:

Tots els professors dels diferents col·lectius de l'apartat II.2.1 podran optar a llocs vacants de centres de formació de persones adultes si compleixen els requisits d'especialitat previstos a l'apartat II.2.3.

Tots els col·lectius del cos de mestres poden demanar un nombre màxim de vuit especialitats per a llocs de centres d'educació infantil i primari i centres de formació de persones adultes i fins a sis especialitats per a llocs del primer cicle de l'ESO en centres d'ensenyaments secundaris.

Els col·lectius dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris poden sol·licitar fins a sis especialitats per als llocs de treball de centres d'ensenyaments secundaris i de centres de formació de persones adultes.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es podrà modificar o anul·lar la/les petició/peticions ni es podrà variar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

Per a l'assignació de destinació, en cas que el/la professor/a sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte en primer lloc la petició de centre i, en segon lloc, les especialitats sol·licitades excepte el professorat que superi les proves selectives d'ingrés al cos de l'any 2006. Aquest professorat únicament pot obtenir destinació per l'especialitat d'oposició en els cossos docents de professors d'ensenyaments secundaris. En el cos de mestres, l'especialitat d'oposició serà prioritària sobre la petició de centre. A aquest efecte, es tindran en compte les peticions i, si escau, l'ofici en l'àmbit de Catalunya per l'especialitat de l'oposició. Només en el cas que no se li pugui adjudicar cap destinació per aquesta especialitat, podrà ser destinat a una altra especialitat que tingui reconeguda en l'ordre de prioritat en què ho hagi demanat.

En el supòsit que, per atendre necessitats d'escolarització es produís la creació d'un nou centre amb posterioritat a la publicació d'aquesta Resolució i, per tant, no s'haguessin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests s'adjudicaran en l'àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca, serveis territorials) en la fase d'elecció i en l'adjudicació d'ofici.

En les adjudicacions no es donaran destinacions a llocs de centres específics d'educació especial, centres d'atenció educativa preferent, centres esmentats a l'article 6.3 d'aquesta Resolució, centres de formació de persones adultes i llocs itinerants de zones escolars i agrupacions rurals, si no han estat sol·licitats explícitament pel professorat amb el codi del centre.

En la fase d'elecció i en les adjudicacions d'ofici, quan el professorat demana, genèricament, un municipi o zona o comarca, els centres s'adjudiquen d'acord amb l'ordre en que estan detallats als annexos (annex 3: centres d'educació infantil i primària; annex 4: centres d'ensenyaments secundaris), tenint en compte que en demanar un municipi es demanen tots els centres del municipi i així mateix amb les zones i comarques.

En l'adjudicació d'àmbit comarcal, els centres s'adjudiquen, primer, els corresponents a la capital de comarca i, amb posterioritat, la resta de centres.

En l'apartat d'ofici dels interins acollits a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005, s'adjudicaran els centres de les comarques que constin com a sol·licitades i que pertanyin als serveis territorials demanats en primer lloc a la borsa i, a continuació, la resta de comarques no demanades que també hi pertanyin.

Els llocs de treball singulars i específics a proveir mitjançant proposta de la direcció del centre, amb una durada del nomenament per un o més cursos escolars, podran ser adjudicats en qualsevol de les fases posteriors d'adjudicació com a llocs ordinaris si no es formalitza l'esmentada proposta en les condicions establertes, sens perjudici del que s'estableix a l'epígraf A.2 de l'apartat II.2.6, pel que fa als llocs per garantir l'atenció qualitativa de les diverses necessitats i interessos de l'alumnat. En aquests supòsits el nomenament només serà per al curs 2006-2007.

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball (col·lectiu a)

Al professorat d'aquest col·lectiu que no obtingui destinació en el procediment de pròrroga se li atendrà la preferència de destinació que sol·liciti, d'acord amb els criteris previstos en aquest procediment general d'adjudicacions.

Aquest col·lectiu, en ocasió de vacant, tindrà preferència en l'adjudicació per al curs 2006-2007 en llocs del centre o al municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva.

També tindrà preferència per confirmar-se en el lloc de treball i centre on ha exercit provisionalment el curs 2005-2006.

Aquests professors, si pertanyen als cossos de professors d'ensenyaments secundaris, entre les especialitats sol·licitades han de fer constar necessàriament l'especialitat de la qual sigui titular. En cas contrari, l'Administració, d'ofici, la inclourà com a última de les demanades.

Si pertanyen al cos de mestres hauran de demanar totes les especialitats que tinguin reconegudes o habilitades (tant del nivell de primària com del primer cicle de l'ESO). En cas contrari, l'Administració les inclourà d'ofici. També podran demanar especialitats per a les quals acreditin una experiència mínima de 24 mesos.

Podran formular fins a 30 peticions, tant si corresponen com si no al seu municipi o a la seva zona de preferència i les pot alternar, sense que això suposi que les peticions de la zona perdin el seu caràcter preferent en el moment de l'adjudicació pel davant d'altres sol·licitades que no procedeixin d'aquest mateix àmbit geogràfic.

Obtindran destinació en una de les fases d'adjudicació en els termes que a continuació s'especifiquen.

En la fase de confirmació, aquest professorat podrà exercir les preferències següents:

Bloc a) Confirmació en el centre de destinació provisional del curs 2005-2006.

a.1 Lloc de la mateixa especialitat.

a.2 Lloc de treball d'una altra especialitat.

Bloc b) Confirmació en el centre de la darrera destinació definitiva.

b.1 Lloc de la mateixa especialitat.

b.2 Lloc de treball d'una altra especialitat.

L'interessat podrà manifestar la seva prioritat dintre del bloc a) o del bloc b), i fins i tot demanar únicament opcions del bloc a) o del bloc b) o únicament una sola de les opcions del bloc a) o del b).

En aquesta fase de confirmació, i dins d'un mateix centre, tindrà preferència en l'adjudicació d'una vacant el professor que ha perdut la seva destinació definitiva en aquest mateix centre pel davant d'un altre professor que hi hagi estat destinat provisionalment el curs 2005-2006.

En la fase d'elecció s'aplicarà el dret preferent a l'obtenció de destinació dintre del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva.

Amb aquesta finalitat, el professorat d'aquest col·lectiu que així ho desitgi haurà d'indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L'adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament de la destinació definitiva, malgrat fer-se en aquesta fase d'elecció, pot comportar que no es confirmi al centre de destinació provisional un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan al centre de destinació d'aquell no sigui de la zona de desplaçament mateixa. A més de les peticions corresponents al dret preferent, el professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva podrà sol·licitar, en aquesta mateixa fase d'elecció, centres de fora de la seva zona de desplaçament.

Els professors que no obtinguin destinació d'acord amb les seves peticions, o que no hagin presentat sol·licitud, seran adscrits per l'Administració, amb caràcter forçós, a llocs de treball que puguin ocupar d'acord amb l'apartat II.2.3, en primer lloc, dintre del municipi de la destinació d'origen, i en segon lloc, a la resta de municipis de la zona de desplaçament.

Pel que fa al cos de mestres, si no hi ha cap vacant de les diferents especialitats d'educació infantil i primària en el centre ni en el municipi d'origen, qui hagi ingressat al cos per un procés selectiu convocat amb anterioritat a l'any 1998, serà adscrit amb caràcter provisional, i en ocasió de vacant, al primer cicle de l'ESO, amb el requisit de capacitació reconeguda o d'habilitació extraordinària, en l'àmbit del mateix municipi, tal com preveu l'article 22.1 del Decret 67/1996.

Si no hi ha cap vacant de les diferents especialitats d'educació infantil i primària ni del primer cicle de l'ESO al municipi de la seva darrera destinació definitiva, l'adscripció provisional d'ofici es realitzarà en l'àmbit de la zona educativa de preferència.

En el supòsit de produir-se vacants en zones o agrupacions rurals, tindrà preferència per ocupar-les voluntàriament el professorat desplaçat dels centres de les mateixes zones o agrupacions.

L'adscripció a un lloc de treball docent per pèrdua de la destinació definitiva es realitzarà independentment que el funcionari afectat tingui llicència per tasques sindicals.

Professorat procedent d'adscripció a llocs de treball a l'estranger i de llocs a l'Administració educativa (col·lectiu b)

Aquest professorat té preferència per a l'obtenció d'una vacant al municipi o a la zona de la seva darrera destinació definitiva. Per a la resta de peticions que no siguin del municipi o zona de la darrera destinació definitiva formarà part del col·lectiu únic que formen a efectes de participació els col·lectius d) i e) o, si escau, del c).

El professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris ha de fer constar l'especialitat de la que sigui titular necessàriament. En cas contrari, l'Administració, d'ofici, la inclourà com a última de les demanades.

En el cas de professorat del cos de mestres ha de demanar totes les especialitats que posseeixi per capacitació, per habilitació extraordinària, tant del nivell de primària com del primer cicle de l'ESO, o per tenir una experiència mínima de 24 mesos en el nivell de primària; en cas contrari l'Administració, d'ofici, les inclourà.

Podrà sol·licitar la confirmació al mateix centre on ha estat destinat amb caràcter provisional el curs 2005-2006.

Podrà formular fins a 30 peticions de centres, municipis, zones o comarques i demanar, indistintament, peticions preferents i no preferents en qualsevol ordre, sense que això suposi que les preferents perdin la prioritat en l'adjudicació.

A efectes d'adjudicació d'ofici, en el cas que no obtingui cap destinació de les demanades, haurà de sol·licitar codis de comarca, ja que en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions sol·licitades, serà destinat d'ofici en un centre de l'àmbit de Catalunya.

Professorat al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que s'estableix a la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i professors que acreditin la condició de disminuïts, inclosos els que superin, pel torn de reserva, les proves selectives d'accés a cossos docents l'any 2006 (col·lectiu c)

Dintre d'aquest col·lectiu, en cada fase d'adjudicació, el professorat amb destinació provisional o definitiva al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que s'estableix a la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, tindrà prioritat en relació amb el professorat que tingui reconeguda la condició legal prevista als articles 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març (DOGC núm. 2852, de 22.3.1999).

Als annexos 3 i 4 es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques, amb especificació dels que disposen d'ascensor i/o rampes.

El professorat que participa amb la condició legal de disminuït ha d'adjuntar la documentació que acrediti la condició de disminuït si no consta al registre informàtic de personal.

Els expedients administratius de reconeixement al professorat al qual se li ha reconegut el dret a acollir-se al que estableix la disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 o a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, els realitzaran els serveis territorials corresponents, que formalitzaran proposta de resolució a la directora general de Personal Docent. La concessió d'un d'aquests expedients deixa sense efectes qualsevol sol·licitud de participació anterior presentada dins d'aquest procediment.

Professorat amb destinació provisional (col·lectiu d) i professorat que ha sol·licitat comissió de serveis (col·lectiu e)

A efectes d'adjudicacions provisionals aquests professors formen un únic col·lectiu.

Professorat amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés.

El professorat amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu l'1.9.2006 ha de participar, amb caràcter obligatori, en aquest procés d'adjudicació de destinacions per al curs 2006-2007 inclòs el professorat que hagi estat proposat per a la concessió d'una llicència per a l'exercici de funcions sindicals. En conseqüència, si no presenta la corresponent sol·licitud o si fent-ho no obté cap destinació de les sol·licitades, serà adscrit a qualsevol centre de Catalunya a llocs que pugui ocupar.

El professorat amb destinació provisional farà constar, per ordre de preferència les especialitats reconegudes i/o si s'escau, les que provenen de l'experiència docent, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat II.2.3. El professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris ha de fer constar necessàriament l'especialitat de la que sigui titular; en cas contrari, l'Administració la inclourà d'ofici.

Aquestes peticions d'especialitat tenen efecte tant en la fase de confirmació en el mateix centre del curs 2005-2006 com en la fase d'elecció.

Podrà sol·licitar la confirmació en el mateix lloc de treball o en un lloc diferent del mateix centre on presta serveis el curs 2005-2006.

En l'apartat d'elecció es poden realitzar fins a 30 peticions de centres, municipis, zones o comarques.

Així mateix, han de complimentar l'apartat d'ofici tot indicant, per ordre de preferència, els codis de les comarques de tot Catalunya, ja que en el cas de no obtenir destinació en cap de les peticions sol·licitades serà destinat en un centre en el àmbit de Catalunya.

Professorat definitiu que sol·licita comissió de serveis.

a) Fase de proposta

El professorat amb destinació definitiva podrà ocupar els llocs de treball especificats a l'apartat II.1, a proposta de la direcció dels serveis territorials, i a l'apartat II.2.6, a proposta de la direcció del centre corresponent.

b) Fase de confirmació

El professorat que hagi prestat serveis durant el curs 2005-2006 en un centre diferent del de destinació definitiva, podrà confirmar-se en el mateix centre, en ocasió de vacant, sempre que així ho proposi la direcció del centre de confirmació al director dels serveis territorials que correspongui.

El professorat d'aquest col·lectiu que només participi per les fases de proposta i/o confirmació no ha de presentar sol·licitud de comissió de serveis. Únicament haurà de fer constar la seva conformitat en l'imprès de proposta de la direcció del centre.

El professorat amb destinació definitiva podrà sol·licitar comissió de serveis, en la fase d'elecció, pels motius següents:

1. Finalitzar el nomenament de director/a d'un centre docent públic amb data 30 de juny de 2006, per acabament del seu mandat.

2. Haver exercit la docència directa durant els quatre darrers cursos escolars en un centre d'atenció educativa preferent, centre específic d'educació especial o en un lloc itinerant de zona escolar rural, o bé tenir la destinació definitiva, durant el curs 2005-2006, en un dels centres esmentats als apartats 3 i 4 de l'article 6 d'aquesta Resolució.

3. Per circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

La direcció dels serveis territorials estudiarà les sol·licituds de comissions de serveis per l'apartat 3 i tindrà en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el/la professor/a va obtenir destinació definitiva d'ofici.

En la sol·licitud el professorat farà constar, en primer lloc, el motiu de la seva petició i, en el supòsit que al·leguin circumstàncies especificades a l'apartat 3, cal que adjuntin la documentació justificativa que considerin adient.

El professorat del cos de mestres només podrà demanar comissió de serveis en llocs del primer cicle d'ESO per especialitats que tingui reconegudes o habilitades.

Professorat que superi el procés selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener (col·lectiu f)

El professorat d'aquest col·lectiu, que serà nomenat funcionari en pràctiques l'1 de setembre de 2006, formalitzarà una sol·licitud que li serà lliurada pel tribunal quan superi la primera prova del procés selectiu i que, un cop emplenada, retornarà al mateix tribunal en el termini que se l'indicarà.

Aquest professorat obtindrà destinació per l'especialitat per la qual ha superat el procediment selectiu en l'àmbit de Catalunya. En el cos de mestres, si no hi ha cap vacant de l'especialitat, se li podrà adjudicar un lloc de treball corresponent a altres especialitats que tingui acreditades i que també hagi sol·licitat.

El professorat d'aquest col·lectiu podrà fer peticions de qualsevol àmbit tenint en compte que si no obté destinació en cap lloc sol·licitat ( centre, municipi, zona o comarca ) serà destinat d'ofici en l'àmbit de Catalunya.

El professor d'aquest col·lectiu que hagi prestat serveis docents durant el curs 2005-2006 en centres docents públics del Departament d'Educació i hagi presentat sol·licitud de destinació com a professor interí haurà de manifestar si desitja mantenir totes les peticions a dedicació completa de la sol·licitud de professor interí i, si escau, la proposta i/o confirmació, sempre que coincideixi l'especialitat amb la de l'oposició. Per mantenir la proposta i/o confirmació com a opositor ha de complir el requisit d'haver prestat servei al centre durant tot el curs 2005-2006 i no haver estat objecte d'una proposta de no continuïtat per part de la direcció del centre.

En el cas que no superés el procés selectiu no es tindrà en compte, a cap efecte en el procés d'adjudicació com a interí, la sol·licitud presentada com a professor en pràctiques.

Personal interí (col·lectius g i h)

Personal interí del col·lectiu g)

El professorat interí o substitut acollit a la disposició transitòria primera del Decret 133/2001, modificat pel Decret 172/2005 haurà d'emplenar el model de sol·licitud de destinació provisional per al curs 2006-2007 en els termes següents:

a) Sol·licitar llocs vacants a dedicació completa i/o a mitja dedicació per a totes les especialitats que pugui impartir i que tingui demanades en la borsa de treball del curs 2006-2007.

b) Fer constar a la sol·licitud les peticions de centres, municipis o zones i també un mínim de quatre comarques; en cas contrari, s'afegiran d'ofici.

En el supòsit que no obtinguin una vacant en els termes previstos en el apartat b), se li adjudicarà en ocasió de vacant, destinació a dedicació completa en un centre de l'àmbit territorial corresponent a la primera petició de serveis territorials que tingui informada a la borsa de treball.

Aquest professorat està obligat a participar en el procediment d'adjudicació de destinacions regulat en aquesta Resolució. En el cas que no hi participi serà destinat d'ofici per l'Administració.

Personal interí del col·lectiu h)

Aquest professorat, en relació amb la sol·licitud de destinació per al curs 2006-2007, pot fer les dues opcions següents:

a.1) No presentar sol·licitud en el termini establert. En aquest cas romandrà a la llista de personal interí pendent de destinació per cobrir vacants o substitucions per al curs 2006-2007.

a.2) Presentar sol·licitud: podrà fer constar les peticions de centre, municipi, zona i comarca que voluntàriament desitgi. En aquest supòsit, no s'aplica cap adjudicació d'ofici i el professor només pot obtenir una petició sol·licitada explícitament. En cas contrari, resta a la llista pendent de nomenament.

El personal interí dels col·lectius g) i h), a més d'obtenir destinació en els termes descrits referits a la fase d'elecció (i, en el seu cas, d'ofici) també pot obtenir-la, prèviament, mitjançant proposta de la direcció del centre docent públic prevista a l'apartat II.2.6 i, si s'escau, per la fase de confirmació que el professor farà constar a la seva sol·licitud.

L'obtenció de destinació pel personal interí en la fase de confirmació requerirà els requisits següents:

Petició de l'interessat a la seva sol·licitud.

Haver estat nomenat al mateix centre durant tot el curs acadèmic.

Haver prestat serveis com a interí/substitut un mínim de 48 mesos.

Haver comunicat a la direcció del centre la seva sol·licitud i trobar-se inclòs en la relació de personal interí que sol·licita confirmació, d'acord amb el que preveu l'apartat II.2.6.

En cas que l'equip directiu proposi que la persona interessada no continuï destinada al mateix centre, adjuntarà un informe, degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de l'equip directiu, amb l'informe de la Inspecció d'Educació, i previ el tràmit d'audiència a la persona interessada, suposarà el desplaçament del centre de l'interí, per no adequar-se al perfil del lloc de treball.

Altres aspectes a tenir en compte per emplenar la sol·licitud i obtenció de destinacions per al personal interí són els següents:

El personal interí d'educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball del primer cicle de l'ESO. Només podrà demanar, voluntàriament, en l'apartat corresponent de la sol·licitud, llocs de treball de totes les especialitats d'educació infantil i primària amb dedicació completa o a mitja dedicació o ambdues, sempre que disposi del requisit d'especialitat o experiència necessària.

El personal interí dels cossos d'ensenyaments secundaris també podrà sol·licitar llocs a mitja dedicació de les especialitats de música, dibuix i educació física.

En la fase de confirmació al mateix centre i lloc de treball, s'adjudicarà destinació, si s'escau, per la mateixa dedicació que l'ocupada durant el curs 2005-2006.

En l'adjudicació d'ofici per comarques o per serveis territorials, s'adjudicaran únicament llocs a dedicació completa.

S'entendrà que el personal interí de secundària que sol·liciti l'especialitat de grec i/o de llatí, també sol·licita llocs de treball de cultura clàssica, la qual únicament se li adjudicarà si no obté destinació per les especialitats demanades.

El personal interí que obtingui destinació haurà de prendre possessió el dia 1 de setembre de 2006. En cas contrari, s'entendrà que renuncia a la destinació i quedarà exclòs de la llista d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions, llevat dels casos de força major degudament justificats.

II.2.8 Terminis de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds d'adjudicacions a funcionaris i personal interí per al curs 2006-2007 serà:

Del 8 al 22 de maig de 2006:

Personal interí

Del 6 al 20 de juny de 2006:

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.

Professorat procedent d'adscripció a l'estranger i de llocs de l'Administració educativa.

Professorat amb destinació provisional.

Professorat que sol·licita comissió de serveis.

Del 6 al 27 de juny de 2006:

Propostes de les direccions dels centres.

II.2.9 Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds en els models normalitzats es presentaran als serveis territorials d'Educació on els professors presten serveis el curs 2005-2006. També es podran presentar al registre del Departament d'Educació o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Formalització de sol·licituds a través d'Internet.

El professorat que participi en aquest procediment podrà formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte.

L'adreça d'Internet per accedir al programa de gravació d'aquestes sol·licituds és http://www.gencat.net/educacio i l'horari de connexió serà de 8 a 23 hores de dilluns a divendres i de 9 a 21 hores els dissabtes i diumenges.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible introduir una nova sol·licitud.

Els interessats hauran d'accedir al programa de gravació amb el codi d'usuari i la contrasenya habitual del portal XTEC. Els navegadors que s'han d'utilitzar són Mozilla 1.5, Firefox 1.0.2, Microsoft Internet Explorer 5.5 o versions superiors d'aquests navegadors.

Un cop hagin accedit al programa, se'ls anirà donant instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud. Les dades que els interessats introdueixin seran sempre validades i, per tant, el programa generarà els avisos escaients, a fi que es pugui rectificar el que convingui.

Els usuaris podran demanar la impressió d'un esborrany, per tal de comprovar la correcció de les dades introduïdes i modificar allò que considerin oportú, accedint de nou a la pantalla que correspongui.

Només quan l'interessat premi el botó "envia", la sol·licitud es considerarà definitiva i ja no serà accessible. L'interessat s'haurà d'imprimir una còpia de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre.

La gravació definitiva de la sol·licitud només es podrà fer efectiva una sola vegada.

En cas que els interessats vulguin eliminar la seva sol·licitud inicial tramesa telemàticament, ho hauran de demanar als serveis territorials corresponents, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, tot adjuntant-hi una còpia del document inicial generat pel programa. Un cop anul·lada, podran presentar una altra sol·licitud.

En cas que es presentin més d'una sol·licitud dintre del termini, sempre prevaldrà la sol·licitud enregistrada, bé telemàticament, bé en suport paper, en data posterior.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica, o als serveis territorials d'Educació que correspongui per a dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal.

Els horaris d'atenció són els següents:

Servei d'atenció a l'usuari (telèfon 902.53.21.00): de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres. Correu electrònic: sau.educacio@gencat.net.

Serveis Territorials d'Educació: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

II.2.10 Publicitat de les adjudicacions.

Els serveis territorials faran públiques les resolucions provisional i definitiva, d'adjudicacions de destinacions per al curs 2006-2007, i les llistes corresponents, durant el mes de juliol de 2006. Aquestes destinacions també es podran consultar a l'adreça d'Internet esmentada a l'apartat II.2.7.

S'obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra la resolució provisional. Amb la resolució definitiva i les llistes corresponents es consideraran efectuades les notificacions als interessats a tots els efectes, sens perjudici del posterior nomenament en el cas del personal interí.

Així mateix, s'entendran contestades a tots els efectes les reclamacions presentades contra la resolució provisional d'adjudicacions.

Contra la resolució definitiva, les persones interessades podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

II.2.11 Efectes administratius de les adjudicacions i pressa de possessió.

Les destinacions adjudicades mitjançant aquest procediment seran irrenunciables i tindran efectes des de l'1 de setembre de 2006, data de presa de possessió, i fins al 31 d'agost de 2007 excepte les destinacions adjudicades amb les condicions previstes a l'article 6 de la Resolució per la qual s'aproven aquestes instruccions i a l'apartat II.1 d'aquest annex.

Annex 2

Codis d'especialitats

Cos de mestres

Centres d'educació infantil i primària

INF: educació infantil.

PRI: educació primària.

PFR: educació primària, francès.

PAN: educació primària, anglès.

PMU: educació primària, música.

PEF: educació primària, ed. física.

ALL: audició i llenguatge.

EES: educació especial*

Centres de formació de persones adultes

PRI: educació primària.

PFR: educació primària, francès.

PAN: educació primària, anglès.

Centres d'educació secundària (primer cicle de l'ESO)

GE: ciències socials.

CN: ciències de la naturalesa.

MA: matemàtiques.

LC: llengua catalana i literatura.

LE: llengua castellana i literatura.

AN: llengua estrangera: anglès.

FR: llengua estrangera: francès.

EF: educació física.

MU: música.

DI: educació visual i plàstica.

TEC: tecnologia.

PSI: pedagogia terapèutica.

Cos de professors d'ensenyament secundari

AL Alemany

AN Anglès

AR Aranès

CN Biologia i geologia

CLA Cultura clàssica

DI Dibuix

ECO Economia

EF Educació física

FI Filosofia

FQ Física i química

FR Francès

GE Geografia i història

GR Grec

IT Italià

LA Llatí

LE Llengua castellana i literatura

LC Llengua catalana i literatura

MA Matemàtiques

MU Música

PSI Psicologia i pedagogia

TEC Tecnologia

501 Administració d'empreses

502 Anàlisi i química industrial

503 Assessoria i processos d'imatge personal

504 Construccions civils i edificació

505 Formació i orientació laboral

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

508 Intervenció sociocomunitària

509 Navegació i instal·lacions marines

510 Organització i gestió comercial

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

512 Organització i projectes de fabricació mecànica

513 Organització i projectes de sistemes energètics

514 Processos de cultiu aqüícola

515 Processos de producció agrària

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

516 Processos en la indústria alimentària

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

518 Processos sanitaris

524 Sistemes electrònics

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

602 Equips electrònics

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

606 Instal·lacions electrotècniques

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

608 Laboratori

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

612 Oficina de projectes de construcció

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

615 Operacions de processos

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

616 Operacions i equips de producció agrària

617 Patronatge i confecció

618 Perruqueria

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

620 Procediments sanitaris i assistencials

621 Processos comercials

622 Processos de gestió administrativa

623 Producció en arts gràfiques

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

625 Serveis a la comunitat

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

133 Alemany

193 Anglès

134 Àrab

195 Català

190 Espanyol per a estrangers

198 Èuscar

192 Francès

191 Grec modern

135 Italià

136 Japonès

137 Portuguès

138 Rus

139 Xinès

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

707 Dibuix artístic i color

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

714 Edició d'art

715 Fotografia

716 Història de l'art

717 Joieria i orfebreria

720 Materials i tecnologia: disseny

721 Mitjans audiovisuals

722 Mitjans informàtics

723 Organització industrial i legislació

725 Volum

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

802 Brodats i puntes

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

807 Esmalts

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

810 Motlles i reproduccions

811 Musivaria

812 Talla de pedra i fusta

813 Tècniques ceràmiques

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria i bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

818 Tècniques del metall

819 Tècniques murals

820 Tècniques tèxtils

821 Tècniques vidrieres

Annex 3

Centres d'educació infantil i primària i instituts d'educació secundària

(1) Centre d'atenció educativa preferent.

(2) Centre específic d'educació especial.

(3) Zones/Agrupaments Rurals.

(4) Centre amb exigència del requisit d'aranès.

(A) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa).

(A1) Centre que només disposa d'ascensor.

(A2) Centre que només disposa de rampes.

(C) Programa d'acompanyament escolar

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

 

Zona educativa: 080901 Barcelona Ciutat.

 

Municipi: 08019 Barcelona.

 

Centres:

 

08002770

CEIP Àgora (A2)

08002484

CEIP Aiguamarina (A2)

08037814

CEIP Alexandre Galí (A)

08043784

CEIP Àngels Garriga

08047741

CEIP Antaviana (A)

08043103

CEIP Antoni Balmanya (A)

08033501

CEIP Antoni Brusi (A2)

08052670

CEIP Auró (A)

08002678

CEIP Ausiàs March (A)

08013172

IES Ausiàs March (A)

08002873

CEIP Bac de Roda (A)

08001595

CEIP Baixeras (1)

08002174

CEIP Baldiri Reixac (A)

08043747

CEIP Baloo

08013408

CEIP Barcelona

08035167

IES Barcelona-Congrés (A1)

08002411

CEIP Baró de Viver (1) (A2)

08013470

IES Barri Besòs (1)

08043796

CEIP Barrufet (A)

08002228

CEIP Bernat de Boïl (1)

08013184

IES Bernat Metge (A)

08035431

CEIP Bogatell (A2)

08002915

CEIP Brasil

08002277

CEIP Calderón de la Barca

08001674

CEIP Can Clos (1)

08013411

CEIP Carles I (A2)

08043814

CEIP Carlit (A)

08001832

CEIP Castella (1)

08035441

CEIP Catalònia (A2)

08046293

CEIP Cavall Bernat (A2)

08001789

CEIP Cervantes (1) (A)

08002320

CEIP Ciutat Comtal (1)

08001819

CEIP Collaso i Gil (1) (A)

08034588

IES Collserola

08002587

CEIP Concepción Arenal (1)

08002666

CEE Concha Espina (2)

08052839

IES Consell de Cent (A)

08043802

CEIP Costa i Llobera

08046578

IES Costa i Llobera

08013081

CEIP Coves d'en Cimany (1) (A2)

08047698

SES Cristòfol Colom (1)

08058416

CEIP Diagonal-Mar (A)

08001923

CEIP Diputació (A)

08039434

CEIP Doctor Ferran i Clua (A2)

08001716

CEIP Dolors Monserdà-Santapau (A)

08044201

CEIP Dovella (A)

08044922

IES Dr. Puigvert (A)

08001856

CEIP Drassanes (1) (A2)

08002681

CEIP Duran i Bas (A)

08002599

CEIP Eduard Marquina (1)

08002745

CEIP El Carmel (1) (A2)

08001650

CEIP El Polvorí (1)

08045057

CEIP El Sagrer (A)

08002344

CEIP El Turó

08002459

CEIP Elisenda de Montcada (1)

08039483

CEIP Els Horts (A)

08001911

CEIP Els Llorers (A)

08002630

CEIP Els Porxos (A2)

08042329

CEIP Els Xiprers

08002290

CEIP Emili Juncadella

08013147

IES Emperador Carles (A)

08002952

CEIP Enric Granados (1)

08043462

IES Ernest Lluch (A)

08001807

CEIP Escola de la Concepció (A)

08013275

IES Escola del Treball

08046281

CEIP Estel-Guinardó (A2)

08060873

CEIP Eulàlia Bota

08052669

CEIP Ferran Sunyer (A)

08032634

CEIP Ferrer i Guàrdia (1)

08045513

IES Flos i Calcat (A)

08040357

CEE Folch i Camarasa (2)

08002721

CEIP Font d'en Fargas (A2)

08040849

IES Fort Pius (A)

08002009

CEIP Francesc Macià (A)

08052724

IES Francisco de Goya (A1)

08063072

CEIP Fructuós Gelabert

08046591

IES Gal·la Placídia (A1)

08044065

IES Galileo Galilei (A2)

08002460

CEIP Gaudí (A2)

08002071

CEIP Gayarre (A2)

08002654

CEIP General Prim (A)

08043966

CEIP Heura

08040141

IES Icària (A2)

08013159

IES Infanta Isabel d'Aragó (A1)

08043255

CEIP Ítaca (A1)

08013111

IES Jaume Balmes (A)

08013123

IES Joan Boscà (A)

08057540

IES Joan Brossa (A)

08033882

IES Joan Coromines

08013101

IES Joan d'Àustria (A1)

08054228

IES Joan Fuster (A)

08042305

CEIP Joan Miró (A)

08034576

IES Joan Salvat i Papasseit (A1)

08002231

CEIP Joan XXIII (A2)

08002927

CEIP Joaquim Ruyra

08052761

SES Josep Comas i Solà

08002216

CEIP Josep Maria de Sagarra

08042780

CEIP Josep Maria Jujol (A)

08035544

CEE Josep Pla (2)

08044958

IES Josep Pla (A)

08039835

CEIP Jovellanos

08039057

IES L'Alzina (A)

08043474

CEIP L'Estel (A)

08041751

CEIP La Caixa (A1)

08002198

CEIP La Farigola de Vallcarca

08035428

CEIP La Farigola del Clot

08034205

IES La Guineueta

08002563

CEIP La Mar Bella (A2)

08033523

CEIP La Muntanyeta (A)

08039495

CEIP La Palmera (A2)

08002575

CEIP La Pau (1)

08039525

CEIP La Sedeta (A1)

08040138

IES La Sedeta (A)

08043841

CEIP Lavínia (A)

08037802

CEIP Les Corts

08034564

IES Les Corts (A1)

08052657

CEIP Les Glòries Catalanes

08064179

CEIP Llacuna

08052827

IES LLuís Domènech i Montaner (A)

08002010

CEIP Lluís Vives

08046581

IES Lluís Vives

08002629

CEIP Lope de Vega (A)

08001947

CEIP Mallorca

08045525

IES Manuel Carrasco i Formiguera (A1)

08013160

IES Maragall (A)

08014401

IES Mare de Déu de la Mercè (A)

08002186

CEIP Mare de Déu de Montserrat

08035465

CEIP Mare Nostrum (A)

08054022

CEIP Marinada

08002800

CEIP Mas Casanovas (A2)

08054903

CEIP Mediterrània (1) (A2)

08013226

IES Menéndez y Pelayo (A1)

08039471

CEIP Mercè Rodoreda (A)

08044934

IES Meridiana (A)

08041179

CEIP Mestre Enric Gibert i Camins (A)

08002897

CEIP Mestre Morera (1)

08001820

CEIP Milà i Fontanals (1) (A1)

08013196

IES Milà i Fontanals (A)

08055932

CEIP Miquel Batllori (A)

08002034

CEIP Miquel Bleach (1)

08052581

IES Miquel Tarradell (1)

08002733

CEIP Miralletes

08013093

IES Montjuïc (A1)

08002204

CEIP Montseny

08013202

IES Montserrat (A1)

08001649

CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (A2)

08002061

CEIP N-I de Pràctiques (A)

08002058

CEIP N-II de Pràctiques (A2)

08043851

CEIP Nabí (A)

08013214

IES Narcís Monturiol

08052165

CEIP Octavio Paz

08043863

CEIP Orlandai (A)

08035209

IES Pablo R. Picasso (1)

08031794

CEIP Palma de Mallorca (A1)

08001601

CEIP Parc de la Ciutadella (1)

08002988

CEIP Pare Poveda (A2)

08031800

CEIP Pau Casals (A2)

08043267

CEIP Pau Casals-Gràcia (A)

08052608

IES Pau Claris (A)

08052621

CEIP Pau Romeva (A)

08013457

CEIP Pegaso

08052712

IES Pere Bosch i Gimpera

08062675

CEIP Pere IV

08001790

CEIP Pere Vila (A)

08002022

CEIP Perú (A2)

08043875

CEIP Pit-Roig (A)

08034138

IES Poblenou (A1)

08001731

CEIP Poeta Foix (A)

08043279

CEIP Pompeu Fabra (A)

08033894

IES Príncep de Girona (A1)

08046608

IES Príncep de Viana (A)

08002885

CEIP Prosperitat (A)

08043115

CEIP Provençals (A)

08013469

IES Rambla Prim (1) (A)

08013305

CEIP Ramon Berenguer III

08002976

CEIP Ramon Casas

08001777

CEIP Ramon Llull

08002393

CEIP Ramón Menéndez Pidal (A2)

08002447

CEIP Ramón y Cajal (A2)

08002113

CEIP Rius i Taulet (A)

08052748

IES Roger de Flor (A)

08001868

CEIP Rubén Darío (1)

08043887

CEIP Sagrada Família

08052797

IES Salvador Espriu (A)

08044053

IES Salvador Seguí (A)

08013366

IES Sant Andreu (A)

08002541

CEIP Sant Antoni Maria Claret (A2)

08002903

CEE Sant Joan de la Creu (2)

08002617

CEIP Sant Joan de Ribera (A)

08002289

CEIP Sant Jordi (A2)

08013135

IES Sant Josep de Calassanç (A)

08002307

CEIP Sant Josep Oriol

08052803

IES Sant Martí de Provençals (A)

08002551

CEIP Sant Pere Nolasc

08035477

CEIP Santiago Rusiñol

08037863

CEIP Seat (A)

08047421

IES Secretari Coloma (A)

08037841

CEIP Splai (A)

08043899

CEIP Tàber (A)

08043292

CEIP Tabor (A)

08039513

CEIP Taxonera (1) (A2)

08002526

CEIP Tibidabo (A2)

08002368

CEIP Timbaler del Bruc (A2)

08035453

CEIP Tomàs Moro

08039537

CEIP Torrent d'en Melis

08002812

CEIP Tresfonts

08043838

CEIP Turó del Cargol (A)

08052700

IES Vall d'Hebron

08031812

IES Valldemossa (A)

08013238

IES Verdaguer

08002538

CEIP Víctor Català (A2)

08045483

IES Vila de Gràcia (A)

08052785

CEIP Vila Olímpica

08002642

CEIP Virrei Amat

08047431

IES XXV Olimpíada (A1)

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

 

Zona educativa: 080597 Arenys de Mar.

 

Municipi: 08006 Arenys de Mar.

 

Centres:

 

08035155

IES Els Tres Turons (A)

08000153

CEIP Joan Maragall (A)

08058519

CEIP Sinera

Municipi: 08007 Arenys de Munt.

 

Centres:

 

08034187

IES Domènec Perramon (A)

08000165

CEIP Sant Martí (A2)

08055890

CEIP Sobirans (A)

Municipi: 08032 Caldes d'Estrac.

 

Centres:

 

08015004

CEIP Sagrada Família

Municipi: 08040 Canet de Mar.

 

Centres:

 

08045641

IES Lluís Domènech i Montaner (A)

08015302

CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia (A2)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres.

 

Centres:

 

08066206

CEIP de Sant Andreu de Llavaneres II

08046852

IES Llavaneres (A)

08025289

CEIP Sant Andreu de Llavaneres (A)

08057242

CEIP Serena Vall

Municipi: 08203 Sant Cebrià de Vallalta.

 

Centres:

 

08977707

Agr. Rural Alt Maresme (3)

08025800

CEIP El Pi Gros (A)

Municipi: 08193 Sant Iscle de Vallalta.

 

Centres:

 

08025071

CEIP Vallalta (A2)

Municipi: 08235 Sant Pol de Mar.

 

Centres:

 

08027225

CEIP Sant Pau (A2)

Municipi: 08264 Sant Vicenç de Montalt.

 

Centres:

 

08032592

CEIP Sant Jordi (A)

08061105

CEIP Sot del Camp

Zona educativa: 080809 Badalona.

 

Municipi: 08015 Badalona.

 

Centres:

 

08000414

CEIP Alexandre Galí (A)

08001509

CEIP Antoni Botey

08041571

CEIP Artur Martorell

08045008

IES Badalona IX (A)

08042019

IES Badalona VII (A)

08037887

CEIP Baldiri Reixac (A2)

08033857

CEIP Baldomer Solà (1)

08044995

IES Barres i Ones (A)

08061348

CEIP Bufalà

08057746

SES de Badalona

08045604

IES Enric Borràs (A)

08001443

IES Eugeni d'Ors (A2)

08000402

CEIP Feliu i Vegues (A2)

08037899

CEIP Folch i Torres

08041581

CEIP Gitanjali (A)

08001431

IES Isaac Albéniz (A)

08044508

CEIP Ítaca (A)

08036135

CEIP Joan Coret (A)

08036342

CEIP Joan Llongueras (A)

08035404

CEIP Joan Miró (A)

08035416

CEIP Josep Boada (1)

08041167

CEIP Josep Carner

08052888

IES Júlia Minguell (A)

08041568

CEIP Jungfrau (A)

08040527

IES La Llauna (A2)

08001421

IES La Pineda (A)

08034953

CEIP Llibertat (A)

08035854

CEIP Llorens i Artigas

08000384

CEIP Lola Anglada (A)

08034965

CEIP Margarida Xirgu (A)

08040345

CEIP Mercè Rodoreda (A)

08035398

CEIP Miguel Hernández

08033869

IES Pau Casals (A)

08036147

CEIP Pau Picasso

08035878

CEIP Pere de Tera

08001391

CEIP Planas i Casals (A)

08045471

IES Pompeu Fabra (A)

08059639

CEIP Progrés (A2)

08039422

CEIP Rafael Alberti (A)

08037875

CEIP Rafael Casanova

08044296

CEIP Salvador Espriu

08000372

CEIP Sant Jordi (A)

08000396

CEIP Ventós i Mir

08046751

IES Ventura Gassol (A2)

Zona educativa: 080810 Bagà.

 

Municipi: 08016 Bagà.

 

Centres:

 

08001522

CEIP Galceran de Pinós

08052891

IES L'Alt Berguedà (A)

Municipi: 25100 Gósol.

 

Centres:

 

25001709

CEIP Santa Margarida-ZER Alt Berguedà

Municipi: 08099 Guardiola de Berguedà.

 

Centres:

 

08018005

CEIP Sant Llorenç (A)

Municipi: 08166 la Pobla de Lillet.

 

Centres:

 

08947811

Agr. Rural Berguedà-3 (3)

08022860

CEIP Lillet A. Güell

Municipi: 08190 Saldes.

 

Centres:

 

08024947

CEIP Pedraforca-ZER Alt Berguedà

Municipi: 08903 Sant Julià de Cerdanyola.

 

Centres:

 

08018017

CEIP L'Albiol-ZER Alt Berguedà

Municipi: 08293 Vallcebre.

 

Centres:

 

08056811

ZER Alt Berguedà (3)

08030728

CEIP Serrat Voltor-ZER Alt Berguedà (A)

Zona educativa: 081139 Berga.

 

Municipi: 08011 Avià.

 

Centres:

 

08000271

CEIP Santa Maria d'Avià

Municipi: 08022 Berga.

 

Centres:

 

08058088

ZER Berguedà Centre (3)

08064830

SES de Berga

08014668

CEIP de la Valldan-ZER Berguedà Centre

08014693

IES Guillem de Berguedà (A)

08014620

CEIP Sant Joan

08014681

CEIP Santa Eulàlia

Municipi: 08024 Borredà.

 

Centres:

 

08014796

CEIP de Borredà-ZER Berguedà Centre

Municipi: 08268 Cercs.

 

Centres:

 

08029015

CEIP Sant Salvador

Municipi: 08132 Montmajor.

 

Centres:

 

08021983

CEIP Gira-sol-ZER Baix Berguedà

Municipi: 08299 Vilada.

 

Centres:

 

08031046

CEIP Serra de Picamill-ZER Berguedà Centre

Zona educativa: 081607 Calella.

 

Municipi: 08035 Calella.

 

Centres:

 

08015171

IES Bisbe Sivilla

08015144

CEIP Doctor Carles Salicrú (A2)

08015119

CEIP La Minerva (A)

Municipi: 08082 Fogars de la Selva.

 

Centres:

 

08063931

CEIP de Fogars de la Selva

Municipi: 08110 Malgrat de Mar.

 

Centres:

 

08019873

CEIP Mare de Déu de Montserrat

08019927

CEIP Marià Cubí i Soler

08045665

IES Ramon Turró i Darder (A)

Municipi: 08155 Palafolls.

 

Centres:

 

08061099

SES de Palafolls

08022598

CEIP Les Ferreries de Palafolls (A)

08060423

CEIP Mas Prats (A2)

Municipi: 08163 Pineda de Mar.

 

Centres:

 

08022801

CEIP Antoni Doltra

08065366

IES de Pineda de Mar

08052992

IES Euclides (A)

08044028

CEE Horitzó (2) (A)

08022835

CEIP Jaume I

08047832

IES Joan Coromines (A)

08045045

CEIP Mediterrània (A2)

08045033

CEIP Montpalau (A)

08053421

CEIP Pineda de Mar

Municipi: 08261 Santa Susanna.

 

Centres:

 

08028515

CEIP Santa Susanna (A2)

Municipi: 08284 Tordera.

 

Centres:

 

08059093

CEIP d'Hortsavinyà (A)

08064222

CEIP de Tordera 2

08030467

CEIP Ignasi Iglesias

08044983

IES Lluís Companys (A)

Zona educativa: 082041 Castellet i la Gornal.

 

Municipi: 08058 Castellet i la Gornal.

 

Centres:

 

08016033

CEIP Montanyans-ZER Cep de Sis

Zona educativa: 082235 Centelles.

 

Municipi: 08014 Aiguafreda.

 

Centres:

 

08000359

CEIP La Muntanya

Municipi: 08017 Balenyà.

 

Centres:

 

08001534

CEIP Joan XXIII

Municipi: 08067 Centelles.

 

Centres:

 

08016185

CEIP Ildefons Cerdà (A2)

08044569

IES Pere Barnils (A)

Municipi: 08246 Santa Eugènia de Berga.

 

Centres:

 

08028059

CEIP Jacint Verdaguer

Municipi: 08269 Seva.

 

Centres:

 

08029027

CEIP Farigola (A)

08041714

CEIP Les Basseroles-ZER Guilleries

Municipi: 08278 Taradell.

 

Centres:

 

08029283

CEIP El Gurri

08029301

CEIP Les Pinediques (A)

08053121

IES Taradell (A)

Municipi: 08283 Tona.

 

Centres:

 

08054277

SES de Tona (A2)

08030421

CEIP L'Era de Dalt (A2)

Zona educativa: 083252 Gironella.

 

Municipi: 08049 Casserres.

 

Centres:

 

08015651

CEIP Princesa Làscaris (A2)

Municipi: 08092 Gironella.

 

Centres:

 

08058091

ZER Baix Berguedà (3)

08017645

CEIP de Gironella

08044971

IES Pere Fontdevila (A)

08017633

CEIP Sant Marc-ZER Baix Berguedà (A2)

Municipi: 08144 Olvan.

 

Centres:

 

08022331

CEIP d'Olvan-ZER Baix Berguedà

Municipi: 08175 Puig-reig.

 

Centres:

 

08023372

CEIP Alfred Mata (A2)

08052207

IES de Puig-reig (A)

Zona educativa: 083355 Granollers.

 

Municipi: 08005 l'Ametlla del Vallès.

 

Centres:

 

08000098

CEIP Bertí (A2)

08054241

IES de l'Ametlla del Vallès (A)

08057266

CEIP Els Cingles (A2)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui.

 

Centres:

 

08065299

CEIP de Caldes de Montbui

08015077

CEIP El Farell (A2)

08043486

IES Manolo Hugué (A)

08043942

CEIP Montbui (A2)

Municipi: 08041 Canovelles.

 

Centres:

 

08046864

IES Bellulla (A)

08039677

CEIP Congost (A2)

08064805

CEIP de Canovelles

08015351

CEIP Jacint Verdaguer (A2)

08037917

CEIP Joan Miró (A2)

Municipi: 08042 Cànoves i Samalús.

 

Centres:

 

08015375

CEIP l'Estelada (A)

Municipi: 08046 Cardedeu.

 

Centres:

 

08036391

IES Arquitecte Manuel Raspall (A)

08062729

SES de Cardedeu

08054401

IES El Sui (A)

08039690

CEIP Germans Corbella (A)

08053455

CEIP Les Aigües (A)

08045598

CEIP Mil·lenari (A1)

08015454

CEIP Ramon Macip-Dolors Granés (A2)

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès.

 

Centres:

 

08059780

CEIP Bellavista-Joan Camps i Giró (A2)

08064817

CEIP de Les Franqueses del Vallès

08060939

CEIP Guerau de Liost (A2)

08017271

CEIP Joan Sanpera i Torras (A)

08052906

IES Lauro (A)

Municipi: 08088 la Garriga.

 

Centres:

 

08044521

CEIP Els Pinetons (A)

08058441

CEIP Giroi (A)

08035222

IES Manuel Blancafort (A2)

08017311

CEIP Puiggraciós (A2)

08039707

CEIP Tagamanent (A2)

08035234

IES Vil·la Romana (A)

Municipi: 08096 Granollers.

 

Centres:

 

08017931

IES Antoni Cumella (A2)

08043644

IES Carles Vallbona (A)

08045628

IES Celestí Bellera (A)

08035601

CEIP Fàtima (A2)

08017712

CEIP Ferrer i Guàrdia (A2)

08053391

CEIP Granollers

08017918

CEIP Granullarius

08017700

CEIP Joan Solans

08041659

CEIP Mestres Montaña (A)

08036068

CEIP Pau Vila

08017694

CEIP Pereanton (A2)

08041647

CEIP Ponent (A)

08042287

CEIP Salvador Espriu

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt.

 

Centres:

 

08052955

IES de Lliçà (1) (A)

08055907

CEIP Miquel Martí i Pol (A2)

08019800

CEIP Països Catalans (A)

08060940

CEIP Rosa Oriol Anguera

08047686

CEIP Sant Baldiri (A2)

Municipi: 08108 Lliçà de Vall.

 

Centres:

 

08058969

SES de Lliçà de Vall

08019824

CEIP Les Llisses (A)

08060952

CEIP Lliça de Vall

Municipi: 08134 Figaró-Montmany.

 

Centres:

 

08022008

CEIP Montmany

Municipi: 08181 la Roca del Vallès.

 

Centres:

 

08053030

IES de la Roca del Vallès (A2)

08038168

CEIP La Torreta

08060991

CEIP Mogent

08023591

CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens (A)

Municipi: 08248 Santa Eulàlia de Ronçana.

 

Centres:

 

08028102

CEIP Ronçana (A)

Municipi: 08902 Vilanova del Vallès.

 

Centres:

 

08061026

CEIP de Vilanova del Vallès

08039264

CEIP Escola Mestres Munguet-Cortés (A)

Zona educativa: 083513 l'Hospitalet de Llobregat.

 

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat.

 

Centres:

 

08035258

IES Apel·les Mestres

08034862

CEIP Ausiàs March

08019411

IES Bellvitge

08034837

CEIP Bernat Desclot

08019149

CEIP Bernat Metge

08052918

IES Bisbe Berenguer (A)

08019216

CEIP Busquets i Punset

08056109

IES Can Vilumara

08036378

CEIP Charlie Rivel

08051264

IES Eduard Fontserè (A)

08052921

IES Eugeni d'Ors

08019241

CEIP Frederic Mistral

08047674

CEIP Gornal (1)

08034266

CEIP Joan Maragall

08045070

IES Joan Miró (A2)

08019265

CEIP Joaquim Ruyra (A)

08038004

CEIP Josep Janés

08051471

CEIP Josep Maria Folch i Torres

08044223

CEE L'Estel-Can Bori (2) (A)

08035945

CEIP La Carpa (A)

08019277

CEIP La Marina

08019371

IES Llobregat

08036366

CEIP Lola Anglada

08018078

CEIP Mare de Déu de Bellvitge

08039069

IES Margarida Xirgu

08033560

CEIP Màrius Torres

08018066

CEIP Menéndez Pidal

08033912

IES Mercè Rodoreda

08019231

CEIP Milagros Consarnau (A)

08034242

CEIP Pablo Neruda (A1)

08042871

CEIP Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès (A)

08034850

CEIP Pau Casals

08039574

CEIP Pau Sans

08018145

CEIP Pau Vila

08019319

IES Pedraforca (A)

08018091

CEIP Pep Ventura (A)

08019368

CEIP Pere Lliscart

08019198

CEIP Pompeu Fabra

08039562

CEIP Prat de la Manta

08019290

CEIP Provençana

08019401

IES Provençana

08032488

CEIP Puig i Gairalt

08034527

CEIP Ramon Muntaner

08055944

IES Rubió i Ors

08042883

CEIP Sant Josep-El Pi (A)

08019307

IES Santa Eulàlia

08018157

CEIP Santiago Ramon y Cajal

08019320

IES Torras i Bages (A)

Zona educativa: 084049 Manlleu.

 

Municipi: 08004 Alpens.

 

Centres:

 

08000086

CEIP d'Alpens-ZER Alt Lluçanès (A)

Municipi: 08109 Lluçà.

 

Centres:

 

08019861

CEIP Gafarró-ZER Alt Lluçanès (A2)

Municipi: 08112 Manlleu.

 

Centres:

 

08040552

IES Antoni Pous i Argila (A)

08039628

CEIP Pompeu Fabra (A)

08019940

CEIP Puig-Agut (A2)

08060964

CEIP Quatre Vents

Municipi: 08117 les Masies de Voltregà.

 

Centres:

 

08020701

CEIP Comtes de Lacambra-ZER Els Castells

08058076

ZER Els Castells (3)

08060976

IES Voltreganès (A)

Municipi: 08131 Montesquiu.

 

Centres:

 

08021961

CEIP El Rocal-ZER Els Castells (A2)

Municipi: 08149 Olost.

 

Centres:

 

08022495

CEIP Terra Nostra (A2)

Municipi: 08151 Oristà.

 

Centres:

 

08022549

CEIP Llevant-ZER Gavarresa

Municipi: 08160 Perafita.

 

Centres:

 

08034795

CEIP Heurom-ZER Alt Lluçanès

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès.

 

Centres:

 

08053005

IES Castell del Quer (A)

08023207

CEIP Lluçanès (A)

Municipi: 08183 Roda de Ter.

 

Centres:

 

08064787

CEIP de Roda de Ter

08023669

CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont (A)

08053042

IES Miquel Martí i Pol (A)

Municipi: 08901 Rupit i Pruit.

 

Centres:

 

08039631

CEIP L'Agullola

Municipi: 08201 Sant Boi de Lluçanès.

 

Centres:

 

08056742

ZER Alt Lluçanès (3) (A)

08025666

CEIP Pubilla de Catalunya-ZER Alt Lluçanès

Municipi: 08212 Sant Feliu Sasserra.

 

Centres:

 

08026415

CEIP Els Roures-ZER Gavarresa

08056857

ZER Gavarresa (3)

Municipi: 08215 Sant Hipòlit de Voltregà.

 

Centres:

 

08026521

CEIP Abat Oliba (A)

Municipi: 08233 Sant Pere de Torelló.

 

Centres:

 

08027171

CEIP Josep Maria Xandri

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora.

 

Centres:

 

08058428

SES Sant Quirze de Besora (A2)

08027249

CEIP Segimon Comas

Municipi: 08265 Sant Vicenç de Torelló.

 

Centres:

 

08028709

CEIP Lloriana (A2)

Municipi: 08253 Santa Maria de Besora.

 

Centres:

 

08038201

CEIP de Santa Maria de Besora-ZER Els Castells

Municipi: 08254 Santa Maria de Corcó.

 

Centres:

 

08028333

CEIP El Cabrerès (A2)

Municipi: 08285 Torelló.

 

Centres:

 

08058404

IES Cirviànum de Torelló (A)

08030510

CEIP Doctor Fortià i Solà (A2)

08030522

CEIP Vall del Ges (A)

Municipi: 17212 Vidrà.

 

Centres:

 

17004062

CEIP Santa Bàrbara-ZER Els Castells (A2)

Zona educativa: 084050 Manresa.

 

Municipi: 08038 Callús.

 

Centres:

 

08015247

CEIP Joventut (A2)

Municipi: 08059 Castellfollit del Boix.

 

Centres:

 

08016069

CEIP Coll de Gossem-ZER Bages

08016070

CEIP de Maians-ZER Bages (A)

Municipi: 08062 Castellnou de Bages.

 

Centres:

 

08063862

CEIP de Castellnou de Bages

Municipi: 08084 Fonollosa.

 

Centres:

 

08017232

CEIP Agrupació Sant Jordi

Municipi: 08113 Manresa.

 

Centres:

 

08020127

CEIP Bages (A2)

08063898

CEIP de Manresa

08046761

IES Guillem Catà (A2)

08059755

CEIP La Font

08020061

CEIP La Renaixença (A2)

08020462

IES Lacetània (A)

08020474

IES Lluís de Peguera (A)

08020097

CEIP Pare Algué (A)

08020012

CEIP Pare Ignasi Puig

08033924

IES Pius Font i Quer (A)

08039318

CEIP Puigberenguer (A)

08020073

CEIP Sant Ignasi

08038181

CEIP Serra i Húnter (A2)

Municipi: 08139 Mura.

 

Centres:

 

08061521

CEIP de Mura-ZER El Moianès

Municipi: 08140 Navarcles.

 

Centres:

 

08022197

CEIP Catalunya (A2)

08059524

SES de Navarcles (A)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages.

 

Centres:

 

08044016

CEIP Flama (A2)

08053054

IES Gerbert d'Aurillac (A)

08026464

CEIP Monsenyor Gibert (A2)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada.

 

Centres:

 

08044545

CEIP Collbaix (A)

08062778

CEIP de Sant Joan de Vilatorrada

08026725

CEIP Joncadella (A)

08035313

IES Quercus (A)

Municipi: 08098 Sant Salvador de Guardiola.

 

Centres:

 

08017992

CEIP Montserrat

Municipi: 08192 Santpedor.

 

Centres:

 

08053111

IES d'Auro (A)

08025058

CEIP Riu d'Or (A)

Zona educativa: 084177 el Masnou.

 

Municipi: 08003 Alella.

 

Centres:

 

08046785

IES d'Alella (A)

08000049

CEIP Fabra (A)

Municipi: 08118 el Masnou.

 

Centres:

 

08039604

CEIP Francesc Ferrer i Guàrdia

08032701

CEIP Lluís Millet

08020826

IES Maremar (A)

08043930

CEIP Marinada

08020838

IES Mediterrània (A2)

08020723

CEIP Ocata

08038031

CEIP Rosa Sensat

Municipi: 08126 Montgat.

 

Centres:

 

08061087

CEIP de Montgat

08021880

CEIP Salvador Espriu (A2)

08045677

IES Thalassa (A)

Municipi: 08230 Premià de Dalt.

 

Centres:

 

08035684

CEIP Marià Manent

08044442

CEIP Santa Anna (A)

08053017

IES Valerià Pujol i Bosch (A)

Municipi: 08172 Premià de Mar.

 

Centres:

 

08031848

IES Cristòfol Ferrer

08043905

CEIP El Dofí (A)

08043371

CEIP La Lió (A)

08023335

CEIP Mare de Déu de Montserrat

08023232

CEIP Sant Cristòfol (A)

08043711

IES Serra de Marina (A)

Municipi: 08281 Teià.

 

Centres:

 

08030364

CEIP El Cim (A2)

Municipi: 08282 Tiana.

 

Centres:

 

08030388

CEIP Lola Anglada (A2)

Zona educativa: 084256 Mataró.

 

Municipi: 08121 Mataró.

 

Centres:

 

08021260

IES Alexandre Satorras (A2)

08021272

CEIP Àngela Bransuela (A2)

08020905

CEIP Angeleta Ferrer

08054113

CEIP Anxaneta

08039616

CEIP Camí del Cros

08034734

CEIP Camí del Mig

08056614

CEIP Cirera

08021302

IES Damià Campeny (A)

08063874

CEIP de Mataró

08064994

CEIP Figuera Major

08020929

CEIP Germanes Bertomeu (1) (A2)

08020917

CEIP Josep Manuel Peramàs

08021041

CEIP Josep Montserrat (A2)

08052979

IES Josep Puig i Cadafalch (A)

08034333

CEIP La LLàntia

08045227

CEE Les Aigües (2)

08020954

CEIP Menéndez y Pelayo

08046797

IES Pla d'en Boet (A)

08034746

CEIP Rocafonda

08046748

IES Thos i Codina (A2)

08021296

CEIP Tomàs Viñas

08034321

CEIP Torre Llauder

08034357

CEIP Vista Alegre (A2)

Zona educativa: 084335 Moià.

 

Municipi: 08023 Bigues i Riells.

 

Centres:

 

08060903

CEIP de Bigues

08060915

IES de Bigues i Riells (A2)

08014747

CEIP El Turó

Municipi: 08055 Castellcir.

 

Centres:

 

08015831

CEIP La Popa-ZER El Moianès (A)

Municipi: 08064 Castellterçol.

 

Centres:

 

08016151

CEIP Ramona Calvet i Picas (A2)

Municipi: 08070 Collsuspina.

 

Centres:

 

08065482

CEIP de Collsuspina

Municipi: 08079 l'Estany.

 

Centres:

 

08037981

CEIP de L'Estany-ZER El Moianès

Municipi: 08138 Moià.

 

Centres:

 

08022094

CEIP Josep Orriols i Roca (A2)

08044600

IES Moianès (A)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines.

 

Centres:

 

08026208

CEIP Jaume Balmes (A2)

08060009

SES Manuel Carrasco i Formiguera (A)

Municipi: 08239 Sant Quirze Safaja.

 

Centres:

 

08064982

CEIP de Sant Quirze de Safaja

Zona educativa: 084384 Mollet del Vallès.

 

Municipi: 08105 la Llagosta.

 

Centres:

 

08019745

CEIP Joan Maragall (A2)

08039719

CEIP Les Planes (A)

08043656

IES Marina (A)

08019711

CEIP Sagrada Família (A2)

Municipi: 08115 Martorelles.

 

Centres:

 

08045586

CEIP Les Pruneres (A)

08020656

CEIP Simeon Rabasa (A2)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès.

 

Centres:

 

08060988

CEIP cal Músic

08053406

CEIP Can Besora

08021466

CEIP Col·legis Nous (A2)

08021594

IES de Mollet del Vallès (A2)

08038041

CEIP Federico García Lorca

08054034

IES Gallecs (A)

08044302

CEIP Joan Abelló (A)

08021582

CEIP Joan Salvat Papasseit

08038065

CEIP Montseny (A2)

08021478

CEIP Nicolás Longaron

08021570

CEIP Princesa Sofía (A)

08032713

CEIP Sant Jordi (A2)

08032491

CEIP Sant Vicenç

08021600

IES Vicenç Plantada (A)

Municipi: 08135 Montmeló.

 

Centres:

 

08052980

IES Montmeló (A)

08022011

CEIP Pau Casals (A)

08022045

CEIP Sant Jordi (A2)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès.

 

Centres:

 

08038077

CEIP Can Parera (A)

08065421

IES de Montornès del Vallès

08022070

CEIP Marinada (A2)

08059792

CEIP Mogent (A)

08022057

CEIP Sant Sadurní

08042093

IES Vinyes Velles (A)

Municipi: 08159 Parets del Vallès.

 

Centres:

 

08063916

CEIP de Parets del Vallès

08044612

IES de Parets del Vallès (A)

08022690

CEIP Lluís Piquer (A2)

08022707

CEIP Pompeu Fabra (A2)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles.

 

Centres:

 

08047479

IES Alba del Vallès (A)

08059809

CEIP de Sant Fost

08026154

CEIP Joaquim Abril (A2)

Municipi: 08256 Santa Maria de Martorelles.

 

Centres:

 

08028345

CEIP Les Mimoses (A2)

Municipi: 08296 Vallromanes.

 

Centres:

 

08030807

CEIP Els Tres Pins (A)

Zona educativa: 086435 Sallent.

 

Municipi: 08010 Artés.

 

Centres:

 

08000244

CEIP Doctor Ferrer (A2)

08046876

IES Miquel Bosch i Jover (A)

Municipi: 08012 Avinyó.

 

Centres:

 

08000323

CEIP Barnola (A)

Municipi: 08018 Balsareny.

 

Centres:

 

08001583

CEIP Guillem de Balsareny

Municipi: 08034 Calders.

 

Centres:

 

08015107

CEIP Anton Busquets i Punset-ZER El Moianès (A)

08056729

ZER El Moianès (3)

Municipi: 08128 Monistrol de Calders.

 

Centres:

 

08021934

CEIP L'Esqueix-ZER El Moianès (A)

Municipi: 08141 Navàs.

 

Centres:

 

08022264

CEIP Sant Jordi (A2)

Municipi: 08191 Sallent.

 

Centres:

 

08039306

CEIP Els Pins-ZER Bages

08047376

IES Llobregat (A)

08024972

CEIP Torres Amat

Municipi: 08229 Sant Mateu de Bages.

 

Centres:

 

08038089

CEIP Sant Esteve (A2)

Municipi: 08258 Santa Maria d'Oló.

 

Centres:

 

08028382

CEIP Sesmon d'Oló-ZER Gavarressa (A2)

Zona educativa: 086472 Sant Adrià de Besòs.

 

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs.

 

Centres:

 

08002991

CEIP Cascavell

08034989

CEIP Catalunya (A)

08040151

IES Fòrum 2004 (1) (A)

08042101

IES Manuel Vázquez Montalbán (A)

08045501

CEIP Mediterrània (1)

08025083

CEIP Pompeu Fabra (A)

Zona educativa: 086599 Sant Celoni.

 

Municipi: 08039 Campins.

 

Centres:

 

08015259

CEIP L'Alzinar-ZER Baix Montseny

Municipi: 08097 Gualba.

 

Centres:

 

08017979

CEIP Aqua Alba

Municipi: 08106 Llinars del Vallès.

 

Centres:

 

08042792

CEIP Damià Mateu (A2)

08044594

IES Giola (A)

08019782

CEIP Salvador Sanromà (A2)

Municipi: 08137 Montseny.

 

Centres:

 

08022082

CEIP Puig Drau-ZER Baix Montseny (A2)

Municipi: 08198 Sant Antoni de Vilamajor.

 

Centres:

 

08025319

CEIP Joan Casas (A)

Municipi: 08202 Sant Celoni.

 

Centres:

 

08034606

IES Baix Montseny (A)

08025770

CEIP Josep Pallerola i Roca (1) (A2)

08037504

CEIP Montnegre (A2)

Municipi: 08207 Sant Esteve de Palautordera.

 

Centres:

 

08026117

CEIP Vallmanya (A2)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor.

 

Centres:

 

08063849

CEIP de Sant Pere de Vilamajor

08062791

IES de Sant Pere de Vilamajor

08027183

CEIP Torre Roja (A2)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera.

 

Centres:

 

08056833

ZER Baix Montseny (3) (A)

08039744

CEIP del Pont Trencat-ZER Baix Montseny (A2)

08058945

CEIP La Tordera (A2)

08028424

CEIP Mare de Déu del Remei (A)

08062811

CEIP Matagalls

08053108

IES Reguissol (A)

Municipi: 08294 Vallgorguina.

 

Centres:

 

08054411

CEIP Vallgorguina

Municipi: 08306 Vilalba Sasserra.

 

Centres:

 

08031460

CEIP de Vilalba Sasserra-ZER Baix Montseny (A2)

Zona educativa: 087051 Sant Martí Sarroca.

 

Municipi: 08085 Font-rubí.

 

Centres:

 

08017244

CEIP Font-Rúbia-ZER Les Graus (A)

08056754

ZER Les Graus (3)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca.

 

Centres:

 

08065329

SES de Sant martí Sarroca

08027018

CEIP Jaume Balmes

Municipi: 08288 Torrelles de Foix.

 

Centres:

 

08030637

CEIP Guerau de Peguera

Municipi: 08304 Vilobí del Penedès.

 

Centres:

 

08031319

CEIP Llebeig-ZER Les Graus (A2)

Zona educativa: 087142 Sant Pere de Riudebitlles.

 

Municipi: 08122 Mediona.

 

Centres:

 

08021326

CEIP La Fassina-ZER Serra d'Ancosa

08039288

CEIP Renaixença-ZER Serra d'Ancosa

Zona educativa: 087245 Sant Sadurní d'Anoia.

 

Municipi: 08091 Gelida.

 

Centres:

 

08062754

CEIP de Gelida

08035246

IES Gelida (A)

08017611

CEIP Montcau

Municipi: 08222 Sant Llorenç d'Hortons.

 

Centres:

 

08026907

CEIP Pau Casals (A)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia.

 

Centres:

 

08064702

IES de Sant Sadurní d'Anoia

08059998

CEIP La Pau

08027365

CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (A)

Municipi: 08273 Subirats.

 

Centres:

 

08029155

CEIP El Montcau-ZER Subirats

08029192

CEIP Sant Jordi-ZER Subirats

08056766

ZER Subirats (3)

08029143

CEIP Subirats-ZER Subirats

Zona educativa: 087270 Sant Vicenç de Castellet.

 

Municipi: 08053 Castellbell i el Vilar.

 

Centres:

 

08015806

CEIP Jaume Balmes (A2)

Municipi: 08061 Castellgalí.

 

Centres:

 

08056730

ZER Bages (3) (A2)

08016094

CEIP Sant Miquel-ZER Bages (A2)

Municipi: 08127 Monistrol de Montserrat.

 

Centres:

 

08021892

CEIP Sant Pere

Municipi: 08182 el Pont de Vilomara i Rocafort.

 

Centres:

 

08023657

CEIP Pompeu Fabra (A)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet.

 

Centres:

 

08046840

IES Castellet (A)

08065263

CEIP de Sant Vicenç de Castellet

08028576

CEIP Sant Vicenç (A)

Zona educativa: 087350 Santa Coloma de Gramenet.

 

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet.

 

Centres:

 

08035519

CEIP Antoni Gaudí

08028035

CEIP Ausiàs March (A1)

08033341

CEIP Banús (A1)

08027973

CEIP Beethoven

08059329

IES Can Peixauet (A)

08027456

CEIP Ferran de Sagarra

08032300

CEIP Fray Luis de León (A)

08027985

CEIP Jaume Salvatella

08040059

CEIP Joan Salvat i Papasseit

08040047

CEE Josep Sol i Rodríguez (2) (A)

08037176

IES La Bastida

08027870

CEIP Les Palmeres

08034643

IES Les Vinyes (A)

08027936

CEIP Lluís Millet

08040382

CEIP Mercè Rodoreda (A)

08032312

CEIP Miguel de Unamuno

08053078

IES Numància

08027468

CEIP Pallaresa (A2)

08033997

CEIP Primavera

08028047

IES Puig Castellar (A)

08056985

IES Ramon Berenguer IV

08041180

CEIP Rosselló Pòrcel (A2)

08036101

CEIP Sagrada Família (A2)

08027471

CEIP Sant Just

08045574

CEIP Serra de Marina

08059767

CEIP Tanit (1) (A)

08034001

IES Terra Roja

08027511

CEIP Torre Balldovina

08035325

IES Torrent de les Bruixes

08027432

CEIP Wagner (A)

Zona educativa: 087804 Sitges.

 

Municipi: 08043 Canyelles.

 

Centres:

 

08015399

CEIP Sant Nicolau

Municipi: 08148 Olivella.

 

Centres:

 

08053418

CEIP El Morsell

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes.

 

Centres:

 

08047467

IES Alexandre Galí (A)

08042056

IES Can Puig (A)

08027110

CEIP El Pi (A)

08058957

CEIP Els Costerets

08061002

CEIP Les Parellades

08027134

CEIP Les Roquetes

08062781

CEIP Mediterrània

08058362

CEIP Riera de Ribes

08034448

CEIP Santa Eulàlia (A)

Municipi: 08270 Sitges.

 

Centres:

 

08061014

IES de Sitges

08062833

CEIP de Sitges 2

08034667

CEIP Esteve Barrachina

08043981

IES Joan Ramon Benaprès

08053583

CEIP Maria Ossó

08029088

CEIP Miquel Utrillo (A1)

Zona educativa: 087932 Súria.

 

Municipi: 08047 Cardona.

 

Centres:

 

08980003

Agr. Rural Bages (3)

08015612

CEIP Joan de Palà

08015582

CEIP Mare de Déu del Patrocini (A)

08042330

IES Sant Ramon

Municipi: 08274 Súria.

 

Centres:

 

08029209

CEIP Mare de Déu de Montserrat (A)

08042044

IES Mig-Món (A)

08029222

CEIP Sant Josep de Calassanç (A)

Zona educativa: 088810 Vic.

 

Municipi: 08037 Calldetenes.

 

Centres:

 

08063837

SES de Calldetenes

08015193

CEIP Sant Marc (A2)

Municipi: 08083 Folgueroles.

 

Centres:

 

08017207

CEIP Mossèn Cinto (A)

Municipi: 08100 Gurb.

 

Centres:

 

08018029

CEIP Les Escoles

Municipi: 08199 Sant Bartomeu del Grau.

 

Centres:

 

08025320

CEIP La Monjoia (1) (A2)

Municipi: 08220 Sant Julià de Vilatorta.

 

Centres:

 

08026786

CEIP Bellpuig-ZER Els Munts (A2)

08056869

ZER Els Munts (3)

Municipi: 08247 Santa Eulàlia de Riuprimer.

 

Centres:

 

08028072

CEIP de Santa Eulàlia de Riuprimer (A)

Municipi: 08298 Vic.

 

Centres:

 

08063850

CEIP de Vic

08031022

IES de Vic (A2)

08031009

CEIP Doctor Joaquim Salarich (A2)

08057096

CEIP Guillem de Montrodon-Sant Miquel dels Sants (1) (A)

08057102

CEIP Jaume Balmes-Andersen (1) (A)

08031034

IES Jaume Callís (A)

08030832

CEIP Montseny (A2)

08030819

CEIP Sentfores (A2)

Municipi: 08303 Vilanova de Sau.

 

Centres:

 

08031290

CEIP de Vilanova de Sau-ZER Els Munts

Zona educativa: 089000 Vilafranca del Penedès.

 

Municipi: 08013 Avinyonet del Penedès.

 

Centres:

 

08000347

CEIP d'Avinyonet del Penedès

Municipi: 08065 Castellví de la Marca.

 

Centres:

 

08016161

CEIP El Castellot (A2)

Municipi: 08094 la Granada.

 

Centres:

 

08017682

CEIP Jacint Verdaguer

Municipi: 08145 Olèrdola.

 

Centres:

 

08022343

CEIP Circell (A)

08065597

CEIP d'Olèrdola

08022367

CEIP Rossend Montané (A)

Municipi: 08146 Olesa de Bonesvalls.

 

Centres:

 

08022379

CEIP Pont de l'Arcada (A2)

Municipi: 08154 Pacs del Penedès.

 

Centres:

 

08057281

ZER Cep de Sis (3)

08022586

CEIP El Drac-ZER Cep de Sis (A)

Municipi: 08164 el Pla del Penedès.

 

Centres:

 

08058064

ZER La Ginesta (3)

08022847

CEIP Sants Abdó i Senén-ZER La Ginesta (A)

Municipi: 08174 Puigdàlber.

 

Centres:

 

08023359

CEIP Virolai-ZER Cep de Sis

Municipi: 08206 Sant Cugat Sesgarrigues.

 

Centres:

 

08026099

CEIP Sant Cugat (A2)

Municipi: 08232 Sant Pere de Riudebitlles.

 

Centres:

 

08027146

CEIP Sant Jeroni

Municipi: 08236 Sant Quintí de Mediona.

 

Centres:

 

08027237

CEIP Antoni Grau Minguell

Municipi: 08249 Santa Fe del Penedès.

 

Centres:

 

08028151

CEIP Les Moreres-ZER Cep de Sis (A)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos.

 

Centres:

 

08028217

CEIP Doctor Samaranch i Fina

08053091

IES El Foix (A)

08037528

CEIP Sant Domènec

Municipi: 08287 Torrelavit.

 

Centres:

 

08030613

CEIP Ràfols-ZER La Ginesta

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès.

 

Centres:

 

08035362

IES Alt Penedès (A)

08039291

CEIP Cristòfor Mestre

08031320

CEIP Estalella i Graells (A)

08031459

IES Eugeni d'Ors (A)

08064738

CEIP Girada

08031332

CEIP Josep Baltà i Elias (A)

08036111

CEIP Mas i Perera

08046736

IES Milà i Fontanals (A)

08034126

CEIP Pau Boada

Zona educativa: 089229 Vilanova i la Geltrú.

 

Municipi: 08074 Cubelles.

 

Centres:

 

08057230

IES Cubelles

08016811

CEIP Josep Andreu-Charlie Rivel

08060927

CEIP Vora del Mar

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú.

 

Centres:

 

08031666

CEIP Canigó (A)

08043917

CEIP Cossetània

08065275

CEIP de Vilanova i la Geltrú III

08061051

CEIP de Vilanova 2

08045653

IES Dolors Mallafrè i Ros (A)

08040412

CEIP El Margalló (A)

08031681

IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (A)

08031484

CEIP Ginesta (1) (A)

08043693

IES Joaquim Mir (A)

08034497

CEIP L'Aragai

08039586

CEIP L'Arjau (1)

08043929

CEIP Llebetx

08031711

IES Manuel de Cabanyes

08031472

CEIP Pompeu Fabra

08061041

CEIP Sant Jordi

Zona educativa: 089254 Vilassar de Mar.

 

Municipi: 08009 Argentona.

 

Centres:

 

08000189

CEIP Bernat de Riudemeia (A2)

08052876

IES d'Argentona (A)

08043221

CEIP Francesc Burniol

08060319

CEIP Les Fonts (A)

08039598

CEIP Sant Miquel del Cros (1) (A)

Municipi: 08029 Cabrera de Mar.

 

Centres:

 

08059779

CEIP Pla de l'Avellà

Municipi: 08030 Cabrils.

 

Centres:

 

08014905

CEIP L'Olivera (A)

08061762

CEIP Mas Maria

Municipi: 08075 Dosrius.

 

Centres:

 

08062730

SES de Dosrius

08016835

CEIP del Pi (A)

Municipi: 08153 Òrrius.

 

Centres:

 

08022574

CEIP Francesc Macià

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt.

 

Centres:

 

08026476

CEIP Francesc Macià (A2)

08040564

IES Jaume Almera (A)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar.

 

Centres:

 

08058374

CEIP de Vilassar de Mar

08040060

CEIP Escola del Mar (A2)

08026749

CEIP Pérez Sala (A2)

08041696

CEIP Vaixell Burriac (A)

08057254

IES Vilassar de Mar (A2)

08046803

IES Vilatzara (A)

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

 

Zona educativa: 081541 Calaf.

 

Municipi: 08031 Calaf.

 

Centres:

 

08043395

IES Alexandre de Riquer (A)

08014929

CEIP Alta Segarra

Municipi: 08060 Castellfollit de Riubregós.

 

Centres:

 

08016082

CEIP Sant Roc-ZER Vent d'Avall

Municipi: 08170 els Prats de Rei.

 

Centres:

 

08023141

CEIP Mare de Déu del Portal-ZER Vent d'Avall (A)

08056791

ZER Vent d'Avall (3)

Municipi: 08228 Sant Martí Sesgueioles.

 

Centres:

 

08027021

CEIP Font de l'Anoia-ZER Vent d'Avall (A)

Zona educativa: 081841 Capellades.

 

Municipi: 08028 Cabrera d'Igualada.

 

Centres:

 

08014841

CEIP Cabrera d'Igualada-ZER Serra d'Ancosa (A)

Municipi: 08044 Capellades.

 

Centres:

 

08015430

CEIP Marquès de la Pobla (A)

08046645

IES Molí de la Vila (A)

Municipi: 08048 Carme.

 

Centres:

 

08015648

CEIP Serra de Coll-Bas-ZER Tres Branques

Municipi: 08162 els Hostalets de Pierola.

 

Centres:

 

08022793

CEIP Renaixença (A)

Municipi: 08161 Piera.

 

Centres:

 

08060526

CEIP Creixà (A)

08047820

IES Guinovarda (A)

08022768

CEIP Herois del Bruc (A)

08056122

CEIP Les Flandes

Municipi: 08165 la Pobla de Claramunt.

 

Centres:

 

08022859

CEIP Maria Borés (A)

Municipi: 08286 la Torre de Claramunt.

 

Centres:

 

08030583

CEIP La Torre

08030595

CEIP Torrescasana-ZER de Bat a Bat (A)

Municipi: 08292 Vallbona d'Anoia.

 

Centres:

 

08056778

ZER De Bat a Bat (3)

08030698

CEIP Josep Masclans-ZER de Bat a Bat

Zona educativa: 082031 Castelldefels.

 

Municipi: 08056 Castelldefels.

 

Centres:

 

08034096

CEIP Antoni Gaudí (A)

08034084

CEIP Can Roca

08062924

CEIP de Castelldefels II (A)

08043310

CEIP Edumar (A1)

08060599

CEIP Garigot (A)

08015961

CEIP Jacint Verdaguer

08045537

IES Josep Lluís Sert (A)

08040539

IES Les Marines

08015843

CEIP Lluís Vives (A)

08037930

CEIP Margalló (A)

08047480

IES Mediterrània (A)

08037929

CEIP Torre Barona

08015855

CEIP Vista Alegre

Zona educativa: 082481 Cornellà de Llobregat.

 

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat.

 

Centres:

 

08016422

CEIP Abat Oliba (A)

08043334

CEIP Alexandre Galí

08016380

CEIP Anselm Clavé (A2)

08016744

CEIP Antoni Gaudí (A2)

08016367

CEIP Dolors Almeda (A)

08016771

CEIP Els Pins

08016781

IES Esteve Terradas i Illa

08016793

IES Francesc Macià (A)

08037966

CEIP Ignasi Iglésias

08033900

IES Joan Miró

08035881

CEIP L'Areny (A2)

08016409

CEIP Mare de Déu de Montserrat

08059688

IES Maria Aurèlia Capmany (A)

08051240

CEIP Mediterrània (A2)

08035143

IES Miquel Martí i Pol

08016392

CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (A2)

08016410

CEIP Sant Ildefons

08042299

CEIP Sant Miquel

08037978

CEIP Suris (1) (A2)

08054058

CEIP Torre de la Miranda (A)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí.

 

Centres:

 

08041684

CEIP Espai 3 (A1)

08026683

IES Francesc Ferrer i Guàrdia

08033973

IES Jaume Salvador i Pedrol

08026671

CEIP Joan Perich i Valls (A2)

08036071

CEIP La Unió (A)

08026579

CEIP Pascual Cañis

08026661

CEIP Pau Casals

08026567

CEIP Sant Francesc d'Assís

Zona educativa: 082636 Esparreguera.

 

Municipi: 08001 Abrera.

 

Centres:

 

08059822

CEIP Ernest Lluch (A)

08000013

CEIP Francesc Platón i Sartí (A1)

08045689

IES Voltrera (A)

Municipi: 08025 el Bruc.

 

Centres:

 

08014814

CEIP El Bruc-ZER Tres Branques (A)

08058817

ZER Tres Branques (3)

Municipi: 08069 Collbató.

 

Centres:

 

08063801

SES de Collbató

08033468

CEIP La Salut (A)

Municipi: 08076 Esparreguera.

 

Centres:

 

08040540

IES El Cairat (A)

08053285

IES El Castell (A)

08059354

CEIP Les Roques Blaves (A)

08016872

CEIP Mare de Déu de la Muntanya

08043346

CEIP Montserrat (A)

08036044

CEIP Pau Vila (A)

08016938

CEIP Taquígraf Garriga

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat.

 

Centres:

 

08063734

CEIP d'Olesa de Montserrat (A)

08043978

IES Daniel Blanxart i Pedrals (A)

08039343

CEIP Josep Ferrà i Esteva (A)

08022380

CEIP Mare de Déu de Montserrat (A)

08022461

CEIP Sant Bernat

Zona educativa: 082673 Esplugues de Llobregat.

 

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat.

 

Centres:

 

08040618

CEIP Can Vidalet

08036056

CEIP Folch i Torres

08017104

CEIP Gras i Soler

08016941

CEIP Isidre Martí

08033535

CEIP Joan Maragall

08017153

IES Joanot Martorell

08046657

IES Joaquim Blume (A)

08041374

IES La Mallola (A)

08042861

CEIP Lola Anglada

08017116

CEIP Matilde Orduña (A)

08032476

CEIP Prat de la Riba

08017131

IES Severo Ochoa (A)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern.

 

Centres:

 

08032580

CEIP Canigó

08033985

IES de Sant Just Desvern (A)

08041556

CEIP Montseny

08026816

CEIP Montserrat

Zona educativa: 083549 Igualada.

 

Municipi: 08063 Castellolí.

 

Centres:

 

08016136

CEIP Castellolí-ZER Tres Branques

Municipi: 08071 Copons.

 

Centres:

 

08016291

CEIP Copons-ZER Vent d'Avall

Municipi: 08102 Igualada.

 

Centres:

 

08019460

CEIP Emili Vallès (A)

08019459

CEIP Gabriel Castella i Raich

08019435

CEIP García i Fossas (A)

08047364

IES Joan Mercader (A2)

08019654

IES Milà i Fontanals (A)

08019642

CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda

08019630

IES Pere Vives i Vich

Municipi: 08103 Jorba.

 

Centres:

 

08019678

CEIP Jorba-ZER El Ventall

Municipi: 08104 la Llacuna.

 

Centres:

 

08056781

ZER Serra d'Ancosa (3)

08019691

CEIP Vilademàger-ZER Serra d'Ancosa (A2)

Municipi: 08143 Òdena.

 

Centres:

 

08022321

CEIP Castell d'Òdena (A2)

Municipi: 08226 Sant Martí de Tous.

 

Centres:

 

08026956

CEIP Cérvola Blanca-ZER El Ventall (A2)

08056845

ZER El Ventall (3)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui.

 

Centres:

 

08057734

CEIP Antoni Gaudí (A)

08038272

CEIP García Lorca (A)

08028163

CEIP Montbou-ZER El Ventall (A)

08053352

IES Montbui (1) (A)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí.

 

Centres:

 

08063795

CEIP de Vilanova del Camí (A)

08031277

CEIP Joan Maragall (A)

08044168

IES Pla de les Moreres (A)

08038247

CEIP Pompeu Fabra (A2)

Zona educativa: 084098 Martorell.

 

Municipi: 08066 Castellví de Rosanes.

 

Centres:

 

08016173

CEIP Mare de Déu de Montserrat-ZER Vinyes Verdes

Municipi: 08114 Martorell.

 

Centres:

 

08020498

CEIP Els Convents (1)

08037152

IES Joan Oró (A)

08020619

CEIP José Echegaray (A)

08020607

CEIP Juan Ramón Jiménez (A)

08053601

CEIP Lola Anglada (A)

08020516

CEE Mare de Déu del Pontarró (2) (A)

08061609

CEIP Mercè Rodoreda (A)

08020620

IES Pompeu Fabra (A)

08034278

CEIP Vicente Aleixandre (A)

Municipi: 08119 Masquefa.

 

Centres:

 

08060514

SES de Masquefa (A2)

08020841

CEIP El Turó (A2)

08060605

CEIP Font del Roure (A)

08026889

CEIP Francesc Mata i Sanghes-ZER Vinyes Verdes (A)

08056808

ZER Vinyes Verdes (3)

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires.

 

Centres:

 

08059810

CEIP de Sant Esteve Sesrovires (A)

08061129

IES de Sant Esteve Sesrovires

08026130

CEIP La Roureda (A)

Zona educativa: 084359 Molins de Rei.

 

Municipi: 08123 Molins de Rei.

 

Centres:

 

08021351

CEIP Alfonso XIII (A)

08034217

IES Bernat el Ferrer (A)

08021442

CEIP Castell Ciuró

08044247

CEIP Estel

08034102

CEIP Ferran Agulló (A)

08021363

CEIP L'Alzina

08061610

CEIP La Sínia

08021430

IES Lluís de Requesens (A)

08041660

CEIP Pont de la Cadena (A)

Municipi: 08158 el Papiol.

 

Centres:

 

08022689

CEIP Pau Vila (A)

Zona educativa: 085765 el Prat de Llobregat.

 

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat.

 

Centres:

 

08023131

IES Baldiri Guilera (A)

08040333

CEIP Bernat Metge (A)

08022926

CEE Can Rigol (2) (A)

08042810

CEIP Charles Darwin (A1)

08022902

CEIP del Parc (A)

08053303

IES Doctor Trueta (1) (A)

08054198

IES Estany de la Ricarda

08042809

CEIP Galileo Galilei (A2)

08032725

CEIP Honorable Josep Tarradellas

08031836

IES Illa dels Banyols

08022938

CEIP Jacint Verdaguer (A)

08022914

CEIP Jaume Balmes (1)(C)(A2)

08022884

CEIP Joan Maragall (A2)

08034977

CEIP Pompeu Fabra (A2)

08039355

CEIP Ramon Llull (A2)

08047492

IES Ribera Baixa (A)

08043589

IES Salvador Dalí (A)

08023074

CEIP Sant Cosme i Sant Damià (1)(C)(A2)

08038090

CEIP Sant Jaume

Zona educativa: 086551 Sant Boi de Llobregat.

 

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat.

 

Centres:

 

08025344

CEIP Amat i Verdú

08034400

CEIP Antoni Gaudí (A1)

08038259

CEIP Antoni Tàpies (A)

08043401

CEIP Barrufet

08038223

CEIP Benviure (A)

08025605

IES Camps Blancs (A1)

08034412

CEIP Can Massallera (A)

08025526

CEIP Ciutat Cooperativa (A)

08047509

IES Ítaca (A)

08025654

IES Joaquim Rubió i Ors

08025642

CEIP Josep Maria Ciurana (A2)

08025587

CEIP Maria Fernández de Lara (A2)

08025599

CEIP Marianao (A2)

08043681

IES Marianao (A)

08054061

CEIP Montbaig (1) (A2)

08034990

CEIP Parellada

08039379

CEIP Rafael Casanova

08033961

IES Rafael Casanova

Municipi: 08244 Santa Coloma de Cervelló.

 

Centres:

 

08043760

CEIP Colònia Güell (A)

08027407

CEIP Montpedrós (A)

08063771

CEIP Santa Coloma

Zona educativa: 086708 Sant Feliu de Llobregat.

 

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat.

 

Centres:

 

08026385

CEIP Arquitecte Gaudí (A)

08026221

CEIP Falguera (A)

08026373

CEIP Josep Monmany Amat (A1)

08041519

IES Martí Dot (A)

08063394

CEIP Miquel Martí i Pol (A)

08026211

CEIP Nadal

08026397

IES Olorda (A)

08036007

CEIP Pau Vila

08035994

CEIP Salvador Espriu (A2)

Zona educativa: 087300 Sant Vicenç dels Horts.

 

Municipi: 08068 Cervelló.

 

Centres:

 

08016240

CEIP Santa Maria de Cervelló (A)

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat.

 

Centres:

 

08060629

CEIP Corbera de Llobregat (A)

08045859

IES de Corbera de Llobregat (A2)

08016331

CEIP Jaume Balmes (A2)

08053510

CEIP Puig d'Agulles (A)

Municipi: 08157 Pallejà.

 

Centres:

 

08022665

CEIP Àngel Guimerà (A)

08053297

IES de Pallejà (A)

08022677

CEIP Jacint Verdaguer (A)

08044430

CEIP La Garalda

Municipi: 08905 la Palma de Cervelló.

 

Centres:

 

08016264

CEIP El Solell

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca.

 

Centres:

 

08025265

CEIP Àngel Guimerà

08060848

CEIP de Sant Andreu de la Barca

08043671

IES El Palau (A)

08025241

CEIP Joan Maragall (A)

08038211

CEIP José Juan Ortiz (A)

08039367

CEIP Josep Pla

08053315

IES Montserrat Roig (A)

08063758

CEIP Sant Andreu II (A)

08032521

CEIP Vall de Palau (A)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts.

 

Centres:

 

08034011

IES Frederic Mompou (A)

08053340

IES Gabriela Mistral (A)

08028667

CEIP Juan Juncadella (A)

08038284

CEIP La Guàrdia (1) (A2)

08028591

CEIP La Vinyala (A1)

08036381

CEIP Mare de Déu del Rocío (1) (A)

08041131

CEIP Sant Antoni (A)

08028588

CEIP Sant Jordi

08035350

CEIP Sant Josep (A2)

Municipi: 08289 Torrelles de Llobregat.

 

Centres:

 

08030649

CEIP Sant Martí (A)

Municipi: 08295 Vallirana.

 

Centres:

 

08060851

CEIP de Vallirana (A)

08053522

CEIP La Ginesta (A)

08030789

CEIP Pompeu Fabra (A)

08044570

IES Vall d'Arús (A)

Zona educativa: 088950 Viladecans.

 

Municipi: 08020 Begues.

 

Centres:

 

08014589

CEIP Sant Cristòfor (A2)

Municipi: 08089 Gavà.

 

Centres:

 

08017530

IES de Bruguers (A)

08041866

IES El Calamot (A)

08017360

CEIP Jacme March

08017505

CEIP Juan Salamero (1) (A2)

08032658

CEIP L'Eramprunyà

08037991

CEIP Marcel·lí Moragas (A)

08017359

CEIP Salvador Lluch (A)

Municipi: 08204 Sant Climent de Llobregat.

 

Centres:

 

08025812

CEIP Sant Climent

Municipi: 08301 Viladecans.

 

Centres:

 

08031083

CEIP Àngela Roca

08042834

CEIP Can Palmer (A)

08034621

IES de Sales

08031198

CEIP Doctor Fleming (1) (A2)

08032762

CEIP Doctor Trueta (A1)

08031204

CEIP Doctor Vicenç Ferro (A)

08039380

CEIP Germans Amat i Targa (A)

08053364

IES Josep Mestres i Busquets (A)

08059721

CEIP Marta Mata (A)

08062948

CEIP Miquel Martí i Pol (A)

08045860

IES Miramar (A)

08031101

CEIP Montserratina (A)

08032750

CEIP Pau Casals (A2)

08031228

IES Torre Roja (A)

Serveis territorials al Vallès Occidental

 

Zona educativa: 080895 Barberà del Vallès.

 

Municipi: 08904 Badia del Vallès.

 

Centres:

 

08042342

IES de Badia del Vallès (A)

08034035

IES Federica Montseny (A1)

08028928

CEIP La Jota (1)

08028931

CEIP La Muñeira (1)

08028941

CEIP La Sardana (1)

08028916

CEIP Las Seguidillas (1)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès.

 

Centres:

 

08028254

CEIP Can Llobet

08045562

IES Can Planas (A2)

08033602

CEIP Can Serra (A)

08041210

CEIP del Bosc

08028229

CEIP Elisa Badia

08035349

IES La Romànica (A)

08061142

CEIP Miquel Martí i Pol

08039641

CEIP Pablo Picasso (A)

Zona educativa: 081981 Castellar del Vallès.

 

Municipi: 08051 Castellar del Vallès.

 

Centres:

 

08034229

CEIP Bonavista

08046682

IES de Castellar (A1)

08034904

CEIP Emili Carles i Tolrà

08062614

CEIP Joan Blanquer (A)

08054824

CEIP Mestre Pla (A)

08058520

IES Puig de la Creu (A)

08034898

CEIP Sant Esteve

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans.

 

Centres:

 

08041222

CEIP Can Cladellas

08022616

CEIP Josep Maria Folch i Torres (A)

08053467

CEIP Palau (A)

08045306

IES Ramon Casas i Carbó (A)

Municipi: 08223 Sant Llorenç Savall.

 

Centres:

 

08026919

CEIP Josep Gras (A2)

Municipi: 08267 Sentmenat.

 

Centres:

 

08028990

CEIP Can Sorts (A)

08053248

IES de Sentmenat (A)

Zona educativa: 082259 Cerdanyola del Vallès.

 

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès.

 

Centres:

 

08045549

IES Banús (A)

08028904

CEIP Carles Buïgas

08062626

CEIP de Cerdanyola del Vallès

08039896

CEIP Escola Bellaterra (A)

08031757

IES Forat del Vent

08053157

IES Gorgs (A)

08044715

IES Jaume Mimó (A2)

08035623

CEE Jeroni de Moragas (2) (A)

08028758

CEIP Les Fontetes

08043504

IES Pere Calders (A1)

08036411

CEIP Saltells

08028746

CEIP Sant Martí (A)

08028783

CEIP Serraparera

08053650

CEIP Turó de Guiera

08038351

CEIP Xarau (A1)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac.

 

Centres:

 

08043361

CEIP El Turó

08021636

CEIP El Viver (1) (A)

08034783

CEIP Elvira Cuyàs

08021685

CEIP Font Freda

08044533

IES La Ferreria (A1)

08054174

IES La Ribera (A)

08021764

CEIP Mitja Costa

08021788

IES Montserrat Miró i Vila

08035283

CEIP Reixac (A)

Municipi: 08180 Ripollet.

 

Centres:

 

08023566

CEIP Anselm Clavé

08054186

IES Can Mas (A)

08059883

CEIP de Ripollet (A)

08066051

CEIP Els Pinetons

08033948

CEIP Enric Tatché i Pol (A1)

08038156

CEIP Escursell i Bartalot

08023426

CEIP Gassó i Vidal

08023554

CEIP Josep Maria Ginesta (A)

08037206

IES Lluís Companys (A1)

08035295

IES Palau Ausit (A)

08023542

CEIP Tiana de la Riba

Zona educativa: 086370 Sabadell.

 

Municipi: 08187 Sabadell.

 

Centres:

 

08024807

CEIP Agnès Armengol (1)

08039203

IES Agustí Serra i Fontanet (A)

08024066

CEIP Alcalde Marcet (1) (A2)

08040400

CEIP Amadeu Vives (A)

08044314

CEIP Andreu Castells (A1)

08055105

CEIP Arraona

08024765

IES Arraona (A)

08024819

CEIP Calvet d'Estrella

08035957

CEIP Can Deu (A)

08032737

CEIP Can Rull (A)

08024893

IES Castellarnau (A)

08038582

CEIP Catalunya (A)

08023955

CEIP Cifuentes (A)

08023918

CEIP Concòrdia

08041672

CEIP Creu Alta (A)

08061166

CEIP de Can Llong

08024704

CEE de Reeducació Auditiva (2)

08044624

IES de Sabadell (A2)

08023931

CEIP Enric Casassas

08024741

IES Escola Industrial

08023921

CEIP Espronceda (1)

08024881

IES Ferran Casablancas

08024832

CEIP Floresta

08024856

CEIP Font Rosella

08024789

CEE Francesc Bellapart (2) (A)

08023943

CEIP Gaudí

08024005

CEIP Joan Maragall (1)

08023979

CEIP Joan Montllor (1)

08034591

IES Joan Oliver (A)

08023992

CEIP Joan Sallarès i Pla (1) (A)

08041611

CEIP Joanot Alisanda

08035969

CEIP Joaquim Blume

08053212

IES Jonqueres (1)

08023980

CEIP Juan Ramón Jiménez (1)

08024042

CEIP La Romànica (A)

08053224

IES Les Termes (A)

08024017

CEIP Miquel Carreras

08053200

IES Miquel Crusafont i Pairó (1) (A)

08055889

CEIP Miquel Martí i Pol (A)

08043383

CEIP Nostra Llar

08024820

CEIP Pau Casals (A)

08024871

IES Pau Vila

08043954

CEIP Ribatallada

08046669

IES Ribot i Serra (A)

08024790

CEIP Roureda

08024030

CEIP Samuntada

08035696

CEIP Sant Julià (A)

08053492

CEIP Teresa Claramunt (A2)

08024844

CEIP Torreguitart (A)

08042020

IES Vallès (A)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès.

 

Centres:

 

08060484

CEIP de Sant Quirze del Vallès

08044910

CEIP El Turonet

08054836

CEIP Onze de Setembre (A)

08044454

CEIP Pilarín Bayés (A2)

08033407

CEIP Purificació Salas i Xandri

08047583

IES Sant Quirze del Vallès (A1)

Zona educativa: 086630 Sant Cugat del Vallès.

 

Municipi: 08054 Castellbisbal.

 

Centres:

 

08053145

IES Castellbisbal (A1)

08062742

CEIP de Castellbisbal 2

08057229

CEIP Els Arenys (A)

08015821

CEIP Mare de Déu de Montserrat (A1)

Municipi: 08184 Rubí.

 

Centres:

 

08054368

CEE Ca n'Oriol (2)

08061154

CEIP de Rubí-Ca N'Alzamora

08035301

IES Duc de Montblanc (A)

08036330

IES J.V. Foix

08023852

CEIP Joan Maragall

08043668

IES L'Estatut (A)

08064076

CEIP La Perla

08053182

IES La Serreta (A)

08038171

CEIP Montessori (A)

08034060

CEIP Mossèn Cinto Verdaguer

08032351

CEIP Pau Casals

08034382

CEIP Ramon Llull

08042895

CEIP Schola

08034394

CEIP Teresa Altet

08041601

CEIP Torre de la Llebre (A)

08032348

CEIP 25 de Setembre

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès.

 

Centres:

 

08046670

IES Angeleta Ferrer i Sensat (A1)

08031873

IES Arnau Cadell (A1)

08034692

CEIP Catalunya (A)

08046694

IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (A)

08041234

CEIP Collserola (A)

08059871

CEIP Gerbert d'Orlhac (A)

08026087

CEIP Jaume Ferran i Clua

08038260

CEIP Joan Maragall (A)

08054873

IES Joaquima Pla i Farreras

08062641

CEIP L'Olivera (A)

08025824

CEIP La Floresta

08031861

IES Leonardo da Vinci

08025927

CEIP Pi d'en Xandri (A)

08026026

CEIP Pins del Vallès

08061178

CEIP Turó de Can Mates (A)

Zona educativa: 087555 Santa Perpètua de Mogoda.

 

Municipi: 08167 Polinyà.

 

Centres:

 

08022872

CEIP Pere Calders (A)

08053170

IES Polinyà (A)

08061543

CEIP Roser Capdevila (A)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda.

 

Centres:

 

08034461

CEIP Bernat de Mogoda (A)

08061181

CEIP de Santa Perpètua II

08045021

IES Estela Ibèrica (A1)

08028436

CEIP La Florida

08053236

IES Rovira-Forns

08028497

CEIP Santa Perpètua

Zona educativa: 088109 Terrassa.

 

Municipi: 08120 Matadepera.

 

Centres:

 

08020863

CEIP Ginesta (A1)

08060757

CEIP Joan Torredemer Canela (A)

08053169

IES Matadepera (A)

Municipi: 08279 Terrassa.

 

Centres:

 

08051306

CEIP Abat Marcet (A)

08039653

CEIP Agustí Bartra

08030224

CEIP Antoni Ubach i Soler

08029374

CEIP Bisbat d'Egara (A1)

08031770

IES Can Jofresa

08058465

CEIP Can Roca (A)

08065512

CEIP Can Roca II

08053251

IES Cavall Bernat (A)

08030339

IES de Terrassa (A)

08024777

IES Egara (A)

08038326

CEIP El Vallès

08043437

CEIP Font de l'Alba (1)

08029350

CEIP França

08041246

CEIP Francesc Aldea i Pérez

08029362

CEIP Germans Amat

08030340

IES Investigador Blanxart

08029507

CEIP Isaac Peral (A)

08034485

CEIP Joan Marquès i Casals

08030315

CEIP Joan XXIII (A)

08030212

CEIP Josep Ventalló i Vintró

08044648

CEIP La Roda (A)

08039665

CEIP Lanaspa-Giralt (A)

08061774

CEIP Les Arenes-La Grípia

08038314

CEIP Mare de Déu de Montserrat

08030200

CEIP Marià Galí Guix

08046724

IES Montserrat Roig (A)

08034059

IES Nicolau Copèrnic (A1)

08030248

CEIP Pau Vila i Dinarès

08030194

CEIP Pere Viver i Aymerich

08062687

CEIP Ponent (A)

08030285

CEIP President Salvans

08029386

CEIP Ramón y Cajal (A1)

08030297

CEIP Salvador Vinyals i Galí (1)

08051318

CEIP Sant Llorenç del Munt

08043516

IES Santa Eulàlia

08045011

IES Torre del Palau

08066048

CEIP Torre-sana

Municipi: 08290 Ullastrell.

 

Centres:

 

08030662

CEIP Serralavella (A)

Municipi: 08291 Vacarisses.

 

Centres:

 

08061191

CEIP de Vacarisses

08030686

CEIP Pau Casals (A2)

Municipi: 08300 Viladecavalls.

 

Centres:

 

08053261

IES de Viladecavalls (A1)

08041726

CEIP Roc Blanc (A2)

08031061

CEIP Rosella (A)

Serveis territorials a Girona

 

Zona educativa: 170495 Amer.

 

Municipi: 17007 Amer.

 

Centres:

 

17004578

IES Castell d'Estela

17000093

CEIP Gaspar de Queralt

Municipi: 17008 Anglès.

 

Centres:

 

17000135

CEIP Pompeu Fabra

17004487

IES Rafael de Campalans (A)

Municipi: 17189 la Cellera de Ter.

 

Centres:

 

17003781

CEIP Juncadella

Municipi: 17116 Osor.

 

Centres:

 

17002442

CEIP la Vall

Municipi: 17133 les Planes d'Hostoles.

 

Centres:

 

17002752

CEIP Sant Cristòfol

Municipi: 17161 Sant Feliu de Pallerols.

 

Centres:

 

17003343

CEIP Rocalba

Municipi: 17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí.

 

Centres:

 

17000123

CEIP Sant Jordi

Zona educativa: 170586 Arbúcies.

 

Municipi: 17009 Arbúcies.

 

Centres:

 

17000160

CEIP Doctor Carulla

17006605

IES Montsoriu (A)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm.

 

Centres:

 

17004517

IES Anton Busquets i Punset (A2)

17003434

CEIP Guilleries (A)

Municipi: 17220 Viladrau.

 

Centres:

 

17004189

CEIP Els Castanyers-ZER Guilleries

08059287

ZER Guilleries (3)

Zona educativa: 170861 Banyoles.

 

Municipi: 17015 Banyoles.

 

Centres:

 

17000342

CEIP Baldiri Reixac

17005182

CEIP Can Puig

17000330

IES Josep Brugulat

17006952

CEIP la Draga (A2)

17000305

IES Pere Alsius i Torrent

17000329

CEIP Pla de l'Ametller (A)

17006666

IES Pla de l'Estany (A)

Municipi: 17056 Cornellà del Terri.

 

Centres:

 

17000986

CEIP la Vall del Terri

Municipi: 17065 Esponellà.

 

Centres:

 

17001097

CEIP Carles de Fortuny (A2)

Municipi: 17071 Fontcoberta.

 

Centres:

 

17980003

Agr. Rural Pla de l'Estany (3)

17004827

CEIP Alzina Reclamadora (A2)

Municipi: 17137 Porqueres.

 

Centres:

 

17002818

CEIP Frigolet-ZER Les Goges

17002791

CEIP L'Entorn

Municipi: 17174 Sant Miquel de Campmajor.

 

Centres:

 

17003586

CEIP Roqueta-ZER Les Goges

Municipi: 17190 Serinyà.

 

Centres:

 

17003801

CEIP Bora Gran-ZER Les Goges

17007415

ZER Les Goges (3)

Municipi: 17218 Vilademuls.

 

Centres:

 

17004153

CEIP de Sant Esteve de Guialbes

Zona educativa: 171141 Besalú.

 

Municipi: 17010 Argelaguer.

 

Centres:

 

17005261

CEIP Montpalau-ZER El Llierca (A2)

Municipi: 17019 Besalú.

 

Centres:

 

17000391

CEIP Salvador Vilarrasa

Municipi: 17200 Tortellà.

 

Centres:

 

17003902

CEIP Joan Roura i Parella-ZER El Llierca (A2)

Zona educativa: 171219 la Bisbal d'Empordà.

 

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empordà.

 

Centres:

 

17000411

CEIP Joan de Margarit

17007300

IES La Bisbal (A2)

17005248

CEIP Mas Clarà

Municipi: 17057 Corçà.

 

Centres:

 

17000998

CEIP El Rodonell-ZER Les Gavarres

17007543

ZER Les Gavarres (3)

Municipi: 17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura.

 

Centres:

 

17003631

CEIP La Pedra Dreta-ZER Les Gavarres

17001024

CEIP Les Gavarres-ZER Les Gavarres (A2)

Municipi: 17205 Ullastret.

 

Centres:

 

17003941

CEIP L'Estany-ZER Empordanet

Zona educativa: 171244 Blanes.

 

Municipi: 17023 Blanes.

 

Centres:

 

17000470

CEIP Carles Faust

17008274

CEIP de Blanes

17000469

CEIP Joaquim Ruyra (A)

17000548

CEIP Mossèn Joan Batlle

17004566

CEIP Napoleó Soliva (1)

17007828

CEIP Pinya de Rosa (A2)

17005017

CEIP Quatre Vents

17005731

IES S'Agulla (A2)

17000551

IES Sa Palomera

17005662

IES Serrallarga

17004712

CEE Ventijol (2)

Municipi: 17095 Lloret de Mar.

 

Centres:

 

17008080

CEIP Àngels Alemany i Boris (A2)

17004657

CEIP Esteve Carles (A2)

17002107

CEIP Pere Torrent

17004955

CEIP Pompeu Fabra

17005911

IES Ramon Coll i Rodés (A)

17006770

IES Rocagrossa (A)

Municipi: 17103 Maçanet de la Selva.

 

Centres:

 

17002181

CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 17202 Tossa de Mar.

 

Centres:

 

17006812

IES de Tossa de Mar (A2)

17003926

CEIP Ignasi Melé i Farré

Zona educativa: 171530 Cadaqués.

 

Municipi: 17032 Cadaqués.

 

Centres:

 

17006678

SES Cap de Creus (A2)

17000627

CEIP Caritat Serinyana

Municipi: 17054 Colera.

 

Centres:

 

17000950

CEIP Puig d'Esquers

Municipi: 17092 Llançà.

 

Centres:

 

17006769

IES de Llançà (A2)

17002077

CEIP Pompeu Fabra

Municipi: 17140 el Port de la Selva.

 

Centres:

 

17980000

Agr. Rural Alt Empordà-5 (3)

17002879

CEIP Les Clisques

Municipi: 17138 Portbou.

 

Centres:

 

17002831

CEIP Sant Jaume (A2)

Zona educativa: 171748 Camprodon.

 

Municipi: 17039 Camprodon.

 

Centres:

 

17000779

CEIP Doctor Robert (A2)

17000780

CEIP Germans Estabanell-ZER Vall de Ter

17006681

SES Germans Vila-Riera (A2)

Municipi: 17091 Llanars.

 

Centres:

 

17002065

CEIP Les Moreres-ZER Vall de Ter

Municipi: 17224 Vilallonga de Ter.

 

Centres:

 

17004219

CEIP La Daina-ZER Vall de Ter

Zona educativa: 171906 Cassà de la Selva.

 

Municipi: 17044 Cassà de la Selva.

 

Centres:

 

17008501

CEIP Cassà de la Selva

17005650

IES de Cassà de la Selva (A2)

17000846

CEIP Puig d'Arques

Municipi: 17089 Llagostera.

 

Centres:

 

17006757

IES de Llagostera (A)

17002031

CEIP Lacustària (A2)

Zona educativa: 172224 Celrà.

 

Municipi: 17025 Bordils.

 

Centres:

 

17000561

CEIP de Bordils

Municipi: 17049 Celrà.

 

Centres:

 

17008471

CEIP Celrà

17006708

IES de Celrà (A)

17000913

CEIP L'Aulet

Municipi: 17050 Cervià de Ter.

 

Centres:

 

17007555

ZER Baix Ter (3)

17000925

CEIP L'Aixart-ZER Baix Ter

Municipi: 17067 Flaçà.

 

Centres:

 

17001292

CEIP Les Moreres

Municipi: 17130 la Pera.

 

Centres:

 

17007491

ZER Empordanet (3)

17002715

CEIP Pedra Blanca-ZER Empordanet

Municipi: 17166 Sant Jordi Desvalls.

 

Centres:

 

17003471

CEIP Sant Jordi-ZER Baix Ter (A)

Municipi: 17169 Sant Julià de Ramis.

 

Centres:

 

17002193

CEIP Santa Fe-ZER Baix Ter

Municipi: 17186 Sarrià de Ter.

 

Centres:

 

17003756

CEIP Montserrat

Zona educativa: 172625 l'Escala.

 

Municipi: 17004 Albons.

 

Centres:

 

17000056

CEIP la Branca-ZER Montgrí

Municipi: 17062 l'Escala.

 

Centres:

 

17005251

IES El Pedró (A)

17001048

CEIP Empúries (A)

17008481

CEIP L'Escala

Municipi: 17187 Saus.

 

Centres:

 

17003768

CEIP Els Terraprims-ZER Tramuntana (A2)

17007427

ZER Tramuntana (3)

Municipi: 17210 Ventalló.

 

Centres:

 

17004049

CEIP de Ventallò-ZER Tramuntana

Municipi: 17217 Viladamat.

 

Centres:

 

17004128

CEIP Puig Segalar-ZER Tramuntana

Zona educativa: 172856 Figueres.

 

Municipi: 17012 Avinyonet de Puigventós.

 

Centres:

 

17000251

CEIP Gonçal Comellas-ZER La Garriga

17007521

ZER La Garriga (3)

Municipi: 17016 Bàscara.

 

Centres:

 

17000354

CEIP Joan Reglà

Municipi: 17234 Biure.

 

Centres:

 

17004293

CEIP Manuel de Pedrolo-ZER Les Salines

Municipi: 17029 Boadella i les Escaules.

 

Centres:

 

17000603

CEIP Santa Cecília-ZER Les Salines

Municipi: 17026 Borrassà.

 

Centres:

 

17000573

CEIP de Borrasà-ZER Canigonenca (A2)

Municipi: 17030 Cabanes.

 

Centres:

 

17008641

CEIP de Cabanes-ZER Canigó

Municipi: 17051 Cistella.

 

Centres:

 

17000937

CEIP Mossèn Josep Maria Albert-ZER La Garriga

Municipi: 17064 Espolla.

 

Centres:

 

17001085

CEIP Antoni Balmanya-ZER Requesens

Municipi: 17005 el Far d'Empordà.

 

Centres:

 

17000068

CEIP del Far d'Empordà-ZER Canigó

Municipi: 17066 Figueres.

 

Centres:

 

17004438

IES Alexandre Deulofeu

17008006

CEIP Amistat (A)

17004463

CEIP Anicet de Pagès i de Puig (1)

17005649

IES Cendrassos (A)

17008808

CEIP de Figueres

17008444

CEIP de Figueres Nord (A2)

17001280

CEIP Joaquim Cusí i Fortunet (A)

17004891

CEIP Josep Pallach

17001115

CEIP Josep Pous i Pagès (1)

17006711

CEIP M. Àngels Anglada (A)

17001221

IES Narcís Monturiol (A)

17007609

IES Olivar Gran (A2)

17001218

IES Ramon Muntaner (A)

17001103

CEIP Salvador Dalí (A)

17001279

CEIP Sant Pau

Municipi: 17075 Garrigàs.

 

Centres:

 

17001371

CEIP de Garrigàs-ZER Empordà

Municipi: 17088 Lladó.

 

Centres:

 

17002028

CEIP Montserrat Vayreda i Trullol-ZER Canigonenca

Municipi: 17093 Llers.

 

Centres:

 

17002089

CEIP de Llers (A2)

Municipi: 17111 Navata.

 

Centres:

 

17002260

CEIP Joaquim Vallmajó (A2)

Municipi: 17115 Ordis.

 

Centres:

 

17007622

ZER Canigonenca (3)

17002430

CEIP Marinada-ZER Canigonenca

Municipi: 17132 Peralada.

 

Centres:

 

17002740

CEIP de Peralada

Municipi: 17135 Pont de Molins.

 

Centres:

 

17002776

CEIP Tramuntana-ZER Empordà

Municipi: 17158 Sant Climent Sescebes.

 

Centres:

 

17003227

CEIP Sant Sebastià-ZER Requesens

Municipi: 17182 Santa Llogaia d'Àlguema.

 

Centres:

 

17003690

CEIP Àlguema-ZER Empordà (1) (A2)

Municipi: 17214 Vilabertran.

 

Centres:

 

17007567

ZER Canigó (3)

17004098

CEIP Torre d'en Reig-ZER Canigó

Municipi: 17221 Vilafant.

 

Centres:

 

17006836

CEIP Les Mèlies (A)

17004748

CEE Mare de Déu del Mont (2)

17004190

CEIP Sol i Vent

Municipi: 17226 Vilamalla.

 

Centres:

 

17004232

CEIP Josep de Ribot i Olivas-ZER Canigó

Municipi: 17228 Vilanant.

 

Centres:

 

17004244

CEIP Tramuntana-ZER La Garriga

Zona educativa: 173241 Girona.

 

Municipi: 17002 Aiguaviva.

 

Centres:

 

17000032

CEIP Vilademany

Municipi: 17073 Fornells de la Selva.

 

Centres:

 

17001346

CEIP Forn d'Anells (A)

Municipi: 17079 Girona.

 

Centres:

 

17001449

CEIP Annexa-Joan Puigbert

17005042

IES Carles Rahola i Llorens

17001887

CEIP Carme Auguet (1)

17004694

CEIP Cassià Costal (A2)

17001954

CEIP de Vila-roja (1)

17008286

CEIP Domeny-Devesa

17001425

CEIP Eiximenis

17001759

IES Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís (A1)

17001693

CEE Font de l'Abella (2)

17004347

CEIP Font de la Pólvora (1)

17006721

CEIP Girona Sud (A2)

17008675

CEIP Girona-Eixample

17001723

IES Jaume Vicens Vives (A)

17001450

CEIP Joan Bruguera (A)

17001930

CEIP Josep Dalmau i Carles

17001838

CEIP Mare de Déu del Mont

17004529

CEIP Migdia (A2)

17004943

CEIP Montfalgars

17001735

IES Montilivi (A1)

17001486

CEIP Montjuïc

17004499

IES Narcís Xifra i Masmitjà (A)

17004724

CEE Palau (2) (A2)

17001516

CEIP Pla de Girona (A)

17004335

CEIP Santa Eugènia (A2)

17006939

IES Santa Eugènia (A)

17004530

IES Santiago Sobrequés i Vidal (A)

17003422

CEIP Taialà

17001462

CEIP Verd (A)

Municipi: 17142 Quart.

 

Centres:

 

17002922

CEIP Santa Margarida (A2)

Municipi: 17215 Vilablareix.

 

Centres:

 

17004116

CEIP Madrenc (A)

Zona educativa: 173538 Hostalric.

 

Municipi: 17027 Breda.

 

Centres:

 

17000585

CEIP Montseny

Municipi: 17083 Hostalric.

 

Centres:

 

17001981

CEIP Mare de Déu dels Socors

17006733

IES Vescomtat de Cabrera (A2)

Municipi: 17146 Riells i Viabrea.

 

Centres:

 

17002983

CEIP El Bruc (A1)

Municipi: 17159 Sant Feliu de Buixalleu.

 

Centres:

 

17008894

CEIP de Sant Feliu de Buixalleu

Zona educativa: 173617 la Jonquera.

 

Municipi: 17001 Agullana.

 

Centres:

 

17007518

ZER Les Salines (3)

17000019

CEIP Lluís Marià Vidal-ZER Les Salines

Municipi: 17042 Capmany.

 

Centres:

 

17000822

CEIP Els Dòlmens-ZER Requesens

17007488

ZER Requesens (3)

Municipi: 17060 Darnius.

 

Centres:

 

17001036

CEIP Mont-roig-ZER Requesens (A2)

Municipi: 17086 la Jonquera.

 

Centres:

 

17006745

IES de La Jonquera (A2)

17002004

CEIP Josep Peñuelas del Rio

Municipi: 17102 Maçanet de Cabrenys.

 

Centres:

 

17002168

CEIP Les Salines-ZER Les Salines

Municipi: 17014 la Vajol.

 

Centres:

 

17007294

CEIP Castell Cabrera-ZER Les Salines

Zona educativa: 174920 Olot.

 

Municipi: 17021 Beuda.

 

Centres:

 

17006940

CEIP de Lliurona

Municipi: 17046 Castellfollit de la Roca.

 

Centres:

 

17000861

CEIP Castellroc-ZER Els Volcans

Municipi: 17105 Mieres.

 

Centres:

 

17002201

CEIP Finestres-ZER Els Volcans (A2)

Municipi: 17109 Montagut i Oix.

 

Centres:

 

17002247

CEIP Mont Cós-ZER El Llierca (A2)

Municipi: 17114 Olot.

 

Centres:

 

17005893

IES Bosc de la Coma (A2)

17002302

CEIP Escola-Llar Lluís Maria Mestres i Martí (A)

17002399

IES La Garrotxa (A)

17002296

CEIP Malagrida (A)

17002387

IES Montsacopa (A)

17002314

CEIP Pla de Dalt

17002429

CEIP Sant Roc

17002326

CEIP Volcà Bisaroques

Municipi: 17149 Riudaura.

 

Centres:

 

17003082

CEIP Lluís Castells-ZER Els Volcans

Municipi: 17165 Sant Jaume de Llierca.

 

Centres:

 

17007452

ZER El Llierca (3)

17003461

CEIP Les Escomes-ZER El Llierca

Municipi: 17185 Sant Joan les Fonts.

 

Centres:

 

17003732

CEIP Castanyer

Municipi: 17184 Santa Pau.

 

Centres:

 

17007506

ZER Els Volcans (3)

17003719

CEIP Joan Maragall-ZER Els Volcans

Municipi: 17207 la Vall d'en Bas.

 

Centres:

 

17003951

EEI de Sant Esteve d'en Bas (A1)

17004001

CEIP Verntallat (A1)

Zona educativa: 175080 Palafrugell.

 

Municipi: 17013 Begur.

 

Centres:

 

17000263

CEIP Doctor Arruga

17004876

CEIP l'Olivar Vell-ZER Empordanet (1)

Municipi: 17110 Mont-ras.

 

Centres:

 

17002259

CEIP Torres Jonama (A2)

Municipi: 17117 Palafrugell.

 

Centres:

 

17002557

IES Baix Empordà

17006782

CEIP Carrilet (A)

17002545

IES Frederic Martí i Carreras

17002491

CEIP Josep Barceló i Matas

17008523

CEIP Palafrugell

17002481

CEIP Torres Jonama (A)

Municipi: 17124 Pals.

 

Centres:

 

17002651

CEIP Quermany (A2)

Zona educativa: 175092 Palamós.

 

Municipi: 17034 Calonge.

 

Centres:

 

17008468

CEIP Calonge

17000718

CEIP Mare de Déu de la Mercè

17000688

CEIP Pere Rosselló

17000706

IES Puig Cargol

Municipi: 17118 Palamós.

 

Centres:

 

17005352

IES de Palamós (A)

17004736

CEE Els Àngels (2) (A1)

17002569

CEIP Ruiz Giménez

17002612

CEIP Vila-romà

Municipi: 17209 Vall-llobrega.

 

Centres:

 

17008493

CEIP Vall-llobrega

Zona educativa: 175882 Puigcerdà.

 

Municipi: 17006 Alp.

 

Centres:

 

17000071

CEIP Bac de Cerdanya

Municipi: 17024 Bolvir.

 

Centres:

 

17004888

CEIP Santa Cecília-ZER Cerdanya

Municipi: 17078 Ger.

 

Centres:

 

17001395

CEIP Santa Coloma-ZER Cerdanya (A2)

Municipi: 17094 Llívia.

 

Centres:

 

17007439

ZER Cerdanya (3)

17002090

CEIP Jaume I-ZER Cerdanya

Municipi: 17141 Puigcerdà.

 

Centres:

 

17002880

CEIP Alfons I (A2)

17005741

IES Pere Borrell (A)

Zona educativa: 176114 Ribes de Freser.

 

Municipi: 17134 Planoles.

 

Centres:

 

17002764

CEIP Núria Morer i Pi-ZER Comte Arnau

Municipi: 17145 Ribes de Freser.

 

Centres:

 

17006794

SES Joan Triadú (A2)

17002958

CEIP Mare de Déu de Núria

Zona educativa: 176151 Ripoll.

 

Municipi: 17036 Campdevànol.

 

Centres:

 

17000731

CEIP Pirineu

Municipi: 17147 Ripoll.

 

Centres:

 

17005704

IES Abat Oliba (A1)

17004761

CEE Doctor Ramon Suriñach (2)

17002995

CEIP Joan Maragall

17004751

CEIP Tomàs Raguer

Municipi: 17170 Vallfogona de Ripollès.

 

Centres:

 

17007464

ZER Comte Arnau (3)

17003537

CEIP de Vallfogona de Ripollès-ZER Comte Arnau

Zona educativa: 176308 Roses.

 

Municipi: 17011 l'Armentera.

 

Centres:

 

17000241

CEIP Fluvianets-ZER Empordà

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries.

 

Centres:

 

17006083

IES Castelló d'Empúries (A)

17007907

CEIP Joana d'Empúries (A)

17000871

CEIP Ruiz Amado

Municipi: 17074 Fortià.

 

Centres:

 

17007695

ZER Empordà (3)

17001361

CEIP Teresa de Pallejà-ZER Empordà

Municipi: 17077 Garriguella.

 

Centres:

 

17001383

CEIP Joaquim Gifre (A)

Municipi: 17120 Palau-saverdera.

 

Centres:

 

17002624

CEIP Martí Inglès (A2)

Municipi: 17128 Pau.

 

Centres:

 

17002703

CEIP Pau (A2)

Municipi: 17152 Roses.

 

Centres:

 

17005364

IES Cap Norfeu (1) (A)

17008237

CEIP de Roses

17006800

CEIP Els Grecs (A)

17006851

IES Illa de Rodes (A)

17004451

CEIP Jaume Vicens i Vives (A)

17003136

CEIP Narcís Monturiol (A)

Municipi: 17175 Sant Miquel de Fluvià.

 

Centres:

 

17003598

CEIP Vallgarriga

Municipi: 17178 Sant Pere Pescador.

 

Centres:

 

17003628

CEIP Llagut

Municipi: 17223 Vilajuïga.

 

Centres:

 

17004207

CEIP Santiago Ratés (A2)

Municipi: 17225 Vilamacolum.

 

Centres:

 

17004220

CEIP Els Valentins-ZER Tramuntana

Zona educativa: 176450 Salt.

 

Municipi: 17020 Bescanó.

 

Centres:

 

17000408

CEIP Doctor Sobrequés

Municipi: 17155 Salt.

 

Centres:

 

17008407

SES de Salt

17008687

CEIP Devesa

17004864

CEIP El Pla

17003215

CEIP La Farga (1)

17004360

CEE La Masana (2)

17007919

CEIP Mas Masó (A2)

17008298

CEIP Nou de Salt

17003203

IES Salvador Espriu (A1)

17003151

CEIP Silvestre Santaló (A)

17005388

IES Vallvera

17005522

CEIP Veïnat (A2)

Municipi: 17163 Sant Gregori.

 

Centres:

 

17003392

CEIP Agustí Gifre

Zona educativa: 176692 Sant Feliu de Guíxols.

 

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro.

 

Centres:

 

17000895

CEIP Els Estanys (A1)

17006691

IES Ridaura (A2)

17000883

CEIP Vall d'Aro

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols.

 

Centres:

 

17008018

CEIP de Sant Feliu de Guíxols

17003318

IES de Sant Feliu de Guíxols (A)

17003264

CEIP Gaziel

17004682

CEIP L'Estació (A)

17003321

CEIP Mossèn Baldiri Reixac

17003306

IES Sant Elm (A)

Municipi: 17181 Santa Cristina d'Aro.

 

Centres:

 

17003689

CEIP Pedralta (A)

Zona educativa: 176862 Sant Joan de les Abadesses.

 

Municipi: 17112 Ogassa.

 

Centres:

 

17005029

CEIP L'Esquirol-ZER Vall de Ter

Municipi: 17167 Sant Joan de les Abadesses.

 

Centres:

 

17003483

CEIP Mestre Andreu

Municipi: 17177 Sant Pau de Segúries.

 

Centres:

 

17003616

CEIP Els Pinets-ZER Vall de Ter (A2)

17007440

ZER Vall de Ter (3)

Zona educativa: 177349 Santa Coloma de Farners.

 

Municipi: 17033 Caldes de Malavella.

 

Centres:

 

17008781

CEIP de Caldes de Malavella

17008651

SES de Caldes de Malavella

17000676

CEIP Sant Esteve (A)

Municipi: 17148 Riudarenes.

 

Centres:

 

17003070

CEIP Josep Boada (A2)

Municipi: 17150 Riudellots de la Selva.

 

Centres:

 

17003094

CEIP de Riudellots de la Selva

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners.

 

Centres:

 

17008249

CEIP de Santa Coloma de Farners

17005376

IES de Santa Coloma de Farners (A)

17003641

CEIP Sant Salvador d'Horta

Municipi: 17193 Sils.

 

Centres:

 

17003823

CEIP Verdaguer

Municipi: 17213 Vidreres.

 

Centres:

 

17006824

IES de Vidreres (A2)

17004906

CEIP Salvador Espriu

17004074

CEIP Sant Iscle

Municipi: 17233 Vilobí d'Onyar.

 

Centres:

 

17004281

CEIP Josep Madrenys (A)

Zona educativa: 178391 Torroella de Montgrí.

 

Municipi: 17018 Bellcaire d'Empordà.

 

Centres:

 

17000381

CEIP El Rajaret-ZER Montgrí

17007531

ZER Montgrí (3)

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí.

 

Centres:

 

17003872

CEIP Guillem de Montgrí

17005923

IES Montgrí (A)

17003860

CEIP Portitxol

Municipi: 17204 Ullà.

 

Centres:

 

17003938

CEIP Puig Rodó-ZER Montgrí

Municipi: 17211 Verges.

 

Centres:

 

17004050

CEIP Francesc Cambó i Batlle

Serveis Territorials a Lleida

 

Zona educativa: 250041 Agramunt.

 

Municipi: 25003 Agramunt.

 

Centres:

 

25000109

CEIP de Montclar-ZER El Sió

25000067

CEIP Macià-Companys (A)

25005260

IES Ribera del Sió

Municipi: 25138 Montgai.

 

Centres:

 

25003241

CEIP Colomina-ZER El Romaní (A)

25003238

CEIP de Butsènit-ZER El Sió

25008078

ZER El Romaní (3)

25007852

ZER El Sió (3)

Municipi: 25177 Preixens.

 

Centres:

 

25003822

CEIP de Les Ventoses-ZER El Sió

25003810

CEIP de Preixens-ZER El Sió (A)

Municipi: 25181 Puigverd d'Agramunt.

 

Centres:

 

25003858

CEIP de Puigverd d'Agramunt-ZER El Sió

Zona educativa: 250156 Albatàrrec.

 

Municipi: 25007 Albatàrrec.

 

Centres:

 

25000158

CEIP Sant Salvador

Municipi: 25010 Alcanó.

 

Centres:

 

25000183

CEIP d'Alcanó-ZER L'Eral

Municipi: 25014 Alfés.

 

Centres:

 

25000274

CEIP d'Alfés-ZER L'Eral (A2)

Municipi: 25142 Montoliu de Lleida.

 

Centres:

 

25003305

CEIP Sant Isidre-ZER La Coma

Municipi: 25200 Sarroca de Lleida.

 

Centres:

 

25008108

ZER L'Eral (3)

25004115

CEIP La Roca-ZER L'Eral

Municipi: 25211 Sudanell.

 

Centres:

 

25004401

CEIP El Roser-ZER La Coma

25008111

ZER La Coma (3) (A2)

Municipi: 25212 Sunyer.

 

Centres:

 

25004413

CEIP de Sunyer-ZER L'Eral

Municipi: 25226 Torrebesses.

 

Centres:

 

25004656

CEIP de Torrebesses-ZER L'Eral

Zona educativa: 250171 l'Albi.

 

Municipi: 25009 l'Albi.

 

Centres:

 

25000171

CEIP Els Aubis-ZER Riu Set

25008042

ZER Riu Set (3)

Municipi: 25073 Cervià de les Garrigues.

 

Centres:

 

25001333

CEIP El Cérvol-ZER Riu Set

Municipi: 25169 la Pobla de Cérvoles.

 

Centres:

 

25003664

CEIP Josep Espasa-ZER Riu Set

Municipi: 25255 Vinaixa.

 

Centres:

 

25005107

CEIP Sant Bonifaci-ZER Riu Set

Zona educativa: 250235 Alcarràs.

 

Municipi: 25011 Alcarràs.

 

Centres:

 

25000195

CEIP Comtes de Torregrossa (A)

25008893

CEIP d'Alcarràs

25007153

IES d'Alcarràs (A1)

Municipi: 25210 Soses.

 

Centres:

 

25004395

CEIP Jaume Miret

Municipi: 25232 Torres de Segre.

 

Centres:

 

25004747

CEIP Carrassumada (A)

Zona educativa: 250247 Alcoletge.

 

Municipi: 25012 Alcoletge.

 

Centres:

 

25000225

CEIP Mare de Déu del Carme (A2)

Municipi: 25254 Vilanova de la Barca.

 

Centres:

 

25005090

CEIP Mestral-ZER Argelaga

Zona educativa: 250351 Alguaire.

 

Municipi: 25016 Alguaire.

 

Centres:

 

25005120

CEIP Teresa Bergadà

Municipi: 25174 la Portella.

 

Centres:

 

25003792

CEIP Blanca de Villalonga-ZER Alt Segrià

Municipi: 25189 Rosselló.

 

Centres:

 

25004000

CEIP La Rosella (A)

Municipi: 25228 Torrefarrera.

 

Centres:

 

25004711

CEIP la Creu

Municipi: 25251 Vilanova de Segrià.

 

Centres:

 

25005065

CEIP de Vilanova de Segrià-ZER Alt Segrià

Zona educativa: 250387 Almacelles.

 

Municipi: 25019 Almacelles.

 

Centres:

 

25000341

CEIP Antònia Simó Arnó (A2)

25006483

IES Canigó (A)

Municipi: 25912 Gimenells i el Pla de la Font.

 

Centres:

 

25000511

CEIP Inocencio Pardos-ZER Ponent

25000481

CEIP Sant Isidre-ZER Ponent (A2)

Zona educativa: 250405 Almenar.

 

Municipi: 25013 Alfarràs.

 

Centres:

 

25005119

CEIP Pinyana (1)

Municipi: 25015 Algerri.

 

Centres:

 

25000286

CEIP Sant Blai-ZER Serra Llarga

25007906

ZER Serra Llarga (3)

Municipi: 25021 Almenar.

 

Centres:

 

25007992

CEIP d'Almenar

25006227

IES d'Almenar (A)

Municipi: 25112 Ivars de Noguera.

 

Centres:

 

25001795

CEIP Sant Sebastià-ZER Serra Llarga

Zona educativa: 250557 Arbeca.

 

Municipi: 25029 Arbeca.

 

Centres:

 

25000602

CEIP Albirka

Municipi: 25180 Puiggròs.

 

Centres:

 

25005910

CEIP Abat Ruera-ZER Pedrera (A2)

Zona educativa: 250715 Artesa de Lleida.

 

Municipi: 25006 l'Albagés.

 

Centres:

 

25000146

CEIP Mare de Déu de Montserrat-ZER Vall de l'Aranyó

Municipi: 25033 Artesa de Lleida.

 

Centres:

 

25000626

CEIP Els Til·lers-ZER Femosa-Set

25008121

ZER Femosa-Set (3)

Municipi: 25036 Aspa.

 

Centres:

 

25000687

CEIP d'Aspa-ZER Femosa-Set (A2)

Municipi: 25067 Castelldans.

 

Centres:

 

25001254

CEIP Timorell-ZER Vall de l'Aranyó

25008054

ZER Vall de l'Aranyó (3)

Municipi: 25076 el Cogul.

 

Centres:

 

25001394

CEIP Camp Crusat-ZER Vall de l'Aranyó

Municipi: 25182 Puigverd de Lleida.

 

Centres:

 

25003861

CEIP Sant Jordi-ZER Femosa-Set

Zona educativa: 250727 Artesa de Segre.

 

Municipi: 25034 Artesa de Segre.

 

Centres:

 

25000638

CEIP Els Planells (A2)

25005429

IES Els Planells (A2)

Municipi: 25079 Cubells.

 

Centres:

 

25001436

CEIP Sol Naixent-ZER El Romaní (A2)

Municipi: 25250 Vilanova de Meià.

 

Centres:

 

25005053

CEIP Mare de Déu del Puig de Meià-ZER El Romaní

Zona educativa: 250831 Balaguer.

 

Municipi: 25040 Balaguer.

 

Centres:

 

25005727

IES Almatà

25000781

CEIP Àngel Guimerà (1)

25000833

IES Ciutat de Balaguer (A)

25000778

CEIP Gaspar de Portolà

25000857

CEIP La Noguera

Zona educativa: 251008 Bell-Lloc d'Urgell.

 

Municipi: 25004 els Alamús.

 

Centres:

 

25000110

CEIP Arrels-ZER l'Horta de Lleida

Municipi: 25048 Bell-lloc d'Urgell.

 

Centres:

 

25000985

CEIP Ramon Farrerons (A)

Municipi: 25052 Bellvís.

 

Centres:

 

25001084

CEIP Joaquim Palacín (A)

25001072

CEIP Rufí Bedoya-ZER Plaurcén

Municipi: 25168 el Poal.

 

Centres:

 

25003652

CEIP El Roser-ZER Plaurcén

25007943

ZER Plaurcén (3)

Zona educativa: 251069 Bellpuig.

 

Municipi: 25041 Barbens.

 

Centres:

 

25000869

CEIP Sant Roc-ZER Riu Ondara

Municipi: 25046 Belianes.

 

Centres:

 

25000951

CEIP Pere Teixiné-ZER Riu Corb (A2)

Municipi: 25050 Bellpuig.

 

Centres:

 

25006598

IES Lo Pla d'Urgell (A)

25001011

CEIP Valeri Serra

Municipi: 25113 Ivars d'Urgell.

 

Centres:

 

25001801

CEIP Mare de Déu de l'Horta

Municipi: 25130 Maldà.

 

Centres:

 

25005892

CEIP de Maldà-ZER Riu Corb

Municipi: 25154 els Omells de na Gaia.

 

Centres:

 

25005909

CEIP Mossèn Ramon Muntanyola-ZER Riu Corb

Municipi: 25176 Preixana.

 

Centres:

 

25003809

CEIP Montalbà-ZER Riu Corb

Municipi: 25902 Sant Martí de Riucorb.

 

Centres:

 

25004103

CEIP El Tallat-ZER Riu Corb

25007876

ZER Riu Corb (3)

Zona educativa: 251082 Bellver de Cerdanya.

 

Municipi: 25051 Bellver de Cerdanya.

 

Centres:

 

25001059

CEIP Mare de Déu de Talló

Municipi: 25127 Lles de Cerdanya.

 

Centres:

 

25003056

CEIP Portella Blanca-ZER Baridà-Batllia

Municipi: 25139 Montellà i Martinet.

 

Centres:

 

25007797

ZER Baridà-Batllia (3)

25003263

CEIP Pere Sarret-ZER Baridà-Batllia (A2)

25003275

CEIP Ridolaina-ZER Baridà-Batllia

Municipi: 25175 Prats i Sansor.

 

Centres:

 

25005983

CEIP Sant Serni-ZER Baridà-Batllia

Municipi: 25179 Prullans.

 

Centres:

 

25003846

CEIP El Puig-ZER Baridà-Batllia

Zona educativa: 251306 les Borges Blanques.

 

Municipi: 25058 les Borges Blanques.

 

Centres:

 

25001141

CEIP Joan XXIII

25006525

IES Josep Vallverdú (A)

Municipi: 25081 l'Espluga Calba.

 

Centres:

 

25008236

ZER Pedrera (3)

25001473

CEIP Porcel de Cervera-ZER Pedrera

Municipi: 25153 els Omellons.

 

Centres:

 

25003445

CEIP Josep Güell-ZER Pedrera (A2)

Zona educativa: 251653 Camarasa.

 

Municipi: 25002 Àger.

 

Centres:

 

25000031

CEIP Andreu Farran-ZER Montsec

Municipi: 25037 les Avellanes i Santa Linya.

 

Centres:

 

25000699

CEIP de Les Avellanes-ZER Montsec

25000717

CEIP de Tartareu-ZER Montsec

25007840

ZER Montsec (3)

Municipi: 25062 Camarasa.

 

Centres:

 

25001229

CEIP de Camarasa-ZER El Jonc

Municipi: 25069 Castelló de Farfanya.

 

Centres:

 

25001278

CEIP Santa Maria-ZER Serra Llarga

Municipi: 25156 Os de Balaguer.

 

Centres:

 

25003470

CEIP L'Espígol-ZER Montsec (A2)

25003482

CEIP Leandre Cristòfol-ZER Montsec (A2)

Zona educativa: 252270 Cervera.

 

Municipi: 25072 Cervera.

 

Centres:

 

25001311

IES Antoni Torroja (A)

25009095

CEIP de Cervera

25001291

CEIP Jaume Balmes (A)

25005685

IES La Segarra

25001321

CEIP Mossèn Josep Arquès (A)

Zona educativa: 252463 Corbins.

 

Municipi: 25078 Corbins.

 

Centres:

 

25006501

CEIP Alba

25008224

ZER Argelaga (3)

25001424

CEIP Sol Ixent-ZER Argelaga (A)

Zona educativa: 252750 Esterri d'Àneu.

 

Municipi: 25017 Alins.

 

Centres:

 

25000316

CEIP d'Alins-ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu.

 

Centres:

 

25001539

CEIP La Closa (A)

25007025

SES Morelló

Municipi: 25221 Tírvia.

 

Centres:

 

25004577

CEIP de Tírvia-ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25901 Vall de Cardós.

 

Centres:

 

25003895

CEIP Els Minairons-ZER Alt Pallars Sobirà (A2)

Zona educativa: 253078 la Fuliola.

 

Municipi: 25070 Castellserà.

 

Centres:

 

25001281

CEIP El Terrall-ZER Espernallac

25008066

ZER Espernallac (3)

Municipi: 25096 la Fuliola.

 

Centres:

 

25001618

CEIP Guillem Isarn (A)

Municipi: 25225 Tornabous.

 

Centres:

 

25004644

CEIP Espígol-ZER Riu Ondara

25008157

ZER Riu Ondara (3)

Zona educativa: 253327 la Granadella.

 

Municipi: 25020 Almatret.

 

Centres:

 

25000407

CEIP Sant Miquel-ZER L'Oliver

Municipi: 25170 Bellaguarda.

 

Centres:

 

25003676

CEIP Els Set Focs-ZER Elaia

Municipi: 25056 Bovera.

 

Centres:

 

25001126

CEIP Vallmajor-ZER Elaia (A)

Municipi: 25101 la Granadella.

 

Centres:

 

25001710

CEIP de la Granadella-ZER Elaia (A)

25007815

ZER Elaia (3)

25007499

IES l'Olivera

Municipi: 25125 Llardecans.

 

Centres:

 

25003019

CEIP Arc d'Adà-ZER L'Oliver (A2)

Municipi: 25133 Maials.

 

Centres:

 

25007918

ZER L'Oliver (3)

25003123

CEIP Otogesa-ZER L'Oliver (A2)

Zona educativa: 253479 Guissona.

 

Municipi: 25110 Guissona.

 

Centres:

 

25007505

IES de Guissona (A2)

25001761

CEIP Ramon Faus i Esteve

Municipi: 25223 Torà.

 

Centres:

 

25004607

CEIP Sant Gil

Zona educativa: 253650 Juncosa.

 

Municipi: 25118 Juncosa.

 

Centres:

 

25007888

ZER Garrigues Altes (3)

25001916

CEIP L'Espígol-ZER Garrigues Altes

Municipi: 25206 el Soleràs.

 

Centres:

 

25004231

CEIP del Soleràs-ZER Garrigues Altes

Municipi: 25224 els Torms.

 

Centres:

 

25004619

CEIP Joan Benet i Petit-ZER Garrigues Altes

Zona educativa: 253662 Juneda.

 

Municipi: 25119 Juneda.

 

Centres:

 

25001928

CEIP Manuel Ortiz i Castelló (A)

Municipi: 25230 Torregrossa.

 

Centres:

 

25004723

CEIP La Bassa

Zona educativa: 253807 Lleida.

 

Municipi: 25023 Alpicat.

 

Centres:

 

25000468

CEIP Doctor Serés (A2)

Municipi: 25053 Benavent de Segrià.

 

Centres:

 

25008145

ZER Alt Segrià (3)

25001096

CEIP Sant Joan-ZER Alt Segrià (A2)

Municipi: 25120 Lleida.

 

Centres:

 

25001990

CEIP Antoni Bergós-ZER L'Horta de Lleida (A)

25002052

CEIP Balàfia

25002064

CEIP Camps Elisis (A)

25008649

CEIP Cap Pont

25002799

IES Caparrella (A)

25002076

CEIP Cervantes (1)

25009034

CEIP Ciutat Jardí

25002131

CEIP Creu del Batlle-ZER L'Horta de Lleida

25006720

IES d'Hoteleria i Turisme (A2)

25002672

CEIP de Pràctiques I (A)

25002854

CEIP El Segrià-ZER L'Horta de Lleida

25002921

CEIP El Vilot-ZER Ponent

25001953

CEIP Enric Farreny (A)

25005442

IES Escola del Treball (A)

25006264

CEIP Escola Espiga (A2)

25006744

CEE Esperança (2) (A)

25005880

CEIP Frederic Godas (A2)

25002143

CEIP Ginesta (1) (A)

25002726

IES Guindàvols (A)

25005673

CEIP Joan Maragall (A)

25002787

IES Joan Oró

25005430

CEIP Joan XXIII

25006409

CEIP Joc de la Bola (A)

25006495

IES Josep Lladonosa (A)

25007921

ZER L'Horta de LLeida (3) (A)

25008777

CEIP La Bordeta

25002091

CEIP Magí Morera i Galícia (1)

25005491

CEIP Magraners (A)

25006513

IES Manuel de Montsuar

25007189

IES Maria Rúbies (A1)

25002696

IES Marius Torres

25002106

CEIP Pardinyes (A)

25009071

CEIP Plaça Països Catalans

25008133

ZER Ponent (3)

25008212

CEIP Pràctiques II (A)

25002121

CEIP Príncep de Viana

25002167

CEIP Ramon Berenguer IV-ZER L'Horta de Lleida

25002088

CEIP Riu Segre

25006771

IES Ronda (A1)

25002684

IES Samuel Gili i Gaya (A)

25006276

CEIP Sant Jordi (A)

25002659

CEIP Sant Josep de Calassanç

25002003

CEIP Santa Maria de Gardeny (1) (A)

25006197

CEIP Terres de Ponent (1)

25006732

IES Torrevicens (A)

Municipi: 25233 Torre-serona.

 

Centres:

 

25004759

CEIP El Roser-ZER Alt Segrià

Zona educativa: 254368 Mollerussa.

 

Municipi: 25068 Castellnou de Seana.

 

Centres:

 

25001266

CEIP L'Estel-ZER Vent Serè

Municipi: 25093 Fondarella.

 

Centres:

 

25001606

CEIP Minyons d'Urgell-ZER Plaurcén (A2)

Municipi: 25099 Golmés.

 

Centres:

 

25001692

CEIP Francesc Arenes-ZER Vent Serè (A2)

Municipi: 25122 Linyola.

 

Centres:

 

25002970

CEIP El Sitjar

Municipi: 25135 Miralcamp.

 

Centres:

 

25003147

CEIP Sant Miquel

Municipi: 25137 Mollerussa.

 

Centres:

 

25003202

IES Agrària l'Urgell

25007517

IES La Serra (A)

25005171

CEIP Mestre Ignasi Peraire (A)

25005545

CEIP Pompeu Fabra (A)

25005557

CEE Siloé (2) (A2)

25005582

IES Terres de Ponent

Municipi: 25158 el Palau d'Anglesola.

 

Centres:

 

25003494

CEIP Arnau Berenguer

Municipi: 25205 Sidamon.

 

Centres:

 

25004221

CEIP El Timó-ZER Plaurcén (A2)

Municipi: 25252 Vila-sana.

 

Centres:

 

25005077

CEIP Mossèn Ton Clavé-ZER Vent Serè (A2)

Municipi: 25248 Vilanova de Bellpuig.

 

Centres:

 

25005016

CEIP Marinada-ZER Vent Serè

25008091

ZER Vent Serè (3)

Zona educativa: 254770 Navès.

 

Municipi: 25044 Bassella.

 

Centres:

 

25005843

CEIP d'Ogern-ZER El Solsonès

Municipi: 25910 Josa i Tuixén.

 

Centres:

 

25004826

CEIP de Tuixent-ZER El Solsonès (A2)

Municipi: 25124 Lladurs.

 

Centres:

 

25002982

CEIP de Lladurs-ZER El Solsonès

Municipi: 25129 Llobera.

 

Centres:

 

25003093

CEIP de Llobera-ZER El Solsonès

Municipi: 25146 Navès.

 

Centres:

 

25003330

CEIP Aiguadora-ZER El Solsonès

Municipi: 25166 Pinell de Solsonès.

 

Centres:

 

25003627

CEIP de Sant Climent-ZER El Solsonès

Municipi: 25167 Pinós.

 

Centres:

 

25006069

CEIP d'Ardèvol-ZER El Solsonès

Municipi: 25186 Riner.

 

Centres:

 

25003974

CEIP de Freixinet de Solsona-ZER El Solsonès

Zona educativa: 254873 Oliana.

 

Municipi: 25149 Oliana.

 

Centres:

 

25006471

IES Aubenç (A)

25005132

CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 25165 Peramola.

 

Centres:

 

25003585

CEIP Sant Miquel-ZER Narieda

Zona educativa: 254988 Organyà.

 

Municipi: 25077 Coll de Nargó.

 

Centres:

 

25001400

CEIP Sant Climent-ZER Narieda (A2)

Municipi: 25155 Organyà.

 

Centres:

 

25003469

CEIP Miret i Sans-ZER Narieda

25007827

ZER Narieda (3)

Zona educativa: 255580 la Pobla de Segur.

 

Municipi: 25171 la Pobla de Segur.

 

Centres:

 

25008352

IES de La Pobla de Segur (A)

25003688

CEIP Els Raiers

Zona educativa: 255634 el Pont de Suert.

 

Municipi: 25173 el Pont de Suert.

 

Centres:

 

25006240

IES El Pont de Suert

25003755

CEIP Ribagorçana (A)

Municipi: 25227 la Torre de Cabdella.

 

Centres:

 

25008765

CEIP de la Plana de Mont-ros-ZER Pallars Jussà

Municipi: 25043 la Vall de Boí.

 

Centres:

 

25008534

CEIP de La Vall de Boí-ZER Alta Ribagorça

25007414

CEIP Joan Baget i Pamiès-ZER Alta Ribagorça

Municipi: 25245 Vilaller.

 

Centres:

 

25007891

ZER Alta Ribagorça (3)

25004981

CEIP Vidal i Abad-ZER Alta Ribagorça

Zona educativa: 255671 Ponts.

 

Municipi: 25172 Ponts.

 

Centres:

 

25003718

CEIP de Ponts

25006574

IES de Ponts (A)

Zona educativa: 256092 Ribera d'Ondara.

 

Municipi: 25055 Biosca.

 

Centres:

 

25001102

CEIP Sants Abdó i Senén-ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25911 els Plans de Sió.

 

Centres:

 

25003500

CEIP de les Pallargues-ZER La Segarra

Municipi: 25905 Ribera d'Ondara.

 

Centres:

 

25007773

ZER La Segarra (3)

25004085

CEIP Vall Ondara-ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25191 Sanaüja.

 

Centres:

 

25004024

CEIP de Sanaüja-ZER La Segarra (A2)

Municipi: 25192 Sant Guim de Freixenet.

 

Centres:

 

25004036

CEIP L'Estel (A2)

Municipi: 25194 Sant Ramon.

 

Centres:

 

25004073

CEIP Mare de Déu de la Mercè-ZER La Segarra (A2)

Zona educativa: 257734 Serós.

 

Municipi: 25038 Aitona.

 

Centres:

 

25008297

ZER Baix Segrià (3)

25000730

CEIP Francesc Feliu-ZER Baix Segrià (A2)

Municipi: 25102 la Granja d'Escarp.

 

Centres:

 

25001722

CEIP Sant Jaume-ZER Baix Segrià (A2)

Municipi: 25131 Massalcoreig.

 

Centres:

 

25003111

CEIP de Massalcoreig-ZER Baix Segrià

Municipi: 25204 Seròs.

 

Centres:

 

25004218

CEIP Miquel Baró Daban (A)

25007529

IES Seròs (A1)

Zona educativa: 257760 la Seu d'Urgell.

 

Municipi: 25005 Alàs i Cerc.

 

Centres:

 

25000122

CEIP Sant Esteve-ZER Urgellet

Municipi: 25140 Montferrer i Castellbò.

 

Centres:

 

25003299

CEIP Els Agols-ZER Urgellet

Municipi: 25185 Ribera d'Urgellet.

 

Centres:

 

25003950

CEIP Arnau Mir-ZER Urgellet

25003913

CEIP Sant Serni-ZER Urgellet (A)

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell.

 

Centres:

 

25001242

CEIP Castell-Ciutat-ZER Urgellet

25004188

IES Joan Brudieu (A)

25004140

CEIP Mossèn Albert Vives

25005533

CEIP Pau Claris

25007864

ZER Urgellet (3)

Zona educativa: 257850 Solsona.

 

Municipi: 25163 la Coma i la Pedra.

 

Centres:

 

25003536

CEIP de la Coma-ZER El Solsonès

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys.

 

Centres:

 

25008248

SES de Sant Llorenç de Morunys

25004048

CEIP Vall de Lord

Municipi: 25207 Solsona.

 

Centres:

 

25009009

ZER El Solsonès (3)

25005454

IES Francesc Ribalta

25004243

CEIP Setelsis (A)

Zona educativa: 257898 Sort.

 

Municipi: 25126 Llavorsí.

 

Centres:

 

25007803

ZER Alt Pallars Sobirà (3)

25003032

CEIP de Llavorsí-ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25183 Rialp.

 

Centres:

 

25003871

CEIP Montsent de Pallars-ZER Alt Pallars Sobirà

Municipi: 25209 Sort.

 

Centres:

 

25005144

CEIP Àngel Serafí i Casanovas

25006291

IES Hug Roger III (A)

Zona educativa: 258039 Tàrrega.

 

Municipi: 25027 Anglesola.

 

Centres:

 

25000584

CEIP Santa Creu-ZER Riu Ondara (1)

Municipi: 25217 Tàrrega.

 

Centres:

 

25006781

IES Alfons Costafreda

25004531

CEIP Àngel Guimerà

25004462

CEIP Jacint Verdaguer (A)

25004498

IES Manuel de Pedrolo

25008790

CEIP Tàrrega

Zona educativa: 258088 Térmens.

 

Municipi: 25008 Albesa.

 

Centres:

 

25000161

CEIP L'Àlber

Municipi: 25134 Menàrguens.

 

Centres:

 

25003135

CEIP Joan Ros i Porta-ZER El Jonc

Municipi: 25220 Térmens.

 

Centres:

 

25004565

CEIP Alfred Potrony

Zona educativa: 258453 Tremp.

 

Municipi: 25001 Abella de la Conca.

 

Centres:

 

25000021

CEIP de Bóixols-ZER Pallars Jussà

Municipi: 25115 Isona i Conca Dellà.

 

Centres:

 

25001886

CEIP Aeso-ZER Pallars Jussà

25007839

ZER Pallars Jussà (3)

Municipi: 25234 Tremp.

 

Centres:

 

25006549

CEIP d'Espluga de Serra-ZER Alta Ribagorça

25006288

IES de Tremp

25004772

CEIP Valldeflors (A)

Zona educativa: 258842 Val d'Aran.

 

Municipi: 25057 es Bòrdes.

 

Centres:

 

25001138

CEIP Casteth Leon-ZER Val d'Aran (4) (A)

Municipi: 25059 Bossòst.

 

Centres:

 

25001199

CEIP Sant Ròc (4) (A)

Municipi: 25121 Les.

 

Centres:

 

25980018

Agr. Rural Era Vall d'Aran (3) (4)

25006148

IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (4) (A2)

25002957

CEIP Estudi Alejandro Casona (4) (A2)

Municipi: 25025 Naut Aran.

 

Centres:

 

25000535

CEIP Loseron-ZER Val d'Aran (4)

25000560

CEIP Ruda-ZER Val d'Aran (4)

25000559

CEIP Sant Martí-ZER Val d'Aran (4)

25007931

ZER Val d'Aran (3) (4)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran.

 

Centres:

 

25006239

IES d'Aran (4)

25004899

CEIP Eth Roser-ZER Val d'Aran (4)

25004929

CEIP Garona (4)

Zona educativa: 258635 Vallfogona de Balaguer.

 

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell.

 

Centres:

 

25000961

CEIP Bonavista

25007700

IES Ermengol IV

Municipi: 25049 Bellmunt d'Urgell.

 

Centres:

 

25001001

CEIP Sant Bartomeu-ZER Espernallac

Municipi: 25164 Penelles.

 

Centres:

 

25003551

CEIP Ramon Gombal-ZER Espernallac

Municipi: 25035 la Sentiu de Sió.

 

Centres:

 

25000675

CEIP Mare de Déu de la Guardiola-ZER El Romaní

Municipi: 25240 Vallfogona de Balaguer.

 

Centres:

 

25008081

ZER El Jonc (3)

25008935

CEIP La Ràpita-ZER El Jonc

25004851

CEIP Salvador Espriu-ZER El Jonc

Zona educativa: 258787 Verdú.

 

Municipi: 25074 Ciutadilla.

 

Centres:

 

25001357

CEIP de Ciutadilla-ZER Guicivervi

Municipi: 25109 Guimerà.

 

Centres:

 

25001758

CEIP de Guimerà-ZER Guicivervi

Municipi: 25242 Verdú.

 

Centres:

 

25004863

CEIP Jardí-ZER Guicivervi (A)

Municipi: 25244 Vilagrassa.

 

Centres:

 

25007761

ZER Guicivervi (3)

25004966

CEIP Ramon Perelló-ZER Guicivervi

Serveis territorials a Tarragona

 

Zona educativa: 430251 Alcover.

 

Municipi: 43005 Alcover.

 

Centres:

 

43009497

SES Fonts del Glorieta (A)

43000135

CEIP Mare de Déu del Remei (A)

Municipi: 43083 el Milà.

 

Centres:

 

43001504

CEIP Bisbe Martí-ZER El Francolí (A)

Zona educativa: 430481 Altafulla.

 

Municipi: 43012 Altafulla.

 

Centres:

 

43010402

CEIP Altafulla

43000251

CEIP La Portalada (A)

Municipi: 43043 el Catllar.

 

Centres:

 

43005352

CEIP L'Agulla

Municipi: 43097 la Nou de Gaià.

 

Centres:

 

43005467

CEIP Les Codinetes-ZER Baix Gaià (A)

Municipi: 43126 la Riera de Gaià.

 

Centres:

 

43009102

ZER Baix Gaià (3)

43005157

CEIP Montoliu-ZER Baix Gaià

Municipi: 43135 Salomó.

 

Centres:

 

43005662

CEIP Josep Nin-ZER Baix Gaià

Zona educativa: 430561 l'Arboç.

 

Municipi: 43016 l'Arboç.

 

Centres:

 

43007580

IES de L'Arboç (A)

43010384

CEIP L'Arboç

43000378

CEIP Sant Julià

Municipi: 43020 Banyeres del Penedès.

 

Centres:

 

43005133

CEIP Mare de Déu del Priorat

Municipi: 43024 Bellvei.

 

Centres:

 

43000548

CEIP La Muntanyeta (A)

Zona educativa: 431199 la Bisbal de Falset.

 

Municipi: 43027 la Bisbal de Falset.

 

Centres:

 

43005339

CEIP Montsant-ZER Montsant-Ribera (A)

43009060

ZER Montsant-Ribera (3)

Municipi: 43075 Margalef.

 

Centres:

 

43001371

CEIP Sant Salvador-ZER Montsant-Ribera

Municipi: 43099 la Palma d'Ebre.

 

Centres:

 

43005479

CEIP 1 d'Abril-ZER Montsant-Ribera

Zona educativa: 431311 les Borges del Camp.

 

Municipi: 43007 l'Aleixar.

 

Centres:

 

43000184

CEIP Teresa Salvat i Llauradó-ZER Baix Camp Nord (A2)

Municipi: 43009 Alforja.

 

Centres:

 

43009059

ZER Baix Camp Nord (3)

43000214

CEIP Josep Fusté-ZER Baix Camp Nord (A2)

Municipi: 43031 les Borges del Camp.

 

Centres:

 

43010578

IES Baix Camp Nord

43000627

CEIP Rocabruna (A2)

Municipi: 43128 Riudecols.

 

Centres:

 

43005561

CEIP Mare de Déu del Roser-ZER Baix Camp Nord (A)

Municipi: 43169 Vilaplana.

 

Centres:

 

43010621

CEIP Cingle Roig-ZER Baix Camp Nord

Zona educativa: 431552 Calafell.

 

Municipi: 43037 Calafell.

 

Centres:

 

43007257

IES Camí de Mar (A)

43009898

CEIP Castell de Calafell

43000721

CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (A)

43000706

CEIP Santa Creu de Calafell (A)

43010098

CEIP Segur de Calafell

Municipi: 43051 Cunit.

 

Centres:

 

43008535

CEIP de Cunit (A)

43010815

CEIP de Cunit 2

43009850

SES Ernest Lluch i Martí (A2)

43000998

CEIP Pompeu Fabra (A)

Zona educativa: 431679 Cambrils.

 

Municipi: 43038 Cambrils.

 

Centres:

 

43008547

CEIP Cambrils (A)

43006654

IES Cambrils (A)

43010141

CEIP Cambrils 2

43010335

IES Cambrils II

43010581

CEIP de Cambrils III

43007038

IES Escola d'Hoteleria i Turisme (A)

43000731

CEIP Joan Ardèvol (A)

43006356

CEIP Marinada (A2)

43000779

IES Ramon Berenguer IV (A)

Zona educativa: 431837 Capçanes.

 

Municipi: 43040 Capçanes.

 

Centres:

 

43000792

CEIP Sant Isidre-ZER Les Vinyes (A)

Municipi: 43070 els Guiamets.

 

Centres:

 

43001334

CEIP Sant Feliu-ZER Les Vinyes

Municipi: 43076 Marçà.

 

Centres:

 

43001383

CEIP Anicet Villar-ZER Les Vinyes (A)

43010554

ZER Les Vinyes (3)

Municipi: 43082 el Masroig.

 

Centres:

 

43001498

CEIP Onze de Setembre-ZER Baix Priorat

Zona educativa: 432428 Constantí.

 

Municipi: 43047 Constantí.

 

Centres:

 

43005893

CEIP Centcelles (1) (A2)

43007646

IES de Constantí (1) (A)

43000895

CEIP Mossèn Ramon Bergadà (A2)

Zona educativa: 432507 Cornudella de Montsant.

 

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant.

 

Centres:

 

43000962

CEIP Dr. Piñol i Aguadé-ZER Montsant-Serra de Prades

43008699

SES Montsant (A)

43009001

ZER Montsant-Serra de Prades (3)

Municipi: 43112 Poboleda.

 

Centres:

 

43002053

CEIP Garbí-ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43116 Prades.

 

Centres:

 

43005510

CEIP Serra de Prades-ZER Montsant-Serra de Prades

Municipi: 43157 Ulldemolins.

 

Centres:

 

43004487

CEIP Montsant-ZER Montsant-Serra de Prades (A2)

Municipi: 43174 la Vilella Baixa.

 

Centres:

 

43010839

CEIP Llicorella-ZER L'Aglà

Zona educativa: 432660 l'Espluga de Francolí.

 

Municipi: 43054 l'Espluga de Francolí.

 

Centres:

 

43006617

IES Joan Amigó i Callau (A2)

43001036

CEIP Martí Poch

Municipi: 43176 Vimbodí.

 

Centres:

 

43005081

CEIP Mare de Déu dels Torrents-ZER Poblet

43009141

ZER Poblet (3) (A2)

Zona educativa: 432775 Falset.

 

Municipi: 43023 Bellmunt del Priorat.

 

Centres:

 

43000512

CEIP El Sarraí-ZER Baix Priorat

Municipi: 43055 Falset.

 

Centres:

 

43001051

CEIP Antoni Vilanova (A)

43006691

IES Priorat (A)

Municipi: 43114 Porrera.

 

Centres:

 

43009047

ZER Baix Priorat (3)

43005509

CEIP Rossend Giol-ZER Baix Priorat (A)

Zona educativa: 433391 Gratallops.

 

Municipi: 43035 Cabacés.

 

Centres:

 

43000676

CEIP El Castell-ZER L'Aglà

Municipi: 43058 la Figuera.

 

Centres:

 

43009023

ZER L'Aglà (3)

43001103

CEIP Sant Pau-ZER L'Aglà (A)

Municipi: 43069 Gratallops.

 

Centres:

 

43001310

CEIP Llicorella-ZER L'Aglà

Municipi: 43085 el Molar.

 

Centres:

 

43005455

CEIP Pius XII-ZER L'Aglà

Zona educativa: 433913 Llorenç del Penedès.

 

Municipi: 43028 la Bisbal del Penedès.

 

Centres:

 

43010414

IES Baix Penedès Nord

43000597

CEIP Ull del Vent (A2)

Municipi: 43074 Llorenç del Penedès.

 

Centres:

 

43001361

CEIP Les Cometes (A)

Municipi: 43090 el Montmell.

 

Centres:

 

43001656

CEIP Teresa Godes i Domènech-ZER El Montmell (A2)

Municipi: 43137 Sant Jaume dels Domenys.

 

Centres:

 

43005583

CEIP Els Quatre Vents-ZER La Talaia (A)

43009400

ZER La Talaia (3)

43002961

CEIP Sant Andreu-ZER La Talaia

Municipi: 43140 Santa Oliva.

 

Centres:

 

43005595

CEIP La Parellada (1) (A)

Zona educativa: 434450 Mont-Roig del Camp.

 

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp.

 

Centres:

 

43008638

IES Antoni Ballester (A)

43001671

CEIP Joan Miró (A2)

43001668

CEIP Mare de Déu de la Roca (A2)

Municipi: 43118 Pratdip.

 

Centres:

 

43005522

CEIP Santa Marina-ZER Vandellòs-Pratdip (A)

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

 

Centres:

 

43007208

IES Berenguer d'Entença (A)

43004657

CEIP Mestral (A)

43004700

CEIP Valdelors-ZER Vandellòs-Pratdip

43009333

ZER Vandellòs-Pratdip (3)

Zona educativa: 434474 Montblanc.

 

Municipi: 43021 Barberà de la Conca.

 

Centres:

 

43000470

CEIP Valldemur-ZER Conca de Barberà

Municipi: 43029 Blancafort.

 

Centres:

 

43000603

CEIP de Blancafort-ZER Poblet (A)

Municipi: 43086 Montblanc.

 

Centres:

 

43001553

CEIP Les Muralles (A)

43009187

IES Martí l'Humà (A)

Municipi: 43107 Pira.

 

Centres:

 

43001954

CEIP Antoni Tous-ZER Conca de Barberà (A)

Municipi: 43147 Solivella.

 

Centres:

 

43009072

ZER Conca de Barberà (3)

43003124

CEIP Sagrat Cor-ZER Conca de Barberà (A)

Municipi: 43172 Vilaverd.

 

Centres:

 

43005017

CEIP del Montgoi-ZER Poblet (A2)

Zona educativa: 434486 Montbrió del Camp.

 

Municipi: 43033 Botarell.

 

Centres:

 

43009126

ZER Baix Camp Sud (3)

43000640

CEIP Mare de Déu de la Candela-ZER Baix Camp Sud (A)

Municipi: 43053 Duesaigües.

 

Centres:

 

43005376

CEIP Puigmarí-ZER Baix Camp Sud (A)

Municipi: 43088 Montbrió del Camp.

 

Centres:

 

43001607

CEIP Josep M. Soler i Gené (A)

Municipi: 43127 Riudecanyes.

 

Centres:

 

43005558

CEIP Sant Mateu-ZER Baix Camp Sud (A2)

Municipi: 43167 Vilanova d'Escornalbou.

 

Centres:

 

43004888

CEIP Font de l'Arc-ZER Baix Camp Sud (A)

Zona educativa: 434693 el Morell.

 

Municipi: 43095 el Morell.

 

Centres:

 

43008407

IES El Morell (A)

43001735

CEIP Ventura Gassol (A)

Municipi: 43100 els Pallaresos.

 

Centres:

 

43010591

CEIP dels Pallaresos

43001826

CEIP Sant Sebastià (A)

Municipi: 43103 Perafort.

 

Centres:

 

43009886

CEIP Perafort

Municipi: 43109 la Pobla de Mafumet.

 

Centres:

 

43005480

CEIP Mare de Déu del Lledó (A)

Municipi: 43144 la Secuita.

 

Centres:

 

43003082

CEIP Guillem de Claramunt (A2)

Municipi: 43166 Vilallonga del Camp.

 

Centres:

 

43004864

CEIP Pere Virgili (A2)

Zona educativa: 435454 el Pla de Santa Maria.

 

Municipi: 43036 Cabra del Camp.

 

Centres:

 

43000688

CEIP de Cabra del Camp-ZER La Parellada

Municipi: 43059 Figuerola del Camp.

 

Centres:

 

43001115

CEIP Mare de Déu de l'Esperança-ZER La Parellada (A)

Municipi: 43108 el Pla de Santa Maria.

 

Centres:

 

43001966

CEIP Sant Ramon (A2)

Municipi: 43113 el Pont d'Armentera.

 

Centres:

 

43005492

CEIP Santa Magdalena-ZER La Parellada (A2)

Zona educativa: 436057 Reus.

 

Municipi: 43123 Reus.

 

Centres:

 

43002594

IES Baix Camp (A)

43006216

CEIP Cèlia Artiga (A2)

43002260

CEIP Ciutat de Reus (A2)

43007385

IES d'Horticultura i Jardineria (A)

43005753

CEIP Doctor Alberich i Casas (1) (A2)

43005765

CEIP Eduard Toda i Güell (A2)

43006678

IES Gabriel Ferrater i Soler (A)

43002570

IES Gaudí (A)

43002272

CEIP General Prim (A2)

43005901

CEIP Joan Rebull (A2)

43008444

IES Josep Tapiró (A)

43007166

IES Lluís Domènech i Montaner (A)

43002259

CEIP Marià Fortuny

43002247

CEIP Misericòrdia (1) (A2)

43007105

CEIP Montsant (A2)

43007178

CEIP Mowgli (A)

43002235

CEIP Pompeu Fabra (1)

43002211

CEIP Prat de la Riba (A2)

43010505

CEIP Reus 17

43010517

CEIP Reus 18

43006228

CEIP Rosa Sensat (1) (A2)

43006061

CEIP Rubió i Ors (1) (A)

43002582

IES Salvador Vilaseca (A)

43005935

CEIP Sant Bernat Calbó (1) (A)

43006541

CEIP Teresa Miquel i Pàmies (A)

Zona educativa: 436227 Riudoms.

 

Municipi: 43129 Riudoms.

 

Centres:

 

43002752

CEIP Beat Bonaventura Gran (A2)

43007658

IES Joan Guinjoan i Gispert (A)

Municipi: 43178 Vinyols i els Arcs.

 

Centres:

 

43005121

CEIP Santa Caterina-ZER Baix Camp Sud (A2)

Zona educativa: 437360 Santa Coloma de Queralt.

 

Municipi: 43130 Rocafort de Queralt.

 

Centres:

 

43006371

CEIP Sant Roc-ZER Conca de Barberà

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt.

 

Centres:

 

43003011

CEIP Cor de Roure

43006708

IES Joan Segura i Valls (A2)

Municipi: 43142 Sarral.

 

Centres:

 

43003069

CEIP Salvador Ninot

Zona educativa: 437669 la Selva del Camp.

 

Municipi: 43011 Almoster.

 

Centres:

 

43005327

CEIP Ramon Sugrañes-ZER Baix Camp Nord (A)

Municipi: 43042 Castellvell del Camp.

 

Centres:

 

43005340

CEIP Santa Anna (A2)

Municipi: 43145 la Selva del Camp.

 

Centres:

 

43003100

CEIP Gil Cristià i Arbós (A2)

43008511

SES Joan Puig i Ferreter (A)

Zona educativa: 438029 Tarragona.

 

Municipi: 43148 Tarragona.

 

Centres:

 

43003641

IES Antoni de Martí i Franquès (A)

43003136

CEIP Bonavista (1) (A2)

43008481

IES Bonavista (A2)

43009722

IES Cal·lípolis (A)

43005911

CEIP Campclar (1) (A2)

43006125

IES Campclar (A)

43005959

CEIP Cèsar August (A2)

43003653

IES Comte de Rius (A)

43003690

CEIP de Pràctiques (A2)

43005704

IES Francesc Vidal i Barraquer (A)

43003756

CEIP Gual i Villalbí (A2)

43003185

CEIP La Canonja (A2)

43005170

CEIP La Floresta (A2)

43006563

CEIP Marcel·lí Domingo (A2)

43003720

CEIP Mare de Déu del Miracle (A2)

43003768

CEIP Mare de Déu dels Àngels (A2)

43006381

CEIP Mediterrani (1) (A2)

43005169

CEIP Pau Delclòs (A)

43007117

CEIP Pax (A)

43006630

IES Pere Martell (A2)

43003732

IES Pons d'Icart (A)

43005686

CEIP Riu Clar (A2)

43009369

CEIP Saavedra (A)

43003321

CEIP Sant Pere i Sant Pau (A)

43008432

IES Sant Pere i Sant Pau (A)

43003227

CEIP Sant Salvador (A2)

43008501

SES Sant Salvador (A)

43003306

CEIP Serrallo (A2)

43009230

CEIP Tarragona

43008390

IES Torreforta (A)

Zona educativa: 438285 Torredembarra.

 

Municipi: 43030 Bonastre.

 

Centres:

 

43009096

ZER Els Ceps (3) (A2)

43000615

CEIP L'Estel-ZER Els Ceps (A)

Municipi: 43050 Creixell.

 

Centres:

 

43005364

CEIP Les Eres (1) (A)

Municipi: 43111 la Pobla de Montornès.

 

Centres:

 

43005145

CEIP Els Ametllers

Municipi: 43131 Roda de Barà.

 

Centres:

 

43002776

CEIP Salvador Espriu (A2)

Municipi: 43153 Torredembarra.

 

Centres:

 

43003884

CEIP Antoni Roig (A2)

43010827

CEIP de Torredembarra

43009242

CEIP L'Antina (A)

43006851

CEIP Molí de Vent (A2)

43007661

IES Ramon de la Torre (A)

43006952

IES Torredembarra (A)

Zona educativa: 438704 Valls.

 

Municipi: 43080 la Masó.

 

Centres:

 

43001462

CEIP Els Til·lers-ZER El Francolí (A)

Municipi: 43124 la Riba.

 

Centres:

 

43005546

CEIP de La Riba

Municipi: 43160 Vallmoll.

 

Centres:

 

43009114

ZER El Francolí (3)

43004505

CEIP Mare de Déu del Roser-ZER El Francolí (A2)

Municipi: 43161 Valls.

 

Centres:

 

43004530

CEIP Baltasar Segú (A2)

43006575

CEIP Eladi Homs (A)

43006861

CEIP Enxaneta

43004633

CEIP Eugeni d'Ors (A2)

43004611

IES Jaume Huguet (A)

43004529

CEIP Mare de Déu de la Candela (A2)

43004608

IES Narcís Oller (A)

43004517

CEIP Rocabruna-ZER El Francolí (A)

Zona educativa: 438765 el Vendrell.

 

Municipi: 43002 Albinyana.

 

Centres:

 

43005297

CEIP Joan Perucho

Municipi: 43163 el Vendrell.

 

Centres:

 

43004803

IES Andreu Nin (A)

43004748

CEIP Àngel Guimerà

43006587

CEIP Àngels Garriga

43004797

IES Baix Penedès (A)

43010177

CEIP Comarruga

43008924

CEIP del Vendrell (A)

43010189

IES del Vendrell

43010165

CEIP del Vendrell II

43004736

CEIP Els Secallets (A)

43006988

CEE Garbí (2) (A)

43004815

CEIP Pau Casals (A)

Zona educativa: 438856 Vila-rodona.

 

Municipi: 43001 Aiguamúrcia.

 

Centres:

 

43009138

ZER La Parellada (3) (A)

43006174

CEIP Les Moreres-ZER La Parellada (A)

43000020

CEIP Sant Miquel-ZER La Parellada (A)

Municipi: 43079 Masllorenç.

 

Centres:

 

43005421

CEIP Berenguer de Montoliu-ZER Els Ceps (A)

Municipi: 43132 Rodonyà.

 

Centres:

 

43005571

CEIP Les Comes-ZER El Montmell (A2)

Municipi: 43170 Vila-rodona.

 

Centres:

 

43004921

CEIP Bernardí Tolrà-ZER El Montmell (A)

43009382

ZER El Montmell (3) (A2)

Zona educativa: 438881 Vila-Seca i Salou.

 

Municipi: 43905 Salou.

 

Centres:

 

43009451

CEIP de Salou (A)

43010347

IES de Salou

43006393

CEIP Europa (A2)

43007543

IES Jaume I (A)

43004931

CEIP Santa Maria del Mar (A2)

Municipi: 43171 Vila-seca.

 

Centres:

 

43005947

CEIP Cal·lípolis (A2)

43010530

CEIP de Vila-seca

43006241

CEIP La Plana (1) (A2)

43006332

CEIP Mestral (A2)

43005972

IES Ramon Barbat i Miracle (A)

43005005

CEIP Sant Bernat Calvó (A2)

43004979

CEIP Torroja i Miret (A2)

43008523

IES Vila-seca (A)

Zona educativa: 438893 Vilabella.

 

Municipi: 43010 Alió.

 

Centres:

 

43000226

CEIP La Barquera-ZER Atzavara (A)

Municipi: 43034 Bràfim.

 

Centres:

 

43000652

CEIP Sant Jaume de Bràfim-ZER Atzavara (1) (A)

Municipi: 43098 Nulles.

 

Centres:

 

43001796

CEIP Sant Sebastià-ZER Atzavara (A)

Municipi: 43119 Puigpelat.

 

Centres:

 

43009035

ZER Atzavara (3) (A2)

43002171

CEIP Joan Plana-ZER Atzavara (A2)

Municipi: 43165 Vilabella.

 

Centres:

 

43005637

CEIP Manuel de Castellví i Feliu-ZER Atzavara (A2)

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

 

Zona educativa: 430213 Alcanar.

 

Municipi: 43004 Alcanar.

 

Centres:

 

43000081

CEIP Joan Baptista Serra (A)

43005698

CEIP Marjal-ZER Mediterrània

43009308

ZER Mediterrània (3)

43007087

IES Sòl de Riu (A)

Zona educativa: 430262 l'Aldea.

 

Municipi: 43904 l'Aldea.

 

Centres:

 

43004037

CEIP Maria García i Cabanes (A)

43004050

CEIP 21 d'Abril

Municipi: 43903 Camarles.

 

Centres:

 

43008419

IES Camarles (A)

43004116

CEIP del Lligallo del Gànguil-ZER Mestral (A)

43003975

CEIP Sant Àngel

Zona educativa: 430501 l'Ametlla de Mar.

 

Municipi: 43013 l'Ametlla de Mar.

 

Centres:

 

43006976

IES Mare de Déu de la Candelera (A)

43000263

CEIP Sant Jordi (A)

Municipi: 43906 l'Ampolla.

 

Centres:

 

43005194

CEIP Mediterrani (A)

Municipi: 43104 el Perelló.

 

Centres:

 

43007211

IES Blanca d'Anjou (A2)

43001929

CEIP Jaume II (A)

Zona educativa: 430523 Amposta.

 

Municipi: 43014 Amposta.

 

Centres:

 

43009217

CEIP del Poble Nou del Delta-ZER Mediterrània

43005224

CEIP Mestre Agustí Barberà

43000275

CEIP Miquel Granell (A)

43006101

IES Montsià (A)

43000329

IES Ramon Berenguer IV (A)

43006186

CEIP Soriano Montagut

Zona educativa: 430730 Ascó.

 

Municipi: 43019 Ascó.

 

Centres:

 

43000433

CEIP Sant Miquel

Municipi: 43152 la Torre de l'Espanyol.

 

Centres:

 

43005601

CEIP El Tormo-ZER Ribera d'Ebre Nord

Municipi: 43177 Vinebre.

 

Centres:

 

43005108

CEIP Les Eres-ZER Ribera d'Ebre Nord

Zona educativa: 430951 Batea.

 

Municipi: 43022 Batea.

 

Centres:

 

43000482

CEIP Mare de Déu del Portal

Municipi: 43041 Caseres.

 

Centres:

 

43000809

CEIP La Gessera-ZER Ports-Algars

Municipi: 43110 la Pobla de Massaluca.

 

Centres:

 

43002016

CEIP L'Ametller-ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43175 Vilalba dels Arcs.

 

Centres:

 

43005650

CEIP El Diví Mestre-ZER Terra Alta Nord

43009370

ZER Terra Alta Nord (3)

Zona educativa: 432593 Deltebre.

 

Municipi: 43901 Deltebre.

 

Centres:

 

43006964

IES de Deltebre (A)

43004074

CEIP L'Assumpció

43006873

CEIP Riumar (A)

43004013

CEIP Sant Miquel

Zona educativa: 432880 Flix.

 

Municipi: 43060 Flix.

 

Centres:

 

43007233

IES de Flix (A)

43001127

CEIP Enric Grau i Fontserè (A)

Municipi: 43125 Riba-roja d'Ebre.

 

Centres:

 

43002661

CEIP Sant Agustí

Zona educativa: 433123 Gandesa.

 

Municipi: 43032 Bot.

 

Centres:

 

43000639

CEIP Sant Blai-ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43048 Corbera d'Ebre.

 

Centres:

 

43000950

CEIP Doctor Ferran-ZER Terra Alta-Centre

Municipi: 43056 la Fatarella.

 

Centres:

 

43001097

CEIP Los Castellets-ZER Terra Alta Nord

Municipi: 43064 Gandesa.

 

Centres:

 

43001231

CEIP Puig Cavaller

43006642

IES Terra Alta (A)

Municipi: 43106 el Pinell de Brai.

 

Centres:

 

43001942

CEIP Cèsar Martinell-ZER Terra Alta-Centre

43009461

ZER Terra Alta-Centre (3)

Zona educativa: 433500 Horta de Sant Joan.

 

Municipi: 43018 Arnes.

 

Centres:

 

43000421

CEIP La Miranda-ZER Ports-Algars

Municipi: 43071 Horta de Sant Joan.

 

Centres:

 

43001346

CEIP Montsagre-ZER Ports-Algars

43009229

ZER Ports-Algars (3)

Municipi: 43117 Prat de Comte.

 

Centres:

 

43002144

CEIP Mare de Déu de la Fontcalda-ZER Ports-Algars

Zona educativa: 434670 Móra d'Ebre.

 

Municipi: 43026 Benissanet.

 

Centres:

 

43000561

CEIP Antoni Nat-ZER Benissanet-Miravet

43009606

ZER Benissanet-Miravet (3)

Municipi: 43084 Miravet.

 

Centres:

 

43005443

CEIP El Ballestar-ZER Benissanet-Miravet

Municipi: 43093 Móra d'Ebre.

 

Centres:

 

43007129

IES Julio Antonio (A)

43001681

CEIP Lluís Viñas i Viñoles

Zona educativa: 434681 Móra la Nova.

 

Municipi: 43065 Garcia.

 

Centres:

 

43005406

CEIP El Verger-ZER Ribera d'Ebre Nord

43009345

ZER Ribera d'Ebre Nord (3)

Municipi: 43067 Ginestar.

 

Centres:

 

43009394

ZER La Font de l'Aiguadí (3)

43001280

CEIP Pàmies-ZER La Font de l'Aiguadí (A)

Municipi: 43094 Móra la Nova.

 

Centres:

 

43001723

CEIP 3 d'Abril

Municipi: 43121 Rasquera.

 

Centres:

 

43005534

CEIP de Rasquera-ZER La Font de l'Aiguadí

Municipi: 43150 Tivissa.

 

Centres:

 

43003835

CEIP Josep Riba-ZER Les Vinyes

43003847

CEIP Marcel·lí Domingo

Zona educativa: 436290 Roquetes.

 

Municipi: 43008 Alfara de Carles.

 

Centres:

 

43005315

CEIP d'Alfara de Carles-ZER Mont Caro

Municipi: 43133 Roquetes.

 

Centres:

 

43002831

CEIP Mestre Marcel·lí Domingo (A)

43009311

ZER Mont Caro (3)

43005674

CEIP Raval de Cristo-ZER Mont Caro

43008420

IES Roquetes (A)

Zona educativa: 436574 Sant Carles de la Ràpita.

 

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita.

 

Centres:

 

43002892

CEIP Carles III

43007221

IES Els Alfacs (A)

43006551

CEIP Horta Vella

Zona educativa: 436823 Sant Jaume d'Enveja.

 

Municipi: 43902 Sant Jaume d'Enveja.

 

Centres:

 

43004189

CEIP Sant Jaume

43005613

CEIP Setze de Febrer-ZER Mediterrània

Zona educativa: 437311 Santa Bàrbara.

 

Municipi: 43063 la Galera.

 

Centres:

 

43005391

CEIP Sant Llorenç-ZER Montsià (A)

Municipi: 43068 Godall.

 

Centres:

 

43005418

CEIP Sant Salvador-ZER Montsià

Municipi: 43077 Mas de Barberans.

 

Centres:

 

43001395

CEIP Teresa Subirats i Mestre-ZER Montsià (A)

Municipi: 43078 Masdenverge.

 

Centres:

 

43009084

ZER Montsià (3)

43001437

CEIP Rosa Gisbert-ZER Montsià

Municipi: 43138 Santa Bàrbara.

 

Centres:

 

43003008

CEIP Jaume Balmes

43008456

IES Les Planes (A)

Zona educativa: 438145 Tivenys.

 

Municipi: 43025 Benifallet.

 

Centres:

 

43000551

CEIP Llorenç Vallespí i Vidiella-ZER Riu i Serra

43009321

ZER Riu i Serra (3)

Municipi: 43149 Tivenys.

 

Centres:

 

43003801

CEIP La Pineda-ZER Riu Avall (A)

43009011

ZER Riu Avall (3)

Zona educativa: 438420 Tortosa.

 

Municipi: 43155 Tortosa.

 

Centres:

 

43003951

CEIP Bítem-ZER Riu Avall (A2)

43008912

CEIP Cinta Curto

43003914

CEIP Daniel Mangrané i Escardó (A)

43004441

IES de l'Ebre (A)

43006046

CEIP Divina Pastora-ZER Mestral

43004244

CEIP El Temple

43004256

CEIP Ferreries (A)

43004438

IES Joaquin Bau (A)

43004232

CEIP La Mercè (1) (A)

43009618

ZER Mestral (3)

43003987

CEIP Port rodó-ZER Mestral

43004268

CEIP Remolins (1)

43005625

CEIP Sant Antoni Abat-ZER Mont Caro

Zona educativa: 438492 Ulldecona.

 

Municipi: 43062 Freginals.

 

Centres:

 

43005388

CEIP Joan Martí i Miralles-ZER Montsià (A)

Municipi: 43044 la Sénia.

 

Centres:

 

43006681

IES de La Sénia (A)

43000871

CEIP Jaume I (A)

Municipi: 43156 Ulldecona.

 

Centres:

 

43006496

IES Manuel Sales i Ferré (A)

43004463

CEIP Ramón y Cajal

Zona educativa: 439393 Xerta.

 

Municipi: 43006 Aldover.

 

Centres:

 

43005303

CEIP Sant Jordi-ZER Riu i Serra

Municipi: 43102 Paüls.

 

Centres:

 

43001851

CEIP Sant Roc-ZER Riu i Serra (A)

Municipi: 43052 Xerta.

 

Centres:

 

43001000

CEIP de Xerta-ZER Riu i Serra

Annex 4

Centres d'ensenyaments secundaris

(CNC) Centre de nova creació

(CAEP) Centre d'atenció educativa preferent

(CERE) Centre experimental de règim especial

(C) Programa d'acompanyament escolar

(1) centre amb rampes i ascensors

(2) centre només amb rampes

(3) centre només amb ascensors

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

Centres:

08013172 IES Ausiàs March (1)

Adreça: av. d'Esplugues, 38 (CP 08034)

08061725 EOI Barcelona III (3)

Adreça: c. Copèrnic, 84 (CP 08006)

08062195 EOI Barcelona IV (1)

Adreça: c. Empordà, s/n (CP 08020)

08062201 EOI Barcelona V (1)

Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (CP 08014)

08035167 IES Barcelona-Congrés (3)

Adreça: c. Baró d'Esponellà, 1-15 (CP 08031)

08044511 EOI Barcelona-Vall d'Hebron

Adreça: av. del Jordà, 18 (CP 08035)

08013470 IES Barri Besòs (CAEP)

Adreça: c. Pujadas, 397 (CP 08019)

08013184 IES Bernat Metge (1)

Adreça: c. Menorca, 55 (CP 08020)

08034588 IES Collserola

Adreça: ctra. Alta Roquetes, 70 (CP 08035)

08052839 IES Consell de Cent (1)

Adreça: c. Carrera, 25 (CP 08004)

08046578 IES Costa i Llobera

Adreça: Camí de la Capella de Can Caralleu, s/n (CP 08017)

08047698 SES Cristòfol Colom (CAEP)

Adreça: c. Mollerussa, s/n (CP 08030)

08038570 EOI de Barcelona (3)

Adreça: av. de les Drassanes, s/n (CP 08001)

08044156 EASD Deià

Adreça: c. Deià, 28-38 (CP 08016)

08044922 IES Dr. Puigvert (1)

Adreça: pg. de Santa Coloma, 46-54 (CP 08030)

08013147 IES Emperador Carles (1)

Adreça: c. Enric Bargés, 9-13 (CP 08014)

08043462 IES Ernest Lluch (1)

Adreça: c. Diputació, 15 (CP 08015)

08013275 IES Escola del Treball

Adreça: c. Comte d'Urgell, 187 (CP 08036)

08045513 IES Flos i Calcat (1)

Adreça: av. Rio de Janeiro, 92 (CP 08016)

08040849 IES Fort Pius (1)

Adreça: c. Ausias March, 78 (CP 08013)

08052724 IES Francisco de Goya (3)

Adreça: c. Garriga i Roca, 21 (CP 08041)

08046591 IES Gal·la Placídia (3)

Adreça: av. Príncep d'Astúries, 23-27 (CP 08012)

08044065 IES Galileo Galilei (2)

Adreça: c. Molí, 57 (CP 08016)

08040141 IES Icària (2)

Adreça: c. Doctor Trueta, 81 (CP 08005)

08013159 IES Infanta Isabel d'Aragó (3)

Adreça: c. Concili de Trento, 160 (CP 08020)

08013111 IES Jaume Balmes (1)

Adreça: c. Pau Claris, 121 (CP 08009)

08013123 IES Joan Boscà (1)

Adreça: av. d'Esplugues, 40 (CP 08034)

08057540 IES Joan Brossa (1)

Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, 78-84 (CP 08024)

08033882 IES Joan Coromines

Adreça: ctra. de la Bordeta, 39-41 (CP 08014)

08013101 IES Joan d'Àustria (3)

Adreça: c. Selva de Mar, 211 (CP 08020)

08054228 IES Joan Fuster (1)

Adreça: pl. Ferran Reyes, 2-3 (CP 08027)

08034576 IES Joan Salvat i Papasseit (3)

Adreça: pg. Salvat Papasseit, s/n (CP 08003)

08052761 SES Josep Comas i Solà

Adreça: Via Barcino, s/n (CP 08033)

08044958 IES Josep Pla (1)

Adreça: c. Vall d'Ordesa, 24-34 (CP 08031)

08039057 IES L'Alzina (1)

Adreça: ptge. Salvador Riera, s/n (CP 08027)

08034205 IES La Guineueta

Adreça: c. Artesania, 53-55 (CP 08042)

08040138 IES La Sedeta (1)

Adreça: c. Indústria, 67-73 (CP 08025)

08034564 IES Les Corts (3)

Adreça: Travessera de les Corts, 131-159 (CP 08028)

08013329 EASD Llotja (3)

Adreça: c. Ciutat de Balaguer, 17 (CP 08022)

08052827 IES LLuís Domènech i Montaner (1)

Adreça: c. Alumini, 48-82/cantonada c. Coure (CP 08038)

08046581 IES Lluís Vives

Adreça: c. Canalejas, 107 (CP 08028)

08045525 IES Manuel Carrasco i Formiguera (3)

Adreça: c. Santa Fe, 2 (CP 08031)

08013160 IES Maragall (1)

Adreça: c. Provença, 187 (CP 08036)

08014401 IES Mare de Déu de la Mercè (1)

Adreça: c. Motors, 122-130 (CP 08040)

08013226 IES Menéndez y Pelayo (3)

Adreça: Via Augusta, 140 (CP 08006)

08044934 IES Meridiana (1)

Adreça: c. Pintor Alsamora, 3-5 (CP 08016)

08013196 IES Milà i Fontanals (1)

Adreça: pl. Josep Ma. Folch i Torres, s/n (CP 08001)

08052581 IES Miquel Tarradell (CAEP)

Adreça: c. dels Àngels, 1 bis (CP 08001)

08013093 IES Montjuïc (3) (C)

Adreça: c. Cisell, 19 (CP 08038)

08013202 IES Montserrat (3)

Adreça: c. Copèrnic, 84 (CP 08006)

08013214 IES Narcís Monturiol

Adreça: c. Harmonia, s/n (CP 08035)

08035209 IES Pablo R. Picasso (CAEP) (C)

Adreça: c. Sant Feliu de Codines, 1 (CP 08033)

08052608 IES Pau Claris (1)

Adreça: pg. Lluís Companys, 18 (CP 08018)

08052712 IES Pere Bosch i Gimpera

Adreça: c. Torrent del Remei, s/n (CP 08023)

08034138 IES Poblenou (3)

Adreça: c. Doctor Josep Trueta, 206 (CP 08005)

08033894 IES Príncep de Girona (3)

Adreça: Travessera de Gràcia, 357 (CP 08025)

08046608 IES Príncep de Viana (1)

Adreça: c. Torroella de Montgrí, 6-18 (CP 08027)

08013469 IES Rambla Prim (CAEP) (1)

Adreça: c. Cristòbal de Moura, 223 (CP 08019)

08052748 IES Roger de Flor (1)

Adreça: c. Pedrosa, 2 (CP 08033)

08052797 IES Salvador Espriu (1)

Adreça: pl. de les Glòries Catalanes, 20 (CP 08018)

08044053 IES Salvador Seguí (1)

Adreça: c. Santander, 7-9 (CP 08020)

08013366 IES Sant Andreu (1)

Adreça: c. Badosa, 10-14 (CP 08016)

08013135 IES Sant Josep de Calassanç (1) (C)

Adreça: c. Sant Quintí, 32-50 (CP 08041)

08052803 IES Sant Martí de Provençals (1)

Adreça: c. Pont del Treball, 15 (CP 08020)

08047421 IES Secretari Coloma (1)

Adreça: c. Secretari Coloma, 25 (CP 08025)

08052700 IES Vall d'Hebron

Adreça: pg. de la Vall d'Hebron, 93-95 (CP 08035)

08031812 IES Valldemossa (1)

Adreça: c. Pintor Alsamora, 7-9 (CP 08016)

08013238 IES Verdaguer

Adreça: Parc de la Ciutadella, s/n (CP 08003)

08045483 IES Vila de Gràcia (1)

Adreça: c. Riera de Sant Miquel, 58-62 (CP 08006)

08047431 IES XXV Olimpíada (3)

Adreça: c. Dàlia, s/n (CP 08004)

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 08015 Badalona

Centres:

08053029 EOI Badalona

Adreça: av. Marquès de Montroig, 237 (CP 08918)

08045008 IES Badalona IX (1)

Adreça: c. Guifré, 760-786 (CP 08918)

08042019 IES Badalona VII (1)

Adreça: c. Ausiàs March, 86 (CP 08912)

08044995 IES Barres i Ones (1)

Adreça: ctra. Antiga de València, 95 (CP 08913)

08057746 SES de Badalona

Adreça: av. Marquès de Sant Mori, 251 (CP 08914)

08045604 IES Enric Borràs (1)

Adreça: ptge. Encants, s/n (CP 08914)

08001443 IES Eugeni d'Ors (2) (C)

Adreça: av. Maresme, 192-212 (CP 08918)

08001431 IES Isaac Albéniz (1)

Adreça: parc Serentill, s/n (CP 08915)

08052888 IES Júlia Minguell (1)

Adreça: c. Niça, 4 (apartat 544) (CP 08913)

08040527 IES La Llauna (2)

Adreça: c. Sagunto, 5 (edifici la Llauna) (CP 08912)

08001421 IES La Pineda (1)

Adreça: torrent la Batlloria, s/n (CP 08917)

08033869 IES Pau Casals (1)

Adreça: av. Lloreda, 16-32 (CP 08917)

08001480 EASD Pau Gargallo (1)

Adreça: parc Serentill, s/n (CP 08915)

08045471 IES Pompeu Fabra (1)

Adreça: c. Molí de la Torre, 34-58 (CP 08915)

08046751 IES Ventura Gassol (2)

Adreça: av. Mónaco, 36-50 (CP 08917)

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

Centres:

08040151 IES Fòrum 2004 (CAEP) (1)

Adreça: c. Ponent, s/n (CP 08930)

08042101 IES Manuel Vázquez Montalbán (1)

Adreça: c. Carme, 126 (CP 08930)

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08059329 IES Can Peixauet (1)

Adreça: c. Mossèn Jacint Verdaguer, 10-14 (CP 08923)

08037176 IES La Bastida

Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (CP 08921)

08034643 IES Les Vinyes (1)

Adreça: c. Amèrica, 53 (CP 08924)

08053078 IES Numància

Adreça: c. Prat de la Riba, 118 (CP 08921)

08028047 IES Puig Castellar (1)

Adreça: c. Anselm Rius, s/n (CP 08924)

08056985 IES Ramon Berenguer IV

Adreça: c. Ramon Berenguer, 157 (CP 08924)

08053443 EOI Santa Coloma

Adreça: c. Víctor Hugo, 54 (CP 08924)

08034001 IES Terra Roja

Adreça: Circumval·lació, 45-57 (CP 08923)

08035325 IES Torrent de les Bruixes

Adreça: c. Santa Eulàlia, s/n (CP 08924)

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 08016 Bagà

Centres:

08052891 IES L'Alt Berguedà (1)

Adreça: av. Salarich, 29 (CP 08695)

Municipi: 08022 Berga

Centres:

08064830 SES de Berga (CNC)

Adreça: (CP 08600)

08065664 EOI del Berguedà

Adreça: Camí del Pedret, 2 (CP 08600)

08014693 IES Guillem de Berguedà (1)

Adreça: Camí de Pedret, 2 (CP 08600)

Municipi: 08092 Gironella

Centres:

08044971 IES Pere Fontdevila (1)

Adreça: Pont de les Eres, 4 (CP 08680)

Municipi: 08175 Puig-reig

Centres:

08052207 IES de Puig-reig (1)

Adreça: pg. Riera de la Sala, 3 (CP 08692)

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 08005 l'Ametlla del Vallès

Centres:

08054241 IES de l'Ametlla del Vallès (1)

Adreça: Antic Camí de Bigues, s/n (CP 08480)

Municipi: 08023 Bigues i Riells

Centres:

08060915 IES de Bigues i Riells (2)

Adreça: av. de Catalunya, s/n (CP 08415)

Municipi: 08033 Caldes de Montbui

Centres:

08043486 IES Manolo Hugué (1)

Adreça: c. Josep Germà, 2 (CP 08140)

Municipi: 08041 Canovelles

Centres:

08046864 IES Bellulla (1)

Adreça: pl. de l'Ajuntament, s/n (CP 08420)

Municipi: 08086 les Franqueses del Vallès

Centres:

08052906 IES Lauro (1)

Adreça: c. Astúries, 3 (CP 08520)

Municipi: 08088 la Garriga

Centres:

08035222 IES Manuel Blancafort (2)

Adreça: av. 11 de Setembre, s/n (CP 08530)

08035234 IES Vil·la Romana (1)

Adreça: c. Santa Maria del Camí, s/n (CP 08530)

Municipi: 08096 Granollers

Centres:

08017931 IES Antoni Cumella (2)

Adreça: c. Roger de Flor, s/n (CP 08401)

08043644 IES Carles Vallbona (1)

Adreça: Camp de les Moreres, 14 (CP 08401)

08045628 IES Celestí Bellera (1)

Adreça: c. Esteve Terrades, s/n (CP 08402)

08062213 EOI Vallès Oriental

Adreça: c. Roger de Flor, s/n (CP 08401)

Municipi: 08107 Lliçà d'Amunt

Centres:

08052955 IES de Lliçà (CAEP) (1)

Adreça: av. dels Països Catalans, 26 (CP 08186)

Municipi: 08108 Lliçà de Vall

Centres:

08058969 SES de Lliçà de Vall

Adreça: c. del Montsià, s/n (CP 08185)

Municipi: 08181 la Roca del Vallès

Centres:

08053030 IES de la Roca del Vallès (2)

Adreça: pl. Sant Jordi, s/n (CP 08430)

Municipi: 08210 Sant Feliu de Codines

Centres:

08060009 SES Manuel Carrasco i Formiguera (1)

Adreça: c. Consell de Cent, s/n (CP 08182)

Zona de desplaçament: 081017 l'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08035258 IES Apel·les Mestres

Adreça: c. Zuloaga, s/n (CP 08906)

08019411 IES Bellvitge

Adreça: av. Amèrica, 99 (CP 08907)

08052918 IES Bisbe Berenguer (1)

Adreça: c. Aprestadora, 49 (CP 08902)

08056109 IES Can Vilumara

Adreça: av. de Josep Tarradellas i Joan, 153 (CP 08901)

08044582 EOI de l'Hospitalet de LLobregat (1)

Adreça: c. Oriental, 21 (Can Serra) (CP 08906)

08051264 IES Eduard Fontserè (1) (C)

Adreça: c. Mimoses, 26 (CP 08905)

08052921 IES Eugeni d'Ors

Adreça: c. Vallparda, 32-42 (CP 08904)

08045070 IES Joan Miró (2)

Adreça: av. Europa, 153 (CP 08907)

08044077 EASD Josep Serra i Abella (2)

Adreça: c. Jerusalem, 2B (CP 08902)

08019371 IES Llobregat

Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 11-17 (CP 08901)

08039069 IES Margarida Xirgu (C)

Adreça: Trav. de Collblanch, 56 (CP 08904)

08033912 IES Mercè Rodoreda

Adreça: c. Cobalt, 139 (CP 08907)

08019319 IES Pedraforca (1)

Adreça: c. Enginyer Moncunill, 2 (CP 08905)

08019401 IES Provençana

Adreça: c. de Sant Pius X, 8 (CP 08901)

08055944 IES Rubió i Ors

Adreça: c. Molí, 24 (CP 08906)

08019307 IES Santa Eulàlia

Adreça: pl. Pius XII, s/n (CP 08902)

08019320 IES Torras i Bages (1)

Adreça: av. Can Serra, 101 (CP 08906)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 08010 Artés

Centres:

08046876 IES Miquel Bosch i Jover (1)

Adreça: c. Arquitecte Gaudí, 2-4 (CP 08271)

Municipi: 08047 Cardona

Centres:

08042330 IES Sant Ramon

Adreça: pl. Compte i Viladomat, 2 (CP 08261)

Municipi: 08113 Manresa

Centres:

08059551 EOI de Manresa (2)

Adreça: Barriada Cots, s/n (CP 08243)

08046761 IES Guillem Catà (2)

Adreça: c. Font dels Capellans, s/n (CP 08240)

08020462 IES Lacetània (1)

Adreça: av. Bases de Manresa, 51-59 (CP 08240)

08020474 IES Lluís de Peguera (1)

Adreça: pl. Espanya, 2 (CP 08240)

08033924 IES Pius Font i Quer (1)

Adreça: c. Amadeu Vives, s/n (CP 08240)

Municipi: 08138 Moià

Centres:

08044600 IES Moianès (1)

Adreça: c. de l'Institut, 2 (CP 08180)

Municipi: 08140 Navarcles

Centres:

08059524 SES de Navarcles (1)

Adreça: camí de l'Angle, 8 (CP 08270)

Municipi: 08191 Sallent

Centres:

08047376 IES Llobregat (1)

Adreça: c. Estació, 11-21 (CP 08650)

Municipi: 08213 Sant Fruitós de Bages

Centres:

08053054 IES Gerbert d'Aurillac (1)

Adreça: av. Lluís Companys, s/n (CP 08272)

Municipi: 08218 Sant Joan de Vilatorrada

Centres:

08035313 IES Quercus (1)

Adreça: av. Montserrat, 95 (CP 08250)

Municipi: 08262 Sant Vicenç de Castellet

Centres:

08046840 IES Castellet (1)

Adreça: c. Bisbe Perelló, s/n (CP 08295)

Municipi: 08192 Santpedor

Centres:

08053111 IES d'Auro (1)

Adreça: c. del Convent, 20 (CP 08251)

Municipi: 08274 Súria

Centres:

08042044 IES Mig-Món (1)

Adreça: c. Ramon i Cajal, 9-11 (CP 08260)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 08003 Alella

Centres:

08046785 IES d'Alella (1)

Adreça: av. del Bosquet, 7 (CP 08328)

Municipi: 08009 Argentona

Centres:

08052876 IES d'Argentona (1)

Adreça: c. Peons Caminers, 25 (CP 08310)

Municipi: 08075 Dosrius

Centres:

08062730 SES de Dosrius (CNC)

Adreça: (CP 08319)

Municipi: 08118 el Masnou

Centres:

08020826 IES Maremar (1)

Adreça: av. Cusí Fortunet, 52 (CP 08320)

08020838 IES Mediterrània (2)

Adreça: c. Rosa Sensat, s/n (CP 08320)

Municipi: 08121 Mataró

Centres:

08021260 IES Alexandre Satorras (2)

Adreça: av. Velòdrom, s/n (CP 08304)

08021302 IES Damià Campeny (1)

Adreça: pl. dels Bous, 5 (CP 08301)

08052931 EOI del Maresme (1)

Adreça: c. Onofre Arnau, 32 (CP 08301)

08052979 IES Josep Puig i Cadafalch (1)

Adreça: c. Sant Josep de Calassanç, 16 (CP 08303)

08046797 IES Pla d'en Boet (1)

Adreça: c. Ciutat Freta, 26 (CP 08302)

08046748 IES Thos i Codina (2) (C)

Adreça: riera de Cirera, 57 (CP 08304)

Municipi: 08126 Montgat

Centres:

08045677 IES Thalassa (1)

Adreça: av. de la Unió , s/n (CP 08390)

Municipi: 08230 Premià de Dalt

Centres:

08053017 IES Valerià Pujol i Bosch (1)

Adreça: pg. de Can Balet, s/n (CP 08338)

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centres:

08031848 IES Cristòfol Ferrer

Adreça: c. Rafael Casanova, s/n (CP 08330)

08043711 IES Serra de Marina (1)

Adreça: c. Rafael Casanova (CP 08330)

Municipi: 08197 Sant Andreu de Llavaneres

Centres:

08046852 IES Llavaneres (1)

Adreça: pg. del Perelló, 2 (CP 08392)

Municipi: 08214 Vilassar de Dalt

Centres:

08040564 IES Jaume Almera (1)

Adreça: c. Rafart, 5 (CP 08339)

Municipi: 08219 Vilassar de Mar

Centres:

08057254 IES Vilassar de Mar (2)

Adreça: c. Enric Granados, 204 (CP 08340)

08046803 IES Vilatzara (1)

Adreça: av. Arquitecte Eduard Farrés, 101 (CP 08340)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 08105 la Llagosta

Centres:

08043656 IES Marina (1)

Adreça: c. Estació, s/n (CP 08120)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

Centres:

08021594 IES de Mollet del Vallès (2)

Adreça: av. Burgos, 96 (CP 08100)

08054034 IES Gallecs (1)

Adreça: pg. Cesc Bas, 3 (CP 08100)

08021600 IES Vicenç Plantada (1)

Adreça: c. Palau de Plegamans, 8 (CP 08100)

Municipi: 08135 Montmeló

Centres:

08052980 IES Montmeló (1)

Adreça: av. Mil·lenari, 19 (CP 08160)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centres:

08065421 IES de Montornès del Vallès (CNC)

Adreça: (CP 08170)

08042093 IES Vinyes Velles (1)

Adreça: av. de Barcelona, 2 (CP 08170)

Municipi: 08159 Parets del Vallès

Centres:

08044612 IES de Parets del Vallès (1)

Adreça: av. Espanya, 116 (CP 08150)

Municipi: 08209 Sant Fost de Campsentelles

Centres:

08047479 IES Alba del Vallès (1)

Adreça: av. Buxó Baliarda, 3 (CP 08105)

Zona de desplaçament: 081637 Pineda de Mar

Municipi: 08006 Arenys de Mar

Centres:

08035155 IES Els Tres Turons (1)

Adreça: av. Fondo de les Creus, s/n (CP 08350)

Municipi: 08007 Arenys de Munt

Centres:

08034187 IES Domènec Perramon (1)

Adreça: paratge Torrent d'en Terra, s/n (CP 08358)

Municipi: 08035 Calella

Centres:

08015171 IES Bisbe Sivilla

Adreça: c. Valldebanador, 39 (CP 08370)

Municipi: 08040 Canet de Mar

Centres:

08045641 IES Lluís Domènech i Montaner (1)

Adreça: c. Francesc Cambó, 2 (CP 08360)

Municipi: 08110 Malgrat de Mar

Centres:

08045665 IES Ramon Turró i Darder (1)

Adreça: av. Tarragona, 4-12 (CP 08380)

Municipi: 08155 Palafolls

Centres:

08061099 SES de Palafolls

Adreça: c. Saló de Mas Pedrer, s/n (CP 08389)

Municipi: 08163 Pineda de Mar

Centres:

08065366 IES de Pineda de Mar (CNC)

Adreça: (CP 08397)

08052992 IES Euclides (1)

Adreça: c. Passeig d'Europa, 65 (CP 08397)

08047832 IES Joan Coromines (1)

Adreça: c. Extremadura, 27 (CP 08397)

Municipi: 08284 Tordera

Centres:

08044983 IES Lluís Companys (1)

Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08490)

Zona de desplaçament: 082027 Sant Celoni

Municipi: 08046 Cardedeu

Centres:

08036391 IES Arquitecte Manuel Raspall (1)

Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/n (CP 08440)

08062729 SES de Cardedeu (CNC)

Adreça: (CP 08440)

08054401 IES El Sui (1)

Adreça: c. Penyafort, s/n (CP 08440)

Municipi: 08106 Llinars del Vallès

Centres:

08044594 IES Giola (1)

Adreça: c. Tulipa, s/n (CP 08450)

Municipi: 08202 Sant Celoni

Centres:

08034606 IES Baix Montseny (1)

Adreça: ctra. de Campins, s/n (CP 08470)

Municipi: 08234 Sant Pere de Vilamajor

Centres:

08062791 IES de Sant Pere de Vilamajor (CNC)

Adreça: (CP 08458)

Municipi: 08259 Santa Maria de Palautordera

Centres:

08053108 IES Reguissol (1)

Adreça: pg. Reguissol, s/n (CP 08460)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 08037 Calldetenes

Centres:

08063837 SES de Calldetenes (CNC)

Adreça: (CP 08506)

Municipi: 08067 Centelles

Centres:

08044569 IES Pere Barnils (1)

Adreça: av. Pere Barnils, s/n (CP 08540)

Municipi: 08112 Manlleu

Centres:

08040552 IES Antoni Pous i Argila (1)

Adreça: av. Roma, 260 (CP 08560)

Municipi: 08117 les Masies de Voltregà

Centres:

08060976 IES Voltreganès (1)

Adreça: av. Despujol, 7-9 (CP 08508)

Municipi: 08171 Prats de Lluçanès

Centres:

08053005 IES Castell del Quer (1)

Adreça: c. Mateu Garreta, s/n (CP 08513)

Municipi: 08183 Roda de Ter

Centres:

08053042 IES Miquel Martí i Pol (1)

Adreça: av. Miquel Martí i Pol, 1-3 (CP 08510)

Municipi: 08237 Sant Quirze de Besora

Centres:

08058428 SES Sant Quirze de Besora (2)

Adreça: c. Mestre Quer, 13 (CP 08580)

Municipi: 08278 Taradell

Centres:

08053121 IES Taradell (1)

Adreça: c. Pompeu Fabra, 12 (CP 08552)

Municipi: 08283 Tona

Centres:

08054277 SES de Tona (2)

Adreça: c. Andreu Molera, 5 (CP 08551)

Municipi: 08285 Torelló

Centres:

08058404 IES Cirviànum de Torelló (1)

Adreça: c. Ausiàs March-Molina A. correus 69 (CP 08570)

Municipi: 08298 Vic

Centres:

08035003 EASD de Vic (1)

Adreça: rbla Sant Domènec, 24 (CP 08500)

08031022 IES de Vic (2)

Adreça: av. Sant Bernat Calbó, 8 (CP 08500)

08031034 IES Jaume Callís (1)

Adreça: av. Olímpia, 2 (CP 08500)

08062183 EOI Osona (1)

Adreça: av. Sant Bernat Calbó, 8 (CP 08500)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 08074 Cubelles

Centres:

08057230 IES Cubelles

Adreça: c. Josep Pla, s/n (CP 08880)

Municipi: 08227 Sant Martí Sarroca

Centres:

08065329 SES de Sant Martí Sarroca (CNC)

Adreça: (CP 08731)

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Centres:

08047467 IES Alexandre Galí (1)

Adreça: c. Miquel Servet, s/n (CP 08812)

08042056 IES Can Puig (1)

Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08810)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

Centres:

08064702 IES de Sant Sadurní d'Anoia

Adreça: c. de Gelida, s/n (CP 08770)

Municipi: 08251 Santa Margarida i els Monjos

Centres:

08053091 IES El Foix (1)

Adreça: c. Maria Aurèlia Capmany, s/n (CP 08730)

Municipi: 08270 Sitges

Centres:

08061014 IES de Sitges

Adreça: c. de Josep Irla, s/n (Can Pei) (CP 08870)

08043981 IES Joan Ramon Benaprès

Adreça: Camí de la Fita, s/n (CP 08870)

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

Centres:

08035362 IES Alt Penedès (1)

Adreça: av. de Tarragona, s/n (CP 08720)

08065652 EOI de l'Alt Penedès

Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n (CP 08720)

08031459 IES Eugeni d'Ors (1)

Adreça: av. Tarragona, s/n (CP 08720)

08046736 IES Milà i Fontanals (1)

Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n (CP 08720)

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

Centres:

08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros (1)

Adreça: c. Dr. Zamenhof, 57 (CP 08800)

08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas (1)

Adreça: c. Doctor Zamenhof, 30 (CP 08800)

08062225 EOI Garraf

Adreça: ctra. Vilafranca, s/n (CP 08800)

08043693 IES Joaquim Mir (1)

Adreça: av. Vilafranca, s/n (CP 08800)

08031711 IES Manuel de Cabanyes

Adreça: av. Francesc Macià, 110-114 (CP 08800)

>

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centres:

08016781 IES Esteve Terradas i Illa

Adreça: c. Bonavista, s/n (CP 08940)

08016793 IES Francesc Macià (1)

Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 08940)

08033900 IES Joan Miró

Adreça: av. Mare de Déu de Montserrat, s/n (CP 08940)

08059688 IES Maria Aurèlia Capmany (1) (C)

Adreça: c. Garrofer, s/n (CP 08940)

08035143 IES Miquel Martí i Pol

Adreça: av. Verge de Montserrat, s/n (CP 08940)

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centres:

08054344 EOI Esplugues

Adreça: c. de Laureà Miró, 63 (Parc Can Vidalet) (CP 08950)

08017153 IES Joanot Martorell

Adreça: c. Sant Mateu, 21 (CP 08950)

08046657 IES Joaquim Blume (1)

Adreça: c. Sant Mateu, s/n (CP 08950)

08041374 IES La Mallola (1)

Adreça: c. Andreu Amat, s/n (CP 08950)

08017131 IES Severo Ochoa (1)

Adreça: c. Severo Ochoa, 1-13 (CP 08950)

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Centres:

08025605 IES Camps Blancs (3)

Adreça: av. Aragó, 40 (CP 08830)

08047509 IES Ítaca (1)

Adreça: c. Bonaventura Calopa, s/n (CP 08830)

08025654 IES Joaquim Rubió i Ors

Adreça: c. Pau Claris, 4 (CP 08830)

08043681 IES Marianao (1)

Adreça: pg. de les Mimoses, s/n (CP 08830)

08033961 IES Rafael Casanova

Adreça: c. Frederic Mompou, 61 (CP 08830)

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08041519 IES Martí Dot (1)

Adreça: c. Josep Teixidor, 2-12 (CP 08980)

08026397 IES Olorda (1)

Adreça: c. Carles Buigas, s/n (CP 08980)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

Centres:

08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia

Adreça: av. de la Generalitat, 30 (CP 08970)

08033973 IES Jaume Salvador i Pedrol

Adreça: c. Sant Martí de l'Erm, 4 (CP 08970)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centres:

08033985 IES de Sant Just Desvern (1)

Adreça: pg. de la Muntanya, s/n (CP 08960)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 08031 Calaf

Centres:

08043395 IES Alexandre de Riquer (1)

Adreça: c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 8 (CP 08280)

Municipi: 08044 Capellades

Centres:

08046645 IES Molí de la Vila (1)

Adreça: c. Dr. Fleming, 24 (CP 08786)

Municipi: 08102 Igualada

Centres:

08062171 EOI d'Igualada

Adreça: av. Barcelona, 105 (CP 08700)

08047364 IES Joan Mercader (2)

Adreça: c. Sant Vicenç, 27 (CP 08700)

08019654 IES Milà i Fontanals (1)

Adreça: av. Emili Vallès, 4 (CP 08700)

08019630 IES Pere Vives i Vich

Adreça: av. Emili Vallès, 17 (CP 08700)

Municipi: 08250 Santa Margarida de Montbui

Centres:

08053352 IES Montbui (CAEP) (1) (C)

Adreça: c. de la Mercè, 9 (CP 08710)

Municipi: 08302 Vilanova del Camí

Centres:

08044168 IES Pla de les Moreres (1)

Adreça: c. Cristòfor Colom, s/n (CP 08788)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 08001 Abrera

Centres:

08045689 IES Voltrera (1)

Adreça: pg. de l'Estació, 18 (CP 08630)

Municipi: 08069 Collbató

Centres:

08063801 SES de Collbató (CNC)

Adreça: (CP 08293)

Municipi: 08076 Esparreguera

Centres:

08040540 IES El Cairat (1)

Adreça: c. Gorgonçana, 1 (CP 08292)

08053285 IES El Castell (1)

Adreça: av. de Barcelona, s/n (CP 08292)

Municipi: 08091 Gelida

Centres:

08035246 IES Gelida (1)

Adreça: c. de Joan Pascual i Batlle, 1-15 (CP 08790)

Municipi: 08114 Martorell

Centres:

08062158 EOI de Martorell

Adreça: c. Francesc Santacana, 13 (CP 08760)

08037152 IES Joan Oró (1)

Adreça: c. Feliu Duran i Canyameres, 7 (CP 08760)

08020620 IES Pompeu Fabra (1)

Adreça: c. Fèlix Duran i Canyameres, 3 (CP 08760)

Municipi: 08119 Masquefa

Centres:

08060514 SES de Masquefa (2)

Adreça: av. Línia, s/n (CP 08783)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Centres:

08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals (1)

Adreça: c. Vall d'Aran, s/n (CP 08640)

Municipi: 08161 Piera

Centres:

08047820 IES Guinovarda (1)

Adreça: c. Pompeu Fabra, 17 (CP 08784)

Municipi: 08196 Sant Andreu de la Barca

Centres:

08043671 IES El Palau (1)

Adreça: c. Empordà, 7-13 (CP 08740)

08053315 IES Montserrat Roig (1)

Adreça: pg. Rafael Casanova, 2-12 (CP 08740)

Municipi: 08208 Sant Esteve Sesrovires

Centres:

08061129 IES de Sant Esteve de Sesrovires (CNC)

Adreça: (CP 08635)

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 08072 Corbera de Llobregat

Centres:

08045859 IES de Corbera de Llobregat (2)

Adreça: c. Andròmeda, 24 (CP 08757)

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centres:

08034217 IES Bernat el Ferrer (1)

Adreça: c. Ntra. Sra. de Lourdes, 34 (CP 08750)

08021430 IES Lluís de Requesens (1)

Adreça: av. de Vallvidrera, s/n (CP 08750)

Municipi: 08157 Pallejà

Centres:

08053297 IES de Pallejà (1)

Adreça: Camí de Can Coll, s/n (CP 08780)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

Centres:

08034011 IES Frederic Mompou (1)

Adreça: av. Mas Picó, 65-69 (CP 08620)

08053340 IES Gabriela Mistral (1)

Adreça: c. Osca, 95-105 (CP 08620)

Municipi: 08295 Vallirana

Centres:

08044570 IES Vall d'Arús (1)

Adreça: c. Mestres Esqué i Artó, s/n (CP 08759)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 08056 Castelldefels

Centres:

08045537 IES Josep Lluís Sert (1)

Adreça: Camí Reial de València, s/n (CP 08860)

08040539 IES Les Marines

Adreça: Camí Reial de València, s/n (CP 08860)

08047480 IES Mediterrània (1)

Adreça: ctra. de la Sentiu, s/n (CP 08860)

Municipi: 08089 Gavà

Centres:

08017530 IES de Bruguers (1)

Adreça: c. Jaume I, 4 (CP 08850)

08041866 IES El Calamot (1)

Adreça: av. Joan Carles I, 62 (CP 08850)

Municipi: 08169 el Prat de Llobregat

Centres:

08023131 IES Baldiri Guilera (1)

Adreça: c. Mestre Vigo Garreta, 1 (CP 08820)

08060538 EOI del Prat (1)

Adreça: c. Lo Gaiter de Llobregat, 140-144 (CP 08820)

08053303 IES Doctor Trueta (CAEP) (1) (C)

Adreça: av. 11 de setembre, s/n (CP 08820)

08054198 IES Estany de la Ricarda

Adreça: c. Salvador Espriu, 1-3 (CP 08820)

08031836 IES Illa dels Banyols

Adreça: c. Lo Gaiter del Llobregat, 121-123 (CP 08820)

08047492 IES Ribera Baixa (1)

Adreça: c. de l'Aneto, 2-4 (CP 08820)

08043589 IES Salvador Dalí (1)

Adreça: av. Pare Andreu de Palma de Mallorca,1-3 (CP 08820)

Municipi: 08301 Viladecans

Centres:

08034621 IES de Sales

Adreça: c. Antonio Machado, s/n (CP 08840)

08053364 IES Josep Mestres i Busquets (1)

Adreça: c. Ferran i Clua, 19 (CP 08840)

08045860 IES Miramar (1)

Adreça: av. Miramar, s/n (CP 08840)

08031228 IES Torre Roja (1)

Adreça: av. dels Jocs Olímpics, 8 (CP 08840)

>

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 08904 Badia del Vallès

Centres:

08042342 IES de Badia del Vallès (1) (C)

Adreça: c. Mallorca, s/n (CP 08214)

08034035 IES Federica Montseny (3) (C)

Adreça: c. Oporto, s/n (CP 08214)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centres:

08045562 IES Can Planas (2)

Adreça: c. Folch i Torras, 1 (CP 08210)

08035349 IES La Romànica (1)

Adreça: rda. de Santa Maria, 310 (CP 08210)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centres:

08045549 IES Banús (1)

Adreça: c. Sant Casimir, 16 (CP 08290)

08031757 IES Forat del Vent

Adreça: Pizarro, 35 (CP 08290)

08053157 IES Gorgs (1)

Adreça: c. de l'Àliga, 65 (CP 08290)

08044715 IES Jaume Mimó (2)

Adreça: c. Serra dels Galliners, s/n (CP 08290)

08043504 IES Pere Calders (3)

Adreça: Campus U.A.B. (CP 08193)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Centres:

08044533 IES La Ferreria (3)

Adreça: c. del Progrés, 3 (CP 08110)

08054174 IES La Ribera (1)

Adreça: c. Larramendi, s/n (CP 08110)

08021788 IES Montserrat Miró i Vila

Adreça: c. Carrerada, s/n (CP 08110)

Municipi: 08180 Ripollet

Centres:

08054186 IES Can Mas (1)

Adreça: c. Pau Casals, 102-104 (CP 08291)

08037206 IES Lluís Companys (3)

Adreça: ctra. de l'Estació, s/n (CP 08291)

08035295 IES Palau Ausit (1)

Adreça: ctra. de Santiga, s/n (CP 08291)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

Centres:

08045021 IES Estela Ibèrica (3)

Adreça: c. Passatge de mas Granollacs, s/n (CP 08130)

08053236 IES Rovira-Forns

Adreça: c. Pau Picasso, 4 (CP 08130)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 08054 Castellbisbal

Centres:

08053145 IES Castellbisbal (3)

Adreça: Plaça Lluís Companys, 7 (CP 08755)

Municipi: 08184 Rubí

Centres:

08035301 IES Duc de Montblanc (1)

Adreça: av. Can Fatjó, s/n (CP 08191)

08036330 IES J.V. Foix

Adreça: Can Sempere, s/n (CP 08191)

08043668 IES L'Estatut (1)

Adreça: c. Flamarion, 1 (CP 08191)

08053182 IES La Serreta (1)

Adreça: c. Lepant, 1 (CP 08191)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centres:

08046670 IES Angeleta Ferrer i Sensat (3)

Adreça: c. Granollers, 43 (CP 08190)

08031873 IES Arnau Cadell (3)

Adreça: av. Villadelprat, 91-93 (CP 08190)

08046694 IES Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

Adreça: c. de l'Alcalde Barnils, s/n (CP 08190)

08062161 EOI de Sant Cugat del Vallès

Adreça: av. Ragull, 39 (CP 08172)

08054873 IES Joaquima Pla i Farreras

Adreça: av. Ragull, 45-49 (CP 08190)

08031861 IES Leonardo da Vinci

Adreça: ctra. de Sant Cugat a Rubí, s/n (CP 08190)

Municipi: 08238 Sant Quirze del Vallès

Centres:

08047583 IES Sant Quirze del Vallès (3)

Adreça: c. Bages, 21 (CP 08192)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 08051 Castellar del Vallès

Centres:

08046682 IES de Castellar (3)

Adreça: c. Carrasco i Formiguera, 6 (CP 08211)

08058520 IES Puig de la Creu (1)

Adreça: c. Alemanya, 34 (CP 08211)

Municipi: 08156 Palau-solità i Plegamans

Centres:

08045306 IES Ramon Casas i Carbó (1)

Adreça: c. Lluis Companys, 2 (CP 08184)

Municipi: 08167 Polinyà

Centres:

08053170 IES Polinyà (1)

Adreça: av. Sabadell, 1-3 (CP 08213)

Municipi: 08187 Sabadell

Centres:

08039203 IES Agustí Serra i Fontanet (1)

Adreça: c. Vallmanyà, 13-15 (CP 08207)

08024765 IES Arraona (1)

Adreça: c. Príncep de Viana, s/n (CP 08207)

08024893 IES Castellarnau (1)

Adreça: Carretera N-150, Km. 15 (CP 08206)

08044636 EOI de Sabadell (3)

Adreça: c. Pelai Briz, s/n (CP 08202)

08044624 IES de Sabadell (2)

Adreça: c. Juvenal, 1 (CP 08206)

08024741 IES Escola Industrial

Adreça: c. Calderón, 56 (CP 08201)

08024881 IES Ferran Casablancas

Adreça: c. Mare de les Aigües, 2 (CP 08206)

08034591 IES Joan Oliver (1)

Adreça: c. Armand Obiols, 2-30 (CP 08207)

08053212 IES Jonqueres (CAEP) (C)

Adreça: c. Magnòlies, 151 (CP 08207)

08053224 IES Les Termes (1)

Adreça: c. Illa Bella, 20 (CP 08204)

08053200 IES Miquel Crusafont i Pairó (CAEP) (1)

Adreça: c. Fuerteventura, 51-71 (CP 08205)

08024871 IES Pau Vila

Adreça: c. Viladomat, 118 (CP 08205)

08046669 IES Ribot i Serra (1)

Adreça: c. Concha Espina, 33 (CP 08204)

08042020 IES Vallès (1)

Adreça: c. Valentí Almirall, s/n (CP 08206)

Municipi: 08267 Sentmenat

Centres:

08053248 IES de Sentmenat (1)

Adreça: c. Joanot Martorell, 1 (CP 08181)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 08120 Matadepera

Centres:

08053169 IES Matadepera (1)

Adreça: av. del Mas Sot, 4-10 (CP 08230)

Municipi: 08279 Terrassa

Centres:

08031770 IES Can Jofresa

Adreça: av. Can Jofresa, 9 (CP 08223)

08053251 IES Cavall Bernat (1)

Adreça: c. la Castellassa, s/n (CP 08227)

08053194 EOI de Terrassa (3)

Adreça: c. Vic, 3 (CP 08223)

08030339 IES de Terrassa (1)

Adreça: rbla. d'Egara, 331 (CP 08224)

08024777 IES Egara (1)

Adreça: c. América, 55(Can Parellada) (CP 08228)

08030340 IES Investigador Blanxart

Adreça: c. Granada, 3 (CP 08226)

08046724 IES Montserrat Roig (1)

Adreça: c. Cervantes, 46 (CP 08221)

08034059 IES Nicolau Copèrnic (3) (C)

Adreça: Can Boada, s/n (CP 08225)

08043516 IES Santa Eulàlia

Adreça: av. Santa Eulàlia, 72 (CP 08223)

08045011 IES Torre del Palau

Adreça: Can Boada del Pi, s/n (CP 08225)

Municipi: 08300 Viladecavalls

Centres:

08053261 IES de Viladecavalls (3)

Adreça: c. Vial de Sant Jordi, s/n (CP 08232)

>

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 17023 Blanes

Centres:

17008122 EOI de Blanes

Adreça: c. Jaume Arcelós, 7 (CP 17300)

17005731 IES S'Agulla (2)

Adreça: ctra. de Malgrat, 13 (CP 17300)

17000551 IES Sa Palomera

Adreça: c. Vilar Petit, s/n (CP 17300)

17005662 IES Serrallarga

Adreça: c. Joan Benejam, 1 (CP 17300)

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centres:

17005911 IES Ramon Coll i Rodés (1)

Adreça: c. Senyora de Rossell, 28-30 (CP 17310)

17006770 IES Rocagrossa (1)

Adreça: c. Rosa Sensat, 1-11 (CP 17310)

Municipi: 17202 Tossa de Mar

Centres:

17006812 IES de Tossa de Mar (2)

Adreça: av. Catalunya, s/n (CP 17320)

Municipi: 17213 Vidreres

Centres:

17006824 IES de Vidreres (2)

Adreça: c. de l'Institut, s/n (CP 17411)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 17032 Cadaqués

Centres:

17006678 SES Cap de Creus (2)

Adreça: Quatre Camins (Ctra. Cap de Creus) (CP 17488)

Municipi: 17047 Castelló d'Empúries

Centres:

17006083 IES Castelló d'Empúries (1)

Adreça: c. Santa Clara, 55 (CP 17486)

Municipi: 17066 Figueres

Centres:

17004438 IES Alexandre Deulofeu

Adreça: rda. Rector Arolas, s/n (CP 17600)

17005649 IES Cendrassos (1)

Adreça: c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 (CP 17600)

17008134 EOI de Figueres

Adreça: c. Nou, 53 (CP 17600)

17001221 IES Narcís Monturiol (1)

Adreça: ctra. de Llansà, s/n (CP 17600)

17007609 IES Olivar Gran (2)

Adreça: c. Josep M. de Sagarra, s/n (CP 17600)

17001218 IES Ramon Muntaner (1)

Adreça: c. Sant Pau, s/n (CP 17600)

Municipi: 17086 la Jonquera

Centres:

17006745 IES de La Jonquera (2)

Adreça: c. de Lluís Companys, s/n (CP 17700)

Municipi: 17092 Llançà

Centres:

17006769 IES de Llançà (2)

Adreça: c. Vuit de març, s/n (CP 17490)

Municipi: 17152 Roses

Centres:

17005364 IES Cap Norfeu (CAEP) (1)

Adreça: c. Ponent, s/n (CP 17480)

17006851 IES Illa de Rodes (1)

Adreça: ctra. de les Arenes, s/n (CP 17480)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 17007 Amer

Centres:

17004578 IES Castell d'Estela

Adreça: pujada de l'Estació, 4 (CP 17170)

Municipi: 17008 Anglès

Centres:

17004487 IES Rafael de Campalans (1)

Adreça: pl. del Remei, s/n (CP 17160)

Municipi: 17015 Banyoles

Centres:

17008821 EOI de Banyoles

Adreça: c. d'Alfons XII, 155, 2n pis (CP 17820)

17000330 IES Josep Brugulat

Adreça: ctra. de Figueroles, s/n (CP 17820)

17000305 IES Pere Alsius i Torrent

Adreça: c. Sardana, 17 (CP 17820)

17006666 IES Pla de l'Estany (1)

Adreça: c. Josep Ponsatí, 33 (CP 17820)

Municipi: 17044 Cassà de la Selva

Centres:

17005650 IES de Cassà de la Selva (2)

Adreça: c. Josep Pla, s/n (CP 17244)

Municipi: 17049 Celrà

Centres:

17006708 IES de Celrà (1)

Adreça: c. Països Catalans, s/n (CP 17460)

Municipi: 17079 Girona

Centres:

17005042 IES Carles Rahola i Llorens

Adreça: pg. de Sant Joan Bosco, 1 (CP 17007)

17004852 EOI de Girona (1)

Adreça: c. Josep Viader i Moliner, 16 (CP 17001)

17001759 IES Escola d'Hoteleria i Serveis Sant Narcís (3)

Adreça: c. Josep Viader Moliner, 11 (CP 17001)

17001723 IES Jaume Vicens Vives (1)

Adreça: c. Ferràndiz i de Bellés, s/n (CP 17004)

17001735 IES Montilivi (3)

Adreça: av. Montilivi, 125 (CP 17003)

17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà (1)

Adreça: c. Àngel Marsà i Beca, 4 (CP 17007)

17006939 IES Santa Eugènia (1)

Adreça: c. Enric Marquès i Ribalta, 3 (CP 17006)

17004530 IES Santiago Sobrequés i Vidal (1)

Adreça: c. Joan Reglà, 2-4 (CP 17003)

Municipi: 17155 Salt

Centres:

17008407 SES de Salt (C)

Adreça: c. de Miquel Martí i Pol, s/n (CP 17190)

17003203 IES Salvador Espriu (3) (C)

Adreça: av. Folch i Torres, 8 (CP 17190)

17005388 IES Vallvera (C)

Adreça: c. Dr.Ferran, s/n (CP 17190)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 17039 Camprodon

Centres:

17006681 SES Germans Vila-Riera (2)

Adreça: ctra. de Molló, s/n (CP 17867)

Municipi: 17114 Olot

Centres:

17005893 IES Bosc de la Coma (2)

Adreça: c. Toledo, s/n (CP 17800)

17005340 EASD d'Olot

Adreça: c. Pare Antoni Soler, 1-3 (CP 17800)

17007981 EOI d'Olot

Adreça: av. Sant Juan de les Abadesses, 20-22 (CP 17800)

17002399 IES La Garrotxa (1)

Adreça: ctra. de Riudaura, 110 (CP 17800)

17002387 IES Montsacopa (1)

Adreça: av. Joan de Cabirol, s/n (CP 17800)

Municipi: 17145 Ribes de Freser

Centres:

17006794 SES Joan Triadú (2)

Adreça: pg. Àngel Guimerà, 2-3 (CP 17534)

Municipi: 17147 Ripoll

Centres:

17005704 IES Abat Oliba (3)

Adreça: ctra. Barcelona, 57 (CP 17500)

17008833 EOI de Ripoll

Adreça: ctra. de Barcelona, 57 (CP 17500)

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 17022 la Bisbal d'Empordà

Centres:

17007300 IES la Bisbal (2)

Adreça: c. Eusebi Díaz Costa, 16-38 (CP 17100)

Municipi: 17062 l'Escala

Centres:

17005251 IES El Pedró (1)

Adreça: c. Mirador del Pedró, 1-3 (CP 17130)

Municipi: 17117 Palafrugell

Centres:

17002557 IES Baix Empordà

Adreça: av. de les Corts Catalanes, s/n (CP 17200)

17002545 IES Frederic Martí i Carreras

Adreça: c. Frederic Martí Carreras, 13 (CP 17200)

Municipi: 17199 Torroella de Montgrí

Centres:

17005923 IES Montgrí (1)

Adreça: c. Santa Caterina, s/n (CP 17257)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 17034 Calonge

Centres:

17000706 IES Puig Cargol

Adreça: Pla de Calonge, s/n (CP 17251)

Municipi: 17048 Castell-Platja d'Aro

Centres:

17006691 IES Ridaura (2)

Adreça: c. Amadeu Vives, 42 (CP 17249)

Municipi: 17089 Llagostera

Centres:

17006757 IES de Llagostera (1)

Adreça: av. del Gironès, 51 (CP 17240)

Municipi: 17118 Palamós

Centres:

17005352 IES de Palamós (1)

Adreça: c. Nàpols, 22 (CP 17230)

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17008110 EOI de Sant Feliu de Guíxols

Adreça: c. del Canigó, 41 (CP 17220)

17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols (1)

Adreça: c. Canigó, 41 (CP 17220)

17003306 IES Sant Elm (1)

Adreça: c. Abat Sunyer, s/n (CP 17220)

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 17009 Arbúcies

Centres:

17006605 IES Montsoriu (1)

Adreça: av. Dr. Carulla, s/n (CP 17401)

Municipi: 17033 Caldes de Malavella

Centres:

17008651 SES de Caldes de Malavella

Adreça: av. dels Països Catalans, s/n (CP 17455)

Municipi: 17083 Hostalric

Centres:

17006733 IES Vescomtat de Cabrera (2)

Adreça: pl. Catalunya, 1 (CP 17850)

Municipi: 17164 Sant Hilari Sacalm

Centres:

17004517 IES Anton Busquets i Punset (2)

Adreça: c. de Joan Serras, 21 (CP 17403)

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Centres:

17005376 IES de Santa Coloma de Farners (1)

Adreça: av. Salvador Espriu, s/n (CP 17430)

>

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 250347 Artesa de Segre

Municipi: 25034 Artesa de Segre

Centres:

25005429 IES Els Planells (2)

Adreça: ctra. Montsonis, s/n (CP 25730)

Municipi: 25172 Ponts

Centres:

25006574 IES de Ponts (1)

Adreça: c. Pompeu Fabra, 35 (CP 25740)

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 25040 Balaguer

Centres:

25005727 IES Almatà

Adreça: parc públic el Reial (CP 25600)

25000833 IES Ciutat de Balaguer (1)

Adreça: c. Urgell, 94 (CP 25600)

Municipi: 25047 Bellcaire d'Urgell

Centres:

25007700 IES Ermengol IV

Adreça: c. Enric Servet, s/n (CP 25337)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 25011 Alcarràs

Centres:

25007153 IES d'Alcarràs (3)

Adreça: c. Metall, s/n (CP 25180)

Municipi: 25019 Almacelles

Centres:

25006483 IES Canigó (1)

Adreça: c. Canigó, s/n (CP 25100)

Municipi: 25021 Almenar

Centres:

25006227 IES d'Almenar (1)

Adreça: c. Espadós, 75 (CP 25126)

Municipi: 25120 Lleida

Centres:

25002799 IES Caparrella (1)

Adreça: Partida Caparrella, 98 (CP 25192)

25006720 IES d'Hoteleria i Turisme (2)

Adreça: Partida Caparrella, s/n (CP 25192)

25006252 EOI de Lleida (1)

Adreça: c. Corregidor Escofet, 53 (CP 25005)

25005442 IES Escola del Treball (1)

Adreça: c. Pi i Margall, 49 (CP 25004)

25002726 IES Guindàvols (1)

Adreça: c. Eugeni d'Ors, s/n (CP 25196)

25002787 IES Joan Oró

Adreça: ctra. de Saragossa km. 464,2 (CP 25194)

25006495 IES Josep Lladonosa (1) (C)

Adreça: c. Jeroni Pujades, 16 (CP 25005)

25006513 IES Manuel de Montsuar

Adreça: Partida de Montcada, 22 (CP 25196)

25007189 IES Maria Rúbies (3)

Adreça: c. Boqué/av. Pla d'Urgell, s/n (CP 25001)

25002696 IES Marius Torres

Adreça: c. Narcís Monturiol, 2 (CP 25002)

25006771 IES Ronda (3)

Adreça: c. Henri Dunant, 3 (CP 25003)

25002684 IES Samuel Gili i Gaya (1)

Adreça: c. Ton Sirera, s/n (CP 25002)

25006732 IES Torrevicens (1)

Adreça: av. Torre Vicens, 3 (CP 25005)

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 25058 les Borges Blanques

Centres:

25006525 IES Josep Vallverdú (1)

Adreça: c. Dr. Josep Trueta, s/n (CP 25400)

Municipi: 25137 Mollerussa

Centres:

25003202 IES Agrària l'Urgell

Adreça: ctra. Torregrossa km. 1,9 (CP 25230)

25007517 IES La Serra (1)

Adreça: ctra. Torregrossa, Km 1,9 (CP 25230)

25005582 IES Terres de Ponent

Adreça: ctra. de Torregrossa, s/n (CP 25230)

Zona de desplaçament: 251737 el Pont de Suert

Municipi: 25173 el Pont de Suert

Centres:

25006240 IES el Pont de Suert

Adreça: Barri Aragó, s/n (CP 25520)

Zona de desplaçament: 252047 Seròs

Municipi: 25101 la Granadella

Centres:

25007499 IES l'Olivera

Adreça: pl. Escoles, 3 (CP 25177)

Municipi: 25204 Seròs

Centres:

25007529 IES Seròs (3)

Adreça: pl. de les Escoles, s/n (CP 25183)

Zona de desplaçament: 252037 la Seu d'Urgell

Municipi: 17141 Puigcerdà

Centres:

17005741 IES Pere Borrell (1)

Adreça: c. Escoles Pies, 46 (CP 17520)

Municipi: 25203 la Seu d'Urgell

Centres:

25008558 EOI de lsa Seu d'Urgell

Adreça: c. Dr. Bisbe Iglesias Navarri, 27 (CP 25700)

25004188 IES Joan Brudieu (1)

Adreça: c. Dr. Iglesias Navarri, 27 (CP 25700)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 25149 Oliana

Centres:

25006471 IES Aubenç (1)

Adreça: c. Germà Frederic, s/n (CP 25790)

Municipi: 25193 Sant Llorenç de Morunys

Centres:

25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys

Adreça: c. de la Creueta, s/n (CP 25282)

Municipi: 25207 Solsona

Centres:

25005454 IES Francesc Ribalta

Adreça: c. Francesc (CP 25280)

Zona de desplaçament: 252097 Sort

Municipi: 25086 Esterri d'Àneu

Centres:

25007025 SES Morelló

Adreça: pl. la Closa, 7 (CP 25580)

Municipi: 25209 Sort

Centres:

25006291 IES Hug Roger III (1)

Adreça: c. Joaquim Sostres, s/n (CP 25560)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 25003 Agramunt

Centres:

25005260 IES Ribera del Sió

Adreça: c. Petronel·la, 1 (CP 25310)

Municipi: 25050 Bellpuig

Centres:

25006598 IES Lo Pla d'Urgell (1)

Adreça: av. d'Urgell, 26 (CP 25250)

Municipi: 25072 Cervera

Centres:

25001311 IES Antoni Torroja (1)

Adreça: pl. Universitat, s/n (CP 25200)

25005685 IES La Segarra

Adreça: c. President Macià, s/n (CP 25200)

Municipi: 25110 Guissona

Centres:

25007505 IES de Guissona (2)

Adreça: c. Castanyers, 13 (CP 25210)

Municipi: 25217 Tàrrega

Centres:

25006781 IES Alfons Costafreda

Adreça: ctra. de Tarragona, s/n (CP 25300)

25008546 EOI de Tàrrega

Adreça: c. Comabruna, 9(edifici el Carmel) (CP 25300)

25004498 IES Manuel de Pedrolo

Adreça: av. Tarragona, 2 (CP 25300)

25004528 EASD Ondara

Adreça: pl. Centenari, s/n (CP 25300)

Zona de desplaçament: 252347 Tremp

Municipi: 25171 la Pobla de Segur

Centres:

25008352 IES de la Pobla de Segur (1)

Adreça: av. Catalunya, 22 (CP 25500)

Municipi: 25234 Tremp

Centres:

25006288 IES de Tremp

Adreça: c. Bisbe Iglesias, 5 (CP 25620)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 25121 Les

Centres:

25006148 IES d'Ostalaria de Les-Val d'Aran (2)

Adreça: c. dels Banys, s/n (CP 25540)

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Centres:

25006239 IES d'Aran

Adreça: Ctra. de Betren, s/n (CP 25530)

>

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 43038 Cambrils

Centres:

43006654 IES Cambrils (1)

Adreça: pl. Ajuntament, 7 (CP 43850)

43010335 IES Cambrils II (CNC)

Adreça: (CP 43850)

43007038 IES Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

Adreça: c. Estel (Pg. Marítim) (CP 43850)

43000779 IES Ramon Berenguer IV (1)

Adreça: c. Bertran de Cambrils, s/n (CP 43850)

Municipi: 43905 Salou

Centres:

43010347 IES de Salou (CNC)

Adreça: (CP 43840)

43007543 IES Jaume I (1)

Adreça: c. Advocat Gallego, s/n (CP 43840)

Municipi: 43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Centres:

43007208 IES Berenguer d'Entença (1)

Adreça: c. Ramon Berenguer IV, 7 (CP 43890)

Municipi: 43171 Vila-seca

Centres:

43005972 IES Ramon Barbat i Miracle (1)

Adreça: av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n (CP 43480)

43008523 IES Vila-seca (1)

Adreça: av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n (CP 43480)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 43031 les Borges del Camp

Centres:

43010578 IES Baix Camp Nord (CNC)

Adreça: (CP 43350)

Municipi: 43049 Cornudella de Montsant

Centres:

43008699 SES Montsant (1)

Adreça: c. Comte de Rius, s/n (CP 43360)

Municipi: 43092 Mont-roig del Camp

Centres:

43008638 IES Antoni Ballester (1)

Adreça: Camí de les Arenes, 5 (CP 43300)

Municipi: 43123 Reus

Centres:

43002594 IES Baix Camp (1)

Adreça: c. Jacint Barrau, 1 (CP 43201)

43007385 IES d'Horticultura i Jardineria (1)

Adreça: Autovia de Bellisens, s/n (CP 43204)

43009710 EOI de Reus

Adreça: pg. de la Boca de la Mina, 35(Ap.C 1050) (CP 43206)

43006678 IES Gabriel Ferrater i Soler (1)

Adreça: ctra. de Montblanc, 5-9 (CP 43206)

43002570 IES Gaudí (1)

Adreça: ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí) (CP 43202)

43008444 IES Josep Tapiró (1)

Adreça: c. Astorga, 37-39 (CP 43205)

43007166 IES Lluís Domènech i Montaner (1)

Adreça: c. Maspujol, 21-23 (CP 43206)

43002582 IES Salvador Vilaseca (1)

Adreça: c. Misericòrdia, 12 bis (CP 43205)

Municipi: 43129 Riudoms

Centres:

43007658 IES Joan Guinjoan i Gispert (1)

Adreça: c. Baltasar de Todà i de Tàpies, s/n (CP 43330)

Municipi: 43145 la Selva del Camp

Centres:

43008511 SES Joan Puig i Ferreter (1)

Adreça: c. Tarragona, 10 (CP 43470)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 43047 Constantí

Centres:

43007646 IES de Constantí (CAEP) (1)

Adreça: c. Onze de Setembre, s/n (CP 43120)

Municipi: 43095 el Morell

Centres:

43008407 IES el Morell (1)

Adreça: c. César Martinell, 1 (CP 43760)

Municipi: 43148 Tarragona

Centres:

43003641 IES Antoni de Martí i Franquès (1)

Adreça: c. Enric d'Ossó, 3 (CP 43005)

43008481 IES Bonavista (2) (C)

Adreça: c. 21, s/n (Afores) (CP 43100)

43009722 IES Cal·lípolis (1)

Adreça: Autovia de Salou, s/n (CP 43006)

43006125 IES Campclar (1)

Adreça: c. Riu Segre, 66 (CP 43006)

43003653 IES Comte de Rius (1)

Adreça: ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional) (CP 43007)

43006940 EOI de Tarragona (3)

Adreça: rbla. Nova, 105 (CP 43001)

43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer (1)

Adreça: av. Lluís Companys, 1 (CP 43005)

43006630 IES Pere Martell (2)

Adreça: Autovia de Salou, s/n (CP 43006)

43003732 IES Pons d'Icart (1)

Adreça: c. Assalt, 4 (CP 43003)

43008432 IES Sant Pere i Sant Pau (1)

Adreça: c. de l'Institut, s/n (CP 43007)

43008501 SES Sant Salvador (1)

Adreça: av. de Sant Salvador, 13 (CP 43130)

43008390 IES Torreforta (1)

Adreça: c. Móra d'Ebre, s/n (CP 43006)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 43005 Alcover

Centres:

43009497 SES Fonts del Glorieta (1)

Adreça: camí de la Font Fresca, s/n (CP 43460)

Municipi: 43054 l'Espluga de Francolí

Centres:

43006617 IES Joan Amigó i Callau (2)

Adreça: av. Països Catalans, 4 (CP 43440)

Municipi: 43086 Montblanc

Centres:

43009187 IES Martí l'Humà (1)

Adreça: av. Dr. Folch, s/n (CP 43400)

Municipi: 43139 Santa Coloma de Queralt

Centres:

43006708 IES Joan Segura i Valls (2)

Adreça: c. Progrès, 7 (CP 43420)

Municipi: 43161 Valls

Centres:

43010670 EOI de Valls

Adreça: pl. del Blat, s/n (CP 43800)

43004611 IES Jaume Huguet (1)

Adreça: c. Creu de Cames, s/n (CP 43800)

43004608 IES Narcís Oller (1)

Adreça: c. Francesc Gumà Ferran, 1 (CP 43800)

Zona de desplaçament: 431637 el Vendrell

Municipi: 43016 l'Arboç

Centres:

43007580 IES de l'Arboç (1)

Adreça: c. Pompeu Fabra, s/n (CP 43720)

Municipi: 43028 la Bisbal del Penedès

Centres:

43010414 IES Baix Penedès Nord

Adreça: av. de la Diputació, s/n (CP 43717)

Municipi: 43037 Calafell

Centres:

43007257 IES Camí de Mar (1) (C)

Adreça: c. Jaume Pallarès, s/n (CP 43820)

Municipi: 43051 Cunit

Centres:

43009850 SES Ernest Lluch i Martí (2)

Adreça: c. Conca de Barberà, 10 (CP 43881)

Municipi: 43153 Torredembarra

Centres:

43007661 IES Ramon de la Torre (1)

Adreça: c. Camí del Moro, 28-40 (CP 43830)

43006952 IES Torredembarra (1)

Adreça: av. de Sant Jordi, 62-64 (CP 43830)

Municipi: 43163 el Vendrell

Centres:

43004803 IES Andreu Nin (1)

Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 18 (CP 43700)

43004797 IES Baix Penedès (1)

Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 1 (CP 43700)

43010037 EOI del Vendrell (1)

Adreça: av. Salvador Palau Rabassó, 1 (CP 43700)

43010189 IES del Vendrell (CNC)

Adreça: (CP 43700)

>

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430047 Alcanar

Municipi: 43004 Alcanar

Centres:

43007087 IES Sòl de Riu (1)

Adreça: c. Joan Maragall, s/n (CP 43530)

Municipi: 43044 la Sénia

Centres:

43006681 IES de la Sénia (1)

Adreça: c. Domenges, s/n (CP 43560)

Municipi: 43156 Ulldecona

Centres:

43006496 IES Manuel Sales i Ferré (1) (C)

Adreça: av. de les Escoles, 6 (CP 43550)

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 43014 Amposta

Centres:

43010669 EOI d'Amposta

Adreça: av. Mestre J. Suñer, 1-37 (CP 43870)

43006101 IES Montsià (1)

Adreça: c. Madrid, 35-49 (CP 43870)

43000329 IES Ramon Berenguer IV (1)

Adreça: av. Mestre J. Su|er, 1-37 (CP 43870)

Municipi: 43136 Sant Carles de la Ràpita

Centres:

43007221 IES Els Alfacs (1)

Adreça: c. Dr. Torné, s/n (CP 43540)

Municipi: 43138 Santa Bàrbara

Centres:

43008456 IES Les Planes (1)

Adreça: pl. Catalunya, 1 (CP 43570)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 43055 Falset

Centres:

43006691 IES Priorat (1)

Adreça: ctra. de Porrera, s/n (CP 43730)

Municipi: 43060 Flix

Centres:

43007233 IES de Flix (1)

Adreça: c. Salvador Espriu, 1 (CP 43750)

Municipi: 43064 Gandesa

Centres:

43006642 IES Terra Alta (1)

Adreça: ctra. de Vilalba, 30 (CP 43780)

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

Centres:

43007129 IES Julio Antonio (1)

Adreça: c. Comarques Catalanes, 103 (CP 43740)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 43013 l'Ametlla de Mar

Centres:

43006976 IES Mare de Déu de la Candelera (1)

Adreça: av. l'Ensenyament, s/n (CP 43860)

Municipi: 43903 Camarles

Centres:

43008419 IES Camarles (1)

Adreça: c. de la Granadella, s/n (CP 43894)

Municipi: 43901 Deltebre

Centres:

43006964 IES de Deltebre (1)

Adreça: av. de Catalunya, s/n (CP 43580)

Municipi: 43104 el Perelló

Centres:

43007211 IES Blanca d'Anjou (2)

Adreça: Pla de la Fira, s/n (CP 43519)

Municipi: 43133 Roquetes

Centres:

43008420 IES Roquetes (1)

Adreça: c. Anselm Clavé, 8 (CP 43520)

Municipi: 43155 Tortosa

Centres:

43004441 IES de l'Ebre (1)

Adreça: av. Colom, 34-42 (CP 43500)

43009862 EOI de Tortosa

Adreça: c. Sant Domènec, 14 (CP 43500)

43004438 IES Joaquin Bau (1)

Adreça: av. Estadi, 14 (CP 43500)

Annex 5

Centres de formació de persones adultes

(C) Programa d'acompanyament escolar

>

Serveis territorials a Barcelona I (Ciutat)

Zona de desplaçament: 080197 Barcelona

Municipi: 08019 Barcelona

Centres:

08061907 AFA Barceloneta

Adreça: p. Joan Salvat Papasseit, s/n (CP 08003)

08055002 CFA Barri Gòtic

Adreça: c. Rull, 4-6, baixos (CP 08002)

08061932 AFA Bon Pastor

Adreça: c. Mollerussa, s/n (CP 08030)

08055063 CFA Canyelles

Adreça: rda. Guineueta Vella, 22 baixos (CP 08033)

08062109 AFA Ciutat Meridiana

Adreça: c. Perafita, 1-3 (CP 08033)

08062353 AFA Consell de Cent

Adreça: pg. de l'Exposició, 10 (CP 08004)

08062249 AFA El Carmel

Adreça: c. Farnés, 54 (CP 08032)

08060228 AFA El Clot

Adreça: c. Concili de Trento, 23-29 (CP 08018)

08044120 CFA Freire

Adreça: c. Marin, 55/Via Favència, 254 (CP 08031)

08062146 AFA La Verneda-Sant Martí

Adreça: c. Selva de Mar, 215 5è (CP 08020)

08061968 AFA Les Corts

Adreça: c. Masferrer, 33-35 (CP 08028)

08061944 AFA Madrid

Adreça: c. Aneto, 15 (CP 08031)

08055683 CFA Manuel Sacristán

Adreça: Via Laietana, 16, baixos (CP 08003)

08061701 CFA Maria Rubies

Adreça: Via Laietana, 18 8a (CP 08003)

08062262 AFA Martinet de Nit

Adreça: rbla. Prim, 87-89 (CP 08019)

08061683 CFA Palau de Mar

Adreça: c. Calàbria, 169, baixos (CP 08015)

08060231 AFA Pegaso

Adreça: c. Segadors, 2, 2n (CP 08030)

08062331 AFA Pere Calders

Adreça: c. Calàbria, 25 (CP 08015)

08061956 AFA Prosperitat

Adreça: c. Baltasar Gracián, 24-26 (CP 08016)

08061919 AFA Rius i Taulet

Adreça: pl. Lesseps, 19 (CP 08023)

08060411 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort

Adreça: pg. Zona Franca, 56, 2n (CP 08038)

08062250 AFA Torrent d'en Melis

Adreça: c. Varsòvia, 161 (CP 08041)

08057667 CFA Trinitat Vella

Adreça: c. de la Madriguera, 38-42 (CP 08033)

>

Serveis territorials a Barcelona II (Comarques)

Zona de desplaçament: 080157 Badalona

Municipi: 08015 Badalona

Centres:

08060204 AFA Gran Sol

Adreça: c. Berlín, s/n (CP 08913)

08061580 AFA Lloreda-la Pau

Adreça: c. Figueres, 2 A (CP 08917)

08060216 AFA Morera Pomar

Adreça: c. Ferrer i Bassa, 11-25 (CP 08915)

08055403 CFA Sant Roc

Adreça: av. Maresme, 182 (CP 08913)

Municipi: 08194 Sant Adrià de Besòs

Centres:

08060125 CFA Manuel Fernández

Adreça: Frederica Montseny, 1 (CP 08930)

08062134 AFA Pla de Besòs

Adreça: c. Pi i Gibert, s/n Edifici Besós (CP 08930)

Municipi: 08245 Santa Coloma de Gramenet

Centres:

08060289 CFA Fondo

Adreça: c. Irlanda, 39 (CP 08921)

08060290 CFA Singuerlín

Adreça: c. Almogàvers, 28 (CP 08924)

Zona de desplaçament: 080227 Berga

Municipi: 08022 Berga

Centres:

08061971 AFA Berga

Adreça: pg. de la Pau, 45 ent. 1a (CP 08600)

Zona de desplaçament: 080967 Granollers

Municipi: 08041 Canovelles

Centres:

08055041 CFA Canovelles

Adreça: pl. Pau Casals, s/n (CP 08420)

Municipi: 08086 Les Franqueses del Vallès

Centres:

08062468 AFA Bellavista

Adreça: c. Rosselló, s/n (CP 08520)

Municipi: 08096 Granollers

Centres:

08061221 CFA Vallès

Adreça: c. Puig de les Forques, 2-4 (CP 08400)

Zona de desplaçament: 081017 l'Hospitalet de Llobregat

Municipi: 08101 l'Hospitalet de Llobregat

Centres:

08057953 CFA Bellvitge

Adreça: c. Ermita, 40, 1a. planta (CP 08907)

08057965 CFA Can Serra

Adreça: c. Andorra, 12-14 (CP 08906)

08057679 CFA El Gornal

Adreça: rbla. Carmen Amaya, s/n (CP 08902)

08062006 AFA La Florida

Adreça: pl. Llibertat, 5, baixos (CP 08905)

08062110 AFA Sanfeliu

Adreça: c. Sanfeliu, 12-14 (CP 08906)

08062481 CFA Sant Josep

Adreça: c. Mare de Déu de la Mercè, 20 (CP 08901)

08062493 AFA Sant Ramon

Adreça: ctra. de Collblanc, 69(parc Marquesa) (CP 08904)

08057874 CFA Santa Eulàlia

Adreça: c. Transversal, 2-4 (CP 08902)

Zona de desplaçament: 081137 Manresa

Municipi: 08113 Manresa

Centres:

08060113 CFA Jacint Carrió i Vilaseca

Adreça: pl. Cots, 5-7 (CP 08240)

Zona de desplaçament: 081217 Mataró

Municipi: 08121 Mataró

Centres:

08062511 AFA Alarona

Adreça: c. Lluís Companys, 13, baixos (CP 08302)

08060253 AFA Can Marfà

Adreça: c. Jordi Joan, 5 (CP 08301)

08042858 CFA Els Tarongers

Adreça: Mare de Déu de la Cisa, 80-92 (CP 08303)

Municipi: 08172 Premià de Mar

Centres:

08060265 AFA Premià de Mar

Adreça: c. Torres i Bages, 16 (CP 08330)

Zona de desplaçament: 081247 Mollet del Vallès

Municipi: 08105 la Llagosta

Centres:

08059044 CFA la Llagosta

Adreça: c. Nicolás Longarón, s/n (CP 08120)

Municipi: 08124 Mollet del Vallès

Centres:

08055385 CFA Mollet del Vallès

Adreça: c. Roger de Llúria, 47 (CP 08100)

Municipi: 08136 Montornès del Vallès

Centres:

08062523 AFA Marinada

Adreça: av. Llibertat, s/n (CP 08170)

Municipi: 08159 Parets del Vallès

Centres:

08062043 AFA Parets del Vallès

Adreça: c. Dr. Trueta, s/n (CP 08150)

Zona de desplaçament: 082987 Vic

Municipi: 08112 Manlleu

Centres:

08063621 AFA Martí i Pol

Adreça: c. Pintor Guàrdia, s/n (CP 08560)

Municipi: 08285 Torelló

Centres:

08063643 AFA La Cooperativa

Adreça: c. Enric Prat de la Riba, 17 (CP 08570)

Municipi: 08298 Vic

Centres:

08060095 CFA Miquel Martí i Pol

Adreça: Parc Balmes, s/n, Hotel d'Entitats (CP 08500)

Zona de desplaçament: 083077 Vilanova i la Geltrú

Municipi: 08231 Sant Pere de Ribes

Centres:

08061233 AFA Sant Pere de Ribes

Adreça: av. Catalunya, 5 (CP 08812)

Municipi: 08240 Sant Sadurní d'Anoia

Centres:

08062067 AFA Sant Sadurní d'Anoia

Adreça: camí de les Casetes, 5 (CP 08770)

Municipi: 08305 Vilafranca del Penedès

Centres:

08062092 AFA Estalella i Graells

Adreça: av. de Tarragona, s/n (CP 08720)

Municipi: 08307 Vilanova i la Geltrú

Centres:

08057163 CFA Teresa Mañé

Adreça: c. Unió, 81-83 baixos (CP 08800)

>

Serveis territorials al Baix Llobregat-Anoia

Zona de desplaçament: 080737 Cornellà de Llobregat

Municipi: 08073 Cornellà de Llobregat

Centres:

08061981 AFA Abat Oliba

Adreça: c. Sorral del Riu, s/n (CP 08940)

08042846 CFA Flora Tristán

Adreça: pl. Almogàvers, s/n (CP 08940)

Municipi: 08077 Esplugues de Llobregat

Centres:

08061993 AFA Eugeni d'Ors

Adreça: c. Cedres, 38 (CP 08950)

Municipi: 08200 Sant Boi de Llobregat

Centres:

08058209 CFA Lluís Castells

Adreça: c. Frederic Mistral, 2-4 (CP 08830)

Municipi: 08211 Sant Feliu de Llobregat

Centres:

08055439 CFA Mestre Esteve

Adreça: pl. Francesc Ferrer i Guàrdia, 1-3 (CP 08980)

Municipi: 08217 Sant Joan Despí

Centres:

08059731 CFA Arquitecte Jujol

Adreça: c. Timbaler del Bruc, 2 (CP 08970)

Municipi: 08221 Sant Just Desvern

Centres:

08062055 AFA Can Ginestar

Adreça: c. La Creu, 73 (CP 08960)

Zona de desplaçament: 081027 Igualada

Municipi: 08102 Igualada

Centres:

08062018 AFA Verge de Montserrat

Adreça: av. Montserrat, 38-40 (CP 08700)

Zona de desplaçament: 081147 Martorell

Municipi: 08076 Esparreguera

Centres:

08063618 AFA Esparreguera

Adreça: c. Hospital, 39 bxs. (CP 08292)

Municipi: 08114 Martorell

Centres:

08062122 CFA Martorell

Adreça: c. Josep Tarradelles, 11, baixos (CP 08760)

Municipi: 08147 Olesa de Montserrat

Centres:

08062031 AFA Ntra. Sra. de Montserrat

Adreça: c. Anselm Clave, 191 1r (CP 08640)

Zona de desplaçament: 082637 Sant Vicenç dels Horts

Municipi: 08123 Molins de Rei

Centres:

08055695 CFA Rafael Farré

Adreça: c. Canal de la Infanta, 23-25 (CP 08750)

Municipi: 08263 Sant Vicenç dels Horts

Centres:

08055440 CFA Garrosa

Adreça: ptg. Pau Vila, 7 (CP 08620)

Zona de desplaçament: 083017 Viladecans

Municipi: 08056 Castelldefels

Centres:

08055051 CFA Jacint Verdaguer

Adreça: c. Muralla, s/n, planta baixa (CP 08860)

Municipi: 08089 Gavà

Centres:

08062471 AFA Eramprunyà

Adreça: av. Eramprunya, 1 (CP 08850)

Municipi: 08169 El Prat de Llobregat

Centres:

08062559 AFA Sant Cosme (C)

Adreça: C. Riu Llobregat, 94. Hotel d'Entitats (CP 08820)

08056572 CFA Terra Baixa

Adreça: pl. Pirineus, 1 (CP 08820)

Municipi: 08301 Viladecans

Centres:

08060137 CFA Edèlia Hernández

Adreça: Bertran i Musitu, 31 (CP 08840)

>

Serveis territorials al Vallès Occidental

Zona de desplaçament: 082667 Cerdanyola del Vallès

Municipi: 08904 Badia del Vallès

Centres:

08058210 AFA Badia del Vallès

Adreça: av. Costa Blava-edifici El Molí (CP 08214)

Municipi: 08252 Barberà del Vallès

Centres:

08056560 CFA Barberà

Adreça: c. Nemesi Valls, 35 (CP 08210)

Municipi: 08266 Cerdanyola del Vallès

Centres:

08056584 CFA L'Alzina de Cerdanyola

Adreça: c. Romaní, 5 (CP 08290)

Municipi: 08125 Montcada i Reixac

Centres:

08062021 AFA Montcada i Reixac

Adreça: av. Països Catalans, 57 (CP 08110)

Municipi: 08180 Ripollet

Centres:

08055397 CFA Jaume Tuset

Adreça: rbla Pinetons, 1 (CP 08291)

Municipi: 08260 Santa Perpètua de Mogoda

Centres:

08061555 AFA Can Folguera

Adreça: camí de la Granja, s/n. Ap. correus 210 (CP 08130)

Zona de desplaçament: 081847 Rubí

Municipi: 08184 Rubí

Centres:

08060277 AFA Pau Casals

Adreça: c. Terrassa, 11-13 (CP 08191)

Municipi: 08205 Sant Cugat del Vallès

Centres:

08055713 CFA Sant Cugat del Vallès

Adreça: c. Castellví, s/n. Casa de Cultura. (CP 08190)

Zona de desplaçament: 081877 Sabadell

Municipi: 08187 Sabadell

Centres:

08057011 CFA Can Rull

Adreça: c. Gustavo Adolfo Bécquer, 24 (CP 08206)

08056997 CFA La Concòrdia

Adreça: c. Solidaritat, 21 (CP 08206)

08057001 CFA La Creu de Barberà

Adreça: c. Carders, 24 (CP 08204)

08063631 AFA Sabadell

Adreça: av. de Barberà, 175, 1r. (CP 08203)

08055075 CFA Torre Romeu

Adreça: c. Anoia, 18, 1a. Planta (CP 08202)

Zona de desplaçament: 082797 Terrassa

Municipi: 08279 Terrassa

Centres:

08059691 CFA Anna Murià

Adreça: c. Terque, 76 (CP 08225)

08062080 CFA Ègara

Adreça: pl. Immaculada, 4 (CP 08224)

08062079 CFA Ramon Llull

Adreça: c. Atenes, 59 (CP 08224)

08059706 CFA Salvador Espriu

Adreça: c. Vic, 3 (CP 08225)

>

Serveis territorials a Girona

Zona de desplaçament: 170237 Blanes

Municipi: 17023 Blanes

Centres:

17007129 CFA Es Piteus

Adreça: c. les Alberes, 7 (CP 17300)

Municipi: 17095 Lloret de Mar

Centres:

17007014 AFA Lloret de Mar

Adreça: Felicià Serra i Mont,13 (CP 17310)

Zona de desplaçament: 170667 Figueres

Municipi: 17066 Figueres

Centres:

17007178 CFA Maria Verdaguer

Adreça: c. Avinyonet, 38 (CP 17600)

Zona de desplaçament: 170797 Girona

Municipi: 17015 Banyoles

Centres:

17008365 AFA Pla de l'Estany

Adreça: pg. de la Indústria, 19 (CP 17820)

Municipi: 17079 Girona

Centres:

17007181 CFA Girona

Adreça: Travessia de la Creu, 1 (CP 17002)

Municipi: 17155 Salt

Centres:

17005339 CFA Les Bernardes

Adreça: c. Sant Dionís, 42 (CP 17190)

Zona de desplaçament: 171147 Olot

Municipi: 17114 Olot

Centres:

17007671 CFA La Garrotxa

Adreça: Av. de l'Estació, 13 (CP 17800)

Municipi: 17147 Ripoll

Centres:

17008377 AFA Ripollès

Adreça: c. Progrés, 22 (CP 17500)

Zona de desplaçament: 171177 Palafrugell

Municipi: 17117 Palafrugell

Centres:

17008146 CFA Palafrugell

Adreça: av. Josep Pla, s/n (CP 17200)

Zona de desplaçament: 171607 Sant Feliu de Guíxols

Municipi: 17160 Sant Feliu de Guíxols

Centres:

17007658 CFA Sant Feliu de Guíxols

Adreça: pl.Salvador Espriu (C.cívic Vilatargues) (CP 17220)

Zona de desplaçament: 170087 Santa Coloma de Farners

Municipi: 17180 Santa Coloma de Farners

Centres:

17008389 AFA La Selva

Adreça: p. Sant Sebastià, 91 (CP 17430)

>

Serveis territorials a Lleida

Zona de desplaçament: 250407 Balaguer

Municipi: 25040 Balaguer

Centres:

25008561 AFA Balaguer

Adreça: c. Àngel Guimerà, s/n (CP 25600)

Zona de desplaçament: 251207 Lleida

Municipi: 25120 Lleida

Centres:

25007611 CFA Joan Carles I

Adreça: c. de la Mercè, s/n (CP 25003)

25006410 CFA Segrià

Adreça: Santa Cecília, 1 (CP 25001)

Zona de desplaçament: 251377 Mollerussa

Municipi: 25137 Mollerussa

Centres:

25008625 AFA Mollerussa

Adreça: c. Arbeca, 34 (CP 25230)

Zona de desplaçament: 252037 La Seu d'Urgell

Municipi: 25203 La Seu d'Urgell

Centres:

25008583 AFA La Seu d'Urgell

Adreça: av. Garriga i Massó, 22-24 (CP 25700)

Zona de desplaçament: 252077 Solsona

Municipi: 25207 Solsona

Centres:

25008753 CFA Solsonès

Adreça: c. Dominics, 14 (CP 25280)

Zona de desplaçament: 252177 Tàrrega

Municipi: 25072 Cervera

Centres:

25008571 AFA Cervera

Adreça: Manel Ibarra, 2 (CP 25200)

Municipi: 25217 Tàrrega

Centres:

25008595 AFA Tàrrega

Adreça: c. Comabruna, 9 (CP 25300)

Zona de desplaçament: 252437 Vielha e Mijaran

Municipi: 25243 Vielha e Mijaran

Centres:

25008741 AFA Val d'Aran

Adreça: c. Sant Sebastián, 37 (CP 25539)

>

Serveis territorials a Tarragona

Zona de desplaçament: 430387 Cambrils

Municipi: 43171 Vila-seca

Centres:

43010086 AFA Vilaseca

Adreça: c. Hospital, 1 (CP 43480)

Zona de desplaçament: 431237 Reus

Municipi: 43123 Reus

Centres:

43008857 CFA Mas Pellicer

Adreça: Mas Pellicer, 34, bloc 55, baixos (CP 43204)

Zona de desplaçament: 431487 Tarragona

Municipi: 43148 Tarragona

Centres:

43007051 CFA Josepa Massanés i Dalmau

Adreça: Fra Antoni Cardona i Grau, s/n (CP 43002)

43008729 CFA Tarragona

Adreça: Perllongació carrer B, Barri Riu Clar (CP 43006)

Zona de desplaçament: 431617 Valls

Municipi: 43086 Montblanc

Centres:

43010323 AFA Montblanc

Adreça: Muralla de Sta. Tecla, 24 (CP 43400)

Municipi: 43161 Valls

Centres:

43010074 AFA Valls

Adreça: ctra. del Pla, 37-A (Casa Caritat) (CP 43800)

Zona de desplaçament: 431637 el Vendrell

Municipi: 43163 el Vendrell

Centres:

43010062 AFA el Vendrell

Adreça: c. General Prim, 14 Casal Cívic (CP 43700)

>

Serveis territorials a les Terres de l'Ebre

Zona de desplaçament: 430147 Amposta

Municipi: 43014 Amposta

Centres:

43008754 CFA Sebastià Joan Arbó

Adreça: c. Europa, 29 baixos (CP 43870)

Zona de desplaçament: 430937 Móra d'Ebre

Municipi: 43093 Móra d'Ebre

Centres:

43010311 AFA Ribera d'Ebre

Adreça: p. Sant Roc, s/n (CP 43740)

Zona de desplaçament: 431557 Tortosa

Municipi: 43155 Tortosa

Centres:

43009771 AFA Tortosa

Adreça: c. Estació, 43 (CP 43500)

>

Annex 6

Comarques

01 Alt Camp

02 Alt Empordà

03 Alt Penedès

04 Alt Urgell

05 Alta Ribagorça

06 Anoia

07 Bages

08 Baix Camp

09 Baix Ebre

10 Baix Empordà

11 Baix Llobregat

12 Baix Penedès

13 Barcelonès

14 Berguedà

15 Cerdanya

16 Conca de Barberà

17 Garraf

18 Garrigues

19 Garrotxa

20 Gironès

21 Maresme

22 Montsià

23 Noguera

24 Osona

25 Pallars Jussà

26 Pallars Sobirà

27 Pla d'Urgell

28 Pla de l'Estany

29 Priorat

30 Ribera d'Ebre

31 Ripollès

32 Segarra

33 Segrià

34 Selva

35 Solsonès

36 Tarragonès

37 Terra Alta

38 Urgell

39 Val d'Aran

40 Vallès Occidental

41 Vallès Oriental

(06.080.081)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal