Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4607 - 04/04/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/860/2006, de 29 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2004-2005. (Pàg. 15679)


RESOLUCIÓ

EDC/860/2006, de 29 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2004-2005.

El professorat dels centres educatius públics del Departament d'Educació realitza activitats complementàries amb els alumnes, adreçades a completar matèries curriculars que, per les seves característiques, han de dur-se a terme fora dels centres, i fora de la jornada habitual. En aquest sentit, es considera convenient l'establiment d'uns ajuts específics per contribuir a compensar el professorat i, si escau, a d'altres professionals de la plantilla del centre escolar, per la major dedicació que les activitats comporten.

Així mateix, al punt novè de l'Acord de 21 de novembre de 2001, sobre condicions de treball del professorat en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya, es disposa l'increment de dotació econòmica dels fons destinat a aquests ajuts.

En ús de les facultats atribuïdes a l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a proposta de la Direcció General de Personal Docent,

Resolc:

.1  Obrir convocatòria per a l'atorgament d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2004-2005.

.2  Aprovar les bases que estableix l'annex d'aquesta Resolució per les quals es regirà aquesta convocatòria.

.3  Destinar per a la concessió d'aquests ajuts, fins a un import màxim d'1.322.226,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/231000100/4210 del pressupost de 2006.

.4  Delegar la competència per resoldre aquesta convocatòria en la directora general de Personal Docent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 de març de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex

Bases reguladores

.1  Objecte

És objecte d'aquesta convocatòria la regulació del contingut, procediment i resolució dels ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius públics del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat i que ha participat en activitats educatives amb l'alumnat realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2004-2005.

.2  Contingut

2.1  S'atorgaran ajuts individuals, de caràcter econòmic, quan l'activitat hagi comportat pernoctar fora del domicili o bé hagi estat efectuada en dies no lectius (dissabte, diumenge o festiu).

2.2  Les activitats han d'haver estat previstes en la programació general del centre, aprovades pel consell escolar, i destinades a completar matèries curriculars de l'alumnat. Se n'exclouen les activitats lúdiques, les turístiques i les extraescolars.

2.3  Les activitats han d'haver-se dut a terme fora del centre, en el període comprès entre l'inici de les classes, el 15 de setembre de 2004, i la seva finalització, el 22 de juny de 2005. Queden exclosos, per tenir la consideració de vacances escolars, el període corresponent a Nadal (del 23 de desembre de 2004 al 9 de gener de 2005, ambdós inclosos) i Setmana Santa (del 19 de març al 28 de març de 2005, ambdós inclosos).

També podran atorgar-se els ajuts per a aquelles activitats realitzades fora del calendari ordinari de classes que s'hagin dut a terme entre l'1 de setembre de 2004 i el 31 d'agost de 2005, en el marc de programes educatius específics convocats pel Departament d'Educació o altres administracions públiques.

.3  Beneficiaris

Podrà sol·licitar aquests ajuts el professorat i el personal laboral dels centres educatius públics del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat i que hagi participat en activitats educatives en els termes que estableix la base 2 d'aquesta Resolució.

.4  Sol·licituds

4.1  Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud degudament emplenada segons el model oficial que es podrà aconseguir als serveis territorials del Departament d'Educació i a Internet, a la pàgina web del Departament d'Educació, http://www.gencat.net/educacio.

4.2  Cal que en les sol·licituds consti el número de l'acta i la data de la reunió del Consell Escolar del centre educatiu, en la qual es va aprovar la realització de les activitats per les quals es demana ajut.

4.3  La persona sol·licitant ha d'especificar l'activitat, el lloc i el programa (si escau) de l'activitat per la qual demana l'ajut.

4.4  La sol·licitud d'ajut ha d'estar signada per la persona sol·licitant, pel director o directora i amb el segell del centre.

4.5  Les sol·licituds s'hauran de presentar als serveis territorials corresponents, directament o bé per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

4.6  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

.5  Documentació

Per a l'atorgament dels ajuts caldrà que la sol·licitud presentada estigui signada pel director o la directora del centre conforme els ajuts sol·licitats s'ajusten a les bases d'aquesta convocatòria.

.6  Quantia dels ajuts

6.1  Es computarà un ajut per cadascuna de les nits de pernoctació i, un ajut per cada dia no lectiu (dissabte, diumenge o festiu) per a la participació en activitats acreditades d'acord amb les bases de la convocatòria. L'import individual assignat serà el resultat de multiplicar el nombre d'ajuts atorgats pel seu import unitari.

6.2  L'import unitari de l'ajut, que no serà superior a 35,00 euros, s'obtindrà distribuint el pressupost màxim fixat a l'apartat 3 d'aquesta Resolució entre el nombre total d'ajuts acreditats correctament.

.7  Justificació dels ajuts

Els ajuts quedaran justificats amb la presentació de la sol·licitud signada pel director o directora del centre conforme la persona sol·licitant va participar en l'activitat.

.8  Resolució de la convocatòria.

8.1  La resolució per la qual es fa pública la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses es publicarà al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educació. Aquesta resolució i la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses s'exposarà als taulers d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació. La persona sol·licitant podrà accedir a aquesta informació a l'adreça electrònica del Departament d'Educació.

S'establirà un període de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis dels diferents serveis territorials del Departament d'Educació, per poder efectuar les reclamacions escaients.

8.2  Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució definitiva. Aquesta Resolució es publicarà al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Educació. La resolució i la llista definitiva amb els ajuts atorgats o denegats, es publicarà al tauler d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Educació.

Contra la resolució definitiva, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis dels diferents serveis territorials del Departament d'Educació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis dels diferents serveis territorials d'Educació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.9  Pagament

L'abonament dels ajuts atorgats s'efectuarà per transferència bancària al compte corrent on tingui domiciliada la nòmina la persona beneficiària.

.10  Requeriment d'informació

Les persones beneficiaries dels ajuts estan obligades a facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l'Administració.

.11  Exposició a Internet

La resolució provisional i la resolució definitiva es podran consultar a la adreça electrònica del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio.

(06.088.019)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal