Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4619 - 24/04/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDC/1115/2006, d'11 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació en empreses i institucions al professorat de formació professional dels centres docents sostinguts amb fons públics. (Pàg. 18485)

RESOLUCIÓ

EDC/1115/2006, d'11 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació en empreses i institucions al professorat de formació professional dels centres docents sostinguts amb fons públics.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, determina l'estreta relació que ha d'existir entre el món educatiu i l'empresarial, per garantir la formació tecnicopràctica que ha de rebre l'alumnat.

En aquest sentit, el Departament d'Educació, dins del pla de formació permanent del professorat, mitjançant l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre (DOGC núm. 4525, de 7.12.2005), regula les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions, com a modalitat de formació que té per finalitat l'actualització tecnicopràctica del professorat de la formació professional específica.

L'Ordre esmentada preveu dos tipus d'estades de formació; les de tipus A, que són les que es realitzen en períodes i horaris fora de l'horari lectiu del professorat, i les de tipus B, que són les que es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat i comporten el nomenament d'un/a substitut/a pel mateix període de l'estada. L'inici de l'estada estarà condicionat al nomenament i presa de possessió del substitut/a. Aquestes últimes han de ser convocades pel Departament d'Educació.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

Resolc:

.1  Convocar concurs públic per a la concessió de 120 estades de formació de tipus B en empreses i institucions, en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat, durant el curs 2006-2007. Poden sol·licitar aquestes estades el professorat del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari, o del cos professors tècnics de formació professional, i el professorat interí dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació; el professorat dels centres docents públics dels ens locals, i el professorat dels centres docents privats sostinguts amb fons públics, sempre que compleixin els requisits que preveu l'article 7 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre.

.2  La durada de les estades de tipus B serà d'entre dues i quatre setmanes. Del total de les estades de formació, 50 tindran una durada de dues setmanes, 35 de tres setmanes i les 35 restants de quatre setmanes. Aquesta distribució es podrà modificar si queden estades per concedir. Cada sol·licitant podrà disposar de quatre setmanes, com a màxim, ja sigui en una o diverses estades de tipus B. Si la persona sol·licitant requereix més temps d'estada en empreses, podrà sol·licitar-ne del tipus A.

.3  El termini de presentació de sol·licituds, a les quals s'annexarà la documentació i la justificació dels requisits que estableixen els articles 5 i 7 de l'Ordre reguladora de les estades abans esmentada, s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC i finalitzarà el 31 de maig de 2006.

El model de sol·licitud és el que consta a l'annex d'aquesta Resolució, i es troba a disposició de les persones interessades a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials i a la web del Departament d'Educació http://www.gencat.net/ense.

.4  Les estades de formació en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu comportaran el nomenament d'una persona substituta pel mateix període de l'estada, l'inici de la qual restarà condicionat al seu nomenament i presa de possessió de la persona substituta, o, bé a la seva incorporació, segons correspongui.

En cas que s'hagin de modificar les dates d'inici o acabament de l'estada formativa, ja sigui per la presa de possessió o incorporació de la persona substituta, o per necessitats de l'empresa o del centre, s'hauran d'establir d'acord amb als serveis territorials corresponents, i comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

.5  Selecció de les persones participants

La selecció de les persones participants per realitzar les estades objecte d'aquesta convocatòria es farà d'acord amb el barem de mèrits que consta a l'annex 1 de l'Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions. Es donarà prioritat a les persones sol·licitants que no hagin gaudit de cap estada formativa del professorat a les empreses i institucions de tipus B. En cas d'empat en la valoració dels mèrits, l'ordre de les persones candidates s'establirà aplicant successivament els criteris següents:

a) Puntuació més alta en l'apartat 1 del barem.

b) Puntuació més alta en l'apartat 2.a) del barem.

.6  Llistes provisionals i definitives

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció i valoració prevista a l'Ordre reguladora de les estades de formació en empreses i institucions, farà pública la llista provisional de candidates i candidats seleccionats, no seleccionats i exclosos, als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels serveis territorials, i a l'adreça electrònica http://www.gencat.net/ense, amb la puntuació obtinguda d'acord amb el barem de mèrits. En aquestes llistes hi ha de constar el nom, els cognoms, el DNI i la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en el cas de les persones excloses, que s'hi farà constar el motiu d'exclusió.

Les persones interessades podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació als taulers d'anuncis esmentats. Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució del director general de Formació Professional i Educació Permanent, per la qual s'aprovi la llista definitiva de persones candidates seleccionades, no seleccionades i excloses, que es publicarà als taulers d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i dels serveis territorials, i a l'adreça electrònica http://www.gencat.net/ense.

Contra la resolució del director general de Formació Professional i Educació Permanent, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació als taules d'anuncis, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director General de Formació Professional i Educació Permanent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació als taules d'anuncis, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

.7  Renúncies

Les vacants produïdes per renúncies del professorat s'adjudicaran a les candidates o candidats següents, per ordre de puntuació.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 d'abril de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex

(Vegeu annex al document PDF)

 

(06.101.003)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal