Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4655 - 15/06/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ EDU/1924/2006, de 9 de juny, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i Universitats, per al curs 2006-2007. (Pàg. 26140)


RESOLUCIÓ

EDU/1924/2006, de 9 de juny, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i Universitats, per al curs 2006-2007.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, a l'article 84.1, que en la regulació de l'admissió d'alumnes en centres públics s'ha de fer de manera que garanteixi el dret a l'educació i l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre.

El Decret 252/2004, d'1 d'abril, publicat al DOGC núm. 4105, de 2.4.2004, estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics, dins del qual no s'inclouen els ensenyaments de persones adultes.

Cal doncs regular els processos d'admissió de l'alumnat en l'oferta educativa dels centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i Universitats, per al curs 2006-2007.

La formació de persones adultes presenta unes característiques específiques que condicionen l'organització de les ofertes formatives: els diversos itineraris formatius de les persones, la flexibilitat horària i la periodicitat de les activitats educatives, que poden ser anuals, trimestrals o quadrimestrals.

La gestió eficaç de la matriculació en aquesta oferta formativa ha de correspondre a cada centre i aula de formació de persones adultes, dins d'un marc general que n'estableixi el procediment, la publicitat de l'oferta, garantint la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquesta oferta formativa.

Per tal de regular el procés d'admissió de l'alumnat als centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i Universitats, per al curs 2006-2007,

Resolc:

.1  Àmbit d'aplicació

Aquesta Resolució és d'aplicació a la matriculació de l'alumnat als centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Educació i Universitats, per al curs 2006-2007.

.2  Oferta educativa

Aquesta Resolució és d'aplicació a l'oferta educativa que es detalla a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.3  Oferta de places

3.1  Cada centre i aula de formació de persones adultes ha de fer públic, almenys en el seu tauler d'anuncis abans de l'inici del període de preinscripció indicat a l'annex 2 d'aquesta Resolució, els grups que ofereix per a cada tipus d'activitat educativa.

3.2  El nombre de places per a cada activitat educativa és el que es deriva dels grups assignats, aplicant la relació d'alumnat per grup establerta en la normativa de caràcter general.

El nombre de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir l'alumnat procedent del nivell anterior que s'espera que progressi de nivell i d'alumnat del mateix centre que haurà de romandre un any més en el mateix curs o nivell, el qual no ha de formalitzar la sol·licitud de preinscripció. Aquest alumnat ha de presentar el formulari de confirmació de continuïtat d'acord amb l'apartat 9.4 d'aquesta Resolució.

3.3  L'alumnat que hagi de romandre un any més en un curs o nivell determinat es matricula al mateix centre, si aquest continua oferint els ensenyaments corresponents, llevat que manifesti la seva voluntat en sentit contrari.

3.4  Amb anterioritat a l'inici del procés de preinscripció, el Departament d'Educació i Universitats ha d'informar de l'oferta d'ensenyaments objecte d'aquesta Resolució. Aquesta informació es fa pública i es pot consultar als centres educatius, als serveis territorials, a les oficines gestores i a les pàgines web del Departament d'Educació i Universitats (http://www.gencat.net/educacio) i altres mitjans de difusió que el Departament d'Educació i Universitats determini.

.4  Modificació de l'oferta de places

El nombre de grups es pot modificar per la Direcció General de Centres Educatius a la vista de les dades de preinscripció. La relació d'alumnat admès es fa d'acord amb l'oferta i els grups definitivament assignats. Les modificacions, si s'escau, es comuniquen i es fan públiques pels mateixos mitjans que l'oferta inicial.

.5  Informació

Els centres i aules han d'informar sobre:

a) L'oferta educativa del centre i l'oferta de vacants en cadascuna de les activitats educatives. De cada activitat educativa cal indicar-ne la seva periodicitat: anual, quadrimestral o trimestral i, si s'escau, si és fa en torn de matí, tarda o vespre.

b) Les dates de matriculació corresponents a les ofertes formatives del segon quadrimestre del curs i del segon i tercer trimestre del curs.

c) El projecte educatiu del centre.

Aquesta informació es farà pública en el tauler d'anuncis del centre i mitjançant tots els sistemes d'informació pública de què aquest disposi.

.6  Calendari i procés de preinscripció i matriculació

6.1  El procés de preinscripció s'inicia amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les relacions d'alumnat admès. En l'àmbit d'aplicació d'aquesta Resolució, els períodes de preinscripció i matriculació en les diferents activitats educatives són els que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució. Qualsevol sol·licitud de preinscripció per al curs 2006-2007 presentada abans de l'inici d'aquests períodes té la consideració de nul·la.

6.2  La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins del període indicat, mitjançant la presentació de l'imprès que es troba a disposició dels sol·licitants als centres i aules de formació de persones adultes i als serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats.

6.3  Per poder ser admès o admesa per primera vegada en un centre o aula de formació de persones adultes, cal presentar l'imprès de sol·licitud de preinscripció amb la informació i documentació que es detalla a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

6.4  La sol·licitud s'ha de presentar al centre o aula de formació de persones adultes a la qual es vol accedir.

Al centre o aula de formació de persones adultes s'ha de presentar una única sol·licitud d'admissió en la qual s'indicarà l'oferta o les ofertes educatives que s'hi volen cursar.

Es poden presentar sol·licituds de preinscripció, en diversos centres o aules sempre que es tracti d'activitats educatives diferents.

La presentació de més d'una sol·licitud per accedir a la mateixa oferta educativa, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El centre o aula de formació de persones adultes ha de lliurar a la persona sol·licitant una còpia datada i segellada, acreditativa de la presentació.

La no-acreditació documental del domicili o de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de la seva inclusió en el bloc de prioritat corresponent.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

6.5  Les sol·licituds presentades durant el període de presentació de sol·licituds tenen prioritat respecte de les que arriben fora de termini. El centre que rep una sol·licitud fora de termini li aplica la prioritat corresponent i la introdueix en el procés de preinscripció, indicant que s'ha presentat fora de termini.

.7  Procediment general d'admissió

7.1  Per ordenar les sol·licituds de preinscripció, a cadascuna de les ofertes formatives, s'apliquen, successivament els criteris de prioritat següents:

1. Alumnat que, en el curs 2005-2006, ha cursat qualsevol altra activitat educativa en el mateix centre o aula de les que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Alumnat que resideix o treballa en el mateix municipi on es troba situat el centre o aula.

3. Major proximitat del domicili de residència o de treball, de l'alumnat respecte del municipi on es troba situat el centre o aula.

7.2  Criteri de desempat. En cas d'empat, cada centre o aula farà un sorteig públic, per a cadascuna de les ofertes formatives, de la forma següent:

a) A les sol·licituds empatades se les hi assignarà un número correlatiu.

b) Es farà un sorteig entre els números de les sol·licituds.

c) El número sortejat indicarà la primera sol·licitud, inclosa aquesta, a partir de la qual, i seguint l'ordre ascendent, s'assignen les places. Si arribat al darrer número no s'han assignant totes les places, l'assignació es reprendrà a partir del número 1.

La data del sorteig públic s'ha de posar en el tauler d'anuncis del centre o de l'aula.

7.3  El director o la directora del centre públic o la persona coordinadora de l'aula han de fer pública al tauler d'anuncis la relació ordenada de les sol·licituds, en les dates que s'estableixen en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

La publicació de la relació ordenada de les sol·licituds obre un termini, que s'estableix en l'annex 2, per presentar reclamacions davant el mateix centre o aula.

El dia 3 de juliol de 2006, el director o directora del centre, o la persona coordinadora de l'aula, resolen les reclamacions presentades, i el dia 4 de juliol, de 2006, es fa pública al tauler d'anuncis del centre o aula, la relació definitiva de l'alumnat admès.

.8  Relacions d'alumnat admès

8.1  Els centres i aules de formació de persones adultes publiquen, si més no al seu tauler d'anuncis, les relacions d'alumnat admès de cadascuna de les ofertes educatives.

8.2  El director o la directora del centre públic o la persona coordinadora de l'aula, un cop feta la reunió del consell de centre, en el cas dels centres, o un cop feta la reunió del claustre, en el cas de les aules, farà constar que s'han complert, en allò que és competència del centre o aula, les normes d'admissió de l'alumnat, així com les incidències produïdes, en cas que n'hi hagi hagut. Aquesta informació, degudament impresa i signada, s'arxiva al centre o aula i es farà arribar als serveis territorials corresponents una certificació amb la mateixa informació.

.9  Matriculació

9.1  La matrícula de l'alumnat admès es formalitza en les dates que s'estableixen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

9.2  El centre o aula ha de matricular d'ofici tot l'alumnat d'acord amb les relacions d'alumnat admès. En qualsevol moment l'alumne o l'alumna que hagi obtingut plaça pot renunciar-hi a la mateixa mitjançant escrit dirigit a la persona directora del centre o aula.

9.3  L'alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació acreditativa corresponent, se'l matricula condicionalment.

La matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenta la documentació pendent o no acredita que ha iniciat els tràmits per obtenir-la. Si s'escau, la matrícula s'ajusta al curs o nivell per al qual s'acreditin els requisits acadèmics, sempre que aquest s'imparteixi en el centre o aula.

9.4  Les direccions dels centres i les persones coordinadores de les aules demanaran la confirmació per escrit de la seva continuïtat a l'alumnat del centre o aula, d'acord amb el calendari prevista l'annex 2 d'aquesta Resolució. Per fer aquest tràmit, el centre o aula facilitarà a l'alumnat el "full de confirmació de continuïtat" i ha d'incloure, com a mínim, les dades que s'assenyalen a l'annex 4 d'aquesta Resolució. L'alumnat que no confirmi la seva continuïtat en el període establert es considera que renuncia a continuar matriculat en el centre o aula.

9.5  Acabat el procés ordinari d'admissió dels diferents ensenyaments, la direcció del centre o la persona coordinadora del aula, ha de comunicar al Departament d'Educació i Universitats, en les dates i pel procediment que s'indica a l'annex 2, les dades de matriculació corresponents. Si al finalitzar el termini establert a l'annex 2 no s'han rebut aquestes dades s'entén que el centre no té alumnat en l'ensenyament i curs corresponents.

9.6  Període extraordinari de matrícula.

Els centres i aules que, un cop acabat el període ordinari de matrícula, disposin de places vacants, obriran un període extraordinari de matrícula de l'activitat o activitats educatives amb places vacants, que seguirà el procediment següent:

a) Els dies 4 al 8 de setembre de 2006 anunciaran en el tauler d'anuncis les ofertes formatives indicant-ne en nombre de places vacants.

b) Els dies 12 al 15 de setembre de 2006 procediran a matricular l'alumnat, per l'ordre d'arribada.

9.7  Matrícula fora de termini.

Un cop finalitzat el període extraordinari de matrícula, el director o directora del centre o el coordinador o coordinadora de l'aula podrà admetre matrícula fora de termini en les ofertes formatives amb places vacants.

.10  Condicions d'edat per a la matrícula

10.1  Amb caràcter general, per accedir a les ofertes educatives dels centres i aules de formació de persones adultes cal tenir complerts els 18 anys o bé complir-los durant l'any 2006.

10.2  Excepcions:

a) Poden accedir als ensenyaments del bloc de formació bàsica, les persones majors de 16 anys que per raons laborals o altres circumstàncies especials no puguin assistir regularment als centres ordinaris o siguin esportistes d'alt rendiment.

b) En el curs de preparació a cicles formatius de grau mitjà poden matricular-se les persones que, a la fi del període de preinscripció, hagin complerts els 16 anys.

c) Poden accedir al curs d'acolliment lingüístic dels ensenyaments de llengua catalana del bloc d'ensenyaments inicials i bàsics, les persones que, a la fi del període de preinscripció, hagin complerts els 16 anys.

.11  Recursos i reclamacions

Contra la relació d'alumnat admès i altres decisions del centre o l'aula sobre l'admissió de l'alumnat es pot reclamar, en el termini de 3 dies hàbils, davant el director o la directora del centre públic o la persona coordinadora de l'aula, els quals hauran de donar resposta el primer dia hàbil següent. Contra les decisions relatives a aquestes reclamacions es pot interposar recurs d'alçada, davant el corresponent director o directora dels serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats.

Disposició final

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 9 de juny de 2006

Montserrat Casas Vilalta

Directora general de Centres Educatius

Annex 1

Oferta educativa

Blocs

Ensenyaments

Activitats educatives

a) Ensenyaments Inicials i bàsics

1. Llengua catalana

Curs de nivell inicial (acolliment lingüístic)

   

Curs de nivell bàsic

   

Curs de nivell llindar

 

2. Llengua castellana

Curs de nivell inicial

   

Curs de nivell bàsic

 

3. Llengua estrangera

Anglès nivell inicial

   

Francès nivell inicial

 

4. Informàtica

Informàtica, alfabetització digital I

   

Informàtica, alfabetització digital II

b) Formació Bàsica

1. Cicle de formació instrumental

Nivell 1

   

Nivell 2

   

Nivell 3

 

2. Cicle d'educació secundària

Nivell 1

   

Nivell 2

   

Nivell 3

c) Preparació per a proves d'accés

1. A cicles formatius de grau mitjà

.

 

2. A cicles formatius de grau superior

.

 

3. A la universitat per a majors de 25 anys

.

d) Competències per a la societat

1. Llengua estrangera

Llengua anglesa a nivell funcional

de la informació

 

Llengua francesa a nivell funcional

 

2. Informàtica

Informàtica a nivell d'usuari I

   

Informàtica a nivell d'usuari II

 

Annex 2

Calendari de preinscripció i matrícula

Confirmació de la continuïtat d'estudis: del 19 al 23 de juny de 2006.

Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: entre el 19 i el 23 de juny de 2006, ambdós inclosos.

Publicació de les relacions ordenades de sol·licituds: 27 de juny de 2006.

Termini de reclamació a les relacions ordenades: 28, 29 i 30 de juny de 2006.

Resolució de les reclamacions a les relacions ordenades: 3 de juliol de 2006.

Publicació de les relacions d'alumnat admès: 4 de juliol de 2006.

Matrícula d'ofici: el 4 de juliol de 2006.

Comunicació a la subdirecció general de formació de persones adultes de les dades de matriculació, i, si en hi ha d'alumnat que no ha obtingut plaça: no més tard del 15 de juliol de 2006.

Període extraordinari de matrícula (si es disposen de places vacants)

a) Anunci de les activitats educatives amb indicació del nombre de places vacants: del 4 al 8 de setembre de 2006

b) Matriculació de l'alumnat, per l'ordre d'arribada: del 12 al 15 de setembre de 2006.

Annex 3

Informació i documentació a presentar al fer la preinscripció

a) Informació mínima que ha de contenir la sol·licitud de preinscripció

Dades personals:

Nom i dos cognoms

Número del DNI, o del NIE o de la TIS

Data de naixement

Lloc de naixement

Dades acadèmiques (ensenyaments cursats)

En centres o aules de formació de persones adultes:

Nom del centre o aula

Ensenyaments: (denominació i curs).

Altres:

Primària/EGB: fins al (indiqueu-lo) curs.

Secundària: fins a (indiqueu-lo) d'ESO.

Altres activitats educatives (especifiqueu-les):

Dades laborals

Treballa: sí o no.

Horari laboral:

Ocupació:

Ensenyament/s que es vol/volen cursar

(poseu el nom de "l'ensenyament" i el nom de "l'activitat educativa", si n'hi ha, que consta en la relació d'oferta formativa)

Franja horària preferent: matí, tarda o vespre.

Lloc, data i signatura

b) La documentació acreditativa de la identitat de la persona

Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos:

Si l'alumne o alumna és major d'edat:

Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la TIS (targeta d'identificació sanitària) de l'alumne o alumna.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocòpia de la TIS (targeta d'identificació sanitària) de l'alumne o alumna.

Les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditar-se amb la els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen. Si no es disposa de la TIS en el moment de la preinscripció, s'ha de sol·licitar i presentar-la en el moment de la matrícula o quan s'expedeixi.

c) Documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics, si n'hi ha.

d) Documentació acreditativa de la proximitat del domicili de residència o de treball de l'alumne o alumna.

Només quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d'entrada, del canvi de domicili a la Delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.

Quan es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.

e) Pel que fa a l'accés als ensenyaments de la formació bàsica, de les persones majors de 16 anys i menors de 18 anys que per raons laborals o altres circumstàncies especials no puguin assistir regularment als centres o aules, o per ser esportistes d'alt rendiment, la documentació acreditativa de les esmentades circumstàncies.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb l'article 7.4 d'aquesta Resolució, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Annex 4

Dades mínimes del formulari de confirmació de continuïtat

Cognoms i nom

DNI/NIE/TIS (targeta d'identificació sanitària)

Adreça

Municipi

Codi postal

Oferta educativa que es vol cursar en el curs 2006-2007:

Bloc

Ensenyament

Activitat educativa (si n'hi ha)

Lloc, data i signatura

El centre o aula, si ho considera oportú, podrà demanar més dades que siguin necessàries per la seva gestió d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals.

En el formulari hi ha de constar la següent nota informativa per tot l'alumnat:

Protecció de dades

Aquestes dades estan protegides d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En el cas que el centre o aula demani més dades haurà d'afegir una nota similar per tal d'informar que les dades esmentades i qualsevol altra que el centre o aula consideri oportú demanar quedaran integrades en la base de dades d'alumnes del centre o aula.

(06.159.234)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal