Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4672 - 10/07/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007. (Pàg. 30477)


RESOLUCIÓ

EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007.

L'article 1 del Decret 133/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001), sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005), estableix la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball de personal interí docent.

D'altra banda, per l'Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny, s'ha regulat el procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

En conseqüència,

Resolc:

.1  Regular les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats que es facin a partir del curs 2006-2007, d'acord amb les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2  Delegar la competència a la directora general de Personal Docent,per anunciar i resoldre les convocatòries per formar part de l'esmentada borsa de treball i determinar les especialitats dels diferents cossos docents per a les quals es necessita disposar de candidats en cada servei territorial del Departament d'Educació i Universitats.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 27 de juny de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

Annex 1

Bases

I. Normes generals de participació

1. Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir necessàriament els requisits següents:

a) Ser espanyol, tenir la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d'edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i al lloc de treball que s'hagi d'ocupar.

d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l'ingrés en els respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.

Cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer.

Cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent a efectes de docència.

f) Estar en possessió del certificat d'aptitud pedagògica (CAP), del certificat de qualificació pedagògica (CQP), del títol d'especialització didàctica o altres d'equivalents, en cas que sigui exigible.

Quedaran exempts d'aquest requisit els candidats que tinguin el títol de mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari i els llicenciats en pedagogia.

Igualment, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria 1 del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, modificat pel Reial Decret 1258/2005, de 21 d'octubre, quedaran exempts d'aquest requisit els qui acreditin haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos exercits en períodes discontinus en centres públics o privats. A aquests efectes només es tindran en compte els centres a què fan esment els articles 107 i 108 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Tampoc serà exigible aquest requisit als qui participin per les especialitats de psicologia, pedagogia i tecnologia, per les especialitats de formació professional i d'ensenyaments de règim especial.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Educació i Universitats, i l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

h) No ser funcionari de carrera o en pràctiques del cos al qual es pretén accedir.

i) Tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball que s'hagi d'ocupar d'acord amb l'annex 4.

Així mateix, per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius, caldrà superar una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o una substitució de les especialitats següents:

Cos de professors d'ensenyaments secundaris:

503  Assessoria d'imatge personal

506  Hoteleria i turisme

507  Informàtica

511  Organització i processos de manteniment de vehicles

519  Processos i mitjans de comunicació

522  Processos i productes d'arts gràfiques

523  Processos i productes de fusta i mobles

Cos de professors tècnics de formació professional

601  Cuina i pastisseria

603  Estètica

604  Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605  Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

609  Manteniment de vehicles

610  Màquines, serveis i producció

611  Mecanització i manteniment de màquines

614  Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

615   Operacions de processos

618  Perruqueria

623  Producció en arts gràfiques

626  Serveis de restauració

627  Sistemes i aplicacions informàtiques

628   Soldadures

629  Tècniques i procediments d'imatge i so

Les persones que acreditin l'experiència docent prèvia en llocs de treball del cos i l'especialitat corresponent de sis mesos en centres docents o acreditin documentalment una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no hauran de realitzar aquesta prova.

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic i s'estructurarà en dues parts: una primera part en la qual s'hauran de respondre preguntes obertes de tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s'haurà de realitzar un exercici pràctic. El contingut de la prova tindrà com a referència els objectius i els continguts establerts en el currículum dels crèdits dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent. La informació relativa a l'esmentat currículum es troba a l'adreça d'internet (http://www.xtec.es/fp) (a partir d'aquí cal entrar a l'apartat de cicles formatius i dintre d'aquest anar a currículum).

La durada aproximada de la prova serà de quatre hores i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un inspector d'Educació de l'àrea de formació professional i dos professors funcionaris de l'especialitat designats per la Direcció General de Personal Docent, a proposta de la Direcció General de Formació Professional.

Per ocupar llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en escoles oficials d'idiomes, el Departament d'Educació i Universitats podrà establir la superació d'una prova.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres públics dependents del Departament d'Educació i Universitats no hauran de realitzat aquesta prova.

La prova consistirà en una entrevista oral en la qual el candidat demostri la competència lingüística suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent i una prova escrita en la qual el candidat demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova serà de dues hores i mitja i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un inspector d'Educació o director/a d'EOI i dos professors de cada especialitat, designats per la Direcció General de Personal Docent a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

També es podrà establir la superació d'una prova per ocupar llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en escoles d'arts i superiors de disseny, sempre que les persones que han d'ocupar aquests llocs de treball no hagin prestat serveis en escoles d'arts i superiors de disseny, dependents del Departament d'Educació i Universitats durant un mínim de 6 mesos en l'especialitat.

Amb la publicació de la llista provisional admesos i exclosos establerta a l'apartat III d'aquest annex es farà pública la data i hora de realització de la prova de capacitació per aquelles especialitats per a les quals es requereixi.

El fet de no assistir a la realització de la prova o resultar no apte suposarà l'exclusió del candidat per aquesta especialitat a la llista definitiva.

Els requisits han d'estar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. A l'annex 2 els documents justificatius d'aquests requisits que caldrà presentar en el servei territorial demanat com a preferent durant el termini de presentació de sol·licituds.

II. Procediment i formalització de la sol·licitud

El Departament d'Educació i Universitats a través de l'adreça d'internet http://www.gencat.net/educacioiuniversitats (Educació, apartat de Professorat dins d'aquest a Borsa d'interins i finalment a l'apartat Admissió a la borsa de treball) posarà a disposició de les persones interessades, la sol·licitud que hauran de formalitzar mitjançant procediment telemàtic i a la qual hauran d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya.

Els navegadors d'Internet que s'han d'utilitzar són Mozilla Firefox o Microsoft Explorer (versió 5.5 o superior).

Els terminis per presentar sol·licituds, les especialitats a les quals es pot accedir i els serveis territorials que necessiten disposar de nous candidats per formar part de la borsa de treball de personal interí docent es faran públics, en el DOGC per resolució de la directora general de Personal Docent i mitjançant l'adreça d'Internet esmentada anteriorment, al llarg del curs escolar en funció de les necessitats de cobertura dels llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions. Per tant, caldrà que els interessats consultin tant el DOGC com l'esmentada pàgina d'internet per conèixer les noves convocatòries d'admissió a la borsa de treball.

Les persones interessades emplenaran els diferents apartats de la sol·licitud d'acord amb les instruccions que aniran apareixent en l'aplicació informàtica i que corresponen a:

Dades personals.

Dades acadèmiques.

Cossos i especialitats en els quals desitgen treballar i per les quals estan degudament capacitats.

Àmbits territorials. Les peticions d'aquests àmbits es faran mitjançant els apartats a), b) i c).

En l'apartat a) els interessats podran demanar, per ordre de preferència, peticions de districtes municipals (Barcelona-ciutat), municipis i comarques del servei territorial demanat com a preferent i hauran de sol·licitar com a mínim un districte municipal (Barcelona-ciutat) o un municipi per a la resta de serveis territorials.

A l'apartat b) podran demanar, per ordre de preferència, les comarques incloses en l'àmbit territorial mínim per a l'adjudicació d'ofici dintre del servei territorial demanat com a preferent. Quatre comarques en aquells serveis territorials que estiguin formats per un nombre superior de comarques i, de totes les comarques per a la resta de serveis territorials, a excepció de Barcelona-ciutat que seran tots els districtes municipals. No s'adjudicarà cap destinació d'ofici fora de l'àmbit territorial demanat a la sol·licitud explícitament.

En l'apartat c) es podrà manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques d'altres serveis territorials diferents del servei territorial demanat com a preferent.

Disponibilitat per prestar serveis en llocs de treball i centres especials.

Mèrits al·legats referents a l'experiència professional docent i la formació acadèmica segons els criteris establerts en el barem que figura a l'annex 2 i on consten els documents justificatius d'aquests mèrits.

En el moment d'escollir el servei territorial preferent caldrà que el candidat tingui en compte les especialitats convocades en els diferents serveis territorials per tal que aquesta elecció li proporcioni a curt termini una destinació.

Emplenada la sol·licitud i al tramitar-la i registrar-la per via telemàtica definitivament, es considerarà presentada davant de l'Administració i, després d'aquesta tramesa no es podrà modificar. A partir de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos s'establiran terminis per introduir en la sol·licitud les modificacions que els interessats considerin oportunes en funció dels canvis de necessitats i expectatives que s'hagin pogut originar durant el curs escolar.

Efectuada la tramitació i registre de la sol·licitud, caldrà imprimir el document que generarà el sistema i en el qual figuraran les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, dades personals, dades acadèmiques, especialitats i àmbits territorials demanats, els llocs de treball i centres especials demanats i puntuacions dels apartats de l'autobarem.

Així mateix, l'aplicació informàtica originarà un document que especificarà la documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud que l'interessat haurà d'adjuntar i presentar conjuntament amb el model de declaració jurada o promesa (apartat I.1.d) que també facilitarà el sistema, en el registre del servei territorial del Departament d'Educació i Universitats demanat com a preferent, durant el termini de presentació de sol·licituds establert.

III. Contingut i publicació de la llista d'admesos i exclosos

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, els serveis territorials que en cada cas hagin estat demanats com a preferents comprovaran la documentació justificativa aportada pels candidats i revisaran la valoració dels mèrits al·legats, assignant-los la puntuació que els correspongui.

Abans de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Personal Docent farà pública la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions. En aquesta llista, que s'exposarà en el tauler d'anuncis dels serveis territorials i del Departament d'Educació i Universitats i que també podrà consultar-se mitjançant l'adreça d'Internet: http://www.gencat.net/educacioiuniversitats (Educació, apartat de Professorat dins d'aquest a Borsa d'interins i finalment a l'apartat Admissió a la borsa de treball), hi constaran almenys les dades següents:

Cognoms i nom.

Número del DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat, en el cas que no tingui l'espanyola.

Especialitats per a les quals estigui capacitat i pugui impartir.

Titulació acadèmica.

Puntuació total obtinguda desglossada en els apartats i subapartats que configuren el barem.

Número d'ordre que ocupa a la llista.

Servei territorial sol·licitat com a preferent.

Motiu d'exclusió dels candidats provisionalment exclosos.

L'ordenació dels participants es farà d'acord amb la puntuació total obtinguda i en el cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

a) Més puntuació als apartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren al barem de l'annex.

b) Més puntuació als subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren al barem de l'annex 3.

c) Més edat.

S'obrirà un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de l'exposició de la llista provisional d'admesos i exclosos, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que creguin oportunes davant els serveis territorials que hagin demanat com a preferent o presentar, si s'escau, documentació justificativa de mèrits ja al·legats en la sol·licitud de participació sempre que aquests hagin estat assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La Direcció General de Personal Docent estimarà o desestimarà les reclamacions presentades i admetrà, o no, la nova documentació justificativa lliurada, mitjançant la resolució en què es faci pública la llista definitiva d'admesos i exclosos per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions en centres docents públics d'ensenyaments no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats. La llista esmentada s'exposarà en el tauler d'anuncis del Departament d'Educació i Universitats i en els dels serveis territorials i també podrà consultar-se mitjançant l'adreça d'Internet anteriorment esmentada.

Amb la publicació de la llista definitiva s'entendran resoltes, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la llista provisional i es consideraran efectuades les notificacions als interessats.

Contra la resolució esmentada, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Una vegada elevada a definitiva la llista baremada, el número d'ordre assignat a cada candidat no es modificarà durant el curs escolar i en cap cas es valoraran nous mèrits

Si en qualsevol moment arriba a coneixement de l'Administració que algun dels mestres o professors nomenats per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions ha comès falsedat en la presentació dels documents justificatius, se li rescindirà el nomenament, amb l'audiència prèvia a l'interessat i, si escau, es passarà el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

IV. Adjudicació a llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions

Inicialment a les persones que entrin a formar part de la borsa de treball de personal interí docent se'ls adjudicarà destinació seguint el procediment establert a l'apartat 3.1 de la Resolució EDU/2274/2006, de 28 de juny, que complementa la Resolució EDC/1333/2006, de 4 de maig, per la qual s'aproven instruccions relatives a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent per el curs 2006-2007, dins de l'àmbit del servei territorial demanat com a preferent i quan es posi en funcionament el procediment telemàtic d'adjudicacions de destinacions, d'acord amb l'apartat 3.3 de l'esmentada Resolució, es tindran en compte les peticions d'àmbits territorials de la sol·licitud.

Quan correspongui adjudicar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o substitució a un mestre o professor al qual els òrgans competents hagin reconegut una disminució física igual o superior al 33%, sempre que acrediti la compatibilitat entre la disminució i l'exercici de les tasques docents pròpies del cos, aquest rebrà una atenció preferent a l'hora d'adjudicar-li destinació, per tal d'adequar la seva adscripció a un lloc de treball apropiat.

V. Nomenament com a personal interí/substitut docent

Quan els serveis territorials adjudiquin un lloc de treball al professorat nomenat per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions, aquest rebrà una credencial de nomenament on s'especificaran les dates d'inici i cessament previstes, l'especialitat del lloc de treball que ocuparà, i el motiu que ha originat la vacant o substitució. Les dates especificades a la credencial no les podrà modificar unilateralment l'Administració, llevat dels casos en què es produeixi una reincorporació anticipada d'un funcionari, la qual cosa provocarà el cessament del professorat nomenat.

Sens perjudici de les normes reglamentàries que siguin aplicables al moment d'acceptació del nomenament, la persona interessada presentarà una declaració jurada conforme no treballa en cap altre lloc de treball ni públic ni privat. L'ocupació d'un segon lloc de treball o l'exercici d'un segon càrrec o activitat al sector públic o privat requerirà la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que només s'atorgarà en els casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

També caldrà presentar una certificació mèdica de no patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del tipus de lloc de treball que s'hagi d'ocupar.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc de treball, i en el termini màxim de 45 dies, el professorat nomenat rebrà el document de nomenament corresponent, que tindrà validesa legal a tots els efectes.

Annex 2

Documentació justificativa dels requisits

.1  Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si no, una fotocòpia del passaport.

.2  Fotocòpia compulsada del títol exigit o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o bé una certificació que acrediti la realització i convocatòria d'aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'hi haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària.

.3  Exclusivament per al cos de professors d'ensenyament secundari, certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica, excepte per a les especialitats de psicologia i pedagogia, tecnologia i les de la formació professional específica. També podrà justificar-se mitjançant el resguard d'haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del certificat d'aptitud pedagògica s'al·legui experiència docent efectiva durant dos cursos acadèmics, s'acreditarà aquest fet mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d'un centre públic. Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat, l'esmentada certificació haurà de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació, o pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d'altre col·legi professional, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts.

.4  Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats que no posseeixen la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública al seu estat d'origen.

.5  Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

.6  Fotocòpia compulsada de la titulació idònia que capacita per ocupar un lloc o llocs de treball de l'especialitat o les especialitats que se sol·liciten.

Annex 3

Barem i documents justificatius dels mèrits

Únicament es valoraran els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

.1  Experiència docent (màxim 18 punts)

1.1  Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida pel/per la directora/a del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació, i pel/per la cap del servei de personal dels serveis territorials corresponents, o bé pel/per la secretari/a del col·legi de doctors i llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departament d'Educació i Universitats s'haurà d'acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d'empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.

Per poder computar els serveis prestats als becaris de formació de docència i recerca com a experiència docent, caldria que la universitat on els ha prestat certifiqués que estan en possessió de totes i cadascuna de les facultats pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matèria d'un curs, que avaluen els alumnes de la matèria esmentada i que signen les actes corresponents).

També computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d'infants.

.2  Formació acadèmica

2.1  Expedient acadèmic del títols al·legats (sempre que en la certificació acadèmica consti la nota mitjana).

Es valorarà exclusivament la nota mitjana dels títols al·legats com a requisit de titulació que preveu l'apartat I.1.e) de l'annex 1 de la Resolució, tal i com a continuació s'indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana.

En el cas que en la nota mitjana de l'expedient acadèmic no hi figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

2.2  Per cada títol de doctor, 5 punts, màxim 10 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3  Per titulacions universitàries, màxim 20 punts.

2.3.1 Per cada titulació universitària de primer cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

2.3.2 Per cada titulació universitària de segon cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica.

Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle haurà d'esmentar que ha superat el primer cicle.

2.4  Per titulació de les escoles oficials d'idiomes:

2.4.1 Per cada titulació de cicle elemental, 1 punt.

2.4.2 Per cada titulació de cicle superior, 2 punts.

La puntuació corresponent a una titulació de cicle superior no serà acumulable a la del cicle elemental de la mateixa titulació.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica corresponent.

2.5  Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d'un mínim de 15 hores, diploma de postgrau o màsters finalitzats, 0,5 punts per cada 15 hores acreditades. Puntuació màxima 5 punts.

En aquest apartat es valorarà tant haver participat com haver impartit cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Educació i Universitats o del de Benestar i Família o bé organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d'Educació i Universitats, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d'Educació i Ciència; així com els diplomes de postgrau o màsters finalitzats.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les inclogui). Per els cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l'esmentat pla, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

En cap cas no podran ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.

En el cas dels cursos de postgrau i màsters, fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició. En qualsevol cas és imprescindible especificar les hores de durada del postgrau o màster.

Annex 4

Taula de titulacions

Cos de mestres

ALL  Audició i llenguatge

Mestre d'Audició i Llenguatge (RD 1440/91)

Mestre +:

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 94-96 (UAB) Homologat 19/06/96.

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 94-96 (UB) Homologat 19/06/96.

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge UAB Promoció 91-92 Homologat Resolució 26/10/93.

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge UB Promoció 91-92 Homologat Resolució 26/10/93.

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 88-90 (Universitat de València) Homologat 21/09/23

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 93-95 (UAB).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 93-95 (UB).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 94-96 (Universitat de Girona).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Resolució 22/03/91 (DOGC 15/04, BOE 07/11).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge (Ordre 27/06/83, Ordre 30/06/86, 23/03/90).

Curs d'especialització Promoció 92-93 UB Resolució Aprovada 9/03/94 (DOGC 18/03/94).

Curs d'Audició i Llenguatge Resolució 20/09/60 (BOE 29/09).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge Ordre 30/07/74 (BOE 03/09).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge Ordre 14/12/78 (BOE 04/01/79).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge Resolució 28/01/82 (BOE 19/03).

Certificat en Rehabilitació Audiofonologia i Logopèdica.

Certificat en Rehabilitació del Llenguatge.

Curs Audició i Llenguatge Convocat per MEC o CCAA.

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Promoció 2002-04 UG (Resolució 22/11/02).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Promoció 2002-04 UB,UAB (Resolució 15/03/04).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Promoció 2003-05 ULL,UAB (Resolució 15/03/04).

Curs d'especialització Promoció 91-93 Saragossa Homologat 13/12/93 (BOE 07/01/94).

Curs Especialitat Audició i Llenguatge Promoció 99-01 (UB/UAB).

Màster Audició i Llenguatge Promoció 2000-01 (Resolució 12/11/02) (UG).

Professor Especialista en Pertorbacions del Llenguatge i de l'Audició.

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Promoció 2000-02 UAB/UB/ULL (Resolució 17/08/02).

Curs d'especialització Promoció 92-93 UAB Homologat Resolució 17/03/94 (BOE 29/03).

Curs d'Educació Especial Audició i Llenguatge 92-94 (UAB) Homologat 22/03/95 (BOE 05/04).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge Resolució 14/08/80 (BOE 22/09).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Promoció 97-99 (UB, UAB, ULL) Resolució 20/07/98.

Curs d'Educació Especial Audició i Llenguatge 92-94 (UB) Homologat 22/03/95 (BOE 05/04).

Curs d'especialització 96-98 Resolució 13/05/97 (UB, UAB, ULL, UGI).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 95-97 (UAB) Equivalent Resolució 19/06/96.

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 95-97 Equivalent Resolució 19/06/96.

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Promoció 2002-04 (Resolució 15/03/04) (UB,UAB).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge (Ordre 01/09/81, DOGC 06/11).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Convocat MEC o CCAA (des d'Ordre 11/01/96).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge (Ordre 01/09/82, DOGC 17/09).

Educació Especial Audició i Llenguatge (reconegut per Altres Administracions).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Resolució 30/06/00 (UB/UAB/UG Prom. 98-00).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Ordre 29/07/67 (BOE 19/08/67)

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge Promoció 2001-03 (Resolució 12/11/02) (UB,UAB).

Diploma en Logopèdia Conveni Administració-Universitats.

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge (Ordre 31/01/83, DOGC 25/02).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 89-91 UB Homologat Resolució 26/03/92 (BOE 14/05).

Curs d'especialització en Audició i Llenguatge 89-91 Sant Cugat Homologat Resolució 26/03/92 (BOE 14/05).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge (Resolució 14/07/83, BOJA 22/07).

Diploma en Patologia del Llenguatge de l'Hospital Sant Pau.

Diplomat Logopèdia.

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge (Ordre 30/11/70, BOE 02/02/71).

Curs d'especialització en Educació Especial Audició i Llenguatge (Resolució 01/09/83, DOGC 26/10).

EES  Educació especial

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (educació especial, Pla Experimental 1971).

Mestre d'Educació Especial (RD 1440/91).

Mestre +:

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 22/11/82, BOE 05/01).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 01/09/83, DOGC 26/10).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 01/09/84, DOGC 19/09).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 04/07/85, DOGC 07/08).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 10/11/81, BOE 07/12).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 26/05/80, BOE 09/07).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 14/07/83, BOJA 22/07).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 16/04/84, BOCAC 05/05).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 16/05/85, BOPV 09/07).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 25/03/82, BOE 24/06).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 18/10/83, BOJA 28/10).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 26/02/80, BOE 21/03).

Adquisició nova especialitat Pedagogia Terapèutica Educació Especial

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 31/07/78, BOE 24/08).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 17/05/84, BOE 26/05).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 29/08/70,BOM 05/10).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 28/06/73, BOE 06/07/07).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 26/10/81, BOPV 11/11).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 26/02/76, BOE 10/03).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 19/05/78, BOE 25/05).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 15/03/85, BOJA 28/03).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 11/02/81, BOE 14/03).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 06/05/82, BOPV 29/05).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 01/09/82, DOGC 15/09).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Ordre 01/09/81, DOGC 16/09).

Curs d'especialització 96-98 Resolució 13/05/97 (ULL, UGI, URL, URV).

Curs Educació Especial Pedagogia Terapèutica 92-94 (URL) Homologat 22/03/95 (BOE 05/04).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 26/05/82, BOE 18/06).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 06/06/84, DOGC 26/06).

Curs Educació Especial Pedagogia Terapèutica 93-94 (UAB) Homologat 22/03/95 (BOE 05/04).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 28/02/79 (BOE 22/03).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 16/11/64 (BOE 01/12).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Resolució 29/07/65 (BOE 17/08).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Resolució 26/05/80 (BOE 11/08).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Resolució 13/10/69 (BOE 23/10).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Resolució 12/01/82 (BOE 26/01).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Resolució 10/06/67 (BOE 27/06).

Curs d'especialització en Educació Especial Promoció 2003-04 UAB (Resolució 15/03/04).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 29/05/81 (BOE 30/07).

Curs d'especialització Promoció 91-92 Sant Cugat Homologat Resolució 23/02/93.

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 26/07/78 (BOE 20/09).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 24/07/62 (BOE 21/08).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 23/02/79 (BOE 01/03).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 21/06/76 (BOE 01/10).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 20/03/74 (BOE 03/05).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 17/03/75 (BOE 17/06).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 30/07/74 (BOE 05/09).

Professor especialista en Pedagogia Terapèutica.

Llicenciat en Filosofia Ciències de l' Educació (ciències de l'educació-orientació escolar).

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (pedagogia terapèutica-educació especial).

Llicenciat en Filosofia i Lletres (ciències de l'educació-pedagogia terapèutica-educació especial).

Llicenciat en Filosofia i Lletres (pedagogia-educació especial).

Curs d'especialització en Educació Especial Convocat MEC o CCAA (des d'Ordre 11/01/96).

Curs d'especialització en Educació Especial Promoció 2002-04 UG (Resolució 22/11/02).

Diploma en Educació Especial segons conveni entre Administracions.

Curs d'especialització Pedagogia Terapèutica Ordre 27/06/83 (DOGC 29/07) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Blanquerna.

Màster en Educació Especial Promoció 2002-04 (UG).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 01/10/84, DOGC 05/12).

Curs Especialitat Educació Especial Promoció 99-01 (URL).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 28/01/82, BOE 19/03).

Curs d'especialització Pedagogia Terapèutica Ordre 27/06/83 (DOGC 29/07).

Curs d'especialització en Pedagogia Terapèutica Escola Universitària Sant Cugat Resolució 01/10/9.

Educació Especial Pedagogia Terapèutica (reconegut per Altres Administracions).

Curs d'especialització en Educació Especial Promoció 2001-03 (Resolució 12/11/02) (Escola Universitària de Formació de Professorat Blanquerna)

Curs d'especialització Pedagogia Terapèutica 93-95 (URL).

Curs d'especialització en Pedagogia Terapèutica 94-96 (URL) Homologat 19/06/96.

Curs d'especialització en Pedagogia Terapèutica 94-96 (UAB) Homologat 19/06/96.

Curs d'especialització en Educació Especial Resolució 10/11/98 (UAB/UOC).

Curs d'especialització en Educació Especial Resolució 04/10/99 (UAB/UOC).

Curs d'especialització Pedagogia Terapèutica 94-95 (UAB).

Curs d'especialització en Educació Especial Promoció 2002 (Resolució 12/11/02) (UAB).

Curs d'especialització en Pedagogia Terapèutica Promoció 99 UOC (Resolució 11/11/97).

Curs d'especialització Pedagogia Terapèutica Promoció 97-99 Resolució 20/07/98 (UOC/UB/UAB/UGI/URV/Vic/UL).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 12/06/79 (BOE 17/07).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Resolució 10/07/69 (BOE 22/07).

Màster en Educació Especial Promoció 2000-01 (Resolució 12/11/02) (UG)

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 30/05/84, DOGV 23/08).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica (Resolució 29/10/84, DOGV 31/12).

Curs d'especialització en Educació Especial Promoció 2003-04 (Resolució 15/03/04) (UAB).

Curs d'especialització Promoció 91-93 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Blanquerna (URL) Aprovada Resolució 21/01/94.

Curs d'especialització Pedagogia Terapèutica 94-96 (Universitat de Girona).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 09/06/78 (BOE 24/06).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Ordre 08/07/72 (BOE 29/11).

Curs d'especialització Promoció 95-97 (URL).

Curs d'especialització Promoció 95-97 (UAB).

Curs d'especialització Promoció 92-93 Sant Cugat (UAB) Aprovada Resolució 21/01/94.

Curs d'especialització en Educació Especial 2000-01 UB/USOC (Resolució 17/08/02).

Curs d'especialització en Educació Especial 2000-02 URL (Resolució 17/08/02).

Curs d'especialització en Educació Especial Pedagogia Terapèutica Resolució 02/10/86 i Ordre 26/03/90.

Curs d'especialització en Educació Especial Resolució 30/06/00 (UG/UB-UGT/UB-USOC/URL-SECC).

Curs d'especialització en Educació Especial Resolució 04/12/90 (BOE 10/12) Resolució 27/11/90.

Curs d'especialització en Pedagogia Terapèutica Ordre 27/06/83 (DOGC 29/07) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Blanquerna (URL).

Curs d'especialització en Pedagogia Terapèutica Promoció 99 UB (Resolució 12/05/99).

Curs d'especialització en Pedagogia Terapèutica Homologat OM 04/12/63.

Curs d'especialització en Educació Especial Promoció 02-03 (DOGC 17/06/02) (UAB).

INF  Educació infantil

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, educació preescolar (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (educació preescolar).

Mestre d'Educació Infantil (RD 1440/91).

Mestre +:

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 10/05/79, BOE 14/05).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 07/09/83, BOE 12/09).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 16/04/80, BOE 21/04).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 16/04/84, BOCAC 05/05).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 05/03/81, BOE 20/03).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 20/04/82, BOE 24/04).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 22/07/81, BOE 17/09).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 01/07/83, DOGC 03/08).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 10/07/75, BOE 15/09).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 28/05/81, BOE 18/06).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 28/10/83, DOGC 30/11).

Curs d'especialització en Educació Infantil Promoció 02-03 (DOGC 17/06/02) (UOC).

Curs d'especialització en Educació Preescolar 95-96 (UAB).

Curs d'especialització en Educació Infantil 2000/02 URL (Resolució 17/08/02).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Resolució 01/06/82, BOE 28/07).

Curs d'especialització en Educació Preescolar OM 31/10/52 (BOM 10/11).

Curs d'especialització en Educació Infantil Resolució 10/11/98 (UB/UAB/UOC/UG/ULL/URV).

Curs d'especialització en Educació Infantil Promoció 99 UB (Resolució 12/05/99).

Curs d'especialització en Educació Infantil Resolució 30/06/00 (UB-UGT/URL Prom 98-00).

Curs d'especialització en Educació Preescolar 95-96 (UB).

Curs d'especialització en Educació Preescolar Promoció 93-94 País Basc Resolució 31/10/94 BOE 10/11.

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 01/02/78, BOE 16/03).

Curs Especialitat en Educació Infantil Promoció 99-01 (URL/UNED-USOC).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 10/09/76, BOE 20/09).

Curs d'especialització en Educació Infantil Resolució 04/10/99 (UB/UAB/UG/URV/URL/UOC).

Curs d'especialització en Educació Infantil Promoció 2001/03 (Resolució 12/11/02) (Escola Universitària de Formació de Professorat Blanquerna).

Curs d'especialització Convocat Resolució 20/11/96 (UB/UAB/UGI/ULL/URV).

Curs d'especialització Convocat Resolució 11/11/97 (UB/UAB).

Curs d'especialització 96-98 Resolució 13/05/97 (UB, UAB, UGI, ULL, URV, URL).

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (Educació Preescolar).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 01/06/82, DOGC 02/07).

Curs d'especialització en Educació Preescolar Promoció 99 UOC (Resolució 11/11/97).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 27/10/86, BOPV 21/11).

Llicenciat en Filosofia i Lletres (ciències de l'educació/educació preescolar).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 04/06/87, BOE 09/06).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 12/03/79, BOE 17/03).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 13/09/85, BOE 18/09).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 23/06/86, BOE 26/06).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 24/02/75, BOE 03/03).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 25/09/85, BOJA 11/10).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 26/05/86, BOPV 11/06).

Curs d'especialització en Educació Preescolar Promoció 97-99 Resolució 20/07/98 (UB/UAB/UOC/URL).

Curs d'especialització en Educació Preescolar Convocat MEC o CCAA (Ordre 11/01/96).

Curs d'especialització en Educació Preescolar (Ordre 03/05/83, BOE 09/05).

Educació Preescolar (reconegut per Altres Administracions).

PAN Educació primària, anglès

Mestre de Llengua Estrangera (Anglès) (RD 1440/91).

Mestre Llengua Estrangera (Anglès) (RD 1440/91).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (filologia anglesa).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, filologia anglesa (Promoció 1976,77,78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, filologia anglesa (Promoció 1974,75,76,77,78).

Diplomat Escola Universitària Blanquerna, filologia anglesa (Promoció 1976,77,78).

Diplomat Escola Universitària de Lleida, filologia anglesa (Promoció 1976,77,78).

Mestre +:

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Anglogermànica).

Filologia Anglesa (reconegut Altres Administracions).

Diplomat Anglès Escola universitària d'idiomes (traductors-intèrprets).

Habilitació Anglès (Disposició Final 4a Decret 895/89).

Curs d'especialització en Anglès Convocat MEC o CCAA (des d'Ordre 11/01/96).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (català-francès-anglès).

Llicenciat en Filologia Anglesa.

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-xinès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (alemany-anglès).

Llicenciat en Filologia Anglogermànica.

Llicenciat en Filologia Anglogermànica (Alemany).

Llicenciat en Filologia Anglogermànica (Anglès).

Llicenciat en Filologia Germànica-Comú (ordre 27/07/77).

Llicenciat en Filologia Moderna.

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-rus).

Títol Estranger Homologat (Anglès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-portuguès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-àrab).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-japonès).

Llicenciat en Filologia Moderna (Anglès).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 04/05/73, BOE 17/07).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 01/02/78, BOE 11/03).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 24/02/75, BOE 03/03).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 17/06/72, BOE 01/07).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 13/09/85, BOE 18/09).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 12/03/79, BOE 17/03).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 06/06/77, BOE 22/06).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 04/06/87, BOE 09/06).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 07/06/73, BOE 07/07).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 01/02/78, BOE 16/03).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 20/08/86, DOGC 23/09).

Curs d'especialització 96-98 Resolució 13/05/97 (UB,UAB,URL).

Certificat d'aptitud en Anglès (EOI).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-anglès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-japonès-anglès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (italià-anglès).

Curs d'especialització en Anglès (Ordre 10/09/76, BOE 20/09).

Curs d'especialització Convocat Resolució 11/11/97 (UB/UAB/ULL/UGI/URV).

Curs d'especialització en Anglès Resolució 30/06/00 (UB-USOC/URL Prom 98-00).

Certificat Assignatura segona especialitat Anglès.

Curs d'especialització en Anglès Promoció 02-03 (DOGC 17/06/02) (UB).

Curs d'especialització en Anglès Promoció 99 UB (Resolució 12/05/99).

Curs d'especialització Promoció 98 Resolució 20/07/98 (UB/UAB/UGI/ULL/URV).

Curs d'especialització en Anglès Resolució 10/11/98 (UB/UAB).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 05/03/81, BOE 20/03).

Curs d'especialització Convocat Resolució 20/11/96 (UB/UAB).

Curs Especialitat Anglès Promoció 99-01 (URL).

Curs d'especialització en Anglès Ordre 30/06/86 (DOGC 03/10/86, BOE 01/12/90).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 20/04/82, BOE 24/04).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 19/06/73).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 16/04/80, BOE 21/04).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 10/06/74, BOE 01/07).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 10/05/79, BOE 14/05).

Curs d'especialització en Anglès (Resolució 07/09/83, BOE 12/09).

Curs d'especialització en Anglès Resolució 04/10/99 (UB/UAB).

Llicenciat en Filologia (Filologia Germànica: Anglès).

Tres cursos de Filologia Anglesa.

Tres cursos de Filologia Anglogermànica.

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Moderna-Anglesa).

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Moderna).

PEF  Educació primària, educació física

Diplomat EUB d'EGB (especialitat: Educació Física).

Mestre d'Educació Fisica (RD 1440/91).

Mestre +:

Curs d'especialització Promoció 91-93 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Jaume Balmes de Vic (UB) Aprovada Resolució 21/01/94 .

Curs d'especialització Promoció 91-93 Blanquerna (URL) Aprovada Resolució 21/01/94.

Curs d'especialització Promoció 91-93 Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (URV).

Curs d'especialització Promoció 91-93 Sant Cugat (UAB) Aprovada Resolució 21/01/9.

Curs d'especialització Promoció 95-97 (URL).

Curs d'especialització Promoció 91-93 (2) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants (UB) Aprovada Resolució 21/01/94.

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 06/07/89 (BOE 11/08).

Curs d'especialització en Educació Física Resolució 30/06/00 (UB-UGT/URL Promoció 98-00).

Curs d'especialització en Educació Física OM 13/12/89 (BOE 27/12).

Curs d'especialització Promoció 91-93 (1) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants (UB) Aprovada Resolució 21/01/94.

Curs d'especialització en Educació Física Promoció 02-03 (DOGC 17/06/02) (UAB).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 07/06/88 (BOPV 01/07).

Curs d'especialització en Educació Física 93-95 (URL).

Curs d'especialització Promoció 90-92 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Blanquerna, Homologat 23/02/93.

Curs d'especialització 96-98 Resolució 13/05/97 (UB, UAB, UGI, ULL, URV, URL).

Curs d'especialització en Educació Física 94-96 (URL) Homologat 19/06/96.

Curs d'especialització en Educació Física Resolució 10/11/98 (UB/UAB).

Curs d'especialització en Educació Física Resolució 04/10/99 (UB/UAB).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 03/03/89 (BOCAC 3/04/89, BOE 01/12/90).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 27/06/83 (DOGC 29/07/83) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat.

Curs d'especialització en Educació Física UB Promoció 99 (Resolució 12/05/99).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 27/06/83 (DOGC 29/07).

Tres Cursos de la Llicenciatura d'educació física.

Llicenciat en Ciències de l'activitat física i de l'esport.

Curs especialitat Educació Física Promoció 99-01 (URL/UNED-USOC).

Llicenciat en Educació Fisica.

Titol Estranger Homologat (Educació Física).

Curs d'especialització en Educació Física Resolució 28/06/90 (DOGC 09/07) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants.

Titol d'Instructor d'Educació Física.

Títol de Mestre Instructor d'Educació Física.

Títol de Professor d'Educació Física.

Curs d'especialització en Educació Física Resolució 12/01/74 (BOE 09/02).

Curs d'especialització en Educació Física Resolució 28/06/90 (DOGC 09/07) Escola Universitària de Formació de Professorat de Lleida.

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 17/03/88 (DOGV 03/05).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 27/06/83 (DOGC 29/07) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants.

Curs d'especialització convocat 27/06/83 Promoció 90-92 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants.

Curs d'especialització convocat 24/05/90 Promoció 90-92 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants.

Curs d'especialització Promoció 90-92 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Tarragona, Homologat 23/02/93.

Curs d'especialització Promoció 90-92 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, Homologat 23/02/93.

Curs d'especialització Promoció 90-92 Lleida, Homologat Resolució 23/02/93.

Curs d'especialització Promoció 90-92 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, Homologat 23/02/93 .

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 16/12/88 (DOGC 23/12/88) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Vic.

Curs d'especialització Convocat 20/11/96 (UB/UAB/UGI/ULL/URV).

Curs d'especialització en Educació Física Resolució 10/06/74 (BOE 01/07).

Títol d'Instructor General d'Educació Física.

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 17/06/72, BOE 01/07).

Curs d'especialització en Educació Física (Resolució 11/10/73, BOE 06/11).

Curs d'especialització en Educació Física (Resolució 07/06/73, BOE 20/07).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 26/02/87,BOJA 10/03).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 23/06/86, BOE 26/06).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 21/04/88, BOE 23/04).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 18/09/86, BOE 23/09).

Curs d'especialització en Educació Física (Resolució 16/04/84,BOCAC 02/05).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 17/08/87, DOGC 02/09).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 20/02/89, BOE 10/03).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 13/09/85, BOE 18/09).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 04/06/87, BOE 09/06).

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 04/05/73, BOE 17/05).

Curs d'especialització Convocat Resolució 11/11/97 (UB/UAB/URV).

Curs en Educació Física 92-94 (UB) Homologat 22/03/95 (BOE 05/04).

Curs en Educació Física 92-94 (URL) Homologat 22/03/95 (BOE 05/04).

Curs en Educació Física 92-94 (UAB) Homologat 22/03/95 (BOE 05/04).

Curs d'especialització en Educació Física Convocat MEC o CCAA (des d'Ordre 11/01/96).

Diplomat en Educació Física.

Curs d'especialització en Educació Física (Ordre 24/03/88, BOJA 12/04).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 16/12/88 (DOGC 23/12/88) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Lleida.

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 16/12/88 (DOGC 23/12/88) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants.

Educació Física (reconeguts Altres Administracions).

Curs d'especialització en Educació Física Promoció 97-99 Resolució 20/07/98 (UB/UAB/URV/UGI/ULL/UR).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 16/12/88 (DOGC 23/12/88) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona.

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 27/06/83 (DOGC 29/07/83, BOE 01/12/90).

Curs d'especialització en Educació Física 87-89 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants Resolució 26/03/90 (BOE 07/04).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 07/06/89 (BOE 20/06/89).

Curs d'especialització en Educació Física (Resolució 28/07/72, BOE 29/08).

Curs d'especialització en Educació Física Ordre 16/12/88 (DOGC 23/12/88) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Tarragona.

PFR  Educació primària, francès

Mestre Llengua Estrangera (Francès) (RD 1440/91).

Diplomat Escola Universitària de Lleida, filologia francesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària Lleida, filologia francesa (Promoció 1976, 77, 78).

Mestre de Llengua Estrangera (francès) (RD 1440/91).

Diplomat Escola Universitària Blanquerna, filologia francesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, filologia francesa (Promoció 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat Girona, filologia francesa (Promoció 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, filologia francesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (filologia francesa).

Mestre +:

Llicenciat en Traducció i Interpretació (italià-portuguès-francès).

Filologia francesa (reconegut Altres Administracions).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-xinès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-rus).

Tres Cursos de Filologia Francesa.

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-espanyol).

Diplomat en Francès (escola universitària d'idiomes: traducció i intèrprets).

Curs d'especialització en Francès Convocat MEC o CCAA (Ordre 11/01/96).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 07/06/73, BOE 07/07).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (català-francès-anglès).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 07/09/83, BOE 12/09).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 10/05/79, BOE 14/05).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 10/06/74, BOE 01/07).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 10/07/75, BOE 15/09).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-japonès).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 12/01/74, BOE 09/02).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 01/02/78, BOE 11/03).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 20/04/82, BOE 24/04).

Curs d'especialització en Francès Ordre 30/06/86 (DOGC 03/10/86, BOE 01/12/90).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 07/06/77, BOE 22/06).

Habilitació en Francès (disposició final 4a Decret 895/89).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 11/10/73, BOE 06/11).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-rus-francès).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-francès-alemany).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciat en Filologia Romànica (italià).

Llicenciat en Filologia Romànica.

Llicenciat en Filologia Francesa.

Llicenciat en Filologia (romànica-francès).

Llicenciat en Filosofia i Lletres (filologia romànica, francès).

Llicenciat en Filosofia i Lletres (filologia romànica).

Llicenciat en Filosofia i Lletres (filologia francesa).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-alemany).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-àrab-portuguès).

Certificat d'aptitud en Francès (EOI).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 01/02/78, BOE 16/03).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-japonès-anglès).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 03/05/83, BOE 09/05).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-portuguès).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 04/05/73, BOE 17/05).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 16/04/80, BOE 21/04).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 04/06/87, BOE 09/06).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-anglès).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 10/09/76, BOE 20/09).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 12/03/79, BOE 17/03).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 13/09/85, BOE 18/09).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 17/06/72, BOE 01/07).

Curs d'especialització en Francès (Ordre 24/02/75, BOE 03/03).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-italià).

Curs d'especialització en Francès (Resolució 05/03/81, BOE 20/03).

Llicenciat en Traducció i Interpretació (francès-àrab).

PMU  Educació primària, música

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (música).

Mestre d'Educació Musical (RD 1440/91).

Mestre +:

Professor Superior Director d'Orquestra.

Professor Superior de Contrabaix.

Professor Superior de Conservatori.

Professor Superior de Clavicèmbal.

Professor Superior de Clarinet.

Professor Superior de Cant.

Professor Superior de Bombardí.

Llicenciat en Geografia i Historia (musicologia).

Professor Superior d'Acordió.

Llicenciat en Cant Gregorià (Institut Pontifici de Música Sacra Roma).

Curs d'especialització en Música Convocat MEC o CCAA (des d'Ordre 11/01/96).

Llicenciat en Història i Ciències de la Música.

Grau Mitjà de Música (clavicèmbal).

Llicenciat en Filosofia i Lletres: Art (musicologia).

Professor Superior d'Arpa.

Curs Especialitat Música Promoció 99-01 (URL).

Curs d'especialització en Musica Ordre 03/11/89 (BOE 8/11) Comunitat Autònoma Valenciana.

Títol professional de Violí, Viola i Violoncel.

Títol professional de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament.

Grau Mitjà de Música (cant).

Grau Mitjà de Música (violoncel).

Professor Superior Director de Cor.

Música Requisits Ordre 26/04/91.

Títol professional de Piano.

Educació Musical (reconeguts Altres Administracions).

Títol professional d'Instrument de Vent.

Curs Música convocat per MEC o CCAA.

Diplomat de Capacitat de Musica.

Títol professional de Flauta.

Grau Mitjà de Música (viola).

Curs d'especialització en Música UB Promoció 92-93 Resolució Aprovada 09/03/94 (DOGC 18/03).

Curs d'especialització en Música UB Promoció 93-94 (DOGC 30/01/95).

Curs d'especialització en Música Resolució Aprovada 22/12/92 DOGC 11/01/93 Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat.

Títol professional de Contrabaix.

Curs d'especialització en Música Resolució 27/09/90 (DOGC 15/10) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants (UB).

Títol professional de Composició.

Curs d'especialització en Música Resolució 27/09/90 (DOGC 15/10) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Lleida.

Títol professional de Clarinet.

Curs d'especialització en Música Resolució 27/09/90 (DOGC 15/10) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona.

Curs d'especialització en Música Resolució 02/10/86 (DOGC 10/12) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants (UB).

Grau Mitjà de Música (viola de gamba).

Títol professional de Guitarra.

Grau Mitjà de Música (harmonia, contrapunt, composició i instrument).

Grau Mitjà de Música (tuba).

Grau Mitjà de Música (trompeta).

Grau Mitjà de Música (trompa).

Grau Mitjà de Música (trombó).

Grau Mitjà de Música (tenora i tible).

Grau Mitjà de Música (solfeig / teoria de la música).

Grau Mitjà de Música (saxófon).

Grau Mitjà de Música (piano).

Grau Mitjà de Música (percussió).

Grau Mitjà de Música (orgue).

Grau Mitjà de Música (oboè).

Grau Mitjà de Música (violí).

Grau Mitjà de Música (harmònium).

Curs d'especialització en Música Ordre 21/12/88 (DOGC 20/01/89) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Tarragona.

Grau Mitjà de Música (guitarra).

Grau Mitjà de Música (Flabiol i Tamborí).

Grau Mitjà de Música (flauta travessera).

Grau Mitjà de Música (flauta de bec).

Grau Mitjà de Música (fagot).

Grau Mitjà de Música (corda).

Grau Mitjà de Música (contrabaix).

Curs d'especialització convocat Resolució 11/11/97 (UB/UAB).

Grau Mitjà de Música (clarinet).

Grau Mitjà de Música (arpa).

Grau Mitjà de Música (acordió).

Grau Mitjà de Música (instruments de pua).

Professor Superior d'Oboè.

Curs d'especialització en Musica Resolució 01/07/89 (DOGV 07/09) Comunitat Autònoma Valenciana.

Professor Superior de Tenora i Tible.

Professor Superior de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament.

Curs d'especialització en Música Resolució 10/11/98 (UB/UAB/UG).

Curs d'especialització en Música Resolució 04/10/99 (UB).

Professor Superior de Saxófon.

Professor Superior de Piano.

Curs d'especialització en Música Promoció 99 (ULL) (Resolució 20/07/98).

Curs d'especialització en Música Promoció 97-99 Resolució 20/07/98 (UB/UAB/ULL/URL/IV/Liceu).

Curs d'especialització 96-98 Resolució 13/05/97 (UB, UAB, ULL, URV, URL, Liceu).

Professor Superior de Percussió.

Curs d'especialització en Música 94-95 (UB).

Professor Superior d'Orgue.

Professor Superior de Trombó.

Professor Superior de Musicologia.

Professor Superior de Música Sacra.

Professor Superior de Música de Cambra.

Professor Superior d'Instruments de pua.

Professor Superior d'Harmònium.

Professor Superior d'harmonia, contrapunt, composició i instrumentació.

Professor Superior de Guitarra.

Professor Superior Flabiol i Tamborí.

Professor Superior de Flauta Travessera.

Professor Superior de Flauta de bec.

Professor Superior de Fagot.

Professor Superior de Pedagogia Musical.

Curs d'especialització en Música (Promoció 1992-94) Universitat Ramon Llull

Títol professional de Cant.

Curs d'especialització en Música Ordre 21/12/88 (DOGC 20/01/89) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat.

Títol professional d'Acordió.

Curs d'especialització en Música Ordre 21/12/88 (DOGC 20/01/89) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants.

Curs d'especialització en Música Ordre 21/12/88 (DOGC 20/01/89) de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Lleida.

Professor Superior de Violoncel

Curs d'especialització en Música Ordre 21/12/88 (DOGC 20/01/89) Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona.

Professor Superior de Violí.

Curs d'especialització en Música Anunci 16/10/89 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Vic (UB).

Professor Superior de Viola de gamba.

Curs d'especialització en Música Anunci 16/10/89 de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Blanquerna.

Curs d'especialització convocat Resolució 20/11/96 (UB/UAB/UGI/ULL/URV).

Curs d'especialització en Música (Promoció 1992-94) UAB.

Títol professional de Saxófon.

Curs d'especialització de l'Escola Universitària de Formació de Professorat de Sants, Promoció 91-92, Resolució 07/04/93 (DOGC 03/05).

Curs d'especialització de l'Escola Universitària de Formació de Professorat Blanquerna, Promoció 91-92, Resolució 07/04/93.

Curs d'especialització Música Promoció 02-03 (DOGC 17/06/02) (UB)

Professor Superior de Viola.

Curs d'especialització en Musica Resolució 30/06/00 (Liceu-USOC Promoció 98-00).

Professor Superior de Tuba.

Curs d'especialització en Música Promoció 99 Liceu (Resolució 12/05/99).

Professor Superior de Trompeta.

Curs d'especialització en Música 95-96 (URL).

Professor Superior de Trompa.

Curs d'especialització en Música 94-96 (UAB).

Curs d'especialització Promoció 91-93 Blanquerna (URL) Aprovada Resolució 21/01/94.

PRI Educació primària

Mestre d'Educació Física (RD 1440/91).

Diplomat Escola Universitària de Lleida, filologia francesa (Promoció 1976,77,78).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (educació especial, Pla Experimental 1971).

Diplomat EGB.

EGB, Filologia Valenciana.

EGB, Filologia, Llengua Basca.

EGB, Filologia, Llengua Gallega.

Magisteri d'Ensenyament Primari.

Magisteri .després 1931..

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (música).

Mestre d'Educació Especial (RD 1440/91).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (matemàtiques i ciències naturals).

Mestre d'Educació Infantil (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Musical (RD 1440/91).

Mestre d'Educació Primària.

Mestre Llengua Estrangera (Anglès) (RD 1440/91).

Mestre de Llengua Estrangera (Anglès) (RD 1440/91).

Mestre de Llengua Estrangera (francès) (RD 1440/91).

Mestre Llengua Estrangera (Francès) (RD 1440/91).

Professor d'EGB.

Mestre d'Audició i Llenguatge (RD 1440/91).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, filologia anglesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Lleida, filologia anglesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària Lleida, filologia francesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària Blanquerna, filologia anglesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària Blanquerna, filologia francesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, filologia anglesa (Promoció 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Girona, filologia francesa (Promoció 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat Girona, filologia francesa (Promoció 1974, 75, 76, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, ciències socials (Promoció 1977, 78).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (educació preescolar).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, ciències (Promoció 1977, 78).

Diplomat EUB d'EGB (especialitat: Educació Física).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, filologia francesa (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Formació de Professorat de Sant Cugat, educació preescolar (Promoció 1976, 77, 78).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB, Filologia Basca.

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB, Filologia Espanyola i Idioma (valencià).

Diplomat EGB-Filologia.

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (Ciències Socials).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (filologia anglesa).

Diplomat Escola Universitària de Professorat d'EGB (filologia francesa).

Cos de professors d'Ensenyament Secundari

501  Administració d'empreses

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciat en economia.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques (polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i de l'administració).

Llicenciat en dret.

Diplomat en ciències empresarials.

Diplomat en estudis empresarials.

Diplomat en gestió i administració pública.

AL Alemany

Llicenciat en filologia alemanya.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/alemany).

Llicenciat en filologia anglogermànica (alemany).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciat en filologia anglogermànica.

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-rus).

Titulació superior de l'àrea d'humanitats +:

Certificat d'aptitud d'alemany de l'escola oficial d'idiomes.

Großes deutsches sprachdiplom.

Kleines deutsches sprachdiplom.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna-alemany).

Llicenciat en filologia (germànica-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació de la Universitat "Alfonso X el Sabio".

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-espanyol).

Llicenciat en filologia germànica.

502  Anàlisi i química industrial

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències ambientals.

Enginyer químic.

Enginyer industrial (química).

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic forestal.

AN Anglès

Llicenciat en filologia anglesa.

Llicenciat en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/anglès).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna/anglesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/filologia anglesa).

Llicenciat en filologia anglogermànica (anglès).

Llicenciat en filologia moderna (anglès).

Llicenciat en filologia anglogermànica.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciat en traducció i interpretació de la Universitat "Alfonso X el Sabio".

Llicenciat en traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra.

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-xinès).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-àrab).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-portuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Titulació superior de l'àrea d'humanitats +:

Certificat d'aptitud d'anglès de l'escola oficial d'idiomes.

Proficiency de la universitat de Cambridge o d'altres universitats.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia-filologia anglesa).

Llicenciat en filologia alemanya (filologia anglesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia germànica: anglès).

Llicenciat en filologia (filologia germànica: anglès).

Llicenciat en filologia eslava (filologia anglesa).

Llicenciat en filologia alemanya (filologia anglesa).

AR  Aranès

Llicenciat en filologia +:

Diploma de capacitacion entar ensenhament der occitan dera Val d'Aran.

503 Assessoria i processos d'imatge personal

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en medicina.

Llicenciat en medicina i cirurgia.

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en bioquímica.

Enginyer químic.

Enginyer industrial (química).

Llicenciat en biotecnologia.

Enginyer de forest.

Enginyer tècnic forestal.

CN Biologia i geologia

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències (geològiques).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències geològiques.

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en geologia.

Llicenciat en ciències del mar.

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en medicina.

Llicenciat en veterinària.

Llicenciat en ciències ambientals.

Enginyer agrònom.

Enginyer de forest.

Enginyer de mines.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en biotecnologia.

Llicenciat en biologia (biotecnologia).

504  Construccions civils i edificació

Arquitecte.

Enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de materials.

Arquitecte tècnic.

Arquitecte tècnic en execució d'obres.

Enginyer tècnic d'obres públiques.

Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.

Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia).

Enginyer tècnic en hidrologia.

Enginyer tècnic d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.

Enginyer tècnic en vies de comunicació i transports.

Enginyer tècnic en topografia.

Enginyer tècnic industrial.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

DI  Dibuix

Llicenciat en belles arts.

Arquitecte.

Enginyer de forest.

Títol superior d'art dramàtic (escenografia).

ECO  Economia

Llicenciat en economia.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.

Diplomat en ciències empresarials.

Diplomat en estudis empresarials.

Diplomat en gestió i administració pública.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials i economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències empresarials.

Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.

Llicenciat en ciències del treball.

EF Educació física

Llicenciat en educació física.

Llicenciat en ciències de l'activitat física i de l'esport.

Títol superior en dansa

Llicenciat en medicina +:

Diploma d'especialista en medicina esportiva.

FI Filosofia

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (filosofia).

Llicenciat en filosofia.

FQ  Física i química

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en física.

Llicenciat en química.

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en farmàcia.

Enginyer aeronàutic.

Enginyer industrial.

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer químic.

Enginyer naval i oceànic.

Llicenciat en biologia (biotecnologia).

Llicenciat en biotecnologia.

Enginyer de forest.

505  Formació i orientació laboral

Llicenciat en dret.

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques (polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i de l'administració).

Llicenciat en economia.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciat en psicologia.

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia).

Llicenciat en sociologia.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia política i sociologia).

Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (sociologia).

Enginyer en organització industrial.

Diplomat en ciències empresarials.

Diplomat en estudis empresarials.

Diplomat en treball social.

Diplomat en relacions laborals.

Graduat social diplomat.

Diplomat en educació social.

Diplomat en gestió i administració pública.

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat.

Graduat social.

Llicenciat en ciències del treball.

FR Francès

Llicenciat en filologia francesa.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica/francès).

Llicenciat en filologia moderna (francesa).

Llicenciat en filologia (romànica/francès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-xinès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-àrab).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-espanyol).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

Llicenciat en filosofia i lletres (moderna: francès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-portuguès.

Titulació superior de l'àrea d'humanitats +:

Certificat d'aptitud de francès de l'escola oficial d'idiomes.

DALF (Diplôme approfondi de langue française).

GE  Geografia i història

Llicenciat en filosofia i lletres (geografia i historia).

Llicenciat en filosofia i lletres (geografia).

Llicenciat en filosofia i lletres (història).

Llicenciat en filosofia i lletres (història antiga).

Llicenciat en filosofia i lletres (història de l'art).

Llicenciat en geografia.

Llicenciat en geografia i història.

Llicenciat en història.

Llicenciat en història de l'art.

Llicenciat en ciències polítiques i sociologia.

Llicenciat en ciències polítiques.

Llicenciat en sociologia.

Llicenciat en humanitats.

Llicenciat en antropologia social i cultural.

Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciat en filosofia i lletres (història moderna i contemporània).

Llicenciat en filosofia i lletres (història medieval).

Llicenciat en geografia i història (història: prehistòria i història antiga).

GR Grec

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàssica).

Llicenciat en filologia clàssica.

Llicenciat en filologia grega.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe).

506 Hoteleria i turisme

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Diplomat en turisme.

507  Informàtica

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).

Llicenciat en matemàtiques.

Llicenciat en ciències (matemàtiques).

Llicenciat en ciències matemàtiques.

Enginyer en electrònica.

Enginyer en informàtica.

Llicenciat en informàtica.

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Diplomat en informàtica.

Diplomat en estadística.

Enginyer tècnic en telecomunicacions (telemàtica).

508  Intervenció sociocomunitària

Llicenciat en pedagogia.

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia.

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia).

Llicenciat en psicopedagogia.

Llicenciat en sociologia.

Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (sociologia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia política i sociologia).

Diplomat en educació social.

Mestre.

Diplomat en treball social.

IT  Italià

Llicenciat en filologia italiana.

Llicenciat en filologia romànica (italià).

Llicenciat en filologia moderna (italià).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica /italià).

Llicenciat en filologia romànica.

Llicenciat en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià).

Titulació superior de l'àrea d'humanitats +:

Certificat d'aptitud d'italià de l'escola oficial d'idiomes.

LA  Llatí

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàssica).

Llicenciat en filologia clàssica.

Llicenciat en filologia llatina.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica).

LE Llengua castellana i literatura

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica/espanyol).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica/hispànica).

Llicenciat en filologia hispànica.

Llicenciat en filologia romànica.

Llicenciat en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciat en lingüística.

Llicenciat en la teoria de la literatura i literatura comparada.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe).

Llicenciat en filologia italiana (filologia hispànica).

Llicenciat en filologia (filologia espanyola).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica).

LC Llengua catalana i literatura

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica/catalana).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filologia catalana) (UAB).

Llicenciat en filologia catalana.

Llicenciat en filologia valenciana.

Llicenciat en filologia hispànica (filologia valenciana).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia valenciana: BOE de 7.12.1995).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, 1968-71, UB).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, 1973-77, UAB).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, 1972-77, UB).

Llicenciat en traducció i interpretació (català).

Llicenciat en lingüística (filologia catalana).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, UV).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, fins a 1967, UB).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica-catalana).

MA  Matemàtiques

Llicenciat en ciències (matemàtiques).

Llicenciat en ciències matemàtiques.

Llicenciat en matemàtiques.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en física.

Llicenciat en informàtica.

Enginyer aeronàutic.

Enginyer industrial.

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer en informàtica.

Llicenciat en economia.

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Arquitecte.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències empresarials.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències i tècniques estadístiques.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials i economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Enginyer de forest.

MU  Música

Títol de professor superior de conservatori en alguna de les especialitats establertes al Reial decret 2618/1966, de 10 de setembre (BOE de 24.10.1966).

Totes les titulacions declarades equivalents al títol superior de música segons el Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol (BOE de 9.8.1994):

TÍTOL de professor d'acord amb el pla d'estudis establert al Decret de 15 de juny de 1942 (BOE de 4.7.1942).

Diploma de capacitat corresponent a plans d'estudis anteriors.

Llicenciat en història i ciències de la música.

Llicenciat en geografia i història (musicologia).

Llicenciat en filosofia i lletres (història de l'art/musicologia).

Diploma de cantant d'òpera (Decret 313/1970, de 29 de gener).

Títol superior de música (pedagogia).

509  Navegació i instal·lacions marines

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Llicenciat en nàutica i transport marítim.

Llicenciat de la marina civil (nàutica).

Llicenciat en radioelectrònica naval.

Llicenciat de la marina civil (radioelectrònica naval).

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer aeronàutic.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer en geodèsia i cartografia.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de materials.

Enginyer de mines.

Enginyer de forest.

Enginyer en organització industrial.

Enginyer tècnic naval.

Enginyer tècnic naval (estructures marines).

Enginyer tècnic naval (estructures del buc).

Enginyer tècnic en estructures del buc.

Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (estructures flotants).

Enginyer tècnic naval (armament del buc).

Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.

Enginyer tècnic en armament del buc.

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Diplomat en navegació marítima.

Diplomat de la marina civil (nàutica).

Diplomat en radioelectrònica naval.

Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomat en nàutica i transports marítims.

510  Organització i gestió comercial

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciat en economia.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciat en dret.

Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.

Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

Llicenciat en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Diplomat en ciències empresarials.

Diplomat en estudis empresarials.

Llicenciatura en investigació i tècniques de mercat.

511  Organització i processos de manteniment de vehicles

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer aeronàutic.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer de mines.

Enginyer de forest.

Enginyer tècnic industrial.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

Enginyer tècnic aeronàutic.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).

Enginyer tècnic en aeromotors.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

Enginyer tècnic en aeronaus.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i transport aeri).

Enginyer tècnic en aeroports.

Enginyer tècnic en aeroports i transport aeri.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyer tècnic d'obres públiques.

Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.

Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia).

Enginyer tècnic en hidrologia.

Enginyer tècnic d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.

Enginyer tècnic en vies de comunicació i transports.

Enginyer tècnic forestal.

Enginyer tècnic forestal (explotacions forestals).

Enginyer tècnic en explotacions forestals.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (estructures flotants).

Enginyer tècnic naval (armament del buc).

Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.

Enginyer tècnic en armament del buc.

Enginyer tècnic agrícola.

Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.

Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyer tècnic en hortofructicultura i jardineria.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic de mines.

Enginyer tècnic de mines (explotació de mines).

Enginyer tècnic en explotació de mines.

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyer tècnic en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (ciments i mineral·lúrgia).

Enginyer tècnic en metal·lúrgia.

Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.

Enginyer tècnic de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treballs d'explotació i explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i energia.

Enginyer tècnic de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyer tècnic en sondejos i prospeccions mineres.

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Diplomat en navegació marítima.

Diplomat de la marina civil (nàutica).

Diplomat en radioelectrònica naval.

Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

Enginyer tècnic naval.

512  Organització i projectes de fabricació mecànica

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Enginyer aeronàutic.

Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de mines.

Enginyer de materials.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer en organització industrial.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

Enginyer tècnic en aeronaus.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aerospacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyer tècnic naval (estructures marines).

Enginyer tècnic naval (estructures del buc).

Enginyer tècnic en estructures del buc.

Enginyer tècnic de mines.

Enginyer tècnic de mines (explotació de mines).

Enginyer tècnic en explotació de mines.

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyer tècnic en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (ciments i mineral·lúrgia).

Enginyer tècnic en metal·lúrgia.

Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.

Enginyer tècnic de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treballs d'explotació i explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i energia.

Enginyer tècnic de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyer tècnic en sondejos i prospeccions mineres.

Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.

Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic industrial.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Enginyer tècnic naval.

513  Organització i projectes de sistemes energètics

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Arquitecte.

Enginyer aeronàutic.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer de mines.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer tècnic industrial.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

Enginyer tècnic aeronàutic.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).

Enginyer tècnic en aeromotors.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

Enginyer tècnic en aeronaus.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i transport aeri).

Enginyer tècnic en aeroports.

Enginyer tècnic en aeroports i transport aeri.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyer tècnic d'obres públiques.

Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.

Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia).

Enginyer tècnic en hidrologia.

Enginyer tècnic d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.

Enginyer tècnic en vies de comunicació i transports.

Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyer tècnic en equips electrònics.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.

Enginyer tècnic en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

Enginyer tècnic de so.

Enginyer tècnic de so i imatge.

Enginyer tècnic de telecomunicació (telemàtica).

Enginyer tècnic naval.

Enginyer tècnic naval (estructures marines).

Enginyer tècnic naval (estructures del buc).

Enginyer tècnic en estructures del buc.

Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (estructures flotants).

Enginyer tècnic naval (armament del buc).

Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.

Enginyer tècnic en armament del buc.

Enginyer tècnic agrícola.

Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.

Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyer tècnic en hortofructicultura i jardineria.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic de mines.

Enginyer tècnic de mines (explotació de mines).

Enginyer tècnic en explotació de mines.

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyer tècnic en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (ciments i mineral·lúrgia).

Enginyer tècnic en metal·lúrgia.

Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.

Enginyer tècnic de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treballs d'explotació i explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i energia.

Enginyer tècnic de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyer tècnic en sondejos i prospeccions mineres.

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

514  Processos de cultiu aqüícola

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències del mar.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en veterinària.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en biotecnologia.

515  Processos de producció agrària

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en geologia.

Llicenciat en ciències geològiques.

Llicenciat en ciències (geològiques).

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en veterinària.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer de forest.

Enginyer tècnic agrícola.

Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.

Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyer tècnic en hortofructicultura i jardineria.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic forestal.

Enginyer tècnic forestal (explotacions forestals).

Enginyer tècnic en explotacions forestals.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciatura en enologia.

Llicenciat en biotecnologia.

516  Processos en la indústria alimentària

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en veterinària.

Llicenciat en biotecnologia

Llicenciatura en enologia

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer químic.

Enginyer industrial (química).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles.

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

517  Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

Llicenciat en medicina.

Llicenciat en medicina i cirurgia.

Llicenciat en odontologia.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en veterinària.

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en biotecnologia.

518  Processos sanitaris

Llicenciat en medicina.

Llicenciat en medicina i cirurgia.

Llicenciat en odontologia.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en veterinària.

Llicenciat en bioquímica.

Diplomat en infermeria.

Llicenciat en biotecnologia.

519  Processos i mitjans de comunicació

Llicenciat en comunicació audiovisual.

Llicenciat en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva).

Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

Llicenciat en ciències de la informació (periodisme).

Llicenciat en periodisme.

Llicenciat en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Enginyer de telecomunicació.

520  Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Enginyer químic.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

521  Processos i productes de vidre i ceràmica

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer químic.

Enginyer de materials.

Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

522  Processos i productes d'arts gràfiques

Llicenciat en periodisme.

Llicenciat en ciències de la informació (periodisme).

Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

Llicenciat en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en comunicació audiovisual.

Enginyer químic.

Enginyer industrial (química).

Enginyer tècnic forestal.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

523  Processos i productes de fusta i mobles

Enginyer de forest.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de materials.

Enginyer en organització industrial.

Arquitecte.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Arquitecte tècnic.

Arquitecte tècnic en execució d'obres.

Enginyer tècnic forestal.

PSI Psicologia i pedagogia

Llicenciat en psicologia.

Llicenciat en pedagogia.

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).

Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica EE).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar).

Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l'educació).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (educació preescolar).

Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l'educació-pedagogia terapèutica E.E.).

Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia-educació especial).

Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l'educació/preescolar).

Diplomat en les escoles universitàries de psicologia (fins a l'any 1974).

Llicenciat en psicopedagogia.

Llicenciat en filosofia i ciència de l'educació (ciències de l'educació / pedagogia terapèutica).

524  Sistemes electrònics

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer en electrònica.

Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

Enginyer aeronàutic.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer de mines.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Diplomat en informàtica.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyer tècnic en equips electrònics.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.

Enginyer tècnic en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

Enginyer tècnic de so.

Enginyer tècnic de so i imatge.

Enginyer tècnic de telecomunicació (telemàtica).

Diplomat en radioelectrònica naval.

Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

525  Sistemes electrotècnics i automàtics

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer en electrònica.

Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

Enginyer aeronàutic.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Diplomat en informàtica.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyer tècnic en equips electrònics.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.

Enginyer tècnic en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

Enginyer tècnic de so.

Enginyer tècnic de so i imatge.

Enginyer tècnic de telecomunicació (telemàtica).

Diplomat en radioelectrònica naval.

Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

TEC  Tecnologia

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en geologia.

Llicenciat en ciències (geològiques).

Llicenciat en ciències geològiques.

Llicenciat en matemàtiques.

Llicenciat en ciències (matemàtiques).

Llicenciat en ciències matemàtiques.

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Llicenciat en nàutica i transport marítim.

Llicenciat de la marina civil (nàutica).

Llicenciat en radioelectrònica naval.

Llicenciat de la marina civil (radioelectrònica naval).

Arquitecte.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer aeronàutic.

Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

Enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer en electrònica.

Enginyer en geodèsia i cartografia.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer en informàtica.

Llicenciat en informàtica.

Enginyer de materials.

Enginyer de mines.

Enginyer de forest.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer en organització industrial.

Enginyer químic.

Enginyer de telecomunicació.

Arquitecte tècnic.

Arquitecte tècnic en execució d'obres.

Enginyer tècnic aeronàutic.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).

Enginyer tècnic en aeromotors.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

Enginyer tècnic en aeronaus.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i transport aeri).

Enginyer tècnic en aeroports.

Enginyer tècnic en aeroports i transport aeri.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyer tècnic agrícola.

Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.

Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyer tècnic en hortofructicultura i jardineria.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic forestal.

Enginyer tècnic forestal (explotacions forestals).

Enginyer tècnic en explotacions forestals.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic industrial.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

Diplomat en informàtica.

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Enginyer tècnic de mines.

Enginyer tècnic de mines (explotació de mines).

Enginyer tècnic en explotació de mines.

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyer tècnic en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (ciments i mineral·lúrgia).

Enginyer tècnic en metal·lúrgia.

Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.

Enginyer tècnic de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treballs d'explotació i explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i energia.

Enginyer tècnic de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyer tècnic en sondejos i prospeccions mineres.

Enginyer tècnic naval.

Enginyer tècnic naval (estructures marines).

Enginyer tècnic naval (estructures del buc).

Enginyer tècnic en estructures del buc.

Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (estructures flotants).

Enginyer tècnic naval (armament del buc).

Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.

Enginyer tècnic en armament del buc.

Enginyer tècnic d'obres públiques.

Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.

Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia).

Enginyer tècnic en hidrologia.

Enginyer tècnic d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.

Enginyer tècnic en vies de comunicació i transports.

Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyer tècnic en equips electrònics.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.

Enginyer tècnic en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

Enginyer tècnic de so.

Enginyer tècnic de so i imatge.

Enginyer tècnic de telecomunicació (telemàtica).

Enginyer tècnic en topografia.

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Diplomat en navegació marítima.

Diplomat de la marina civil (nàutica).

Diplomat en radioelectrònica naval.

Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències i tècniques estadístiques.

Enginyer tècnic.

Llicenciat en biologia (biotecnologia).

Llicenciat en biotecnologia.

Títol superior d'art dramàtic (escenografia).

Diplomat en nàutica i transports marítims.

Enginyer tècnic industrial (mecànica-estructures).

Cos de professors tècnics de Formació Professional

601  Cuina i pastisseria

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Diplomat en turisme.

Tècnic especialista en hoteleria.

Tècnic superior en restauració.

602  Equips electrònics

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).

Enginyer aeronàutic.

Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

Enginyer en electrònica.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Diplomat en informàtica.

Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyer tècnic en equips electrònics.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.

Enginyer tècnic en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

Enginyer tècnic de so.

Enginyer tècnic de so i imatge.

Enginyer tècnic de telecomunicació (telemàtica).

Diplomat en radioelectrònica naval.

Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

603  Estètica

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en medicina.

Llicenciat en medicina i cirurgia.

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Tècnic superior en estètica.

Tècnic especialista en estètica.

Diplomat en fisioteràpia.

Diplomat en infermeria.

Diplomat en podologia.

Llicenciat en biotecnologia.

604  Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de materials.

Enginyer de forest.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic forestal.

Enginyer tècnic forestal (explotacions forestals).

Enginyer tècnic en explotacions forestals.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Tècnic superior en producció de fusta i moble.

Tècnic superior en desenvolupament de productes en fusteria i moble.

Tècnic especialista en construcció industrial de fusta.

Tècnic especialista ebenista.

Tècnic especialista en fusta.

Tècnic especialista modelista de fundició.

Tècnic especialista en disseny i fabricació de mobles.

605  Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Arquitecte.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer aeronàutic.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques)

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de mines.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer tècnic aeronàutic.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).

Enginyer tècnic en aeromotors.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

Enginyer tècnic en aeronaus.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i transport aeri).

Enginyer tècnic en aeroports.

Enginyer tècnic en aeroports i transport aeri.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic industrial.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

Enginyer tècnic de mines.

Enginyer tècnic de mines (explotació de mines).

Enginyer tècnic en explotació de mines.

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyer tècnic en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (ciments i mineral·lúrgia).

Enginyer tècnic en metal·lúrgia.

Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.

Enginyer tècnic de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treballs d'explotació i explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i energia.

Enginyer tècnic de mines (sondejos i prospeccions mineres).

Enginyer tècnic en sondejos i prospeccions mineres.

Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (estructures flotants).

Enginyer tècnic naval (armament del buc).

Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.

Enginyer tècnic en armament del buc.

Arquitecte tècnic.

Arquitecte tècnic en execució d'obres.

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Enginyer tècnic forestal.

606  Instal·lacions electrotècniques

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).

Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

Enginyer en electrònica.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Diplomat en informàtica.

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyer tècnic en equips electrònics.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.

Enginyer tècnic en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

Enginyer tècnic de so.

Enginyer tècnic de so i imatge.

Enginyer tècnic de telecomunicació (telemàtica).

Diplomat en radioelectrònica naval.

Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

607  Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències del mar.

Llicenciat en veterinària.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en biotecnologia.

608  Laboratori

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer químic.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

609  Manteniment de vehicles

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer aeronàutic.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de mines.

Enginyer de forest.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer tècnic aeronàutic.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).

Enginyer tècnic en aeromotors.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

Enginyer tècnic en aeronaus.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports).

Enginyer tècnic aeronàutic (aeroports i transport aeri).

Enginyer tècnic en aeroports.

Enginyer tècnic en aeroports i transport aeri.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyer tècnic en instal·lacions electromècaniques mineres.

Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (estructures flotants).

Enginyer tècnic naval (armament del buc).

Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.

Enginyer tècnic en armament del buc.

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Tècnic superior en automoció.

Tècnic especialista en mecànica i electricitat de l'automòbil.

Tècnic especialista en automoció.

Tècnic especialista en manteniment de màquines i equips de construcció i obres.

Enginyer tècnic forestal.

610  Màquines, serveis i producció

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer aeronàutic

Enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer en geodèsia i cartografia.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de materials.

Enginyer de mines.

Enginyer de forest.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeromotors).

Enginyer tècnic en aeromotors.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (ajuts a l'aeronavegació).

Enginyer tècnic aeronàutic (navegació i circulació aèria).

Enginyer tècnic en ajuts a l'aeronavegació.

Enginyer tècnic en navegació i circulació aèria.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

Enginyer tècnic en aeronaus.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aerospacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic de mines (explotació de mines).

Enginyer tècnic en explotació de mines.

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyer tècnic en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (ciments i mineral·lúrgia).

Enginyer tècnic en metal·lúrgia.

Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.

Enginyer tècnic de mines (recursos energètics, combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions de combustibles i explosius).

Enginyer tècnic de mines (treballs d'explotació i explosius).

Enginyer tècnic de mines (combustibles i energia).

Enginyer tècnic en instal·lacions de combustibles i explosius.

Enginyer tècnic en treball d'explotació i explosius.

Enginyer tècnic en combustibles i energia.

Enginyer tècnic naval.

Enginyer tècnic naval (estructures marines).

Enginyer tècnic naval (estructures del buc).

Enginyer tècnic en estructures del buc.

Enginyer tècnic naval (propulsió i serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (serveis del buc).

Enginyer tècnic naval (estructures flotants).

Enginyer tècnic naval (armament del buc).

Enginyer tècnic en serveis del buc.

Enginyer tècnic en estructures flotants.

Enginyer tècnic en armament del buc.

Enginyer tècnic d'obres públiques.

Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.

Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia).

Enginyer tècnic en hidrologia.

Enginyer tècnic d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.

Enginyer tècnic en vies de comunicació i transports.

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Llicenciat en nàutica i transport marítim.

Llicenciat de la marina civil (nàutica).

Llicenciat en radioelectrònica naval.

Llicenciat de la marina civil (radioelectrònica naval).

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Diplomat en navegació marítima.

Diplomat de la marina civil (nàutica).

Diplomat en nàutica i transports marítims.

Enginyer tècnic forestal.

611  Mecanització i manteniment de màquines

Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de materials.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic de mines (mineral·lúrgia i metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (metal·lúrgia).

Enginyer tècnic de mines (ciments i mineral·lúrgia).

Enginyer tècnic en metal·lúrgia.

Enginyer tècnic en ciments i mineral·lúrgia.

Enginyer tècnic naval (estructures marines).

Enginyer tècnic naval (estructures del buc).

Enginyer tècnic en estructures del buc.

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Tècnic superior en producció per mecanitzat.

Tècnic especialista en muntatge i construcció de maquinària.

Tècnic especialista en micromecànica de màquines eines.

Tècnic especialista en micromecànica d'instruments.

Tècnic especialista instrumentista en sistemes de mesura.

Tècnic especialista en utillatges i muntatges mecànics.

Tècnic especialista mecànic d'armes.

Tècnic especialista en fabricació mecànica.

Tècnic especialista en màquines eines.

Tècnic especialista en matriceria i motlles.

Tècnic especialista en control de qualitat.

Tècnic especialista en micromecànica i rellotgeria.

612  Oficina de projectes de construcció

Arquitecte.

Enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Arquitecte tècnic.

Arquitecte tècnic en execució d'obres.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic industrial.

Enginyer tècnic industrial (electricitat).

Enginyer tècnic en electricitat.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

Enginyer tècnic d'obres públiques.

Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.

Enginyer tècnic d'obres públiques (hidrologia).

Enginyer tècnic en hidrologia.

Enginyer tècnic d'obres públiques (transports i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (tràfic i serveis urbans).

Enginyer tècnic d'obres públiques (vies de comunicació i transports).

Enginyer tècnic en tràfic i serveis urbans.

Enginyer tècnic en vies de comunicació i transports.

613  Oficina de projectes de fabricació mecànica

Arquitecte.

Enginyer aeronàutic.

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer de mines.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Arquitecte tècnic.

Arquitecte tècnic en execució d'obres.

Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

Enginyer tècnic en aeronaus.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic de mines (instal·lacions electromecàniques mineres).

Enginyer tècnic en instal·lacions electromecàniques mineres.

Enginyer tècnic naval (estructures marines).

Enginyer tècnic naval (estructures del buc).

Enginyer tècnic en estructures del buc.

Llicenciat en màquines navals.

Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

615  Operacions de processos

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer químic.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic forestal.

614  Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimetària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en veterinària.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer químic.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Llicenciatura en enologia.

Llicenciat en biotecnologia.

616  Operacions i equips de producció agrària

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia)

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en geologia.

Llicenciat en ciències (geològiques).

Llicenciat en ciències geològiques.

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en veterinària.

Enginyer agrònom.

Enginyer agrònom (alimentària).

Enginyer de forest.

Enginyer tècnic agrícola.

Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).

Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.

Enginyer tècnic agrícola (hortofructicultura i jardineria).

Enginyer tècnic en hortofructicultura i jardineria.

Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic forestal.

Enginyer tècnic forestal (explotacions forestals).

Enginyer tècnic en explotacions forestals.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciatura en enologia.

Llicenciat en biotecnologia.

617  Patronatge i confecció

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

Tècnic superior en processos de confecció industrial.

Tècnic superior en patronatge.

Tècnic especialista en confecció industrial de peces exteriors.

Tècnic especialista en confecció industrial de peces interiors.

Tècnic especialista en confecció a mida de senyora.

Tècnic especialista en producció en indústries de la confecció.

Tècnic especialista en sastreria i modisteria.

Tècnic especialista en confecció de teixits.

618  Perruqueria

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en medicina.

Llicenciat en medicina i cirurgia.

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Diplomat en infermeria.

Diplomat en fisioteràpia.

Diplomat en podologia.

Tècnic especialista en perruqueria.

Llicenciat en biotecnologia.

619  Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en ciències ambientals.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en medicina.

Llicenciat en medicina i cirurgia.

Llicenciat en odontologia.

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica)

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en veterinària.

Diplomat en infermeria.

Diplomat en fisioteràpia.

Llicenciat en biotecnologia.

620  Procediments sanitaris i assistencials

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en biologia (bioquímica).

Llicenciat en ciències (biològiques).

Llicenciat en ciències (ciències naturals).

Llicenciat en ciències (biologia).

Llicenciat en ciències biològiques.

Llicenciat en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia)

Llicenciat en ciències biològiques (botànica).

Llicenciat en ciències biològiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències biològiques (zoologia).

Llicenciat en bioquímica.

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Llicenciat en farmàcia.

Llicenciat en medicina.

Llicenciat en medicina i cirurgia.

Llicenciat en odontologia.

Llicenciat en veterinària.

Diplomat en infermeria.

Llicenciat en biotecnologia.

Diploma en nutrició humana i dietètica.

621  Processos comercials

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciat en economia.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques)

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.

Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

Llicenciat en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Diplomat en biblioteconomia i documentació.

Diplomat en ciències empresarials.

Diplomat en estudis empresarials.

Diplomat en gestió i administració pública.

Enginyer en informàtica.

Llicenciat en informàtica.

Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Diplomat en informàtica.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques: economia regional i urbana).

Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.

622  Processos de gestió administrativa

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (econòmiques i comercials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (empresarials).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia de l'empresa).

Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (actuarial i de l'empresa financera).

Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (ciències polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials (polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques (polítiques).

Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (ciències polítiques i de l'administració).

Llicenciat en dret.

Llicenciat en economia.

Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (econòmiques).

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia general).

Diplomat en biblioteconomia i documentació.

Diplomat en ciències empresarials.

Diplomat en estudis empresarials.

Diplomat en gestió i administració pública.

Enginyer en informàtica.

Llicenciat en informàtica.

Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Diplomat en informàtica.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (ciències econòmiques: economia regional i urbana).

623  Producció en arts gràfiques

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Llicenciat en comunicació audiovisual.

Llicenciat en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva).

Llicenciat en periodisme.

Llicenciat en ciències de la informació (periodisme).

Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

Llicenciat en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Enginyer industrial (química).

Enginyer químic.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic forestal (indústries forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústries dels productes forestals).

Enginyer tècnic forestal (indústria paperera).

Enginyer tècnic en indústries dels productes forestals.

Enginyer tècnic en indústria paperera.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Tècnic superior en producció en indústries d'arts gràfiques.

Tècnic especialista en composició.

Tècnic especialista en enquadernació.

Tècnic especialista en impressió.

Tècnic especialista en processos gràfics.

Tècnic especialista en reproducció fotomecànica.

Tècnic especialista en composició d'arts gràfiques.

Enginyer tècnic forestal.

624  Producció tèxtil i tractaments físicoquímics

Llicenciat en química.

Llicenciat en ciències (química).

Llicenciat en ciències químiques.

Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

Llicenciat en ciències químiques (analítica).

Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

Llicenciat en ciències químiques (industrial).

Llicenciat en ciències químiques (inorgànica).

Llicenciat en ciències químiques (metal·lúrgica).

Llicenciat en ciències químiques (orgànica).

Llicenciat en ciències químiques (tècnica).

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer químic.

Enginyer tècnic industrial (química industrial).

Enginyer tècnic en química industrial.

Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

Enginyer tècnic tèxtil.

Enginyer tècnic en teixits de punt.

625  Serveis a la comunitat

Llicenciat en pedagogia.

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia.

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia).

Llicenciat en psicopedagogia.

Llicenciat en sociologia.

Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials (economia política i sociologia).

Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (sociologia).

Diplomat en educació social.

Mestre.

Diplomat en treball social.

626  Serveis de restauració

Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

Diplomat en turisme.

Tècnic especialista en hoteleria.

Tècnic superior en restauració.

627  Sistemes i aplicacions informàtiques

Llicenciat en física.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en ciències físiques (astrofísica).

Llicenciat en ciències físiques (cosmos).

Llicenciat en ciències físiques (electricitat).

Llicenciat en ciències físiques (materials).

Llicenciat en matemàtiques.

Llicenciat en ciències (matemàtiques).

Llicenciat en ciències matemàtiques.

Enginyer en informàtica.

Llicenciat en informàtica.

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer tècnic industrial (electrònica industrial).

Enginyer tècnic industrial (electricitat-electrònica industrial).

Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

Diplomat en informàtica.

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

Enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes electrònics).

Enginyer tècnic de telecomunicació (equips electrònics).

Enginyer tècnic en equips electrònics.

Enginyer tècnic de telecomunicació (sistemes de telecomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (telefonia i transmissió de dades).

Enginyer tècnic de telecomunicació (radiocomunicació).

Enginyer tècnic de telecomunicació (instal·lacions telegràfiques i telefòniques).

Enginyer tècnic en telefonia i transmissió de dades.

Enginyer tècnic en radiocomunicació.

Enginyer tècnic en instal·lacions telegràfiques i telefòniques.

Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

Enginyer tècnic de so.

Enginyer tècnic de so i imatge.

Enginyer tècnic de telecomunicació (telemàtica).

628  Soldadures

Enginyer industrial.

Enginyer industrial (metall).

Enginyer industrial (paperera gràfica).

Enginyer industrial (tèxtil).

Enginyer industrial (electricitat).

Enginyer industrial (organització industrial).

Enginyer industrial (tècniques energètiques).

Enginyer industrial (mecànica).

Enginyer industrial (química).

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval.

Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

Enginyer aeronàutic en materials aeronàutics i armament aeri.

Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

Enginyer tècnic en disseny industrial.

Enginyer tècnic industrial (mecànica).

Enginyer tècnic en mecànica.

Enginyer tècnic naval (estructures marines).

Enginyer tècnic naval (estructures del buc).

Enginyer tècnic en estructures del buc.

Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

Enginyer tècnic en construccions civils.

Diplomat en màquines navals.

Diplomat de la marina civil (màquines navals).

Tècnic especialista en construccions metàl·liques.

Tècnic especialista en soldadures.

Tècnic especialista en fabricació soldada.

Tècnic superior en construccions metàl·liques.

Tècnic especialista en caldereria en xapa estructural.

Tècnic especialista en construcció naval.

Tècnic especialista en traçador naval.

629  Tècniques i procediments d'imatge i so

Llicenciat en comunicació audiovisual.

Llicenciat en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva).

Llicenciat en periodisme.

Llicenciat en ciències de la informació (periodisme).

Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

Llicenciat en ciències de la informació (publicitat).

Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i de publicitat).

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

Enginyer tècnic de so.

Enginyer tècnic de so i imatge.

Cos de profsesors d'Escoles Oficials d'Idiomes

133  Alemany

Llicenciat en filologia alemanya.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/alemany).

Llicenciat en filologia anglogermànica.

Llicenciat en traducció i interpretació de la Universitat "Alfonso X el Sabio".

Llicenciat en filologia anglogermànica (alemany).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

193  Anglès

Llicenciat en filologia anglesa.

Llicenciat en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica/anglès).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna/anglesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/filologia anglesa).

Llicenciat en filologia anglogermànica (anglès).

Llicenciat en filologia moderna (anglès).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

Llicenciat en filologia anglogermànica.

Llicenciat en traducció i interpretació de la Universitat "Alfonso X el Sabio".

Llicenciat en traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra.

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-portuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-xinès).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-anglès).

134  Àrab

Llicenciat en filologia àrab.

Llicenciat en filologia (semítica/comú).

Llicenciat en filologia (semítica/àrab i islam).

Llicenciat en filologia (semítica/àrab-islàmica).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/semítica/àrab-islàmica).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/semítica/àrab i islam).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia semítica).

Llicenciat en filologia semítica.

Llicenciat en traducció i interpretació (àrab).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-àrab).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-àrab).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

195 Català

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica/catalana).

Llicenciat en filosofia i lletres (menció filologia catalana) (UAB).

Llicenciat en filologia catalana.

Llicenciat en filologia valenciana.

Llicenciat en filologia hispànica (filologia valenciana).

190  Espanyol per a estrangers

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica/espanyol).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica/hispànica).

Llicenciat en filologia hispànica.

198  Èuscar

Llicenciat en filologia basca.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia basca).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia/filologia basca).

192  Francès

Llicenciat en filologia francesa.

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica/francès).

Llicenciat en filologia moderna (francesa).

Llicenciat en filologia (romànica/francès).

Llicenciat en filologia romànica.

Llicenciat en filologia romànica (filologia anglesa).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-espanyol).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-àrab).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-xinès).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

191  Grec modern

Llicenciat en filologia clàssica (grega) +:

Certificat d'aptitud de grec modern de l'escola oficial d'idiomes.

135  Italià

Llicenciat en filologia italiana.

Llicenciat en filologia romànica (italià).

Llicenciat en filologia moderna (italià).

Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica/italiana).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià-alemany).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-italià).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-anglès).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-francès-italià).

136  Japonès

Llicenciat en traducció i interpretació (japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-alemany-japonès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-japonès).

137  Portuguès

Llicenciat en filologia portuguesa.

Llicenciat en traducció i interpretació (portuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-àrab-portuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-portuguès).

Llicenciat en traducció i interpretació (italià-portuguès-francès).

138  Rus

Llicenciat en filologia eslava.

Llicenciat en traducció i interpretació (rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-rus).

Llicenciat en traducció i interpretació (alemany-rus).

139  Xinès

Llicenciat en traducció i interpretació (xinès).

Llicenciat en traducció i interpretació (francès-xinès).

Llicenciat en traducció i interpretació (anglès-xinès).

Cos de professors d'Arts Plàsitques i Disseny

701  Ceràmica

Títol superior de ceràmica.

Llicenciat en belles arts.

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (ceràmica), o

Graduat en arts aplicades (ceràmica artística), o

Graduat en arts aplicades (disseny de revestiments ceràmics), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

Graduat en ceràmica (escola de ceràmica), o

Perit en ceràmica artística, o

Perit en tècnica ceràmica, o

Tècnic superior en ceràmica artística, o

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica.

702  Conservació i restauració de materials arqueològics

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat arqueologia), i títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció d'arqueologia.

Llicenciat en belles arts en l'especialitat de restauració (títol anterior a la reforma universitària de 1990).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: arqueologia.

703  Conservació i restauració d'obres escultòriques

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat escultura), i títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció d'escultura.

Llicenciat en belles arts en l'especialitat de restauració (títol anterior a la reforma universitària de 1990).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: escultura.

704  Conservació i restauració d'obres pictòriques

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat pintura), i títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció de pintura.

Llicenciat en belles arts en l'especialitat de restauració (títol anterior a la reforma universitària de 1990).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: pintura.

705  Conservació i restauració de tèxtils

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat tèxtils).

Llicenciat en belles arts en l'especialitat de restauració (títol anterior a la reforma universitària de 1990) +:

Tècnic superior en tèxtils artístics.

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: tèxtils.

706  Conservació i restauració del document gràfic

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat document gràfic).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

200 crèdits dels estudis de conservació i restauració de béns culturals: document gràfic, o

Conservador i restaurador de béns culturals (especialitat pintura, escultura, arqueologia i tèxtil), o

Graduat en arts aplicades, especialitat en conservació i restauració del document gràfic, secció d'arts aplicades al llibre.

707  Dibuix artístic i color

Títol superior d'art dramàtic (escenografia).

Llicenciat en belles arts (escultura).

Llicenciat en belles arts (gravat).

Llicenciat en belles arts (dibuix).

Llicenciat en belles arts (disseny).

Llicenciat en belles arts (restauració).

Llicenciat en belles arts (pintura).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (pintura) o

Graduat en arts aplicades (calcat), o

Graduat en arts aplicades (cartells), o

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari), o

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística), o

Graduat en arts aplicades (projectes), o

Graduat en arts aplicades (retolació), o

Graduat en arts aplicades (traçat), o

Graduat en arts aplicades (gravat), o

Graduat en arts aplicades (gravat i tècniques d'estampació), o

Graduat en arts aplicades (pintura mural), o

Graduat en arts aplicades (pintura industrial i artística), o

Graduat en arts aplicades (restaurador pintura) o

Tècnic superior en il·lustració, o

Tècnic superior en arts aplicades al mur, o

Tècnic superior en gravat i tècniques d'estampació, o

Tècnic superior en enquadernació artística, o

Tècnic superior en edició d'art, o

Tècnic superior en gràfica publicitària, o

Tècnic superior en mosaics, o

Tècnic superior en art tèxtil, o

Tècnic superior en colorit de col·leccions, o

Tècnic superior en estampacions i tintatges artístics, o

Tècnic superior en estilisme de teixits de calada, o

Tècnic superior en art floral, o

Tècnic superior en arts del vidre, o

Tècnic superior en vitralls artístics, o

Tècnic superior en estilisme d'indumentària, o

Tècnic superior en modelisme d'indumentària, o

Tècnic superior en esmalt artístic al foc sobre metalls, o

Tècnic superior en ceràmica artística, o

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica, o

Tècnic superior en joieria artística, o

Tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques, o

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració, o

Tècnic superior en aparadorisme, o

Tècnic superior en arquitectura efímera, o

Tècnic superior en elements de jardí, o

Tècnic superior en moblament, o

Tècnic superior en modelisme i maquetisme, o

Tècnic superior en modelisme industrial, o

Tècnic superior en mobiliari, o

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura, o

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta, o

Tècnic superior en arts aplicades del metall, o

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra, o

Tècnic superior en fotografia artística

708  Dibuix tècnic

Títol superior de disseny d'interiors

Títol superior d'art dramàtic (escenografia)

Arquitecte

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (disseny d'interiors), o

Graduat en arts aplicades (delineació artística), o

Graduat en arts aplicades (disseny industrial), o

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració, o

Tècnic superior en modelisme i maquetisme, o

Tècnic superior en modelisme industrial, o

Tècnic superior en arquitectura efímera, o

Tècnic superior en aparadorisme, o

Tècnic superior en elements de jardí, o

Tècnic superior en moblament, o

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura, o

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta, o

Tècnic superior en arts aplicades del metall, o

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra, o

Tècnic superior en modelisme d'indumentària.

709  Disseny d'interiors

Títol superior de disseny d'interiors.

Arquitecte.

Llicenciat en belles arts (disseny).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (decoració), o

Graduat en arts aplicades (disseny d'interiors), o

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari), o

Tècnic superior en gràfica publicitària, o

Tècnic superior en il·lustració, o

Tècnic superior en modelisme i maquetisme, o

Tècnic superior en modelisme industrial, o

Tècnic superior en mobiliari, o

Tècnic superior en estilisme d'indumentària, o

Tècnic superior en modelisme d'indumentària, o

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració, o

Tècnic superior en aparadorisme, o

Tècnic superior en arquitectura efímera, o

Tècnic superior en elements de jardí, o

Tècnic superior en moblament.

710  Disseny de moda

Títol superior de disseny (de moda).

Enginyer superior tèxtil.

Llicenciat en belles arts

Llicenciat en belles arts (disseny).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (tall i confecció), o

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda), o

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (disseny tèxtil), o

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari), o

Graduat en arts aplicades (traçats), o

Graduat en arts aplicades (figurins), o

Tècnic superior en gràfica publicitària, o

Tècnic superior en il·lustració, o

Tècnic superior en modelisme i maquetisme, o

Tècnic superior en modelisme industrial, o

Tècnic superior en mobiliari, o

Tècnic superior en estilisme d'indumentària, o

Tècnic superior en modelisme d'indumentària, o

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració, o

Tècnic superior en aparadorisme, o

Tècnic superior en arquitectura efímera, o

Tècnic superior en elements de jardí, o

Tècnic superior en moblament.

711  Disseny de producte

Títol superior de disseny (de productes).

Enginyer superior industrial.

Llicenciat en belles arts (disseny).

Llicenciat en belles arts (restauració).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari), o

Graduat en arts aplicades (fusteria artística), o

Graduat en arts aplicades (fusteria de taller), o

Graduat en arts aplicades (fusteria i ebenisteria), o

Graduat en arts aplicades (disseny del moble), o

Graduat en arts aplicades (ebenisteria), o

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana), o

Graduat en arts aplicades (maquetes), o

Graduat en arts aplicades (maquetisme i modelisme), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta i pedra), o

Graduat en arts aplicades (talla ornamental), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura, o

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta, o

Tècnic superior en mobiliari, o

Tècnic superior en moblament, o

Tècnic superior en gràfica publicitària, o

Tècnic superior en il·lustració, o

Tècnic superior en modelisme i maquetisme, o

Tècnic superior en modelisme industrial, o

Tècnic superior en estilisme d'indumentària, o

Tècnic superior en modelisme d'indumentària, o

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració, o

Tècnic superior en aparadorisme, o

Tècnic superior en arquitectura efímera, o

Tècnic superior en elements de jardí.

712  Disseny gràfic

Títol superior de disseny gràfic.

Llicenciat en belles arts (disseny).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari), o

Tècnic superior en gràfica publicitària, o

Tècnic superior en il·lustració, o.

Tècnic superior en modelisme i maquetisme, o

Tècnic superior en modelisme industrial, o

Tècnic superior en mobiliari, o

Tècnic superior en joieria artística, o

Tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques, o

Tècnic superior en art tèxtil, o.

Tècnic superior en colorit de col·leccions, o

Tècnic superior en estampacions i tintatges artístics, o

Tècnic superior en estilisme de teixits de calada, o

Tècnic superior en gravat i tècniques d'estampació, o

Tècnic superior en enquadernació artística, o

Tècnic superior en edició d'art, o

Tècnic superior en estilisme d'indumentària, o

Tècnic superior en modelisme d'indumentària, o

Tècnic superior en ceràmica artística, o

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica, o

Tècnic superior en projectes i direcció d'obres de decoració, o

Tècnic superior en aparadorisme, o

Tècnic superior en arquitectura efímera, o

Tècnic superior en elements de jardí, o

Tècnic superior en moblament.

713  Disseny tèxtil

Títol superior de disseny (moda).

Enginyer superior tèxtil.

Llicenciat en belles arts (disseny).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (tèxtil), o

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda), o

Graduat en arts aplicades (catifes), o

Graduat en arts aplicades (catifes i tapissos), o

Graduat en arts aplicades (catifes i teixits), o

Graduat en arts aplicades (figurins), o

Graduat en arts aplicades (tapissos), o

Graduat en arts aplicades (tapissos i catifes), o

Graduat en arts aplicades (teixits: catifes), o

Graduat en arts aplicades (teixits artístics), o

Graduat en arts aplicades (art del teixit), o

Tècnic superior en art tèxtil, o

Tècnic superior en colorit de col·leccions, o

Tècnic superior en estampacions i tintatges artístics, o

Tècnic superior en estilisme d'indumentària, o

Tècnic superior en modelisme d'indumentària.

Tècnic superior en estilisme de teixits de calada

714  Edició d'art

Llicenciat en belles arts (restauració).

Llicenciat en belles arts (gravat).

Llicenciat en belles arts (pintura).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (gravat), o

Graduat en arts aplicades (litografia), o

Graduat en arts aplicades (restauració), o

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística) o

Graduat en arts aplicades (gravat i tècniques d'estampació) o

Tècnic superior en gravat i tècniques d'estampació, o

Tècnic superior en edició d'art, o

Tècnic superior en enquadernació artística, o

Tècnic superior en gràfica publicitària, o

Tècnic superior en il·lustració.

715  Fotografia

Títol superior de disseny (gràfic).

Llicenciat en belles arts (imatge).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (fotografia artística), o

Tècnic superior en fotografia artística.

716  Història de l'art

Llicenciat en filosofia i lletres (història de l'art).

Llicenciat en història de l'art.

Llicenciat en geografia i història (art).

717 Joieria i orfebreria

Llicenciat en belles arts.

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (esmalts), o

Graduat en arts aplicades (esmalts sobre metalls), o

Graduat en arts aplicades (orfebreria), o

Graduat en arts aplicades (joieria), o

Graduat en arts aplicades (delineació artística), o

Graduat en arts aplicades (projectes), o

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (calcat), o

Graduat en arts aplicades (retolació), o

Graduat en arts aplicades (traçats), o

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari), o

Graduat en arts aplicades (cartells), o

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística), o

Tècnic superior en joieria artística, o

Tècnic superior en orfebreria i argenteria artístiques.

718  Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

Títol superior de ceràmica.

Títol superior del vidre.

Llicenciat en belles arts.

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (vidrieres), o

Graduat en arts aplicades (vidrieria artística), o

Graduat en arts aplicades (talla i gravat del vidre), o

Graduat en arts aplicades (ceràmica), o

Graduat en arts aplicades (ceràmica artística), o

Graduat en arts aplicades (disseny de revestiment ceràmic), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

Perit en ceràmica artística, o

Perit en tècnica ceràmica, o

Tècnic superior en arts del vidre, o

Tècnic superior en vitralls artístics, o

Tècnic superior en ceràmica artística, o

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica.

719  Materials i tecnologia: conservació i restauració

Llicenciat en químiques.

Llicenciat en físiques.

Llicenciat en biologia.

Llicenciat en geologia.

Llicenciat en biotecnologia.

720  Materials i tecnologia: disseny

Arquitecte.

Enginyer aeronàutic.

Enginyer industrial.

Enginyer de telecomunicació.

Enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer naval i oceànic.

Enginyer en informàtica.

Llicenciat en ciències (matemàtiques).

Llicenciat en ciències matemàtiques.

Llicenciat en matemàtiques.

Llicenciat en ciències (físiques).

Llicenciat en ciències físiques.

Llicenciat en física.

Llicenciat en informàtica.

Llicenciat en economia.

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

721  Mitjans audiovisuals

Llicenciat en comunicació audiovisual.

Llicenciat en belles arts (imatge).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (fotografia artística), o

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (fotografia artística), o

Tècnic superior en imatge, o

Tècnic superior en so, o

Tècnic superior en realització d'audiovisuals i espectacles, o

Tècnic especialista en imatge i so.

722  Mitjans informàtics

Llicenciat en belles arts (imatge).

Llicenciat en belles arts (disseny).

Llicenciat en belles arts o llicenciat en comunicació audiovisual +:

Tècnic especialista en informàtica, o

Tècnic superior en administració de sistemes informàtics, o

Tècnic superior en sistemes de telecomunicació i informàtics.

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (aparadorisme, arquitectura efímera, elements de jardí, moblament, projectes i direcció d'obres de decoració), o

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (mobiliari, modelisme i maquetisme, modelisme industrial), o

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (gràfica publicitària).

723  Organització industrial i lesgislació

Llicenciat en dret.

Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

Llicenciat en pedagogia (tècnic en planificació i organització dels serveis d'orientació laboral i ocupacional).

Llicenciat en ciències del treball.

Llicenciat en sociologia.

724 Vidre

Títol superior del vidre.

Llicenciat en belles arts.

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (vidrieres), o

Graduat en arts aplicades (vidrieria artística), o

Graduat en arts aplicades (talla i gravat del vidre), o

Tècnic superior en arts del vidre, o

Tècnic superior en vitralls artístics

725  Volum

Títol superior d'art dramàtic (escenografia).

Llicenciat en belles arts (escultura).

Llicenciat, enginyer o arquitecte +:

Graduat en arts aplicades (emmotllatge i buidatge), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta i pedra), o

Graduat en arts aplicades (forja), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura, o

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra, o

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta, o

Tècnic superior en arts aplicades del metall, o

Tècnic superior en ceràmica artística, o

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica.

Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny

801 Artesania i ornamentació amb elements vegetals

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (art floral).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (art tèxtil).

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (artesania canària), o

Graduat en arts aplicades (artesania de palma), o

Graduat en arts aplicades (esparteria artística).

802 Brodats i puntes

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: puntes artístiques.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: brodats i rebosters.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (brodat i puntes), o

Graduat en arts aplicades (disseny tèxtil), o

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda), o

Graduat en arts aplicades (teixits artístics).

803  Complements i accessoris

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (arts aplicades de la fusta).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (estilisme d'indumentària).

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (repussat), o

Graduat en arts aplicades (repussat en cuir i metall), o

Graduat en arts aplicades (repussat i cisellat de metall), o

Graduat en arts aplicades (repussat en metalls), o

Graduat en arts aplicades (cuir artístic), o

Graduat en arts aplicades (llavorat i repussat en cuir).

804  Daurat i policromia

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades a la fusta.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (pintura), o

Graduat en arts aplicades (daurat i policromia), o

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana), o

Graduat en arts aplicades (policromia), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta i pedra), o

Graduat en arts aplicades (talla ornamental), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

tècnic superior en arts aplicades de l'escultura, o

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta, o

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra, o

Tècnic superior en arts aplicades al mur, o

Tècnic en dauratge i policromia artística.

805 Ebenisteria artística

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades a la fusta.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: mobiliari.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (fusteria artística), o

Graduat en arts aplicades (fusteria de taller), o

Graduat en arts aplicades (fusteria i ebenisteria), o

Graduat en arts aplicades (disseny del moble), o

Graduat en arts aplicades (ebenisteria), o

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana), o

Graduat en arts aplicades (maquetes), o

Graduat en arts aplicades (maquetisme i modelisme), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta i pedra), o

Graduat en arts aplicades (talla ornamental), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura, o

Tècnic en ebenisteria artística.

806  Enquadernació artística

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat restauració de documents).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: enquadernació artística.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (conservació i restauració del document gràfic), o

Graduat en arts aplicades (enquadernació), o

Graduat en arts aplicades (maquetes artístiques), o

Graduat en arts aplicades (restauració).

807  Esmalts

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: esmalt artístic al foc sobre metalls.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (esmalts), o

Graduat en arts aplicades (esmalt sobre metalls), o

Tècnic en esmaltatge sobre metalls.

808  Fotografia i processos de reproducció

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat: restauració de documents gràfics).

Títol superior de disseny (gràfic).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: gràfica publicitària.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: il·lustració.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: fotografia artística.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (calcat), o

Graduat en arts aplicades (cartells), o

Graduat en arts aplicades (delineació artística), o

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari), o

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (enquadernació), o

Graduat en arts aplicades (estampació calcogràfica), o

Graduat en arts aplicades (fotografia artística), o

Graduat en arts aplicades (fotogravat artístic), o

Graduat en arts aplicades (gravat), o

Graduat en arts aplicades (gravat i tècniques d'estampació), o

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística), o

Graduat en arts aplicades (impressió), o

Graduat en arts aplicades (maquetes artístiques), o

Graduat en arts aplicades (projectes), o

Graduat en arts aplicades (restauració), o

Graduat en arts aplicades (retolació), o

Tècnic superior en gravat i tècniques d'estampació, o

Tècnic superior en enquadernació artística, o

Tècnic superior en edició d'art, o

Tècnic en autoedició, o

Tècnic en art final de disseny gràfic.

809 Modelisme i maquetisme

Títol superior d'art dramàtic (escenografia).

Títol superior de disseny (interiors).

Títol superior de disseny (productes).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: moblament.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arquitectura efímera.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: aparadorisme.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: elements de jardí.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: projectes i direcció d'obres de decoració.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: mobiliari.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: modelisme industrial.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: modelisme i maquetisme.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (emmotllatge i buidatge), o

Graduat en arts aplicades (delineació artística), o

Graduat en arts aplicades (decoració), o

Graduat en arts aplicades (disseny d'interiors), o

Graduat en arts aplicades (disseny), o

Graduat en arts aplicades (disseny industrial), o

Graduat en arts aplicades (disseny del moble), o

Graduat en arts aplicades (fusteria artística), o

Graduat en arts aplicades (fusteria de taller), o

Graduat en arts aplicades (fusteria i ebenisteria), o

Graduat en arts aplicades (maquetes), o

Graduat en arts aplicades (maquetisme i modelisme), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

Graduat en arts aplicades (projectes), o

Tècnic superior en arts aplicades de l'escultura, o

Tècnic superior en modelisme i matriceria ceràmica.

810  Motlles i reproduccions

Títol superior de conservació i restauració en bens culturals (arqueologia).

Títol superior de conservació i restauració en bens culturals (escultura).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades a l'escultura.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades al metall.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: modelisme i matriceria ceràmica.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (ceràmica), o

Graduat en arts aplicades (ceràmica artística), o

Graduat en arts aplicades (emmotllatge i buidatge), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum, o

Graduat en arts aplicades (buidatge), o

Graduat en ceràmica (escola de ceràmica), o

Perit en ceràmica artística, o

Perit en tècnica ceràmica, o

Tècnic superior en ceràmica artística, o

Tècnic superior en arts aplicades de la fusta, o

Tècnic superior en arts aplicades de la pedra, o

Tècnic en emmotllatge i buidatge artístics, o

Tècnic en motlles i reproduccions ceràmiques, o

Tècnic en emmotllament i fosa d'objectes d'orfebreria, joieria i bijuteria artístiques, o

Tècnic d'arts plàstiques i disseny (fosa artística i galvanoplàstia).

811  Musivària

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: mosaics.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (disseny del revestiment ceràmic), o

Graduat en arts aplicades (mosaics), o

Graduat en arts aplicades (tècniques i procediments murals).

812  Talla de pedra i fusta

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades a l'escultura.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades a la fusta.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades a la pedra.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (imatgeria castellana), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta), o

Graduat en arts aplicades (talla de fusta i pedra), o

Graduat en arts aplicades (talla d'ivori i atzabeja), o

Graduat en arts aplicades (talla de pedra), o

Graduat en arts aplicades (talla ornamental), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

Tècnic en talla artística en fusta, o

Tècnic en talla artística en pedra.

813  Tècniques ceràmiques

Títol superior de ceràmica.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: ceràmica artística.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: paviments i revestiments ceràmics.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: modelisme i matriceria ceràmica.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (ceràmica), o

Graduat en arts aplicades (ceràmica artística), o

Graduat en arts aplicades (disseny del revestiment ceràmic), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum), o

Graduat en ceràmica (escola de ceràmica), o

Perit en ceràmica artística, o

Perit en tècnica ceràmica.

814  Tècniques de gravat i estampació

Títol superior de conservació i restauració de béns culturals (especialitat: restauració de documents gràfics).

Tècnic superior en enquadernació artística.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: edició d'art.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: gravat i tècniques d'estampació.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: il·lustració.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (cartells), o

Graduat en arts aplicades (estampació calcogràfica), o

Graduat en arts aplicades (fotogravat artístic), o

Graduat en arts aplicades (gravat), o

Graduat en arts aplicades (gravat i tècniques d'estampació), o

Graduat en arts aplicades (impressió), o

Graduat en arts aplicades (litografia), o

Graduat en arts aplicades (serigrafia).

815  Tècniques de joieria, bijuteria

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (bijuteria artística).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (joieria artística).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (orfebreria i argenteria artístiques).

Llicenciat en belles arts.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (orfebreria), o

Graduat en arts aplicades (joieria), o

Graduat en arts aplicades (delineació artística), o

Graduat en arts aplicades (projectes), o

Graduat en arts aplicades (disseny gràfic), o

Graduat en arts aplicades (calcat), o

Graduat en arts aplicades (retolació), o

Graduat en arts aplicades (traçat), o

Graduat en arts aplicades (dibuix publicitari), o

Graduat en arts aplicades (cartells), o

Graduat en arts aplicades (il·lustració artística).

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (joieria artística).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (orfebreria i argenteria artístiques).

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (disseny d'orfebreria i joieria), o

Graduat en arts aplicades (joieria), o

Graduat en arts aplicades (orfebreria).

817  Tècniques de patronatge i confecció

Títol superior de disseny (moda).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: estilisme d'indumentària.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: modelisme d'indumentària.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (calcat), o

Graduat en arts aplicades (tall i confecció), o

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda), o

Graduat en arts aplicades (figurins), o

Graduat en arts aplicades (traçat).

818  Tècniques de metall

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades a l'escultura.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades al metall.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (serralleria artística), o

Graduat en arts aplicades (serralleria i forja), o

Graduat en arts aplicades (forja), o

Graduat en arts aplicades (forja artística), o

Graduat en arts aplicades (ferreria), o

Graduat en arts aplicades (metal·listeria), o

Graduat en arts aplicades (metal·listeria i forja), o

Graduat en arts aplicades (repussat i cisellat del metall), o

Graduat en arts aplicades (tècniques del volum) o

Tècnic en forja artística, o

Tècnic en forja artística i galvanoplàstia.

819  Tècniques murals

Títol superior de conservació i restauració de bens culturals: especialitat pintura.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny (arts aplicades al mur).

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (pintura mural), o

Graduat en arts aplicades (tècniques i procediments murals), o

Graduat en arts aplicades (pintura).

820  Tècniques tèxtils

Títol superior de conservació i restauració en bens culturals (tèxtil).

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: art tèxtil.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: colorit de col·leccions.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: teixits en baix lliç.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: estampacions i tints artístics.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: estilisme de teixits de calat.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (disseny tèxtil), o

Graduat en arts aplicades (disseny de tèxtils i moda), o

Graduat en arts aplicades (teixits artístics), o

Graduat en arts aplicades (catifes), o

Graduat en arts aplicades (catifes i tapissos), o

Graduat en arts aplicades (catifes i teixits), o

Graduat en arts aplicades (tapissos), o

Graduat en arts aplicades (tapissos i catifes), o

Tècnic d'arts plàstiques i disseny en tapissos i catifes.

821  Tècniques vidrieres

Títol superior de vidre.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts del vidre.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: arts aplicades al mur.

Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: vitralls artístics.

Diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic +:

Graduat en arts aplicades (vidrieres), o

Graduat en arts aplicades (vidrieria artística).

Les titulacions de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny i de graduat d'arts aplicades incloses a l'annex 4 d'aquesta Resolució per ser declarades equivalents, a efectes de docència, a les titulacions exigides amb caràcter general requereixen un mínim de dos anys d'experiència professional en un camp laboral relacionat amb l'especialitat a la qual s'aspira, d'acord amb el que es determini en les convocatòries.

(06.184.084)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal