Meet Secundària: xerrades extraordinàries per a afiliats sobre el concurs de mèrits del procés d'estabilització

Propers nomenaments telemàtics (juliol)


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4675 - 13/07/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ EDU/2322/2006, de 28 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats. (Pàg. 30781)


RESOLUCIÓ

EDU/2322/2006, de 28 de juny, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats.

D'acord amb el que estableix l'apartat 2 de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007;

En conseqüència,

Resolc:

.1  Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent.

.2  Establir que el termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria serà de deu dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

.3  Declarar que les normes de participació i el procediment de formalització de sol·licituds són les que es regulen a la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006).

Per sol·licitar informació relativa a la gravació de la sol·licitud, per a dubtes sobre seguretat, connectivitat i funcionament general de l'aplicació informàtica, caldrà adreçar-se al servei d'atenció a l'usuari o al servei territorial demanat com a preferent, així com per demanar aclariments sobre les dades administratives de la sol·licitud.

.4  Convocar les especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats on manquen candidats. Aquestes especialitats són les que s'especifiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la directora general de Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de juny de 2006

P. D. (Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, DOGC de 10.7.2006)

Montserrat Guri i López

Directora general de Personal Docent

Annex 1

Especialitats docents dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris en els serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació infantil (INF):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació especial (EES):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària (PRI):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, anglès (PAN):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, educació física (PEF):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, francès (PFR):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Educació primària, música (PMU):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Cos de professors d'ensenyament secundari

Alemany (AL):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Lleida

Anglès (AN):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Cultura clàssica (CLA):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Biologia i geologia (CN):

Barcelona II (comarques)

Terres de l'Ebre

Dibuix (DI):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Economia (ECO):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Educació física (EF):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Terres de l'Ebre

Filosofia (FI):

Barcelona II (comarques)

Física i química (FQ):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Francès (FR):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Grec (GR):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Llatí (LA):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Llengua catalana i literatura (LC):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Llengua castellana i literatura (LE):

Barcelona II (comarques)

Girona

Terres de l'Ebre

Matemàtiques (MA):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Música (MU):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tecnologia (TEC):

Barcelona II (comarques)

Girona

Administració d'empreses (501):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Anàlisi i química industrial (502):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Assessoria i processos d'imatge personal (503):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Construccions civils i edificació (504):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Lleida

Tarragona

Formació i orientació laboral (505):

Barcelona II (comarques)

Hoteleria i turisme (506):

Barcelona II (comarques)

Girona

Informàtica (507):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Intervenció sociocomunitària (508):

Barcelona II (comarques)

Organització i gestió comercial (510):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Organització i processos de manteniment de vehicles (511):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Organització i projectes de fabricació mecànica (512):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Organització i projectes de sistemes energètics (513):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Processos de producció agrària (515):

Girona

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Processos sanitaris (518):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Processos i mitjans de comunicació (519):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Processos i productes de vidre i ceràmica (521):

Barcelona II (comarques)

Processos i productes d'arts gràfiques (522):

Baix Llobregat-Anoia

Lleida

Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles (523):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Sistemes electrònics (524):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Sistemes electrotècnics i automàtics (525):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria (601):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Lleida

Tarragona

Equips electrònics (602):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Estètica (603):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (604):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605):

Barcelona II (comarques)

Lleida

Tarragona

Instal·lacions electrotècniques (606):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Tarragona

Laboratori (608):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Manteniment de vehicles (609):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Tarragona

Màquines, serveis i producció (610):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Mecanització i manteniment de màquines (611):

Barcelona I (ciutat)

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Oficina de projectes de construcció (612):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Tarragona

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614):

Barcelona II (comarques)

Operacions de processos (615):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Operacions i equips de producció agrària (616):

Girona

Patronatge i confecció (617):

Barcelona II (comarques)

Perruqueria (618):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Terres de l'Ebre

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics (619):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Procediments sanitaris i assistencials (620):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Processos comercials (621):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Processos de gestió administrativa (622):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Producció en arts gràfiques (623):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Lleida

Tarragona

Serveis a la comunitat (625):

Barcelona II (comarques)

Serveis de restauració (626):

Girona

Tarragona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Tarragona

Soldadures (628):

Barcelona II (comarques)

Tarragona

Tècniques i procediments d'imatge i so (629):

Barcelona II (comarques)

Tarragona

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Ceràmica (701):

Barcelona II (comarques)

Dibuix artístic i color (707):

Barcelona II (comarques)

Girona

Dibuix tècnic (708):

Barcelona II (comarques)

Girona

Disseny d'interiors (709):

Girona

Disseny de moda (710):

Barcelona II (comarques)

Disseny gràfic (712):

Barcelona II (comarques)

Girona

Fotografia (715):

Barcelona II (comarques)

Girona

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):

Barcelona II (comarques)

Materials i tecnologia: disseny (720):

Girona

Mitjans informàtics (722):

Barcelona II (comarques)

Girona

Vidre (724):

Barcelona II (comarques)

Volum (725):

Barcelona II (comarques)

Girona

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques

i disseny

Daurat i policromia (804):

Barcelona II (comarques)

Fotografia i processos de reproducció (808):

Girona

Motlles i reproduccions (810):

Barcelona II (comarques)

Talla de pedra i fusta (812):

Barcelona II (comarques)

Tècniques de patronatge i confecció (817):

Barcelona II (comarques)

Tècniques del metall (818):

Barcelona II (comarques)

Tècniques murals (819):

Girona

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Alemany (133):

Barcelona II (comarques)

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Àrab (134):

Girona

Lleida

Tarragona

Italià (135):

Girona

Rus (138):

Girona

Espanyol per estrangers (190):

Girona

Francès (192):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Anglès (193):

Barcelona II (comarques)

Baix Llobregat-Anoia

Girona

Català (195):

Barcelona II (comarques)

Euskera (198):

Barcelona I (ciutat)

(06.178.047)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal