Obertura període excepcional de consulta i modificació de dades de la Borsa de treball

Oposicions 2021: nomenament de funcionaris en pràctiques


Sr. González Cambray persona non grata

Persones violentes: imatges i miratges
El 29 d'abril Professors de Secundària (aspepc·sps) declara persona non grata al Sr. González Cambray
Model d'acta
Plantilla per a que el teu centre declari "Persona NON GRATA" al Conseller González.
Centres que han declarat persona non grata
Relació de centres que han declarat al Sr González persona non grata. Envia'ns una fotografia de l'acta per afegir-vos.

Actualitzades les fitxes de centres amb les adjudicacions provisionals del curs 2022-2023

Adjudicacions provisionals. Curs 2022-2023. Resolució definitiva d'adjudicacions

Borsa de treball de personal docent. Obertura

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4737 - 10/10/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ EDU/3211/2006, de 2 d'octubre, de nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes. (Pàg. 42205)


RESOLUCIÓ

EDU/3211/2006, de 2 d'octubre, de nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

De conformitat amb el que estableix la base 9 de la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4562, de 31.1.2006), i a proposta de la Direcció General de Personal Docent,

Resolc:

.1  Nomenar funcionaris en pràctiques dels cossos de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional i de professors d'escoles oficials d'idiomes, els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, els quals es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució, amb indicació del número de registre personal que se'ls assigna.

.2  S'autoritza l'ajornament de la incorporació a la fase de pràctiques als aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, i que han estat nomenats funcionaris en pràctiques per aquesta Resolució, els quals es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.3  S'accepta la renúncia als drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu convocat per la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, dels aspirants seleccionats que es detallen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

.4  El nomenament com a funcionaris en pràctiques té efectes econòmics i administratius d'1 de setembre de 2006 per a tots els cossos, tant per als seleccionats en el procediment d'ingrés com per als seleccionats en els procediments d'accés.

.5  Si de la revisió de la documentació presentada pels aspirants que han superat els procediments selectius es dedueix que els manca algun dels requisits que assenyala la base 2 de la convocatòria, es deixaran sense efecte els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu i no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

.6  La Direcció General de Personal Docent adoptarà les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 d'octubre de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

Annex 1

N=número d'ordre; NRP=número de registre personal.

Cos de Mestres

Audició i llenguatge

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

García Crespín, María Dolores

38074043G

3807404302

2

Cullell Guillamet, Anna Maria

040440406N

4044040668

3

Verdaguer Serarols, Dolors

077906291R

7790629113

4

Muñoz Monné, Montserrat

040876231X

4087623146

5

Menció Besalú, Marta

077919872N

7791987224

6

Cruz Gamez, Aurora

072549122S

7254912224

7

Escobedo Escoriza, Maria Juana

044418364M

4441836446

8

Tordera Omedes, Nuria

040344410H

4034441013

9

Alegria Monroig, M. Cinta

040925910D

4092591046

10

Torne Pique, Nuria

047771967R

4777196757

11

Gomez Heredia, Sonia

040998226J

4099822635

12

Garcia Casarrubios, Marta

047786355Z

4778635513

13

Lobillo Eguiguren, Concepcion

046763695A

4676369568

14

Marti Bel, Veronica

052607471P

5260747102

15

González Boris, Marta

040441545R

4044154546

16

Llorca Bosch, Gemma

052421629Y

5242162913

17

Blanch Fontcuberta, Josep

047622021S

4762202168

18

Surià Batista, Gemma

038112995V

3811299546

19

Bausells Puig, Gemma

036969686S

3696968657

20

Barea Moya, Esperanza

046716176W

4671617635

21

Rubies Mirabet, Ana

046535098A

4653509813

22

Villagrasa Garcia, Maria Isabel

043437580X

4343758046

23

Hernandez Lopez, Jordi

033907296Y

3390729635

24

Barnola Bancells, Miriam

043674277Z

4367427735

25

Villanueva Claramonte, M Belen

029114627P

2911462735

26

Llacer Manrique, Ana

052949458P

5294945824

27

Domenech Llort, Anna

039738710T

3973871046

28

Massague Aymerich, Judith

038842891P

3884289135

29

Espachs Montalà, M.Mercè

043738952J

4373895257

30

Caro Pedros, Carmen Maria

053325201T

5332520168

31

Jimenez Perez, Lorena

040343779P

4034377902

32

González García, Míriam

038837616T

3883761668

33

Gonfaus Calsina, Sandra

039907889Z

3990788902

34

Ribó Capellà, Elisenda

035094471J

3509447168

35

Faz Florensa, Anna

046748417C

4674841724

36

Farregut Esqué, Gemma

078089252C

7808925235

37

Jiménez Alacio, Cristina

052626760T

5262676046

38

Muñoz Pradas, Nuria

043551117L

4355111713

40

Sanchez Bautista, Coral

052179185M

5217918524

41

Solé Pujol, Meritxell

047684519E

4768451913

42

Jaramillo Ibáñez, Lydia

044199384P

4419938457

43

Muñoz Borras, Judit

047628001S

4762800113

44

Vilalta Grau, Anna

038140337N

3814033746

Educació especial: Pedagogia terapèutica

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Cabre Recasens, Ana Mar

035073469X

3507346946

2

Garcia Muñoz, Ma. Teresa

033921911Q

3392191124

3

Gracia Calvo, Monica

037333574C

3733357457

4

Garcia Muñoz, Lidia

043699219R

4369921946

5

Diaz Rodriguez, Aranzazu

043510697X

4351069768

6

Fernández Comas, Ana

043432683N

4343268302

7

Bes Cortés, Núria

078581648D

7858164857

8

Junca Matas, Esther

040283938J

4028393824

9

Torres Rodriguez, Sonia

044982845C

4498284557

10

Vila Sardans, Maria Angels

039347419P

3934741968

11

Sánchez Blanco, Lorena

046749774C

4674977413

12

Llergo Molina, Anna Maria

046613914K

4661391446

13

Fernández Plaza, M.Isabel

043734442B

4373444235

14

Sipiña Selaya, Iolanda

052622785G

5262278557

15

Pla Bertomeu, M. Aurora

078577847A

7857784757

16

Colomines Paga, M Immaculada

052601417A

5260141713

17

Chaparro Bobis, Azucena

044023517E

4402351768

18

Vidal Porta, Laia

046740802H

4674080235

19

Miquel Boronat, Nuria

039710067S

3971006757

20

Garcia Font, Silvia

034756252D

3475625268

21

Llaurado Aribau, Montserrat

077834348W

7783434846

22

Tricaz Torres, Maria Lluísa

039877956G

3987795668

23

Folgado Rovira, Teresa

038800346J

3880034646

24

Pamies Ruiz, Rosa

040961090E

4096109024

25

Font Perez, Eva

019899156Q

1989915646

26

Mora Bonbehi, Montserrat

046656133N

4665613368

27

Franquesa Roca, Anna

033957509X

3395750957

28

Garcia D.L. Serrana Ballano,Concepcion

035117278G

3511727802

29

Roca Fabra, Lucia

039734689G

3973468913

30

Morejon Corredera, Anna

077919772G

7791977202

31

Gaitan Martinez, Marta

043451137C

4345113724

32

Pedreira Aguilar, Sonia

036524608X

3652460813

33

Dali Galdamez, Margarita

035054739W

3505473968

34

Quiroga Aguado, Montserrat

034763479Z

3476347924

35

Campos Caballer, Maria Jennifer

047622682D

4762268224

36

Espert Año, Javier

029176070H

2917607002

37

Ibañez Boixaderas, Mireia

034744071H

3474407157

38

Muñoz Olmedilla, Susana

043699898J

4369989846

39

Canedo Señor, Jennifer

046649418J

4664941846

40

Serra Rispau, Ana Maria

040436623R

4043662335

41

Vilaseca Sanglas, Rosa Elena

033951231B

3395123168

42

Romero Ortega, Laura

040441724L

4044172413

43

Marques Mulleras, Marta

040314000Z

4031400068

44

Diaz Marti, Laura

046548994F

4654899424

45

Bergua Cortes, Ana Maria

046800788C

4680078868

46

Martin Cabrera, Marisol

052193928M

5219392835

47

Martin Moreno, Sandra

046766909C

4676690902

48

Viñals Navarro, Sandra

046643526D

4664352668

49

Trullàs Moncunill, Marta

046783588R

4678358857

50

Legazpi Piñeiro, Cristina Isabel

046578292A

4657829257

51

Sanchez Cano, Ana Maria

038092731Q

3809273157

52

Tauler Suñer, Rosa Maria

077915716L

7791571646

53

Garcia Ventura, Núria

052165332K

5216533224

54

Hoyas Hernandez, M. Carmen

044023418S

4402341857

55

Santos Fita, Maria

052161659M

5216165946

56

Comia Costa, Roser

040323718A

4032371813

57

Flores Moreno, M.Remedios

038075594Z

3807559446

58

Rodriguez Menendez, Elida

038136387H

3813638724

59

Perez Moral, Vanesa

053076447Z

5307644746

60

Morejon de Giron Pastor, Sandra

038124773L

3812477313

61

Gimeno Berman, Mireia

044794703H

4479470324

62

Duch Maestro, Alba

043522926A

4352292668

63

Viló Viló, Gemma

045720052P

4572005202

64

Bejiga Palomares, Eva

038834813A

3883481335

65

Diaz Mas, Nuria

039710083P

3971008302

66

Casals Alguacil, Ana Maria

077740386H

7774038635

67

Tortell Royo, Sonia

046687933A

4668793357

68

Montesinos Fernández, Marta

043531391G

4353139113

69

Moreno Duaigues, Roser

046815215A

4681521568

70

Hernandez Cotera, Vanessa

043547982N

4354798224

71

Ramirez Fernandez, Eloisa

043545474B

4354547402

72

Iglesias Franch, Gemma

040333158J

4033315857

73

Dengra Oliva, Maria Angeles

038147355S

3814735513

74

Rodriguez Palomeras, Silvia

077911892J

7791189224

75

Mollà Estapé, Cristina

046063721B

4606372146

76

Clavé Las Heras, Irene

043731624E

4373162468

77

Millan Ortega, Arancha

052214528C

5221452824

78

Arévalo Navarro, Natàlia

077313661N

7731366157

79

Sola Gil, Alejandra

052608956K

5260895613

80

Sebastià Navarro, Rut

047622967H

4762296702

81

Riera Casanovas, Mireia

038814087T

3881408746

82

Domingo Rueda, Sandra

038840280L

3884028035

83

Juanola Argente, Immaculada

077915095L

7791509568

84

Garriga Planas, Anna

038820099D

3882009935

85

Arche Aubert, Ana Maria

077917970L

7791797046

86

Vallve Alvarez, Eva Lourdes

039718177Y

3971817724

87

Martinez Blasco, Raquel

039430161L

3943016113

88

Cervantes Garcia, Maria del Mar

034750747R

3475074735

89

Caparros Funalleras, Sandra

036515644Q

3651564446

90

Dot Blanco, Elena

033941946H

3394194635

91

Garcia Vallve, Anna

039722523M

3972252313

92

Tarradas Riera, Concepcio

040317489F

4031748924

93

Pina Urbano, Marta

043452478G

4345247868

94

Lopez Cruz, Margarita

038124719B

3812471935

95

Sanchez Perez, Encarnacion

046558264P

4655826446

96

Cervero Castella, Maria

046711357J

4671135702

97

Gómez Alberola, Marta

046748249J

4674824924

98

Mercader Celdran, Beatriz

047641670E

4764167068

99

Gutierrez Garcia, Elena

033430032S

3343003268

100

Ferrer Gil, Maria Teresa

035037179Z

3503717924

Educació infantil

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Pastrana Fragoso, Judith

043713734A

4371373413

2

Serra Llonch, Anna Maria

033890687A

3389068757

3

Pascual Mola, Maria Dolores

040919131S

4091913113

4

Amador Vigara, Estrella Belén

044190823A

4419082357

5

Cuine Alonso, Miriam

046607794L

4660779424

6

Santamaria Recasens, Susanna

078085547H

7808554713

7

Pich Frutos, Olga

039349109L

3934910924

8

Soler Sague, Marta

040342109V

4034210935

9

Santos Ill, Palmira

052421485T

5242148546

10

Vilchez Cardenas, Maria Dolores

036570937V

3657093746

11

Hidalgo Marquez, M. Dolores

077735153Y

7773515368

12

Viñas Rodriguez, Domitila

035097836C

3509783646

13

Sala Barnolas, Marta

033951748E

3395174857

14

Tremoleda Burjats, Maria Angels

077898531S

7789853146

15

Perez Peralta, Montserrat

052399137P

5239913702

16

Carrelero Saiz, Beatriz Begoña

052217578B

5221757802

17

Llamas Lopez, Margarita

077740374Y

7774037457

18

Teixidó Sanjuan, Olga

043741549B

4374154957

19

Salvado Urquizu, Inmaculada

040921110Q

4092111068

20

Falguera Poca, Gemma

043731558W

4373155835

21

Gavarro Torres, Nuria

043446708F

4344670846

22

Lupiañez Molina, Ma. del Carmen

052399897D

5239989746

23

Alòs Xandre, Núria

043721572K

4372157268

24

Pérez Lopera, M.José

043726795T

4372679502

25

Valdivielso Gracia, Esther

043681488A

4368148846

26

Juan Maraver, Maria Teresa

039349106Q

3934910668

27

Manzano Martin, M. de la Luz

039689831L

3968983168

28

Escolà Miró, Raquel

052307276D

5230727602

29

Barberà Pau, Natàlia

052604938M

5260493813

30

Vazquez Velasco, Ana Belen

039910086A

3991008668

31

Lopez Ribera, Maria del Mar

039706332Y

3970633213

32

Tomas Andreu, Estela

047626227N

4762622757

33

Xicota Tort, Marta

077304787Q

7730478702

34

Sánchez Cascales, Lourdes

033965019E

3396501946

35

Casany Font, Sílvia

047676113B

4767611324

36

Sanchez Gonzalez, Fatima

040527901S

4052790113

37

Trillo Peroy, Ivan

043742256M

4374225657

38

Tubau Rodriguez, Dolores

043505854C

4350585402

39

Rubio Galvez, Juana Maria

039672048S

3967204835

40

Carricoba Lamela, Almudena

046564820D

4656482013

41

Gomez Carro, Maria Pilar

073194585Y

7319458524

42

Corsellas Baig, Sonia

040454820M

4045482002

43

Geis Balague, Francesc Xavier

039182964A

3918296424

44

Iñiguez Pujantell, Rosa M.

035044382H

3504438224

45

Noguer Costal, Elisabet

036983401E

3698340102

46

Vizcaino Garcia, Juana Maria

046661499L

4666149935

47

Hurtado Parras, Mar

033939481Z

3393948124

48

Castellet Arnau, Maria Flora

033881106J

3388110602

49

Vazquez Boix, M.Dolores

035057932K

3505793202

50

Ruestes Mesalles, M.Lluïsa

043706628G

4370662802

51

Sabat Gonzalez, Cristina

078002463X

7800246302

52

Sole Martinez, Inmaculada

045482390M

4548239024

53

Horta Barrero, Nuria

040560058H

4056005802

54

Sancho Algas, Pilar

035029649M

3502964946

55

Torrent Pi, Anna Ma.

038797370G

3879737035

56

Duran Vargas, M. Teresa

043728207D

4372820757

57

Codina Salles, Maria

033948606P

3394860668

58

Sanchez Palacios, Maria Dolores

040443260Z

4044326046

59

Sanchez Tobarra, Marta

034759056F

3475905635

60

Herrera Segura, Antònia

040434119G

4043411957

61

Robleda Font, Eva

046733067B

4673306735

62

Vilaseca de Prada, Olga

035044247K

3504424702

63

Casahuga Karten, Pilar Julia

039332210W

3933221013

64

López Martínez, Laura

046758400K

4675840035

65

Heredero Gras, Marta

043445773S

4344577302

66

Marin Gelmar, Marta

046766823A

4676682357

67

Carles Esmel, Maria Pilar

047622305T

4762230535

68

Garriga Pujals, Gloria

039667789B

3966778902

69

Altimires Surroca, Montserrat

052147564D

5214756402

70

Fernandez de Mera Miguel,Ma.Antonia

052174595S

5217459546

71

Cortes Escoda, Vanesa

039897657V

3989765724

72

Mesa Martinez, Concepcion

046570885W

4657088546

73

Chueca Fernandez, Maria Isabel

046702991L

4670299168

74

Gavalda Guiteras, Cecilia

039345724S

3934572457

75

Sanchez Torres, Lourdes

039897795V

3989779502

76

Plantalech Mir, Cristina

040323099M

4032309957

77

Rodrigo Fontana, Marta

043743394Q

4374339424

78

Perez Perez, Guadalupe

024164187L

2416418757

79

Sisó Ribes, Estela

047683306M

4768330668

80

Chaves Izquierdo, Mireia

046802463Q

4680246313

81

Salamanca Perez, Pilar

077303715W

7730371568

82

Gamez Roldan, Noelia

046803570L

4680357024

83

Costa Climent, Núria

035103594M

3510359413

84

Clos Maset, Ana Maria

040431476Y

4043147613

85

Presas Valenzuela, Sonia

043540286K

4354028668

86

Mata Cuesta, M Jose

038088498S

3808849802

87

Mellado Gonzalez, Eva

038134201V

3813420102

88

Boullón Sabín, Ana M.

078542881C

7854288146

89

Rosello Porcel, Mireia

038140013X

3814001324

90

Gomez Aguila, Vanessa

039910241C

3991024102

91

Romero Garcia, Maria Reyes

046043921Z

4604392102

92

Pardo Arranz, M. José

013149366J

1314936668

93

Prado de Tena, Pilar

043398981M

4339898135

94

Nuñez Ponsa, Gema

046572500F

4657250024

95

Dominguez Romero,Maria Remedios

038559413M

3855941346

96

Guri Bigas, Cristina

052157277Q

5215727746

97

Masso Valdes, Raquel

038551808J

3855180813

98

Tintoré Lozano, Mònica

046681248B

4668124857

99

Balcells Furest, Maria del Mar

046222152H

4622215246

100

Marin Porcel, Marta

053074255F

5307425535

101

Martinez Fernandez, M.Eugenia

040971323C

4097132313

102

Berga Colom, Alicia

077913967H

7791396757

103

Escardo Roma, M. Angels

052196057H

5219605746

104

Gifre Reixach, Ana

046670754M

4667075446

105

Estrada Cano, Sonia

046545729P

4654572968

106

Gigó Sabaté, Anna-M.

040875322K

4087532257

107

Macaya Rodríguez, Maria Isabel

079304403N

7930440335

108

Carro Torre, Esther

043422589S

4342258902

109

Vilchez Vilchez, Francisca

038426492R

3842649268

110

Prims Damas, Margarida

077115539N

7711553946

111

Quiros Rodriguez, Prudencia

040524437R

4052443724

112

Gonzalez Gonzalez, M. del Carmen

040979048V

4097904857

113

Casal Perez, Eulalia

052622344T

5262234457

114

Caminero Baubi, Miriam

047625781A

4762578102

115

Llambrich Olive, Montserrat

046535652M

4653565224

116

Blazquez Martinez, Maria Angeles

043500211N

4350021168

117

Camps Gay, Sonia

077610683N

7761068335

118

Canto Puig, Montserrat

046710787H

4671078746

119

Martí Altisent, M.Carme

040893642X

4089364268

120

Peremiquel Vizcarra, M.José

041096281L

4109628124

121

Morral Rafart, Ester

077733334G

7773333402

122

Salsench Marti, Montserrat

077831544G

7783154402

123

Ruiz Gonzalez, Elena

035102120A

3510212046

124

Ortiz Canals, Carme

037730037D

3773003724

125

Gozalvez Vila, Trinitat

020406799A

2040679902

126

Navajas Marmol, Josefa

039170715J

3917071535

127

Sole Ortas, Olga

035015949J

3501594935

128

Garcia Guimera, M. Amparo

073384894J

7338489424

129

Puig Fernandez, Raquel

036517124R

3651712402

130

Diaz Lech, M. Teresa

038803567Z

3880356757

131

Barnés Uroz, Mercedes

043443361H

4344336135

132

Gallofre Camps, Gemma

043689818F

4368981846

133

Blanco Pascual, Ines Maria

052400439E

5240043902

134

Arjona Alcalá, Gabriela

079275906N

7927590635

135

Fernandez Lopez, Josefa

077731072L

7773107268

136

Calvo Peña, Amelia

038080686T

3808068602

137

Soto Gea, Maria Carmen

033886652Q

3388665224

138

Pulido del Rio, Yolanda

043507482S

4350748246

139

Ventosa Jane, Cristina

039672509Q

3967250924

140

Asin Calavia, M. Ángeles

039834921W

3983492102

141

Vera Vilaplana, Pilar

035083418T

3508341868

142

Mogas Xartó, Anna María

077316644M

7731664468

143

Lleonart Güell, Anna Maria

039889179A

3988917913

144

Mayordomo Mayordomo,Maria Rosa

039904350V

3990435035

145

Guirao Cantos, M. Isabel

072529580T

7252958046

146

Martin Guasch, Rebeca

047762227J

4776222724

147

Gomez Morales, M. Ángeles

043393719X

4339371957

148

Piñol Miró, Marta

052420345X

5242034557

149

Lirio Barajas, Maria Isabel

052390467D

5239046735

150

Collell Espuña, Ma Rosa

079295259E

7929525913

151

Rubio Llurba, Anna

039717844H

3971784457

152

Bocigas Lopez, Cristina

046054319Q

4605431935

153

Torta Redo, Margarita

040923308Y

4092330868

154

Soler Palomera, Maria

077730460M

7773046035

155

Casals Solé, Núria

040560472H

4056047213

156

Albiac Machin, Josep-M.

039898932G

3989893235

157

Creus Cortadellas, Josefina

078073307Z

7807330746

158

Vilas Ibañez, Raquel

040345681R

4034568157

159

Pi Gomez, Patricia

038838809C

3883880924

160

Sillero Morales, Maria Josefa

024128443V

2412844335

161

Siper Ribas, Montserrat

038129857C

3812985735

163

Zumaquero Rivera, Leonor

047712482V

4771248268

164

Palomo Corredera, Olga

077914521C

7791452168

165

Duran Marin, Nuria

040446507H

4044650735

166

Castella Pagola, Ana Montserrat

046330936N

4633093613

167

Linares Villarino, Maria Carmen

046800279V

4680027913

168

Riba Martinez, Eva

046561216Q

4656121624

169

Subils Postigo, Sonia

040326502G

4032650268

170

Roig Gimenez, Olga

046633561A

4663356124

171

Sole Campabadal, Teresa

039696960H

3969696024

172

Chamorro Moya, Cristina

044178369S

4417836946

173

Claramunt Ejarque, Montserrat

079281850E

7928185046

174

Llort Parra, Gemma

043742861N

4374286113

175

Ferrer Pellicer, Sara

046560700Y

4656070046

176

Tenas Marquet, Olga

043630261C

4363026135

177

Mora Garcia, M. Dolores

046121294S

4612129424

178

Banqué Saldaña, Rosa

043734141D

4373414135

179

Planes Albets, Montserrat

078149871B

7814987124

180

Freixes Mora, M.Teresa

040879963Q

4087996357

181

Fernandez Palleja, Gemma

043506100J

4350610013

182

Iglesias Jäckle, Cristina

046624299X

4662429913

183

Villena Serrano, Cristina

039867103F

3986710335

184

Barragan Bascon, Cristina

046705440F

4670544057

185

Morales Garcia, Nuria

034761910D

3476191013

186

Estadella Piquer, Dolors

043726697V

4372669702

187

Alarcon Estruch, Eva

046358055Z

4635805524

188

Orte Garcia, Nuria

037285590Z

3728559068

189

Gilabert Rofes, Eva

039893136G

3989313635

190

Paus Benzal, Gemma

040991821W

4099182135

191

Vilella Moreno, Estefania

043742174S

4374217402

192

González-Coronado Castilla, Mònica

038117630Y

3811763057

193

Borras Martinez, Gemma

039708880R

3970888013

194

Alonso Moreno, Beatriz

044184717S

4418471735

195

Lumbierres Cots, Sílvia

043726888R

4372688824

196

Nadal Muro, Maria D. Carmen

038100870J

3810087035

197

Rovira Abella, Anna

043744679J

4374467968

198

Reig Fito, Sonia

040324169V

4032416946

199

Ribas Garriga, Elisabeth

077909357P

7790935713

200

Gonzalez Debart, Ana

044990235G

4499023535

201

Orozco Fernandez, Rosario

046539763E

4653976346

202

Carqués Serrato, M. Nieves

043514892L

4351489213

203

Pujol Masdeu, Gemma

077913726F

7791372624

204

Grima Graell, M.Claustre

078151562T

7815156268

205

Juan Vila, Josefa

037739123X

3773912324

206

Garcia Blanco, Sofia

052422620P

5242262057

207

Escriche Casanova, Rosa Lara

052607416E

5260741613

208

Godino Romero, Roser

077607916M

7760791613

209

Rodriguez Novoa, Maria

077295166D

7729516646

210

Garrido Cano, Ana

039329756D

3932975646

211

Pla Soto, M.Dolors

043742200H

4374220057

212

Cruz Lopez, Laura

053069100G

5306910002

213

Moreno Bonilla, Maria

052144132G

5214413257

214

Peralta Gámez, M. Carmen

046357937B

4635793735

215

Vila Mir, Teresa

043711534B

4371153468

216

Malavez Garcia, M. del Carmen

046650438K

4665043824

217

Gago Fagundez, Margarita

035111451L

3511145146

218

Arias Alvarez, M. Rosario

010059426P

1005942668

219

Carreras Ruiz, Teresa

043626047S

4362604735

220

Preguezuelo Farré, Maria Àngels

047602227R

4760222713

221

Escamilla Garcia, Maria Dolores

046680804G

4668080424

222

Huix Juan, Maria Merce

040310392V

4031039235

223

Mir Esteva, M. Carme

040363317L

4036331713

224

Ramiro Hermoso, Julia

038818498H

3881849857

225

March Solanes, Marta

038112364F

3811236435

226

Ferrero Hernandis, Salvador

020426647W

2042664735

227

Rogé Montagut, Pilar

043742291V

4374229157

228

Tarancon Daniel, Sonia

077913014P

7791301446

229

Lopez Peñas, Concepcio

046621598T

4662159824

230

Carne Ortiz, Maria Carmen

039322449Q

3932244957

231

Franco Martin, Rosario

052146018G

5214601813

232

Rabaneda Boó, Jezabel

046966969A

4696696902

233

Pons Serra, M.Carme

043718118V

4371811835

234

Valencia Suñer, Roser

077304903V

7730490346

235

Garcia Fernandez, Rosa Lourdes

077114696C

7711469613

236

Valois Cusso, Montserrat

046406584J

4640658402

237

Tejada Vecina, Mercedes

040952543P

4095254324

238

Espinar Ruiz, Sandra

043522363S

4352236335

239

Alonso Bruguera, Patricia

045538115R

4553811502

240

Gelonch Camí, Montserrat

078086440Z

7808644057

241

Rius Almazan, Dolors

039707299F

3970729924

242

Gras Samitier, Yolanda

038123046V

3812304635

243

Ferre Serra, Cristina

039891448H

3989144824

244

Lopez Reina, Maria Teresa

046664695H

4666469502

245

Betorz Ureña, Carme

073188507T

7318850702

246

Mateo Bautista, Dolores

035104348T

3510434868

247

Aguayos Macarulla, Mireya

046735415J

4673541568

248

Cañete Tejero, Laura

052628701D

5262870168

249

Badia Rivas, Montserrat

035123348W

3512334813

250

Ribas Martinez, Monica

039704668K

3970466835

251

Cutillas Zarco, Núria

046703412A

4670341202

252

Oltra Sagarra, M.Carme

052219521E

5221952146

253

Garcia Arias, Elisenda

046356530F

4635653035

254

Muñoz Retamal, Gloria

077289225W

7728922568

255

Tena Mas, Cristina

046965834H

4696583468

256

Casafont Jimenez, Noemi

029114338H

2911433813

258

Bosch Iborra, Ingrid

038804096Z

3880409624

259

Esteller Llopis, Gemma

046453161S

4645316168

260

Alba de la Fuente, Raquel de

038152127A

3815212768

261

Porxas Roig, Lourdes

040431947V

4043194735

262

Jové Segura, Immaculada

043745372Q

4374537268

263

Valles Rovira, Elisabeth

046228797Q

4622879768

264

Sant Argila, Iris

047806928W

4780692813

265

Cruz Salto, Ester

039716818G

3971681813

266

Mur Morelló, Marina

047679049A

4767904957

267

Lopez Nolla, Eva

046578313R

4657831357

268

Belmonte Exposito, Monica

043524007A

4352400724

269

Antunez Moreno, Anna Elisabet

038082598A

3808259813

270

Parra Vicent, Raquel

053225914G

5322591402

271

Barbera Martinez, Núria

038140440T

3814044024

272

Torne Coloreu, Elisa

040520465P

4052046568

273

Pintó Garriga, Maria Rosa

039322854F

3932285446

274

Coromina Prieto, Rosa Ma.

077907366H

7790736657

275

Rollan Poquet, M Dolors

078053629R

7805362935

276

Plaza Farré, M.Carme

078065612R

7806561224

277

Trias Planella, Nuria

043633761R

4363376135

278

Prades Beltran, Gemma

040918321X

4091832135

279

Garcia Perez, Carmen

038456172B

3845617268

280

Feixas Taberner, Esther

043676573X

4367657335

281

Soler Solans, Ana Maria

090002313R

9000231324

282

Burgos Veiga, Anna

078085516X

7808551657

283

Gutiérrez López, Vanessa

039728908L

3972890824

284

Caro Marquez, M. Encarnacion

080036198Q

8003619846

285

Quevedo Serra, Anna

077744827C

7774482768

286

Vidal Gonzalez, Silvia

040354155B

4035415524

287

Sanchez Garcia, Lidia

038436156M

3843615635

288

Mosquero Martin, Laura

040336004F

4033600424

289

Torrente Robles, Mª Encarnacion

046535915S

4653591568

290

Figuerola Perez, Sheila

046759074M

4675907457

291

Vigas Cobos, Lluïsa

036983895X

3698389546

292

Congost Dilme, Dolors

077906371N

7790637146

293

Gómez Jové, Judit

078085635Z

7808563557

294

Garcia Izquierdo, Noelia Yolanda

079290788J

7929078835

295

Riu Oliveras, Anna

046673307M

4667330724

296

Calderon Mena, Margarita

043675957S

4367595735

297

Duran Gelabert, Montserrat

052154458A

5215445868

298

Alonso Hernandez, Laia

044000049Z

4400004924

299

Beltran Soldevila, Mª Montserrat

039339435M

3933943524

300

Cabré Fusté, Gisela

039895861S

3989586157

301

Rafel Gimenez, Laia

047714860A

4771486046

302

Torrent Sanchez, Marta

038556043Q

3855604313

303

Puigvert Gelada, Meritxell

077918709E

7791870913

304

Sanchez Luengo, Montserrat

052170304W

5217030446

305

Anguera Utrera, Montserrat

046610087N

4661008768

306

Ramon Sala, Maria

040979233H

4097923313

307

Mas Vidal, Elisabet

077740633N

7774063357

308

Crespo Casals, Montserrat

077741479F

7774147946

309

Fernandez Borrego, Eva Isabel

038121403F

3812140357

310

Ferreres Fabregues, Cinta

047629510Y

4762951057

311

Caballero Martinez, Francisca

040446966V

4044696602

312

Mitjans Pons, Gemma

038083536K

3808353613

313

Fortuño Boix, Sara

020451925A

2045192546

314

Riudor Busca, Anna

046127546B

4612754635

315

Juanes Vazquez, Judit

040324467Q

4032446713

316

Aguilera Serrano, Piedad

040317189Y

4031718935

317

Rodoreda Fonts, M.Teresa

039341143B

3934114324

318

Jové Planes, Assumpció

040884434W

4088443435

319

Ribera Casado, Estefania

077737621J

7773762135

320

Pedro Cantarero, Maria Angel de

052178841Y

5217884113

321

Bonaventura Pujol, Merce

039370722N

3937072268

322

Ferran Batet, Merce

040296269Q

4029626968

323

Rodriguez Prieto, M. del Sol

043503330A

4350333035

324

Seoane Herrero, Anna

039332789Y

3933278968

325

Ortega Sanz, Maria Antonia

079304559F

7930455957

326

Pons Ametller, Montserrat

077313227S

7731322757

327

Fernandez Fernandez, M.del Carmen

033331971A

3333197113

328

Gonzalez Burguillo, M. Lourdes

046674952V

4667495224

329

Gamell Suriñach, Neus

090002458P

9000245802

330

Barberà Ciurans, Neus

046593216T

4659321657

331

Dominguez Dominguez,Maria Isabel

046231317Y

4623131768

332

Vilardebo Martin, Maria Gloria

043698932J

4369893246

333

Costa De Llera, Laura

046698473D

4669847335

334

Vilarrodona Pagespetit, Irene

077907263F

7790726302

335

Borrellas Rocadembosch,Maria Lourdes

077740385V

7774038524

336

Llenas Alonso, Íngrid

046776824E

4677682435

337

Lopez Martin, Eva

040335966S

4033596668

338

Escalera Mancebo, Vanessa

014269081L

1426908113

339

Ferrer Batlle, Marta

078002808X

7800280824

340

Torres Marin, Maria Cruz de

038084149J

3808414957

341

Gil Morales, Nuria

044024830R

4402483035

342

Sebastia Pla, Montserrat

046651627Z

4665162713

343

Vall de Vilaramó Guiu, Mariona

077737379R

7773737968

344

Francisco Castilla, Queralt

034751891H

3475189168

345

Villa Fernandez, Carolina

038095996S

3809599613

346

Garcia Cespedes, Irene

047791629K

4779162946

347

Tarrida Carrera, Laia

044023997L

4402399735

348

Fenollar Saez, Anna

038558787T

3855878713

349

Lozano Garcia, Olga

052439095S

5243909524

350

Perez Gonzalez, Lidia Catalina

053073712Q

5307371268

351

Negredo Gonzalez, Marina

036515854L

3651585446

352

Roig Garcia, Carme

077616734Z

7761673468

353

Martí Font, Maria del Mar

037373872E

3737387246

354

Pelegrin Lopez, Maria Angeles

040968079L

4096807957

355

Perez Cabrera, Silvia

045542003W

4554200335

356

Agredano Martin, Raquel

047634184B

4763418435

357

Mas Tarradas, Marta

052168589N

5216858946

358

Ulldemolins Fabregat, Ma. Josefa

078575321F

7857532168

359

Porta Fernandez, Cristina

039878045R

3987804546

360

Almirall Peña, Gemma

043405655D

4340565568

361

Escola Davins, Eva

039363357F

3936335757

362

Gutes De Ameller, Elisabet

043523210B

4352321035

363

Cuñe Sala, M. Mar

046359928R

4635992868

364

Pulido Moncayo, Maria Reyes

047675212F

4767521246

365

Riera Medina, Marta

039729382X

3972938202

366

Morete López, Lorena

044198134T

4419813413

367

Fisas Olle, Teresa

046676453T

4667645357

368

Fontanet Lopez, Beatriz

039367233L

3936723335

369

Escolà Mirabet, Rosa

078082364D

7808236435

370

Monfort Castells, Mireia

046776283X

4677628313

371

Calvis Rigol, Assumpta

079280138N

7928013802

372

Figueras Polo, Patricia

046351172P

4635117202

373

Villacampa Muriscot, Marta

040338118M

4033811824

374

Zaragoza Garcia, Cristina

039726609C

3972660968

375

Ors Montañes, Margarita

052394466Y

5239446657

376

Carrillo Garcia, Maria Felisa

077616616B

7761661602

377

Xixons Barons, M.Dolors

041086781H

4108678113

378

Arbonés Sánchez, Laura

043745519W

4374551968

379

Sancho Sancho, Fatima

047621476E

4762147602

380

Gonzalez Barco, Gregoria

046630291E

4663029113

381

Moraleda Oliva, M. Inmaculada

051937487Z

5193748702

382

Coll Besa, Núria

043742574R

4374257413

383

Pérez Rivera, M.Lluïsa

040879486E

4087948646

384

Sánchez Jiménez, M.Montserrat

040888548E

4088854813

385

Iglesias Aragon, Maria

014270545B

1427054524

386

Villarroel Garrigós, Lidia

052179406L

5217940668

387

Berjaga Carriqui, Irene

077905960S

7790596068

388

Ortiz Garcia, Maria Pilar

043426217D

4342621724

389

Vergara Vergara, Cristina

040350815Y

4035081513

390

Feliu Deulofeu, Celia

077915577H

7791557757

391

Cabrerizo Gomez, Pilar

073201687R

7320168768

392

Sitja Arnau, Irene

040336104S

4033610446

393

Bonal Martin, Laia

038139477A

3813947757

394

Auge Galtes, Elisabet

038148225B

3814822535

395

Llopart Carro, Merce

043543041Q

4354304135

396

Roca Montala, Anna Maria

045485464C

4548546435

397

Balagueró Ortiz, Andrea

043707110A

4370711068

398

Soto Rodriguez, Silvia

047711353S

4771135346

399

Galobardes Andreu, Carme

038070560V

3807056035

400

Calero Muñoz, Maria Pilar

034750676E

3475067624

401

Gutierrez Gonzalez, Pilar

040290116G

4029011668

402

Lopez Sanchez, Yolanda

077310650Z

7731065046

403

Dominguez Seda, Ma. Montserrat

037327619E

3732761902

404

Aguilar Garcia, Ruth

043424493X

4342449302

405

Flete Blanco, Fernanda

052192200W

5219220046

406

Leal Sanchez, Maria Mercedes

034752508Z

3475250802

407

Adroher Roura, M.Carmen

040303624B

4030362446

408

Gallego Rivera, Esther

046458819S

4645881913

409

Melgares Sendón, Margarita

053063193P

5306319313

410

Vila Jaklitsch, Ana Maria

035039250S

3503925013

411

Molins Moreno, Laura

053075722W

5307572202

412

Tornos Català, M.Isabel

043704133Q

4370413346

413

Rosa García, M. Inmaculada

040531274F

4053127402

414

Ayora Casany, Maria

046631924E

4663192435

415

Jimenez Gomez, Cristina

040537617W

4053761713

416

Tenllado Muñoz, Rosario

046728455E

4672845546

417

Armengol Pastelero, Marta

038832447Y

3883244735

418

Iñiguez Gomez, Marta Ascension

053125675E

5312567513

419

Gaspar Lapena, M. del Carmen

040523832V

4052383268

420

Guijarro Martínez, Laura

046731873J

4673187368

421

Casas Ribas, Marta

039362064W

3936206402

422

Callau Pascual, Laia

039706484C

3970648468

423

Marco Coll, Dolors

077915024V

7791502457

424

Ribera Barbera, Encarnación

020781609M

2078160924

425

Peñas Boira, Susanna

046726411W

4672641146

426

Iniesta Hernandez, Juana Maria del

040426363E

4042636357

427

Riera Ranz, Silvia

038145473L

3814547324

428

Diaz Sanchez, Mª del Pilar

052600801P

5260080113

429

Solé Soler, Mireia

045542053Y

4554205346

430

Tugues Marsol, M.Pilar

078083274E

7808327435

431

Barra Viles, Blanca

043708876K

4370887613

432

Teixidor Figueras, Maria del Carme

077916420X

7791642013

433

Arques Pello, Ana Judith

052607134Q

5260713468

434

Galo Maneiro, Angela

078580981D

7858098135

435

Guillamet Jimenez, Maria

090002703T

9000270302

436

Juan Sanz, Montserrat

040959138W

4095913835

437

Alfonso Bigorra, Noemi

039916730T

3991673002

438

Giraldo Luque, Maria Jose

034745949X

3474594902

439

Queralt Benavente, Maria Isabel

045462925K

4546292546

440

Castellet Martinez, Maria

033888527M

3388852713

441

López Moreno, Maria Carmen

052461093W

5246109368

442

Salvado Fosch, Dolors

047627515N

4762751557

443

Garcia Melero, Ana Isabel

046542038C

4654203846

444

Balat Bujan, Marta

077916884Z

7791688435

445

Trallero Moreno, Beatriz

038143882S

3814388202

446

Masvidal Sorinas, Eva

039736686T

3973668635

447

Faja Poo, Carlos

038087417S

3808741746

448

Sola Nadal, Cristina

038446122N

3844612213

449

Salvat Balaguer, Meritxell

046549646S

4654964635

450

Medina Moran, Nereida

053327576Y

5332757613

451

Colomer Pages, Rosa

040440955D

4044095524

452

Casas Ferrer, Eva

045497079C

4549707957

453

Lopez Merino, Cristina

043548905S

4354890513

454

Paradell Cuní, Mª Carmen

038786854E

3878685413

455

de la Dueña Marsella, Sofia

039353152Z

3935315268

456

Tomas Moreso, Veronica

040927852L

4092785202

457

Iglesias Julian, Rosa Maria

039173858M

3917385835

458

Casas Periz, Elisabet

040319726J

4031972668

459

Ortiz Gandara, Encarnacion I.

040316071S

4031607157

460

Rotllant Pozo, Sandra

052161784S

5216178435

461

Montserrat Pagès, Aina

040999023M

4099902324

462

Gordillo Lupion, Maria Angeles

039368895W

3936889568

463

Puigdemasa Domènech, Núria

047678890M

4767889002

464

Valdepeñas Lopez, Celia

046812328Z

4681232835

465

Montaner Sancho, Blanca

040342516X

4034251646

466

Salvado Carrasco, Araceli

039728795K

3972879513

467

Mate Garcia, Maria Ester

046702904R

4670290435

468

Campo Cuartero, Angela del

038087540T

3808754013

469

Caballe Fontanet, Silvia

039352015G

3935201535

470

Vila Bou, Marta

033957212N

3395721224

471

Viñals Ruiz, Maria Lluïsa

039181345V

3918134502

472

Vallès Marí, Gessamina

047685269J

4768526924

473

Llorente Arias, Monica

052592408X

5259240813

474

Ruiz Araguz, Maria del Mar

038433670A

3843367024

475

Meseguer Estevez, Maria Teresa

040965512M

4096551202

476

Sansalvador Roca, Maria Rosa

033939364N

3393936446

477

Tomas Olivella, Roser

046658637D

4665863746

478

Mañe Sanchez, Marta

039885028S

3988502813

479

Puig Comellas, Anna

039374744D

3937474435

480

Monne Castel, Nelly

043710010M

4371001013

481

Creixell López, Cristina

046819678G

4681967835

482

Perez Timoneda, Laura

046968615Q

4696861513

483

Arnal Cela, Maria Angeles

046600626G

4660062624

484

Lara Rozas, Maria Victoria

038445730B

3844573013

485

Illa Oms, Mireia

043713415Y

4371341546

486

Cervera Mudarra, Rosa Maria

033925146P

3392514635

487

Muñoz Castells, Cristina

047691351T

4769135113

488

Gonzalez Berruezo, Laura

053125293P

5312529346

489

Franch Calmo, Ana Maria

040438186T

4043818657

490

Gilabert Perez, Ariadna

043509634M

4350963402

491

Salvador Asensio, M.Angeles Amor

011937511M

1193751157

492

Queralt Mallafre, Rosaura

039892217M

3989221713

493

Santín Cabrera, Sònia

036515016D

3651501668

494

Mogollon Carrillo, M. Jose

047761478T

4776147824

495

Sabate Segura, Carolina

039898476P

3989847624

496

Domenech Guimera, Ma. Angels

040935026V

4093502668

497

Sabartés Feixas, M.Àngels

039336216Y

3933621635

498

Dasquens Carulla, Neus

045496284F

4549628413

499

Lleonart Baranguà, M.Rosa

043736345M

4373634524

500

Varela Jimenez, Dolors

040318544G

4031854402

501

Guiu Casado, Inmaculada

079271904N

7927190457

502

Castellà Collado, M.Antònia

078084492K

7808449235

503

Castellet Susagna, Anna Maria

046582649J

4658264913

504

Mayor Roig, Yasmina

052600225F

5260022568

505

Hernandez Panadès, Jordi

043443606X

4344360635

506

Font Garrigo, Consol

078000605S

7800060546

507

Segarra Esmel, Mireia

039731766W

3973176646

508

Aymerich Riumbau, Gemma

033940520H

3394052057

509

Lopez Salazar, Mireia

034749321R

3474932157

510

Almendro Campon, Montserrat

046585420R

4658542002

511

Bujaldon Roig, M. Heidi

039717718F

3971771857

512

Villanueva Fleta, Marta

046969735D

4696973513

513

Canaldas Madriles, Natividad

077831545M

7783154513

514

Mateos Pena, Núria

046807125D

4680712513

515

Navarro Melendo, Maria Carmen

036979049V

3697904924

516

Armengol Valls, Mònica

078089758C

7808975857

517

Cortina Ridorsa, Gemma

077318205W

7731820568

518

Holm Aranda, Miriam

039726182F

3972618268

519

Costa Solorzano, Montserrat

039350690J

3935069013

520

Planas Serradell, Xavier

033942599G

3394259957

521

Martínez Pérez, Cristina

045493450W

4549345024

522

Blanquez Vila, Sonia

040437700C

4043770024

523

Nadal Oliva, Mònica

043717555Y

4371755502

524

Masià Planés, Noemí

073205259P

7320525913

525

Farnos Pallares, Gisela

047629981V

4762998102

526

Puga Piedra, M. Carmen

046647609K

4664760913

527

Sorroche Galera, Maria Teresa

039728199T

3972819902

528

Caceres Garcia, Ester

045469055X

4546905524

529

Jerez Domedel, Laia

039736920G

3973692068

530

Tugues Roset, Marta

045465625F

4546562524

531

Raventós Esqué, Susana

047645149M

4764514968

532

Sanchez Rodriguez, Elisabeth

046609533X

4660953357

533

Castells Pascual, Magdalena

043742215X

4374221568

534

Soler Playà, Montserrat

039335691X

3933569135

535

Lopez Morales, Montserrat

033910480Q

3391048024

537

Lozano Bueno, Ana Maria

052396049W

5239604968

538

Gaya Llorens, Meritxell

039891209D

3989120913

539

Vendrell Hidalgo,Dulce Nombre de M.

039883554J

3988355446

540

Pigem de Palol, Nuria

077911374R

7791137424

541

Moreno Torras, Esther

044992798Z

4499279846

542

Becerra Jimenez, Montserrat

039717997X

3971799746

543

Barbecho Grimaldos, Lídia

043732115F

4373211502

544

Baldomà Monesma, Laura

043742155L

4374215524

545

Barillas Llopart, Mª Teresa

052210715W

5221071546

546

Faixo Borrell, Ester

040438809W

4043880957

547

Pare Vila, Maria Roser

077115504T

7711550446

548

Boira Guerrero, Laura

052169539L

5216953924

549

Rojals Ventura, Mariona

040336691G

4033669135

550

Rosich Santero, Berta

043408821R

4340882113

551

Luque Luque, Vanesa

046818161M

4681816157

552

Sánchez Carbonero, Valentina

038822365K

3882236513

553

Martinez Aranda, Robledo

038443972R

3844397202

554

Vila Savall, Margarita

046228091T

4622809102

555

Fisa Guilera, Marta

035027223V

3502722302

556

Maso Olive, Anna

040361214D

4036121457

557

Fortuny Torrens, Yolanda

039710569B

3971056935

558

Peralta Peiro, Andrea

014270694E

1427069446

559

Valls Argent, Gloria

034752240E

3475224057

560

Lopez Domenech, Celia

040929550S

4092955046

561

Quintana Segala, Maria del Mar

039349943W

3934994335

562

Cortes Molina, Maria Teresa

077915455B

7791545524

563

Marín Rubio, Esther

052913026P

5291302657

564

Lopez Lopez, Engracia

033884841E

3388484146

565

Corchete Navas, Maria Carme

047676207J

4767620757

566

Botigué Satorra, Cristina

078091881G

7809188102

567

Moreno Recacha, Eva Maria

077605464Z

7760546468

568

Sanahuja Navarro, Lidia

040344773J

4034477302

569

Miret Punzano, Carlos

040531531B

4053153157

570

Gine Roda, Anna

047625934H

4762593468

571

Sauret Nou, Núria

078084499M

7808449935

572

Corretti Gerbaudo, Julia

047683751J

4768375135

573

Magem Mas, Elena

039356108A

3935610813

574

Esteve Almirall, Anna

045462072L

4546207257

575

Fernández Holgado, Sònia

046657780A

4665778013

576

Ramos Espinosa, Ana Mª

046613829M

4661382935

577

Teixidor Reixach, Carme

040333848J

4033384824

578

Gomez Vilarrasa, Luis

043625730C

4362573013

579

Sanchez Saez, Jonathan

045492784A

4549278413

580

Ribas Pumarola, Cristina

038855755S

3885575513

581

Luque Pérez, Núria

046795448Q

4679544802

582

Dueñas Salido, Maria Mercedes

040327545N

4032754568

583

Garcia Santacruz, Maria Asuncion

043399488Y

4339948868

584

Soler Roca, Eva

038142137H

3814213757

585

Montero Serrano, Monica

077913634F

7791363413

586

Muñoz Bernabeu, Maria Lourdes

038099098N

3809909824

587

Santanach Muns, Inmaculada

033951930C

3395193057

588

Cotrina Casas, Bibiana

033951235S

3395123535

589

Junyent Reine, Maria Dolors

046555658R

4655565824

591

Mir Coromina, Anna

033957033V

3395703357

592

Méndez Antonio, Andrea

036532239M

3653223924

593

Reichardt Torrelles, Irene

077608591J

7760859146

594

Jose Fibla, Ma. Teresa

047625089R

4762508913

595

Grajera Alcazar, Ester

077476509C

7747650957

596

Real Guerrero, Yolanda

038453411X

3845341135

597

Torres Merlo, Gemma

043454652Q

4345465235

598

Fernandez Lopez, Encarnacion

038426331R

3842633168

599

Ferre Lopez, Maria

077788883P

7778888346

600

Riera Riera, Meritxell

047711444Z

4771144446

601

Garcia Lopez, Silvia

040561119K

4056111946

602

Paris Samper, Maria

047719279Y

4771927968

603

Carreño Mitjana, Alicia

043454765Z

4345476546

604

Rodriguez Hermoso, Begoña

053128613Q

5312861368

605

Blanco Prieto, Maria Jesus

003468673C

0346867357

606

Moreno Borrego, Monica

039887720Q

3988772057

607

Lopez Perez, Miriam

038100588F

3810058813

608

Maigi Cabistany, Susana

047632226P

4763222657

609

Pérez Fernández, Mireia

047618715K

4761871546

610

Palau Batlle, Eva

038079659P

3807965924

611

Carbonell Valdivielso, Montserrat

039899551W

3989955168

612

Cervera Gimeno, Elisa

043403503L

4340350335

613

Roige Ruiz, Anna

039730342G

3973034213

614

Valls Fayos, Anna

077629883F

7762988324

615

Tena Camarasa, Montserrat

043742594K

4374259402

616

Caravaca Romero, Ramona

043506005X

4350600546

617

Llorente Bernadas, Elisabet

040438820J

4043882024

618

Zaragoza Travé, Oraya

047685117E

4768511746

619

Gorriz Vidal, Laura

043446348S

4344634813

620

Montero Pares, Marta

040452171R

4045217146

621

Gonzalez Cusido, Anna

043543296H

4354329668

622

Casals Escartin, Tatiana

046971937A

4697193757

623

Morales Pitarch, Eva

040988882F

4098888246

624

Pages Castellano, Meritxell

052142637G

5214263713

625

Morella Camacho, Carme

043446182X

4344618235

626

Valles Alborna, Montserrat

079290505Y

7929050502

627

Marchán Sánchez, David

038455712B

3845571213

628

Perez Robuste, Meritxell

039902628C

3990262835

629

Jacomet Terradas, Maria Dolores

040446319Z

4044631946

630

Queralt Grau, Cristina

047757323P

4775732357

631

Zaragoza Franch, Natalia

047621368Y

4762136846

632

Hortet Lladó, Anna

043746056X

4374605646

633

Herrer Pastor, Maria Pilar

045544735C

4554473557

634

Peix Compte, Silvia

040337018D

4033701813

635

Batlle Ros, Helena

040330979L

4033097935

636

Pérez Monné, M.Mar

078087158L

7808715824

637

Maspoch Manzano, Judit

038831216V

3883121646

638

Sanz Bergé, Montserrat

043718125R

4371812535

639

Majadas Lopez, Elisabet

047636796R

4763679646

640

Martinez Ambros, Nuria

052152963A

5215296324

641

Cruz Gonzalez, Miriam

047637575K

4763757568

642

Cata Miro, Montserrat

077606258A

7760625824

643

Peralta Macarro, Meritxell

043450495E

4345049546

644

Vilalta Cubi, Mireia

043629019C

4362901902

645

Artigot Morfioli, Marian

044423416C

4442341624

646

Llena Muixí, M.Àngels

078083515X

7808351568

647

Paredes Vila, Meritxell

039363700M

3936370057

648

Bellvehi Saenz, Marta

033949177G

3394917735

649

Boronat Rafi, Meritxell

047759641A

4775964168

650

Castell Coronado, Elisabet

047820602Z

4782060246

651

Lozano Cea, Maria Elena

040992801Q

4099280135

652

Posa Sellabona, Isabel

077476340N

7747634046

653

Casamitjana Cañadas, Maria Angels

040436675F

4043667568

654

Gallardo Sanchez, Mireia

046710754P

4671075468

655

Rico Garcia, Nuria

077118690N

7711869057

656

Gonzalez Membrilla, Susana

044180834L

4418083457

657

Carbonell Villanueva, Mireia

047755546W

4775554668

658

Garcia Garcia, Escolastica

077296810C

7729681035

659

Martin Castillejo, Ana Maria

046557441J

4655744102

660

Almendro Bergé, Núria

040998420T

4099842013

661

Cerezo Tejeiro, Mª Pilar

037374187S

3737418746

662

Rabaso Pascual, Esther

039719670G

3971967046

663

Fuentes Herreros, Montserrat

033948586B

3394858602

664

Serna Lopez, Cristina de la

038105309J

3810530946

665

Sallent Mücke-Garcia, Maria

033891617J

3389161746

666

Enrique Amores, Vanessa

046809924W

4680992402

667

Lozano Martinez, Maria Victoria

043674150W

4367415024

668

Mitjaneta Ticó, Mercè

047680017M

4768001702

669

Ruiz Ordoñez, Sonia

045466307E

4546630757

670

Alegret Valldosera, Maria

047755447H

4775544757

671

Sanchez Alvarez, Maria D.Carmen

053062869Y

5306286968

672

Hernandez Real, Almudena

046707825T

4670782535

673

Polo Rovira, Anna

052603268Z

5260326846

674

Laguna Rodriguez, Maria Isabel

047657221W

4765722135

675

Lobo Oviedo, Montserrat

039738576G

3973857635

676

Clavero Oms, Gemma

038082847E

3808284757

677

Farreras Soria, Ana

038141008Q

3814100835

678

Mirangels Fernandez, Laura

029121161X

2912116168

679

Martinez Rua, Susana

053083514C

5308351413

680

Nogales García, Laura M.

052463512Y

5246351235

681

Pastor Cerda, Noelia

074000818C

7400081835

682

Puigvert Alsina, Irene

077913305T

7791330513

683

Ramirez Capdevila, Lidia

039378291Z

3937829113

684

Joli Garcia, Emma

052469399M

5246939935

685

Vilanova Castello, Yolanda

043723899W

4372389924

686

Gesé Fernández, Montserrat

043706080P

4370608057

687

Caballero Molina, Veronica

046942257Q

4694225757

688

Garrido Díaz, Mireia

043731758H

4373175802

689

Duran Solano, Anna

077318895W

7731889535

690

Balaguer Llopis, Georgina

047706240P

4770624013

691

Marti Martinez, Ana

020037292Z

2003729224

692

Galian Clemares, Margarita

046747753T

4674775335

693

Segui Gutierrez, Sara

041505079S

4150507902

694

Galeote Marhuenda, Francisca

052774133N

5277413368

695

Borras Esquius, Esther

039371039F

3937103913

696

Garcia Mendoza, Yolanda

043678619D

4367861957

697

Gubern Juventeny, Elisabet

079303703W

7930370335

698

Barcons Pujols, Montserrat

077741561C

7774156124

699

Guzman Garcia, Marta

046941247H

4694124735

700

Gallego Poza, Maria Concepción

043539814D

4353981435

701

Fernandez Moraza, Nuria

046340697K

4634069746

702

Brioso Reyes, Carmen

044185917L

4418591768

703

Guillén Sahún, Laura

047646493S

4764649368

704

Carles Roldos, Mariona

038836506V

3883650624

705

Vilar Fibla, Ma. Luisa

078583276G

7858327624

706

Catala Bonanza, Victoria

047625718D

4762571802

707

Lapiedra Valls, Roser

036530284M

3653028402

708

Barnés Turón, Roser

079304416W

7930441624

709

Vazquez Garcia, Maria del Mar

046716250F

4671625002

710

Lopez Davila, Adelaida

031262982W

3126298224

711

Rodriguez Segura, Marta

034766029B

3476602946

712

Lahoz Vicario, Maria

047611722C

4761172246

713

Martínez Sánchez, Núria

046453004L

4645300435

714

Altarriba Subirà, Eva Maria

078082897J

7808289746

715

Arnau Costa, Aida

077741490H

7774149013

716

Andrevi Balaguer, Mireia

044996685Z

4499668568

717

Hinojo Castro, Laura

039357718A

3935771813

718

Figa Isern, Anna

040350649R

4035064935

719

Gonzalez Segura, Cristina

046963895B

4696389568

720

Sañé Bassas, Sandra

077311714C

7731171446

721

Espasa Saumell, M. Carme

039731162L

3973116224

722

Gonzalez Ibarra, Sandra

045498424P

4549842468

723

Colomer Gasulla, Maria

045464428Y

4546442824

724

Hernández Varela, Eva

047611736B

4761173646

725

Oliver Perez, Sandra

046060033A

4606003357

726

Alonso Gironell, Gemma

040451682H

4045168257

727

Canes Camats, Gemma

078084901Q

7808490168

728

Minchillo Jimenez, Laia Ester

033945162Z

3394516268

729

Tovias Hofmann, Laia

046242255L

4624225535

730

Sitjes Capdevila, Ana Rosa

052160074F

5216007413

731

Aparicio Mielgo, Elisabet

036528372W

3652837268

732

Fores Valles, Merce

039702550L

3970255068

733

Pi Leoz, Maite

052628268J

5262826802

734

Rodriguez Cebria, Monica

040338307X

4033830724

735

Gri Bosch, M. Elena

040337914P

4033791413

736

González Parra, Cristina

036520415A

3652041513

737

Cobos Tarruella, Susana

047792435E

4779243557

738

Bueno Ortiz, Jessica

046967234S

4696723468

739

Vilabrú Almer, Raquel

046241650N

4624165002

740

López Peñas, Montserrat

044415242B

4441524246

741

Ortega Crespo, Lorena

046871672H

4687167213

742

Lara López, Estefania

046464454S

4646445413

743

Benaiges Benaiges, Gemma

047622984N

4762298435

744

Quílez Cano, Ana

046674979K

4667497913

745

Torres Marin, Lourdes

047622156N

4762215613

746

Bonet Blanch, Emma

046671227H

4667122713

747

Mitjans Canyellas, Roser

039717235F

3971723557

748

Dalmau Felipe, Elisa

033950703N

3395070335

749

Ferrando Martinez, Silvia

052212313J

5221231368

750

Buezo Beltran, Eva

046722576P

4672257657

751

Tenes Brenot, Eva

046800880C

4680088002

752

Pinto Bermejo, Jessica

043537155H

4353715546

753

Garcia Rasche, Silvia

043419363D

4341936313

754

Blasco Vallejo, Ingrid

043456459Y

4345645946

755

Degracia Jorge, Elisabet

039719834F

3971983402

756

Calvet Matamoros, Sabrina

078582780Z

7858278035

757

Sabalete Toro, Jèssica

047675116A

4767511668

758

Escribano Rafegas, Vanessa

053027975A

5302797502

759

Fernandez Miranda, Noelia

047156094E

4715609468

760

Mora Musull, Gloria

077302732P

7730273235

761

Torrent Lozano, Elisenda

038846234Q

3884623402

762

Carrasco Baños, Gema

045639175E

4563917513

763

Sànchez Piñol, Núria

046549373H

4654937335

764

Sanchez Triguero, Irene

047164343Z

4716434324

765

Ribó Cirera, Núria

047688066G

4768806668

766

Mur Vallecillo, Bianca

077742350G

7774235002

767

Artero Basteiro, Natalia

046406537N

4640653724

768

Gutierrez Cancio, Maria del Pilar

010067300Q

1006730057

769

Dalgalarrondo Toledo, Carolina

040364555S

4036455502

770

Martí Quesada, Marta

038128708K

3812870824

771

Masvidal Rey, Maria Salut

077614151F

7761415168

772

Puig Ramirez, Marta

039891574Y

3989157424

773

Botinas Mayordomo, Georgina

039379126K

3937912635

774

Corbalán Arribas, Eva

044419361J

4441936102

775

Piris Bisbe, Montserrat

038855913N

3885591357

776

Manresa Pantaleon, Xenia

046045838E

4604583868

777

Oller Casas, Ingrid

040365371A

4036537146

778

Serra Albert, Margarida

038811762K

3881176235

779

Fernandez Rosa, Raquel

047102509G

4710250968

780

Mallat Herrera, Laura

038131224F

3813122457

781

Rabaneda Haro, M. Àngels

040435814C

4043581468

782

Cabezas Villa, Rebeca

046795641W

4679564146

783

Saez Saez, Elena

052593017K

5259301713

784

Formento Pedreño, Maria Jesus

038146442E

3814644257

785

Ortega Lorenzo, M. Elena

072882047S

7288204702

786

Fabregas Bregolat, Meritxell

038150066N

3815006635

787

Ruiz Mesonero, M. Encarnacion

011904963W

1190496302

788

Graupera Gargallo, Alba

040997449H

4099744935

789

Arbonés Sánchez, Anna

043745520A

4374552002

790

Cruz Heredia, Maria Josep

077744598K

7774459813

791

Romero de Pablo, Susanna

038854341G

3885434113

792

González García, Ana Belén

047102912Q

4710291235

793

Estopañan Guillem, Sandra

046755293L

4675529346

794

Garcia Garcia, Laura

043675636Q

4367563646

795

Teruel Cardona, Marta

040524368R

4052436835

796

Palacin Vila, Patricia

036984289J

3698428968

797

Lopez Cantos, Noemi

052402964V

5240296457

798

Rodriguez Fernandez, Maria Isabel

043445577A

4344557702

799

Hernandez Gascon, Ana Maria

039373994H

3937399424

800

Blanco Abril, Vanesa

039729001C

3972900146

801

Ruiz Orriols, Monica

077743337W

7774333702

802

Fernandez Cimbron, Beatriz Andrea

034761903W

3476190313

803

Mascarell Verge, Maria del Pilar

052605003R

5260500335

804

Garcia Pagador, Inmaculada

038459306V

3845930646

805

Carrasquel Garcia, Esther

046628038T

4662803824

806

Codina Sanglas, Montserrat

033941200P

3394120068

807

Padilla Valencia, Ma.del Pilar

038819121C

3881912157

808

Queralt Tomas, Rosa M.

039731837G

3973183757

809

Bonjoch Codina, Anna

079304451Z

7930445124

810

Pedro Asensio, Maria Pilar

073154062D

7315406224

811

Cordon Montes, Ana Maria

046046601A

4604660168

812

Leon Pou, Sonia

077116453Y

7711645313

813

Vidal Vidal, Marta

078089761T

7808976113

814

Valera Vila, Victoria

043412685R

4341268513

815

Ollé Garnés, Núria

046818960E

4681896068

816

Cardenas Lopez, Zoila

038854494L

3885449402

817

Bailon Duran, Rosa Maria

046697087A

4669708735

818

Carreras Juarez, Eva

040337461S

4033746135

819

Salinas Salva, Roser

038863950E

3886395068

820

Prous Lacoma, Gemma

047641450D

4764145035

821

Fabregas Flo, Jordi

038128586Z

3812858668

822

Acedo González, Noelia

047795892Y

4779589246

823

Sales Carda, Manel Jaume

052606823G

5260682335

824

Calpe Cubero, Aranzazu

047650348Y

4765034846

825

Baena Sole, Raquel

078151248P

7815124802

826

Escrihuela Sifres, Dolores

020038750T

2003875046

827

Nogue Gonzalez, Marta

043633720Y

4363372046

828

Vilalta Sabaté, Mireia

047678312W

4767831235

829

Guevara Sánchez, Inmaculada

046812210B

4681221046

830

Saborit Sala, Cristina

047845004J

4784500446

831

Cirera Aulet, Marta

047717090W

4771709013

832

Pastallé Milià, Loida

077632264L

7763226435

833

Laso Moreno, Elisabet

038850711P

3885071146

834

Fernandez Lopez, Brigida

052393488V

5239348802

835

Crisol Ferreira, Nuria

040338875A

4033887535

836

Melenchón Granados, Sandra

047617228Y

4761722813

837

Ausio Rusiñol, Anna

033945570P

3394557013

838

Martin Villanueva, Noelia

046065975B

4606597546

839

Pons Pedrol, Mireia

045541296P

4554129635

840

Argüelles Puigibet, Laia

047757663A

4775766324

841

Gea Villalon, M. Jesus

043428648W

4342864846

842

Mira Rabal, Gloria

043533325Y

4353332535

843

Fernandez Alcazar, Maria Pilar

053029649K

5302964913

844

Simon Cruz, Eva

046698296Q

4669829613

845

Fortuny Rabascall, Maria

039904557V

3990455702

846

Llerins Moreno, Mabel

043547026E

4354702657

847

Andreu Dalmau, Alba

077785577Z

7778557724

848

Casas Turró, Olga

040348605G

4034860535

849

Sayos Dot, Maria

077115393G

7711539357

850

Molina Gonzalez, Gloria

047762352T

4776235213

851

Reixach García, Mercè

040973846J

4097384646

852

Llansó Quesada, Mireia

046765750B

4676575035

853

Crespo Planella, Teresa

043627245V

4362724546

854

Tomas Herrera, Alicia

045499879Z

4549987957

855

Cueva Sanchez, Ruth

043528768A

4352876835

856

Comellas Andrés, Núria

047685457V

4768545713

857

Cuadrado Sola, Olivia

040351074N

4035107413

858

Fernandez Sabates, Miriam

077116045N

7711604568

859

Sola Turon, Ingrid

040353487X

4035348768

860

Roche Montiel, Araceli

045548095E

4554809557

861

Palanques Morillo, Laura

046816896M

4681689602

862

Delgado Medina, Sonia

046720655L

4672065524

863

Borras Gasch, Mariona

044021243W

4402124302

864

Solans Pedret, Anna

039902220A

3990222013

865

Cañaveras Escuin, Mireia

040331201B

4033120113

866

Vandellos Hernandez, Nuria

052607586P

5260758635

867

Castellano Julian, Eva

038846228X

3884622813

868

Escofet Bueno, Estel

034760143J

3476014357

869

Carre Sencianes, Elena

040340099P

4034009924

870

Monclús Arnau, Núria

046775750Y

4677575002

871

Fernandez Salvado, Nuria

047627268H

4762726835

872

Montserrat Urgell, Eva

046732601M

4673260168

873

Jimenez Moreno, Elena

040330335L

4033033535

874

Monteagudo Descalzo, Silvia

038116897D

3811689702

875

Carrasco Orriols, Ana

077744663V

7774466335

876

Llamas González, Irene

052598992Q

5259899257

877

Gonzalez Malo de Molina, Manuela

053026467J

5302646746

878

Llorens Ayza, Elena

047767147B

4776714713

879

Moreno Iglesias, Eulàlia

052161358A

5216135846

880

Granado Gispert, Maria Teresa

037794132A

3779413257

881

Carrasco Perez, Elisabeth

036531943P

3653194302

882

Rams Clapes, Carla

079303125E

7930312568

883

Rizo Blasco, Alba

039430448F

3943044813

884

Sala Martí, Mireia

038125267F

3812526757

885

Olmo Rovira, Úrsula

047691257K

4769125757

886

Lloret Burcet, Anna

077962110E

7796211024

887

Olcina Gomà, Alba

045490258F

4549025824

888

Palomares Arroyo, Asunción

044418145Q

4441814524

889

Bolea Tomas, Marta

046360219Q

4636021935

890

Caballé Biosca, Diana

047718433B

4771843302

891

Rodriguez Mesas, Laura

052165708Y

5216570802

892

Ruiz Fernández, Vanessa

038834610F

3883461035

893

Sancho Rovira, Eva

046755132L

4675513246

894

Pallarols Badia, Roser

045644576H

4564457657

895

García Carrillo, Lidia

052467501Q

5246750124

896

Estruch Blanco, Maria

047658515P

4765851524

897

Martin Ros, Meritxell

045481718T

4548171824

898

Poch Adroher, Gemma

040533707W

4053370746

899

Vegas Pujolàs, Zaida

077921428G

7792142846

900

Castillo Santiago, Jessica

041002920S

4100292002

901

Dieguez Rasero, Elisenda Manuela

052598989J

5259898924

902

Asensio Fernandez, Sonia

039359587D

3935958713

903

Cabeza Mujal, Sonia

046761667E

4676166713

904

Sala Fau, Sandra

034757515F

3475751524

905

Mateu Galera, Aida

038849123F

3884912357

906

Pino Torres, Helga

077961836R

7796183613

907

Sanchis Tercero, Roser

020041193M

2004119346

908

Bujalance Sánchez, Jessica

047605807Q

4760580746

909

Farreny Simón, Marta

047681583F

4768158357

910

Bonet Martínez, Náyade

043749505D

4374950524

911

Gimeno Salvador, Maria

024385996Q

2438599657

912

Castell Gonzalez, Maite

040358286W

4035828635

913

Freixas Vila, Gemma

033951362G

3395136246

914

Cortada Cortada, Sílvia

047691858R

4769185846

915

San Martin Sola, Marta

043515235V

4351523513

916

Garcia Yañez, Sonia

046703124Z

4670312468

917

Melero Paños, Ana M.

043556386K

4355638668

918

Sanahuja Corredera, Carmen

043543879A

4354387913

919

Alvarez Leo, M. Teresa

046941216X

4694121602

920

Querol Ortiz, Esther

078087310X

7808731002

921

Justafre Genis, Mireia

040594311R

4059431124

922

Rodriguez Gonzalez, Maria Carmen

046824927D

4682492724

923

Bello Bertran, Cristina

041550094L

4155009457

924

Iñiguez Lucendo, Raquel

047102743P

4710274324

925

Luz Canes, Mireia

044015019B

4401501968

926

Fernández González, Marta

040999528G

4099952835

927

Trullas Prat, Maria Rosa

047103546Y

4710354602

928

Ferrer Mateu, Carolina

046805703J

4680570302

929

Martinez Correas, Esther

046065590V

4606559046

930

Paül Agustí, Meritxell

047684835Q

4768483524

931

Marin Pizarro, Esther

046736782T

4673678213

932

Oliveras Risueño, Patricia

046717273H

4671727313

933

Gardeñes Forns, Gisela

047680723K

4768072368

934

Carod Gasion, Noemi

039674975K

3967497546

935

Miguel Millan, Ester

034751559P

3475155935

936

Muñoz Caballero, Maria Angeles

046605115P

4660511546

937

Alonso Blanca, Ana

046767251V

4676725168

938

Flamarich Diaz, Sandra

043692156E

4369215646

939

Sampietro Torija, Sheila

047757689Y

4775768902

940

Muñoz Zafra, Cristina

046940257V

4694025702

941

Mir Serrano, Cristina

040332571R

4033257168

942

Castaño Beltrán, Patricia

052919232G

5291923224

943

Paco Juarez, Maria Carmen de

033877278A

3387727813

944

Blanch Verdaguer, Adriana

043633149X

4363314902

945

Bravo Balbastre, M. Teresa

020428977D

2042897724

946

Batet Mestre, Esther

077318518Q

7731851846

947

Amrani García, Mireia

044422402H

4442240235

948

Grande Gamez, Fuensanta

046786669T

4678666968

949

Piza Ruiz, Aida

039377206X

3937720613

950

Alcaraz Paco, Paula

046940463Q

4694046335

951

Ventura Moreno, Sara

040447647P

4044764724

952

Orantes Perameya, Eva

047786851G

4778685102

953

Horta Rigau, Gemma

077920343T

7792034346

954

Alvarado Gutierrez, Nuria

038126976Z

3812697668

955

Fuste Anguera, Raquel Miriam

052607651G

5260765157

956

Barnes Nieto, Maria del Mar

046700941Q

4670094102

957

Perera Pineda, Natàlia

078093399G

7809339968

958

Blanco Segura, Lorena

077786306F

7778630635

959

Prous Gomez, Sandra

045639981T

4563998124

960

Nadal Valiente, Vicente

077614484H

7761448435

961

Sancho Fibla, Ma. Carmen

078583296R

7858329613

962

Brunet Turull, Mireia

045639259Z

4563925913

963

Sola Blanco, Irene

047709792H

4770979246

964

Barriuso Rayo, Carolina

044999212B

4499921268

965

Mercader Colomer, Eva

046672052S

4667205202

966

Navales Morera, Gisela

046818620G

4681862024

967

Bautista Armengol,

   
 

Inmaculada Concepc

047807391M

4780739124

968

Oliet Orus, Rosa Maria

039171213M

3917121346

969

Artero Quirante, Nazaret

044993745H

4499374568

970

Calvet Vives, Ester

045460056G

4546005657

971

Monjo Bruguera, Elena

040441226G

4044122602

Educació primària, Anglès

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Martinez Garrote, Maria Jose

036985678E

3698567824

2

Granell Espadaler, Maria

040340413T

4034041313

3

Gallego Paz, Raquel

039706920L

3970692013

4

Gracia Riera, Silvia

043409369C

4340936935

5

Rosa Soriano, Alicia de la

035108324C

3510832468

6

Lumbreras Florez, Ester

044193640Z

4419364013

7

Muñoz Paniagua, Vanesa

046684833P

4668483368

8

Tarrats Sala, Olga

077785035R

7778503568

9

Baiget Sangüesa, Carolina

043696925F

4369692568

10

Trigas Rodriguez, Mercedes

036521885R

3652188513

11

Maas Cisa, Sandra Ruth

047733345L

4773334524

12

Sánchez del Casal, Amparo

037334070X

3733407046

13

Lorente Díaz, M.José

041085187B

4108518735

14

Castro Fernández, Carme

046226902F

4622690213

15

Perez Roche, Elena

043513568Y

4351356802

16

Puig Estrada, Marta

039886288X

3988628813

17

Orobitg Descarrega, Ma.Teresa

040919472B

4091947268

18

Lazaro Franch, Monica

047600212X

4760021224

19

Sanchez Camacho, Rocio

043721826E

4372182613

20

Morera Ingles, Ana Maria

046119489G

4611948935

21

Rodriguez Alvarez, Silvia

046734754L

4673475435

22

Corominas Herberg, Ingrid

044016653N

4401665324

23

Gonzalez Andreu, Carolina

052175904J

5217590446

24

Garcia Alguacil, Angel

033910058P

3391005802

25

Picola Isern, Ingrid

043629497S

4362949724

26

González Fernández, M.Carmen

043407017Z

4340701735

27

Rodriguez Almendros, Salvador

044188857S

4418885768

28

Cazorla Capdevila, Sonia

040443202W

4044320224

29

Morro Sampol, Margalida

043122002S

4312200202

30

Llanos Fernandez, Xavier

038125626K

3812562602

31

Jarque Vizcarra, Ana Maria

038448984E

3844898402

32

Tortajada Viñes, Nuria

039906054L

3990605468

33

Rivillas Cañaveras, Margarita

043419290M

4341929057

34

Valls Bufias, Lidia

079304727Z

7930472757

35

Esterlich Espi, M Amparo

037333738T

3733373813

36

Esquius Coma, Judit

039361673W

3936167313

37

Teixidó Cairol, Anna

047681331P

4768133157

38

Sancho Cuartielles, Maria Pilar

040903882S

4090388257

39

Parra Arjona, Vanesa

043740561N

4374056146

40

Codinach Palacin, Meritxell

034748951E

3474895168

41

Fernandez Potrony, Maria Teresa

039357094T

3935709402

42

Gasch Juvanteny, Nuria

043627698X

4362769824

43

Paniagua Cordero, Joan Josep

077282630P

7728263057

44

Sanchez Guerri, Maria

046977627N

4697762746

45

Soler Vilanova, Juan A.

043706524S

4370652413

46

Alarcon Calle, Sonia

043531010Z

4353101057

47

Diaz Vidal, Susana

052279516X

5227951624

48

Cozar Garrido, Maria Teresa

046694459C

4669445902

49

Arbeo Rodriguez, Amalia

001086951V

0108695157

50

Lopez Reche, Cristina

046461023B

4646102302

51

Morales Moron, Maria Teresa

043712644V

4371264435

52

Ortiz Rodriguez, Yolanda

039692058S

3969205802

55

Baena Rivas, M. Carmen

046569984K

4656998468

56

Alpuente Navarro, Alicia

044792130K

4479213057

57

Manzanares Mir, Yolanda

046454655Z

4645465524

58

Roldan Hinojosa, Pilar

046544642W

4654464246

59

Duch Mora, Montserrat

045474087M

4547408713

60

Mostacero López, Laura

043726010C

4372601068

61

Cervantes Nuñez, Mª del Mar

039885019Y

3988501968

62

Babia Salas, Ma. Pietat

039336404X

3933640424

63

Marcet Bonel, Maria Carmen

046116036R

4611603613

64

Serra Clapes, Natalia

040525802D

4052580224

65

Roiz Barbellido, Vanessa

043442107Y

4344210724

66

Villarroya Bustos, Juan Francisco

052609854E

5260985435

67

González Finestres, Mireia

078083265J

7808326513

68

Cristino Amenos, Anna Maria

039709375J

3970937568

69

Gasulla Fernández, Anna

043734862V

4373486235

70

Loureiro Martinez, Maria Sonia

033941538R

3394153813

71

Jorda Picon, Gema

040977327K

4097732768

72

Francisco Parache, Verònica

045497707G

4549770735

73

Pacheco Campos, Maria Luisa

039698644T

3969864468

74

Casas Viladevall, Montserrat

078001376G

7800137657

75

Macias Otaegui, Santiago

015842783S

1584278357

76

Rus Reyes, Estefania

047755265C

4775526557

77

Varela Lopez, Esther

039905952D

3990595224

78

Perez Aledo, Javier

034758976L

3475897602

80

Navas Arranz, Noemi

046711717M

4671171735

81

Reyes Raventos, Regina

046817638B

4681763802

82

Lopez Castro, Laia

039895890K

3989589068

83

Quer Navarro, Anna

052424155W

5242415502

84

Galimany Altes, Marta

077317694C

7731769468

85

Capella Roca, Nuria

077833774A

7783377446

86

Balat Bujan, Laura

077916883J

7791688324

87

Scheffel Torri, Carina

X0176245 L

0176245 46

88

Gimeno Roca, Nuria

038089306H

3808930635

89

Martin Mirabete, F Xavier

052398506K

5239850668

90

Moreno Rios, Marta

053079790E

5307979013

91

Juailler Mateo, Nancy Ruth

047725165G

4772516557

92

Busquets Gascon, Cristina

079290614T

7929061446

93

Roig Santamaria, Laia

038150595N

3815059502

94

Llovet Prunera, Maria

034739127L

3473912735

95

Pareja Nieto, Monica

046062504J

4606250457

96

Vizcaino Estañol, Marta Beatriz

038127471A

3812747146

97

Castell Hughes, Marc

046338201D

4633820102

98

Puyuelo Castillo, Natalia

040994537G

4099453735

99

Garrido Sánchez, Carolina

077319355W

7731935513

100

Parra Lopez, Laura

047643637B

4764363768

101

Castro Maza, Ana Isabel

040526174J

4052617435

102

Mata Masó, Maria Àngels

046045268G

4604526835

103

Martorell Chiva, Laura

046588278F

4658827824

104

Casals Ricart, Maria Josep

043627496S

4362749635

105

Sanz Garcia, Ma. Carmen

078582322Q

7858232202

106

Zurita Ninot, Laia

078090280J

7809028024

107

Barragan España, Ana Maria

053067959J

5306795902

108

Borras Gonzalez, Anabel

043543476Z

4354347646

109

Costa Iglesias, Laura

047689123A

4768912368

110

Ministral Boada, Laura

077919807Q

7791980702

111

Giralt Ruiz, Marta

047161716D

4716171602

112

Serra Calero, Eva

046698257T

4669825746

113

Valencia Rivas, Jessica

052164342C

5216434268

114

Gonzalez Castellon, Mariana Julieta

041557021T

4155702124

115

Pujadas Serna, Silvia

052157366J

5215736624

116

Potrony Escolà, M.Alba

078091528L

7809152846

117

Roig Subirats, Rosa Isabel

047623486P

4762348613

118

Moreno Jimenez, Amaya

037386196H

3738619613

119

Farré Fernández, Mireia

043556181T

4355618146

120

Martínez Tascón, Judith

047617533N

4761753357

121

Celma Perez, Pilar Cinta

047626424W

4762642468

122

Marti Alcazar, Isabel

046761446P

4676144646

123

Alonso Navarro, Laia

047639495D

4763949513

124

Ferrando Girbés, Paula

020838088L

2083808857

125

Sanchez Samarra, Ma. Trinidad

047625140Y

4762514035

126

Gonzalez Baños, Araceli

046528154M

4652815413

127

Membrillo Lopez, Pilar

006264849V

0626484935

128

Puig Simon, Neus

077742863B

7774286324

129

Nieto Calero, Irene

046972508E

4697250824

130

Garcia Barba, Anna M.

038111283F

3811128302

131

Martinez Valero, Glòria M.

043699823F

4369982368

132

Perales Terre, Mònica

052309488J

5230948802

133

Latre Moya, Maria Nieves

046629931F

4662993157

134

Collier Castanera, Patricia Louisa

046961194R

4696119402

135

Ortega Díaz, Susana

043452738B

4345273802

136

Vilalta Taña, Mireia

033948863N

3394886346

137

Solsona Niubó, Marta

043715828G

4371582824

138

Ramon Fernandez, Sonia

045478308V

4547830813

139

Grange Borras, Nuria

052608882Q

5260888246

140

Rueda Bejarano, Marta

047793483N

4779348335

141

Dominguez Araez, Nuria

052467905Y

5246790502

142

Caparrós Navarro, Laura

052919421D

5291942124

143

Perez Alvarez, Cristina

045639367F

4563936746

144

Bayod Monreal, Inmaculada

039874290H

3987429013

145

Levi, Leat

X2026554 R

2026554 13

146

Burgues Fernandez, Gemma

047714177X

4771417702

147

Villanueva Fontdevila, Maria Dolors

033944196Z

3394419668

148

Roy Vicente, Helena

046814084E

4681408424

149

Reverte Romeu, Ana Montserrat

077788024T

7778802468

150

Sancho Urda, Gloria

040339487V

4033948768

151

Carrera Badia, Ma.Dolors

040858373T

4085837335

152

Arias Niembro, Esther

043542226Y

4354222602

153

Muñoz San Millan, Rebeca

013980490D

1398049068

154

Cusi Van Dooren, Saida

040337525X

4033752546

155

Sanchez Basilio, Yolanda

052157254Q

5215725424

156

Sales de la Cruz, Marta

040935884R

4093588435

157

Costa Fernandez, Cristina

036568378B

3656837802

158

Triana Figueras, Maria Idoya

039720137B

3972013724

159

Perolada Peña, Bàrbara

047625272T

4762527224

161

Sans Claret, Marta

047154299K

4715429935

162

Lopez Teso, Javier

046747540V

4674754002

163

Charles Jaimejuan, M.Pilar

040868948H

4086894813

164

Sala Alborna, Marta

046141187J

4614118713

165

Seco Masanés, Sílvia

078090653H

7809065346

166

Huguet Fite, Joana M.

039667558X

3966755802

167

Parnau Teixidor, Joana

040344997F

4034499702

168

Martinez Balaguer, Bibiana

046768202W

4676820257

169

Niubo Regol, Natividad Monica

039713357Q

3971335757

170

Maján Vile, Anabel

052597692G

5259769202

171

Muñoz Garcia, Sonia

046817290P

4681729024

172

Perez Sanchez, Elena

043447160E

4344716013

173

Prieto Rodriguez, Lídia

045639229F

4563922968

175

Llach Carles, M. Irene

079303192C

7930319235

176

Aubí Gomez-Pimpollo, Raquel

039882744P

3988274468

177

Higuera Ardid, Daniel

040992167A

4099216768

178

Matamala Vidal, Rosa Maria

040359022W

4035902246

179

Onwuka García, Karen

047657555Z

4765755513

180

Jimenez Herrera, Ester

044193059P

4419305913

181

Navarro Esteve, Nuria

046710709D

4671070935

182

Morales Tirado, Cristina

046796121E

4679612113

183

Dulcet Clarena, Rut

045643715P

4564371557

184

Vivas Masip, Montserrat

039684900X

3968490035

185

Forcadell Rodriguez, Maria

038825463Z

3882546357

186

Villena Serra, Anna

033943369S

3394336957

187

Jardim Alvarez, Irene

039716204B

3971620435

188

Gallego Jimenez, Maria Victoria

052141396M

5214139668

189

Alcon Vallespi, M Teresa

052606789Q

5260678946

190

Mosqueda Lambert, Roser

077990374L

7799037402

191

Peiro Fraguas, Noemi

034760265C

3476026513

192

Moreno Signes, Patricia

073574302Q

7357430246

193

Coll Tuneu, Nuria

033956974G

3395697424

194

Ferrer Rodriguez, Coral

046754127A

4675412702

195

Carrera San Agustín, Sandra

073203238B

7320323835

196

Buqueras Eroles, Cristina

039738903D

3973890313

197

Sanchez Torrents, Marta

039908687F

3990868702

198

Turrado de la Fuente, Laura

012407522B

1240752213

199

Garcia Martin, Isaura

046683642J

4668364257

201

Jorge López, Carlota

038865228N

3886522835

202

Roig Bosch, Roser

047604353B

4760435368

203

Marín Sanz, Ingrid

040993928Q

4099392835

204

Marce Sanchez, Eva

077916254M

7791625435

205

Baena Garcia, Blanca Maria

046746848S

4674684813

206

Margalef Borras, Montserrat

039899499L

3989949935

207

Carmona Romera, Sonia

047613859H

4761385968

208

Gomez Garcia, Montserrat

040535544E

4053554402

209

Subira Forcada, Teresa

040897446L

4089744624

210

Garcia Orges, Karen Natalia

038851172D

3885117235

211

Garrido Lara, Gemma

047769557Y

4776955735

212

Herranz Canales, Eduardo

046820887V

4682088713

213

Romero Cano, Cristina

047760214R

4776021457

214

Hernandez Riera, Maria Teresa

040451647Y

4045164757

215

Bielsa Garcia, Monica

035114321Z

3511432146

216

Marin Martinez, Gloria

039672273X

3967227346

217

Soley Bouisson, Laura

040535608V

4053560813

218

Vilar Garces, Esther

077121128N

7712112802

219

Ortigosa Martinez, Patricia

047156212W

4715621257

220

Magallan Lorenzo, Maria José

028945350B

2894535002

221

Garcia Puig, Maria

047164960X

4716496035

222

Arjó Carrillo, Laura

047678066D

4767806624

223

García Triana, Araceli

050170453R

5017045346

224

Martín Cayero, Beatriz

047609481X

4760948135

225

Murillo Romero, Rocío

080150046Z

8015004646

226

Prados Soler, Raquel

033957029J

3395702913

227

Brescó Baiges, M.Mercè

043731331M

4373133102

229

Torres Garrell, M. Teresa

039704087S

3970408735

230

Roig Palomas, Concepció

039367035M

3936703513

231

Coso Fernandez, Silvia

053033849N

5303384913

232

Urbano Gómez, Bárbara

052626971G

5262697157

233

Exposito Ortiz, Estefania

045495028Q

4549502857

234

Arias Rodriguez, Cristina M.

045548477J

4554847724

235

Valbuena Rodriguez, Marta

046718465Z

4671846535

236

Vallejo Ollé, Alba

033950768P

3395076857

237

Alvarez Lopez, Montserrat

045636429J

4563642968

238

Parra Reyes, M. Teresa

077631089V

7763108946

239

Calle Sanchez, Monica

045545074Z

4554507413

240

Setó Pedrós, Judit

078080905E

7808090502

241

Castany Paret, Anna

077477131K

7747713146

242

Martin Caballero, Macarena

047764542M

4776454202

243

Gonzalez MuÑoza, Maria Paz

046797894R

4679789435

244

Gascon Robles, Noelia Beatriz

036575346X

3657534635

245

Sangenís Campos, Xavier-F.

043706099G

4370609935

246

Polo Ruiz, Enrique Jose

041445670S

4144567002

247

Luque Núñez, David

047688932L

4768893246

248

Puig Miñarro, M. del Mar

040366138B

4036613813

Educació primària, educació física

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Oliva Rodriguez, Maria Dolores

046676284S

4667628446

2

Marmol Lorenzo, Pedro

038845797Q

3884579746

3

Marti Gavalda, Teresa

047626030E

4762603046

4

Rojas Castells, Marta

053065394R

5306539446

5

Biel Sebe, Marta

043727664H

4372766413

6

Amat Rodriguez, Virginia

040980432K

4098043235

7

Canalda Vidal, Ivana

047620676G

4762067657

8

Arribas Gomez, Victor

044186570M

4418657013

9

Perez Sainz, Antonio

044189071E

4418907135

10

Lopez Aviles, Fco. Javier

034763094C

3476309424

11

Romero Español, Maria

033950511G

3395051102

12

Villarroya Molina, Sergio

019002549H

1900254968

13

Miquel Pozo, Xavier

043734205G

4373420546

14

Arcos Benitez, Vanesa

044014381V

4401438157

15

Roig Fuste, Sebastia

039885760B

3988576057

17

Ontañon Villar, M. Concepcion

043678152W

4367815202

18

Rodriguez Martin, Jorge

039875175Y

3987517546

19

Marti Coderch, Elias

033951012E

3395101246

20

Guijarro Clemente, Cristina

043531541Q

4353154146

22

Relats Lleonart, Gloria

043679546Q

4367954613

23

Vera Ruiz, Mari Carmen

039697661Y

3969766135

24

Terol Frias, Xavier

044981342N

4498134202

25

Siguero Güemes, Aida

046064305C

4606430502

26

Soler Busquets, Núria

040363139W

4036313957

27

Ramirez Sanchez, Araceli

038087445C

3808744546

28

Santamaria Torres, Belen

052437090B

5243709068

29

Martinez Ramos, Sílvia

040339470T

4033947035

30

Garcia Escolies, Carlos

052309523W

5230952302

31

Botey Gil, Gemma

038109092R

3810909202

32

Cabañas Nebot, Mercedes

052407476K

5240747624

33

Navines Aguilera, Francisco Javier

046608361B

4660836124

34

Davia Matas, Juan

046739180Y

4673918057

35

Aleixendri Chueca, Amaya

046240108B

4624010857

36

Casado Delgado, Olga

040339625V

4033962546

37

Sarle Esteve, Mireia

046768698S

4676869846

38

Rué Gasol, Marta

043742667W

4374266735

39

Acin Caudevilla, Ilda

044983355R

4498335546

40

Altuna Franquet, Montserrat

039884753Q

3988475368

41

Cruz Mora, Maria Jose, de la

047611463Z

4761146346

42

Calle Velasco, Isabel

040320753M

4032075346

43

Agusti Lopez de Lerma, Maria Teresa

040530385S

4053038502

44

Saenz Casals, Roger

038834292B

3883429202

45

Garcia-Mila Mateu, Maria Cristina

038130392A

3813039268

46

Menendez Suarez, Carolina

039715126Z

3971512635

47

Mellado Pons, Rosa

045487731X

4548773124

48

Calduch Cobos, Lara

046787977C

4678797757

49

Badia Fusté, Jaume

043718041D

4371804135

50

Garrote Fariñas, Belen

047807408E

4780740857

51

Trullols Rodríguez, Marta

046659128V

4665912857

52

Alvarez Moretó, Miriam

046605441N

4660544113

53

Guzman Garcia, Sonia

052207806Z

5220780602

54

Felipe Sanz, Gisel.la

047729515F

4772951513

55

Montaraz Fernández, Manuel

052194173C

5219417335

56

Campos Aguilar, Jonathan

046628516H

4662851646

57

Frutos Ruiz, Laia

047159821T

4715982124

58

González Ignacio, Verónica

044417309P

4441730968

59

Sánchez Martín, Esmeralda

043735870J

4373587035

60

Torra Ripoll, Vanessa

078081679Z

7808167946

61

Vidal Fuster, Montserrat

047855061L

4785506124

62

Torres Lliteras, Anna

046756499Y

4675649968

63

Belda Quer, Eva

040451058S

4045105846

64

Garcia Campaña, Juan Francisco

052392578G

5239257802

65

Antillach Ortiz, David

078088113P

7808811357

66

Colon Bosch, Emma

040340684H

4034068468

67

Miravitlles Teixido, Noemi

046741365Y

4674136568

68

Dominguez Ojer, Begoña

052439156F

5243915602

69

Soberbio Castelar, M. Montserrat

077628510Z

7762851013

70

Martinez Rodriguez, Dora

035003795A

3500379513

71

Casanova Altarriba, Laura

039380346E

3938034657

72

Ferre Balague, Ascension

047624739L

4762473913

73

Pedret Figuerola, Josep

039912670B

3991267002

74

Casco Puga, Olga

045542573C

4554257368

75

Molina Quesada, Judith

077632278X

7763227835

76

Martinez Burch, Gemma

040347594M

4034759402

77

Palanco Santiago, Ivan

038834196F

3883419624

78

Ropero Nieto, Francisco

043737645V

4373764502

79

Martin Olivet, Eva

040445756A

4044575613

80

Gonzalez del Vas, Ivan

053089752W

5308975224

81

Rigual Garcia, Meritxell

046731409D

4673140946

82

Puigventos Moraton, Oriol

038817612Y

3881761213

83

Salvat de la Torre, Sergi

040997586V

4099758602

84

Martos Melero, Javier

033959500T

3395950013

85

Gracia Martinez, Sonia

040347332L

4034733246

86

Siles Matamoros, Maria Isabel

046653636E

4665363613

87

Henestrosa Roca, David

077742630P

7774263002

88

Vidal Estrader, Nuria

038811049K

3881104946

89

Martinez Grant, German

046735688X

4673568868

90

Coca Viviano, Juan Jose

044017154F

4401715468

91

Saperas Canals, Neus

045494145F

4549414546

92

Martinez Martinez, Lorena

053072710A

5307271057

93

Rodriguez Rodriguez, Angeles

046061105V

4606110568

94

Garcia Valldeoriola, Esther

046241555D

4624155535

96

Suria Roca, Montserrat

040450926K

4045092657

97

Forts Baches, Blanca

077616574S

7761657402

98

Varela Ciudad, Judith

043740507G

4374050768

99

Pena Cateura, Marc

040319654X

4031965446

100

Santiago Meseguer, Nuria

077314279D

7731427902

101

Cáceres Becerra, Francisco-J.

043732103H

4373210324

102

Perez Piñero, Maria Carmen

038077290P

3807729068

103

Losada Mompo, Marta

046454807M

4645480702

104

Aleu Sanfeliu, Núria

038495148W

3849514868

105

Jordan Gonzalez, Susana Maria

036522492X

3652249268

106

Delgado Fernandez, Maria Pilar

046940913Y

4694091357

107

Soldevila Güell, Maria de las Neus

046404307J

4640430757

108

Luján Climent, Juan José

047600608S

4760060868

109

Fontseca Ruiz, Lluís

046459490L

4645949002

110

Viana Mendez, Vanessa

047157135M

4715713546

112

Robles Valverde, Maria Eugenia

043523865E

4352386502

113

Vila Massana, Laura

040352447M

4035244724

114

Romero Portolés, Carlos

043749548Y

4374954835

115

Bernal Cortezón, David

043730713P

4373071357

116

Alcon Couto, Hector

046774348F

4677434857

117

Soriano Alberola, Jose Gustavo

020435510X

2043551046

118

Bover Vilardell, Eduard

043631242N

4363124246

119

Casanova Barbera, Albert

052605127X

5260512713

120

Minguela Brunat, David

047648258D

4764825802

121

Abillá Bardají, Noelia

073198609M

7319860913

122

Martínez Molist, Nuria

033958285G

3395828546

123

Botella Felis, Santiago

053225814L

5322581457

124

Dalmau Cerdà, Cristina

077632019G

7763201935

125

Mòdol Ibàñez, Clàudia

043717141Y

4371714168

126

Prieto Fernandez, Vicenç

040350867N

4035086746

127

Romeu Vendrell, Jordi

077316974J

7731697402

128

Garcia Gomez, Lucia

039906971Q

3990697168

129

Portell Dordal, Marta

046056641S

4605664113

130

Tirado Garcia, Maria del Pilar

046605398S

4660539802

131

Mayor Roig, Zoraida

052605637Z

5260563702

132

Garcia Pinadella, Albert

077916905N

7791690535

133

Planas Tuset, Roser

046684902P

4668490257

134

Garcia Valls, Christian

077743398V

7774339857

135

Romero Velasco, Javier

039896505S

3989650557

136

Velasco Gomez, Jorge

073559476W

7355947646

137

Cairo Tobella, Jordi

046143459P

4614345957

138

Margelí Lecina, Laura

036520642T

3652064246

139

Alegre Casaña, Marc

020247624B

2024762457

140

Huesa Lacasa, Ana Vanesa

046639555V

4663955546

141

Camps Batalla, Albert

078091824Q

7809182468

142

Montijano Romero, Jose Manuel

043541024T

4354102424

143

Esparraguera Vidal, Sergio

040330060C

4033006013

144

Figueras Colomer, Silvia

040351535J

4035153502

145

Leon Ruiz, Juan Manuel

039900821F

3990082124

146

Garcia Yañez, Carlos

046698728B

4669872868

147

Macaya Elias, Carles Francesc

039705232X

3970523202

148

Simon Font, Estefania

043525359K

4352535935

149

Aranda Dolcet, Joan-C.

047675295K

4767529535

150

Hernandez Meijide, Vanessa

043453433Q

4345343324

Educació primària, Música

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Alcaraz Ruiz, Gonzalo

046693925S

4669392557

2

Masip Chimeno, Benedicta

040864809L

4086480968

3

Perez Carreras, Anna

077920120F

7792012057

4

Porcile Pereira, Patricia A.

040531842T

4053184213

5

Arranz Magaz, Ana-B.

043726911R

4372691146

6

Sanchez-Fortun Lopez, Susana

043520871H

4352087124

7

Simó Torres, Aida

047676770R

4767677013

8

Casero Ramirez, Carlos

029202405H

2920240513

9

Jimenez Osorio, Mercedes

040329944L

4032994446

11

Masferrer Avellaneda, M. Rosa

079304525L

7930452568

12

Subiras Pineda, Anna

077916214B

7791621457

13

Sanchez Toscano Prat, Elisabet

040444065Z

4044406546

14

Marco Gonzalez, Emma

078582027C

7858202768

15

Gelonch Vilamajó, Marta

078090077V

7809007724

16

Bertran Piqué, Sònia

043733941Q

4373394168

17

Santiago Gomez, Nancy

046941397F

4694139768

18

Lujan Martinez, Dolors

044983364X

4498336468

19

Navarro Calafell, Mercè

047682257Z

4768225702

20

Solà Rafart, Gemma

078151468K

7815146835

21

Carbonell Bosch, Marta

044999971B

4499997124

22

Alonso Barris, Meravelles

040340799H

4034079924

23

Gurt Goma, Mireia

046777244M

4677724435

24

Gine Rosell, Nuria

039892222X

3989222268

25

Poch Balcells, M. Carme

045479637N

4547963702

26

Garrido Soto, M. Margarita

043527364W

4352736468

27

Maso Viltro, Olga

077916681H

7791668135

28

Rubio Martinez, Naira

046971748K

4697174857

29

Gené Miralles, Núria

078090642F

7809064202

30

Perez Miguel, Maria Begoña

044177527R

4417752724

31

Leon Sanchez, Maria Alexandra

044989304Q

4498930435

32

Monclus Lopez, Ignacio

036986565N

3698656502

33

Fernandez Sanchez, Gemma

034749228T

3474922835

34

Martinez Terrades, Aina

047793817R

4779381713

35

Collado Sanchez, Carolina

040528918C

4052891835

36

Gilabert Escolar, Maria

077319700W

7731970035

37

Fos Ferre, Marta

047630737Z

4763073702

38

Montmany Pereta, Marta

038121920H

3812192046

39

Ginesta Casas, Josefina

077615007N

7761500713

40

Blasco Lapuente, Eva Maria

043697420L

4369742046

41

Fernandez Perez, Sonia

040338216B

4033821624

42

Casado Sierra, Angeles

053085239C

5308523946

43

Serrats Gironella, Laura

041551650B

4155165002

44

Nadal Carnicé, Alba

043716995K

4371699502

45

Colls Xatart, Cristina

077961968H

7796196802

47

Ezquerra Elias, Maria Teresa

038812912K

3881291257

48

Cano Martinez, Concepcion

047706002T

4770600213

49

Escuer Ferrer, José-L.

040861519H

4086151968

50

Lazaro Ruiz, Marina

044415925G

4441592513

51

Altimires Surroca, Núria

052163126T

5216312613

52

Simon Martin, Laia

047759511B

4775951124

53

Garcia Prats, David

053033062F

5303306257

54

Rosell Roca, Francesc Xavier

078087696M

7808769613

55

Casals Bosom, Maria Teresa

046333727C

4633372768

56

Gómez Bermejo, Cristina

046713007F

4671300757

57

Tremosa Guillén, Brígida

073203003Y

7320300368

58

Costa Sastre, Rosario

040517316X

4051731602

59

Fernandez Pujol, M. Teresa

046771977M

4677197702

60

Pons Pico, Roser

078089402D

7808940268

61

Ito Fuentes, Anna

077743034K

7774303457

62

Rodríguez García, Amor

043526275V

4352627524

63

Espinet Caselles, Eduard

043744991A

4374499135

64

Albareda Fernandez, Violeta

052593221H

5259322124

65

Berrio Rodrigo, Neus

046355342S

4635534257

66

Olive Barbera, Jordina

039707207F

3970720713

67

Turmo Martínez, Jesica

046684137W

4668413735

68

Alsina Delcor, Marcel

046236702D

4623670213

69

Roca Colell, Jordi

047680374V

4768037402

70

Plasencia Guirado, Laura

077913267P

7791326757

71

Solé Isan, M.Carme

043742504T

4374250413

72

Girbal Brugada, Anna

040344916H

4034491635

73

Ferrer Berrio, Raquel

039715353B

3971535368

74

Ballana Juvanteny, Ester

043628600S

4362860013

75

Guzman Almagro, Manuel

034737846A

3473784635

76

Montane Collet, Nara

077318170J

7731817068

77

Parodi Serra, Gisela

046714277N

4671427713

78

Coarasa Albert, Noemi

046804914Y

4680491424

79

Rabionet Vilalta, Marta

077311167W

7731116735

80

Ballesta Castells, Daniela

075949744H

7594974435

81

Munso Soms, Marta

079303982M

7930398224

82

Font Rodriguez, Joan Josep

020827165K

2082716524

83

Marine Solanellas, Ester

039902012W

3990201235

84

García Llop, Ester

043713236B

4371323602

85

Gusi Puig, Gemma

045472201M

4547220157

86

Puignero Ferrer, Anna

052597644W

5259764413

87

Ger Davesa, Jordi

079301494R

7930149468

88

Cano Herrera, Luis Pedro

039374729V

3937472924

89

Sanahuja Corredera, Gloria

043543878W

4354387802

90

Crespo Delgado, M. José

047784664W

4778466446

91

Garcia Sancho, Maria Eugènia

038144396T

3814439635

92

Soldevila Guàrdia, Rosa

043716668Q

4371666824

93

Pastrana Bitria, Anna

039737242G

3973724268

94

Gomez Forcen, M. Victoria

046828558Y

4682855802

95

Perez Palleja, Cristina

039708686Z

3970868635

96

Sañudo Muñido, Manuel Emilio

036521839R

3652183946

97

Miro Cogul, Salvador

047761277Y

4776127746

98

Ferrer Olagorta, Joana

047160048C

4716004857

99

Ginesta Casas, Jordi

038834220P

3883422057

Cos de professors d'Ensenyament Secundari

Administració d'empreses

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Benabarre Bonet, Ramon

018017999Y

1801799968

2

Vidal Vidal, Juan Ma.

039303172J

3930317268

4

Garcia Pellicer, Maria Carmen

020007343B

2000734368

5

Morraja Garcia, Javier

038556356F

3855635668

6

Carrasco Suarez, Juan Carlos

040977605T

4097760546

7

Torres Burgos, Fernando de

040926918M

4092691846

8

Romero Garcia, Laura

052205085F

5220508524

10

Mayol Martinez, Merce

035120567G

3512056768

11

Cruz Caldero, Emilio

043711079Q

4371107968

13

Robres Turon, Sonia

038560345V

3856034557

14

Ortells Fos, M. Ruth

052731498L

5273149813

15

Borruel Lara, Francesca

033906447P

3390644713

16

Cabanilles Pardo, Cesar Augusto

020010354D

2001035402

17

Aguilella Sotorres, Maria Virginia

020796103D

2079610368

18

Bermudez Melgarejo, Maria Jesus

052156167X

5215616702

20

Chacon Conesa, Pedro

043393738Y

4339373835

21

Martinez Romeu, Josefina

085083791Y

8508379124

22

Monclus Dolcet, Xavier Antoni

043700677X

4370067768

23

Vidal Garcia, Raul

019009055S

1900905524

24

Espelta Figueras, Maria Jose

039864079L

3986407935

25

Vidal Gonzalez, Miguel

033977615Z

3397761502

26

Vilanova Morató, Núria

043629124X

4362912402

27

Martinez Gimeno, Maria Isabel

022649507G

2264950768

28

Alarcón Salado, Yolanda Maria

043677070R

4367707035

29

Pinto Fernandez, Luis

046338984X

4633898468

30

Martin Abad, Ana Julia

003437897H

0343789713

31

Cabra Galan, Frco. Javier

022687633L

2268763335

32

Vidal Garcia, Jesus

019009056Q

1900905635

33

Gonzalez Herranz, Ma.Luisa

040462151E

4046215124

34

Garcia Escriva, Vicent Joan

020010590S

2001059057

35

Ortin Caballe, Jose Luis

046112492E

4611249268

36

Juan Arasa, Xavier

046051859V

4605185902

37

Carnice Arno, Marta

043730289K

4373028913

38

Abellana Vilardell, Francesc X.

034748961D

3474896124

39

Gil Garcia, Fernando

036977481J

3697748124

40

Fuentes Martinez, Francisco Ramon

033914194G

3391419468

41

Soler Castells, Maria Rosa

040934471Z

4093447146

42

Ruiz Garcia, M.Teresa

043706742A

4370674224

Anàlisi i química industrial

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

2

Agueda Solanes, Maria Empar

073549534L

7354953424

3

Alvarez Rodriguez, Luis

008821838G

0882183846

4

Marti Oliet, Maria Ester

073550148N

7355014802

5

Castañ Nebot, Jorge

052944102B

5294410213

6

Peralta Cuerpo, Montserrat

034743449V

3474344968

7

Elipe Cabrera, Mariano

039857051Y

3985705135

8

Grañana Toran, Maria Carmen

052794456A

5279445613

9

Rubert Ramos, Eugenia

029018320W

2901832024

10

Andres Gonzalez, Elena

044179749S

4417974957

11

Cos Busquets, José Oriol

039176267E

3917626746

12

Alvarez Subias, Eva

038457979R

3845797902

13

Paricio Esteban, Raúl

025452787K

2545278735

14

Pastor González, Silvia

033474694B

3347469413

15

Gutierrez Puigarnau, Marc

043726166S

4372616613

16

Villalonga Miro, Gloria

040931243Y

4093124335

Assessoria i Processos d'imatge personal

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Plana Planella, Monica

040526229E

4052622924

2

Guinart Guardia, Francesc Xavier

039853395F

3985339513

Construccions civils i edificacions

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

2

Capdevila Roig, Rosa Maria

046226624M

4622662435

3

Martinez Bonet, Maria Josep

037290952V

3729095268

4

Farres Hirondelle, Anna

035071370G

3507137057

5

Reig Cerda, Vicente

052719669N

5271966924

6

Mateu Bennassar, Fernando Ma.

043030551N

4303055146

7

Espuña Molas, Maria Carmen

077911985Z

7791198546

8

Sanchez Lopez, Francisco

033390764P

3339076413

9

Villaró Buj, Ernest

043727566N

4372756613

10

Niclos Camarasa, Juan Bautista

020825004E

2082500446

Formació i orientació laboral

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Brenuy Casals, Neus

040894187A

4089418757

2

Fontane Yubero, Fernando

039173305G

3917330535

3

Bruguera Lleonart, Jordi

077073934Z

7707393402

4

Martin Sangüesa, Esperanza

017720403F

1772040313

5

Simon Triviños, Carmen

039670344J

3967034402

6

Martinez Lopez, Librada

039168920N

3916892002

7

Falguera Herrando, Josep Lluís

038489904W

3848990457

8

Calaf Vidales, M.Carme

077782076D

7778207613

9

Uribe Noguerol, Maria José

039681098A

3968109824

10

Saiz Garcia, Mateu

038493293X

3849329368

11

Osuna Chamizo, Dolores

039657301B

3965730157

12

Font Turrats, Xavier

043626818G

4362681846

13

Albalat I Bernal, Martí

035055783B

3505578302

14

Amezcua Marcos, Manuela

046668927H

4666892746

15

Sitges Querol, Merce

039169664C

3916966424

16

Dieguez Loscos, Montserrat

046341252R

4634125268

17

Bravo Blanco, Juana Ma.

036984737R

3698473768

18

Gutierrez Martos, M. Dolores

043711644Y

4371164446

19

Maya Gato, Anna Ma.

040898021L

4089802135

20

Martin Sanguesa, Visitacion

017697561G

1769756102

21

Martinez Perez, Sebastian

024352251N

2435225102

22

Carceller Guardiola, Ester

018977127B

1897712713

23

Mestre Guimera, Raquel

052204593K

5220459302

24

Mor Vals, Rosa M.

043721890V

4372189024

25

Lopez Lorenzo, Miren Itziar

046561766Z

4656176668

26

López Jiménez, Mario

020011879Q

2001187968

27

Pedrero Orna, Cristina

040979657M

4097965757

28

Perez Garcia, Joaquin

046555110M

4655511002

29

Arjona Belmonte, Maria

023219758Q

2321975824

30

Milan Hernandez, Maria Montserrat

046231185N

4623118502

31

Moratal Miñana, Jose

020010936Q

2001093613

32

Boyero Martin, Joaquina Mont.

072529503S

7252950346

33

Gomez Terol, Angel Ramon

020424639H

2042463946

34

Barta Ribau, Ana

078082541W

7808254157

35

Boix Moratal, Rosa M

020024163H

2002416357

36

Garcia Gomez, Nieves

029177698J

2917769846

37

Aguilera Mestre, Òscar Albert

043054184R

4305418457

38

Roig Arnau, Olga Maria

073386412J

7338641213

39

Antico Daro, Nuria

040463032Y

4046303213

40

Ferrer Lopez, Belén

020795769C

2079576913

41

Esteve Galindo, Antonia

033889614B

3388961435

42

Martin Roca, Carme

046655464X

4665546424

43

Alabart Abos, Rosa

046619601G

4661960102

44

Tolosa Ribera, Ma.Carmen

078078393V

7807839313

45

Vengut Climent, Teresa

020032776Y

2003277613

Hoteleria i turisme

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Rodriguez Zamorano, Manuel

043710760L

4371076024

2

Viñolas Garcia, Sandra

043672632W

4367263235

3

Sanabra Segarra, Meritxell

039724824Y

3972482468

4

Herrera Manzano, Gloria

043679980J

4367998013

Informàtica

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Ferrer Tura, Josep

039120652K

3912065246

2

Soler Lluís, Antoni

052177669F

5217766957

3

Barcelo Monerris, Virginia Luz

035085052R

3508505224

4

Reixach Sau, Jose Maria

043626999R

4362699935

5

Orellana Bech, Bernat

036517131P

3651713102

7

Garcia Vacas, Marcelino Guillem

052622630X

5262263046

8

Garcia Gonzalez, Mario

046562654M

4656265457

9

Vila Grifo, Alicia

018989038P

1898903857

10

Andreva Teres, Concepcio

040887540A

4088754013

11

Rojas Bernal, Maria Teresa

046680795H

4668079502

12

Falgueras Carabus, Narcis

040319322T

4031932213

13

Larrubia Cao, Jose Maria

078082108Y

7808210868

14

Gutierrez Martos, Fernando Eloy

043731749D

4373174957

15

Tabernero Serentill, Felix

043417702G

4341770268

16

Pujol Torres, Rosa M.

039905500V

3990550057

17

Climent Martínez, M. Angeles

020027536X

2002753646

18

Garcia Olivar, M. Carmen

052211208N

5221120802

19

Ibañez Lopez, Antonio

052705140L

5270514057

20

Perez Lopez, Jose Antonio

040311155K

4031115535

22

Schluter Martin, Olga

052154422J

5215442257

23

Plazas Sanchez, Gines Jesus

052177014L

5217701413

24

Montolío Catalán, Nuria

043683639S

4368363968

26

Castaño Ribes, Rafael

047681040Q

4768104013

27

Ferrer Urrea, Antonio

038076072D

3807607268

28

Aznar Barbera, Iciar

046744223N

4674422313

29

Macià Pérez, Alejandro

052628669T

5262866924

30

Anguita Ruiz, Jordi

053064717Z

5306471768

31

Soler Prat, M. Montserrat

039336058D

3933605868

32

Vinaixa Isach, Elisa

052945686P

5294568635

33

Lopez Sanz, Raquel

038454824C

3845482424

35

Castan Salinas, Alejandro

043512324G

4351232424

36

Nicolau Reixach, Marc

040448949E

4044894924

37

Pedrós Ciurana, Rosa Mª

028994872Z

2899487246

38

Milián Sangüesa, Alejandro

029190119Z

2919011902

39

Piquer Garcia, Jorge

052940863S

5294086335

Intervenció sociocomunitària

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

2

Vila Catalan, Agnes

038068473T

3806847324

3

Escoda Amoros, Enric

039856422K

3985642246

5

Mora Quiles, Ana Maria

038119391L

3811939124

6

Sorribas Pareja, Montserrat

035056421M

3505642113

7

Gallifa Sala, Maria Pilar

037276721T

3727672168

8

Cañizares Crespo, Jorge

043391989M

4339198946

9

Olivares Mateos, Rosa M.

033922790K

3392279068

10

Puig Vilaro, Emili

040312178D

4031217846

11

Monzonis Escriba, Empar

079090229Z

7909022913

12

Coll Llorens, Maria Lourdes

040302877T

4030287768

13

Lorente Gasca, M. Jose

046327861L

4632786168

14

Delgado Rus, Maria Angeles

039676873X

3967687357

15

Garcia Lopez, Alicia

039869177B

3986917757

16

Soler Pallàs, Anna

047760339B

4776033946

17

Fernandez Rodriguez, Francisca

046552026A

4655202635

18

Molina Chumillas, Teresa

052200894W

5220089446

19

Ferreres Codorniu, Aurora

018951465V

1895146513

20

Palomares Larreula, Helena

046564966V

4656496602

Organització i gestió comercial

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Bertrans Costa, Pilar

033936352J

3393635224

2

Amezcua Marcos, Encarna

035104853E

3510485302

3

Martinez Monzó, Alfonso Jose

019986698C

1998669846

4

Parayre Xirinachs, Rosa Maria

039037690C

3903769068

5

Val Roche, Dionisio Juan

025131461M

2513146157

6

Fabra Sala, Violeta

020003729P

2000372946

7

Diago Segarra, Amelia

029029410Y

2902941046

8

Soler Pastor, Tatiana

046744894Q

4674489402

9

Miralles Jorda, Marta

078081985K

7808198524

10

Santamaria Perez, Ma. Jose

035071932Z

3507193202

11

Insausti Sole, Ignacio

039857571C

3985757157

Organització i processos de manteniment de vehicles

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Ferreiro Fondevila, David

037354584P

3735458413

2

Escalera Almendros, Oscar

043516357N

4351635735

3

Barrera Doblado, Oscar

047600307J

4760030768

4

Fresneda Salinas, José

020022006T

2002200646

5

Falceto Monne, Gilbert

043713514J

4371351457

6

Galiay Gonzalez, Monica

038116280J

3811628068

7

Peña Morales, David

044186286C

4418628646

8

Domingo Salvado, Joan M.

052605216F

5260521668

9

Esteban Jiménez, Juan Agustín

045477499J

4547749946

10

Aparicio Ballester, Victor

053203650G

5320365035

11

Domingo Fagundez, Josep

043731862F

4373186268

Organització i projectes de fabricació mecànica

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Pujol Vilalta, Jesus

077732599M

7773259902

2

Cerdà Pascuet, Maria Carme

041085393X

4108539368

3

Bru Pujolar, Francesc

038130193B

3813019335

4

Sió Torres, Mercè

043709788J

4370978835

5

Vila Xicola, Josep

035037536A

3503753624

6

Lopez Bas, David

020430271S

2043027113

7

Santolaria Orrios, Emiliano

033455262Z

3345526213

8

Boronat Moll, Carlos

052783933Z

5278393368

9

Mula Roca, Sílvia

046779622Z

4677962213

10

Sais Casasus, Luis

020823686S

2082368624

11

Tomàs Roiget, Adam

052600263E

5260026324

12

Pastor Martorell, Vicent Domenec

020814875J

2081487546

13

Ismael Biosca, Victoria

047626014Y

4762601424

14

Milan Gomez, Miriam

045461362E

4546136224

15

Jareño Gas, Salvador

047621423S

4762142335

16

Brunet Noguera, Jordi

039349621W

3934962135

17

Bertolin Gil, Sergio

047778977L

4777897713

18

Bonfill Rosello, Julià

047628295X

4762829513

19

Martin Tellez, Felip

046778774V

4677877402

20

Codina Riera, Enric Joan

042969204Y

4296920457

21

Carreras Molina, Núria

047715698J

4771569824

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Segura Martin, Sonia

040335350C

4033535068

2

Lopez Onrubia, Pedro Manuel

040966188Z

4096618846

3

Carmona Fernández, Juan Carlos

046636238N

4663623857

4

Part Julio, Carolina

073654949W

7365494946

Processos sanitaris

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Abello Rivas, Ana Maria

045463138G

4546313802

2

Solis Albert, Jose Fernando

020436866D

2043686624

3

Ozalla Romero Castillo, M Dolores

046332105P

4633210513

4

Julià Sánchez, Sonia

043435926N

4343592624

5

Monraval Estrems, Enrique

024374340K

2437434046

Processos i mitjans de comunicació

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Ramos Mansino, Ma.Victoria

052423408Z

5242340824

2

Grau Masot, Josep Maria

077834175J

7783417568

3

Jou Lafont, Olga

041085460P

4108546035

4

Valles Margalef, Francesc

039888802V

3988880224

5

Garcia Lopez, Veronica Encarnaci

020437431E

2043743102

6

Palomar Perez, Sandra Herminia

044794232F

4479423202

7

Soriano Goma, Laia

040989787S

4098978768

Processos i productes d'arts gràfiques

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Barnadas Molins, Mercedes

046566496Y

4656649646

2

Font Potrony, Inmaculada

046662767E

4666276746

Processos i productes de fusta i mobles

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Carceles Pruja, Jaume

046651015T

4665101557

2

Sanmartin Alcaraz, Luis

038050319Q

3805031968

3

Balaguero Bertran, Francesc

043729125F

4372912568

Sistemes electrònics

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

2

Garcia Verdugo, Tomas

046582846A

4658284624

3

Vallverdú Amill, F.Xavier

039843716B

3984371635

4

Ballesteros Sanchez, Hector

038144638N

3814463802

5

Llordella Porredon, Josep

039341153K

3934115357

6

Galisteo Postigo, Jose Luis

052468017A

5246801702

7

Puig Martorell, Jordi

040515918S

4051591824

8

Garcia Martin, Jose Luis

039880427Z

3988042768

9

Jimenez Vila, Carlos

046654387Z

4665438735

10

Saiz Vela, Alberto

043736422J

4373642224

11

Prieto Diez, Raul

046827304V

4682730468

Sistemes electrotècnics i automàtics

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Sorribes Colell, Enrique

043424729Q

4342472957

2

Olivella Costa, M.Angeles

039348132P

3934813257

3

Mora Mora, Sonia

028995522C

2899552235

4

Domenech Riba, Albert

046776334S

4677633435

5

Muñoz Fuentes, Silvia

038456419M

3845641913

6

Lliberato Pey, Jordi

039340635D

3934063557

7

Cueva Marquez, Daniel

043417140V

4341714046

8

Garcia Pujol, Angel

039705266K

3970526668

9

Sanchez Gutierrez, Jose Antonio

040438958J

4043895802

10

Moncusi Trull, Josep

039700827K

3970082757

Cos de professors técnics de Formació Professional

Cuina i pastisseria

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Gómez Díaz, Jorge

039735890D

3973589057

2

Cano Moroba, Margarita

047679396M

4767939624

3

Bartra Gracia, Gabriel

039898192T

3989819257

4

Boncompte Pujol, Jordi

043707418N

4370741868

5

Ortigosa Casas, David

046577592Q

4657759257

Equips electrònics

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Garcia Cordero, Luciana Isabel

046594493N

4659449313

2

Rubio de Cabo, Josema

052677834Z

5267783468

3

Parejo Romero, Yolanda

038144360X

3814436024

4

Viñolas Auquer, Josep M.

045541043P

4554104324

5

Roset Cargol, Ramon

040601786R

4060178613

6

Vilarnau Vila, Marti

040340288J

4034028824

7

Bernabe Miguel, Laura

047270174E

4727017402

8

Lopez Garcia, Oscar Manuel

046801508G

4680150857

Estètica

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Donato Vilanova, Natalia

040332531F

4033253113

2

Fragoso Camara, Maria Monica

038833597Y

3883359757

3

Puertas Alcover, Silvia

046703664W

4670366402

4

Robles Bolance, Elisabeth

052916213K

5291621302

5

Casas Alcaide, Ruth

040309838S

4030983824

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

2

Serrando Gili, Ramon J.

040893948V

4089394846

3

Cañigueral Viñals, Angel

040299362G

4029936257

4

Saeta Menor, Gustavo Adolfo

052161331E

5216133157

5

Dago Jové, Gerard

043711563V

4371156302

6

Sallent Aguilera, Jordi

046349731Q

4634973113

7

Estruel Jimenez, David

047627197Q

4762719724

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Alcoba Calleja, Carlos

033884725K

3388472502

2

Chapero Arenas, Begoña

035079002T

3507900202

3

Rodríguez Domínguez, Juan Carlos

036574805K

3657480513

4

Anguera Roig, Genis

043747016G

4374701657

Instal·lacions electrotècniques

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Torello Cahiz, Jaime

036916569M

3691656946

2

Romero Luque, Jorge

046693868G

4669386846

3

Gilaberte Elvira, Sonia

046681522D

4668152268

4

Labaila Tarrago, Enric

078578905A

7857890568

5

Ubeda Torres, Enrique

038079886M

3807988657

6

Garrido Borja, Jose Luis

040935497M

4093549713

7

Guiteras Sans, Francesc D'Assís

077115018C

7711501813

8

Torres Martinez, Santiago

039171512M

3917151224

9

Fonfria Queral, Ricard

040927459V

4092745968

Laboratori

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Ramirez Murillo, Flora Maria

039876836B

3987683668

2

Abello Aules, Montserrat

039867288P

3986728868

3

Torrent Turmo, Maria Elena

036978723J

3697872357

4

Gerones Palomeras, Montserrat

077902103E

7790210368

5

Perera Duran, Cristina Regina

052217966P

5221796635

6

Masip Tarrago, Jorge

039669547K

3966954713

7

Pallach Pascual, Rafel

039702045C

3970204557

8

Garcia Aviles, Jose Luis

034739168Z

3473916824

Manteniment de vehicles

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Paredes Torres, Jordi

046805143M

4680514302

2

Nieto Nieto, Rafael

046319585T

4631958546

3

Bertran Canales, Xavier

037743828T

3774382835

4

Gallego Peinado, David

047764632A

4776463268

6

Cortés Escoda, Gerad

039897656Q

3989765613

7

Gonzalez Suarez, Moises

038853743G

3885374357

8

Ramirez Hurtado, Cesar

045492995F

4549299524

9

Perea Trinidad, Roberto

039736568C

3973656846

10

Chica Pegalajar, Antonio

038506489G

3850648902

11

Fabregat Sanjuan, Albert

039709978H

3970997802

12

Simo Solsona, Mariona

078088340M

7808834013

13

Muñoz Villena, Gustavo

046594330X

4659433068

14

Parellada Tudo, Marc

047150384Q

4715038413

15

Torner Oliveras, Xavier

047156793P

4715679357

16

Segarra Sanahuja, Roger

047756361N

4775636124

17

Fondevila Escola, Ramon

078074863Y

7807486368

Mecanització i manteniment de màquines

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Hernando Ruperez, Oscar

052467555R

5246755502

3

Belloso Ruiz, Alfredo

038447698R

3844769824

4

Elena Marti, José Gabriel

073553240E

7355324057

5

Clapés Badia, Lluís

079302887Z

7930288768

6

Vargas Lopez, Pedro Juan

033928482D

3392848202

7

Bertolin Gil, Daniel

036524763G

3652476324

8

Reixach Morell, Josep

040333477X

4033347724

Oficina de Projectes de Construcció

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Llonch Garcia, Guillermo

046558063Z

4655806368

2

Higuero Molina, Albert

034757034D

3475703446

3

Kies Prieto, Jose

046700422A

4670042268

Perruqueria

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Guerri Sancho, Ma. de la Roca

077833892Y

7783389235

2

Prieto Oses, Flora

043523675Q

4352367568

3

Martin Gonzalez, M. Dolores

039899944G

3989994402

4

Moriel Carmona, Angeles

039692093G

3969209302

5

Louah Khattabi, Rachida

047656989T

4765698924

6

Miñarro Garcia, Marina

052177621M

5217762168

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Mis Escola, Albert

043412558N

4341255802

2

Sanchis Sanjuan, Maria Amparo

020427474R

2042747446

4

Gracia Mongay, Vicente

043406202G

4340620202

5

Ramon Lopez, M. Isabel

020434271J

2043427146

6

Marco Morancho, Nuria

046341518Z

4634151868

7

Barcelo Claverol, Esther

043395530G

4339553035

8

Gran Serrano, Judith

039690850A

3969085035

Procediments sanitaris i assistencials

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Gallart Olomi, M. Antonia

040879387S

4087938735

2

Puig Moll, Elisa

018959794C

1895979402

3

Pacheco Nogues, Maria Francesca

046329851P

4632985113

5

Celdran Fernandez, Jose

035039863F

3503986357

6

Ortiz Jurado, Encarnacion

033943722T

3394372213

7

Borras Estany, Jaume

039154950A

3915495024

8

Salamanca Perez, Yolanda

077312905S

7731290557

9

Nuñez Pajares, Carmen

039020991L

3902099124

10

Montserrat Martinez, Maria Dolores

040924109W

4092410924

11

Fernandez Rico, Helga

046732557F

4673255746

12

Giraldo Alvarez, Maria Pilar

034745544L

3474554413

13

Planell Sequeira, Merce

038075389Q

3807538924

14

Diaz Torres, Sandra

034759870Q

3475987057

15

Bernado Mansilla, Ana M.

078086367X

7808636724

16

Revert Beneyto, Cristina

073993296L

7399329668

17

Albaiges Escote, Mª Teresa

077784214P

7778421446

18

Esteve Guasch, Anna Ma

039881224Y

3988122457

19

Notario Aynos, Ana Belen

039351928D

3935192802

20

Diaz Cifre, M. Teresa

020156467A

2015646724

21

Artigues Pons, Anna Maria

078087482K

7808748246

22

Subirats Elias, Marina

033967471J

3396747168

Processos comercials

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Larruy Piñol, Lidia

043708799J

4370879913

2

Caruana Riera, Ricardo

024360006Q

2436000668

3

Casas Agustench, Eva

039885253X

3988525324

4

Ferreres Meseguer, Joan Antoni

040926740B

4092674013

5

Recasens Murillo, Sergi

018018510B

1801851068

6

Coll Sola, Maria Goretti

052212925G

5221292524

7

Martin Sirarols, Griselda

035094060Q

3509406013

Processos de gestió administrativa

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Bernatallada Pla, Nuria

077912468Z

7791246846

2

Lunar Teixidor, Guillem

040331298Q

4033129802

3

Grijalvo Pujol, Marc

043539667T

4353966735

4

Ginestar Moyano, Mª Angeles

020803914T

2080391457

5

Martinez Salinas, David

052945059W

5294505968

6

Barres Martorell, Marta

033407634L

3340763413

7

Porta Brasó, Isabel

037747819N

3774781946

8

Fernandez Jimenez, Isabel Maria

040324287C

4032428735

9

Pino Garcia, Ruben

040446856E

4044685624

12

Escobar Toneu, Antoni

077728228G

7772822846

13

España Manzano, Carmen

072550251V

7255025146

14

Artigas Vilagran, Miquel

040522592L

4052259257

15

Garcia Batalle, Raul

040526517B

4052651735

16

Castrillo Soto, José Antonio

046725347L

4672534746

17

Cuairan Roca, Ma. Angeles

035002667W

3500266702

20

Sanz Berge, Pedro

043717522L

4371752224

21

Villas Garrido, Jose Ramon

043731823Z

4373182324

22

Pons Millet, Joan

020017979K

2001797924

23

Vea Alemany, Santiago

022574636K

2257463602

24

Cruz Senra, Xavier

043443195J

4344319557

25

Vitores Badia, Juan Jorge

043737689S

4373768924

26

Cortada Culleres, Maira

047675433K

4767543313

27

Sanchis Verdu, Ana

020030445K

2003044513

28

Galera Tauste, Lourdes

040336834D

4033683468

29

Heras Geli, Nuria

040333000Q

4033300013

31

Richard Simon, Raul

044190804F

4419080402

32

Español Fernández, Pau

046683016P

4668301624

Producció en arts gràfiques

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Fernandez Herraez, Jose Antonio

036088329H

3608832946

2

Matamoros Angles, Miquel

052604347N

5260434757

3

Cacho Subirats, Emiliano

040933855L

4093385546

4

Lopez Escudero, Francisca

047758778Z

4775877846

Serveis a la comunitat

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

García Rodríguez, Antoni

043741251N

4374125113

2

Perez Calleja, M. Mercedes

046593962X

4659396224

3

Cuevas Arca, Maria Fe Pilar

071920324Z

7192032402

4

Gomez Vidal, Montserrat

043402539K

4340253957

5

Cardona Romero, Cristina

052607376M

5260737635

6

Cillero Sambola, Diana

038507866R

3850786657

7

Santana Jurado, Nuria

077912031Z

7791203113

8

Sanchez Moix, Anna

044991873D

4499187335

9

Moreno Mateos, Encarna

046580463N

4658046368

10

Ramiro Reiffs, Julia Josefa

052622570L

5262257002

11

Gamez Balaguer, David

052211768C

5221176802

12

Lopez Garin, Jesus

043445038Q

4344503802

13

Albi Fernandez, M. Lourdes

039869107X

3986910757

14

Jiménez Baños, María Luisa

046681246D

4668124635

15

Piñeiro Lopez, Agustina Leandra

047776692B

4777669257

16

Castellarnau Mari, Ana

035108523N

3510852324

17

Tahull Fort, Juan Antonio

043719266S

4371926635

18

Giner Gota, Elisenda

044010456W

4401045602

19

Paris Aran, Esther

046053038T

4605303835

20

Rincon Garcia, Rosa

039327570P

3932757024

21

Corominas Roig, Nuria

043446235V

4344623502

22

Herrero Alonso, Maria Carmen

052402821N

5240282124

23

Molina Morales, Libertad

046060734Z

4606073468

24

Pascual Buil, Laura

043721957S

4372195768

25

Vila Vendrell, Roser

040323181H

4032318135

26

Mateu Llopart, Sandra

046346248Y

4634624846

27

Salas Rodriguez, Raul

039717865Q

3971786557

28

Gomez Mora, Ainhoa

047702564N

4770256402

Sistemes i aplicacions informàtiques

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Borrell Micola, Ferran

039878866V

3987886668

2

Fabon Resina, Alicia

038104614P

3810461424

3

Calatayud Enrique, Robert

021653132N

2165313246

4

Camarasa Caamaño, Santiago

078090819T

7809081924

5

Lino Martinez, Victor Manuel

018947915D

1894791502

6

Ripolles Orovitg, Manuela Angeles

052673556Z

5267355657

7

Martinez Bolinches, Salvador

020425199A

2042519946

8

Tovar Abad, Raquel

046772248T

4677224857

9

Lopez Calderon, David

052216752J

5221675202

10

Escribano Alcaide, Raúl

029192457Y

2919245702

11

Díez Delgado, José Alberto

039681511W

3968151124

12

Botey Agusti, Rafel

052149363Z

5214936302

13

Sabaté Florenza, Jordi

039703824M

3970382468

14

Escoda Herrando, Josep

052403940G

5240394013

15

Raimat Ferrando, Gemma

043748256W

4374825668

16

Garcia Sacristan, Eduardo

024378620T

2437862002

17

Gallegos Trias, Elvis

040341654E

4034165435

18

Caballé Guallar, Gemma

039891553P

3989155324

19

Comas Bach, Joan

052460850N

5246085013

20

Riu Cots, Montse

047645272J

4764527235

21

Sala Grau, Raul

020028751Y

2002875113

22

Guillen Lopez, Juan Carlos

039872955V

3987295535

23

Guillen Lopez, Vicente

039888430J

3988843013

Tècniques i Procediments d'Imatge i So

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Gonzalez Campos, Maria Lourdes

038084132L

3808413224

2

Gomez Alvarez, Alberto

016248564F

1624856435

3

Bono Gasso, Araceli

020429326J

2042932613

4

Rofes Ponce, Elisabet

039732460Y

3973246057

5

Martin Retuerto, Rebeca

039721071W

3972107157

Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Alemany

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

2

Gil Romero, Barbara

046341773Q

4634177324

3

Larios Sanchez, Cristina

043747845M

4374784513

5

Albani, Hanna

X2151296 Z

2151296 02

6

Pagel, Cathrin

X0948866 R

0948866 68

7

Reichenbach, Ulrich, Bernhar

X1915422 M

1915422 13

8

Siemers, Joachim

X3284015 Y

3284015 02

9

Multmeier, Anja Elisabeth

X2568776 K

2568776 02

10

Van Hoorn, Edzard

X1737576 H

1737576 35

11

Gracia Domenech, Anna

047675180K

4767518002

12

Dabrowska, Ewa Maria

X3408525 V

3408525 35

Japonès

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Porta Fuentes, Maria Lourdes

039665316E

3966531657

2

Medina Bermejo, Rosalia

036076837A

3607683768

Espanyol per a estrangers

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Yagüe Barredo, Agustí

040966749T

4096674957

2

Banyeres Lega, Elena Inmac.

040894274K

4089427413

3

Martin Carrillo, Jose Fco.

023772391M

2377239168

4

Socias Urpí, Sandra

077786755L

7778675546

Francès

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

2

Valentin Fernandez, Jovita

046636897G

4663689768

3

Royer, Corine

X0914807 M

0914807 13

4

Guillelmi, Catherine Anne Lau

X2886713 Y

2886713 57

5

Lambion, Sylvie Josephine R

X2627124 H

2627124 24

6

Alvarez Cabases, Marta

043740894T

4374089413

7

Le Bris, Nathalie

X1493601 G

1493601 57

8

Gonzalez Camacho, Anne Marie

043733215A

4373321513

9

Vilaginés Serra, Eulàlia

046570994L

4657099413

10

Martinez Torralba, M. del Carmen

029189162T

2918916224

11

Forcada Domenig, Ana Maria

037744972V

3774497268

12

Serrano Carrasco, Anne Marie

X1610187 A

1610187 13

13

Girard, Estelle Helene

X2539969 X

2539969 13

14

Sitri, Anne

X0702618 Z

0702618 02

15

Lopez Sans, Anna Maria

033965973X

3396597368

16

Blanco Brugat, Chantal

040339051H

4033905146

Anglès

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

3

Sopeña Feu, Josefa Elena

043706153N

4370615313

5

Bernal Galego, Francisca

018918348C

1891834813

6

Carceller Guillamet, M. Eulalia

035117751V

3511775146

7

Berrios Bocanegra, Ana

035072518W

3507251857

8

Izard Martinez, Natàlia

037283460T

3728346046

9

Cid Espuny, Manuela

040922140B

4092214002

10

Solsona Serrat, Victoria

039328554A

3932855468

11

Bartolome Sanchez, Jose-Luis

040423971E

4042397102

12

Perez Perez, Marta

038143809B

3814380946

14

Vallejo Balduque, Beatriz

025470721S

2547072135

15

Hastewell Casanova, Alicia

038095116D

3809511635

16

Sanchez Martinez, Jordi

052195381D

5219538102

17

Domingo Alegre, Maria Teresa

046737991J

4673799168

18

Torrijos Lazaro, M.Josep

037278772G

3727877268

19

Rodriguez Perez, Laura Maria

042808866R

4280886624

20

Pardo Llungarriu, M.Eulalia

035082493H

3508249357

21

Diaz de Alda Sans, Silvia

043715939T

4371593913

22

Espelt Coll, Clara

038801148X

3880114813

23

Roca Pallicer, Montserrat

046333312L

4633331246

24

Fernandez Parra, Cristina

040336127S

4033612768

26

Dalmau Montserrat, Jordi

039688287Q

3968828724

27

Santos Monllau, M. Cinta

040931691V

4093169135

28

Gonzalez Ramirez, Maria Esther

052158464F

5215846413

29

Rafel Cufi, Joan

040309868E

4030986846

30

Mansilla Olmos, Margarita

017722274S

1772227435

31

Ramirez Rubio, Irene

077738649Y

7773864924

32

Angulo Gonzalez, M. del Carmen

025169849Y

2516984957

33

Fernández Yebenes, Ana

018436569E

1843656946

34

Perez Martinez, Elena

039897821C

3989782157

35

Campbell-Rodger Vila, Juan Alejandro

043422710K

4342271024

36

Carrasco Coria, Sonia

038447967V

3844796757

37

Garcia Gonzalez, Eva

044012002F

4401200268

38

Cifuentes Gomez, Herminia

043424667T

4342466768

39

Murray O'Sullivan, Alan

047727348W

4772734846

40

Nicholson, William Rupert

X2347983 M

2347983 35

41

Boria Castet, Judith

043726898B

4372689857

42

Franch Torres, Helena

052601077P

5260107746

43

Villegas Puerta, Yolanda

038091312T

3809131202

44

Bernecker, Claudia

X5985789 Q

5985789 13

45

Estruch Berto, Celia

020005856L

2000585635

Català

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Macia Guila, Jaume

033865077S

3386507713

2

Font Pardo, Jordi

035090420X

3509042013

3

Mingarro Muñoz, Placida

018973983H

1897398302

4

Vilches Latorre, Carlos

024314090P

2431409035

5

Gomez Casademont, Purificació

040316422K

4031642268

Llengua basca

N

Cognoms i nom

NIF

NRP

1

Olaizola Galardi, Miren Aduna

015259230H

1525923002

2

Artola Azcue, Amaya

044129066R

4412906624

Annex 2

Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

N=núm.

Especialitat: Espanyol per a estrangers

N

NIF

Cognoms i nom

001

040966749T

Yagüe Barredo, Agustí

La incorporació a la fase de pràctiques es farà efectiva l'1.2.2007

Annex 3

Cos de Mestres

N=núm.

Especialitat: Audició i Llenguatge

N

NIF

Cognoms i nom

039

044800643R

Forment Dasca, Carmen

Especialitat: Educació infantil

N

NIF

Cognoms i nom

162

020019322F

Morant Camarena, Anna

257

019005092P

Bou Martí, Maria Carmen

536

044877018Q

Bueno Arnal, Maria

590

044798874A

Bermudez Torrente, Rosana

Especialitat: Educació primària, anglès

N

NIF

Cognoms i nom

053

045633645N

Bielsa Calero, Ana

054

004606995A

Cuesta Cañada, Inés

079

053223378K

Rubio Torres, Sergio

160

029196780M

Ortuño Alonso, Noelia Elisa

174

073993161E

Camarasa Pascual, Sonia

200

053096516G

Fabia Baviera, Victorial del Ca

228

024399191D

Argente Fuertes, Ana Isabel

Especialitat: Educació primària, educació física

N

NIF

Cognoms i nom

016

041458540M

Ribas Murcia, Alicia

021

041460594N

Sala Hinschberger,Maria Asunción

095

018981687V

Gomez Sanchis, Elias

111

022582326Y

IrazuztaAlcañíz, Maria del Mar

Especialitat: Educació primària, música

N

NIF

Cognoms i nom

010

018988666G

Boix Torres, José Manuel

046

020832326F

Pons Gómez,Maria

Cos de professors d'Ensenyament Secundari

Especialitat: Administració d'empreses

N

NIF

Cognoms i nom

009

020418159R

Climent Marti, Rafael

012

020424161T

Climent Marti, Nicolás

019

074213810D

Boyer Canto, Magdalena

025

033977615Z

Vidal González, Miguel

Especialitat: Anàlisi i química industrial

N

NIF

Cognoms i nom

001

034807703D

Petri Serrano, Raúl

Especialitat: Informàtica

N

NIF

Cognoms i nom

021

020033173N

Mas Domenech, Ferran

034

024372258D

Salesa Greus, Inmaculada

Cos de professors tècnics de Formació Professional

Especialitat: Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

N

NIF

Cognoms i nom

001

018973826E

Arnau Julià, Ricardo

Especialitat: Manteniment de vehicles

N

NIF

Cognoms i nom

005

019009718B

Cabo Belles, Jorge

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines

N

NIF

Cognoms i nom

002

052765421V

Tortosa Estelles, Jordi

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

N

NIF

Cognoms i nom

004

046545610G

Gil Hernández, Vicente

Especialitat: Processos de gestió administrativa

N

NIF

Cognoms i nom

010

073994044P

Quintanilla Rosa, Maria Carmen

011

020018761K

Escriva Gomar, Maria Trinidad

018

022135545T

Coves Villaplana, Isabel

019

048349754M

Sanchis Bañuls, Maria Teresa

030

053230954F

Cascales Miñano, José Ignació

Cos de professsors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Especialitat: Alemany

N

NIF

Cognoms i nom

004

01085786W

Wernicke, Kirsten Heike

Especialitat: Anglès

N

NIF

Cognoms i nom

023

020018698G

Carchano Alcina, Sílvia

(06.271.122)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube

Qui som i què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal