Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4740 - 16/10/2006


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

RESOLUCIÓ EDU/3254/2006, de 9 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2006-2007. (Pàg. 42773)


RESOLUCIÓ

EDU/3254/2006, de 9 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2006-2007.

L'Ordre ENS/364/2002, de 21 d'octubre, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per a l'obtenció del certificat de cicle elemental i del certificat d'aptitud (DOGC núm. 3755, de 6.11.2002), preveu a l'article 2 que la convocatòria ordinària es durà a terme anualment i la convocatòria extraordinària es durà a terme quan el nombre de sol·licituds ho aconselli, mitjançant resolució de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

Atès que cal fer la convocatòria ordinària de les proves per a l'any 2006-2007, i que convé fer la convocatòria extraordinària, d'acord amb l'Ordre ENS/364/2002, de 21 d'octubre, abans esmentada,

Resolc:

.1  Convocar les proves ordinàries corresponents al curs 2006-2007, dels certificats de cicle elemental i d'aptitud dels idiomes que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Resolució, i en els terminis i llocs que s'hi preveuen.

.2  Convocar les proves extraordinàries corresponents al curs 2006-2007, del certificat de cicle elemental dels idiomes que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Resolució, i en els terminis i llocs que s'hi preveuen.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 d'octubre de 2006

Isabel Darder

Directora general d'Ordenació

i Innovació Educativa

Annex

Calendari del curs 2006-2007

.1  Convocatòria extraordinària (alumnat lliure)

Únicament per al certificat de cicle elemental d'anglès.

1.1  Preinscripció.

Dates: del 6 al 10 de novembre de 2006.

Mitjà: per telèfon (012) (des de l'estranger 34.93.567.58.88) o mitjançant l'adreça: http://www.gencat.net/educacioiuniversitats.

1.2  Calendari.

1.2.1 Prova de grup: divendres 2 de febrer de 2007 a la tarda.

Convocatòria: 15.30 h. Començament de la prova: 16 h.

1.2.2 Prova d'expressió oral (individual): segons la convocatòria personal lliurada a la persona interessada en el dia de la prova de grup.

1.2.3 Publicació de resultats: 19 de febrer a les 12 hores.

1.2.4 Reclamacions: fins al 21 de febrer a les 12 hores.

1.3  Centres examinadors:

EOI Barcelona-Vall d'Hebron

Av. del Jordà, 18

08035 Barcelona

EOI L'Hospitalet de Llobregat

C. Oriental, 21

08906 L'Hospitalet de Llobregat

EOI Sabadell

C. Pelai Briz, s/n

08202 Sabadell

EOI Terrassa

C. Vic, 3

08223 Terrassa

EOI Manresa

Barriada Cots, s/n

08243 Manresa

EOI Girona

C. Josep Viader, 16

17001 Girona

EOI Lleida

C. Corregidor Escofet, 53

25005 Lleida

EOI Tarragona

Rambla Nova, 105

43001 Tarragona

EOI Tortosa

C. Sant Domènech, 14

43500 Tortosa

.2  Convocatòria ordinària

2.1  Preinscripció (només l'alumnat lliure).

Dates: del 19 de febrer al 26 de febrer de 2007.

Mitjà: per telèfon (012) (des de l'estranger 34.93.567.58.88) o mitjançant l'adreça electrònica: http://www.gencat.net/educacioiuniversitats.

2.2  Calendari i horari (alumnat lliure i alumnat oficial).

El calendari i els horaris de proves de certificació per a la convocatòria ordinària són els següents:

2.2.1 Certificat de cicle elemental:

Alemany: 8 de juny de 2007 a la tarda.

Anglès: 1 de juny de 2007 a la tarda i 8 de juny de 2007 al matí.

Àrab: 12 de juny de 2007 a la tarda.

Espanyol per a estrangers: 4 de juny de 2007 al matí.

Francès: 4 de juny de 2007 a la tarda.

Italià: 7 de juny de 2007 a la tarda.

Rus: 11 de juny de 2007 a la tarda.

2.2.2 Certificat d'aptitud:

Alemany: 18 de juny de 2007 al matí.

Anglès: 18 de juny de 2007 a la tarda.

Àrab: 19 de juny de 2007 a la tarda.

Espanyol per a estrangers: 13 de juny de 2007 al matí.

Francès: 13 de juny de 2007 a la tarda.

Italià: 14 de juny de 2007 a la tarda.

Rus: 19 de juny de 2007 al matí.

2.2.3 Certificat de cicle elemental i certificat d'aptitud (només alumnat oficial) de català:

Certificat de cicle elemental: 6 de juny de 2007 a la tarda.

Certificat d'aptitud: 14 de juny de 2007 al matí.

2.2.4 Horari de les proves:

Convocatòria de matí: 9.30 h. Començament de la prova: 10 h.

Convocatòria de tarda: 15.30 h. Començament de la prova: 16 h.

2.2.5 Publicació de resultats: 27 de juny de 2007 a les 12 hores.

2.2.6 Reclamacions: des de la publicació de resultats fins al 29 de juny de 2007 a les 12 hores.

2.3  Centres examinadors i distribució.

Als efectes d'assegurar una raonable distribució de la matrícula entre les diferents escoles, les escoles oficials d'idiomes admetran matrícula lliure d'acord amb la distribució següent:

Escola Oficial d'Idiomes de Badalona

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes:

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Espanyol per a estrangers i rus. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Italià. Procedència de l'alumnat: totes les comarques de Barcelona i de Tarragona.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: totes les comarques de Barcelona.

Espanyol per a estrangers i rus. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Italià. Procedència de l'alumnat: totes les comarques de Barcelona i de Tarragona.

3. Certificat de cicle elemental i certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Àrab, èuscar, grec, japonès, neerlandès, portuguès i xinès. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Preinscripció. Dates: del 19 de febrer al 26 de febrer de 2007.

Manera: presencial a l'EOI Barcelona-Drassanes.

Calendari: el calendari i els horaris de proves es poden consultar a partir del 15 de desembre de 2006 al tauler d'anuncis o a la web (http://www.eoibd.es) de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Vall d'Hebron

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Anoia i Osona.

Espanyol per a estrangers. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Anoia i Osona.

Espanyol per a estrangers. Procedència de l'alumnat: tot Catalunya.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona III-Sant Gervasi

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona IV-La Pau

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona V-Sants

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: municipi de Barcelona.

Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet de Llobregat

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: l'Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: l'Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes d'Esplugues de Llobregat

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

Escola Oficial d'Idiomes del Prat de Llobregat

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat

Escola Oficial d'Idiomes de Martorell

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Baix Llobregat

Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma de Gramenet

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Barcelonès Nord.

Escola Oficial d'Idiomes del Maresme

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Maresme.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Maresme.

Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès i italià. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat del Vallès

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: Vallès Occidental.

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Vallès Oriental.

Escola Oficial d'Idiomes d'Igualada

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Anoia.

Escola Oficial d'Idiomes de Manresa

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Bages i Berguedà

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Bages i Berguedà.

Escola Oficial d'Idiomes d'Osona

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: Osona.

Escola Oficial d'Idiomes de Garraf

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: Garraf i Alt Penedès.

Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès i rus. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Reus

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany i anglès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes del Vendrell

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona

Escola Oficial d'Idiomes de Girona

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès, espanyol per estrangers, francès, italià i rus. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, francès, italià i rus. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Figueres

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes d'Olot

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Anglès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Blanes

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona

Escola Oficial d'Idiomes de Lleida

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

2. Certificat d'aptitud dels idiomes següents:

Alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Alemany, anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

Escola Oficial d'Idiomes de Tàrrega

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Lleida.

Escola Oficial d'Idiomes de Banyoles

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Ripoll

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Girona.

Escola Oficial d'Idiomes de Valls

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de l'Alt Penedès

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Tarragona.

Escola Oficial d'Idiomes de Berga

1. Certificat de cicle elemental dels idiomes següents:

Anglès i francès. Procedència de l'alumnat: les comarques de Barcelona.

2.4  Procedència de l'alumnat.

S'entén per procedència de l'alumnat el municipi o comarca de residència o el de treball de la persona sol·licitant.

2.5  Redistribució.

Un cop finalitzat el procés d'inscripció a les proves, si el nombre i la distribució inicial de les inscripcions ho fes aconsellable, la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa podrà ordenar la seva redistribució.

(06.279.017)

Espai Personal Wiki Suport Twitter Facebook Youtube
Qui som què fem

Contacta'ns

Pots contactar amb nosaltres a la seu central o a qualsevol de les nostres seus territorials

Utilitzeu el Servei d'Atenció al Professorat per a consultes.

Política de privacitat i avís legal